The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by siraphak2545, 2021-03-08 09:40:22

พรบ.คอม-2560-.

พรบ.คอม-2560-.

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผดิ เก่ยี วกบั คอมพวิ เตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560

พ.ร.บ.วา่ ด้วยการกระทาความผดิ เก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ.2560 หรือที่ค้นุ หใู นชื่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ผ่านการพิจารณาของสภานิตบิ ญั ญตั ิแห่งชาติ (สนช.) เมือ่ วนั ที่ 16 ธนั วาคม 2559 ประกาศลงราชกิจจานเุ บกษาเมือ่ วนั ท่ี 24 มกราคม 2560
และมีผลบงั คบั ใช้เมอ่ื วนั ท่ี 24 พฤษภาคม 2560 หากจากนั ได้สาหรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบบั นี ้ เคยถกู คดั ค้านอย่างหนกั กอ่ นการพิจารณาในวาระท่ี 2
และ 3 ในทปี่ ระชมุ ของ สนช. ช่วงปลายปี 2559 โดยมีผ้รู ่วมลงชอ่ื กว่า 300,000 คนในเว็บไซต์ change.org
เรียกร้องให้สนช.ชะลอการพจิ ารณากฎหมายดงั กล่าว

กฎหมายดงั กลา่ วเป็นการแก้ไขกฎหมายเดมิ อยา่ ง พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯ ปี 2550 โดยหนง่ึ ในประเดน็ ทม่ี ีการแก้ไขใหม่ คอื การแก้ไขมาตรา 14
เพ่อื ปอ้ งกนั การนามาใช้ฟอ้ งหมนิ่ ประมาท เน่ืองจากในอดีต มาตราดงั กล่าวนามาสกู่ ารฟอ้ งร้องดาเนนิ คดีเอาผิดกบั "เนอื ้ หา" บนโลกออนไลน์
ทงั้ ท่ีเจตนารมณ์ของกฎหมายมขี นึ ้ เพือ่ การเอาผดิ การกระทาตอ่ "ระบบ" คอมพวิ เตอร์

อย่างไรกด็ ี ภายหลงั การแก้ไขกฎหมายของ สนช. พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯ
ยงั ถกู นามาใช้เป็นเคร่ืองมือสาหรบั การจากดั การใช้เสรีภาพการแสดงความคดิ เห็นบนโลกออนไลน์เหมอื นเดมิ
โดยเฉพาะกล่มุ คนทอี่ อกมาวพิ ากษ์วจิ ารณ์การทางานของรฐั บาล

สาหรบั บทบญั ญตั ใิ หมข่ องมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2560 มีดงั นี ้

มาตรา 14 ผ้ใู ดกระทาความผิดท่รี ะบไุ ว้ดงั ตอ่ ไปนี ้ ต้องระวางโทษจาคกุ ไมเ่ กินห้าปี หรือปรบั ไม่เกนิ หนงึ่ แสนบาท หรือทงั้ จาทงั้ ปรับ

(1) โดยทจุ ริต หรือโดยหลอกลวง นาเข้าสรู่ ะบบคอมพวิ เตอร์ซงึ่ ข้อมลู คอมพวิ เตอร์ทบี่ ิดเบอื นหรือปลอมไมว่ ่าทงั้ หมดหรือบางสว่ น
หรือข้อมลู คอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสยี หายแกป่ ระชาชน อนั มใิ ชก่ ารกระทาความผิดฐานหม่นิ ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) นาเข้าสรู่ ะบบคอมพวิ เตอร์ซงึ่ ข้อมลู คอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายตอ่ การรักษาความมน่ั คงปลอดภยั ของประเทศ
ความปลอดภยั สาธารณะ ความมนั่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพนื ้ ฐานอนั เป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ
หรือก่อให้เกดิ ความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน

