The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Painaidee Chanel., 2019-11-27 10:18:56

ลำปาง.ลำพูน

ลำปาง.ลำพูน

ชมพระพทุ ธรปู เร่ืองแสง
สถาปตยกรรมบา นมากเสา

น่งั รถมาชมเมอื ง
ศนู ยวิจยั งานหัตถกรรมพื้นบา น

ลาํ ปาง
with

ลาํ พูน

3 วนั 2 คืนตารางทัวรว ันที่ 1

หมายเล ระยะท เวลา หมายเหตุ
ชวง ข าง จาํ นวน
เดนิ ทาง ทาง (กิโลเม เดินทา ออก พรอ มกันท่ีทา

หลวง ตร) ง หยดุ พกั ถงึ

กรงุ เทพ 1 1+20 7:20 อากาศยาน
ลาํ ปาง 8:4 นานาชาติดอน
0 เมอื ง
ทา อากาศยาน
ลาํ ปาง
ชมสวนพฤษ
เหมอื ง 9:2 ชาติ และจุดชม
แมเมาะ 1348 32 ก.ม 40 น. 2 ช.ม 0 11:20 วิวเหมอื งแม

สนาม เมาะ
กอลฟ แม
เมาะ 4.7 10น 1+30 11: 13:00 พกั รบั ประทาน
ก.ม น. 30 อาหาร

วันที่ 1 สาํ นกั 1348 37 ก.ม 30 น. 30 น. 13: 14:00 ชมความ
สงฆด อย 30 15:00 อัศจรรยข อง
วังเฮอื พระพทุ ธเรอื ง

ถนน วชั ิ 14: แสง
บานเสา ราวธุ 20 ชมบา นไม
นัก ดําเนิน 15 ก.ม 20 น. 40 น. โบราณท่มี เี สา
มากถงึ 116
11 ตน
ถนน
โกก าแฟ รอบ 3.7 10 น. 30 น. 15: 15:30 แวะจบิ กาแฟ
ก.ม 10 และทานขนม
เวียง
รา น 15: รบั ประทาน
เสบยี ง 1 6.4 ก.ม 20 น. 1 ช.ม 50 16:10 อาหารเย็น
เขา พกั และ
เอ้ืองคํา ถนน 3.7 20 น. 16: รับประทาน
รสี อรท พหลโย ก.ม 30 อาหารเชา ณ

ธนิ ทพ่ี กั

ตารางทวั รวนั ที่ 2

ศาลา 7 ก.ม 20 น. 2 ช.ม 8:0 10:00 นง่ั รถมาชม
กลาง จ. 11 0 เมอื งลาํ ปาง
ลาํ ปาง
วนั ที่ 2 พิพิธภัณ
ฑ 10: ชมการสาธติ
เซรามิค 4034 6.1 ก.ม 10 น. 40 น. 10 10:50 ข้ันตอนการทาํ
ชามตราไก
เดินทาง ธนบดี

ออกจาก วดั พระ นมสั การและชม
จ. ธาตุหริ 11: เจดยี 
ภญุ ชยั 11 76 ก.ม 1 ช.ม 1 ช.ม 50 12:50 คูบ านคเู มือง
ลําปาง
มงุ สู จ. ของชาวลําพนู
ลําพนู
รบั ประทาน
ขาวซอย 1.2 ก.ม 10 น. 1 13: 14:00 อาหาร
บานยอง 00 กลางวนั
พพิ ธิ ภณั
1.2 ก.ม 10 น. 30 น. 14: ชมและช็อปของ
ฑ 10 14:40 เกา โบราณหา
ชาวบา น
ยาก
ยอง
lชมสถานท่ี
กชู า งกู 73.5 16: โบราณและ
มา 106 ก.ม 1+20 30 น. 00 16:30 สกั การะสิง่ ศัก

ครวั 18: สทิ ธิ์
กันเอง 113 35 รับประทาน
106 ก.ม 1+45 1 19:35 อาหารเย็น

เขาพักและ
บา น 3.2 19: รับประทาน
ไพริน 106 ก.ม 10 น. 45 อาหารเชา ณ

ทพ่ี ัก

ตารางทัวรวันที่ 3

วัดพระ 3068 11 ก.ม 10 น. 30 น. 8:0 8:30 ชมการทอผา
บาท 0 ของศนู ย
หว ยตม
พระ วฒั นธรรมชาว
ธาตุ 2.3 9:0 กะเหร่ืยง
เจดียศรี ก.ม 30 น. 30 น. 0 9:30
เวยี งชยั สักการะพระ
รา น ธาตุเจดยี 
วนั ท่ี 3 ลาบไก 106 76 ก.ม 1+20 1 ช.ม 10: 11:30 รับประทาน
30 อาหาร
บานโฮง กลางวัน
มุงหนา สู จังหวัด ลําปางเพ่อื เดินทางกลับ ซ้ือของฝาก
รานขา ว 13:
แตน 11 109 1+40 20 10 13:30 เดนิ ทางกลับ

