The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nattapong_t, 2021-12-06 22:43:17

[email protected]_Booklet 2022

[email protected]_Bookllet 2022

เรีียนกัับตััวจริงิ
ประสบการณ์์จริิง

หลัักสููตรใหม่่

สาขานวัตั กรรมธุุรกิิจดิิจิทิ ัลั

3

สแกนเพื่�่อรับั ของที่ร�่ ะลึกึ

มหาวิิทยาลัยั 51 ปีี แห่่งความภููมิใิ จ
ศรีีปทุมุ

SRIPATUM UNIVERSITY

2513

ก่่อตั้้�งโดย ดร.สุุข พุุคยาภรณ์์ ผู้้ย� ึึดมั่น่� ในปรััชญา “การศึึกษาสร้้างคน คนสร้้างชาติ”ิ

มหาวิิทยาลััยศรีปี ทุมุ นัับเป็น็ สถาบันั อุดุ มศึึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่่งแรกของประเทศ

2530

ขยายสู่่�วิทิ ยาเขตสมบููรณ์์แบบ ที่่จ� ังั หวัดั ชลบุรุ ีี ภายใต้้ชื่่�อมหาวิทิ ยาลััยศรีปี ทุุม วิทิ ยาเขตชลบุรุ ีี
เพื่่�อรองรัับ Eastern Seaboard และ Eastern Economic Corridor

2556

ขยายโอกาสสู่่�วิิทยาเขตขอนแก่น่ ภายใต้้ชื่�อ่ “มหาวิทิ ยาลััยศรีปี ทุุม ขอนแก่น่ ”

เพื่่�อรองรับั การขยายตัวั ของธุรุ กิจิ การค้้าในภาคตะวันั ออกเฉีียงเหนืือ และ ASEAN

ส ารบัญั หน้า้

หลัักสููตร 2 ปริญิ ญา 06
Dual Degree 10
12
หลัักสููตรใหม่่ 14
สาขานวััตกรรมธุุรกิิจดิจิ ิิทััล 16
18
วิิทยาลััยโลจิสิ ติิกส์์และซััพพลายเชน 20
College of Logistics and Supply Chain 22
24
วิิทยาลััยการท่อ่ งเที่�ย่ วและการบริกิ าร 26
College of Tourism and Hospitality 28
30
คณะบริหิ ารธุุรกิจิ 33
School of Business Administration 34

คณะบัญั ชีี
School of Accountancy

คณะนิิติศิ าสตร์ ์
School of Law

คณะศิิลปศาสตร์ ์
School of Liberal Arts

คณะนิเิ ทศศาสตร์์
School of Communication Arts

คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ
School of Information Technology

ปริญิ ญาโท - เอก
Graduate School

บรรยากาศในมหาวิทิ ยาลัยั
SPUKK Facilities

ทุนุ การศึึกษา
ใบสมัคั ร

•DUAL DEGREE

หลักั สููตร 2 ปริิญญา

•หลัักสูตู รเปิดิ ใหม่่

นวัตั กรรมธุรุ กิจิ ดิจิ ิทิ ััล

รายละเอีียดหลักั สูตู ร

DDUEGARLEE  ภาคปกติิ
 ภาควันั อาทิิตย์์วันั เดีียว
หลัักสูตู ร 2 ปริญิ ญา  ทุนุ กยศ. / กรอ. / ทุุนส่่วนลด

โปสราแยกบรรมิหิ ใหามร่่

การตลาดดิิจิทิ ััล

+
โลจิสติกสแ์ ละโซ่อปุ ทาน

รอบรู้ด� ้้านการตลาดดิจิ ิทิ ัลั ที่ท่� ันั สมัยั
การทำำ�การตลาดออนไลน์์ เชี่ย่� วชาญ
ในระบบโลจิิสติิกส์์ ที่่�คอยเชื่่�อมโยง
ธุรุ กิจิ ตั้้�งแต่่ผู้้ผ� ลิติ จนถึึงผู้บ้� ริโิ ภค

รายละเอีียดหลัักสููตร
วิิธีีการสมััคร
และสอบถามเพิ่ม�่ เติมิ

2เรีียน 3 ปีี ครึ่่�ง ได้้ ปริิญญา

• ตอบโจทย์์การทำ�ำ งานในอนาคต ที่่น� ักั ศึกึ ษาต้้องมีีความสามารถรอบด้้าน

อาชีีพหลัังเรีียนจบ

นักั วิเิ คราะห์์และวางแผนการตลาด
ด้้านโลจิสิ ติกิ ส์์และโซ่่อุปุ ทาน
นัักการตลาดวางกลยุทุ ธ์ธ์ ุรุ กิิจ
นำ�ำ เข้้าและส่่งออก
ธุุรกิิจส่ว่ นตััว นำำ�เข้้าและส่่งออก
ทำำ�การค้้าระหว่า่ งประเทศ

ธุุรกิจิ ออนไลน์์

ผู้�บริหิ ารองค์์กร ด้้านการตลาด
ดิิจิทิ ัลั และโลจิสิ ติกิ ส์ฯ์
นัักวิชิ าการ นักั วิิจัยั การตลาด
โลจิิสติิกส์แ์ ละโซ่่อุปุ ทาน

มหาวิิทยาลัยั ศรีปี ทุมุ วิิทยาเขตขอนแก่น่ | 06

จุดุ เด่่น มุ่่�งเน้้น พััฒนาศัักยภาพทางเทคโนโลยีีมััลติิมีีเดีียสำ�ำ หรัับธุุรกิิจบัันเทิิง

และอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์ เป็็นนัักออกแบบ ผลิิตงานมััลติิมีีเดีีย
คอมพิิวเตอร์์แอนิิเมชััน และกราฟิิกประเภทที่�่สรรสร้้างขึ้้�น เพื่่�อความบัันเทิิง
อาทิิ ภาพยนตร์์ การ์์ตููน เพลง MV มีีการเล่่าเรื่่�องและถ่่ายทอด โดยมุุมมอง
ของผู้�้กำ�ำ กัับการแสดง นอกจากนี้้�ยัังมีีการเรีียนการสอน เพื่�่อสร้้างมััลติิมีีเดีีย
สำำ�หรัับ Event & Exhibition & Concert โดยนำ�ำ เอาเทคโนโลยีีทางด้้าน
CG & Animation มาร่ว่ มกัับแสง สีี เสีียง สรรค์ส์ ร้้างงานอีีเวนต์์และงานแสดง แสง สีี
เสีียงแบบครบวงจร

รายละเอีียดหลัักสููตร
วิิธีีการสมัคั ร
และสอบถามเพิ่่�มเติมิ

มหาวิิทยาลัยั ศรีปี ทุุม วิทิ ยาเขตขอนแก่่น | 08

หลัักสูตู รใหม่่!!

Digital Business
Innovation สาขานวัตั กรรมธุรุ กิจิ ดิิจิิทััล

กศน.

มุ่�งเน้้นพัฒั นาให้้ผู้�้เรีียนมีีกระบวนการคิดิ วิเิ คราะห์์ แก้้ปััญหา
เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ในการออกแบบและพััฒนา
นวััตกรรมที่่�เกี่�่ยวกัับธุุรกิิจที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ใช้้งาน และความ
ต้้องการของลููกค้้า เพื่่�อทำ�ำ ให้้เกิิดการเปลี่�่ยนแปลงหรืือเติิบโตทาง
ธุุรกิิจ มีีความรอบรู้�้ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การใช้้เครื่�่องมืือดิิจิิทััล เพื่�่อ
ส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการ มีีความเชี่�่ยวชาญในด้้านวิิทยาการ
ข้้อมููล การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางธุุรกิิจ การพััฒนาแอปพลิิเคชััน
ทางธุุรกิิจรวมถึึงมีีการติิดตามพััฒนาการของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
และการประยุกุ ต์์ใช้้ประโยชน์์ ทั้้ง� ยังั เป็น็ ผู้ม้� ีีคุณุ ธรรมจริยิ ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชิ าชีีพ เพื่�่อปฏิิบัตั ิงิ านในภาคธุรุ กิจิ อุุตสาหกรรม

