The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MH.MAHZAN, 2019-12-21 12:08:08

BUKU PENGURUSAN 2020

PERUTUSAN 2020 PEGAWAI PENDIDIKAN
DAERAH KLUANG
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 2

Seuntai Kata Bicara Bonda

Salam Sejahtera, Salam Malaysia Baharu, & Salam Sehati Sejiwa

Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin-Nya kita berupaya untuk menyiapkan Buku
Panduan Pengurusan SMK Layang-layang bagi tahun 2020. Syabas dan tahniah diucapakan kepada semua pihak yang
telah bersama-sama memberikan idea dan pandangan bagi memantapkan Buku Panduan Pengurusan ini.

Tuan-tuan warga pendidik SMK Layang-layang yang saya kasihi,
Saya percaya kejayaan sesebuah institusi pendidikan dalam usaha melahirkan modal insan kelas pertama,
bertitik tolak daripada kemampuan sesebuah organisasi terutamanya di peringkat sekolah, dalam merealisasikan
semua dasar dan transformasi pendidikan negara melalui pengurusan dan pentadbiran yang cekap, serta berkesan di
semua peringkat pentadbiran di sekolah.

Menginjak ke tahun 2020, merupakan petanda bahawa kita semua sebagai warga pendidik, sekali lagi akan
berdepan dengan pelbagai cabaran dalam mendepani transformasi pendidikan, khusunya transformasi dalam bidang
kurikulum yang melibatkan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) & TS25. Oleh yang demikian,
bagi memastikan dasar yang dirancang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ini dapat diaplikasikan secara efektif,
maka pihak sekolah telah meletakkan hala tuju yang jelas sebagai garis panduan kepada warga pendidik SMK Layang-
layang semua. Hala tuju yang telah dirancang ini akan menjadi naratif baru pendidikan di SMK Layang-layang bagi
tahun 2020.

Program kecemerlangan akademik Yu Won yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019, akan menjadi naratif
baharu serta fokus sekolah bagi tahun 2020, khususnya dalam aspek peningkatan akademik, nilai, dan sahsiah murid-
murid SMK Layang-layang. Program Yu Won ini akan menjadi tunjang dalam usaha mengintergrasikan semua
kekuatan dan kapasiti yang ada dalam sekolah, meliputi murid, ibu bapa, guru, pentadbir, serta masyarakat bagi
memastikan keupayaan intelek serta spiritual murid-murid dapat dipacu secara signifikan bagi menempa kejayaan
akademik yang lebih cemerlang.

Warga pendidik yang saya kasihi sekalian,
Saya yakin dan percaya bahawa hala tuju yang dirancang oleh pihak sekolah ini, hanya akan berjaya dengan
wujudnya satu sitem komunikasi serta pengurusan dan pentadbiran, yang berkesan antara guru-guru dengan pihak
pentadbir sekolah. Lantaran itu, pengurusan secara bottom up dan top down akan menjadi peranti yang
menghubungkan komunikasi secara berkesan antara kedua-dua pihak tersebut. Amalan pengurusan ini akan
dijadikan sebagai budaya oleh warga SMK Layang-layang bagi meastikan segala arahan,, sebaran maklumat serta
tindak urus yang dilakukan oleh kita semua tidak menyimpang daripada garis penduan yang telah ditetapkan dalam
hala tuju sekolah. Semua ini akan diadun menjadi satu entiti yang sempurna dalam mencapai kejayaan sekolah secara
holistik bukan sahaja dalam bidang akademik, malah dalam bidang kokurikulum serta pembinaan sahsiah dan spiritual
murid.

Warga pendidik SMK Layang-layang yang saya sayangi,
Saya amat berharap lembaran baru persekolahan yang akan dibuka pada tahun 2020 akan memberikan
semangat serta keazaman yang semakin kental dalam diri warga pendidik semua. Besar harapan saya agar guru-guru
akan terus berusaha sedaya upaya dan sentiasa berfikiran positif dalam menerima dan mendepani perubahan dalam
bidang pendidikan yang sedang dan akan berlaku khususnya di sekolah kita. Akhir kata, marilah kita sederap
selangkah seirama membina masa depan SMKLL yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.
Terima kasih cikgu,

Saya yang menjalankan amanah,(HAJAH ZALILA BT MOHD TAHIR)


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 3

ISI KANDUNGANMUKA
BUTIRAN SURAT

Kata Alu-aluan Pegawai Pendidikan Daerah Kluang 2
Kata Alu-aluan Pengetua SMK Layang-layang 3

Matlamat & Objektif Kementerian Pendidikan Malaysia 6

Piagam Pelangan SMK Layang-layang 9
Nilai SMK Layang-layang 10

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 11

Prinsip Kerja Pengarah Pendidikan Johor 12
Prinsip Kerja Pengetua SMK Layang-layang 13

Organisasi Pentandbiran & Pengurusan SMK Layang-layang 14

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 15
Pendidikan Holistik 16

Science Tecnology, Enginering, Mathematic (STEM) 17

Transformasi Pendidikan 2025 18
Rekod-rekod Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah 19

Senarai Tenaga Pendidik SMK Layang-layang 21

Senarai Staf Sokongan 22
Penggal Persekolahan Sesi 2020 23

Hari Kelepasan Am Negeri Johor 2020 24

Takwim Persekolahan SMK Layang-layang 2020 25
Takwim Penilaian & Pentaksiran Peperiksaan SMK Layang-layang 49

Carta Organisasi Jawatankuasa Pentadbiran dan Kurikulum SMK Layang-layang 51

Majlis Pengurusan SMK Layang-layang 53
Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum 66

Majlis Kurikulum SMK Layang-layang 67
Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid SMK Layang-layang 74

Majlis Hal Ehwal Murid SMK Layang-layang 75

Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum SMK Layang-layang 85
Majlis Kokurikulum SMK Layang-layang 86

Pakej Mata Pelajaran Ditawarkan Tahun 2020 100

Senarai Guru Tingkatan 2020 101BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 4

Guru Bertugas Mingguan/Harian 102

Jadual Pencerapan PdPc 2020 113

Panduan AM Guru 115
Surat Lantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Dalam Bidang dan Unit-unit 136

Jawatankuasa Buku Panduan Pengurusan SMK Layang-layang 137

Pelan Kecemasan SMK Layang-layang 138
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 5

MOTO
“MENERAJUI KECEMERLANGAN”

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera


MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi

Memenuhi Aspirasi Negara

FALSAFAH

Mempercayai dan mengakui bahawa sekolah adalah wadah utama bagi pelajar mencapai
kecemerlangan. Memandangkan semua pelajar boleh dididik, boleh belajar dan boleh mencapai
kemajuan, justeru itu, sekolah akan berusaha memperkembangkan potensinya untuk mencapai
keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek pelajar.

