The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ตราด หนองเสม็ด, 2021-09-08 04:31:04

เบส ไตรมาส3-4

เบสไตรมาส3-4

ผลการปฏิบตั ิงานทด่ี ี
(Best Practice)

เร่ือง
การสอบเกบ็ คะแนนกลางภาคโดยใช้ Google Form แบบจับเวลา

โดย

นางสาวภทั รนนั ต์ มะโนกิจ ครู กศน.ตำบล

กศน.ตำบลหนองเสมด็
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอเมอื งตราด
สานกั งานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยจงั หวัดตราด

ผลการปฏิบตั ิงานทดี่ ี (Best Practice)

๑. ชอื่ ผลงาน : การสอบกลางภาคโดยใช้ Google Form แบบจบั เวลา

๒. กศน.ตำบล : กศน.ตำบลหนองเสมด็

สถานศกึ ษา : ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอเมอื งตราด

สงั กดั : สำนกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจงั หวดั ตราด

๓. ผรู้ บั ผิดชอบ
นางสาวภทั รนนั ต์ มะโนกิจ ครู กศน.ตำบลหนองเสมด็

๔. ความสอดคล้อง
สอดคล้องกับยทุ ธศาสตร์ชาติ
ด้านการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม
สอดคลอ้ งกบั จุดเน้นการขบั เคลอื่ นงาน กศน. ปี ๒๕๖๔ (๑๒ ภารกิจ)
ข้อ ๔ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภทให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบท สภาวะ

ปัจจุบัน และความต้องการของผู้เรียน Credit Bank System / E-exam รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรยี นด้วยกระบวนการลูกเสือและยวุ กาชาด เพอ่ื สรา้ งคนดี มีระเบียบวินยั และมีทัศนคตทิ ่ีดตี อ่ บ้านเมอื ง

ข้อ ๖ พัฒนาระบบการเรยี นรู้ Online Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ
Digital Science Museum, ศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ในทุก
กลมุ่ เปา้ หมาย “เรยี นรไู้ ด้ทุกที่ ทกุ เวลา”

ภารกิจตอ่ เนอ่ื ง
๑. ดา้ นการจัดการศกึ ษาและการเรียนรู้

๑.๑ การศกึ ษานอกระบบระดบั การศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน
๑) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยดำเนินการ ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และค่าจัดการเรียน การสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ที่มคี ุณภาพโดยไมเ่ สียคา่ ใชจ้ า่ ย

๒) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย
ผู้พลาด และขาดโอกาสทางการศกึ ษา ผ่านการเรียนแบบเรยี นรดู้ ้วยตนเอง การพบกล่มุ การเรยี นแบบชั้นเรียน
และการจดั การศึกษาทางไกล

๓) พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านหลักสูตรรูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัด
และประเมินผล การเรยี น และระบบการให้บริการนกั ศึกษาในรปู แบบอนื่ ๆ

๕. ทม่ี าและความสำคัญของปัญหา
จากการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขัน้ พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ในภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563 พบวา่ ตามทผ่ี สู้ อนดำเนินการสอบเก็บคะแนน
กลางภาค โดยใช้ Google Form โดยไม่มีการจับเวลาหรือกำหนดระยะเวลาในการทำแบทดสอบ ขณะท่ีทำ

การสอบ ผู้เรียนสามารถเปิดหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหรือหนังสือได้ และมีผู้เรียนบางรายใช้เวลาในการทำ
แบบทดสอบนานเกนิ ควร ทำให้ผเู้ รียนบางคนเกดิ ความเสยี เปรียบในเร่อื งของคะแนนสอบ

ดังนั้นผู้สอนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการสอบเก็บคะแนนกลางภาคโดยใช้ Google Form จากที่
ไม่มีการจับเวลาหรือกำหนดระยะเวลาในการสอบ เป็นการใช้ Google Form แบบจับเวลาในการสอบ
เพื่อแก้ปัญหาการเสียเปรียบในเรื่องคะแนนสอบของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในคะแนนสอบกลาง
ภาคของตนเองและของผเู้ รียนรายอื่นดว้ ย

๖. วัตถุปะสงค์
๖.๑ เพื่อกำหนดระยะเวลาในสอบเก็บคะแนนกลางภาคของผู้เรียนให้ใช้ระยะเวลาเท่ากันตามที่

กำหนด
6.2 เพ่ือแกป้ ญั หาการเสียเปรียบในเรือ่ งคะแนนสอบของผ้เู รียน

7. เป้าหมาย
7.1 เชงิ ปรมิ าณ
7.1.1 ข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคโยใช้ Google Form ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จำนวน 2 ฟอร์ม
7.1.2 ข้อสอบเก็บคะแนนกลางโดยใช้ Google Form ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวน 2 ฟอรม์
7.2 เชิงคณุ ภาพ
การกำหนดระยะเวลาในการสอบทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความเสียเปรียบในเรื่องคะแนนสอบ

