The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

प्रकाशपर्वात ज्योत ज्ञानाची...सर्वप्रथम सर्वांना दिवाळीच्या व नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. डिजिटल युगाच्या पर्वात लोकसंदेश न्यूज आपल्यापुढे सादर करीत आहे हा
ई दीपावली अंक. हा अंक आपल्या पुढे सादर करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे

न्यूज पोर्टल्स / ई मॅगझिन करिता -
www.TechWebz.in | 9890 546 909

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tech Webz, 2021-11-05 04:36:26

लोकसंदेश ई-दीपावली अंक - २०२१

प्रकाशपर्वात ज्योत ज्ञानाची...सर्वप्रथम सर्वांना दिवाळीच्या व नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. डिजिटल युगाच्या पर्वात लोकसंदेश न्यूज आपल्यापुढे सादर करीत आहे हा
ई दीपावली अंक. हा अंक आपल्या पुढे सादर करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे

न्यूज पोर्टल्स / ई मॅगझिन करिता -
www.TechWebz.in | 9890 546 909

ऱोकवंदेळ न्यजू “उद्योग प्ररे णा ई-दीपालऱी अकं - २०२१ ”

www.LoksandeshNews.com 1

ऱोकवदं ेळ न्यजू “उद्योग प्ररे णा ई-दीपालऱी अंक - २०२१ ”

डवतगुि यजऴक ऱाचकालं ी... षवजयी औरू षांमभवची आर्ण औॊयॊनव
रॊऴरुद्धच्यव लढ्यवची. लॉऔडवऊन भुळे

षऴवानं व षस्नेस नभस्कवय, ऩॉज झवले ल्यव आऩल्यव आमुष्यवलव
"ऩुनश्च" स्टवटध अऩ लवखॊ आर्ण मेणवये
प्रकालऩऱाात ज्यॉत नूतन ऴशध आऩल्यवलव
बयबयवटीचे,षकु वचे आर्ण आयॊग्यभम
ऱोकवंदेळ माध्यम वमूश , सानाची...ऴऱाप्रथभ ऴऱानंा ा ददऱाशीच्या जवऴॊ सी षरॉदच्छव लॊऔषांदेव न्यूज ग्रुऩ
मबं ई / वांगऱी च्यव ऴतीने औॊयॊनव षांऔटऔवळवत
ऱ नतू न ऱळाचा ्या वाददिक लबु चे ्छा. डॉक्टय ,ऩरैयचवरैयऔव, ववषऔीम
————————————–- अरोधऔवयी, स्वमंाषेरॊऴऔव, स्वच्छतव
डडजिटर मुगाच्या ऩऱाता रॉकऴदं ेल औभचध वयी मवषस षभवजवतील रॊऴरॊऴध
लऴष 6 ले षवभवर्जऔ षंािवंाचे ऩदवरोधऔवयी,नवखरैयऔ
“उद्योग प्रेरणा ” न्यूि आऩल्याऩुढे ऴादय कयीत आवे वा मवानं ी आऩवऩल्यव ऩयीने भदत औयण्यवचव
ई-दीपालऱी अकं प्रमत्न औे लव. औॊणी आरौथऔि भदत
वलळऴे ाकं : नोव्हेंबर २०२१ ई दीऩाऱरी अंक. वा अंक आऩल्या ऩुढे औे ली ,औॊणी रॉदले ऑक्सीजन रॉदले तय
औॊणी आधवय रॉदलव. औॊयॊनव झवले ल्यव
ऴऩं ादन ऴादय कयताना आम्हारा अत्यतं आनदं रुग्वंना व भवनरौषऔ ऴ आरौथऔि भदत
औे ली .षभवजवत औॊयॊनव रॊऴशमी
वकं ल्पना / मख्य वंपादक : वॉत आवे. जनजवखृती औे ली. मव षऴवंाच्यव औवमवधलव
लॊऔषंादेव न्यूज चव षलवभ.
लऱयाकत वऱीम नदाफ बवयतवतील षणवषदु ीच्यव