MATLAMAT
1. Berusaha ke arah pencapaian mutu, peningkatan dan pencapaian kecemerlangan di bidang
kurikulum, kokurikulum serta bidang-bidang lain
di peringkat sekolah.
2. Mewujudkan sebuah iklim dan budaya sekolah yang positif bagi melahirkan sebuah sekolah
yang berkesan dengan menggerakkan segala sumber tenaga di sekolah dan masyarakat
setempat.

3. Melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi

sumbangan kepada sekolah, masyarakat dan negara.

OBJEKTIF SEKOLAH
1. Mendidik dan membimbing pelajar ke arah pendidikan berkualiti berteraskan semangat jati
diri dan kerohanian
2. Melatih pelajar menguasai ilmu dan kemahiran-kemahiran untuk persediaan ke alam
pekerjaan alaf 21
3. Menanamkan sifat cinta negara dan perpaduan kaum sejajar dengan konsep satu Malaysia
4. Menyediakan prasarana yang lengkap dan persekitaran yang kondusif meliputi pelbagai
bidang kemahiran
5. Melatih pelajar yang berupaya berfikir pada aras tinggi.
6. Menerapkan nilai, etika dan rasa tanggungjawab sebagai warganegara


FOKUS SEKOLAH 2020

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 6

Fokus sekolah 2020 adalah ke arah melahirkan pelajar berkualiti melalui guru dan AKP
yang berintegriti. Fokus ini dicapai melalui beberapa sub bidang seperti yang
dinyatakan.PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


• Menaik taraf kemudahan Bits-Hub dan sistem ICT dalam PdPC semua urusan

• Menyediakan sistem pemfailan yang mudah di akses
• Laporan Pengurusan Kewangan Audit Tidak Berteguran Dan Prestasi Audit Di
Tahap Cemerlang

• Memastikan Semua pelanggan mendapat perkhidmatan dalam masa 10 minit.
• Berusaha mengurangkan aduan awam terhadap pengurusan.

• Meningkatkan peranan PIBG dan PIBK yang lebih berkesan dan membina jaringan
dan rangkaian keterlibatan ibu bapa dan komuniti
• Meningkatkan prasarana ke arah persekitaran sekolah yang Selamat, Bersih dan
Kondusif

• Membangunkan Kapasiti Guru dan Kemenjadian Murid secara holistik
• Meningkatkan Kompetensi kerja Sepasukan dan penglibatan secara Sinergi
”bottom up” dalam membangunkan organisasi


KURIKULUM


• Memastikan Pencapaian Peperiksaan SPM ditahap 76% kelulusan dan 5.50 GPS.

• Mencapai Kelulusan 100% Dalam Mata Pelajaran Utama iaitu Pendidikan Agama
Islam, PSV, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di peringkat SPM.

• Memastikan 3 orang pelajar memperoleh semua A dalam SPM.

• Memastikan kelulusan PT3 melebihi 35% dengan GPS 5.1
• Memastikan 2 orang pelajar memperoleh semua A dalam PT3.

• Semua Pelajar Meminjam Buku di Pusat Sumber Sekolah.
• Memastikan Program Pemantauan Guru dan Penyeliaan Buku Nota/Latihan dibuat
sekurang-kurangnya 2 Kali setahun Setiap Guru.

• Memantapkan pelaksanaan Pendidikan Abad ke-21 dalam PdPc di semua kelas.
• Melaksanakan Pemerkasaan Program Kecemerlangan ”Yu Won” Secara Inklusif

• Memastikan penguasaan dalam STEM dihayati oleh semua


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 7

KOKURIKULUM• Memperkasa pengurusan kokurikulum sekolah dan kecemerlangan keberhasilan
”yu won” dalam kokurikulum

• Memastikan 10% kecemerlangan kokurikulum dan melaksanakan agenda
Kementerian Pelajaran Malaysia dalam kokurikulum
• Memperkasakan latihan kepimpinan pengurusan kokurikulum di kalangan pelajar
(SLB)

• Memperkasakan Kebitaraan Pasukan Bomba Dan Penyelamat sebagai etos sekolah
• Mewujudkan hubungan baik dengan NGO dan orang perseorangan

• Memastikan prestasi permainan dengan menjuarai sekurang-kurangnya dua di
peringkat daerah.
• Memastikan prestasi kelab dan persatuan dengan menjuarai sekurang-kurangnya
3 pertandingan di peringkat daerah dan satu di peringkat negeri.
• Memastikan prestasi pasukan badan beruniform dengan menjuarai sekurang-
kurangnya 2 pertandingan di peringkat daerah dan satu di peringkat negeri.

• Mengadakan Perkhemahan Yu Won Unit Beruniform secara rutin setiap tahun

• Memperkasa pengurusan koperasi cemerlang dan berintegriti
• Memastikan 8% Murid mewakili Daerah Kluang dalam pelbagai pertandingan
peringkat negeri
• Memastikan kokurikulum sebagai wadah perpaduan nasionalHAL EHWAL MURID


• Menfokus kepada peningkatan kualiti pelajar dalam aspek amalan nilai-nilai murni
dan sahsiah terpuji.

• Meningkatkan sistem pengurusan maklumat, fail dan tindakan disiplin terhadap
pelajar berdasarkan punca kuasa yang diberikan.
• Mengurangkan salah laku berat pelajar ke tahap 2%,

• Memastikan 100 % pelajar mendapat khidmat Bimbingan dan Kaunseling.
• Meningkatkan Kehadiran murid kepada 95% .

• Meningkatkan pengamalan budaya Sekolah Penyayang.

• Meningkatkan jumlah penghuni asrama mecapai 90% kapasiti
• Meningkatkan prestasi pengurusan asrama yang cemerlang


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 8

PIAGAM PELANGAN


SMK LAYANG-LAYANG


Komited dan berjanji akan memberi perkhidmatan kepada semua pelanggan kami.

