The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The IMSA Way: Strategies for Student Learning and Research”

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KruJayPhysics, 2019-09-30 00:20:38

62-3-03 อบรมIMSA

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The IMSA Way: Strategies for Student Learning and Research”

รายงานผลการเข้ารว่ มการประชมุ เชิงปฏบิ ตั กิ าร

“The IMSA Way: Strategies for Student
Learning and Research”

วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจนั ทร์ จังหวดั ระยอง

ของ
นางสาวกุลธิดา สวุ ัชระกลุ ธร
ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
สำนักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 18
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

บันทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พิทยาคาร อำเภอเมืองระยอง จงั หวดั ระยอง
ท่ี ………….. วนั ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เร่อื ง รายงานผลการเขา้ รว่ มการประชุมเชิงปฏบิ ัติการ “The IMSA Way: Strategies for Student

Learning and Research”

เรยี น ผ้อู ำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ตามหนังสือ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่ ศธ 02104.128/ว425 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 ให้ข้าพเจ้า
นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“The IMSA Way: Strategies for Student Learning and Research” เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ณ โรงเรยี นกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จงั หวดั ระยอง อน่งึ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็น
การพัฒนาตนเองในอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยใช้เวลาใน
การพฒั นาตนเอง จำนวน 1 วัน รวมทัง้ สิ้น 6 ชว่ั โมง ซงึ่ ขา้ พเจา้ จะนำความรทู้ ี่ได้รับจากวิทยากรและส่ิงท่ีได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนครูต่างโรงเรียนมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการ สอนวิชาฟิสิกส์ใน
ห้องเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกับเพือ่ นครูในโรงเรียน และสร้างชุมชนแหง่ การเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) ที่มี
คณุ ภาพตอ่ ไป

บัดนี้ การปฏิบตั ิหนา้ ทร่ี าชการที่ได้รับมอบหมายไดเ้ สร็จสนิ้ เรยี บร้อยแลว้ ข้าพเจา้ ขอรายงานผลการ
เขา้ ร่วมประชมุ เชิงปฏิบตั ิการฯ ดังตอ่ ไปนี้

ความรู้และประสบการณท์ ่ีไดร้ ับจากการการเขา้ ร่วมประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติการฯ
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ วิทยากร คือ Dr. David Workman ศาสตราจารย์อาวุโสด้านฟิสิกส์

และ Dr. Mark Carlson อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ จาก Illinois Mathematics and
Science Academy (IMSA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) ก่อนเริ่มกิจกรรม วิทยากรแนะนำแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกตใ์ ช้ได้ จากหนังสือ “Range” ของ David Epstein ซึ่งเป็นหนังสอื
เกี่ยวกับแนวทางการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์จริงได้นั้น ควรเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเผชิญกับอุปสรรคปัญหา
ระหว่างการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิด กลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่วิทยากร
ถ่ายทอดในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Methods of Scientific Investigation: MSI) วธิ ีการสอนแบบร
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีผู้ครูเป็นเพียงผู้อำนวยการความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการหาความรู้ ซึ่งผู้เรียนต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ คือ 1) วิธีการ
ทางวทิ ยาศาสตร์ (Scientific Method) เร่ิมต้งั แต่การระบุปญั หา การตง้ั สมมติฐาน การออบแบบ
การทดลอง และทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปผล และ 2) ทักษะ
กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์ (Science Process Skills)

3) ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
ออกแบบและสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า (windmill turbine) การออกแบบปีกเครื่องบิน
ด้วยแอพพลิเคชัน wind tunnel เพื่อให้ได้ค่าอัตราส่วนระหว่างแรงยกและแรงต้านมากที่สุด
และกจิ กรรมออกแบบและสร้างระบบรอกเพือ่ ผ่อนแรง

ข้าพเจ้าจะนำความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้ารว่ มประชุมเชิงปฏิบัติการในครัง้ นี้ มา
พฒั นางานของหนว่ ยงาน ดังน้ี

1) นำเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
(Methods of Scientific Investigation: MSI) มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์
โดยใช้กลวิธีสอนเริ่มต้นจากการใช้คำถาม (Puzzle) ที่ท้าทายให้นักเรียนคิดเพื่อหาคำตอบของปัญหาที่
สัมพันธ์กับบริบทและเรื่องที่จะสอน และใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการนำองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อประเมินคำตอบโดยใช้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีการสะท้อนผลการทำกิจกรรมของตนเองด้วย

2) นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มาแลกเปลี่ยน
เรยี นรูร้ ่วมกนั กับเพื่อนครใู นโรงเรยี นผา่ นชุมชนแหง่ การเรยี นรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เอกสารท่ีได้รับจากเข้าร่วมประชมุ เชิงปฏบิ ัตกิ าร มดี งั ตอ่ ไปนี้
1) Outline กจิ กรรมการประชมุ เชิงปฏิบตั ิการฯ
2) ใบงานประกอบการทำกิจกรรมการประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ าร

การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดย เผยแพร่เอกสารรายงานผล
การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The IMSA Way: Strategies for Student Learning and
Research” ผ่านระบบเครอื ขา่ ยสังคมออนไลน์

จงึ เรยี นมาเพ่ือโปรดทราบและพจิ ารณา

ลงชอ่ื ………………………………………………….
(นางสาวกลุ ธิดา สุวชั ระกุลธร)
ผู้รายงาน

ความคดิ เห็นของรองผอู้ ำนวยการกลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ
.................................................................................................................................................... ............
............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .................................................

(นายศิริชัย หอมดวงศรี)
รองผ้อู ำนวยการกลมุ่ บริหารวิชาการ

ความคดิ เหน็ ของผู้อำนวยการโรงเรียน
.................................................................................................................................................... ............
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................

