The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by parinyawichairatt2540, 2022-09-06 03:43:51

ป.5

ป.5

แผนการจัดการเรยี นรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม รหสั วชิ า ส ๑๕๑๐๑

ระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ ๕ หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี ๑ การใช้แผนท่ีและภาพถ่าย

แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี ๑ การใช้แผนทีแ่ ละภาพถา่ ยเพอ่ื การเรียนรจู้ งั หวัด เวลาเรียน ๕ ชั่วโมง

กลมุ่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม ครผู ูส้ อน นางสาวณีรนชุ ชยั สกั

๑. มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวชีว้ ดั
มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขา้ ใจลกั ษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิง่ ซง่ึ

มผี ลต่อกนั ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่เี ป็นเครือ่ งมือทางภมู ิศาสตร์ในการคน้ หา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

ตัวชว้ี ดั
มฐ. ส ๕.๑ ป.๕/๑ ใชแ้ ผนท่ี ภาพถ่าย ระบุลกั ษณะสำคัญทางกายภาพของจงั หวดั ตนเอง
มฐ. ส ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุแหลง่ ทรัพยากรและสิ่งต่างๆ ในจงั หวดั ของตนเองดว้ ยแผนท่ี
มฐ. ส ๕.๑ ป.๕/๓ ใช้แผนทอี่ ธิบายความสมั พันธ์ของสงิ่ ต่างๆ ท่มี อี ยู่ในจังหวัด

๒. สาระสำคญั /สาระการเรยี นรู้
สาระสำคัญ
แผนที่กายภาพจังหวัด เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาข้อมูลทางกายภาพ แหล่ง

ทรพั ยากร และความสมั พันธข์ องส่ิงตา่ งๆ ภายในจงั หวัด

สาระการเรยี นรู้
๑. ความรู้ สัญลักษณก์ ารอธิบายแผนท่ี
๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ การจำแนก การจัดระบบความคดิ เปน็ แผนภาพ การสรปุ ความรู้
๓. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ มวี นิ ัย ใฝ่เรียนรู้
๓. จดุ ประสงค์
๑. บอกความแตกต่างหรือเปรียบเทียบแผนทีก่ ายภาพจังหวดั (K)
๒. จำแนกแผนทที่ ี่จำเปน็ ต่อการเรยี นรจู้ งั หวัด (P)
๓. มีความสนใจศึกษาเรยี นรู้แผนทจี่ ังหวดั ของตนเองและจังหวดั อนื่ ๆ (A)

๔. สมรรถนะสำคญั
❑ ความสามารถในการส่อื สาร
❑✓ ความสามารถในการคดิ

❑ ความสามารถในการแก้ปัญหา

❑ ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ
❑✓ ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

๕. คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ ❑ ซื่อสัตย์ สจุ ริต
❑ รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ❑ ใฝเ่ รียนรู้
❑✓ มีวินัย ❑✓ มงุ่ มนั่ ในการทำงาน
❑ อยู่อย่างพอเพยี ง ❑ มจี ิตสาธารณะ
❑ รักความเปน็ ไทย

๖. จุดเนน้ สู่การพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน สทู่ กั ษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs)
❑✓ การคดิ วเิ คราะห์ การคิดอยา่ งมีวจิ ารณญาณและสามารถแกไ้ ขปญั หาได้
❑ การคดิ อยา่ งสร้างสรรคแ์ ละคิดเชงิ นวตั กรรม
❑ ความเข้าใจในความแตกต่างของวฒั นธรรมและกระบวนการคิดขา้ มวฒั นธรรม
❑ ความรว่ มมอื การทำงานเป็นทมี และภาวะความเป็นผ้นู ำ
❑✓ ทักษะในการส่ือสารและการรูเ้ ท่าทันสือ่
❑ ทกั ษะการใช้คอมพิวเตอรแ์ ละรู้เท่าทันเทคโนโลยี
❑ ทักษะอาชพี และการเรียนรู้
❑ ความเมตตากรุณา มคี ุณธรรม และมรี ะเบียบวินยั