KEPADA MURID

1. Memberikan pendidikan berkualiti kepada semua murid.
2. Memahami dan menghormati perbezaan kemampuan murid dalam pengajaran
dan pembelajaran.
3. Melaksanakan keadilan dan kesaksamaan dalam proses pembentukan modal
insan.
4. Membentuk Kemahiran Memimpin, Berfikir, Pengetahuan, Identiti Nasional, Etika
dan Kerohanian serta Dwibahasa.
5. Memberi peluang yang sama kepada semua murid untuk mengembangkan
potensi diri.KEPADA GURU DAN KAKITANGAN


1. Membentuk persekitaran kerja yang kondusif.
2. Adil dan saksama apabila membuat keputusan berdasarkan punca kuasa yang
sedia ada.
3. Menjaga kebajikan dan peningkatan kerjaya semua warga kerja mengikut
kelayakan dan prestasi.
4. Meningkatkan Akses, Kualiti, Ekuiti, Perpaduan dan Kecekapan, Pengetahuan,
Kemahiran Berfikir Dan Memimpin ke arah kerja yang harmonis
KEPADA WARIS DAN KOMUNITI

1. Menjaga kebajikan dan keselamatan anak-anak semasa berada di sekolah.
2. Bersedia menerima cadangan dan teguran yang dapat membina kecemerlangan
organisasi.
3. Menyediakan jalingan dan jaringan hubungan antara sekolah dan masyarakat
dengan berkesan.
4. Adil dan saksama dalam membuat keputusan berdasarkan punca kuasa sedia ada.
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 9

NILAI SEKOLAH SMK LAYANG-LAYANG


PENYAYANG

DISIPLIN PEMANTAUAN


NILAI


KESOPANAN BERETIKA

Huraian berkaitan nilai :Mengamalkan budaya penyayang dalam pengurusan membina modal
Penyayang
insan serta memahami keperluan dan kehendak murid dan pelanggan.
Mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan serta
Disiplin
melaksanakan tugasan dengan penuh tertib.

Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dari aspek pertuturan
Kesopanan dan tingkahlaku yang dapat memenuhi budaya hidup setempat serta
menghormati dan menghargai perbezaan sosiobudaya.

Mempunyai nilai yang boleh dipercayai serta mampu menjiwai dan
Beretika memahami kebenaran serta kebatilan sesuatu yang tepat pada masa
dan tempat.

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan untuk dibuat
Pemantauan penambahbaikan serta sentiasa bersedia untuk mengambil tindakan
secara proaktif cepat dan tepat.BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 10

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 11

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 12

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 13

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 14

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 15

PERATURAN - PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)


“… suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan

kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur
kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan

sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 16

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 17

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 18

Transformasi Sekolah 2025


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 19

Pencapaian Sukan dan Permainan

PERINGKATUNIT/ACARA BANGSA ANTARA KEBANGSAAN NEGERI DAERAH PENCAPAIAN


Merentas Desa √ Penyertaan
4Emas, 2 Perak 2

Kejohanan Balapan dan Padang MSSD √ √ Gangsa
Peserta L18 terbaik
Badminton √ Penyertaan

Bola Sepak B15 √ √ Suku Akhir

Bola Sepak B18 √ Suku Akhir
Bola Jaring √ √ Gangsa

Catur Individu Lelaki B18 √ Naib Johan
Catur Berkumpulan Lelaki B18 √ Naib Johan

Catur Individu Perempuan B18 √ Penyertaan

Catur Berkumpulan Lelaki B15 √ Ke-3


Pencapaian Unit Beruniform

UNIT/ACARA PERINGKAT PENCAPAIAN
BANGSA ANTARA KEBANGSAAN NEGERI DAERAH
Kawad Kecekapan Pasukan Kadet Bomba (Kemahiran
√ √ √ Johan
Simpulan & Ikatan Tali (L))
Kawad Kecekapan Pasukan Kadet Bomba (Kemahiran √ Johan
Simpulan & Ikatan Tali (P))
Kawad Kecekapan Pasukan Kadet Bomba (Kawad √ Naib Johan
Operasi Berhalangan Kering (L))

Kawad Kecekapan Pasukan Kadet Bomba √ Ke-3
(Pertandingan Brain & Brown Challenge – P)

Perkhemahan Kadet Bomba √ Penyertaan

Pertandingan Kawad Kaki (KRS) √ Penyertaan

Persembahan Silat √ Penyertaan
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 20

Kelab dan Persatuan

PERINGKATUNIT/ACARA BANGSA ANTARA KEBANGSAAN NEGERI DAERAH PENCAPAIAN

Johan, Naib Johan,
Karnival Bahasa Tamil (Persatuan Bahasa Tamil) √ Tempat ke 3,
Saguhati

Pertandingan P.Moral (Persatuan Bahasa Tamil) Johan, Naib Johan,

Tempat ke 3

Pertandingan Nyanyian Thirumurai(Persatuan 1 Johan, 2 Naib
Bahasa Tamil) Johan.
Pertandingan Pidato KTMB (Persatuan Bahasa √ Naib Johan
Melayu)

Karnival Bahasa Cina (Persatuan Bahasa Cina) √ 7 Hadiah Istimewa
Kuiz Sains Jerayawara Stem (Persatuan Sains
Matematik) √ Tempat Ketiga


Keeping Native Language Alive (Persatuan Bahasa
√ Penyertaan
Melayu)
Dkls Linguistic Ambassador Award Essay Writing
√ Penyertaan
Competition (Persatuan Bahasa Inggeris)

Kluang District Public Speaking Competition √ Naib Johan

Scrabble Competition
√ Penyertaan

Ucsi Essay Writing Competition
√ Penyertaan

Essay Writing Competition
√ Penyertaan


Ict In English And Augmented Reality For Rural
√ Johan
Leamers
Toastmasters Public Speaking Competition 2.0 2019
√ Johan
Tolkien Writing Contest
Tokoh Nilam Daerah √ Naib Johan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 21

