The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปโครงการจัดดอกไม้ ม.2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ตราด หนองเสม็ด, 2021-04-08 10:11:56

สรุปโครงการจัดดอกไม้ ม.2

สรุปโครงการจัดดอกไม้ ม.2

สรุปผลการดาเนินงาน

โครงการการจัดดอกไม้
ในระหว่างวันท่ี 11-15 มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖3
ณ ศาลาหมบู่ ้าน บ้านท่าตะเภา หมทู่ ่ี 2 ตาบลหนองเสม็ด อาเภอเมอื งตราด จังหวัดตราด

ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสาวภัทรนันต์ มะโนกิจ

กศน.ตาบลหนองเสม็ด
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอเมอื งตราด
สานกั งานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จังหวัดตราด

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

โครงการการจัดดอกไม้ จัดข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต
ตนเอง สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน กลุ่มเป้าหมายจานวน 8 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวภทั รนนั ต์ มะโนกจิ ครู กศน.ตาบล และ นางจนั ทร์จริ า ศรกี ลุ ครอู าสาสมัครฯ

การดาเนินการโครงการการจัดดอกไม้ ในระหว่างวันท่ี 11-15 มีนาคม 2563 ณ ศาลา
หมู่บ้าน บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตาบลหนองเสม็ด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รูปแบบกลุ่มสนใจ โดยมี
นางสาวรสิกา สิญญานันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 9 คน ชาย - คน หญิง 9 คน
ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับดี ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความ
สนใจอยา่ งมากเหน็ ควรจัดกิจกรรมสง่ เสรมิ ใหค้ วามรูก้ บั ประชาชนท่ีสนใจในปีต่อไป

ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ

คานา

การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง กศน. เป็นการให้บริการกับผู้เรียน ผู้รับบริการ และชุมชน
ในหลายลักษณะเพ่ือให้การดาเนินการจัดการศึกษาต่อเน่ือง กศน. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ
ของผู้เรียน/ผู้รับบริการและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ จึงควรมีการประเมินโครงการการจัดดอกไม้ ซึ่งจะเป็นการ
สรุปผลการดาเนินงานของ กศน.ตาบลหนองเสม็ด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
เมืองตราด จังหวดั ตราด โดยดาเนินการใน วนั ท่ี 31 มนี าคม 2563

รายงานการประเมินโครงการการจัดดอกไม้ น้ี สามารถนามาเป็นบทเรียนและพัฒนาในการจัด
กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง กศน. ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ ซึ่งสามารถดาเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเน่ือง กศน. ได้อยา่ งครบวงจร (PDCA)

กศน.ตาบลหนองเสมด็ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอเมืองตราด
หวังว่าเอกสารเล่มน้ีท่ีจะบ่งบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง กศน. ทั้งในการบริหารงาน การพัฒนาคน และการทางานท่ีตรงตามความต้องการของผเู้ รียน
ผ้รู ับบริการและชมุ ชนและสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ และขอขอบคุณผู้มสี ว่ นเก่ียวข้องและใหค้ วามรว่ มมือ
ในการตอบแบบสอบถามทุกท่านไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย

กศน.ตาบลหนองเสม็ด
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอเมืองตราด

วนั ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

สารบญั หนา้

บทสรปุ สาหรับผบู้ ริหาร ข
คานา ค
สารบัญ 1
สรปุ ผลการดาเนนิ งานโครงการ 1
2
1. บทนา 2
2. วตั ถุประสงคข์ องโครงการ 2
3. ขอบเขตโครงการ 2
4. ประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ ับ 5
5. วิธีดาเนนิ การ 5
6. ผลการดาเนนิ งาน
7. สรปุ /ปญั หา/ขอ้ เสนอแนะ
ภาคผนวก
1. โครงการท่ีไดร้ บั อนุมตั ิ
2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ งกบั โครงการ

- สรุปคา่ ใชจ้ ่ายของโครงการ/กจิ กรรม
- รายช่อื ผูเ้ ข้ารว่ มโครงการ/ใบลงทะเบียน
3. แบบประเมนิ พงึ พอใจ
4. ภาพประกอบโครงการ
5. อ่นื ๆ
6. คณะผจู้ ัดทาสรปุ ผลการดาเนนิ งาน
โครงการการจัดดอกไม้

