The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 44639, 2022-07-11 18:51:34

รำวงมาตรฐาน

0-30562077978

รำวงมาตรฐาน

เสนอ ครูอรพรรณ ลักษณะอัฐ

จัดทำโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/11

2

คำนำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ศ22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสรุปความรู้ที่ได้จากเรื่องรำวง

มาตรฐาน ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา


ท่วงท่าในการรำ คำร้อง ทำนอง เครื่องดนตรี การแต่งกาย และบทเพลง

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง"รำวงมาตรฐาน" ข้าพเจ้าได้วางแผนการศึกษา

ค้นคว้ามาเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ศึก
ษาจากแหล่งความรู้ต่างๆอาทิเช่น

หนังสือ อินเตอร์เน็ต ประสบการณ์ ตำรา

คณะผู้จัดทำหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้

เป็นอย่างมาก

สารบัญ 3

เรื่อง หน้า

คำนำ 4
4
ประวัติของรำวงมาตรฐาน 4
ท่ารำ 5
คำร้อง 6
ทำนอง 6,7-16
เครื่องดนตรี 7-16
การแต่งกาย 17
บทเพลง
อ้างอิง

4

รำวงมาตรฐาน มีวิวัฒนาการมาจากรำโทน เป็นการละเล่นพื้นเมือง
ของไทย ต่อมาท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้แต่งเนื้อร้องและ
มอบให้กรมศิลปากรบรรจุท่ารำไว้เป็นมาตรฐาน เป็นเพลงที่มีเนื้อร้อง
สุภาพ ใช้คำง่าย ทำนองเพลงง่าย มุ่งให้เห็นวัฒนธรรมของชาติเป็น
ส่วนใหญ่

ท่ารำ
คุณครูศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก คุณครูมัลลี คงประภัศร์ และคุณครู
ลมุล ยมะคุปต์ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ท่ารำขึ้น ทั้งหมด ๑๔ แม่ท่า
เป็นชื่อท่ารำที่อยู่ในรำแม่บท มีทั้งหมด ๑๐ เพลง

คำร้อง
-จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันท์) ได้ประพันธ์ขึ้น ๔ เพลง คือ
เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรำซิมารำ และเพลงคืน
เดือนหงาย
-คุณหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ประพันธ์คำร้องไว้ ๖ เพลง คือ
เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ และเพลงบูชานักรบ

5

ครูศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก

ครูลมุล ยมะคุปต์ทำนอง

-อาจารย์มนตรี
ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย กรมศิลปากร ได้แต่ง
ทำนองไว้ ๖ เพ
ลง คือ เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรำซิ
มารำ เพลงคืนเ
ดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ และเพลงดอกไม้
ของชาติ

-ครูเอื้อ สุนทรส
นาน หัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ แต่ง
ทำนองไว้ ๔ เพ
ลง คือ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

เพลงยอดชายใจหาญ และเพลงบูชานักรบ

6

เครื่องดนตรี
รำโทนมีเครื่องดนตรีประกอบ คือ ฉิ่ง กรับ ฉาบ และโทน เมื่อมีการ
พัฒนาการรำขึ้น จึงได้พัฒนาเครื่องดนตรีที่ใช้ด้วย โดยใช้วงดนตรีสา
กลบรรเลง

การแต่งกาย
สามารถแต่งได้หลายอย่าง เช่น แต่งชุดไทยจักรี ชุดไทยสมัย ร.๖ ชุด
ไทยแบบชาวบ้านคือห่มสไบ นุ่งโจงกระเบน หรือชุดไทยสมัยใดก็ได้

1.เพลงงามแสงเดือน 7

-เนื้อเพลง งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ)
งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า เปลื้องทุกข์วายระกำ
เพื่อสามัคคีเอย
เราเล่นกันเพื่อสนุก
ขอให้เล่นฟ้อนรำ
-ท่ารำ ท่าสอดสร้อยมาลา

2.เพลงชาวไทย 8
-เนื้อเพลง
ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
ชาวไทยเจ้าเอ๋ย เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
การที่เราได้เล่นสนุก มีเอกราชสมบูรณ์
เพราะชาติเราได้เสรี ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
เราจึงควรช่วยชูชาติ ของชาวไทยเรา เอย
เพื่อความสุขเพิ่มพูน
-ท่ารำ ท่าชักแป้งผักหน้า

