The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นุชอนงค์ คงเทศ, 2019-06-04 03:02:12

ใบความรู้ หน่วย 1

sheet unit 1

ใบความรู้ หน่วยท่ี 1

ใบความรหู้ นว่ ยที่ 1

วชิ า หลกั พืชกรรม คาบท.่ี ...............................

ชอื่ หนว่ ย ความคดิ รวบยอดของพืชกรรม จานวนคาบท่.ี ....................

ชื่อเรอ่ื ง ความหมายของคาท่ีสาคัญของพชื กรรม

เนื้อหาสาระ

ความหมายของคาทสี่ าคัญของพชื กรรม
พืชกรรม หมายถึง การทากิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เก่ียวข้องกับการปลูกพืช สามารถทาให้พืช

เจริญเติบโตจนกระทั่งพืชสามารถใหผ้ ลผลติ การเกบ็ เก่ยี ว การแปรรปู
หลักพืชกรรม หมายถึง การปลูกพืชท่ีทาให้ได้ผลผลิตท่ีดีจะต้องมีการเตรียมดินที่ถูกต้อง

ตามชนดิ ของพชื มกี ารเตรียมวัสดุปลูกเมล็ดพันธ์ุให้พร้อมก่อนปลูก รู้วิธีการปลูกพืชแต่ละชนิด การดูแลรักษา
ที่ถกู ต้องกับพชื ทป่ี ลกู และการเก็บเกีย่ วตามชนดิ พชื ตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา หรือ
การแปรรูปได้

หลักการพืชกรรม หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช สามารถทาให้พืชเจริญเติบโต
การเกบ็ เกี่ยว จนกระท่งั การเกบ็ รักษา หรอื การแปรรูปได้อยา่ งเป็นกระบวนการ

พชื หมายถงึ สงิ่ มีชีวิตซ่ึงสามารถกินอาหารได้ หายใจได้ สังเคราะห์แสงได้ เคล่ือนไหวได้ เจริญเติบโต
ได้ และขยายพันธุไ์ ด้ สว่ นใหญป่ ระกอบไปด้วย ราก ลาตน้ ใบ ดอก ผล และเมล็ด

เกษตรกรรม หมายถึง การปลูกพืชและการเล้ียงสัตว์ควบคู่กันไปโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุน ส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น ผู้ท่ีประกอบอาชีพด้านนี้
เรียกวา่ เกษตรกร

กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืชเท่านั้น เช่น การทานา การทาไร่ การทาสวน ผู้ประกอบอาชีพ
ด้านนี้ เรียกว่า กสิกร

อาชีวเกษตร หมายถึง วิชาท่ีจัดสอนข้ึนให้กับนักศึกษา ผู้ท่ีมีความสนใจทางด้านการเกษตร เพื่อ
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยอาศัยหลักการ “เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง
(Learning by Doing)”

การศึกษาเกษตรกรรม หมายถึง การเรียนรู้เก่ียวกับการเกษตรทั้งในและนอกโรงเรียนต้ังแต่ระดับ
ประถมศกึ ษาถงึ ระดับอดุ มศึกษา ตลอดจนใหค้ วามรูแ้ กเ่ กษตรกรและประชาชนผสู้ นใจในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทางการเกษตร

เกษตรกรรมศิลป์ หมายถึง วิชาท่ีจัดสอนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ข้ันพ้ืนฐานทาง
การเกษตร เพ่ือสร้างทัศนคตทิ ี่ดีตอ่ อาชีพเกษตรกรรมและสามามารถนามาใหเ้ กดิ ประโยชน์ในชวี ิตประจาวนั ได้

เกษตรศาสตร์ หมายถึง วิชาทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ซ่ึงจัดสอนใน
ระดับอุดมศกึ ษา วชิ าเหลา่ นี้เกิดจากผลการทดลองค้นคว้าจากสถาบันตา่ ง ๆ ของทุกประเทศ ซ่ึงได้มีการพิสูจน์
รับรอง และรวบรวมขึน้ เปน็ หลักวชิ าการเพ่อื เปน็ แนวทางปฏบิ ตั ิในการศกึ ษา ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่
เกษตรกรโดยแบ่งเป็นสาขาใหญ่ ๆ ได้หลายสาขา เช่น สัตวบาล พืชกรรม วนศาสตร์ ประมง สัตวแพทย์ เป็น
ตน้

การเขตกรรม หมายถึง การกระทาต่อดินเพ่ือให้เหมาะสมกับการปลูกพืช การเจริญเติบโตของพืช
นับต้ังแต่การเตรียมแปลงปลูก การไถ พรวนดิน เป็นต้น และรวมไปถึงการปฏิบัติดูแลรักษาระหว่างพืช
เจรญิ เตบิ โตจนกระทั่งเกบ็ เกี่ยว

การเตรียมดิน หมายถึง การทาให้ดินมีโครงสร้าง และความร่วนซุยเหมาะสมต่อการปลูกพืชแต่ละ
ชนิด ทาใหพ้ ชื งอกงามเจริญเติบโตได้ดี

การเตรียมพันธ์ุพืช หมายถึง การจัดหา หรือรวบรวมเมล็ดพันธ์ุ หรอื ทอ่ นพนั ธจุ์ ากแหล่งท่เี ชอ่ื ถอื ได้
การปลูกพชื หมายถึง การปฏบิ ัตติ อ่ เมล็ดหรือตน้ พชื เพื่อให้มกี ารเจริญเติบโตจนได้ผลผลติ
การดูแลรักษา หมายถึง การจัดการต่อพืช หลังจากการปลูกพืชเพ่ือให้เจริญเติบโตก่อนที่จะเก็บเก่ียว
นาไปบริโภค และจัดจาหน่าย การดูแลรักษา เช่น กาให้น้า การพรวนดิน การให้ปุ๋ย การป้องกันกาจัดศัตรูพืช
การตัดแตง่ ก่ิง การหอ่ ผล เปน็ ตน้
การพรวนดนิ หมายถึง การทาให้ดินมีความร่วนซุย เกดิ ชอ่ งวา่ งในระหวา่ งอนุภาคดนิ เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพชื การใส่ปุ๋ยกาจดั วชั พืช เพือ่ ให้ตน้ พชื ท่ีปลกู นาไปในการเจริญเตบิ โตได้ดี
การเก็บเกี่ยว หมายถึง การนาผลผลิตจากแปลงปลูก เช่น การถอน การตัด การเก็บเกี่ยว การสอย
เปน็ ตน้ มาเพ่ือบรโิ ภค แปรรปู หรอื จาหนา่ ย
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว หมายถึง การปฏิบัติต่อผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวให้อยู่ใน
สภาพดี มีคุณภาพท่ีผู้บริโภค (ผู้ซ้ือ) ต้องการทาให้จาหน่ายง่ายข้ึน และได้ราคาดี เช่น ทาความสะอาด
การคัดขนาด การบรรจหุ ีบหอ่ เป็นตน้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วยที่ 1 เรื่อง สภาวะการเลี้ยงโคในประเทศไทย
Next Book
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์