ทา 3.1
อากาศ ก.ม 13:
ยาน 10 น. 40 14:20

ลําปาง

เดนิ ทางโดยสายการบนิ นกแอร

และเดินทางตอโดยรถแวน vipวันท่ี 1 มกราคม 2563
ณ ทา อากาศยานนานาชาตดิ อนเมอื ง -ทา

อากาศยานลําปาง

06:00 พบกัน ณ ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมอื ง
เตรยี มตัวเช็คอนิ สแกนสมั ภาระ

และรอขึ้นเครื่อง โดยจะมที มี งานของทางบริษัทรอรับ
ทาน ณ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอร F

เดนิ ทางไปโดย สายการบินนกแอร และเดินทางกลบั
โดยสายการบนิ แอรเอเชยี

07:20 เรม่ิ ออกเดินทางจากทา อาศยานนานาชาติ
ดอนเมอื ง มงุ สู ทาอากาศยานลาํ ปาง โดยใช
ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชม. 20 น.

( กรณุ าเตรยี มสมั ภาระในการเดินทาง บัตร
ประชาชน และ พาสปอรต )

แมเมาะ – สนามกอลฟ แมเ มาะ – สํานักสงฆด อยวงั เฮอื – บา น
เสานกั – โกกาแฟ – รา นเสยบี ง – เอือ้ งคาํ รสี อรท

09:20 ออกจากทาอากาศยานลําปาง ถงึ
เหมอื งแมเ มาะ ชมสวนพฤกษชาตแิ ละจดุ ชมวิว

ของแมเมาะ นอกจากน้ันยังมที งุ ดอกบวั
ตองเหลอื งอรามให ทานไดถา ยรูปสดุ ชวิ
ทา มกลางธรรมชาตแิ ละยงั มกี ิจกรรมใหทา น
ไดสนุก เชน รถสามลอ พาซงิ่ และ ชิงชาพา

มว น

11:30 รับประทานอาหารกลางวัน ที่
สนามกอลฟแมเ มาะ เปนรานอาหารที่โอบ
ลอ มดวยธรรมชาติ อาหารจานเดด็ ที่รานนี้
คอื ขา วตังหนาตั้ง เปน เมนูเรียกน้าํ ยอ ย
ขาวผดั ปา แกงปาหมยู า ง หอ หมกทะเล ส่ี

สหายน้าํ แดง ไขเ จยี วฟู

¢ŒÒǵ§Ñ ˹Ҍ µÑé§
¢ŒÒǼ´Ñ »†Ò
ᡧ»Ò† ËÁÂÙ ‹Ò§

ÊÕèÊËÒ¹éíÒá´§
Ë‹ÍËÁ¡·ÐàÅ
䢋à¨ÂÕ Ç¿Ù

13:30 เดินทางไปสักการะพระพุทธรปู
เรืองแสง ท่ี สาํ นักสงฆด อยวงั เฮอื บา นผา
ลาด เปนพระพทุ ธรูปสไี ขมุกทีเ่ มือ่ ปด ประตู

โบสถทุกบานจนมดื สนทิ แลวจะเหน็
พระพทุ ธรปู เรืองแสงเปลงประกายเปน สี

เขยี วมรกต สวยงามตระการตา

4:20 เดินทางตอไปยงั บานเสานกั เปน
บา นทบ่ี งบอกถงึ ศิลปะลานนา ผสม พมา
สรางมานานถงึ 100 ป ซึ่งภายในบา น
จัดแสดงขา วของเคร่ืองใชโ บราณ เชน แหยง
ชา งของเจาหลวงลาํ ปาง หบี โบราณ เครอื่ งอดั
กลบี ผา มวง กาํ ปน เหลก็ เครอื่ งเขิน เคร่ืองเงนิ
ทีผ่ นงั ติดภาพเจา ดารารศั มี และภาพของ
เจาของบานรนุ แรก และภายนอกบรเิ วณ
ใกลเ คียงกบั ตัวบานยังมถี งุ ขา ว (ยงุ ขาว) ท่ี