บทนา

“กศน.ตาบลหนองเสม็ด มุ่งจัดการศึกษา และสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยยึด
หลักการวิถชี ีวิตพอเพยี ง”

จากพระราชบญั ญตั กิ ารศึกษาแหง่ ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพม่ิ เติม (ฉบบั ที่๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาหนดไว้ว่า
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คณุ ธรรม มีจริยธรรมและวฒั นธรรมในการดารงชวี ิตที่สามารถอยูร่ วมกันกับผู้อน่ื อย่างมีความสขุ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖3 ตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
ยทุ ธศาสตรด์ ้านการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขัน และภารกิจตอ่ เน่ือง การศกึ ษาต่อเน่ือง จดั การศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทาในกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, และอาชีพเฉพาะทาง หรือการบริการ ที่สอดคล้องกับ
ศกั ยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศนู ย์ฝึกอาชีพ
ชมุ ชน รวมทั้งให้มกี ารกากบั ติดตาม และรายงานผลการจัดการศกึ ษาอาชพี เพ่ือการมีงานทาอย่างเป็นระบบและ
ตอ่ เนอ่ื ง

ดังนั้น กศน.ตาบลหนองเสม็ด เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดวิชาอาชีพแก่ประชาชน ได้ตระหนักถึง
ภาระหน้าทีใ่ นการจัดและพัฒนาการวิชาชีพ ให้มปี ระสิทธิภาพและการสรา้ งความเขม้ แขง็ เพ่ือเปน็ รากฐานในการ
พัฒนาชุมชน โดยเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้จากสภาพจริงและการมีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้ผ้เู รียนสามารถนาความร้เู ร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอันจะ
นาไปสู่การพฒั นาทยี่ ง่ั ยนื ของชมุ ชนตอ่ ไป

ความสอดคลอ้ งกับนโยบาย
- ยทุ ธศาสตร์ กศน.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุ ธศาสตรด์ ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 เรง่ ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดบั ทักษะด้านอาชีพของประชาชน
ใหเ้ ปน็ อาชพี ทีร่ องรบั อตุ สาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S – curve และ New S – curve) โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill & Reskill) รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานท้ังภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพฒั นาพิเศษตามภมู ิภาคตา่ งๆ ของประเทศ สาหรับพ้ืนท่ีปกติ ให้
พฒั นาอาชีพท่ีเนน้ การตอ่ ยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้นื ท่ี

วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ

๑. กลุ่มเปา้ หมายมคี วามรูใ้ นการจัดดอกไม้

๒. กล่มุ เป้าหมายสามารถนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือมีรายไดเ้ สริมขอบเขตของโครงการ

1. ดา้ นเนือ้ หา
- ความรู้ทั่วไปของดอกไม้ในโอกาสตา่ งๆ
- ดอกไม้ชนิดตา่ งๆทใ่ี ชใ้ นงานโอกาสต่างๆ
- วสั ดุอปุ กรณ์ และการเก็บรกั ษา
- องคป์ ระกอบของผลงาน
- วธิ กี ารตัดแตง่ ดอกไม้
- การจดั ดอกไมแ้ บบทรงเตย้ี
- การจดั ดอกไมแ้ บบทรงสงู
- การจัดดอกไม้แบบทรงกลม
- การจัดดอกไม้แบบชอ่ ดอกไม้
- การจดั ดอกไม้แบบแจกนั ดอกไม้
- การจัดดอกไมแ้ บบกระเช้าดอกไม้
- การจัดดอกไมแ้ บบพานพุม่
- การจัดดอกไม้บนโพเด้ยี ม

2. ด้านระยะเวลา
ในระหวา่ งวนั ที่ 11-15 มนี าคม 2563 ณ ศาลาหม่บู ้าน บา้ นท่าตะเภา หมู่ท่ี 2

ตาบลหนองเสม็ด อาเภอเมืองตราด จงั หวัดตราด
3. ดา้ นประชากรและกลุ่มตัวอยา่ ง

กล่มุ เป้าหมายจานวน 8 คน
.
ประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะไดร้ บั