(นายพรศักด์ิ ทิพยว์ งษ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรยี นมาบตาพดุ พนั พิทยาคารท่ี โรงเรยี น ชอื่ โรงเรยี นภาษาองั กฤษ ชอื่ - สกลุ ช
Kochanpittayakarn นายธวชั ชยั ธารวทิ ยากลุ Mr.Tawatchai Tanwi
1 โรงเรยี นเกาะจันทรพ์ ทิ ยาคาร Chumkhor Phitthayakhom นายเดชอดุ ม แกว้ ประเสรฐิ Mr.Dachudom Kaew
2 โรงเรยี นชาฆอ้ พทิ ยาคม Klaeng Wittayasathaworn นางปิ่นกมล เกดิ โพธชืิ า Mrs.Pinkamon Kerdp
3 โรงเรยี น''แกลง'' วทิ ยสถาวร Sura Nari Withaya นายปณุ ยวรี ์ การบรรจง Mr.Punyavee Kanban
4 โรงเรยี นสรุ นารวี ทิ ยา Banchangkarnchanakulwittaya นายคาวี สนุ ทรโอวาท Mr.Khawee Sunthorn
5 โรงเรยี นบา้ นฉางกาญจนกลุ วทิ ยา Bansounjananusorn นางสาวรงุ่ นภา มที รง Miss Rungnapha Me
6 โรงเรยี นบา้ นสวน (จ่ันอนุสรณ์) Mathayom Taksin Rayong นางสาวกษิรา อมรทัศนสขุ Miss Kasira Amornth
7 โรงเรยี นมธั ยมตากสนิ ระยอง Rayongwittayakom นายชาตรี เฮงสกลุ วงษ์ Mr.Chatree Hengsag
8 โรงเรยี นระยองวทิ ยาคม Chamnansamakkhiwittaya นายนัฐพล บญุ สละ Mr.Nuttapon Boonsa
9 โรงเรยี นชานาญสามคั ควี ทิ ยา Mabtaputpanpittayakarn นางสาวกลุ ธดิ า สวุ ชั ระกลุ ธร Miss Kuntida Suwatc
10 โรงเรยี นมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร Chonburi Sukkhabot นางสาวขนษิ ฐา รม่ รกุ ข์ Miss Kanittha Romru
11 โรงเรยี นชลบรุ ี ''สขุ บท'' Princess Chulabhorn Sience High School Pathumthani นางสาวนววรรณ บางโป่ ง Miss Nawawan Bang
12 โรงเรยี นวทิ ยาศาสตรจ์ ฬุ าภรณราชวทิ ยาลัย ปทมุ ธานี Benchama Maharat นางสาวภัทรพร สบื สงิ ห์ Miss Phattaraporn S
13 โรงเรยี นเบ็ญจะมะมหาราช Watpapradoo นายสทิ ธชิ ยั สวรรณศรี Mr.Sittichai Suwanna
14 โรงเรยี นวดั ป่ าประดู่ Wangchanwittaya นางสาวอรนุช แซต่ งั้ Miss Oranuch Saetun
15 โรงเรยี นวังจันทรว์ ทิ ยา Banbung School นายศภุ ดล อนุ่ วงษ์ Mr.Supadol Ounwon
16 โรงเรยี นบา้ นบงึ อตุ สาหกรรมนเุ คราะห์ Makudmuang Rajchawitthayalai นางสาวทติ ยา โนชยั Miss Tittaya Nochai
17 โรงเรยี นมกฏุ เมอื งราชวทิ ยาลัย Suankularb wittayalai chonburi นางสาวศศธิ ร ลาดแกว้ Miss Sasitorn Ladkae
18 โรงเรยี นสวนกหุ ลาบวทิ ยาลัย ชลบรุ ี Chonradsadornumrung นางกณั ปรชี าญาณ์ สวุ รรณศลิ ป์ Miss Gunprechayha
19 โรงเรยี นชลราษฎรอารงุ Nikhomwittaya นายสมศกั ด์ิ โสพัง Mr.Somsak Sopang
20 โรงเรยี นนคิ มวทิ ยา Bankhai นางสาวณรงค์ จันทรมหา Miss Narong Chanm
21 โรงเรยี นบา้ นคา่ ย Pluakdaengpittayakom นางสาวนลนิ ี ชอ่ โต Miss Nalinee Choto
22 โรงเรยี นปลวกแดงพทิ ยาคม Nakornrayongwittayakom นายวรญั ชติ เตม็ สงั ข์ Mr.Warunchlt Temsa
23 โรงเรยี นนครระยองวทิ ยาคม (วัดโขดใต)้ Princess Chulabhorn Science High นางสาวเพ็ญสดุ า มังกร Miss Phensuda Man
24 โรงเรยี นวทิ ยาศาสตรจ์ ฬุุ าภรณราชวทิ ยาลัย ชลบรุ ี Chonkanyanukoon Miss Natedao Boonc
25 โรงเรยี นชลกันยานกุ ลู นางสาวเนตรดาว บญุ ชะนะ
Chonkanyanukoon Mr.Thanapoom Tham
26 โรงเรยี นชลกันยานกุ ลู นายธนภมู ิ ธรรมบตุ ร
27 โรงเรยี นสนุ ทรภพู่ ทิ ยา Sunthonphu Pittaya Secondary Mr.Pichit Somsri
นายพชิ ติ สมศรี