SENARAI NAMA GURU DAN KAKITANGAN SMK LAYANG-LAYANG 2020BIL JAWATAN NAMA GRED NO TELEFON
1 PENGETUA/GURU BESAR ZALILA BINTI MOHD. TAHIR DG52 019-7305252
2 PENOLONG KANAN MOHD KASSIM BIN SHARIF DG52 010-7078093
3 PENOLONG KANAN HEM MD IASHAM BIN BAHRI DG52 012-7351658
4 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM SITI HAJAR BINTI BEDONG @ ABI DG48 012-9329841
5 KETUA BIDANG SAINS DAN MATEMATIK NORANITA BINTI SATARI DG48 013-7489386
6 KETUA BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL MOHD YAZID BIN ABDUL RAHMAN DG48 014-5665434
7 KETUA BIDANG BAHASA MD AMIN BIN MOHAMED SIDIK DG44 011-36927630
8 KETUA BIDANG KEMANUSIAAN NOOR HAILI BIN ALI DG44 019-7525883
9 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG ADAM MUHAMMAD BIN REMLI DG41 011-21602568
10 GURU PENGURUSAN DATA/MAKLUMAT AZURA BINTI TURIMAN DG44 019-7221441
11 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG BALAGANESH A/L G.P. PONNIAH DG41 016-7634945
12 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG CHANG SIN FANG DG44 012-7733258
13 GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA CHE ROSLA BINTI CHE MAMAT DG44 011-10850864
14 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG FARAH AMIRA BINTI WAN MAT DG44 012-9296807
GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH
15 HAMIDI BIN IBRAHIM DG48 011-12304007
MENENGAH
16 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG JAYANTHY A/P T.MUNIANDY DG44 010-8811660
17 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG KASTHURI A/P BAYA PURI DG44 019-2843755
18 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG KOGILA A/P LETCHMANAN DG41 016-7351997
19 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG MOHAMMAD SALLEH BIN NAZIR DG41 012-7312547
20 GURU MATA PELAJARAN MPV / PVMA MOHD FARID BIN ABDUL AZIZ @ AZIZ DG44 019-7396119
21 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG MOHD HUZIRMAN BIN MUHAMMAD DG44 013-6691225
22 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG MOHD NORAFFANDI BIN BORHANNORDIN DG41 011-58339823
23 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG MOHD ZAHID BIN ABD SHUKOR DG44 012-7644669
24 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG MUHAMMAD FADHLI BIN MUFTI DG41 012-3647287
25 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG MUHAMMAD FAEZ BIN ALI DG41 017-5044293
26 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG MUHAMMAD NURHADI BIN ROSLAN DG41 013-9252079
27 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NETEE SUHAILA BINTI SULONG DG44 013-2401215
28 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NOOR AZIZAN BIN MISBANI DG41 011-36794058
GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH
29 NOORHAYATI BINTI KASIM DG44 017-4309681
MENENGAH
GURU PEND KHAS INTEGRASI
30 NOORUL ELIANA BINTI SAMAT DG44 012-7143107
(PEMBELAJARAN)
31 GURU KAUNSELING (SEPENUH MASA) NOR AZIAN BINTI SHAARI DG44 013-8006261
GURU PEND KHAS INTEGRASI
32 NOR AZRINA BINTI MUDA DG41 013-4660363
(PEMBELAJARAN)
GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH
33 NOR HIZAN BINTI MOHD NOR DG52 013-7667376
MENENGAH
34 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NOR IRNA BINTI JASMI DG44 019-7206082
35 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NOR NABILA AMIRA BINTI SALLEY DG41 013-7777479
36 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NORAINI BINTI JOHARI DG44 019-7831270
GURU PEND KHAS INTEGRASI
37 NORHAYATI BINTI TAIP DG41 010-8220295
(PEMBELAJARAN)
38 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NORHIDAYAH BINTI ABU BAKAR DG41 017-7426574
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 22

39 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NORLIZA BINTI BOJECT DG41 019-5116277
40 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NORZAINI BINTI MOHAMAD YUSOF DG52 017-7173781
41 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NUR NAZHIFAH BINTI DAUD DG41 019-9375272
42 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NURHASLIZAH BINTI ROZALI DG41 019-6304033
43 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG NURUL SYARAFINA BINTI ROHMAN DG41 013-4111300
44 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG PHANG FUEY LING DG44 019-7551537
45 GURU PENYELARAS BESTARI RAZI BIN BASRI DG44 012-5533294
46 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG ROHAIDA BINTI ABD WAHID DG41 013-9472113
GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH
47 ROHANI BINTI SHAMSURI DG52 019-7124969
MENENGAH
48 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG ROSLIZA BINTI MOHAMAD NAWI DG44 013-2015975
49 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG ROZANAWATI BINTI AHMAD DG41 017-7887464
50 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG SABRINA BINTI JAMALI DG44 018-7883579
51 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG SANTI A/P VADIVEOO DG44 013-7455577
52 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG SHANMUGA SUNTHARI A/P VIGEN DG41 017-7847280
53 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG SHANMUGANATHAN A/L MOOKAN DG41 019-7691700
54 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG SHUKRI BIN SALEH DG41 019-7082855
55 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG SIRUNAVUKARASU A/L PONNUSAMY DG44 016-7426561
56 GURU KAUNSELING (SEPENUH MASA) SITI HALINA BINTI MOHD KHALIL DG44 011-33860903
SITI NORMAIDAH BTE HASSAN
57 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG DG44 011-17752789
MUHAMMAD
WAN NOOR RAIHAN BINTI WAN
58 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG DG41 011-15350789
SULAIMAN
59 GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG ZAMARITA BINTI MOHD. ZAWAWI DG41 012-2792672SENARAI AKP SMK LAYANG-LAYANG 2020


BIL JAWATAN NAMA GRED NO. TEL
1 KETUA PEMBANTU TADBIR (P/O) NORIDAYU BINTI SUPAR N22 019-7236531
2 PEN.PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT WAN MOHD FIRDAUS BIN WAN YAACOB FA29 017-3093439
3 PEMBANTU TADBIR (P/O) NURUL SALWAASHIKIN BTE YAHAYA N19 019-6586842
4 PENYELIA ASRAMA HARYANAH BINTI RUSLI N19 017-7105141
5 PEMBANTU PENGURUSAN MURID (INTEGRASI) SITI AISAH BINTI SAPAR N19 012-7787821
6 PEMBANTU MAKMAL AZLIZA BINTI MOHD IDERIS C19 011-12844525
7 PEMBANTU MAKMAL FATIN FARAHANA BINTI DARUS C19 019-7085281
8 PEMBANTU MAKMAL NORZAITUL EKMA BINTI IBRAHIM C19 017-8409554
9 PEMBANTU MAKMAL NURUL SYUHADA BINTI IBHARIM C19 019-6266186
10 PEMBANTU MAKMAL SHARUL IDAYU BINTI SHAINI C19 013-3582826
11 PEMBANTU MAKMAL SUKOR BIN AB KADIR C19 019-7027053
12 PEMBANTU OPERASI RAMZALINA BINTI RAZALI N11 019-7674855
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 23

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2020

KUMPULAN A:

Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu


MULA AKHIR JUMLAH
PENGGAL JUMLAH HARI
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN MINGGU
01.01.2020 31.01.2020 19
01.02.2020 29.02.2020 20
01.03.2020 12.03.2020 10 11
JUMLAH HARI 49
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
13.03.2020 21.03.2020 9 1
1
22.03.2020 31.03.2020 8
01.04.2020 30.04.2020 22
01.05.2020 21.05.2020 11 9
JUMLAH HARI 41
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22.05.2020 06.06.2020 16 2


07.06.2020 30.06.2020 18
01.07.2020 23.07.2020 17 7


JUMLAH HARI 35
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
1
2 24.07.2020 01.08.2020 9
02.08.2020 31.08.2020 19
01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 31.10.2020 20 16
01.11.2020 19.11.2020 11
JUMLAH HARI 71
CUTI AKHIR TAHUN 6
20.11.2020 31.12.2020 42
52

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 196 HariBUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 24

