The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (3)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tam Nakab, 2022-07-10 09:03:05

เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (3)

เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (3)

AQUATIC PLANTS

พืชน้ำ

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี

หนังสือ E BOOK เป็นส่วนหนึ่งของ
วิชา ชีววิทยา ของ ชั้นมัธยมศึกษา 5/3 ปี
การศีกษา 2565 ทำขึ้นเพื่อการศึกษา
AQUATIC PLANTS ในโรงเรียน
เทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี เพื่อใช้ใน
การศึกษาพืชน้ำ

ผู้จัดทำที่ได้เลือกหัวช้อนี้ เนื่องมาจาก
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และต้องขอบคุณ
คุณครู เมธา มูลมา ผู้ให้ความรู้และการ
ศึกษาที่เป็นประโยชน์ หวังว่ารายงานฉบับนี้
จะ ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ หน้า

หัวข้อ 1
2
จอกหูหนู 3
บัวผัน 4
บัวเผื่อน 5
พลับพลึง
พุทธรักษาญี่ปุ่น

ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ : N Y M P H A E A
L O T U S เ ป็ น พื ช น้ำ ช นิ ด ห นึ่ ง มี ลำ ต้ น ใ ต้

ดิ น เ ป็ น หั ห รื อ เ ห ง้ า ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย หั ว
เ ผื อ ก ใ บ เ ดี่ ย ว แ ต ก จ า ก เ ห ง้ า ก้ า น ใ บ
ย า ว อ่ อ น ส่ ง ใ บ ขึ้ น ม า ล อ ย บ น ผิ ว น้ำ
แ ผ่ น ใ บ ค่ อ น ข้ า ง ก ล ม ผิ ว ใ บ ด้ า น บ น
เ รี ย บ เ ป็ น มั น ด้ า น ล่ า ง มี ข น ล ะ เ อี ย ด
ด อ ก เ ป็ น ด อ ก เ ดี่ ย ว ก้ า น ด อ ก เ ห มื อ น
ก้ า น ใ บ ภ า ย ใ น มี ย า ง ใ ส แ ล ะ ท่ อ อ า ก า ศ
ม า ก ผ ล เ รี ย ก โ ต น ด บั ว รั บ ป ร ะ ท า น ไ ด้
มี แ ป้ ง ม า ก ก้ า น ด อ ก เ รี ย ก ส า ย บั ว รั บ

ป ร ะ ท า น ไ ด้

บัวเผื่อน เป็นพันธุ์ไม้น้ำคล้ายบัวสาย อายุหลาย
ปี มีเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน และส่งใบดอกขึ้นมาบน
ผิวน้ำ บัวเผื่อนมีดอกให้ชมเกือบตลอดทั้งปี เริ่ม
บานตอนสายและหุบตอนบ่าย ออกดอกตลอดปี

บัวเผื่อนมีชื่อพื้นเมืองอื่นว่า นิลุบล นิโลบล
(กรุงเทพฯ) บัวผัน บัวขาบ (ภาคกลาง) ป้านสัง
ก่อน (เชียงใหม่) และปาลีโป๊ะ (มลายู นราธิวาส)

SALVINIA CUCULLATA ROXB. EX
B O R Y เ ป็ น เ ฟิ น ป ร ะ เ ภ ท เ ฟิ น ล อ ย น้ำ ลำ ต้ น เ ป็ น
เ ห ง้ า ก ล ม แ ต ก กิ่ ง ส า ข า ท อ ด ข น า น ไ ป กั บ ผิ ว น้ำ มี
ใ บ อ อ ก เ วี ย น ร อ บ เ ป็ น 3 แ ถ ว โ ด ย 2 แ ถ ว บ น
เ ป็ น ส่ ว น ที่ เ ร า เ ห็ น เ ป็ น ใ บ ล อ ย น้ำ เ นื้ อ ใ บ ห น า แ ล ะ
นุ่ ม รู ป ก ล ม ห รื อ ก ว้ า ง ม า ก ก ว่ า ย า ว ข อ บ ใ บ ห่ อ
โ ค้ ง ขึ้ น ทำ ใ ห้ ดู ค ล้ า ย หู ห นู ข อ บ ใ บ เ รี ย บ ข น า ด
1 . - 1 . 8 ซ . ม . ตั ว ใ บ ไ ม่ เ ปี ย ก น้ำ ผิ ว ใ บ ด้ า น บ น
ป ก ค ลุ ม แ น่ น ด้ ว ย ตุ่ ม ข น จั ด เ รี ย ง เ ป็ น แ ถ ว รู ป ร่ า ง
แ ถ ว ไ ม่ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ ผิ ว ใ บ ด้ า น ล่ า ง มี ข น สี น้ำ ต า ล
ป ก ค ลุ ม ส่ ว น ใ บ อี ก แ ถ ว เ ป็ น ส่ ว น ที่ จ ม น้ำ ที่ เ รี ย ก
ว่ า ใ บ ร า ก แ ต ก กิ่ ง ส า ข า ไ ด้ มี สี ข า ว ป ก ค ลุ ม ด้ ว ย
ข น น้ำ ต า ล แ ล ะ เ ป็ น ส่ ว น ที่ ส ร้ า ง ก ร ะ เ ป า ะ เ ก็ บ ส