- กลมุ่ เป้าหมายมีความร้ใู นการจดั ดอกไม้ มคี วามรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาความรไู้ ปปรบั ไปใช้ในการ
ดาเนนิ ชีวติ ไดไ้ ปใชใ้ นการประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานได้

วธิ ีดาเนินการ

1. ขนั้ ตอนการทางาน
๑. ศกึ ษาความตอ้ งการ
๒. ประสานงานชมุ ชน
๓. จัดกจิ กรรม
๔. ติดตามผล
๕. สรุปผล รายงานผล

2. เครอื่ งมือในการเก็บขอ้ มลู
- แบบประเมินความพึงพอใจ/การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์3. แหล่งข้อมลู ทีต่ อ้ งการ
- ผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการ

4. วธิ กี ารเกบ็ ขอ้ มูล
ผเู้ ขา้ ร่วมโครงการจัดทาแบบประเมนิ ความพงึ พอใจ/การนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ในวันเสร็จสิ้น

การจัดโครงการ
5. การวเิ คราะห์ข้อมูล

- คา่ เฉล่ีย
6. เกณฑก์ ารประเมนิ

ร้อยละ 90 ข้ึนไป อยใู่ นเกณฑ์ ดีมาก
ร้อยละ 80 – 89 อยใู่ นเกณฑ์ ดี
รอ้ ยละ 70 – 79 อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้
รอ้ ยละ 60 – 69 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ร้อยละ 50 – 59 อยู่ในเกณฑ์ นอ้ ย
ต่ากวา่ รอ้ ยละ 50 อยู่ในเกณฑ์ น้อยท่สี ุด

ผลการดาเนินงาน

1. สภาพการดาเนนิ งานโครงการ
๑. กลมุ่ เป้าหมายมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจดั การชวี ิตตนเอง
๒. กลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรไู้ ปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวนั
๓. ผเู้ ข้ารว่ มโครงการมคี วามพงึ พอใจในการจดั กิจกรรม

2. ผลการดาเนนิ งานโครงการ
2.1 จานวนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ
- จานวนกลุม่ เป้าหมาย 8 คน จานวนผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 112.50

2.2 ความรคู้ วามเข้าใจและทกั ษะท่ีไดร้ บั จากการเขา้ ร่วมโครงการ

ตารางที่ 1 จานวนและรอ้ ยละของผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ

รายการ แผน ผล รอ้ ยละ
9 คน 112.50
ผู้เขา้ รว่ มโครงการ 8 คน 5 คน 55.55

ผจู้ บหลักสูตร 9 คน

จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนกลมุ่ เป้าหมาย 8 คน มีผู้เขา้ รว่ มโครงการทัง้ สิน้ 9 คน
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 112.50 และมผี ู้จบหลกั สูตรทงั้ ส้นิ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.552.3 ความพึงพอใจผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ
ตารางท่ี 2 ความคดิ เห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจของผ้เู ข้าร่วมโครงการ

รายการคาถาม ผลการประเมิน

1.เนื้อหาทจี่ ัดการเรยี นรตู้ รงตามความต้องการ X ร้อยละ แปรผล
2.เนอ้ื หาส่งเสรมิ ให้มีพฒั นาการทางด้านความรู้ และ/หรือ ทกั ษะ 3.83 76.67 พอใช้
3.การจดั กจิ กรรมเหมาะสมกับเวลา 4.00 80.00 ดี
4.การจดั กจิ กรรมเหมาะสมกบั กลุ่มเปา้ หมาย 3.83 76.67 พอใช้
5.วทิ ยากรมีความรู้ความสามารถในการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ 4.17 83.33 ดี
6.วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้ส่ือเหมาะสม 4.17 83.33 ดี
7.วิทยากรเปดิ โอกาสใหม้ สี ่วนร่วมและซักถาม 4.17 83.33 ดี
8.สถานท่ี วสั ดุ อุปกรณ์ และส่ิงอานวยความสะดวก 4.17 83.33 ดี
9.สถานทกี่ ารจัดอบรมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 73.33 พอใช้
10.การอานวยความสะดวก และการให้บริการของเจา้ หนา้ ที่ 4.00 80.00 ดี
11.ความรู้ ความเข้าใจ ในเนอ้ื หาที่ไดเ้ รียนรู้ 4.00 80.00 ดี
12.ความรู้ทไ่ี ด้รับมปี ระโยชน์ และสามารถฝกึ ทกั ษะได้ 4.00 80.00 ดี
4.00 80.00 ดี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการ/กจิ กรรม 4.00 80.00 ดี