แสดงถงึ ความเกาแก

15:10 เดินทางไปยัง รานโกกาแฟ ดวย
บรรยากาศที่รม รนื่ เหมือนนัง่ อยูใ นสวนหนา
บานชิวๆ มกี าแฟใหเลือกเยอะ โดยจะมกี าแฟ

ตวั พิเศษทท่ี ําเปน กาแฟดรปิ และโดย
สว นมากจะเปนจะเปน เมล็ดจากโรงค่ัวทาง

ฝงภาคเหนือ

15:50 รบั ประทานอาหารเย็นที่ ราน
เสบยี ง มบี รรยากาศทอ่ี ยรู ิมนา้ํ วงั นง่ั
รับประทานอาหารและชมวิวธรรมชาตไิ ป
ดวย ทีร่ านมเี มนูอาหารหลากหลายมากมาย
เชน ทอดมนั ปลากราย ปลาหลงวงั ขาหมู

หมั่นโถ และ แกงสม ปลาชอน

·Í´Á¹Ñ »ÅÒ¡ÃÒ »ÅÒËŧǧÑ

¢ÒËÁÙËÁѹè ⶠᡧʌÁ»ÅÒªŒÍ¹

¢ÒŒ ÇÊÇÂ

16:30 พกั ผอนตามอัธยาศัย ณ เอื้องคาํ รี
สอรท บูติกโฮเตล็ สไตล โมเดริ น

ผสมผสานสถาปต ยกรรมลานนาลอมรอบดวย
สวนพฤกษาอนั รม รน่ื ขนาด 2 ไร บนถนน
สายวัฒนธรรมแหงเมืองเกานครลาํ ปาง
อาคารไมผ สมคอนกรีตสงู 2 ช้นั จํานวน 2
อาคาร พรอมหอ งพกั หลากสีสนั แบบเรียบงา ย

/ เช็คอนิ08:00 พาทุกทา นเดินทางไปยงั หนา
ศาลากลาง จงั หวัด ลําปาง เพ่ือ ขนึ้ รถมา
ชมวฒั นธรรมความเปนอยูของคนในทองถนิ่
ลาํ ปางเปนจงั หวดั เดยี วในประเทศไทย ที่
ยงั คงมรี ถมาใหบ ริการในระยะทางใกลๆ

ภายในตวั เมอื ง และยงั แสดงถงึ ความมี
เอกลกั ษณข องทองถิ่น

0810:10 เดนิ ทางไปยงั ตนกําเนดิ ของ
ชามตราไก พิพิธภัณฑเ ซรามิคธนบดี
ภายในโรงงานเปน ตํานานผสู รา ง
ประวตั ศิ าสตรชามตราไกเ มอื งลาํ ปางที่
คนทั้งประเทศรูจกั และใชประโยชนกัน
มายาวนาน คนสวนมากรจู กั ชามตราไก
วา เปนภาชนะสาํ หรับใสก วยเตย๋ี ว ใส
ขาวตม มาเนน่ิ นาน จนคนุ เคยกันดกี บั
กวยเตี๋ยว ขาวตม และชามตราไกต อ ง
เปน ของคูก นั กับกว ยเต๋ยี วและขาวตม กอน
จะมชี ามตราอืน่ ทม่ี รี ปู ทรงสวยงามเขา มา

เบียดพน้ื ทก่ี ารใชง าน

เดนิ ทางออกจาก จงั หวดั ลําปาง มุง หนา สู จงั หวดั ลาํ พนู

11:50 เดนิ ทางไปสกั การะวดั ประจาํ จงั หวัด
ลาํ พูน วัดพระธาตหุ ริภญุ ชัย เปน พระอาราม
หลวงชนั้ เอก ชนิดวรมหาวิหาร พระบรมธาตุ
น้ีนบั เปนปชู นียสถานอนั สาํ คัญย่ิงในลา นนา

ไทยมาตงั้ แตสมยั โบราณมีความสวยงาม
เกา แกม าก และยงั มกี ารจัดงานประเพณแี ขวน
โคม ทุกป โดยใหผูทไี่ ปสักการะองคพ ระธาตุ
บชู าโคมละ99บาท นาํ ไปแขวนไวตามภาพ

ยิ่งถา ไปชว งเยน็ ๆโคมหลากสจี ะสวยงาม

13:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ
รานขา วซอยบานยอง ท่ีเปน รานเดด็ และเมือ่
มาจังหวดั ลําพูนจะพลาดทานขาวซอยไมไ ด
เมนเู ด็ดของทางรานคือ ขา วซอยซีโ่ ครงหมู