(3) นาเข้าสรู่ ะบบคอมพวิ เตอร์ซง่ึ ข้อมลู คอมพิวเตอร์ใดๆ
อนั เป็นความผดิ เกย่ี วกบั ความมน่ั คงแหง่ ราชอาณาจกั รหรือความผิดเกยี่ วกบั การกอ่ การร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(4) นาเข้าส่รู ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมลู คอมพวิ เตอร์ใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะอนั ลามกและข้อมลู คอมพิวเตอร์นนั้ ประชาชนทว่ั ไปอาจเข้าถึงได

(5) เผยแพร่หรือส่งตอ่ ซง่ึ ข้อมลู คอมพิวเตอร์โดยรู้อยแู่ ล้ววา่ เป็นข้อมลู คอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ถ้าการกระทาความผดิ ตามวรรคหน่ึง (1)
มิได้กระทาต่อประชาชน แตเ่ ป็นการกระทาตอ่ บคุ คลใดบคุ คลหนึ่ง ผ้กู ระทา
ผ้เู ผยแพร่หรือสง่ ตอ่ ซงึ่ ข้อมลู คอมพวิ เตอร์ดงั กลา่ วต้องระวางโทษจาคกุ ไมเ่ กินสามปีหรือปรบั ไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือทงั้ จาทงั้ ปรับ
และให้เป็นความผิดอนั ยอมความได้

โดยรายละเอยี ดการแก้ไขในมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯ ได้แก่

หน่งึ การเพมิ่ คาว่า “ทบี่ ิดเบอื น” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อมลู คอมพวิ เตอร์ทนี่ าเข้าส่รู ะบบอนั เป็นความผิด

สอง การเพ่มิ คาวา่ “โดยทจุ ริต หรือ โดยหลอกลวง” เข้ามาเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 14 (1) ด้วย ซงึ่ คาว่า "โดยทจุ ริต" มีคานยิ ามอยใู่ นมาตรา
2 ของประมวลกฎหมายอาญา หมายความว่า เพอ่ื แสวงหาประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผ้อู นื่

สาม การเพมิ่ วรรคสอง โดยกาหนดให้การกระทาความผิดมาตรา 14(1) ท่มี ีผ้เู สยี หายเป็นบคุ คลใดบคุ คลหนง่ึ ไม่ได้จงใจหลอกลวงประชาชนทวั่ ไป
“เป็นความผิดอนั ยอมความได้”

ส่ี การเพ่มิ วรรคสอง โดยกาหนดให้การกระทาความผิดมาตรา 14(1) ท่มี ผี ้เู สยี หายเป็นบคุ คลใดบคุ คลหนง่ึ ไม่ได้จงใจหลอกลวงประชาชนทว่ั ไป
ให้มีอตั ราโทษลดลง คือ จาคกุ ไม่เกินสามปี หรือปรบั ไม่เกิน 60,000 บาท

ห้า การเพม่ิ คาวา่ “ความปลอดภยั สาธารณะ” “ความมน่ั คงทางเศรษฐกิจ” และ “โครงสร้างพนื ้ ฐานอนั เป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ”
เป็นองคป์ ระกอบความผิดฐานนาเข้าข้อมลู เท็จเข้าสรู่ ะบบตามมาตรา 14 (2)

จากการแก้ไขกฎหมายในครงั้ นขี ้ อง สนช. พบว่า ยงั มชี อ่ งโหวใ่ นการตีความกฎหมายเพื่อใช้ดาเนนิ คดี ‘เนอื ้ หา’ บนโลกออนไลน์ได้อยู่ เชน่ การเพม่ิ คาว่า
‘บดิ เบือน’ เข้าไปเป็นองคป์ ระกอบความผดิ ซง่ึ การเพมิ่ คานเี ้ข้ามาแสดงให้เหน็ ว่า ผ้รู ่างกฎหมายจงใจจะให้นามาตรา 14(1)
มาใช้ฟอ้ งคดีต่อการแสดงความคิดเหน็ ท่ีไม่ตรงกบั ความจริงทงั้ หมด ทาให้มาตรา 14(1) ถกู เขยี นให้ตคี วามได้กว้างขนึ ้ มาก
ห่างไกลออกไปจากเจตนารมณเ์ ดิมทมี่ ่งุ เอาผดิ กบั เพยี งหน้าเวบ็ ไซตป์ ลอม จนครอบคลมุ ไปถึงการแสดงความคดิ เห็นได้หลายรูปแบบ