कायकष ारी वपं ादक : भॊषभवतील उत्सऴवंाचव यवजव म्हणजे
वऱीम इब्राहशम नदाफ
"रॉदऴवळी" .रॉदऴवळी म्हणजे उत्सऴ, रॉदऴवळी
लनर्मिती / हिझाईन
म्हणजे प्रऔवव आर्ण रॉदऴवळी म्हणजे
——————————–——-
ज्ञवन षंऴा धनध प्रत्यऔे ऴशीच्यव रॉदऴवळीत
टेक लबे ्ज वर्व्व्हि ववे ,वागं ऱी
Techwebz.in | 9890 546 909 एऔभेऔवचां ्यव खवठी बेटी व्हवमच्यव ,क्षणबय

——————————–——- रॊऴश्वांती औवढू न फॊलणां व्हवमचंा ऩयंता ु
लनर्मिती वशाय्य :
औॊयॊनव षंाऔटवच्यव ऩवर्श्बध ूभीऴय
मनीऴा जयप्रकाळ,मगं ेळ वालंत,
वनीऱ कदम ,तपृ ्ती ओतारी ऩरैयस्थिती ऩूणध फदलली आसे .फदलले ल्यव
मजं रू नदाफ,अक्रम ळखे
पायऱ ळशा,मारुती पोलार, ऩरैयस्थितीतसी रॉदऴवळी षवजयी औरू ऴवचन
ळकीऱ ळेख,मशादेल पाऱक
षंास्कृ तीने आर्ण औरू रॊऴचवयवंाची देऴवन- रॉकऴंदेल न्यिू ग्रुऩ चा ई-
डडजिटर अंका वऱळमी थॉडऴं
गेऴवण. दीऩाऱरी अकं आऩल्यारा नक्की
- प्रतिक्रिया व ऴूचना -
आऩल्यव ऩरैयषयवतील अचूऔ फवतम्यव आऱडेर आणण आऩल्या आमुष्यात
२०२१ दीऩवऴली औरैयतव दजदे वय
रैडर्जटल अाऔं वची रौनरौभिती आभच्यव आऩल्यवऩमंता ऩॊसॊचऴण्यवषवठी प्रये णादामी ठयरे वीच अऩेषा . वा अंक ऱ
लॊऔषदां ेव भवध्यभ षभूसवतपे औे ली
अषनू आऩल्यव षूचनव ऴ प्ररॊतरॊक्रमव "लॊऔषांदेव न्यजू ग्रऩु " ची िवऩनव वऱचाय िास्तीत िास्त रॉकाऩं मंात
प्रवथधनीम आसेत
औयण्यवत आली. लॊऔषादं ेव न्यूज ऴतीने ऩॉवॉचऱाऱे ऱ ऱाचन ऴसं ्कृ तीत आऩरा
कवली रॉदले ल्यव लॊखॊ ऴय रॊऴरॊऴध षवभवर्जऔ उऩक्रभ यवफरॊऴण्यवत खायीचा ऱाटा उचराऱा म्हणून वऱतयण
क्लिऔ औरून तुम्ही आम्हवलव आऩल्यव मते अषतवत. मवऩढु े आणकी एऔ ऩवऊल वऱनाभूल्य कयीत आवॉत . उद्यॉग प्रये णा
प्ररॊतरॊक्रमव थेट “ऱॉटऴ अऩॅ ” द्ववये दऊे टवऔत लॊऔषांदेव न्यूज ग्रुऩ आऩल्यवऩुढे अंका कडयता कथा, रे ख ऴाडवत्य
वऔतव.. ऴ त्यव जरूय द्यवव्यवत सी नम्र षवदय औयीत आसे ई- दीऩवऴली अंाऔ. ऩाठऱरेल्या ऴऱा ऴाडवत्यत्यकांचे
भनःऩूऱाक_आबाय..!
For Private Circulation Only मव उद्यॊख प्रेयणव रॉदऴवळी अंऔा वत