และกวยเต๋ียวนํ้าเงยี้ ว แถมยังมีของหวาน
เปน ไอศกรีมกะทสิ ดทรงเครอ่ื งทีห่ วานอรอ ย

กลมกลอ ม

14:10 เขาชมความเกา แกของสิ่งปลกู สรา ง
และขาวของเครือ่ งใช ท่ี พิพธิ ภณั ฑบ า นชาว
ยอง อยไู มไ กลจากวัดพระธาตุเพยี งเดนิ
ขามสะพานทา สิงหบ รเิ วณหนาวัดพระธาตุ
ไปชมวถิ ชี ีวติ ของชมุ ชนไตลือ้ ท่อี พยพมาจาก
เมืองยอง ที่บานเวยี งยอง เพราะชุมชนแหงนี้
ยังคงดาํ รงวิถแี หงชีวติ ของผูคนชาวยองทสี่ ืบ

ทอดตอ มาเมื่อราวรอ ยกวาปเอาไวอยาง
เหนียวแนน

16:00 พาทุกทา นเดนิ ทางมาสกั การะ
วดั โบราณสถานท่ศี กั ดิ์สิทธ์ิ กชู า งกมู า
เปนหน่ึงในแหลงทอ งเท่ียว “เขาเลา วา”
ของภาคเหนือ เปนโบราณสถานที่ตงั้ อยคู ู
กนั และเปน สถานท่ศี ักดิส์ ทิ ธค์ิ ูบานคเู มือง
อกี แหงหนึ่งท่ชี าวลาํ พูนใหความเคารพ
นบั ถือ เมื่อตอ งการ สมหวังในส่ิงใด ก็
มกั จะมา ขอพรกันที่นี่ เรยี กได วาเปน
ทงั้ โบราณสถานทม่ี ีความสาํ คัญเชงิ

ประวัติศาสตร และโบราณคดี
ตลอดจนเปน ทย่ี ึดเหนี่ยวจติ ใจ ของคน
ในชุมชน ดวยความเชอ่ื วา เปน สสุ านชาง
ศกึ - มาศกึ คบู ารมขี องพระนางจาม

เทวี

18:35 รับประทานอาหารเยน็ ทรี่ า น ครวั
กนั เอง เปนรานอาหารทโี่ อบลอมดว ย
ธรรมชาติ อาหารจานเดด็ ของรา นนี้ คอื
ไสต ันทอดกระเทยี ม ปลาสองใจ ปลาดอล่ี
ทอด หอหมกมะพราวออ น

äʵŒ ѹ·Í´ ¼´Ñ ¼¡Ñ ºØŒ§
¡ÃÐà·ÂÕ Á

»ÅÒÊͧ㨠ËÍ‹ ËÁ´
ÁоÃÒŒ ÇÍÍ‹ ¹

»ÅÒ´ÍÅèÕ
·Í´

19:45 เขาพกั และพักผอ นตามอัธยาศัย ท่ี
บา นไพริน เปน หองพกั ทมี่ ี สไตลท ันสมัยสงบ
และรม ร่นื อยูท า มกลางธรรมชาตแิ ละขนุ เขา

/ เชค็ อิน

วนั ท่ี 3 มกราคม 2563 วัดพระธาตหุ ว ยตม –พระธาตุ
เจดียศ รีเวยี งชยั –รานลาบไกบ านโฮง – รา นขา วแตน – ทา
อากาศยานลาํ ปาง – ทาอากาศยานนานาชาตดิ อนเมอื ง

08:00 พาทุกทานตกั บาตรผกั ที่ วดั พระ
บาตรหวยตม เปนวัดทปี่ ระจําของหมูบา น
ชาวกะเหรี่ยงทร่ี ับประทานมังสวริ ัตกิ ันทั้ง

หมูบ า นและชมศูนยว ิจยั งานหตั ถกรรม
พนื้ บา นชาวกะเหรยี่ ง

09:00 กอนเดนิ ทางกลบั พาทุกทา นมา
สกั การะ พระธาตเุ จดียศรเี วยี งชยั เปน สิง่
ศกั ดิ์สทิ ธิ์ทช่ี าวอําเภอลใ้ี หค วามเคารพนับถอื

จาํ ลองมาจากพระธาตเุ จดยี ช เวดากอง
ประเทศพมา มชี อ่ื เรียกอกี ช่ือวาชเวดากอง

เมอื งไทย แ

10:30 รบั ประทานอาหารกลางวันทีร่ าน
ลาบไกบา นโฮง เปนรานที่มีสไตลแ บบชาว
เหนอื และอาหารอรอ ยเมนแู นะนําของทาง