ในขณะเดียวกนั ในมาตรา 14 (2) มกี ารเพิ่มคาว่า “ความปลอดภยั สาธารณะ” “ความมนั่ คงทางเศรษฐกิจ” และ
“โครงสร้างพนื ้ ฐานอนั เป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ” จากฉบบั เดิมระบไุ ว้ให้ มาตรา 14(2) เอาผดิ การนาเข้าข้อมลู คอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ
สองลกั ษณะ คือ 1) นา่ จะเกดิ ความเสยี หายต่อความมน่ั คงของประเทศ 2) น่าจะกอ่ ให้เกดิ ความต่ืนตระหนกแกป่ ระชาชน
ซงึ่ ก็สามารถตีความเอาผดิ กบั เนอื ้ หาบนโลกในออนไลน์ได้อยแู่ ล้ว ดงั นนั้
การเพิม่ นิยามใหม่ท่มี ลี กั ษณะตคี วามได้กว้างก็จะยง่ิ ทาให้กฎหมายบงั คบั ใช้กบั การจากดั การแสดงความคิดเหน็ บนโลกออนไลน์ได้กว้างขวางด้วยเช่นกนั
และคาว่า ก่อให้เกิดความต่นื ตระหนกแกป่ ระชาชน ยงั ถอื วา่ เป็นเร่ืองทพ่ี ิสจู น์กนั ได้ยาก และไมช่ ดั เจนว่าประชาชนทไ่ี ด้รับข้อมลู แล้วตนื่ ตระหนกตกใจกนั แค่ไหน

นกั ข่าวเนชนั่ ผ้ตู ้องหา ‘บิดเบอื นข้อมลู ’ รายแรก หลงั แก้กฎหมายใหม่

หลงั กฎหมายผา่ นความเห็นชอบจากสนช. ได้ไม่ประมาณ 4 เดอื น บริษทั เมยี นมาร์พงพพิ ทั ธ์ได้ฟ้องผ้สู ่ือข่าวของหนงั สอื พมิ พ์ The Nation
ในข้อหาหม่นิ ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา และบิดเบือนข้อมลู ตาม พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯ มาตรา 14(1)

โดยคาบรรยายฟ้องระบวุ า่ บทความของผ้สู ่ือขา่ ว The Nation เร่ือง "เหมอื งแร่ไทยทาลายแหล่งนา้ พม่า" ที่ตพี ิมพ์ในหนงั สือพมิ พ์ Nation Online
บดิ เบอื นให้ร้ายบริษัท ทาให้โจทก์ได้รับความเสียหายและอาจถกู เพิกถอนใบอนญุ าตการประกอบเหมอื งแร่ดีบกุ ในประเทศเมยี นมาร์ได้

แต่สดุ ท้ายคดีกจ็ บลงที่กระบวนการไกลเ่ กล่ียในชนั้ ศาลโดยได้ข้อสรุปให้ผ้สู อ่ื ขา่ ว The Nation
เขียนข่าวและลงข่าวแก้ไขข้อมลู ทถ่ี กู ต้องตามฝ่ายโจทก์ต้องการในบางประเดน็

การฟ้องร้องในครงั้ นเี ้ป็นบทพิสจู น์ทที่ าให้เหน็ ว่า การแก้ไขของสนช.
เพือ่ พยายามจะปอ้ งกนั การฟ้องร้องตอ่ ประชาชนหรือสอ่ื มวลชนทีท่ าหน้าที่ตรวจสอบภาครฐั และภาคเอกชน ไมป่ ระสบผลสาเร็จ สดุ ท้าย พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯ
มาตรา 14 (1) กย็ งั กลายเป็นเครื่องมอื ในการเอาผิดคนจากการแสดงความคดิ เหน็ หรือเผยแพร่ข้อมลู ส่สู าธารณะในโลกออนไลน์

นกั การเมอื ง-นกั วชิ าการ-นกั เคล่ือนไหว ทยอยถกู ตงั้ ข้อหาหลงั วิจารณ์ คสช.