3.เพลงรำมาซิมารำ 9
-เนื้อเพลง
เริงระบำกันให้สนุก
รำมาซิมารำ ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขลุก
ยามงานเราทำงานจริง ๆ ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ
เล่นอะไรให้มีระเบียบ มาเล่นระบำของไทยเราเอย
มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ

-ท่ารำ ท่ารำส่าย

4.เพลงคืนเดือนหงาย 10
-เนื้อเพลง
เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา
ยามกลางคืนเดือนหงาย เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย
เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วหล้า

-ท่ารำ ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง

11

5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

-เนื้อเพลง

ดวงจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นอยู่ในนภา

ทรงกลดสดสี รัศมีทอแสงงามตา

แสงจันทร์อร่าม ฉายงามส่องฟ้า

ไม่งามเท่าหน้า นวลน้องยองใย

งามเอยแสงงาม งามจริงยอดหญิงชาติไทย

งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา จริตกิริยานิ่มนวลละไม

วาจากังวาน อ่อนหวานจับใจ

รูปทรงสมส่วน ยั่วยวนหทัย

สมเป็นดอกไม้ ขวัญใจชาติเอย
-ท่ารำ ท่าแขกเต้าเข้ารังและท่าผาลาเพียงไหล่

6.เพลงดอกไม้ของชาติ 12
-เนื้อเพลง
(สร้อย) ขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิลาศนวยนาดร่ายรำ (ซ้ำ)
เอวองค์อ่อนงาม ตามแบบนาฏศิลป์
ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น เจริญวัฒนธรรม
(สร้อย) งามทุกสิ่งสามารถ สร้างชาติช่วยชาย
ดำเนินตามนโยบาย สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ (สร้อย)

-ท่ารำ ท่ารำยั่ว

7.เพลงหญิงไทยใจงาม 13
-เนื้อเพลง
ดาวแวววาวระยับ
เดือนพราว ส่องให้เดือนงามเด่น
แสงดาวประดับ โสภาเพียงเดือนเพ็ญ
ดวงหน้า เสริมให้เด่นเลิศงาม
คุณความดีที่เห็น หญิงไทยส่งศรีชาติ
ใจกล้ากาจเรืองนาม
ขวัญใจ ก้องปรากฏทั่วคาม
รูปงามวิลาส ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว
เกียรติยศ
หญิงไทยใจงาม
-ท่ารำ ท่าพรหมสี่หน้า, ยูงฟ้อนหาง

14

8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

-เนื้อเพลง

ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชื่นชีวาขวัญพี่

จันทร์ประจำราตรี แต่ขวัญพี่ประจำใจ

ที่เทิดทูนคือชาติ เอกราชอธิปไตย

ถนอมแนบสนิทใน คือขวัญใจพี่เอย

-ท่ารำ ท่ารำช้างประสานงาและท่ารำจันทร์ทรงกรดแปลง

15

9.เพลงยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี
- เนื้อเพลง กอร์ปกรณีกิจชาติ
ไม่ขอเว้นเดินตาม
โอ้ยอดชายใจหาญ ทำเต็มความสามารถ
น้องขอร่วมชีวี

แม้สุดยากลำเค็ญ

น้องจักสู้พยายาม

- ท่ารำ จ่อเพลิงกาฬ (ชาย) และท่ารำชะนีร่ายไม้ (หญิง)

16

10.เพลงบูชานักรบ

-เนื้อเพลง

น้องรักรักบูชาพี่ ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ

เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ สมศักดิ์ชาตินักรบ

น้องรักรักบูชาพี่ ที่มานะที่มานะอดทน

หนักแสนหนักพี่ผจญ เกียรติพี่ขจรจบ

น้องรักรักบูชาพี่ ที่ขยันที่ขยันกิจการ

บากบั่นสร้างหลักฐาน ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ

น้องรักรักบูชาพี่ ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต

เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ
-ท่ารำ ท่าขัดจางนาง,ท่าจันทร์ทรงกลด

17

อ้างอิง

รูปภาพ :
https://sites.google.com/site/tayakornwason/tha-ra-

rawng-matrthan

ประวัติ : https://hilight.kapook.com/view/78920

เนื้อเพลง :
https://sites.google.com/site/standarddance012/home

/neux-phelng-rawng-matrthan10-phelng


Click to View FlipBook Version