ราน คอื ตมยาํ ปลาคงั นํา้ พริกจน้ิ หมู

น้ําพรกิ
จิน้ หมู

ตมยาํ
ปลาคัง

ซโ่ี ครง
หมูทอด

ปลา
สามรส

13:10 แวะซื้อของฝาก ฝากคนรูใจที่ ราน
ขา วแตน ท่ีมสี นิ คามากมายและเปนของขน้ึ ชื่อ
ของท้ังจงั หวดั ลําปาง และลาํ พูน เชน ขาว
ตงั หนาต้งั สนิ คา โอทอปพน้ื บาน และยังมี
ของที่ระลึก เชน รถมา ขนาดจว๋ิ ทท่ี าํ ดวยไม
สักอยา งดี และพวงกุญแจนารกั ๆอกี มากมาย

เหมืองแมเ มาะ ชมสวนพฤษชาติ จดุ ชมววิ เหมอื งแมเ มาะ
ท่ีมีทิวทศั นอันสวยงามจากพน้ื ท่ที ี่ทิ้งดินไดร บั การ
ปรบั ปรุงใหกลายเปนสวนสาธารณะทป่ี ระดับดวย
พรรณไมส วยงาม ภายในสวนยงั เปนทปี่ ระดษิ ฐาน
พระบรมราชานสุ าวรียร ชั กาลท่ี 7 ผูซงึ่ โปรดเกลา ฯ
ใหสงวนแหลงถา นหินทแ่ี มเ มาะเอาไวสวนเฉลิมพระเกียรติ เหมืองแมเมาะ
กฟผ .แมเ มาะ ท่ีไดม กี ารจัดแตงสวน
ไดอยา งสวยงาม ลา สดุ ดอก
ปอเทือง และดอกไมส ายพนั ธุตางๆ
บานสะพรงั่ อยางสวยงาม สว น
ดอกบวั ตองคาดวา ตนเดอื นหนาจะ
เรม่ิ ผลดิ อกบาน

สวนดอกบวั ตอง ที่ปลกู ในพ้นื ที่แหงน้ีมากกวา 500 ไร
ทตี่ ้งั อยูบนภูเขาเทยี ม ภูเขาที่เกิดจากการนาํ ดนิ ในบอ เหมือง
ลิกไนต มาเททิ้งทับถมกันทาํ เปน ภูเขาสูง โดยสูงจากระดับ
พ้นื ดนิ ปกติ 200 เมตร อยูใ นชว งเจริญเติบโต และมี
บางสวนผลิดอกออกมาแลว แตไมม ากนกั และคาดวาในชว ง
กลางเดือน พ.ย.น้ี ดอกบวั ตองสเี หลอื งจะบานสะพรงั่ รับลม
หนาว เชน เดียวกนั กับที่ พพิ ิธภัณฑศนู ยถานหนิ ลกิ ไนต
ศกึ ษาเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลท่ี 7 ท่ีมีลานเลน สไลเดอร
โดยมีผูปกครองตางพาบุตรหลานมาเลนสไลเดอรก นั เปน
จํานวนมาก มกี ารนําอาหาร นาํ้ ดมื่ มาปเู สือ่ นั่งทานกันเปน
แบบครอบครวั เนอื่ งในวันหยุดกนั อยา งคกึ คกั

บริเวณสวนเฉลิมพระเกยี รติฯ (ทงุ บัวตอง) ยังมีกิจกรรม
อนื่ ๆ อีกมากมาย ทงั้ กิจกรรม “รถดอยทาซ่ิง” ท่ีเพ่มิ จาํ นวน
ข้นึ เปน 10 คนั จากปท ่ผี านมามเี พียง 6 คนั โดยสองขา ง
ทางเสนทางรถดอยทา ซิง่ นกั ทอ งเท่ียวจะไดส มั ผสั ความงาม
ของดอกบวั ตองไปพรอ มกนั ดวย , กจิ กรรม “ชิงชาพามวน”
, กจิ กรรม “ปน รถถบี ยงิ กง ปลกู ปา ” , กจิ กรรม “แปงกบั
มอื ถือกลบั บา น (D.I.Y)” ,ชมความงามอุโมงคตน ไม , สนุก
เพลดิ เพลนิ กบั Kids Land พรอมกบั ชมิ ชอปอาหารอรอยๆ