ติิดตามข่่าวสาร
ผลงานนักั ศึึกษา
ได้ท้ างเพจคณะ

เปลี่ย�่ นโลกธุุรกิจิ ด้้วยนวััตกรรม

ผู้ป้� ระกอบการธุุรกิิจออนไลน์์
ผู้�บ้ ริิหารจััดการระบบฐานข้้อมููล

ที่่ป� รึึกษาด้้านระบบสารสนเทศ
นักั พัฒั นานวัตั กรรมธุรุ กิิจดิิจิิทัลั

นักั ออกแบบและพััฒนาเว็็บไซต์์
นัักวิเิ คราะห์์และออกแบบระบบงานธุรุ กิิจดิิจิทิ ััล

มหาวิทิ ยาลัยั ศรีปี ทุมุ วิทิ ยาเขตขอนแก่น่ | 10

วิทิ ยาลัยั โลจิสิ ติิกส์์
และซัพั พลายเชน

COLLEGE OF LOGISTICS
AND SUPPLY CHAIN

ติิดตามข่่าวสาร
ผลงานนักั ศึกึ ษา
ได้ท้ างเพจคณะ

ยกโลจิสิ ติกิ ส์ท์ ั้้�งประเทศ มาไว้้ที่่ข� อนแก่น่

รถไฟ ศููนย์ก์ ลางโลจิิสติิกส์์ SMART CITY ท่่าเรืือบก

สาขาการจัดั การโลจิสิ ติกิ ส์์ และโซ่อ่ ุปุ ทาน

สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์ และโซ่่อุุปทาน
ได้้ถููกออกแบบมาเพื่่�อผลิิตนัักโลจิิสติิกส์์ที่�่เป็็นมืืออาชีีพ
ซึ่ �งมุ่ �งเน้้นการเรีียนการสอนที่�่ทัันสมััยจากผู้�้เชี่่�ยวชาญ
ที่�่มีีประสบการณ์์จริิง การเรีียนรู้�ผ่่านเกม พร้้อมทั้้�ง
เปิดิ โลกทััศน์์ใหม่่ด้้วยการศึกึ ษาดููงานต่า่ งประเทศ

สร้้างสรรค์ห์ ลัักสููตรที่ต�่ อบสนองความต้้องการ  ศึึกษาดููงานทั้้�งในและต่่างประเทศ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในภาคธุุรกิิจอุุตสาหกรรม  ทำำ�วิจิ ััยได้ต้ ั้้�งแต่ช่ั้น� ปีที ี่�่ 3
โดยตรง พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความรู้�ความสามารถ  มีีบทความทางวิชิ าการที่เ�่ ผยแพร่่ระดัับชาติิ
และความเชี่�่ยวชาญในงาด้้านการจััดการโลจิิสติิกส์์  ได้้รัับใบประกอบวิชิ าชีีพ ผู้�ปฏิิบััติกิ ารขนส่ง่ สิินค้า้
และโซ่่อุุปทาน ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ มีีการ
เ ต รีี ย ม ค ว า ม พร้้ อ ม ใ ห้้ ผู้� เ รีี ย น ผ่่ า น กิิ จ ก ร ร ม ทางถนนระดัับ 1
เสริมิ หลักั สููตร

เรีียนควบสาขาการตลาดดิจิ ิิทัลั เรีียนรู้�้การจำำ�ลองสถานการณ์ด์ ้้วย
โปรแกรม FlexSim 3 มิติ ิิ
3 ปีีครึ่�ง่ ได้้ 2 ปริญิ ญา

Board Games Classroom กิจิ กรรมในห้้องเรีียน
เป็น็ การประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีแี ก้้ไขปััญหาผ่า่ นบอร์ด์ เกม

อาชีีพถูกู ใจ ใช่เ่ ลย ฝึึกประสบการณ์์
นำำ�วิิชาไปใช้้จริงิ ในองค์์กร
• นัักวิิเคราะห์์ด้้านโลจิสิ ติิกส์แ์ ละโซ่อ่ ุุปทาน - บริิษัทั ขอนแก่น่ บริิวเวอรี่�
• นัักวิเิ คราะห์ก์ ระบวนการทางธุุรกิจิ - ศููนย์ก์ ระจายสิินค้า้ CP ALL ขอนแก่่น
• อาจารย์ห์ รืือนัักวิชิ าการประจำ�ำ สถาบันั ต่า่ ง ๆ - บริษิ ัทั ริิโก้้ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
• เจ้้าของธุรุ กิจิ / ธุุรกิิจออนไลน์์
• ธุุรกิจิ ตัวั แทนรับั Shipping สิินค้้าจากต่่างประเทศ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม วิทิ ยาเขตขอนแก่่น | 12
• ผู้บ�้ ริหิ ารคลังั สิินค้้า
• ผู้้�ให้้บริิการด้้านโลจิสิ ติกิ ส์์

วิิทยาลััยการท่อ่ งเที่ย�่ ว
และการบริกิ าร

COLLEGE OF TOURISM
AND HOSPITALITY

ฝึกึ ฝนทักั ษะวิชิ าชีีพ
การบิิน โรงแรม ท่่องเที่่ย� ว
สู่ �ความเป็็นมืืออาชีีพ

ติิดตามข่่าวสาร
ผลงานนัักศึึกษา
ได้ท้ างเพจคณะ

อาชีีพถููกใจ ใช่่เลย

• แอร์์โฮสเตส / สจ๊ว๊ ต
• พนักั งานต้้อนรัับภาคพื้้น� ดินิ
• พนัักงานสำำ�รองตั๋๋�วเครื่อ� งบิิน
• ผู้ป�้ ระกอบการธุุรกิิจที่พ่� ัักแรม
• ธุุรกิจิ ด้้านอาหารและเครื่อ� งดื่ม่�
• ธุุรกิจิ การประชุุมและการแสดงสินิ ค้้า

SPU

AIRLINES

สาขาธุุรกิจิ การบินิ

แลนดิ้้ง� สู่� SPU Airlines สายการบินิ ที่น�่ ักั ศึกึ ษาได้้เรียี นรู้จ� ากห้้องปฏิบิ ัตั ิกิ ารจริงิ ! พร้้อมปูเู ส้้นทางสู่�แอร์์โฮสเตส
และแอร์์กราวด์์ให้้นัักศึึกษา ปั้้�นน้้อง ๆ ให้้มีีคุุณสมบััติิตรงใจตลาดแรงงานธุุรกิิจการบิิน จบไปมีีงานทำ�ำ แน่่นอน!
ด้้วยหลัักสููตรสุุดทัันสมััย ในห้้องปฏิิบััติิการณ์์ที่่�จำำ�ลองตั้้�งแต่่หน้้าสนามบิินจนถึึงภายในเครื่�องบิิน
มาให้้ฝึึกฝน ถ่่ายทอดความรู้�เน้้น ๆ จากผู้้�มีีประสบการณ์์ตรงในสายอาชีีพธุุรกิิจการบิินให้้เก่่งทั้้�งภาคทฤษฎีี
และปฏิบิ ัตั ิิ พร้้อมบิินได้้อย่่างสง่่าผ่่าเผย

เครื่่อ� งบินิ จำำ�ลอง สนุุกสนานเพลิิดเพลิินเรีียน
รู้�กัับเครื่�องบิินจำำ�ลอง หนึ่่�ง
SPU AIRLINES เดีียวในภาคอีีสาน ฝึึกฝน

ทักั ษะและเตรียี มความพร้้อม

ในการทำ�ำ งานด้้านอุตุ สาหกรรมการบินิ โดยผู้ม้� ีี

ประสบการณ์เ์ ชี่ย�่ วชาญโดยตรงมากกว่า่ 10 ปีี

ธุุรกิิจการบินิ

หนึ่่�งเดีียวในภาคอีีสาน

สาขาการจัดั การโรงแรม และไมซ์์ SPUKK CUISINE

เรียี นที่น�่ ี่เ่� ราเน้้นปฏิบิ ัตั ิจิ ริงิ นักั ศึกึ ษาที่ม่� ีีใจรักั การบริกิ าร ห้้องปฏิิบััติกิ ารครัวั
อยากเรีียนรู้�อย่่างสร้้างสรรค์์ กัับหลัักสููตรการจััดการ
โรงแรมและไมซ์์ ฝึึกฝนจริิงแบบครอบจัักรวาลในห้้อง ที่�่มีีอุุปกรณ์์ครบครััน
ปฏิิบััติิการโรงแรม พััฒนาทัักษะที่�่จำำ�เป็็นสำำ�หรัับคนการ
โรงแรมตััวจริิง จััดเต็็มทุุกเทคนิิคจากมืืออาชีีพเรีียนรู้� ทั้้�งอาหาร และเบเกอรี่�
การทำำ�อาหาร เบเกอรี่� เครื่�องดื่่�ม การจััดดอกไม้้ อีีกทั้้�ง
การจััดงานอีีเวนต์์ในรููปแบบต่่าง ๆ ครบทุุกกระบวนการ
โดยรวบรวมจากประสบการณ์์สุุดเชี่่�ยวชาญของผู้้�สอน
เพื่�่อต่อ่ ยอดความรู้แ� ละนำ�ำ ประสบการณ์์ไปใช้้ได้้จริงิ