นอกจาก มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯ ซงึ่ เป็นข้อหายอดนยิ มในการฟ้องร้องดาเนินคดแี ล้ว ยงั พบอกี วา่ ภาครัฐมแี นวโน้มบงั คบั ใช้มาตรา 14 (2)
มากขนึ ้ โดยเฉพาะกบั นกั วิชาการ ประชาชน หรือ นกั การเมอื ง ทอ่ี อกมาวพิ ากษ์วจิ ารณ์นโยบายหรือการทางานของรัฐบาล ซง่ึ จากการเกบ็ ข้อมลู จนถงึ วนั ที่ 8
สงิ หาคม 2561 พบวา่ มบี คุ คลอยา่ งน้อย 5 คน ถกู ตงั้ ข้อกล่าวหาตาม มาตรา 14 (2) ดงั นี ้

๐ หมวดเจยี๊ บ ถกู ตงั้ ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 12 กระทง จากการวิจารณ์รฐั บาล

ร.ท.หญิงสณุ สิ า เลิศภควตั หรือ 'หมวดเจีย๊ บ' อดีตโฆษกพรรคเพอื่ ไทย ถกู บก.ปอท. เรียกรายงานตวั เพือ่ รบั ทราบข้อกล่าวหาถึง 3 ครงั้ รวมข้อหาทงั้ หมด 12
กระทง โดยเริ่มจาก

ครงั้ แรก วนั ที่ 13 ธนั วาคม 2560 หมวดเจี๊ยบ เดินทางเข้าพบเจ้าพนกั งาน บก.ปอท. เพอ่ื รับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116
และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯ มาตรา 14(2) รวมหกกระทงการการโพสตข์ ้อความบนเพจเฟซบ๊กุ หมวดเจีย๊ บ1
รวมข้อสามข้อความโดยหนึ่งในนนั้ เป็นข้อความทีเ่ ธอวพิ ากษ์วิจารณก์ ารดาเนนิ งานของรัฐบาลท่ลี ะเมดิ สทิ ธิมนษุ ยชนกรณีจบั กมุ ผ้ชู มุ นมุ คดั ค้านโรงไฟฟา้ เทพา
ส่วนอีกสามกระทงเกิดจากการที่ตวั เธอแชร์ข้อความทเ่ี ป็นเหตแุ ห่งคดีนที ้ งั้ สามข้อความไปทเี่ ฟซบ๊กุ ส่วนตวั ของเธอ ซงึ่ มเี จ้าหน้าทฝ่ี ่ายกฎหมายของคสช.
เป็นผ้แู จ้งความดาเนินคดี

ครงั้ ท่ีสอง วนั ท่ี 20 ธันวาคม 2560 หมวดเจย๊ี บ เข้าพบ เจ้าพนกั งาน บก.ปอท. อีกครงั้ เพ่อื รับทราบข้อกลา่ วหาตามทีเ่ จ้าหน้าทฝ่ี ่ายกฎหมายของ คสช.
แจ้งความดาเนินคดีอกี สามกระทง ในความผดิ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(2) และข้อหายยุ งปลกุ ป่ันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116
โดยนาเอกสารคอื ข้อความการโพสตเ์ ก่าๆ ซงึ่ โพสตเ์ มอื่ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2560 ละวนั ท่ี 4 ตลุ าคม 2560
ซงึ่ เป็นการวิจารณ์การไปเยอื นสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรี ในประเดน็ การซอื ้ อาวธุ , ความขดั แย้งในคาบสมทุ รเกาหลี
และผลกระทบท่ีเกิดขนึ ้ กบั ไทยเน่อื งจากการเจรจาการค้าไทย-สหรัฐ