กลางภาค

8. วธิ ดี ำเนินการ
8.1 ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
8.1.1 ศกึ ษาเน้อื หารายวิชาที่ผเู้ รียนลงทะเบียนเรยี นในภาคเรยี นที่ 1/2564
8.1.2 จดั ทำขอ้ สอบตามรายวิชาทผี่ ้เู รียนลงทะเบยี นเรียนในภาคเรยี นที่ 1/2564
8.1.3 เข้าเว็บไซด์ Google.com เพื่อสมัครใชง้ าน สรา้ งบัญชี Gmail
8.1.4 เข้าไปที่ Drive.google.com
8.1.5 เมื่อเขา้ สู่ Google drive แล้ว ใหท้ ำการเขา้ สูร่ ะบบ
8.1.6 ในหนา้ ตา่ งของ Google drive หาพน้ื ท่ีว่างๆ แลว้ ทำการคลิ๊กขวาเลือก

Google form

8.1.7 เมอ่ื เข้า Google form เรียบร้อยแลว้ จะเห็นแบบฟอร์มในการทำแบบทดสอบ

8.1.8 จากนน้ั เลอื กทีก่ ารต้ังค่า(Settings) เป็นไอคอนรปู เฟืองด้านขวาบน

8.1.9 หน้าตา่ ง “การตั้งค่า(Settings)” จะปรากฏข้นึ จากน้นั เลอื กท่ี แท็บ “แบบทดสอบ
(Quizzes)”

8.1.10 คลิกทสี่ วติ ช์ “ทำเป็นแบบทดสอบ(Make this a quiz)” ดังรปู

8.1.11 เลอื ก option อ่ืน ๆ ตามต้องการ เช่น ตอ้ งการให้ประกาศคะแนนทนั ทีหลงั จากสง่
คำตอบ และใหผ้ ้ตู อบสามารถดูคำถามทตี่ อบผิดได้ด้วย ก็ให้เลอื กดงั รูปด้านบน

8.1.12 จากน้นั กดปมุ่ “บนั ทึก (Save)”
8.1.13 จากน้นั ทำการสร้างคำถามและตัวเลอื กตามปกติ โดยประเภทของคำถามที่ Google
Form สามารถตรวจแบบอัตโนมตั ไิ ด้ ได้แก่ คำถามแบบ “หลายตัวเลือก” แบบ “ช่องทำเครอ่ื งหมาย” และ
แบบ “เล่ือนลง”

8.1.14 จากนนั้ คลิกเลอื กท่ี เฉลยคำตอบ ด้านลา่ งซ้ายของคำถามขอ้ น้นั ๆ เพื่อเขา้ สูโ่ หมด
“เลือกคำตอบทถ่ี ูกต้อง”

8.1.15 กำหนดคะแนนให้กับคำถามแตล่ ะข้อ ในช่องด้านขวาท่ีอยู่ด้านขา้ งคำถาม

8.1.16 ระบคุ ำตอบท่ีถูกต้อง โดยคลกิ ด้านขวาของตัวเลือกนัน้ จะปรากฏเครอ่ื งหมายถูกสี

เขียวข้ึน

8.1.17 หากเปน็ คำถามประเภท “ชอ่ งทำเคร่ืองหมาย” ก็สามารถเลอื กไดห้ ลายคำตอบ

8.1.18 ถ้าตอ้ งการเพ่ิมความคดิ เห็นสำหรับคำตอบ ให้คลิกท่ี เพ่ิมความคิดเหน็ สำหรบั คำตอบ
8.1.18 จากนน้ั ทำการสรา้ งคำถามและคำตอบไปจนครบทุกข้อ
8.1.19 เมอื่ สร้างแบบทดสอบเสรจ็ ตั้งคา่ ต่างๆ ให้เรียบร้อย
8.1.20 ไปท่จี ดุ 3 จดุ

8.1.21 หลงั จากนนั้ ทำการดาวน์โหลดสว่ นเสรมิ ที่ชอื่ วา่ Form Presenter + Timer โดยพิมพ์
ใสใ่ นชอ่ งคน้ หา

8.1.22 ทำการตดิ ตัง้ สว่ นเสริม
8.1.23 คลิกเลือก รปู จก๊ิ ซอ หลังจากนั้น คลิก From Presenter + Timer