ห้้องปฏิบิ ััติกิ ารโรงแรม ฝึกึ ประสบการณ์์
นำำ�วิชิ าไปใช้้จริิงในองค์ก์ ร
และวิิชาการจัดั ดอกไม้้
- บริษิ ััทสายการบิินต่า่ ง ๆ (Air Asia / Nok Air /และอื่่น� ๆ)
- โรงแรมระดัับ 5 ดาว ทั้้�งในและต่่างประเทศ

มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม วิิทยาเขตขอนแก่น่ | 14

คณะบริิหารธุรุ กิจิ

SCHOOL OF BUSINESS
ADMINISTRATION

ศาสตร์ข์ องคนรุ่�นใหม่่
ศาสตร์์ของการบริิหารธุรุ กิจิ
แบบครบวงจร

ติิดตามข่่าวสาร
ผลงานนักั ศึึกษา
ได้้ทางเพจคณะ
www.facebook.com/sbsspukk

อาชีีพถูกู ใจ ใช่เ่ ลย

• เจ้้าของธุรุ กิิจ / ผู้�ป้ ระกอบการ / Startup
• เจ้้าของแบรนด์์
• นักั บริหิ ารองค์์กร ทั้้�งภาครััฐและเอกชน
• นัักการตลาดออนไลน์์
• นัักวิเิ คราะห์แ์ ละวางแผนธุรุ กิจิ / Social Marketing
• ทรัพั ยากรมนุุษย์์
• BLOGGER / YOUTUBER

สาขาการบริหิ ารและการจัดั การสมััย สาขาการตลาดดิจิ ิทิ ััล

ตอบโจทย์์คนรุ่�นใหม่่ที่่�ชอบความท้้าทายและมีี Inspiration การตลาดดิิจิิทััล หนึ่่�งอาชีีพสุุดฮิิต ที่�่สามารถเปลี่�่ยน
แรงกล้้าที่่�อยากจะเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจ เป็็นนัักลงทุุน ธุุรกิิจในปััจจุุบัันและอนาคต มาเพิ่�่มทัักษะทางธุุรกิิจ
ผู้้�บริิหาร ผู้้�ประกอบการ และอยากพััฒนาธุุรกิิจครอบครััว ด้้วยหลัักสููตรที่่ท� ันั สมััย
จะได้้เรีียนรู้�กัับนัักธุุรกิิจตััวจริิง ประสบการณ์์จริิง ระดัับ
แนวหน้้าของประเทศที่�่จะมาเฉลยเทคนิิคดีี ๆ ในการทำำ� CREATIVE MARKETING FOR THE FUTURE
ธุุรกิิจให้้ประสบความสำำ�เร็็จ รวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีี
สมััยใหม่่ เครื่�องมืือทางการตลาดแบบครบวงจรมาใช้้ผสม • เรียี นยิงิ ADS
ผสานเพื่�่อวางแผนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างชาญฉลาด
เทคนิคิ การยิิง ads facebook / Instagram ยังั ไงให้้
กิิจกรรมพััฒนาทัักษะที่�่จะ #เรียี นสนุกุ ยอดขายปััง
ทำำ�ให้้คุุณเกิิดแรงบัันดาลใจ ทุุกเนื้้อ� หาใช้้ได้้จริงิ
ส อ ด แ ท ร ก เ นื้้� อ ห า ที่�่ สำำ�คัั ญ • เรีียนCONTENT

ทั้้�งการออกแบบธุุรกิิจแบบ สนุกุ กับั การทำ�ำ Content เพิ่ม่� ยอดไลก์์ สร้้างผู้ต้� ิดิ ตาม
กระตุ้้�นEngagement
มองรอบด้้าน 360 องศาพััฒนาแนวคิิดธุุรกิิจจาก
• เรียี นLIVEstreaming
Idea สู่� I do จำำ�ลองการแก้้ไขสถานการณ์์ทางธุุรกิิจ
หลากหลายเทคนิิคขายของ และสร้้าง Content ผ่่าน
ที่�่สนุุกและไม่่น่่าเบื่่�อ ครอบคลุุมทุุกเนื้้�อหาที่่�สามารถ Live Streaming

นำ�ำ ไปใช้้ทำ�ำ ธุุรกิิจได้้จริิงระหว่่างเรีียนและในอนาคต • เรีียนShopee Lazada

สร้างธุรกิจบน Shopee Lazada หน้าร้านออนไลน์
ที่ก�ำลังมาแรง

• เรีียนSEO

ค้นง่าย หาอะไรก็เจอ กับการท�ำการตลาดด้วย
Search Engine ผา่ น Google

เรีียน DIGITAL MARKETING ที่�่ SPU KK

ฝึกึ ประสบการณ์์
นำ�ำ วิชิ าไปใช้จ้ ริิงในองค์ก์ ร

- บริิษััทพานาโซนิิคประเทศไทย - โตโยต้า้
- CP ALL
- บริษิ ัทั สิงิ ห์์ คอร์์เปอเรชั่น� จำ�ำ กััด - ฮอนด้้า
- ศููนย์์การค้้าในเครืือเซ็น็ ทรัลั พัฒั นา
- บริษิ ัทั อิชิ ิิตััน กรุ๊�ป จํํากัดั

และองค์ก์ รชั้น� นำ�ำ อื่่�น ๆ อีีกมากมาย

มหาวิทิ ยาลััยศรีีปทุมุ วิทิ ยาเขตขอนแก่่น | 16

คณะบััญชีี เรีียนรู้ �
ศึกึ ษา
SCHOOL OF
ACCOUNTANCY ประ

ภาษีีดีี บัญั ชีีแน่่น แม่่นต้น้ ทุนุ ใน
บััญชีีศรีปี ทุมุ ขอนแก่น่

ติิดตามข่่าวสาร
ผลงานนัักศึกึ ษา
ได้ท้ างเพจคณะ

สาขาการบัญั ชีี

คณะบัญั ชีีจัดั หลักั สูตู รการเรียี นการสอนที่ม�่ ีีความทันั สมัยั
โดยมุ่�งสร้้างผู้ส�้ ำ�ำ เร็จ็ การศึกึ ษาให้้มีีความรู้แ� ละความเชี่ย�่ วชาญ
ด้้านการภาษีีอากร สามารถสื่อ่� สารโดยใช้้ภาษาอังั กฤษได้้เป็น็
อย่่างดีี และมีีความรู้�ความสามารถในด้้านคอมพิิวเตอร์์และ
เทคโนโลยีีสารสนเทศต่่าง ๆ มีีความสามารถในการวิเิ คราะห์์
แ ล ะ แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ข้้ อ มูู ล ท า ง บัั ญ ชีี แ ล ะ ก า ร เ งิิ น
เพื่่�อช่่วยให้้ข้้อมููลในตััดสิินใจให้้แก่่ผู้้�บริิหารได้้อย่่างถููกต้้อง
และทันั ต่อ่ เหตุกุ ารณ์์

รู้ �ประสบการณ์์จริงิ ด่่านศุลุ กากรจัังหวัดั หนองคาย เรีียนจบบัญั ชีีมีีงานทำ�ำ 100%
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
าดููงานเพื่�อ่ เรียี นรู้� และกว่่า 80% ถูกู จองตัวั
ก่่อนสำำ�เร็จ็ การศึกึ ษา
ะสบการณ์จ์ ริิง
กัับตัวั จริงิ บรรยากาศการเรีียน
นสถานที่�่จริิง เหมืือนเป็น็ ครอบครัวั