ครงั้ ที่สาม วนั ท่ี 24 มกราคม 2561 หมวดเจีย๊ บ เข้าพบ เจ้าพนกั งาน บก.ปอท. เป็นครงั้ ท่สี าม เพือ่ รับทราบข้อหาความผดิ ตาม พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯ ม.14
(2) จานวน 3 กระทง หลงั โพสตว์ จิ ารณ์เร่ืองการใช้งบประมาณของรัฐบาล ซง่ึ ในครงั้ นพี ้ นกั งานสอบสวนเป็นผ้แู จ้งข้อกล่าวหาเพมิ่ เติมจากสองครงั้ ทผี่ า่ นมา

๐ อาจารย์ชาญวิทยถ์ กู แจ้งความจากการวิจารณ์กระเป๋ าภริยานายก หวนั่ กอ่ ให้เกิดความตื่นตระหนก

วนั ท่ี 31 มกราคม 2561 เวลา13.00 น. ศ.พิเศษ ดร. ชาญวทิ ย์ เกษตรศิริ อดตี อธิการบดีมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ เข้าพบ เจ้าพนกั งาน บก.ปอท.
เพือ่ รบั ทราบข้อกล่าวหาในความผดิ ตาม พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯ จากกรณแี ชร์โพสตท์ ี่มีภาพ นราพร จนั ทร์โอชา ภรรยาหวั หน้า คสช. ถือกระเป๋ า
และเขยี นข้อความประกอบโพสต์ "ผ้นู าต้องใช้ของแพงๆ Thai leaders must look expensive not cheap…" โดยคดนี ี ้ พ.ต.อ.โอฬาร
สขุ เกษม ผ้กู ากบั การ 3 บก.ปอท. เป็นผ้รู ้องทกุ ข์ว่า การแชร์โพสต์ภาพภรรยา หวั หน้า คสช.
ถือกระเป๋ าและเขยี นข้อความดงั ท่ีระบขุ ้างต้นวา่ เข้าขา่ ยความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯ มาตรา 14(2), (5)
ซงึ่ โพสต์ดงั กล่าวมเี นอื ้ หาท่อี าจทาให้เกดิ ความตนื่ ตระหนกและอนั ตรายต่อประเทศ

๐ วฒั นา ขาประจา บก.ปอท. ถกู เรียกตวั หลงั โพสต์วจิ ารณ์รัฐบาล

วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2561 วฒั นา เมืองสขุ อดีต ส.ส.พรรคเพือ่ ไทย เดินทางเข้าพบ เจ้าพนกั งาน บก.ปอท. เพ่ือรับทราบข้อกลา่ วหา ในฐานความผิด ตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ม.14 (2) นาข้อมลู อนั เป็นเท็จเข้าส่รู ะบบคอมพวิ เตอร์ กรณวี จิ ารณ์รัฐบาลทดี่ าเนนิ คดกี บั เจ้าของเพจ “KonthaiUk” (คนไทยยเู ค)
ท่แี สดงความเห็นในเรื่องการซอื ้ ดาวเทียมไธอา (THEIA) จากสหรัฐอเมริกามลู คา่ 91,200 ล้านบาท และผ้ทู แ่ี ชร์โพสจากเพจดงั กลา่ ว ซงึ่ พ.อ.บรุ ินทร์
ทองประไพ นายทหารปฏบิ ตั กิ ารประจากองบญั ชาการกองทพั บก ปฎบิ ตั หิ น้าทฝ่ี ่ายกฎหมายคณะรกั ษาความสงบแหง่ ชาติ (คสช.) มาแจ้งความร้องทกุ ข์
บก.ปอท. กรณีเม่อื วนั ท่ี 13 มิถนุ ายน 2561

๐ แอดมนิ เพจ ธนาธร และ พรรคอนาคตใหม่ ถกู เรียกตวั หลงั live พดู ถงึ พลงั ดดู ส.ส.