จากตารางท่ี 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีคุณภาพในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย
รวมทั้งสิ้น 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยพบว่าตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพมากท่ีสุดได้แก่ การจัดกิจกรรม

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย, วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, วิทยากรมี

เทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อเหมาะสม, และวิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและซักถาม มีค่าเฉล่ียรวม

ทง้ั ส้ิน 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.33 อยู่ในระดับคุณภาพดี รองลงมาได้แก่ เนื้อหาสง่ เสริมให้มีพัฒนาการ

ทางด้านความรู้ และ/หรือ ทักษะ, สถานท่ีการจัดอบรมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, การอานวย
ความสะดวก และการให้บริการของเจ้าหน้าที่, ความรู้ ความเข้าใจ ในเน้ือหาที่ได้เรียนรู้ และความรู้ท่ี
ได้รับมีประโยชน์ และสามารถฝึกทักษะได้ มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00

อยใู่ นระดบั คณุ ภาพดี ที่รองลงมาได้แก่ เนือ้ หาทีจ่ ดั การเรียนรู้ตรงตามความต้องการ และการจดั กิจกรรม

เหมาะสมกับเวลา มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 3.83 คิดเป็นร้อยละ 76.67 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้

พบวา่ ตัวบ่งชที้ ่ีมีคุณภาพน้อยที่สุดได้แก่ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอานวยความสะดวก มีค่าเฉลย่ี รวม

ทั้งสิน้ 3.67 คิดเปน็ รอ้ ยละ 73.33 อย่ใู นระดบั คณุ ภาพพอใช้

2.4 การนาไปใชป้ ระโยชน์
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของผ้เู ขา้ รว่ มโครงการเกยี่ วกับการนาไปใชป้ ระโยชน์

รายการคาถาม ผลการประเมนิ

1.สามารถนาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชวี ติ ประจาวันได้ X ร้อยละ แปรผล
2.สามารถนาความรไู้ ปเผยแพร/่ ถา่ ยทอดแกช่ มุ ชนได้ 4.17 83.33 ดี
3.สามารถนาความรูแ้ ละทักษะท่ีไดไ้ ปประกอบอาชพี หรอื มีรายได้เสริม 4.00 80.00 ดี
4.00 80.00 ดีจากตารางท่ี 3 พบวา่ สามารถนาความรู้ท่ไี ด้รบั ไปประยุกตใ์ ช้ในชีวิตประจาวันได้ มคี ่าเฉลี่ยรวม
ท้งั ส้ิน 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.33 อย่ใู นระดับคุณภาพดี สามารถนาความรู้ไปเผยแพร/่ ถ่ายทอดแก่
ชมุ ชนได้ มคี า่ เฉลย่ี รวมท้งั สิ้น 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 อยใู่ นระดบั คณุ ภาพดี สามารถนาความรู้
และทักษะทไ่ี ดไ้ ปประกอบอาชีพหรอื มรี ายไดเ้ สริม มคี ่าเฉล่ยี รวมท้งั ส้ิน 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00
อยู่ในระดบั คณุ ภาพดี

สรุป

ตารางท่ี 4 สรุปผลการดาเนนิ งานตามโครงการ

ตัวชีว้ ัด เกณฑ์ ผลการ เป้าหมายการบรรลุ หมายเหตุ
ดาเนนิ งาน บรรลุ ไมบ่ รรลุ

๑.จานวนผ้รู ับบรกิ ารที่ รอ้ ยละ 10๐ ร้อยละ 112.50 √
เข้าร่วมกจิ กรรม ของกลุ่มเป้าหมาย รอ้ ยละ 80.00