โรงไฟฟ้้าน้ำ�ำ�พอง ขอนแก่น่ อาชีีพถูกู ใจ ใช่เ่ ลย

เพิ่ม่� เติมิ องค์์ความรู้้� • นักั บััญชีี
โดยวิิทยากรระดัับประเทศ • ผู้ส�้ อบบััญชีีรัับอนุญุ าต
• ผู้้�ตรวจสอบภายใน
อ.สุุรเดช เล็็กแจ้้ง อ.ไกรวิทิ ย์์ หลีีกภัยั • ผู้ส�้ อบบััญชีีภาษีีอากร
• ที่ป�่ รึึกษาด้้านการบัญั ชีีและภาษีีอากร
• เจ้้าหน้้าที่ธ่� นาคาร / สถาบัันทางการเงิิน
• นักั วิิเคราะห์ด์ ้้านการเงินิ / หลักั ทรัพั ย์์ / การลงทุนุ

ทุกุ ธุรุ กิจิ ต้อ้ งการ นักั บััญชีี

ฝึึกประสบการณ์์ - LPN DEVERLOPMENT GROUP - สำ�ำ นักั งานบัญั ชีีคุุณภาพ
นำำ�วิิชาไปใช้้จริิงในองค์์กร
- บริิษััท น้ำ��ำ ตาลมิิตรผล จำำ�กัดั - กรมสรรพสามิติ

- การไฟฟ้า้ ฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย - กรมสรรพากร

- ฝ่า่ ยบััญชีี บริษิ ััท จีีเอ็ม็ เอ็็ม แกรมมี่่� จำ�ำ กััด

มหาวิิทยาลัยั ศรีีปทุุม วิทิ ยาเขตขอนแก่น่ | 18

คณะนิิติิศาสตร์์

SCHOOL OF LAW

ว่่าความได้อ้ ย่่างมือื อาชีีพ
หลัักสููตรกฎหมาย สมััยใหม่่
ทันั ทุกุ เหตุุการณ์์บนโลก

ติิดตามข่า่ วสาร
ผลงานนักั ศึกึ ษา
ได้ท้ างเพจคณะ

อาชีีพถูกู ใจ ใช่่เลย

• ผู้พ้� ิิพากษา • อััยการ
• ทนายความ • ตำ�ำ รวจ
• นิิติกิ รทั้้ง� ภาครััฐและเอกชน • ที่่ป� รึึกษากฎหมาย
• เจ้้าพนักั งานในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
• เจ้้าพนัักงานของรัฐั ในกระทรวงต่า่ งๆ

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบัณั ฑิติ ภาคปกติิ ห้้องเรียี น
ศาลจำ�ำ ลอง

เรยี นกบั มอื อาชีพ ตัวจริงในวงการ อาทิ ผู้พพิ ากษา

อัยการ ทนายความ ทหาร ต�ำรวจ โดยจ�ำลอง

สถานการณ์จริงในห้องศาลจ�ำลอง เพื่อฝึก

ประสบการณ์วชิ าชีพในสถานที่จรงิ ให้กบั นกั ศกึ ษา หลัักสูตู รนิติ ิศิ าสตรบัณั ฑิิต ปริิญญาตรีี
เรีียนเสาร์-์ อาทิิตย์์ สำำ�หรัับตำำ�รวจ
รู้ �กฎหมาย
ทำำ�งานได้ห้ ลายแห่่ง • ปริญิ ญาตรีสี ำ�ำ หรับั ตำ�ำ รวจ
(เทีียบโอนหน่่วยกิิต จากศูนู ย์์ฝึกึ ได้้)
• ปริิญญาตรีีใบที่ส่� อง (เทีียบโอน

หน่่วยกิติ ปริิญญาตรีีใบแรกได้้)

หลักั สูตู รทันั สมัยั MINI GAME สวมบทนักั สืบื ไขคดีีปริศิ นา

“มหาวิิทยาลััยเอกชนแห่่งแรกที่�่เปิิดสอน สถานการณ์์ : ในวัันเปิิดเทอมวัันแรก อาจารย์์สอนวิิชา
คณะนิติ ิศิ าสตร์”์ กว่า่ 50ปีี สร้้างนักั กฎหมายออก ภููมิิศาสตร์์ท่่านหนึ่่�งถููกฆาตกรรมอย่่างเป็็นปริิศนา
สู่่�สังั คมมากกว่า่ 12,000 คน อาจารย์ผ์ ู้้�สอนเป็น็ ตำำ�รวจจัับผู้้�ต้้องสงสััยได้้ 4 คนได้้แก่่ ช่่างทำำ�สวน คุุณครูู
มืืออาชีีพในวงการ อีีกทั้้ง� ยังั ได้้มีีการปรับั แผนการ คณิิตศาสตร์์ คุณุ ครูพู ละ และครููใหญ่ข่ องโรงเรีียน ซึ่�งตอน
เรีียนการสอน ในระดัับปริิญญาตรีี เพื่�่อให้้ ที่�่เกิิดเหตุุฆาตกรรมขึ้น� ทั้้�ง 4 คนให้้ปากคำ�ำ ดัังนี้้�
เข้้ากัับยุคุ สมััย อาทิิ คำำ�ให้้การ :
• คนสวนอ้้างว่า่ ตนกำำ�ลัังตััดพุ่�่มไม้้
• กฎหมายการแพทย์ • คุณุ ครููคณิติ ศาสตร์์อ้้างว่่ากำ�ำ ลังั ตรวจข้้อสอบกลางภาค
• กฎหมายสิ่งแวดล้อม • คุุณครูพู ละอ้้างว่่ากำ�ำ ลัังเล่่นบาสเก็็ตบอลอยู่�
• อแลาชะอญาชากญรารกมรครอมมไพซิเิบวเอตรอ์์ ร์์ • คุุณครููใหญ่่อ้้างว่า่ กำ�ำ ลัังอยู่�ในห้้องทำำ�งานของเขา

คำ�ำ ถาม : แล้ว้ ใครคืือคนร้า้ ย??

เฉลย : ฆาตกรคืือคุุณคร ููคณิิตศาสตร ์์ เพราะจากคำำ�กล ่่าวอ้้างที �่่ว ่่า

เขาก ำำ�ล ัังตรวจข้้อสอบกลางภาค แต่่ผู �้้เสีียชีีว ิิตถููกฆาตกรรมในว ัันเปิิด
เร ีียนวัันแรกเท่่านั้ �้น

ฝึกึ ประสบการณ์์ - กรมบัังคับั คดีี กระทรวงยุตุ ิิธรรม - สำ�ำ นักั งานทนายความ
- สำ�ำ นัักงานตำ�ำ รวจแห่่งชาติิ
- สำ�ำ นัักงาน ป.ป.ช.
นำำ�วิิชาไปใช้จ้ ริงิ ในองค์์กร - สำ�ำ นัักงานศาลยุตุ ิิธรรม

มหาวิทิ ยาลัยั ศรีีปทุุม วิทิ ยาเขตขอนแก่น่ | 20

คณะศิิลปศาสตร์์ ทุนุ แลกเปลี่�ย่ น
ที่่ป� ระเทศ
SCHOOL OF สิงิ คโปร์์
LIBERAL ARTS

ทำำ�ลายกำ�ำ แพงภาษา
ฝึึก SKILL สื่่�อสาร
แบบมืืออาชีีพ

ติดิ ตามข่า่ วสาร
ผลงานนัักศึกึ ษา
ได้ท้ างเพจคณะ

อาชีีพถูกู ใจ ใช่่เลย

• นัักแปล/ล่า่ ม
• พนักั งานฝ่า่ ยต่่างประเทศ
• พนักั งานลูกู ค้้าสััมพันั ธ์์
• เลขานุกุ าร
• พนัักงานโรงแรม
• พนัักงานบริษิ ััทนำำ�เที่่�ยว (ไกด์น์ ำ�ำ เที่่ย� ว)
• ครูู อาจารย์ส์ อนภาษาอังั กฤษ
• เจ้้าหน้้าที่�ใ่ นองค์ก์ รภาครัฐั หรืือเอกชน ที่เ�่ กี่ย�่ วข้้องกับั