วนั ท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ วา่ ที่หวั หน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมกบั ไกลก้อง ไวทยการ ว่าท่ีนายทะเบยี นพรรค และจารุวรรณ ศรณั ยเ์ กตุ
วา่ ทีก่ รรมการบริหารพรรค เดินทางเข้าให้ปากคาต่อเจ้าพนกั งานสอบสวน บก.ปอท. เพอ่ื เป็นพยานจากกรณีท่ี พ.อ.บรุ ินทร์ ทองประไพ ฝ่ายกฎหมายของ คสช.
ฟ้องเจ้าของแฟนเพจธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และแฟนเพจ อนาคตใหม่ – The Future We Want จากการทต่ี นจดั รายการ ‘คนื วนั ศกุ ร์ให้ประชาชน’
บนเฟซบ๊กุ ไลฟ์ เมอ่ื วนั ท่ี 29 มิถนุ ายนทผ่ี า่ นมา โดยตนกบั นายไกลก้อง และ น.ส.จารุวรรณ ได้ร่วมกนั พดู ถงึ ประเด็นการดดู ส.ส.
รวมถึงปัญหาจากการลงพนื ้ ที่พดู คยุ กบั ประชาชน ในข้อหานาเข้าข้อมลู เท็จลงในข้อมลู คอมพิวเตอร์ ตามกฏหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (2)
๐ พชิ ยั ถกู เรียกตวั หลงั พดู ถึงพลงั ดดู ส.ส. 2 สงิ หาคม 2561 พชิ ยั นริพทะพนั ธ์ุ อดตี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลงั งาน
มอบอานาจให้ทนายความเข้าพบเจ้าพนกั งาน บก.ปอท. เพื่อขอเลอื่ นการเข้าพบเจ้าพนกั งานเป็นวนั ท่ี 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. หลงั จากทพี่ ิชยั
ถกู บก.ปอท. ออกหมายเรียกให้ไปพบ ภายหลงั จาก พ.อ.บรุ ินทร์ ทองประไพ เป็นผ้รู ับมอบอานาจจาก
คสช.เข้าร้องทกุ ขก์ ล่าวโทษตอ่ พนกั งานสอบสวนในความผิดฐาน นาเข้าข้อมลู สรู่ ะบบคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ
โดยประการทน่ี า่ จะเกดิ ความเสยี หายต่อการรกั ษาความมน่ั คงปลอดภยั ของประเทศ ความมน่ั คงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
กอ่ ให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ฯมาตรา 14 (2)
พชิ ยั โพสตใ์ นเฟซบ๊กุ ของตวั เองแจ้งว่า สาเหตทุ ่ีทาให้ถกู แจ้งความดาเนินคดีมาจาก 2 เร่ือง คือ เรื่องแรกเป็นรูปปกนิตยสารไทม์ ท่มี ีรูปพลเอกประยทุ ธ์
จนั ทร์โอชา หวั หน้าคสช.และมขี ้อเขียนในเชิงวา่ ถกู แบนห้ามขาย อกี เร่ืองหนึ่งเป็นรูปทีม่ าจากการสมั มนาทางวชิ าการทส่ี มาคมนกั ขา่ ว
นกั หนงั สือพมิ พ์แห่งประเทศไทย จดั โดย คณะกรรมการญาติวรี ชนเดือนพฤษภาคม 35 ในหวั ข้อ “พรรคการเมืองกบั แนวทางการสามคั คีปรองดองแหง่ ชาติ”
ซง่ึ มกี ารพดู ถึงการดดู ส.ส. ทีอ่ าจจะทาลายความปรองดองได้

จดั ทาโดย
นาย กติ ตธิ ัช ดาวไธสง


Click to View FlipBook Version