ป อ ร์ ข ย า ย พั น ธุ์ ด้ ว ย ก า ร แ ย ก เ ห ง้ า แ บ่ ง ก อ

ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ : C R I N U M
A S I A T I C U M เ ป็ น พ ร ร ณ ไ ม้ ล้ ม ลุ ก
ขึ้ น เ ป็ น ก อ แ ล ะ มี หั ว อ ยู่ ใ ต้ ดิ น พ บ ไ ด้
ใ น จี น , ฮ่ อ ง ก ง , อิ น เ ดี ย แ ล ะ ญี่ ปุ่ น

มี ชื่ อ พื้ น เ มื อ ง อื่ น ๆ คื อ ว่ า น ช น
( ภ า ค อี ส า น ) , ลิ ลั ว ( ภ า ค เ ห นื อ ) ,
พ ลั บ พ ลึ ง ( ภ า ค ก ล า ง ) , วิ ร ง ร อ ง
( ช ว า ) ใ น ใ บ แ ล ะ หั ว พ ลั บ พ ลึ ง มี ส า ร ไ ล
โ ค ริ น รั บ ป ร ะ ท า น จ ะ ทำ ใ ห้ อ า เ จี ย น

ท้ อ ง ร่ ว ง อ ย่ า ง แ ร ง

ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ว่ า H E L I C O N I A
P S I T T A C O R U M เ ป็ น พื ช ห ล า ย ปี ช นิ ด
ห นึ่ ง ที่ มี ถิ่ น กำ เ นิ ด ใ น ภู มิ ภ า ค อ เ ม ริ ก า ใ ต้ แ ล ะ
แ ค ริ บ เ บี ย น โ ด ย ถื อ เ ป็ น พื ช ป ร ะ จำ ถิ่ น ใ น

ป า น า ม า , โ ค ล อ ม เ บี ย , เ ว เ น ซุ เ อ ล า ,
ต ริ นิ แ ด ด แ ล ะ โ ต เ บ โ ก , ก า ย อ า น า , ซู ริ น า ม ,

เ ฟ ร น ช์ เ กี ย น า , บ ร า ซิ ล , โ บ ลิ เ วี ย แ ล ะ
ป า ร า ก วั ย ส า ม า ร ถ ข ย า ย พั น ธุ์ ไ ด้ เ อ ง ใ น
ธ ร ร ม ช า ติ พุ ท ธ รั ก ษ า ญี่ ปุ่ น มั ก ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ลู ก เ ป็ น ไ ม้ ป ร ะ ดั บ เ ข ต ร้ อ น ใ น ภู มิ ภ า ค ต่ า ง
ๆ ข อ ง โ ล ก น อ ก เ ห นื อ จ า ก ถิ่ น กำ เ นิ ด ข อ ง

มั น

สมาชิก

นาย กรกฎ ปั้นสำรอง ม.5/3 เลขที่ 1

นาย อำพล สาดา ม.5/3 เลขที่ 8

นางสาว กฤติยาณี แซ่อึ้ง ม.5/3 เลขที่ 9

นางสาว ณัฐชา ภูผาผัน ม.5/3 เลขที่ 15

นาย อรรถพันธ์ บุญธรรม ม.5/3 เลขที่ 28

นาย ณรงค์พันธ์ สันรัมย์ ม.5/3 เลขที่ 29

นาย ณัฐชัย จัตุรัส ม.5/3 เลขที่ 30


Click to View FlipBook Version