การใช้้ทัักษะทางด้้านภาษา

สาขาภาษาอัังกฤษสื่่�อสารธุุรกิจิ เรีียนกับั
เจ้้าของภาษา
ภาษาอัังกฤษสื่่�อสารธุุรกิิจ (English for Business
Communication) เป็็นการรวมกัันที่�่ลงตััวของสองศาสตร์์
ระหว่่าง การสื่�่อสารภาษาอัังกฤษ และความรู้�ทางด้้าน
การบริหิ ารธุรุ กิจิ นักั ศึกึ ษาจะได้้พบกับั คณาจารย์ผ์ ู้เ�้ ชี่ย�่ วชาญ
ทั้้�งสองสาขา โดยเน้้นให้้นัักศึึกษาได้้ฝึกึ ฝนกับั การปฏิบิ ัตั ิจิ ริงิ
ผ่่านห้้องปฏิิบััติิการที่่�ทัันสมััย พร้้อมกัับฝึึกประสบการณ์์
กัับหน่่วยงานที่�่มีีชื่อ�่ เสีียงทั้้�งในและต่่างประเทศ

ค่า่ ยภาษา Happy & Fun
อัังกฤษร่ว่ ม
กับั นักั ศึกึ ษา Classroom ห้้องเรีียน Happy Classroom
จากสิิงคโปร์์ เรียี นรู้ภ� าษาอังั กฤษอย่า่ งสนุกุ สนาน
ผ่า่ นเกมและเทคโนโลยีีสมัยั ใหม่่ สอด
ปฏิบิ ัตั ิงิ านเป็น็
ล่่ามอาสา มีีการจััดกิจิ กรรมเพื่อ่� ให้้ แทรกความรู้� TOEIC ในทุุกรายวิชิ า
นัักศึึกษาได้้มีีปฏิสิ ัมั พันั ธ์ท์ าง
สังั คมในรููปแบบที่�ห่ ลากหลาย

เรียี นรู้� MINI GAME หาคำ�ำ ศััพท์ร์ อบตััว
การทำำ�งานจาก
สถานประกอบการ

ชั้น� นำำ�

ฝึกึ ประสบการณ์์ CAN
นำำ�วิิชาไปใช้จ้ ริงิ ในองค์์กร
มหาวิทิ ยาลััยศรีปี ทุมุ วิทิ ยาเขตขอนแก่่น | 22
- กรมการกงศุุล กระทรวงการต่า่ งประเทศ
- องค์ก์ รธุุรกิจิ สายการบิิน เช่น่ Air Asia การบิินไทย และอื่น�่ ๆ
- องค์ก์ รธุุรกิิจโรงแรม และรีสี อร์์ท
- องค์์กรภาครัฐั และเอกชน

คณะนิิเทศศาสตร์์ ติิดตามข่า่ วสาร
ผลงานนักั ศึกึ ษา
SCHOOL OF ได้ท้ างเพจคณะ
COMMUNICATION ARTS

เป็็นมืืออาชีีพในวงการ
ทั้้ง� เบื้้อ� งหน้้า และเบื้้อ� งหลััง
กัับ 3 สาขา สุดุ ปััง

สาขา
สื่่�อสารการแสดง

มุ่� ง ผลิิ ต มืื อ อ า ชีีพสู่่� ธุุ ร กิิ จ บัั น เ ทิิ ง แ ล ะ LEARNING BY DOING
อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์ ทุุกตำำ�แหน่่งของวงการ ลงมืือปฏิบิ ััติดิ ้้วยกลวิธิ ีีบ่ม่ เพาะมืืออาชีีพ
ไม่่ว่่าจะเป็็น PERFORMER , CREATOR , แบบสร้้างสรรค์์เป็็นฐาน (CBL : CRE-
DIRECTOR , DESIGNER , TRAINER ATIVITY-BASED LEARNING) เพื่�่อ
และ MANAGER โดยฝึึกฝน ทำำ�งานจริิงกัับ สร้้างทัักษะแห่่งอนาคต ให้้พร้้อมใช้้งาน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ มากประสบการณ์์ ทั้้�งในแวดวง สร้้างรายได้้ให้้ตนเอง ตั้้�งแต่่ยัังไม่่จบ
ธุุรกิิจบัันเทิิงและอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์ ทั้้�งรุ่�น เป็็นตััวจริิงของวงการ ธุุรกิิจบัันเทิิง
เก่่าเก๋๋าฝีีมืือและรุ่�นใหม่่ไฟแรง ที่่�มาร่่วมมืือกััน และอุตุ สาหกรรมสร้้างสรรค์์
ปั้้�นมืืออาชีีพ ให้้พร้้อมใช้้งาน

ตัวั จี๊๊�ดเรื่อ� งผลิติ งานด้้าน Digital TV เน้้นการ เรีียนรู้�นอกห้อ้ งเรีียน
เรีียนการสอนที่�่กระตุ้้�น “ไอเดีีย” ในการผลิิต ฝึึกปฏิบิ ััติิงานจริงิ
“ดิิจิิทััลคอนเทนต์์” ที่่�มีีคุุณภาพและโดดเด่่น

ผสมผสาน “การเล่่าเรื่�องทางสื่�่อออนไลน์์” อย่่าง

สร้้างสรรค์์ ผลิิตรายการและซีีรีีส์์ให้้น่่าติิดตาม

พร้้อมปั้น�้ ทักั ษะความคิดิ สร้้างสรรค์แ์ บบมืืออาชีีพ ห้อ้ งเรียี นสำ�ำ หรับั มือื อาชีีพ
จากเหล่่าอาจารย์์ตััวจริิง ตอบโจทย์์ยุุคดิิจิิทััล

มีีเดีีย มีีห้้องสตููดิิโอสำำ�หรัับการถ่่ายทำำ�และ

สาขาดิจิ ิิทััลทีีวีี ตััดต่่อด้้วยเครื่�องมืือที่�่ทัันสมััย ได้้ Professional
และสื่่�อออนไลน์์ ทัักษะที่�่ใช้้งานได้้จริิงในสาขาวิิชาชีีพ classroom
และผลัักดัันให้้มีีการเรีียนการสอน

นอกห้้องเรีียนรวมกัับองค์์กรชั้ �นนำ�ำ

ระดับั ประเทศ

สาขาการออกแบบ เซีียน เรื่อ� งการถ่่ายภาพ สนุุกไปกับั กิจิ กรรม
สื่่อ� สารออนไลน์์
ค่า่ ยถ่า่ ยภาพนอกห้้องเรียี นWalkRallyPhotography
ผุุดไอเดีีย สร้้าง คอนเทนต์์ ค่่ายสะพายกล้้อง
สร้้างสรรค์์สื่่�อ โฆษณา
ตัวั จริงิ เรื่อ� งการใช้้โปรแกรมการออกแบบจะได้้เรียี นรู้�
ภาพกราฟิิก
ไปพร้้อมกันั กับั เทคนิคิ ใหม่่ ๆ โดยอาจารย์ผ์ ู้เ�้ ชี่ย�่ วชาญ
และ ตัดั ต่่อวิดิ ีีโอสวยๆ เฉพาะทางที่่�มีีกิิจกรรมการสอนแบบ Teach for fun
ให้้น่่าสนใจ ตรงใจกลุ่่�มเป้า้ หมาย
เทพ ในการคิิดสร้้างสรรค์์ไอเดีียใหม่่ ๆ (Design
แบบไม่่ตกเทรนด์์
Thinking) ให้้งานมีีสไตล์์ที่่�โดดเด่่น แปลกใหม่่ ตรง
Concept ตอบโจทย์์ สามารถเล่่าเรื่อ� ง (Storytelling)
และสื่�่อความหมายได้้เป็็นอย่่างดีี

อาชีีพถูกู ใจ ใช่เ่ ลย สาขาดิิจิิทัลั ทีีวีแี ละสื่�่อออนไลน์์ สาขาออกแบบสื่่อ� สารออนไลน์์

สาขาสื่่อ� สารการแสดง • Script writer/Creative • ช่า่ งภาพ
• Director • นัักสื่�่อสารองค์์กร
• นัักแสดง นักั ร้้อง นัักเต้้น • Producer • นักั ออกแบบกราฟิกิ
• ผู้้�กำ�ำ กัับการแสดง • Podcast และ Youtube • นัักออกแบบกิิจกรรมออนไลน์์
• นัักสร้้างสรรค์แ์ ละออกแบบงานแสดง • ช่า่ งภาพเคลื่อ�่ นไหว ผู้�้กำำ�กับั ภาพ • นัักพััฒนาแบรนด์์
• นักั ออกแบบเสื้้อ� ผ้้า แต่ง่ หน้้า • ตััดต่อ่ เสีียงและภาพเคลื่่อ� นไหวดิจิ ิิทัลั • นักั ตัดั ต่อ่ งานเบื้้อ� งหลััง
• ผู้้�จัดั คอนเสิริ ์ต์ และงานโชว์์ต่า่ งๆ
• ผู้้ฝ� ึึกฝนนักั แสดง คัดั เลืือกนัักแสดง

