The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fadzilah0408, 2022-09-04 12:38:00

PLC-LW SMKSB GKTV

PLC-LW SMKSB GKTV

Taklimat/perbincangan Mula PLC: Perkongsian bersama
kumpulan Pengurusan Pre-Walk Discussion semua guru

21 OGOS 2022 29 OGOS 2022 11 SEPTEMBER 2022

28 OGOS 2022 01 SEPTEMBER 2022

Pembentukkan kumpulan dan Pembentangan akhir
Mesyuarat penetapan tajuk kepada ahli kumpulan

1 Nama Pembimbing Puan Ashariza bt Mat
Akhir

2 Nama Ketua (Lead Cikgu Fadzilah bt Ali
Walker)

3 Senarai Peserta Learning Cikgu Wan Farahuna

Walks: bt Wan Othman

Cikgu Shahida bt

Wahab

Cikgu Loh Kim Lian

4 Tarikh perbincangan / 28 Ogos 2022 /
tarikh pelaksanaan 29 Ogos 2022

5 Fokus yang telah dipilih Penerapan KBAT
dan dipersetujui bersama- dalam PdPc
sama

Borang Sarana LW 1

Kelas 1 (2B3): Corridor Discussion
Cikgu Wan Basirah 1135-1140 am (5 mins)
1125-1135 am (10 mins)

Kelas 2 (2B3): Corridor Discussion Kelas 3 (3K1): Corridor Discussion
Cikgu Nabila 1150-1155 am (5 mins) Cikgu Intan Sakina 1205-1210 am (5 mins)
1140-1150 am (10 mins) 1155-1205 am (10 mins)

Kelas 4 (5SC2): Corridor Discussion AKHIR
Cikgu Nang Hamiyon 1220-1225am (5 mins) Post-Walk Discussion
1210-1220 am (10 mins)
Reflection
1225-1240 (5 mins)

Fokus 1:

•Pelaksanaan KBAT dalam PdP

Fokus 2:

•Murid KBAT

Fokus 3:

•Teknik Penyoalan berasaskan KBAT

Fokus 4:

•Item Pentaksiran Berasaskan KBAT

Kriteria (Guru……. ..proses PdP) Keterangan kriteria

Pelaksanaan KBAT dalam PdP Topic: Cyberbullying
• Peta pemikiran • Story map & Tree map
• Berpusatkan murid • Teacher assigns groups to the
• Bahan sokongan untuk
students
peningkatan pemikiran • Pamphlets, handouts, study
murid
guides (Burger Concepts)

Murid KBAT Teachers assigns groups to the
• Bekerja dalam pasukan students
• Saling berinteraksi dengan • Introduction / point 1 / point

rakan 2 / point 3 / conclusion

Teknik Penyoalan KBAT Explain and evaluate
• Pelbagai aras • Visual, read and heard

Item Pentaksiran KBAT information
• Menggalakkan murid
Express and respond
berfikir lebih mendalam • To real
• Imagined opinion and
• Feelings

Kriteria (Guru……. ..proses PdP) Keterangan kriteria

Pelaksanaan KBAT dalam PdP Topic: Short message – Birthday Present

• Bahan sokongan untuk meningkatkan pemikiran murid • Module - GR 123

Murid KBAT Thinking Tools:
• Saling berinteraksi dengan rakan dan boleh memberi • Think pair share

cadangan penyelesaian (pengetahuan sedia ada)

Teknik Penyoalan KBAT Explain and evaluate
• Jelas, ringkas dan mudah difahami serta merangsang • What do you suggest?, Should I get a …, Where should get …

pemikiran murid

Item Pentaksiran KBAT Express and respond
• Mencabar murid untuk menyelesai masalah kehidupan • Pupils write out points related to the topic in a relevant

sebenar manner

Kriteria (Guru……. ..proses PdP) Keterangan kriteria

Pelaksanaan KBAT dalam PdP Topik: Karangan pendapat

• Kesesuaian bahan berfikir dengan ayat gramatis

yang digunakan • Teknik IMBaKUP

Murid KBAT 4 kumpulan murid
• Bekerja dalam pasukan • Rangsangan – meneliti bahan
• Saling berinteraksi dengan • Perbincangan isi karangan

rakan menggunakan IMBaKUP

Teknik Penyoalan KBAT Penerangan dan penilaian
• Pelbagai aras • Pembelajaran lalu, bahan

rangsangan, lisan spontan

Item Pentaksiran KBAT Aplikasi Kaedah IMBaKUP

• Menggunakan pelbagai kata • I=Isi utama (Apa)

tugas untuk mentaksir • M=Ayat huraian (Mengapa)

pelbagai aras pemikiran • Ba=Ayat contoh (Bagaimana)

dalam domain kognitif • K=Ayat kesimpulan

(Pandangan, cadangan dan

harapan)

Kriteria (Guru……. ..proses PdP) Keterangan kriteria

Pelaksanaan KBAT dalam PdP Topik: Usaha menangani ancaman komunis

• Bahan sokongan untuk meningkatkan pemikiran murid • 4 keping gambar foto kekejaman komunis – banding beza

Murid KBAT Bentuk 4 kumpulan murid
• Boleh bekerja dalam pasukan dan saling berinteraksi • Berbincang dan menghasilkan peta minda, peta buih, peta

dengan rakan dan mengaplikasi alat berfikir buih berganda dan peta pokok

Teknik Penyoalan KBAT Soalan ‘Cabaran selepas pembentukan Malaysia’
• Jelas, ringkas dan mudah difahami • Acaman keselamatan di ……. dan cara mengatasi….

Item Pentaksiran KBAT Penilaian
• Memerlukan murid mencerakin maklumat dan • Hubung kait antara ancaman, cara atasi & kepentingan

membuat hubung kait antara satu sama lain kewibawaan pemimpin dalam memperjuang maruah bangsa

Aspek yang telah dipelajari
➢ Semua guru dapat menerapkan pembinaan tahap pemikiran (KBAT) yang baik dalam kalangan murid

Senarai bukti PdP yang telah diperhatikan dan memerlukan
cadangan untuk penambahbaikan
➢ Penglibatan aktif murid semasa PdP (saling interaksi dengan rakan semasa aktiviti berkumpulan) adalah

pada kadar kurang daripada 60% penglibatan.
➢ Murid KURANG mempamerkan sifat ingin tahu, KURANG mengajukan soalan untuk tahu lebih

mendalam kandungan pembelajaran

Tindakan seterusnya yang akan dilaksanakan
Memperkasakan PdP PAK21 yang lebih berpusatkan murid – perbanyakkan peluang kepada murid (4K1N)

➢Guru perlu kreatif menggunakan alat/bahan berfikir yang sesuai
➢Perlu senggang masa yang sesuai - Interaksi antara murid secara berkumpulan / berpasangan


Click to View FlipBook Version