2.ผรู้ ับบริการมีความรู้ ร้อยละ ๘๐
ตามหลักสูตร ของกลุม่ เป้าหมาย

3. ผู้รับบรกิ ารสามารถ รอ้ ยละ 26 รอ้ ยละ 40.00 √
นาความร้ไู ปใชใ้ นการลด ของกลุ่มเป้าหมาย
รายจ่าย หรือเพม่ิ รายได้ 2 คน √
หรือประกอบอาชีพหรอื √
พัฒนาตอ่ ยอดอาชีพ รอ้ ยละ 80 √
หรือการเพิ่มมูลคา่ ของ อยใู่ นระดบั ดี
สินค้า หรอื บรกิ าร ร้อยละ 83.33 √
อย่ใู นระดบั ดี √
4. ผู้เรยี นเป็นตวั อย่างท่ี จานวน ๑ คน √
ดีเป็นต้นแบบในการนา รอ้ ยละ 83.33
ความรูไ้ ปใช้ อยู่ในระดับดี
ร้อยละ 80.00
5.หลักสูตรมคี ุณภาพ คณุ ภาพอยใู่ นระดับ อยใู่ นระดบั ดี
ดีขน้ึ ไป รอ้ ยละ 80.00
อยูใ่ นระดบั ดี
6.ผู้สอน/วิทยากรมี คุณภาพอยใู่ นระดบั
ความรู้ความสามารถตรง ดีขน้ึ ไป
ตามสาขาทจ่ี ดั การเรียน
การสอนของหลักสตู ร

7.สอื่ /แหล่งเรยี นร/ู้ คุณภาพอย่ใู นระดับ
ภมู ปัญญาทใี่ ช้ระกอบ ดขี น้ึ ไป
การเรยี นรู้

8.โครงการ/กจิ กรรมมี คุณภาพอย่ใู นระดบั
การจดั กระบวนการ ดีขึ้นไป
เรียนรตู้ ามหลักสูตร

9.ผ้รู บั บรกิ ารมีความ รอ้ ยละ ๘๐
พึงพอใจในการเข้ารวม ของกลมุ่ เป้าหมาย
กิจกรรมตามโครงการ1. จดุ เดน่ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ นี้
โครงการการจัดดอกไม้ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ

เป็นกจิ กรรมที่ผู้เข้าร่วมใหค้ วามสนใจ มวี ทิ ยากรท่มี ีความรคู้ วามสามารถ มีประสบการณ์ในด้านจัด
ดอกไม้โดยตรง พร้อมท้ังการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวนั สามารถฝึกทักษะได้ เสรมิ สรา้ งอาชพี และพัฒนาตนเองได้
2. จดุ ท่ีควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมคร้ังน้ี

ด้านวัสดุอุปกรณ์ เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้ในแบบกลุ่มสนใจ ซึ่งงบประมาณใน
การจัดซื้อค่อนขา้ งน้อย จงึ ทาใหม้ วี สั ดอุ ุปกรณไ์ ม่เพยี งพอในการจดั กิจกรรม
3. ข้อเสนอแนะเพอื่ การพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครง้ั ตอ่ ไป

เพ่ิมงบประมาณในการจัดซอื้ วสั ดุ

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม โครงการการจดั ดอกไม้
ในระหวา่ งวนั ท่ี 11-15 มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ศาลาหมู่บา้ น บา้ นท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตาบลหนองเสมด็ อาเภอเมอื งตราด จงั หวดั ตราด

บนั ทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเมอื งตราด
ท่ี 729 วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖๓
เรอ่ื ง รายงานผลการดาเนินงานโครงการการจัดดอกไม้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผอู้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอเมืองตราด

เรื่องเดิม ตามท่ี ได้อนุมัติ โครงการการจัดดอกไม้ ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2
ตาบลหนองเสมด็ อาเภอเมอื งตราด จงั หวดั ตราด ในระหวา่ งวนั ที่ 11-15 มนี าคม 2563 นั้น

ข้อเท็จจริง การดาเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรยี บร้อยแลว้ ประกอบด้วยการ