มหาวิทิ ยาลััยศรีปี ทุุม วิทิ ยาเขตขอนแก่น่ | 24

คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ

SCHOOL OF INFORMATION ติดิ ตามข่า่ วสาร
TECHNOLOGY ผลงานนักั ศึึกษา
ได้ท้ างเพจคณะ

สาขานวััตกรรมธุุรกิิจดิิจิทิ ัลั

หลักั สูตู รที่พ่� ัฒั นาบุคุ ลากรทางด้้านเทคโนโลยีีของประเทศ ภายใต้้
นโยบายการขัับเคลื่่�อนประเทศไทยด้้วยนวััตกรรม โดยมุ่�งเน้้นการ
พััฒนาภาคธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมดิิจิิทััล ไม่่ว่่าจะเป็็น การพััฒนา
ด้้านนวััตกรรมที่�่เกี่�่ยวกัับธุุรกิิจดิิจิิทััล การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางธุุรกิิจ
การพััฒนาแอปพลิิเคชัันทางธุุรกิิจ การวิิเคราะห์์สื่�่อสัังคมออนไลน์์
การประยุุกต์์ใช้้เครื่�องมืือทางด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และบููรณาการ
ศาสตร์ด์ ้้านเทคโนโลยีีร่ว่ มกับั การบริหิ ารจััดการธุรุ กิจิ

เปลี่�ย่ นโลกธุรุ กิจิ ตัวั จริงิ
ด้้วยนวัตั กรรม ประสบการณ์จ์ ริงิ

เน้้นการทำ�ำ งานจริิง โดยคณาจารย์์ที่�่มีี นอกจากนี้้ย� ังั มีีความร่ว่ มมืือกับั องค์ก์ ร
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์์ ใ น ด้้ า น เ ท ค โ น โ ล ยีี ดิิ จิิ ทัั ล ภายนอกที่�่พร้้อมให้้ความรู้ �กัับผู้้�เรีียน
เช่่น Big Data, Artificial Intelligence, พร้้อมทั้้�งมีีการศึึกษาดููงานจากบริิษััท
Cloud Computing ซึ่�งเป็็นการพััฒนา ชั้น� นำำ�ของประเทศ
นวััตกรรมที่�่นำ�ำ ไปใช้้สำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล - บริิษััท ปตท. จำ�ำ กัดั (มหาชน)
การประยุุกต์์ ใช้้เครื่ �องมืือด้้านเทคโนโลยีี - บริิษัทั โทรคมนาคมแห่่งชาติิ (NT)
สำำ�หรับั อุตุ สาหกรรมดิิจิิทััล - และการศึึกษาดููงานต่า่ งประเทศ

อาชีีพถูกู ใจ ใช่่เลย

ผู้�้ประกอบการ ผู้�บ้ ริหิ ารจััดการ System Analysis Web Developer IT support / ผู้้�พััฒนา
ธุรุ กิจิ ออนไลน์์ ระบบฐานข้้อมูลู Network Suppost application ทางธุุรกิิจ

สาขาเทคโนโลยีีมัลั ติิมีีเดีีย วาดเส้น้
Drawing Class
มุ่�งเน้้นผลิิตบุุคลากรที่�่มีีความรู้� ความเชี่�่ยวชาญทางด้้าน ออกแบบ
เทคโนโลยีีมััลติิมีีเดีีย เน้้นการปฏิิบััติิจริิง โดยการประยุุกต์์ใช้้ Graphic Class
กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ เพื่�่อให้้ได้้มาซึ่�งการสร้้างสรรค์์
ผลงานหรือื นวัตั กรรมใหม่่ ๆ เช่น่ นักั ออกแบบและพัฒั นาเกม นักั ผลิติ
สื่อ่� มััลติิมีีเดีีย แอนิเิ มชััน กราฟิิก และบริหิ ารโครงการด้้านมัลั ติมิ ีีเดีีย

เครื่อ่� งพิิมพ์์
โมเดล 3D

การแข่่งขันั สร้า้ งเกม
พัฒั นาโปรแกรม และแอนิเิ มชันั 2D / 3D
คอมพิิวเตอร์์
เรีียนกัับตัวั จริิง
ประสบการณ์์จริงิ

เรีียนรู้�ทฤษฎีีควบคู่่�กัับการทำำ�งานจริิง จาก
คณาจารย์ท์ ี่ม�่ ีีประสบการณ์์ ทั้้ง� ด้้านการผลิติ สื่อ�่
ดิจิ ิทิ ัลั แอนิเิ มชันั 2D และ 3Dการผลิติ สื่อ�่ สิ่่ง� พิิมพ์์

นอกจากนี้้�ยัังมีีความร่่วมมืือกัับองค์์กร
ชั้�นนำำ�ด้้านการผลิิตสื่่�อมััลติิมีีเดีีย การผลิิต
และพััฒนาเกมที่�่พร้้อมจะถ่่ายทอดเทคนิิคและ
ความรู้� ให้้กัับผู้้�เรีียน เพื่่�อนำ�ำ ไปใช้้ในการทำ�ำ งาน
จริิงในอนาคต พร้้อมทั้้�งมีีการศึึกษาดููงานจาก
บริิษัทั ชั้้�นนำำ�

อาชีีพถูกู ใจ ใช่่เลย

• นักั ออกแบบและพัฒั นาสื่่�อมัลั ติมิ ีีเดีีย
• นัักออกแบบและพััฒนาแอนิิเมชััน
• นัักพััฒนาซอฟต์์แวร์์ด้้านมััลติิมีีเดีียและเกม
• นักั วิชิ าการด้้านมััลติมิ ีีเดีีย

มหาวิิทยาลัยั ศรีีปทุุม วิิทยาเขตขอนแก่น่ | 26

หลัักสูตู ร

GSCRHAODUOALTE We Create Professionals By
Professionals
KSRHIOPNATKUAMENUNIVERSITY
ศึึกษาดููงานต่า่ งประเทศ
ปริิญญาโท - เอก

มหาวิิทยาลััยศรีปี ทุุม วิิทยาเขตขอนแก่น่

ปริิญญาโท - เอก มหาวิทิ ยาลัยั ศรีีปทุมุ วิทิ ยาเขตขอนแก่่น
เรามุ่�งเน้้นผลิิต และพััฒนาบุุคลากรให้้เป็็นผู้�้ที่่�มีีความรู้�้ ความ
ชำ�ำ นาญ มีีประสบการณ์์ เป็็นมืืออาชีีพที่่�มีีทัักษะขั้�นกว่่า เพราะ
เรามีีมืืออาชีีพผู้�้มากประสบการณ์์ ที่�่พร้้อมจะถ่่ายทอดทัักษะ
วิิชาชีีพ เน้้นการแลกเปลี่�่ยนประสบการณ์์ในด้้านการทำำ�งาน
จริงิ ตามสโลแกนที่ว่� ่า่ “สร้้างมืืออาชีีพ ด้้วยมืืออาชีีพ”นอกจาก
ได้้ทักั ษะ ประสบการณ์์ทีี่�่เพิ่่ม� ขึ้น�้ แล้้ว ปริญิ ญาโท - เอก ที่�่นี่�่ เรา
เรีียนรู้�้จากผู้�้เชี่�่ยวชาญ มีีการศึึกษาดููงาน และมีี connection
เป็็นของแถม

เรียี นกับั ตัวั จริงิ ประสบการณ์์จริงิ สร้้างมืืออาชีีพ ด้้วยมืืออาชีีพ

โท-เอก

สมััครเรียี นผ่า่ นระบบออนไลน์ท์ ี่่�
www.khonkaen.spu.ac.th/spu/register

สมัคั รเรียี นด้้วยตนเองที่�่

มหาวิทิ ยาลััยศรีีปทุุม วิทิ ยาเขตขอนแก่่น

สำ�ำ เนาบััตรประจำ�ำ ตััวประชาชน

Facebook fanpag LINE OpenChat สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติมิ

โ?ท?ร. 082-3010801 , 095-6638594 , 096-3019607

มหาวิทิ ยาลััยศรีีปทุุม วิิทยาเขตขอนแก่น่ | 28

มหาวิทิ ยาลัยั ศรีปี ทุมุ
วิิทยาเขตขอนแก่น่

บรรยากาศในมหาวิทิ ยาลััย Facilities
Library

ห้้องสมุดุ แอร์เ์ ย็น็ เฉียี บ แหล่่งค้้นคว้้าตำ�ำ ราเรียี น
พัักผ่อ่ นเอนกาย

RSPAUDKIOK

STUDIO

ห้้องสตููดิโิ อ พร้้อมอุุปกรณ์์
กล้้อง แสง สีี และเสีียง
ครบเหมืือนยกมาทั้้�งกองถ่่าย

Mac Pro Lab

ห้้องปฏิบิ ััติกิ ารสุดุ ทัันสมัยั พร้้อมคอมพิิวเตอร์์
iMac ไว้้สร้้างสรรค์ผ์ ลงาน Masterpiece

ศาลจำำ�ลอง

จำ�ำ ลองสถานการณ์์จริิง ในห้้องจำ�ำ ลอง
เพื่�อ่ ฝึกึ ประสบการณ์์ บรรยากาศ
ในสถานที่�จ่ ริงิ ให้้กัับนักั ศึกึ ษา

EDUTAINMENT ZONE SPUKK AIRLINE

SPUKK CUISINE ห้้องเรีียนการบินิ ที่�่จำ�ำ ลองสถานการณ์บ์ นเครื่่�อง
ให้้นักั ศึกึ ษาได้้สัมั ผััสกัับประสบการณ์์ที่�ส่ มจริิง
ห้้องปฏิิบัตั ิกิ ารครัวั ที่ม่� ีีอุปุ กรณ์์ครบครััน
ทั้้�งอาหาร และเบเกอร์์รี่�

มหาวิิทยาลััยศรีปี ทุมุ วิทิ ยาเขตขอนแก่่น | 30

กำ�ำ หนดการรับั สมัคั ร ปีีการศึึกษา 2565

รอบการรัับสมััคร วัันรับั สมัคั รและลงทะเบีียน เงื่่อ� นไขทุนุ
รอบโควตาพิิเศษ 1 1 มิิ.ย. - 25 ธ.ค. 2564
• ไม่จ่ ำำ�กัดั เกรด
รอบโควตาพิิเศษ 2 3 ม.ค. - 31 มีี.ค. 2565 • ม.6/ปวช./กศน./เทีียบเท่่า รับั ทุนุ สููงสุุด 20,000 บาท
• ปวส./เทีียบเท่่า รับั ทุุนสููงสุุด 8,000 บาท
รอบปกติิ 1 เม.ย. - 12 มิิ.ย. 2565 • ลงทะเบีียนภายใน 25 ธ.ค. 2563
รอบหลังั Admission 13 มิิ.ย. - 31 ส.ค. 2565
• ไม่จ่ ำำ�กัดั เกรด
• ม.6/ปวช./กศน. รัับทุุนสููงสุดุ 15,000 บาท
• ปวส./เทีียบเท่า่ รัับทุนุ สููงสุดุ 5,000 บาท
• ลงทะเบีียนภายใน 31 มีี.ค. 2564

• ไม่จ่ ำำ�กัดั เกรด
• ม.6/ปวช./กศน. รัับทุุนสููงสุดุ 10,000 บาท
• ปวส./เทีียบเท่า่ รัับทุุนสููงสุุด 4,000 บาท

• ไม่่จำ�ำ กััดเกรด
• ม.6/ปวช./กศน./ปวส./เทีียบเท่่า

ทุุนการศึึกษา มหาวิทิ ยาลัยั ศรีปี ทุุม ขอนแก่น่

1. ประเภทเครืือข่า่ ย มหาวิทิ ยาลััยศรีปี ทุมุ ขอนแก่่น

• สำำ�หรับั นัักเรียี น/นัักศึกึ ษาวิิทยาลัยั ในเครืือไทย-เทค
• ทุุนสำำ�หรับั บุตุ รและญาติทิ ี่่�มีีนามสกุลุ เดีียวกัันกัับบุุคลากร ศิิษย์์เก่่า และศิษิ ย์ป์ ััจจุบุ ััน มหาวิิทยาลัยั ศรีีปทุุม
• ทุุนสำ�ำ หรับั บุตุ รครูแู นะแนวใน 14 จังั หวััด ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน

2. ทุนุ ส่ง่ เสริิมความร่่วมมืือหน่ว่ ยงานท้้องถิ่่น� (MOU)

• ทุนุ การศึกึ ษาสำำ�หรัับบุุตร-ธิดิ านัักกฎหมาย และตำ�ำ รวจทั่่�วประเทศ
• ทุนุ สำำ�หรับั กองพลของกองทััพบกและครอบครััว
• ทุุนสำ�ำ หรับั บุคุ ลากรและครอบครััว กระทรวงยุตุ ิธิ รรม
• ทุุนสำำ�หรับั บุุคลากรและครอบครัวั หอการค้้าจังั หวััดขอนแก่น่
• ทุุนสำ�ำ หรัับบุุคลากรการปกครองท้้องถิ่่�น และครอบครัวั (รวมถึึง อบจ. ,อบต. ,เทศบาล และสุุขาภิบิ าล)
• ทุุนสำ�ำ หรัับบุุคลากรและครอบครัวั กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ
• ทุุนสำ�ำ หรับั บุุคลากรและครอบครัวั สภาอุตุ สาหกรรม

3. ประเภทส่ง่ เสริมิ ศัักยภาพเยาวชนรุ่�นใหม่่

• ทุุนผู้ม�้ ีีความสามารถพิิเศษ

การกู้้�ยืืมกองทุนุ กรอ./ กยศ.

• ผู้ก�้ ู้้ย� ืืมรายเก่า่ สามารถกู้้ย� ืืมต่อ่ เนื่อ�่ งได้้
• ผู้้ท� ี่่ต� ้้องการกู้้�ยืืม กรอ./กยศ. รายใหม่่ สามารถลงทะเบีียนเพื่อ�่ จองสิทิ ธิ์์ก� ารกู้้�ได้้

หมายเหตุุ 1. ชื่อ่� ทุุนและเงื่�อ่ นไขทุุนอาจมีกี ารเปลี่่ย� นแปลงตามหลัักเกณฑ์ข์ องมหาวิิทยาลัยั โดยมิิแจ้้งให้้ทราบล้ว้ งหน้า้
2. มหาวิทิ ยาลััยขอสงวนสิิทธิ์์ม� อบทุนุ สนับั สนุุนการศึกึ ษาสููงสูดู เพีียง 1 ทุุน ต่อ่ นักั ศึึกษา 1 คน

รายชื่อ� หลัักสููตรที่่� ยื่่�นกู้� กยศ. / กรอ.

มหาวิทิ ยาลััยศรีีปทุุม วิิทยาเขตขอนแก่่น

รายชื่อ� หลักั สูตู รที่่� ยื่่�นกู้� กยศ. ได้้ รายชื่�อหลักั สููตรที่่� ยื่่�นกู้� กรอ. ได้้

วิิทยาลัยั การท่อ่ งเที่ย่� วและการบริิการ วิิทยาลััยโลจิสิ ติิกส์แ์ ละซััพพลายเชน

• สาขาการจััดการโรงแรมและไมซ์์ • สาขาการจััดการโลจิสิ ติกิ ส์์และโซ่อ่ ุปุ ทาน*
• สาขาการจััดการการท่่องเที่�ย่ วและไมซ์์
วิิทยาลััยการท่่องเที่ย�่ วและการบริกิ าร
คณะบริิหารธุรุ กิิจ
• สาขาธุุรกิจิ การบินิ *
• สาขาการบริหิ ารและการจััดการสมัยั ใหม่่
• สาขาการตลาดดิิจิทิ ััล คณะนิิเทศศาสตร์์