HARI PERLEPASAN AM NEGERI JOHOR 2020

PERISTIWA TARIKH HARI
TAHUN BARU CINA 25 & 26 JANUARI 2020 SABTU & AHAD
THAIPUSAM 8 FEBRUARI 2020 SABTU
KEPUTERAAN SULTAN JOHOR 23 MAC 2020 ISNIN
AWAL RAMADHAN 24 APRIL 2020 JUMAAT
HARI PEKERJA 1 MEI 2020 JUMAAT
HARI WESAK 7 MEI 2020 KHAMIS
HARI RAYA AIDILFITRI 24 & 25 MEI 2020 AHAD & ISNIN
KEPUTERAAN SPB YDP AGUNG 6 JUN 2020 SABTU
HARI RAYA AIDILADHA 31 JULAI 2020 JUMAAT
AWAL MUHARAM 20 OGOS 2020 KHAMIS
HARI KEBANGSAAN 31 OGOS 2020 ISNIN
HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 2020 RABU
HARI HOL MARHUM SULTAN ISKANDAR 24 SEPTEMBER 2020 KHAMIS
MAULIDUR RASUL 29 OKTOBER 2020 KHAMIS
DEEPAVALI 14 NOVEMBER 2020 SABTU
KRISMAS 25 DISEMBER 2020 JUMAAT

Catatan:

❖ Apabila hari kelepasan am atau hari kelepasan yang lain jatuh pada hari Jumaat, maka hari tersebut
digantikan dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari yang kemudiannya itu pula merupakan hari
kelepasan am, maka hari bekerja yang berikutnya dijadikan hari kelepasan.
❖ Jika hari kelepasan am jatuh pada hari sabtunya tidak diganti dengan hari berikutnyaBUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 25

TAKWIM PERSEKOLAHAN

JANUARI 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM


RABU 25 HARI KRISMAS
MESYUARAT AGIHAN BUKU TEKS
KHAMIS 26
PENTADBIR T5 2020
JUMAAT 27
SABTU 28

MESYUARAT JK
MESYUARAT
AHAD 29 KURIKULUM
GURU BIL.1/2020
BIL.1/2020
DIS 2019*
MESYUARAT JK. MESYUARAT JK.
ISNIN 30
HEM BIL.1/2020 KOKO BIL.1/2020
PENDAFTARAN
PELAJAR TING. 1 &
SELASA 31
PENDAFTARAN
ASRAMA SESI 2020
MESYUARAT
AGUNG RUMAH
HARI PERTAMA SUKAN /
RABU 1 ORIENTASI TING 4
PERSEKOLAHAN PERJUMPAAN
SUKAN PERMAINAN
1
1 ORIENTASI TING
4/TANPA
KHAMIS 2
STRAW/TAKLIMAT
DISIPLIN-SEMUA
JUMAAT 3
SABTU 4

PROGRAM AKU
AHAD 5 JANJI / ORIENTASI
T1
#3A KASIH
SAYANG DAN
ISNIN 6 ORIENTASI T1
SENTUHAN
MANUSIAWI
2
LATIHAN
SELASA 7 ORIENTASI T1
MERENTAS DESA


PERJUMPAAN PBB
RABU 8 ORIENTASI T1 1 / KEJOHANAN
MERENTAS DESABUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 26

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

ORIENTASI T1/PBP-
KHAMIS 9 CGU KASSIM-
SEMUA/NO STRAW
BALIK KAMPUNG
JUMAAT 10
(ASRAMA)

BALIK KAMPUNG
SABTU 11
(ASRAMA)
PERHIMPUNAN
BULANAN
AHAD 12
KOKURIKULUM
(KRS)
KURSUS
ISNIN 13 MEMBINA TEAM
BUILDING

LATIHAN RUMAH
SELASA 14
SUKAN
3
PERJUMPAAN
GOTONG KELAB PERSATUAN
RABU 15 ROYONG 1/ LATIHAN RUMAH
PERDANA
SUKAN
SENTUHAN KASIH
(T1)/PBP-CGU
KHAMIS 16
YAZID,CGU
PHANG,CGU SANTI
JUMAAT 17
SABTU 18
HARI SIMBOLIK
AHAD 19 KONSULTASI PENYERAHAN
BIL.1/2020 ROTAN


VERIFIKASI
ISNIN 20
ASET BIL.1/2020

MESYUARAT
SELASA 21
DISIPLIN 1
4
PERJUMPAAN PBB
RABU 22
2/ SUKANTARA


KHAMIS 23


BALIK KAMPUNG
JUMAAT 24
(ASRAMA)
SABTU 25 CUTI TAHUN BARU CINABUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 27

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM
AHAD 26 CUTI TAHUN BARU CINA


ISNIN 27
SELASA 28

5 PERJUMPAAN
SUKAN PERMAINAN
RABU 29
2/ LATIHAN RUMAH
SUKAN

SPOT CHECK 1-CGU
KHAMIS 30
ADAM
JUMAAT 31


FEBRUARI 2020


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 28

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

5 SABTU 1
KECERIAAN KELAS
/ WATIKAH
AHAD 2 BULAN BAHASA
PELANTIKAN
PENGAWAS
DIALOG
PRESTASI
ISNIN 3
TING.5
BIL.1/2020
PERJUMPAAN
KELAB
SELASA 4
PERSATUAN 2/
ACARA AKHIR
6

RABU 5 ACARA AKHIR


PROG BICARA
PAGI-CGU SITI
KHAMIS 6
HAJAR/CGU
CHANG,CGU SIRU
BALIK KAMPUNG
JUMAAT 7
(ASRAMA)
SABTU 8 HARI THAIPUSAM

PERHIMPUNAN
PELANCARAN
BULANAN
AHAD 9 MINGGU ANTI KOKURIKULUM
DADAH
(KADET POLIS)

#3A GAYA
ISNIN 10 TANDAS BERSIH
HIDUP SIHAT

PROGRAM
SELASA 11 PENINGKATAN
SAHSIAH 1
7
PERJUMPAAN PBB
RABU 12 3/ RAPTAI
KEJOHANAN
PBP-CGU KEJOHANAN
NORANITA,CGU BALAPAN DAN
KHAMIS 13
PHANG,CGU PADANG KALI KE
SHAN/NO STRAW 34
JUMAAT 14

SABTU 15


MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 29

PELANCARAN
AHAD 16 PROGRAM "YU KECERIAAN KELAS
WON"


KURSUS
ISNIN 17 KEMAHIRAN LAPORAN DENGGI
KOMUNIKASISELASA 18


PERJUMPAAN
KELAB
8 PERSATUAN 3/
RABU 19 KECERIAAN BILIK SUKAN
SPBT
PERMAINAN
3/KURSUS
KEPIMPINAN
SPOT CHECK
2/SENTUHAN KASIH
T2/PBP-CGU HJ,
KHAMIS 20
HAILI,CGU
CHANG,CGU
KASTHURI
BALIK KAMPUNG
JUMAAT 21
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 22
(ASRAMA)
KECERIAAN
PEMANTAUAN
AHAD 23 KELAS/PROGRAM
PdPC BIL.1/2020
JOM KE SEKOLAH