๗. การบรู ณาการ
-

๘. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามการสอนแบบกระบวนการ ๕ ขน้ั (Five – steps – process)

ชัว่ โมงท่ี ขั้นตอนการสอนแบบ กจิ กรรมการจัดการเรียนรู้
๑ กระบวนการ ๕ ข้นั
(Five – steps – process) ๑. บอกความแตกตา่ งหรือเปรียบเทียบแผนทกี่ ายภาพจังหวดั (K)
ขัน้ ที่ ๑ การกำหนด ๒. จำแนกแผนท่ีทีจ่ ำเปน็ ต่อการเรียนร้จู งั หวดั (P)
จุดประสงค์การเรียนรู้ ๓. มคี วามสนใจศกึ ษาเรียนรู้แผนที่จังหวดั ของตนเองและจังหวดั
อนื่ ๆ (A)

ขนั้ ที่ ๒ การสอนผา่ นการใช้ ครูผู้สอน สอนผา่ นการใช้คำถามปลายเปดิ และใหน้ กั เรียนร่วมกัน
คำถามปลายเปิด อภิปราย แลกเปล่ยี นความรู้ โดยกำหนดประเดน็ คำถาม ดงั ตอ่ ไปนี้

ช่วั โมงท่ี ข้นั ตอนการสอนแบบ กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
กระบวนการ ๕ ขน้ั
(Five – steps – process) ๑. นักเรียนรจู้ ักแผนท่ีกายภาพจงั หวัดหรอื ไม่ อยา่ งไร
๒. นักเรียนรู้จักแผนที่กายภาพจังหวัดจากที่ใด (แนวตอบ : จาก
หนังสือเรียน หรอื เห็นจากของจริง)
๓. นักเรียนคิดแผนท่ีกายภาพจังหวัดมีลักษณะพิเศษอย่างไร
(แนวตอบ : ครไู มย่ งั เฉลยเป็นการต้ังคำถามเพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
สนใจ เมื่อเรียนเรื่องนี้จบจึงกลับมาถามนักเรียนด้วยคำถามนี้อีก
คร้งั )

ขนั ที่ ๓ การปฏิบตั กิ ิจกรรม ๑. ครนู ำแผนท่ีจงั หวดั ของนักเรยี นท่มี รี ายละเอยี ดครบถ้วน
เชงิ รกุ สมบรู ณต์ ดิ ที่บนกระดาน จากนน้ั ครใู ห้นักเรียนศึกษาสญั ลักษณ์
แสดงลกั ษณะภูมิประเทศ และสญั ลกั ษณท์ ใี่ ชแ้ ทนสิง่ ต่างๆ ในแผนท่ี
ใหน้ ักเรียนศึกษาเปรยี บเทยี บกับแผนที่จงั หวัด ดงั ตวั อย่างท่ี
กำหนดให้ จากนั้นให้ครูอธิบาย

๒. เมื่อนกั เรยี นศึกษาและเข้าใจในสญั ลักษณ์การดูแผนท่ี จากนน้ั ครู
ใหน้ ักเรยี นรว่ มกันศกึ ษาแผนที่จงั หวัดของตนเอง และร่วมกันแสดง
ความคดิ เหน็ โดยครใู ช้คำถามดังนี้

-ปจั จุบนั นกั เรียนอาศยั อยูใ่ นจังหวัดอะไร สัญลกั ษณ์ท่บี ่งบอกตวั
จงั หวัดมีลักษณะ

๓. นักเรียนและครูรว่ มกันสรุป และอภปิ รายเน้ือหาอีกครงั้

ญ ขน้ั ท่ี ๔ การทบทวน ๑. นักเรียนสรุปความรู้เนื้อหาเรื่อง แผนที่กายภาพจังหวัดและ

และพฒั นา สัญลกั ษณใ์ นแผนท่ี โดยใชโ้ ปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point)