ขนมพ้นื บา น และเลือกซอ้ื ผลิตภณั ฑช ุมชนมากมาย

รานอาหารสนามกอลฟแมเมาะ

ขาวตงั หนาตงั้
ขา วผัดปา

แกงปา หมยู า ง

สส่ี หายนาํ้ แดง
หอ หมกทะเล
ไขเจียวฟู

การสรา งพระโคตมพุทธเจา ของหลวงพอภรู ปิ ญ โญ ภิกขุ ไดต ั้งใจสรา งให
มีความพเิ ศษกวา พระพทุ ธรูปทวั่ ไป คอื สามารถเรืองแสงไดเ มอ่ื สนิ้ แสงสวา ง

จากภายนอก คือเมอื่ เรมิ่ คํา่ หรือเมื่อปด ประตหู นา ตา งวหิ ารทุกบาน
พระพุทธรปู องคน จี้ ะเรอื งแสงเปน สเี ขียวมรกตงดงามมาก ยามเม่อื เปด
หนาตา งและประตูพระพทุ ธรูปจะปรากฏองคสีขาวตามเดมิ เปนความ
อศั จรรยแ กผ พู บเห็น แตโดยในระหวางการสรา งหลวงพอ ไดศ กึ ษาหา
ขอ มูลทจ่ี ะสรางใหพระพทุ ธรปู องคน เี้ รืองแสงไดอ ยา งท่ีต้งั ใจ จงึ เดนิ ทาง
คนหาวสั ดุที่จาํ เปนตามแหลงตางๆ มาสรา งองคพระพทุ ธรปู ใชเวลาสราง
1 ป 8 เดือน โดยในระหวา งนั้นหลวงพอเลาวา ดุจมสี ิง่ ดลใจใหห าวัสดุที่

จะสรา งองคพ ระไดเ จอในเวลาอนั สน้ั

บานไมส ักโบราณอายรุ ว ม 100 กวา ป ทมี่ นี ามวา “บา นเสานัก” ภาษาเหนือ ที่
แปลวา “บานเสามาก” ซ่ึง หมอ มราชวงศถ นดั ศรี สวัสดวิ ัตน เปนผตู ัง้ ชอื่ ให

เพราะวา เปนบานเรอื นไมสกั ทม่ี เี สาจาํ นวนมากถึง 116 ตน และมีความนาสนใจ
ในการเขา ไปเท่ยี วชมอยา งยง่ิ

ตามประวตั บิ านเสานกั หลังนี้ สรา งข้ึนเมื่อประมาณป พ.ศ.2438
โดย หมองจนั โอง ชาวพมา (ตนตระกลู จนั ทรวโิ รจน) ลักษณะการกอ สรา งเปน
แบบศลิ ปะพมาผสมลานนาเปน บานไมสกั ทรงไทย หลงั คาและโครงสรา งเปน
แบบลา นนา สวนพาไลย (ระเบียง) รอบบา นแสดงความเปน พมา ประกอบดว ย
เรือนขนาดใหญ ซ่งึ เปนเรือนหมู มีเสาไมสกั รองรับน้าํ หนักบา นถงึ 116 ตน หนา
บานมีตนสารภี อายุ 140 ป แตเ ดิมบา นเสานกั เปน สถานทต่ี อนรบั แขกบา นแขก

เมอื ง และใชเ ปน สถานที่จดั ขันโตกและงานพธิ มี งคล

ปจ จุบันบา นเสานัก จังหวัดลําปาง มีคณุ พิมพจ กั ร ชวิ ารักษ
เปนทายาทผดู แู ลบา นคนปจ จบุ นั และเปด บา นเสานักเปน
พพิ ธิ ภัณฑด านศลิ ปวัฒนธรรมของจงั หวัดลําปาง ซึง่ ภายใน
บานจัดแสดงขา วของเครอ่ื งใชโบราณ เชน แหยงชางของเจา
หลวงลําปาง หีบโบราณ เครื่องอัดกลบี ผา มวง กาํ ปนเหล็ก
เครือ่ งเขนิ เครื่องเงิน ท่ีผนงั ตดิ ภาพเจาดารารัศมี และภาพ
ของเจาของบานรนุ แรก และภายนอกบรเิ วณใกลเ คยี งกับตัว
บานยังมถี ขุ า ว(ยงุ ขาว)