ISNIN 24
SELASA 25

9

PERJUMPAAN
RABU 26
PBB 4

LAPORAN DENGGI &
PENYAKIT/MENTO-
KHAMIS 27
MENTEE-CGU
HALINA
JUMAAT 28

SABTU 29MAC 2020
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 30

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

KELAS
AHAD 1 KECEMERLANGAN KECERIAAN KELAS
"YU WON"

#3A PENILAIAN
LATIHAN
ISNIN 2 PENGURUSAN KURIKULUM KEBAKARAN
KEMARAHAN BIL.1/2020


SELASA 3


PERJUMPAAN
10 PESANAN BUKU KELAB
RABU 4 PERSATUAN 4/
TEKS 2021
SUKAN
PERMAINAN 4
PAMERAN
KERJAYA/PBP-CGU
KHAMIS 5 "AVES HEART" 1 AMIN,CGU
PHANG,CGU
SHANMUGA
BALIK KAMPUNG
JUMAAT 6
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 7
(ASRAMA)
HARI PERHIMPUNAN
PENETAPAN BULANAN
AHAD 8 KECERIAAN KELAS
TARGET SPM KOKURIKULUM
2020 (KADET BOMBA)

BENGKEL
MESYUARAT
ISNIN 9 PENGURUSAN SEKOLAH SELAMAT KOKURIKULUM 2
PBPPP

SELASA 10

11
SENTUHAN
RABU 11 BONDA PERJUMPAAN
PBB 5
BIL.1/2020

SPOT CHECK BUKU
TEKS 1/ SENTUHAN
KHAMIS 12
KASIH T3/DP-MERIT
DEMERIT
JUMAAT 13
SABTU 14

AHAD 15
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
ISNIN 16

SELASA 17

RABU 18

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 31

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM
KHAMIS 19
JUMAAT 20
SABTU 21


AHAD 22


ISNIN 23 KEPUTERAAN SULTAN JOHORSELASA 24


12 PERJUMPAAN
KELAB
RABU 25 PERSATUAN 5/
SUKAN
PERMAINAN 5
PBP-CGU
KHAMIS 26 AZURA,CGU
CHANG,CGU BALA

JUMAAT 27
SABTU 28
HARI
MESYUARAT
AHAD 29 ANUGERAH
AGONG PIBG
CEMERLANG


13 ISNIN 30
LAPORAN DENGGI
SELASA 31
& PENYAKITAPRIL 2020

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 32

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM
BULAN SAINS
MESYUARAT
RABU 1 GURU DAN HARI
BIL.2/2020 MATEMATIK & KOKURIKULUM
STEM
13 PBP-CGU
FARAH,CGU
KHAMIS 2 HALINA,/NO STRAW
DAY
BALIK KAMPUNG
JUMAAT 3
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 4
(ASRAMA)
LAPORAN
AHAD 5
KECERIAAN KELAS
BENGKEL
PENGGUNAAN
ISNIN 6 PROGRAM DENGGI
IT DALAM
PENDIDIKAN

SELASA 7
14
PELUPUSAN BUKU
RABU 8 TEKS / KURSUS PERJUMPAAN
PBB 6
PENGAWAS FASA 1
PBP-CGU CHE
ROSLA,CGU
KHAMIS 9
PHANG,CGU
JAYANTHY
JUMAAT 10
SABTU 11
PERHIMPUNAN
LAPORAN BULANAN
AHAD 12
KECERIAAN KELAS KOKURIKULUM
(KAPA)
MESYUARAT
ISNIN 13 JK.KURIKULUM
BIL.2/2020
PROGRAM
SELASA 14
KESIHATAN
15 PERJUMPAAN
KELAB
PERSATUAN 6/
MESYUARAT JK.
RABU 15 SUKAN
HEM BIL.2/2020
PERMAINAN 6/
PERKHEMAHAN
BERSEPADU 2020
SPOT CHECK/
SENTUHAN KASIH PERKHEMAHAN
KHAMIS 16 T4/PBP-CGU BERSEPADU 2020
NORAFFANDI,CGU
CHANG,CGU KOGILA

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUMBUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 33

BALIK KAMPUNG
JUMAAT 17
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 18
(ASRAMA)
SEMAKAN HASIL
AHAD 19 KERJA MURID LAPORAN
BIL.1/2020 KECERIAAN KELAS#3A
ISNIN 20
KEBIMBANGAN


MESYUARAT
SELASA 21
DISIPLIN 2
16
KURSUS PERJUMPAAN
RABU 22
PENGAWAS FASA 2 PBB 7


LAPORAN DENGGI
& PENYAKIT/ SPOT
KHAMIS 23 CHECK BUKU TEKS
2/PBP-CGU
HAMIDI,CGU PHANG

JUMAAT 24 AWAL RAMADHAN

SABTU 25


AHAD 26
ISNIN 27

17 SELASA 28


PERJUMPAAN
KELAB
RABU 29 PERSATUAN 7/
SUKAN
PERMAINAN 7
PBP-CGU
FADLI,CGU
KHAMIS 30
PHANG,CGU
SHANMUGA


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 34

MEI 2020


MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

JUMAAT 1 HARI PEKERJA
17
SABTU 2 BALIK KAMPUNG
(ASRAMA)
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
AHAD 3
TAHUN TING,4
DAN TING.5


#3A
ISNIN 4
KEMURUNGAN18 SELASA 5PERJUMPAAN
RABU 6
PBB 8


KHAMIS 7 HARI WESAK
JUMAAT 8
SABTU 9
PERHIMPUNAN
BULANAN
AHAD 10
KOKURIKULUM
(PUTERI ISLAM)

SEKOLAH ZON
ISNIN 11
BEBAS ASAP
SELASA 12

19 PERJUMPAAN
KELAB
RABU 13 PERSATUAN 8/
SUKAN
PERMAINAN 8

SENTUHAN KASIH
IHYA
KHAMIS 14 T5/DP-MERIT
RAMADHAN
DEMERIT
BALIK KAMPUNG
JUMAAT 15
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 16
(ASRAMA)