ขน้ั ที่ ๕ การให้ข้อมลู ๑. ครูผู้สอนประเมนิ การสรุปความร้เู นอื้ หาเรื่องแผนทีก่ ายภาพ

ปอ้ นกลับและประเมินผล จังหวดั ใหน้ กั เรยี นร่วมกันแสดงความคดิ เห็นโดยครใู ชค้ ำถามท้า

การเรียนรู้ ทายดังนี้

-นกั เรยี นศึกษาแผนที่จงั หวดั ของตนเองแลว้ จะใชข้ ้อมูลทาง
การศึกษานำไปพฒั นา โดยใช้โปรแกรมเพาเวอรพ์ อยท์ (Power
Point) และให้ข้อเสนอแนะนักเรยี นรายบคุ คล

๘. ช้ินงาน/ภาระงาน/อื่น ๆ
๑. สรปุ ความรู้ บทพากย์เอราวัณ โดยใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point)

๙. ส่อื การเรียนร้/ู แหล่งการเรียนรู้
สอื่ การเรียนรู้
๑. หนงั สอื เรียนรายวชิ าพืน้ ฐานสังคมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี ๕
๒. โปรแกรมเพาเวอรพ์ อยท์ (Power Point)
๓. สื่อนำเสนอภาพน่งิ (PowerPoint) แผนทีก่ ายภาพจงั หวดั

แหลง่ การเรียนรู้
-

๑๐. การวดั และประเมนิ ผล

รายการ วธิ ีการประเมนิ เครอ่ื งมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ
แบบประเมนิ ช้ินงาน ระดับคุณภาพดี
ด้านพุทธพิ ิสัย (K) ตรวจและประเมินช้นิ งาน การสรุปความรู้ เรื่อง
แผนท่ีกายภาพจังหวัด ผา่ นเกณฑ์
การสรปุ ความรู้ เรือ่ ง จากโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์
(Power Point) ระดับคุณภาพดี
แผนท่ีกายภาพจังหวดั แบบประเมนิ ช้ินงาน ผา่ นเกณฑ์
การสรปุ ความรู้ เร่ือง
โดยใช้โปรแกรมเพาเวอร์ แผนทีก่ ายภาพจังหวดั
จากโปรแกรม(Power Point)
พอยท์ (Power Point)

ด้านทักษะพิสยั (P) ตรวจและประเมนิ ชนิ้ งาน

การสรุปความรู้ เรอ่ื ง

แผนท่ีกายภาพจังหวดั

โดยใช้โปรแกรม (Power

Point)

ตรวจและประเมินชน้ิ งาน แบบประเมินชน้ิ งาน
การสรปุ ความรู้ เรือ่ ง
การสรุปความรู้ เร่ือง แผนทกี่ ายภาพจังหวัด จาก ระดับคุณภาพปานกลาง
โปรแกรม(Power Point) ผ่านเกณฑ์
ด้านจิตพสิ ัย (A) แผนทก่ี ายภาพจงั หวัด

โดยใช้โปรแกรม(Power

Point)

บนั ทกึ ผลการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

๑. ผลการจดั การเรยี นรู้
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านความรู้ (K)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านกระบวนการ (P)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านคุณลกั ษณะ (A)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒. ปัญหา/อปุ สรรค
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ........................................... ผสู้ อน
(นางสาวณีรนชุ ชัยสกั )
ตำแหนง่ ครูอัตราจา้ ง

ความคดิ เหน็ ผอู้ ำนวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ..............................................ผูอ้ ำนวยการ
(นางประกายคำ มโนแกว้ )
วนั ท.่ี .........เดอื น .................... พ.ศ. ...........