ชอ่ื -สกลุ ภาษาองั กฤษ ตาแหนง่ ระดบั ชน้ั ทสี่ อน หมายเลขโทรศพั ท์ Email ID Line ตอ้ งการทพ่ี กั คนื วนั ที่
ittayakun ครู 0982834196
wparsert พนักงานราชการ ม.4-6 098-2834196 [email protected] -
pocha ครูู ม.1-6 099-4169033 [email protected] 072130122
njong ครูู -
noward ครูู ม.5 081-7785339 [email protected] 0862794190
eesong ครผูู ชู ้ ว่ ย ม.5 063-5936594 [email protected] mamiaw24
hudsanasuk ครผู สู ้ อน -
gulwong ครผูู ชู ้ ว่ ย ม.5 086-2794190 [email protected] Icardiac
ala ครผู ชู ้ ว่ ย ม.4-6 098-1659851 [email protected] yoyolnw555
charrakunton ครู blackbox020
uk ครผู สู ้ อน ม.4-6 089-6337830 [email protected] -
gpong ครผู ชู ้ ว่ ย ม.6 089-6088708 [email protected] bua.n7
Seubsing ครู 093-5824966
asri ครผู ชู ้ ว่ ย ม.2 063-2083175 [email protected] golf27082536
ng คศ.2 ม.4-6 084-5489939 [email protected] gtoa244
ng ครู ddchaiyaphum
ครู ม.6 092-8672299 [email protected] pinya_tittaya
ew ครู ม.4 088-2366194 [email protected] lookyeee26
Shuwunnasillp ครชู านาญการพเิ ศษ kkm_meow
ครู คศ.2 ม.4 093-5824966 - -
maha ครู ม.6 099-110-1444 [email protected] na.bankhai
ครู nalineerk
ang ครผู ชู ้ ว่ ย ม.ปลาย 089-2475665 [email protected] gordame585
ngkorn ครู ม.6 098-8509230 [email protected] nimmsoeiety
chana ครู pink_neko
mmabut ม. 5 087-5381903 [email protected]
ครู ม.6 099-2590671 [email protected] -

ครผู ชู ้ ว่ ย ม.4 091-2294554 [email protected]

ม.5 085-1020343 [email protected]
ม.5-6 089-8336803 [email protected]

ม.5 098-3599753 [email protected]
ม.4-6 095-0753183 [email protected]

ม.5 087-1033597 [email protected]

ม.3 083-5835321 [email protected]

ม.6

ม.4-6 083-7238682 [email protected]

ภาพกจิ กรรมการประชุมเชงิ ปฏิบตั กิ าร
“The IMSA Way: Strategies for Student Learning and Research”

โดย Dr. David Workman และ Dr. Mark Carlson

พิธเี ป(ดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยผูอ: ำนวยการโรงเรยี นกำเนดิ วทิ ย@ และถาD ยภาพหมDรู วD มกัน

แนะนำวทิ ยากร Dr. David Workman และ Dr. Mark Carlson

ฟงX บรรยายแนวทางการจัดกจิ กรรมเรียนร:ูแบบ Methods of Scientific Investigation: MSI
ฟงX บรรยายแนวทางการจัดกจิ กรรมเรียนรูแ: บบ Methods of Scientific Investigation: MSI

ฟงX บรรยายแนวทางการจัดกจิ กรรมเรยี นร:แู บบ Methods of Scientific Investigation: MSI
กิจกรรมออกแบบและสรา: งกังหันลมผลติ กระแสไฟฟาe (windmill turbine)

กจิ กรรมออกแบบและสร:างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาe (windmill turbine)
กจิ กรรมออกแบบและสรา: งกังหนั ลมผลิตกระแสไฟฟeา (windmill turbine)

กจิ กรรมออกแบบและสร:างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาe (windmill turbine)
กจิ กรรมออกแบบและสรา: งกังหนั ลมผลิตกระแสไฟฟeา (windmill turbine)

กจิ กรรมออกแบบและสร:างระบบรอกเพ่ือผDอนแรง
กจิ กรรมออกแบบและสร:างระบบรอกเพ่ือผDอนแรง

กจิ กรรมออกแบบและสร:างระบบรอกเพ่ือผอD นแรง
มอบเกียรตบิ ตั ร และถาD ยรปู รDวมกบั วทิ ยากร

มอบเกยี รตบิ ัตร และถาD ยรปู รDวมกบั วทิ ยากร
มอบเกียรตบิ ตั ร และถาD ยรูปรDวมกบั วิทยากร
Click to View FlipBook Version
Previous Book
DATA PELAJAR MTA DVM 2 2019 KVSKL
Next Book
Corriere Canadese (30 settembre 2019)