आऩण ऩवसणवय आसॊत बूतऔवळवतली

स्थिती, ऴतधभवनवतल्यव गडवभॊडी आर्ण

बरॊऴष्यवचव ऴेध.त्यवचफयॊफय मव अांऔवत मख्य वपं ादक :
आऩण बटे ू मवत षभवजवतील रॊऴचवयवंानव,
त्यवंाच्यव औल्पनवानं व आर्ण देऊमवत लऱयाकत वऱीम
आऔवय नव्यव ज्ञवनभम ज्यॊतीलव. नदाफ

मव रॉदऴवळी अाऔं वत षभवजवतील

रॊऴरॊऴध रॊऴशम ले क, औथव तषचे तषेच

औरॊऴतवाचं ्यव भवध्यभवतून भवांडण्यवचव आम्ही कायषकारी वपं ादक :
प्रमत्न औे लव आसे. सव आभचव प्रमत्न वऱीम इब्राहशम
आऩणवलव नक्कीच आऴडेल सी अऩेक्षव. नदाफ
सव रॉदऴवळी अऔां तभु च्यव गयवत आर्ण

भनवत षदैऴ तऴे त यवसणवयी ऩणती अषेल

मवची आम्हवलव कवत्री आसे. सी रॉदऴवळी

www.LoksandeshNews.com 2ऱोकवदं ेळ न्यजू “उद्योग प्ररे णा ई-दीपालऱी अकं - २०२१ ”

5 भवायाष्ट्र आणण आमऱदे

भसवयवष्ट्रवतील जनषवभवन्यवांनव आसे. त्यवचे ज्ञवन ऴेदऔवळवत झवले , ऩऴू ीच्यव औवळी षांिवरौनऔ यवजे
ऩयतंा ु त्यवचव उखभ त्यवआधीचव आसे. ते आऩल्यव दयफवयवत ऴदै ्यवची रौनमकु ्ती
आमुऴदे ववस्त्र' अत्यंात ऩरैयचमवचे आसे, एऔ ऴैज्ञवरौनऔ, औवलवतीत, आधुरौनऔ औयत. यवजगयवणे तषचे षवभवन्य
ऩरैयभवणवाऴं यसी रौषद्ध झवले ले जनतचे ्यव यॊख रौनऴवयणवचे भसतऔवमध
आयॊग्यववस्त्र आसे. मव ऴदै ्यवांऔयऴी औे ले जवत अष,े आर्ण
म्हणूनच त्यवनां व दयफवयवत 'यवजऴदै ्य' से
भवनवचे िवन अषे. आऩल्यव षवखंा ली
षंिा वनवचे यवजऴैद्य म्हणून ऴदै ्य
आफवषवसेफ षवांफवये षऴधश्ुत आसेतच.
त्यवचां ्यवऔडे औे ऴळ षवखंा लीच नव्हे तय
ऩवे वऴय, औलऔत्तव, म्हैषयू ऩवषनू यॊखी
मेऊन रोचरॊऔत्सव औयऴून गेत अषत.
यवजवयवभ भसवयवज, लॊऔभवन्य
रैटळऔ, षय रॊऴर्श्ेर्श्यय्यव, अब्दलु
औयीभ कवँ षवसेफ आदींनी
आफवषवसेफवांऔडू न उऩचवय गते ले सॊते.
औॊल्हवऩूय गयवण्यवचे यवजऴदै ्य ऴदै ्य
जखतवऩ सॊते. इतयसी षऴध षांिवनवत
यवजऴदै ्य रौनमुक्त औे ले ले अषत.

ते एऔ रोचरॊऔत्सव ऩद्धती म्हणून! ऩयतंा ु

आमुऴदे वचव आऴवऔव लक्षवत गेतव सी भसवयवष्ट्रवत आमऴु दे प्रचवय प्रषवयवचे

फवफ रॊऴवशे उल्ले कनीम आसे औी, से औवमध औयणवये अनऔे प्ररॊतथमव ऴैद्य

औे ऴळ रोचरॊऔत्सव ववस्त्र नषून सी एऔ भसवयवष्ट्रवतील आमुऴेद सॊऊन खले े . प्रवणवचवमध औृ ष्णवववस्त्री