แบบประเมินผลงาน
การสรปุ ความรู้ เร่อื ง

คำชแี้ จง : ให้ผู้สอนประเมิน การสรุปความรู้ของนักเรยี นตามสภาพจรงิ

รายการประเมิน

เลขที่ ช่อื - สกุล ความถกู ตอ้ ง การใช้ สง่ งานที่ไดร้ บั ระดบั ผลการ
ของ เทคโนโลยี มอบหมาย คณุ ภาพ ประเมนิ
ออกแบบ
การสรปุ ความรู้ และสรปุ ความรู้

๔ ๓ ๒ ๑๔๓๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

ขอ้ เสนอแนะเพม่ิ เติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ........................................... ผสู้ อน
(นาสาวณรี นชุ ชัยสกั )
ตำแหนง่ ครูอัตราจา้ ง

วันที่..........เดอื น .................... พ.ศ. ............

เกณฑก์ ารประเมินประเมินผลงาน
การสรุปความรู้ เรอ่ื ง

รายการเกณฑ์ คำอธบิ ายระดับคุณภาพ

ประเมนิ ๔ ๓๒ ๑

๑. ความ เขียนขอ้ มูล เขียนข้อมลู ถูกตอ้ ง เขียนขอ้ มูลถกู ตอ้ ง เขียนขอ้ มลู ถกู ต้อง
แตเ่ กิดข้อผดิ พลาด
ถกู ต้องของ ครบถ้วน ถูกต้อง แต่เกิดข้อผิดพลาด แตเ่ กดิ ข้อผิดพลาด ๓ ประเดน็ ข้ันไป
ไมม่ ีการกำหนด
การสรุปความรู้ ครบทกุ ประเดน็ ๑ ประเด็น ๒ ประเด็น รายละเอยี ดในการ
ออกแบบสรปุ ความรู้
มีการกำหนด มีการกำหนด มีการกำหนด ชิน้ งานขาดความ

๒. การใช้ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอยี ด สวยงามและ
สรา้ งสรรค์
เทคโนโลยี ในการออกแบบ ในการออกแบบสรุป ในการออกแบบสรุป สง่ งานทไ่ี ด้รบั
มอบหมายช้ากว่า
ออกแบบ สรปุ ความรู้ได้ ความรไู้ ด้สวยงาม ความรู้ได้ แต่ขาด เวลาท่กี ำหนด ๓ วัน

และสรปุ ความรู้ อยา่ งสร้างสรรค์ แต่ขาดความ ความสวยงามและ ข้นึ ไป

และสวยงาม สรา้ งสรรค์ สรา้ งสรรค์

๓. ความ ส่งงานท่ไี ด้รบั สง่ งานทีไ่ ด้รบั ส่งงานท่ีไดร้ บั

รับผิดชอบ มอบหมายตามเวลา มอบหมายชา้ กว่า มอบหมายช้ากวา่

ที่กำหนด เวลาทีก่ ำหนด ๑ วัน เวลาท่ีกำหนด ๒ วัน

เกณฑก์ ารตดั สนิ คณุ ภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคณุ ภาพ ผลการประเมิน
๑๐ - ๑๒ ดีมาก ผ่าน
๗-๙ ดี ผ่าน
๔-๖ พอใช้ ไม่ผ่าน
๑-๓ ไม่ผา่ น
ควรพฒั นา

* เกณฑ์การผา่ นรอ้ ยละ ๖๐ นักเรยี นตอ้ งได้ ๖ คะแนนขนึ้ ไป ถอื วา่ ผ่านเกณฑท์ ก่ี ำหนด

แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์

คำชี้แจง : ใหค้ รูผสู้ อนประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ของนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แล้วขดี ✓ ลงในชอ่ งว่างทต่ี รงกับระดบั คะแนน

เลขท่ี ชอื่ - สกุล คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ รวม ระดับ
มวี ินยั ใฝเ่ รียนรู้ คุณภาพ
๓๒๑๓๒ ๑

ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ........................................... ผู้สอน
(นางสาวณีรนุช ชัยสกั )
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วันที.่ .........เดอื น .................... พ.ศ. ............