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 35

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

PBD
BERSEPADU
AHAD 17
TING. P,1,2 DAN
3


ISNIN 18

20 SELASA 19


RABU 20
CUTI PERAYAAN AIDILFITRI
KHAMIS 21


JUMAAT 22

SABTU 23

AHAD 24

ISNIN 25

SELASA 26
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
RABU 27

KHAMIS 28

JUMAAT 29

SABTU 30

AHAD 31


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 36

JUN 2020


MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM


ISNIN 1
SELASA 2

RABU 3
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
KHAMIS 4

JUMAAT 5
SABTU 6AHAD 7
ISNIN 8 #3A
KEKELUARGAANSELASA 9
21


PERJUMPAAN
RABU 10
PBB 9


PBP-CGU
KHAMIS 11 NORHADI,CGU
PHANG,CGU SANTI

JUMAAT 12
SABTU 13
PERHIMPUNAN
BULANAN
AHAD 14 KECERIAAN KELAS
KOKURIKULUM
(BSMM)

MESYUARAT
ISNIN 15
KOKURIKULUM 322 SELASA 16SAMBUTAN HARI
RABU 17
RAYA AIDILFITRI

LAPORAN DENGGI &
PENYAKIT/
KHAMIS 18
SENTUHAN KASIH
T1/MENTO-MENTEE

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 37

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

BALIK KAMPUNG
JUMAAT 19 (ASRAMA)

SABTU 20 BALIK KAMPUNG
(ASRAMA)

PEMANTAUAN
AHAD 21 BILIK-BILIK KECERIAAN KELAS
KHASISNIN 22

SELASA 23

22
PERJUMPAAN
KELAB
PERKHEMAHAN
RABU 24 PERSATUAN 9/
"YU WON"
SUKAN
PERMAINAN 9
SPOT CHECK 4/PBP-
KHAMIS 25 CGU NEETE,CGU
CHANG,CGU SIRU

JUMAAT 26
SABTU 27AHAD 28 KECERIAAN KELAS


DIALOG
PRESTASI
23 ISNIN 29
TING.5
BIL.2/2020


LAPORAN DENGGI &
SELASA 30
PENYAKIT

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 38

JULAI 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUMMESYUARAT JK.
RABU 1 KURIKULUM PERJUMPAAN
PBB 10
BIL.3/2020


PBP-CGU
23 KHAMIS 2 AZIZAN,CGU
PHANG,CGU SHAN


BALIK KAMPUNG
JUMAAT 3
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 4
(ASRAMA)


AHAD 5
#3A DIALOG
ISNIN 6 KEPUASAN PRESTASI TING.4
BEKERJA BIL.1/2020
SELASA 7

24
PERJUMPAAN
KELAB
RABU 8 PERSATUAN 10/
SUKAN
PERMAINAN 10


SENTUHAN KASIH
KHAMIS 9
T2/MENTO MENTEE


JUMAAT 10

SABTU 11
PERHIMPUNAN
HARI BULANAN
AHAD 12 KONSULTASI KOKURIKULUM
BIL. 2/2020
(PANDU PUTERI)
25 DIALOG
ISNIN 13 PRESTASI
MEN.RENDAH
BIL1.2020
SELASA 14
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 39

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUMPERJUMPAAN
RABU 15
PBB 11

SPOT CHECK BUKU
TEKS 3/PBP-CGU

KHAMIS 16 HAILI,CGU
CHANG,CGU
KASTHURI
BALIK KAMPUNG
JUMAAT 17
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 18
(ASRAMA)

PEMANTAUAN
AHAD 19
PdPC BIL.2./2020

ISNIN 20


MESYUARAT
SELASA 21
DISIPLIN 3

26 PERJUMPAAN
KELAB
RABU 22 PERSATUAN 11/
SUKAN
PERMAINAN 11
LAPORAN DENGGI
KHAMIS 23 & PENYAKIT/DP-
MERIT DEMERIT

JUMAAT 24
SABTU 25
AHAD 26
ISNIN 27
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
SELASA 28
RABU 29

KHAMIS 30
JUMAAT 31 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 / HARI RAYA HAJI

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 40

OGOS 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM


26 SABTU 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


BULAN
AHAD 2
KEMANUSIAAN

#3A
ISNIN 3 PENGURUSAN
KEWANGANSELASA 4
27


MESYUARAT JK. PERJUMPAAN
RABU 5
HEM BIL.3/2020 PBB 12
PBP-CGU
NORHAYATI
KHAMIS 6 KASSIM,CGU
PHANG,CGU
KOGILA
JUMAAT 7
SABTU 8
PERHIMPUNAN
PENTAKSIRAN
BULANAN
AHAD 9 BILIK DARJAH KOKURIKULUM
TING. 3
(SILAT)

ISNIN 10

SELASA 11


28 PERJUMPAAN
KELAB
PROSES BUKU
RABU 12 PERSATUAN 12/
TEKS
SUKAN
PERMAINAN 12
SENTUHAN KASIH
T3/PBP-CGU
KHAMIS 13 NOORUL
ELIANA,CGU NOR
AZIAN
BALIK KAMPUNG
JUMAAT 14
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 15
(ASRAMA)
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 41

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUMAHAD 16
ISNIN 17

29 SELASA 18
RABU 19 "AVES HEART" 2KHAMIS 20 AWAL MUHARRAM

JUMAAT 21
SABTU 22

LAPORAN
AHAD 23
KECERIAAN KELASISNIN 24
SELASA 25


30
MESYUARAT
RABU 26 GURU
BIL.3/2020


PBP-NORAZRINA,CGU
KHAMIS 27
CHANG,CGU BALA

BALIK KAMPUNG
JUMAAT 28
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 29
(ASRAMA)

LAPORAN DENGGI &
AHAD 30 PENYAKIT
31

ISNIN 31 HARI KEBANGSAAN

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 42

SEPTEMBER 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUMPEPERIKSAAN
SELASA 1
PERCUBAAN SPM


PROSES BUKU
RABU 2 TEKS
31
PBP-CGU
NORHIZAN,CGU
KHAMIS 3
PHANG,CGU
SHANMUGA
JUMAAT 4
SABTU 5

SEMAKAN HASIL LAPORAN
AHAD 6 KERJA MURID KECERIAAN KELAS
BIL.2/2020ISNIN 7
SELASA 8

32


RABU 9
KHAMIS 10 MENTOR-MENTEE


BALIK KAMPUNG
JUMAAT 11
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 12
(ASRAMA)
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 43

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM
PERHIMPUNAN
PEMANTAUAN LAPORAN BULANAN
AHAD 13
PdPC BIL.3/2020 KECERIAAN KELAS KOKURIKULUM
(KRS)

ISNIN 1433 SELASA 15
RABU 16 HARI MALAYSIA
SENTUHAN KASIH
T4/PBP-CGU
KHAMIS 17
IRNA,CGU
CHANG,CGU SANTI
JUMAAT 18
SABTU 19