जीऴनवैली आसे. औे ऴळ आजवय फये देऴगय (नवरौवऔ), प्रवणवचवमध

औयणे सव मव ववस्त्रवचव उद्देव नषून, आऩल्यव भसवयवष्ट्रवलव मव षभृद्ध ऴवषदु ेऴववस्त्री ऐनवऩयु े (भफांु ई),

आजवय सॊऊच नमते म्हणून इत्याबं ूत ववस्त्रवची षऩां ि ऩयाऩं यव लवबली आसे. ऴदै ्यतीथध अप्पवववकी षवठे (भुंाफई),

ऴणनध औयणवये से ववस्त्र आसे. षिां वनऔवळवऩवषून ते ऴदै ्ययत्न त्र्यफंा औववस्त्री (औववीस्थित

'चयऔषंारॉसतव' नवऴवच्यव आद्य ग्रांथवतील रॊब्रटीवऔवळवऩमंता , स्ववतातं ्र्यॊत्तय भूळ भसवयवष्ट्रीम), ऴदै ्य नीलऔंा ठववस्त्री

उल्ले कवप्रभवणे, औवळवऩवषून ते अखदी आतवच्यव ऩटऴधनध (रौषयषी), ऴदै ्यबशू ण

औॊरॊऴड औवळवऩमांत भसवयवष्ट्रवतील खणवे ववस्त्री जॊवी (ऩुणे) आदी

"स्विस्य स्ववस्थ्य यक्षणभौ आतुयस्य अनेऔ रौनष्णवत ऴैद्यवांनी स्ववतातं ्र्यऩूऴधऔवलीन भसवयवष्ट्रवलव
रॊऴऔवय प्रवभनां च "
आमऴु दे ववस्त्रवची धुयव षभथऩध णे लवबले ली ऴदै ्य ऩयाऩं यव आसे.

षवबंा वळली आसे. आर्ण मवचव

आधी रौनयॊखी व्यक्तीचे आयॊग्य यक्षण ऴ लॊऔवरौबभकु प्रचवय ऴ प्रषवय औे लव अलीऔडच्यव औवळवत ऴैद्य श्ी. औृ .
एकवदी व्यक्ती यॊखफवरोधत झवल्यवष औॊल्हटऔय, ऴैद्य कडीऴवले , ऴदै ्य ऩ.ु ख.
रॊतच्यव रॊऴऔवयवांचे वभन सव आमुऴेदवचव आसे. भसवयवष्ट्रवतील आमुऴदे वचव नवनल, ऴदै ्य बव.रॊऴ. उपध भवभव खॊकले
भलु बतू सेतू आसे. आमऴु ेद सव (ऩणु )े , ऴदै ्य प्र. तव. जॊवी (धुळे )
अथऴऴध ेदवचव उऩऴेद म्हणनू ऩरैयरोचत उसवऩॊस औयतवनव अनेऔ ऩलै ूंा चव इत्यवदी तज्ञवनंा ी आमुऴेद षभदृ ्ध औे लव.

अभ्यवष औयणे खयजचे े ठयते. १. ऴदै ्य /

यवजऴैद्य ऩयंऩा यव:

www.LoksandeshNews.com 18

ऱोकवदं ेळ न्यजू “उद्योग प्ररे णा ई-दीपालऱी अकं - २०२१ ”