8.1.24 เมอ่ื ตดิ ต้งั แล้วจะแสดงหนา้ ตา่ งโปรแกรมสว่ นเสรมิ ขึน้ มา

8.1.25 เล่อื น แถบขา้ ง (Side Bar) มาท่ี Time Control
เลอื ก Always เพื่อต้งั เวลาในการทำข้อสอบ

เลือก Set Timer เพ่ือตั้ง เวลาในการทำขอ้ สอบทงั้ หมด โดยกำหนดเวลาเป็นนาที
เลอื ก Alert before เพื่อตง้ั เวลาแจง้ เตอื น ก่อนหมดเวลา

เลอื ก Alert Message เพอื่ พิมพ์ข้อความแจง้ เตือนก่อนหมดเวลา

8.1.26 กดปุ่ม Publish Form แล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น Republish Form จะปรากฏส่วน
Submission Tracking ID - DO NOT CHANGE ให้คลกิ ท่ีถังขยะเพ่ือ ลบทิ้ง ก็จะหายไป

8.1.27 หลังจากนั้นถ้าต้องนำไปเผยแพร่ให้ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบ โดยการคลิกที่ Copy
Link To Clipboard แล้วนำลงิ ค์ ไปแชร์

9. ตัวชวี้ ดั ความสำเร็จ
การสอบเก็บคะแนนกลางภาคโดยการใช้ Google form แบบจับเวลา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

ทำแบบทดสอบไดใ้ นเวลาที่กำหนด และสามารถลดการเสยี เปรยี บในเรือ่ งคะแนนสอบ

10. ผลการดำเนินงาน
10.1 ผู้เรยี นสามารถสอบเก็บคะแนนกลางภาคโดยใชร้ ะยะเวลาเวลาในการสอบเทา่ กนั ทุกคน
10.2 ผู้เรียนไม่เกิดความรสู้ ึกเสยี เปรียบในผลคะแนนสอบ
10.3 ผู้สอนสามารถทราบถึงความรู้ความเข้าใจของผูเ้ รียนในแตล่ ะรายวิชา เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ทบทวนความรูก้ อ่ นสอบปลายภาค

11. บทสรุป
จากการสอบเก็บคะแนนกลางภาคโดยใช้ Google Form แบบจับเวลาได้ มีขอ้ ดีและขอ้ เสยี ดังนี้
ข้อดี
- ผเู้ รียนไมเ่ บ่ือหน่ายกบั การสอบ
- ผูเ้ รยี นไม่เสยี เวลาในการทำงาน
- ลดเวลาในการปฏบิ ตั งิ านของผู้สอน
- ผู้เรยี นทไี่ มม่ บี ัญชี Google สามารถทำแบบทดสอบได้
- ผเู้ รียนไม่สามารถเปดิ หาขอ้ มลู จากอินเตอร์เนต็ หรอื หนงั สอื ได้ ขณะทำการสอบ
- ผู้เรียนใช้ระยะเวลาทำแบบทดสอบในเวลาท่กี ำหนด
ขอ้ เสยี
- ผู้เรียนทำข้อสอบซำ้ หลายครงั้

12. กลยทุ ธห์ รือปัจจัยที่ทำใหป้ ระสบความสำเรจ็
12.1 การประยุกต์ใชเ้ ทคโนโลยที ่เี หมาะสม
12.2 ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีของผู้เรยี น

13. ข้อเสนอแนะ
13.1 ควรให้ผูเ้ รยี นมบี ญั ชี Google เพ่อื ผู้สอนสามารถจำกดั สทิ ธใิ์ นการทำขอ้ สอบซ้ำได้
13.2 ผสู้ อนควรพฒั นาการสอบกลางภาคแบบออนไลน์ในรปู แบบอ่ืน ที่นอกเหนอื จากการใช้

Google Form

14. การอ้างอิง
หนงั สือเรยี นรายวชิ าท่ผี เู้ รียนลงทะเบยี นเรียนในภาคเรยี นท่ี 1/2564

การสรา้ งแบบฝกึ หดั พร้อมทง้ั ตรวจอัตโนมตั ิได้ บน Google Form[ออนไลน์] เขา้ ถงึ ได้จาก :

https://www.9experttraining.com/articles/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A
A%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A
%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94-
%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%
E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-
%E0%B8%9A%E0%B8%99-google-form

(วันทคี่ ้นข้อมูล: 14 มกราคม 2564)

ภาคผนวก

ตัวอยา่ ง ข้อสอบกลางภาค

Link ข้อสอบ ระดบั ม.ต้น
https://presenter.jivrus.com/p/1CFE4SxVZRSzC7nX5fbAh2fNgTP8YoNBvHBy85qY8xbo

QR-Code ข้อสอบ ระดับ ม.ต้น


Click to View FlipBook Version