ขนมปง เครปชา
เนยสด ไทย

กาแฟ

·Í´Á¹Ñ »ÅÒ¡ÃÒ »ÅÒËŧǧÑ

¢ÒËÁÙËÁèѹⶠᡧÊÁŒ »ÅÒªŒÍ¹

¢ÒŒ ÇÊÇÂอาหารเชา

น่ังรถมา

ลําปางเปนจังหวดั เดยี วในประเทศไทย ทีย่ งั คงมีรถมา
ใหบริการในระยะทางใกลๆ ภายในตวั เมอื ง และยงั แสดง

ถึงความมเี อกลกั ษณของทองถน่ิ ความเปนมาของรถมา
ลําปาง เริ่มจากในรัชกาลที่ 5 ทรงส่ังรถมาจาํ นวนมากมา

ใชเ ปน รถหลวง และหลงั จากนน้ั รถมา กถ็ ูกแทนท่ีดวย
รถยนต รถมา จึงถกู สง ออกไปใชยงั นอกเมือง ลําปางก็
เชนกัน มกี ารใชรถมา ในการเดนิ ทางระหวางสถานีรถไฟ

ลาํ ปางกบั ตัวเมือง ในปจจบุ นั ไมไดใชรถมา เปน
ยานพาหนะหลักแลว แตจะใชใ นการทอ งเที่ยว ชมรอบ

เมืองมากกวา

ส่งิ ท่โี ดดเดนภายในพิพธิ ภัณฑเ ซรามคิ ธนบดี อาทิ
-*วถิ ชี ีวิตการทําเซรามิคลําปาง ถายทอดเรือ่ งราวความเปน มาของชามไก
-ชมเทคนิคการวาดลวดลายบนชามไกแ บบโบราณทม่ี หี นงึ่ เดียวในประเทศ
ชมกระบวนการผลิตเซรามคิ สมยั ใหม เทคนคิ ทส่ี รางช่ือเสยี งใหธนบดี เปนท่ี
รจู ักแกนานาประเทศ
-ชมวิถชี ีวติ และบรรยากาศโรงถวยผลิตถว ยขนมและถว ยตะไล ท่แี รกใน
ประเทศไทย
-ชมเตามังกรโบราณเตาเผาเซรามิคทีเ่ กา แกท ่ีสุดในลําปาง
-ชมชามไกจิ๋วเลก็ ทส่ี ุดในโลก, ชามไกท องคํา, ขลยุ เซรามิคเลาแรกของโลก
, จานรองแกวเซรามคิ ดดู นา้ํ
และมกี ิจกรรม Work Shop ใหน กั ทองเท่ียวไดวาดลวดลายบนเซรามคิ ถวย
ฝม ือตนเองและนาํ ไปใชง านไดจ ริงวัดพระธาตหุ ริภุญชัย วรมหาวิหาร เดมิ ทเี ปนพระราชวงั ของพระเจา อทติ ย
ราชกษัตริยผูค รอง

นครหริภญุ ชัย องคที่ ๓๓ ตอจาก พระนางจามเทวี ปฐมบรมกษัตรยิ ของเมอื ง
หรภิ ญุ ชยั บรเิ วณกําแพงพระราชวังของพระเจา อาทิตยราชไดแบงออกเปน ๒
ช้นั คือ ชัน้ นอกและชั้นใน ในกาลตอ มาภายหลังพระเจาอาทติ ยราช ไดถวาย
ราชวงั ของพระองคใหเปน สงั ฆารามไวก บั ทางพระพทุ ธศาสนาเมื่อถวายเปน
สงั ฆารามแลว ไดร อ้ื กาํ แพงชั้นนอกออกแลว ปน สงิ หค หู นง่ึ ไวท ่ีซุมประตูดา น
ทิศตะวนั ออก เปน สิงหขนาดใหญป ระดบั เคร่อื งทรงยืนอา ปากประดษิ ฐานไว
แทน ตามคตโิ บราณทางเหนอื ซง่ึ นิยมสรา งสิงหเ ฝา วดั วดั พระธาตุหริภญุ ชยั
จงึ มีกาํ แพงสองชน้ั ตามรปู ลกั ษณของพระราชวังเดมิ ของพระเจา อาทิตยราช
คือ รอบบรเิ วณวัดช้นั นอกชน้ั หนง่ึ และกอกาํ แพงเปนศาลาบาตรรอบองคพ ระ