आसे. षवसर्जऔच आऩल्यवलव औु णी > मवषवठी ते बमऔंा य औॉस्ट औरैटिं ख > एऔवच रैठऔवणी षऴध औवसी, मवभळु े
दवयवतसी उबां औयत नवसी. औयतवत. ऴवसतऔू कचवषध वयके अनवऴश्यऔ
औव फयां रोचनी भवलवची प्रॊडक्शन औॉस्ट > अखदी त्यवचंा ्यव औां ऩन्यव टी ब्रऔे च्यव ऴवढणवये कचध औभी सॊतवत.
इतऔी औभी यवसत अषेल ? ते पक्त १५ रौभरौनटवत षदु ्धव ऩणू ऩध णे वट-डवऊन > अवव ऴेखऴेखळ्यव भवखवनध े प्रॊडक्शन
कयवफ भवल ऴवऩयत अषते तय Apple औे ले ल्यव अषतवत. औॊस्ट औभी औयण्यवषवठी प्रमत्न औे लव
Iphone षवयके जखरॊऴख्यवत भॊफवईल > औवभखवय ऩणू ध क्षभतने े औवभ औयतवत जवतॊ. पक्त भॊठ्यवच नवसी तय लसवन
चे ऩवटध ष चीन भध्ये फनले च नषत.े रॊऔंि ऴव त्यवचां ्यवऔडू न औयऴनू गते ले लसवन औां ऩन्यवांभध्ये षुद्धव मवच प्रऔवये
चीन ची एऔ कवरौषमत आसे. तमु ्हवलव जवते, ऩण औवभखवयवंऔा डू न जवस्तीत औॉस्ट औरैटिं ख औे ली जवते. औवयण
औवम सऴमां ते षवखंा व आम्ही देऊ. ते नवसी जवस्त आऊटऩुट रौभळे ल मवषवठी लसवन औां ऩन्यवऔां डू नच भॊठ्यव
औववलवच म्हणत नवसी. औां ऩन्यव प्रमत्नवील अषतवत. औंा ऩन्यवनंा व भवल जवत अषतॊ. लसवन
"औॊई बी धंादव छॊटव मव फडव नवसी सॊतव औवभखवयवांऴय सॊणवयव कचध सव षऴवतध औंा ऩन्यवचंा ी प्रॊडक्शन औॉस्ट औभी
ओय धादं े षे फडव औॊई धयभ नवसी सॊतव" जवस्त अषतॊ. त्यवभळु े मव कचवऴध य म्हणजे भॊठ्यव औां ऩन्यवनां व षुद्धव औभी
से ऴवक्य षऴवधथवनध े चीनलवच लवखू रौनमतंा ्रण आऴश्यऔ अषत.े म्हणनू च कचवतध उत्पवदन गणे े वक्य अषत.े
ऩडता.ं औवभखवयवऔंा डू न जवस्तीत औवभ औरून त्यवभळु े औॉस्ट औरैटिं ख रॉस ग्रवउडंा ले व्हल
तमु ्हवलव िवरौलटी ऩवरॉसजे ? रौभळे ल.... गेणे से प्रत्यऔे औंा ऩनीचे ऩरॉसले लक्ष् च्यव औां ऩन्यवऩंा वषूनच षरु ु सॊत.े
तमु ्हवलव स्वस्त ऩवरॉसजे ? ते षदु ्धव अषते. प्रत्यऔे वभधनू अधवध ऩवऴ टक्कव कचध
रौभळे ल.... > अखदी औवभ चवलू अषतवनव ऴवचलव तयी एऔू ण उत्पवदन कचवऴध य
अखदी रॄफरे ॄन I-Phone षवयके औवभखवय औु णववी खप्पव भवयत नवसी कऩू भॊठव पयऔ ऩडतयॊ. आर्ण सवच
भॊफवईल रॊतथे २ सजवयवत षुद्धव रॊऔ थॊडवषदु ्धव टवईभऩवष औयत नवसीत. पयऔ त्यवनां व आतां ययवष्ट्रीम फवजवयवत
रौभळतवत. आर्ण कऱ्यव I-Phone चे > षयऔवय रौनमवधतीऴय बयऩयू षऴलत धभु वऔू ळ गवलण्यवषवठी षसवय्य्य्यबतु
ऩवटध ष षुद्धव रॊतथेच फनतवत. म्हणजचे देत अषतां. रौनमवधतीषवठी भॊठ्यव षरु ॊऴधव ठयतॊ.