เกณฑ์การประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

รายการประเมิน ระดับคณุ ภาพ
๑. มีวินัย
๓๒ ๑
๒. ใฝ่เรยี นรู้
มคี วามกระตือรือรน้ มคี วามกระตือรอื ร้น ขาดความกระตือรือรน้

ในการทำงาน ตั้งใจ ในการทำงาน ตั้งใจ ในการทำงาน ไมต่ ั้งใจ

ทำงาน รบี ตอบคำถาม ทำงาน ไม่กล้าซักถาม ทำงาน ไม่กลา้ ซักถาม

ซักถามเมื่อสงสัย รีรอในการตอบคำถาม ไมต่ อบคำถาม ขาดความ

รบั ผิดชอบงานที่ไดร้ บั รบั ผดิ ชอบงานท่ีได้รับ รับผิดชอบ ทำงานไม่เสรจ็

มอบหมายดี ส่งงาน มอบหมาย สง่ งานไม่ และสง่ งานไมท่ นั เวลา

ทนั เวลาที่กำหนด ตรงเวลา แก้ไขงานเสร็จ แกไ้ ขงานของตนเองไม่ได้

หลังชว่ั โมงเรียน

ทำงานดว้ ยความอดทน ทำงานด้วยความอดทน ขาดความอดทน

และพยายามให้งาน และพยายามให้งาน ในการทำงาน ไม่พยายาม

สำเรจ็ ตามเป้าหมาย สำเรจ็ ตามเปา้ หมาย ใหง้ านสำเรจ็ ตาม

ภายในเวลาที่กำหนด แต่สง่ งานไม่ตรงเวลา เป้าหมาย ทำงานไมเ่ สรจ็

ไมย่ อ่ ท้อต่อปัญหา และชน่ื ชมผลงานด้วย และไมช่ นื่ ชมผลงาน

แก้ปัญหาอปุ สรรคใน ความภาคภูมใิ จ ดว้ ยความภาคภมู ิใจ

การทำงาน และชืน่ ชม

ผลงานดว้ ยความ

ภาคภูมิใจ

เกณฑก์ ารตัดสินคุณภาพ

ชว่ งคะแนน ระดบั คุณภาพ ผลการประเมิน
๕-๖ ดี ผ่าน
๓–๔ ผ่าน
๑-๒ ปานกลาง ไม่ผา่ น
ควรพัฒนา

* เกณฑ์การผ่านร้อยละ ๕๐ นกั เรียนตอ้ งได้ ๓ คะแนนข้ึนไป ถอื วา่ ผ่านเกณฑท์ กี่ ำหนด

ใบงาน แผนท่คี วามสัมพนั ธ์ของสิง่ ตา่ งๆ ทมี่ ีอย่ใู นจงั หวดั

วนั ที่.............เดอื น.......................พ.ศ. ..............
ชื่อ...............................................ชนั้ ........................เลขท่ี...................

ใหน้ กั เรยี นดแู ผนทีก่ ายภาพจงั หวดั ของตนเองจากหนังสือแผนทต่ี ่างๆ เพ่ือคน้ หาความสมั พนั ธ์
ของสิ่งต่างๆ ที่มอี ยใู่ นจงั หวัดแลว้ บนั ทกึ ลงใน(Power Point)

แบบบันทกึ ลกั ษณะทางกายภาพจังหวัด _______________________
1. ภมู ปิ ระเทศหลัก ได้แก่
__________________________________________________________

2. ภูมิอากาศเด่น (เช่น รอ้ น หนาวเย็น แห้งแล้ง ฝนตกชกุ เป็นต้น) ไดแ้ ก่ _____________________

3. อาชพี หลกั ของประชากรในจังหวัด ไดแ้ ก่ __________________________________________

4. ความสัมพันธร์ ะหวา่ งอาชีพกับภมู ิลกั ษณ์ธรรมชาติ (ภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ ดินและแหล่งนำ้ )
มีความสัมพันธ์กันอยา่ งไร (เช่น ภมู ิประเทศชายฝ่ังทะเลประกอบอาชีพประมง เป็นต้น)
____________________________________________________________________________


Click to View FlipBook Version