ธาตุหริภุญชยั เปน กําแพงช้ันในอกี ชนั้ หนงึ่กว ยเต๋ียวน้าํ เง้ยี ว

ขา วซอยซโี่ ครงหมู

ไอศกรีมกะทสิ ด
ทรงเคร่ือง

พิพธิ ภัณฑว ดั ตนแกว หรือ พิพิธภัณฑบ านชาวยอง กอตัง้ โดยพระครูไพศาลธรี คุณเจา อาวาสวดั
ตน แกว เม่อื ปพ .ศ. 2530 โดยเริม่ จากการเก็บสะสมของโบราณ ท่ีเปน ขาวของเครอื่ งใชในวถิ ี
ชวี ติ ประจําวนั ของชาวยองในอดตี จนภายหลังเร่ิมมผี ูม จี ิตศรทั ธา นําสงิ่ ของเกามาบรจิ าคมากขึน้
จึงไดจ ดั ทําเปน พพิ ิธภัณฑวดั ตน แกว ภายในพิพิธภณั ฑประกอบดวยอาคารท่ีใชจดั แสดง 2 หลัง
อาคารหลังแรกสรางข้ึนใหม และเก็บรวบรวมเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาและสิง่ ของตาง ๆ
เชน พระพุทธรูปไม พระพทุ ธรูปเน้ือดนิ เผา หบี พระธรรม เคร่ืองเงนิ ขันโตก เครื่องจกั สาน
และวัตถสุ ิ่งของที่ใชใ นการทอผา ซ่ึงเปนขาวของทีใ่ ชก นั ในชวี ติ ประจําวันของชาวเมอื งยองตั้งแต
ครัง้ อดีต สว นอาคารที่ 2 เปน อาคารไมห ลงั เกา จดั แสดงเก่ยี วกับเครื่องพดั ยศ และพระเครอ่ื งรนุ
เกา พระเครือ่ งสกลุ ตา ง ๆ ทีม่ ชี อ่ื เสียงของลําพนู เอาไวม ากมาย เชน พระรอดพระคง พระลอื
พระเลย่ี ง พระเปม พระสิบสอง พระลบ เปนตน นอกจากนี้ยังใชเ ปน สถานทีป่ ระกอบพิธีสืบ
ชะตาอีกดวย นบั เปนอกี ความพยายามหนงึ่ ของคนยอง ที่อยากจะรกั ษาเอกลกั ษณของตนเอง ไว

เพ่ือใหคนรนุ หลงั ไดเรียนรปู ระวัตคิ วามเปนมา และสืบทอดวัฒนธรรมทด่ี งี ามตา ง ๆตอไป

สักการะโบราณสถานทีศ่ ักดส์ิ ทิ ธิ์ กูช า งกมู า หน่ึงในแหลง ทอ งเท่ยี ว “เขา
เลาวา” ของภาคเหนอื ท่บี รรจสุ รีระของชา งปกู า่ํ งาเขยี ว และ มา
สินธพ ราชพาหนะของพระนางจนั เทวแี ละพระโอรสมคี วามเชอื่ วา เปน ที่
สถิตยวญิ ญาณเทพารกั ษก ชู า ง ตามตํานานเลา วา สรา งขนึ้ เพื่อบรรจุซาก
พระยาชาง ชื่อ ปกู ํ่างาเขียว หมายถึงชา งสีคล้ํา งาสเี ขียว เปนชา ง
คูบารมีของ พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรยิ แ หงนครหริภญุ ไชย ปูก่ํางา
เขียวเปนชางท่มี ีฤทธม์ิ าก เมอื่ ออกศกึ สงคราม เพียงแคชางหันหนาไป
ทาง ศัตรู ก็ทําใหศัตรอู อนแรงลงไดห ลังจากชา งปกู า่ํ งาเขียวลม พระ
นางจามเทวโี ปรดใหน ําซากชา งมาฝง ไวท ี่นี่ และเน่ืองจากเมื่อยังมีชวี ติ
อยเู ปนชา งทม่ี อี ทิ ธฤิ ทธ์ิวิเศษ หากงาชางชี้ไปทางใด กจ็ ะทาํ ใหเกิดภยั
พิบตั แิ ละผคู นลม ตาย พระนางจงึ โปรด ใหส รา งเจดยี ทรงสงู ครอบไว
โดยใหปลายงาช้ีข้นึ ฟา กชู า ง เปนเจดียล กั ษณะพเิ ศษ ไมใชเ จดยี ทีพ่ บ
ไดท วั่ ไป เปนเจดยี ฐานเขยี งกลม ซอนเหลื่อมกนั ขึ้นไปหา ชน้ั รองรบั

ฐานบัวควาํ่ องคระฆังเปน ทรงกลม แตจะยดื สงู ขึน้ ไปกวาปกติ


Click to View FlipBook Version