भडे इन चवमनव से औवसी आऩल्यवलव उऩलब्ध अषतवत. जे औवसी औयतवल ते भॊठ्यव प्रभवणवऴय
ऴवटतंा तषां फऔऴवष नक्कीच नवसी. > एऔ औां ऩनी एऔवच ऴस्तचू े उत्पवदन आर्ण ऴखे वने औयव...
रोचनी उत्पवदन से आज जखवत षऴोत्तभ औयण्यवऴय बय देते. ऩण ते कऩू भॊठ्यव औभी ऴळे वत, औभी कचवतध जवस्तीत
ऩवतळीऴय आसे. जखवतील षऴोत्तभ प्रभवणवऴय अषते. मवलव भवष प्रॊडक्शन जवस्त उत्पवदन सवच रोचनी औंा ऩन्यवचंा ्यव
आर्ण भॊठ्यव औंा ऩन्यवचंा ्यव यवंाखेत म्हटले जवत.े मववचव खवबव आसे.
चीनभधील रॊऔतीतयी औां ऩन्यव > तषचे कचवधऴय कूऩ औवत्री लवऴली आतव आऩल्यवऔडे औवम ऩरैयस्थिती
आसेत.औॊणत्यवसी उद्यॊजऔवलव सेऴव जवते. ऩखवय, इतय कच,ध इले श्क्ट्ररौषटी आसे ?
ऴवटवऴव अवी चीन ची इांड्री आसे. चव कचध, मवषवयख्यव कचवऴध य बयऩयू > षऔवळची नऊ ची रौवफ्ट अषले तय
आर्ण औॊणत्यवसी उद्यॊजऔवने रौवऔवऴंा रौनमतां ्रण अषते. औवभखवय फयॊब्बय ९ ऴवजतव औां ऩनीत
अवीसी रॉस इडंा ्री आसे.चीन आज > अनवऴश्यऔ ऩषै े औु ठे सी कचध सॊणवय मेतवत भख त्यवनतां य एांरी औयण,े सवत
जखवतील षऴध ऴस्तू फनऴू वऔतं,ा ते नवसी मवषवठी रोचनी औंा ऩन्यव औवमभ धुणे, ऩवणी रॊऩणे मवषवयख्यव क्षलु ्लऔ
आऩल्यवऩके ्षव रॊऔतीतयी ऩटींनी स्वस्त प्रमत्नवील अषतवत. औवभवषंा वठी ऴळे ऴवमव गवलऴून ९-१५
देऊ वऔतंा, > औॉस्ट औरैटंि ख औयतवनव अखदी ०.००१ लव औवभ षरु ु सॊत.े मवनंता य रॉदऴषबयवत
% चव षुद्धव रॊऴचवय औे लव जवतॊ. ऩवणी रॊऩण,े फवथरूभ लव जवणे
ते पक्त आऩल्यवच दवेत नवसी जखवत > भरौवनयींऴय दययॊज नऴनऴीन मवषवयख्यव औवयणवकवली एकवद तवष
षऴतध ्र रॊऔभतीच्यव जॊयवऴय धभु वऔू ळ षवां ॊधन सॊत अषते ज्यवभळु े ऴवमव गवतलव जवतॊ. मवत खप्पव ऴेखळ्यव.
गवलत आसेत, औववभळु े ? मव प्रश्नच उत्पवदनवचव ऴखे ऴवढऴतव मईे ल. > षंाध्यवऔवळी ऩवच लव षुट्टी अषले तय
उत्तय वॊधव... चीन लव भवखे टवऔण्यवचां > मव भॊठभॊठ्यव इडंा ्रीजच्यव ऩंधा यव रौभरौनटे आधीऩवषनू च औवभवत
उत्तय षवऩडेल. कवलॊकवल लगदु ्यॊखवचां े भॊठे जवळे टंा खळभखां ळ षरु ु झवले ली अषते.
रॊऴणले ले आसे. ज्यवभळु े भॊठ्यव > मव षखळ्यव औोवल्यवभळु े
> चीनचव भखु ्य बय आसे तॊ ऴस्तू औां ऩन्यवनां व औच्चव भवल िवरौनऔ औवभखवयवंाऔडू न रॉदऴषवतले २ तवष
स्वस्त देण्यवऴय. ऩवतळीऴय रौभळतॊ. ऴवमवच खले े ले अषतवत. म्हणजे

www.LoksandeshNews.com 35


Click to View FlipBook Version