LAPORAN
AHAD 20
KECERIAAN KELAS


ISNIN 21


SELASA 22

34
JAMUAN AKHIR
RABU 23
TAHUN PENGAWAS

KHAMIS 24 HOL SULTAN JOHOR
BALIK KAMPUNG
JUMAAT 25
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 26
(ASRAMA)
LAPORAN
KECERIAAN
AHAD 27
KELAS/PROGRAM
RESTU ILMU

ISNIN 28
35

SELASA 29


LAPORAN DENGGI &
RABU 30
PENYAKIT


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 44

OKTOBER 2020

HAL EHWAL
MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM KO-KURIKULUM
MURID
SPOT CHECK
BUKU TEKS
KHAMIS 1 4/PBP-CGU
35 NABILA,CGU
PHANG,CGU SIRU
JUMAAT 2
SABTU 3

BULAN TEKNIK
AHAD 4 DAN OUT REACH SK
VOKASIONAL


SENTUHAN
ISNIN 5 BONDA OUT REACH SK
BIL.2/2020SELASA 6 OUT REACH SK

36
PROSES BUKU
RABU 7 TEKS/
OUT REACH SKKHAMIS 8 OUT REACH SK


BALIK KAMPUNG
JUMAAT 9
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 10
(ASRAMA)
PEPERIKSAAN
AHAD 11 AKHIR TAHUN
TINGKATAN 4


VERIFIKASI MESYUARAT JK.
ISNIN 12 ASET HEM BIL.4/2020
BIL.2/2020

37
MESYUARAT
SELASA 13
DISIPLIN 4
HARI SUKAN
NEGARA / HARI
RABU 14 ANUGERAH
KECEMERLANGAN
KOKURIKULUM


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 45

HAL EHWAL
MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM KO-KURIKULUM
MURID
DP-MERIT
KHAMIS 15
DEMERIT
JUMAAT 16

SABTU 17
PROGRAM
SENTUHAN
AHAD 18
AKHIR SPM
2020
PBD
BERSEPADU MESYUARAT
ISNIN 19 KOKURIKULUM
TING. P,1,2 DAN BIL 4/2020
3


SELASA 20

38

RABU 21SENTUHAN KASIH
T5/GURU
KHAMIS 22
TINGKATAN
HOUSE KEEPING
BALIK KAMPUNG
JUMAAT 23
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 24
(ASRAMA)

ANUGERAH ANUGERAH
AHAD 25
PENGURUSAN PENGURUSAN


PEMULANGAN
ISNIN 26
BUKU TEKSPEMULANGAN
39 SELASA 27 BUKU TEKSPEMULANGAN
RABU 28
BUKU TEKS

KHAMIS 29 MAULIDUR RASUL

JUMAAT 30
SABTU 31

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 46

NOVEMBER 2020

HAL EHWAL
MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM KO-KURIKULUM
MURID

MESYUARAT
AHAD 1 GURU MAULIDUR
BIL.4/2020 RASUL-SEKOLAH

MESYUARAT JK.
PROGRAM
ISNIN 2 KURIKULUM RESTU ILMU SPM
BIL.4/2020SELASA 3

40

PROSES BUKU
RABU 4
TEKS

GURU
KHAMIS 5 TINGKATAN-
HOUSE KEEPING

BALIK KAMPUNG
JUMAAT 6
(ASRAMA)
BALIK KAMPUNG
SABTU 7
(ASRAMA)

AHAD 8

ISNIN 9
SELASA 10

41
GOTONG
ROYONG
RABU 11
PERDANA
BI.2/2020

GURU TINGKATAN
KHAMIS 12
-HOUSE KEEPING

JUMAAT 13

SABTU 14 CUTI PERAYAAN DEPAVALI


BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 47

HAL EHWAL
MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM KO-KURIKULUM
MURID
AHAD 15
CUTI PERAYAAN DEPAVALI
ISNIN 16


SELASA 17
42
RABU 18
KHAMIS 19


JUMAAT 20

SABTU 21
AHAD 22

ISNIN 23

SELASA 24
RABU 25

KHAMIS 26 CUTI AKHIR TAHUN
JUMAAT 27

SABTU 28
AHAD 29

ISNIN 30
BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 48

DISEMBER 2020

HAL EHWAL
MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM KO-KURIKULUM
MURID
SELASA 1
RABU 2

KHAMIS 3

JUMAAT 4
SABTU 5

AHAD 6
ISNIN 7

SELASA 8
RABU 9

KHAMIS 10

JUMAAT 11
SABTU 12
CUTI AKHIR TAHUN
AHAD 13
ISNIN 14

SELASA 15
RABU 16

KHAMIS 17

JUMAAT 18
SABTU 19

AHAD 20
ISNIN 21

SELASA 22
RABU 23

KHAMIS 24

JUMAAT 25 HARI KRISMAS
SABTU 26

AHAD 27
ISNIN 28
CUTI AKHIR TAHUN
SELASA 29

RABU 30
KHAMIS 31

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 49

SMK LAYANG-LAYANG , 81850 LAYANG-LAYANG, KLUANG JOHOR

TAKWIM PENILAIAN & PENTAKSIRAN PEPERIKSAAN TAHUN 2020

BIL UJIAN / PEPERIKSAAN & PENTAKSIRAN TARIKH CATATAN
10 MAC 2020
PENILAIAN KURIKULUM 1
1. – PEPERIKSAAN DALAMAN
- TINGKATAN P,1,2,3,4 & 5
12 MAC 2020
03 MEI 2020
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
2. - PEPERIKSAAN DALAMAN
- TINGKATAN 4 & 5
20 MEI 2020
12 MEI 2020
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH - 1
3. - PEPERIKSAAN DALAMAN
- TINGKATAN P, 1 , 2 & 3
20 MEI 2020

4. PRA PT3* PEPERIKSAAN DALAMAN


5. PERCUBAAN SPM* PEPERIKSAAN DALAMAN

PEPERIKSAAN
6. UJIAN LISAN SPM 2020
AWAM
PEPERIKSAAN
7. UJIAN BERTULIS PT3 - 2020 AWAM

20 OKTOBER 2020
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
8. - PEPERIKSAAN DALAMAN
- TINGKATAN 4
05 NOVEMBER 2020
28 OKTOBER 2020
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH – 2
9. - PEPERIKSAAN DALAMAN
- TINGKATAN P, 1 , 2 & 3
05 NOVEMBER 2020
PEPERIKSAAN
10. PEPERIKSAAN SPM 2019 – FASA 1 AWAM


11. PEPERIKSAAN SPM 2019 – FASA 2 PEPERIKSAAN
AWAM


* Tarikh Peperiksaan Percubaaan tertakluk kepada sebarang pindahan oleh PPD & JPNJ

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020 50


Click to View FlipBook Version