The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ohatakong, 2021-10-20 05:21:00

การค้าและการลงทุนระหว่างประะเทศ

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การค้าและการลงทุน

ระหว่างประเทศ

ครูจันทร์จิรา หัตถกอง

ทำไม สภาพภูมิประเทศและ
ต้องมีการค้า
ระหว่างประเทศ 1 ภูมิอากาศแตกต่างกัน

2 การมีและขาดแคลนทรัพยากร
ธรรมชาติแตกต่างกัน

3 เทคโนโลยีและความชำนาญ
ในการผลิตแตกต่างกันการค้าระหว่างประเทศ

ประเทศกำลังพัฒนามีการผลิต ส่งผลกระทบ
ที่ทันสมัย เพื่อการส่งออก ต่อเสถียรภาพในประเทศ

เกิดความรู้ความชำนาญเฉพาะอย่าง เกิดปัญหาการกระจายรายได้

เกิดการแบ่งงานกันทำ เกิดการจ้างงาน
มีสินค้ามาสนองตอบ และรายได้ไม่แน่นอน

ความต้องการของประชาชน ข้อดี ข้อเสีย เกิดการพึ่งพาระหว่าง
ประเทศมากขึ้น

สถานะการค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าส่งออก สินค้านำเข้า ดุลการค้า

ตลาดส่งออกของไทย ตลาดนำเข้าของไทย บัญชีแสดงมูลค่าสินค้า
ได้แก่ ได้แก่ เข้าและสินค้าออก
ของประเทศ
เอเชียตะวันออก จีน ดุลการค้าสมดุล
อาเซียน ญี่ปุ่น ดุลการค้าเกินดุล
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ดุลการค้าขาดดุล
อเมริกาเหนือการเปิดเสรีทางการค้า
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ผลดี ผลกระทบ

เศรษฐกิจเจริญเติบโต พึ่งพาเศรษฐกิจจากต่างประเทศ
มีการติดต่อค้าขาย มากขึ้น
มีการส่งเสริมการลงทุน เกิดการครอบงำจากต่างชาติ
มีการจ้างงานมากขึ้น ส่งงผลกระทบต่อภาค
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เกษตรกรรม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน

การกีดกันทางการค้า

4
3

1 2 รั ก ษ า แ ห ล่ ง ค ว บ คุ ม
ภ า ษี ข อ ง มาตรฐานและ
ป ก ป้ อ ง ป ก ป้ อ ง รั ฐ บ า ล คุ ณ ภ า พ สิ น ค้ า
อุ ต ส า ห ก ร ร ม การขาด
ดุ ล ก า ร ค้ า
ภายใน
ประเทศ

ภาษี
ศุลกากร

เงินที่รัฐบาล
เรียกเก็บจาก
สินค้า เมื่อมี
การนำสินค้า
ผ่านเขตแดน
ของประเทศ

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร

การกีดกันทางการค้าที่อยู่ภายใต้กรอบขององค์การค้าโลก
(World Trade Organization : WTO) หรือกรอบข้อตกลง
ของประเทศอื่นๆ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรม
หรือผู้ผลิตในประเทศ


Click to View FlipBook Version