ให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดดอกไม้ การจัดดอกไม้ใน รูปแบบต่างๆ และใน โอกาสต่างๆ
จานวน 23 ชั่วโมง โดยมี นางสาวรสิกา สิญญานันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน
จานวน 9 คน ชาย - คน หญงิ 9 คน ใช้งบประมาณท้ังส้นิ เป็นเงนิ 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยเบิก
ค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี 2562 ประเภทงบรายจ่ายอื่นไปพลางก่อน แผนงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน กิจกรรมส่งเสรมิ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ค่าใช้จา่ ยโครงการศนู ย์ฝึกอาชพี ชมุ ชน (การจัดดอกไม้)

ไดด้ าเนนิ การให้ผู้เขา้ รว่ มกิจกรรมตามโครงการฯ ประเมนิ แบบประเมินความพงึ พอใจ จานวน 6 ชุด
เก็บได้ 6 ชุด คดิ เปน็ ร้อยละ ๑๐๐ ดงั น้ี

ข้อ รายการประเมินความพึงพอใจ ความพึง คุณภาพ
พอใจรอ้ ยละ
ตอนท่ี ๑ ด้านเนอื้ หา
1 เนื้อหาวิชาท่จี ัดการเรียนร้ตู รงตามความตอ้ งการ 76.67 พอใช้
2 เนอื้ หาสง่ เสริมให้มีพฒั นาการทางด้านความรู้ และ/หรือ ทักษะ 80.00 ดี
ตอนท่ี ๒ ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม
3 การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลา 76.67 พอใช้
4 การจัดกจิ กรรมเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย 83.33 ดี
ตอนท่ี ๓ ด้านวิทยากร

5 วิทยากรมีความร้คู วามสามารถในการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ 83.33 ดี
6 วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สอ่ื เหมาะสม 83.33 ดี
7 วิทยากรเปิดโอกาสใหม้ ีสว่ นรว่ มและซักถาม 83.33 ดี
ตอนที่ ๔ ดา้ นสถานที/่ การอานวยความสะดวก/การใหบ้ รกิ ารของเจ้าหนา้ ที่
8 สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวก ทใี่ ช้ในการจัดกิจกรรม 73.33 พอใช้
9 สถานที่การจัดอบรมเอือ้ ตอ่ การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ 80.00 ดี
10 การอานวยความสะดวก และการใหบ้ รกิ ารของเจ้าหนา้ ท่ี 80.00 ดี

ขอ้ รายการประเมนิ ความพึงพอใจ ความพึง คณุ ภาพ
พอใจรอ้ ยละ
ตอนท่ี 5 ด้านความเข้าใจ
11 ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาที่ไดเ้ รียนรู้ 80.00 ดี
12 ความรทู้ ี่ไดร้ บั มปี ระโยชน์ และสามารถฝกึ ทกั ษะได้ 80.00 ดี
ตอนท่ี 6 ดา้ นการนาไปใช้
13 สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั ไปประยกุ ต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ 83.33 ดี
14 สามารถนาความรูไ้ ปเผยแพร่/ถา่ ยทอดแก่ชมุ ชนได้ 80.00 ดี
15 สามารถนาความรแู้ ละทักษะทไี่ ด้ไปประกอบอาชีพหรือมีรายไดเ้ สรมิ 80.00 ดี
80.00 ดี
ความพึงพอใจในภาพรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัทรนันต์ มะโนกิจ)
ครู กศน.ตาบล

คณะผู้จัดทา

ทปี่ รกึ ษา 1. นายเฉลมิ พล พวงทอง ผอ.กศน.อาเภอเมืองตราด

ผ้รู ับผดิ ชอบโครงการ ครู กศน.ตาบลหนองเสม็ด
1. นางสาวภทั รนันต์ มะโนกจิ ครอู าสาสมคั รฯ
2. นางจนั ทร์จริ า ศรกี ลุ
ครู กศน.ตาบลหนองเสม็ด
จัดพิมพ์/รปู เลม่
1. นางสาวภทั รนันต์ มะโนกจิ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SMK CYBERJAYA IHYA' RAMADHAN
Next Book
MENU DONTEA PEMALANG