คณะนิเิ ทศศาสตร์์ • สาขาออกแบบสื่่อ� สารออนไลน์*์

• สาขาสื่อ�่ สารการแสดง คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• สาขาดิจิ ิทิ ััลทีีวีีและสื่�่อออนไลน์์
• สาขาเทคโนโลยีีมัลั ติิมีีเดีีย*
คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ
คณะศิลิ ปศาสตร์์
• สาขานวััตกรรมธุรุ กิจิ ดิจิ ิิทััล
• สาขาภาษาอัังกฤษสื่�่อสารธุุรกิิจ
คณะนิติ ิิศาสตร์์
คณะบััญชีี
* คืือสาขาที่่�ร่่วมโครงการส่่งเสริมิ
การพััฒนาทุุนมนุษุ ย์์ (Human capital) หลัักสูตู ร 2 ปริิญญา

• โลจิสิ ติกิ ส์์และโซ่่อุปุ ทาน* + การตลาดดิจิ ิิทััล
• เทคโนโลยีีมัลั ติมิ ีีเดีีย* + สื่อ�่ สารการแสดง

หมายเหตุุ

• นัักเรีียนที่�่เคยมีีประวัตั ิกิ ารกู้้ย� ืืม กยศ. รายเก่่าต่อ่ เนื่อ่� ง จากสถานศึึกษาเดิิม สามารถสมัคั รเรียี นได้้ทุุกสาขา
• นัักเรีียนที่่�ไม่่เคยมีีประวัตั ิิการกู้้�ยืืม จากสถานศึึกษาเดิิม สามารถสมัคั รเรีียนได้้ใน 8 สาขา สำำ�หรับั กู้้ก� ยศ.รายใหม่่
• นักั เรีียนที่�่สมัคั รเรีียน ในสาขาที่�ก่ ู้้� กรอ.ได้้ รวม 6 สาขา และมีีสาขาที่่เ� ข้้าร่่วม Human capital มีี 4 สาขา

การชำำ�ระเงินิ ลงทะเบีียน

• ผู้ก�้ ู้้� กรอ. และ กยศ.(รายเก่า่ ) ชำำ�ระ 4,000 บาท ที่�เ่ หลืือเป็น็ การกู้้จ� ากกองทุนุ
• ผู้้ก� ู้้� กยศ.(รายใหม่่) ชำำ�ระ 15,000 บาท ที่่�เหลืือเป็็นการกู้้�จากกองทุนุ

สอบถามรายละเอียดเพมิ่ เตมิ
Facebook : สนง.ทุุนการศึึกษา มศป.ขอนแก่่น
โทร. 043-224111 ต่อ่ 211 หรือื 092-5374400

มหาวิทิ ยาลััยศรีปี ทุมุ วิทิ ยาเขตขอนแก่น่ | 32

ใบสมััครเข้้าศึกึ ษาต่อ่ ระดับั ปริิญญาตรีี ติิดรููปผู้�้สมัคั ร

เปิดิ รัับสมััครที่�ม่ หาวิิทยาลัยั ศรีีปทุมุ ขอนแก่่น หรืือสมัคั รออนไลน์์ได้้ทีี่ www.khonkaen.spu.ac.th

โปรดอ่่านคู่่�มืือการรัับสมัคั รให้้ละเอีียดก่่อนกรอกใบสมััครและโปรดเขีียนตัวั บรรจง

ชื่อ�่ -สกุลุ ¡ นาย ¡ นาง ¡ นางสาว...................................................................................

ชื่�อ่ (ภาษาอังั กฤษตัวั พิิมพ์์ใหญ่)่

สกุุล (ภาษาอังั กฤษตัวั พิิมพ์์ใหญ่่)

เลขประจำำ�ตััวบััตรประชาชน วันั เดืือน ปีเี กิดิ

ตัวั อย่่างการกรอก วันั เดืือน ปีีเกิดิ : เกิิด 2 มีีนาคม 2537 0 2 0 3 2 5 3 7

ที่อ่� ยู่่�ตามบััตรประชาชนและที่�่อยู่่�ปััจจุบุ ััน

• ที่อ่� ยู่่�ตามบััตรประชาชน
บ้้านเลขที่�.่ ...................หมู่่�ที่�่.....................ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................

ตำ�ำ บล/แขวง....................อำำ�เภอ/เขต............... จัังหวััด........................................ รหัสั ไปรษณีีย์.์ ............................
โทรศัพั ท์์มืือถืือ...............................................

ระดัับการศึึกษา (ตามหลักั ฐานการศึกึ ษาที่ใ�่ ช้้สมัคั รสอบกับั มหาวิทิ ยาลัยั )

สำำ�เร็็จการศึกึ ษา ¡ ม.6 ¡ ปวช. ¡ ปวส. ¡ กศน. ¡ อื่่�นๆ (ระบุุ).............................
จากโรงเรียี น..........................................................จังั หวัดั ...............................................................

สาย/สาขาที่ส่� ำำ�เร็จ็ การศึกึ ษา.....................................................................................................
คะแนนเฉลี่ย�่ สะสม •

หลักั สูตู รที่�ส่ มัคั รเข้้าศึกึ ษา ¡ ภาคปกติิ (4-5 ปีี).. ¡ ภาคปกติิ เทีียบโอนสำำ�หรับั ผู้จ�้ บ ปวส.

¡ ภาคเสาร์-์ อาทิติ ย์์ (4-5 ปี)ี ¡ ภาคอาทิติ ย์์ เทีียบโอนสำ�ำ หรัับผู้จ�้ บ ปวส.

ผู้�้สมัคั รสามารถเลืือกสาขาวิชิ าที่ส�่ มััครเข้้าศึึกษาได้้ 2 สาขาวิิชา

ลำ�ำ ดัับ คณะ สาขาวิชิ า
1
2

ข้้าพเจ้้าขอรับั รองว่า่ เป็น็ ผู้้ม� ีีคุุณสมบัตั ิคิ รบถ้้วนตามที่�ก่ ำำ�หนดไว้้ในระเบีียบการสอบคััดเลืือกของมหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม และข้้อความข้้างต้้น เป็็นจริงิ ทุุกประการ หากข้้าพเจ้้าขาดคุุณสมบัตั ิอิ ย่า่ ง
ใดอย่่างหนึ่่�ง หรืือฝ่า่ ฝืืนระเบีียบการสอบคััดเลืือก หรืือข้้อความข้้างต้้นไม่เ่ ป็น็ ความจริงิ ข้้าพเจ้้ายินิ ยอมให้้ตััดสิิทธิ์ก� ารเข้้าศึกึ ษาต่่อโดยไม่ม่ ีีข้้อโต้้แย้้งใดๆ ทั้้ง� สิ้้น�

ลงชื่่�อ...................................ผู้�้สมััคร
วัันที่�่............/.................. /................

วิธิ ีีการสมััครเรีียน

สมัคั รได้้ด้้วยตััวเองที่�่ศููนย์์รัับสมัคั ร หรือ สมัคั รแบบออนไลน์์ที่�่
มหาวิิทยาลััยศรีปี ทุมุ ขอนแก่่น http://www.khonkaen.spu.ac.th

เมื่อ�่ กรอกข้้อมููลเสร็็จแล้้ว ชำ�ำ ระค่า่ สมััครเพียี ง 200 บาท ผ่่านการสแกน QR code รวดเร็็วทันั ใจ

เอกสารการสมัคั รเรีียน

สำ�ำ เนาใบแสดงผลการศึกึ ษา 3 ชุุด เอกสารอื่น�่ ๆ กรณีีเทีียบโอน

สำ�ำ เนาบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน 1 ชุดุ ใบแสดงผลการศึึกษา (Transcript)

สำ�ำ เนาทะเบีียนบ้้าน 1 ชุุด

รููปถ่า่ ยขนาด 1 นิ้้�ว 3 รูปู คำ�ำ อธิบิ ายรายวิิชาของสถาบัันเดิมิ

สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่�

043-224-111 , 092-5374400 , 092-5374411
092-5374422 , 092-5374433

SRIPATUM UNIVERSITY KHON KAEN

มหาวิิทยาลัยั ศรีปี ทุุม ขอนแก่น่

แผนที่การเดินทาง

เรีียนกับั ตัวั จริงิ
ประสบการณ์จ์ ริิง

โทร 043-224-111 , 092-5374400 , 092-5374411
092-5374422 , 092-5374433


Click to View FlipBook Version
Previous Book
flayer e perkhemahan closer skpt13 B
Next Book
ALBUM PENCAPAIAN KESENIAN