The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้ประกอบไปด้วย ประวัติส่วนตัว SOP และ ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆที่ได้ปฏิบัติในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by supakkarat phrapidet, 2019-12-07 02:22:32

แฟ้มสะสมผลงาน

แฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้ประกอบไปด้วย ประวัติส่วนตัว SOP และ ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆที่ได้ปฏิบัติในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี

Keywords: PORTFOLIO

โครงการรบั นกั เรยี นท่ีเป็ นผมู้ ีคณุ ธรรม
จรยิ ธรรม และบาเพ็ญประโยชน์
(โครงการเด็กดีมีท่ีเรยี น)

ST.MARY’S SCHOOL

SUPAKKARAT

นางสาวศภุ คั รตั น์ พระภิเดช

โรงเรียนเซนตเ์ มร่ี

คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแกน่

ประวตั ิสว่ นตวั

ช่ือ : นางสาว ศภุ คั รตั น์ พระภิเดช

ช่ือเลน่ : ฝน

วนั เกิด : 14 กนั ยายน 2545

แผนการเรยี น : วิทย-์ คณิต

คติประจาใจ ไม่มีความสาเรจ็ ใด ท่ีจะไม่ใช้

0611284532 ความพยายามและเวลา

ประวตั ิการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรยี นเซนตเ์ มร่ี
มธั ยมศึกษาตอนตน้ : โรงเรยี นเซนตเ์ มร่ี

มธั ยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรยี นเซนตเ์ มรี่

ทาไมต้องเป็ นครู

ตอนเดก็ ๆ พ่อกบั แม่มกั จะถามดฉิ ันอยู่เสมอว่าโตขนึ้ ลกู อยากทาอาชีพอะไร ในตอนน้ันดฉิ ันได้
แต่ยมิ้ และตอบพ่อกบั แม่ไปว่าหนูกย็ งั ไม่รู้เหมือนกนั ว่าโตขึน้ หนูอยากทาอาชีพอะไร จนกระทัง่ ดฉิ ัน
เรียนอยู่ช้ัน ป.6 พ่อกับแม่ได้พาดิฉันไปเรียนพเิ ศษกับคุณครูไก่ ซึ่งน่ันกค็ ือจุดเร่ิมต้นที่ทาให้ดิฉัน
อยากจะเป็ นครู เพราะคุณครูไก่เป็ นเสมือนแรงบนั ดาลใจของดฉิ ันทท่ี าให้ดฉิ ันอยากเป็ นครูท่ีดี เป็ นครู
ท่สี อนเก่งเหมือนท่าน คุณครูไก่เป็ นคุณครูทส่ี อนวิชาคณติ ศาสตร์ได้ดีมาก ๆ ทุกคร้ังที่ดฉิ ันได้เรียน
คณติ ศาสตร์กบั ท่าน ดฉิ ันมคี วามสุขทกุ คร้ัง ท่านจะมเี ทคนิค และวิธีการทาโจทย์ท่ีทาให้ดิฉันเข้าใจใน
เนื้อหาได้ง่ายขนึ้ ดฉิ ันเรียนพเิ ศษกบั ท่านเพยี งเทอมเดยี วกท็ าให้เกรดเฉลยี่ ของดิฉันดีขนึ้ จนน่าตกใจ
จากที่ดิฉันเคยได้เกรด 2 เป็ นได้เกรด 4 และน่ันจึงทาให้ดิฉันอยากจะเป็ นครูท่ีสอนหนังสือได้เก่ง
เหมือนคุณครูไก่ ต้ังแต่วันน้ันเป็ นต้นมาดิฉันจึงมุ่งมัน่ และต้ังใจเรียนมาโดยตลอด เพื่อท่ีวันหน่ึงถ้า
โอกาสมาถงึ ดฉิ ันจะได้มคี วามรู้ ความสามารถ มคี วามพร้อมทจี่ ะเข้ามาศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และได้สานฝันของตัวเองให้เป็ นจริง ความใฝ่ ฝันอกี อย่างหนึ่งของดิฉันกค็ ือ
ดิฉันอยากเข้ามาเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากที่น่ีเป็ นสถาบันท่ีเต็มเปี่ ยมไปด้วย
คุณ ภ า พ แ ละ มีคณ า จา ร ย์ ที่พ ร้ อ ม ใ น ทุ กแ ข นง ถ้ า ดิฉั น ไ ด้ มีโ อก า ส เ ข้ า ม า ศึ ก ษ า ต่ อ ที่
มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น ดฉิ ันมนั่ ใจได้เลยว่าเม่ือดฉิ ันเรียนจบออกไปดิฉันจะสามารถนาความรู้ท่ไี ด้เล่า
เรียนมาไปใช้ในการสอนหนังสือ และพฒั นานกั เรียนของดฉิ ันได้อย่างมีคุณภาพ และเกดิ ประโยชน์ต่อ
สังคมได้มากท่ีสุด สุดท้ายนี้ดิฉันระลกึ อยู่เสมอว่าในโลกแห่งความเป็ นจริงคงไม่มีใครได้ทุกอย่างที่
ต้องการ ชีวิตของคนเราล้วนต้องพบเจอกับส่ิงทีผ่ ิดหวัง และสมหวังบ้างเป็ นเรื่องธรรมดา ดิฉันไม่
สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็ นเช่นไร แต่ส่ิงหนง่ึ ทด่ี ฉิ ันรู้สึกภาคภูมิใจกค็ ือการท่ไี ด้พยายาม
ทาเพื่อความฝันของตัวเองให้เตม็ ทท่ี สี่ ุดเท่าทต่ี นเองจะทาได้ และดฉิ ันกจ็ ะพยายามพฒั นาตัวเองต่อไป
เพราะดฉิ ันเชื่อว่าคนที่จะเป็ นครูที่ดีได้ จะต้องไม่มวี ันหยุดพฒั นาตนเอง คนเป็ นครูจะต้องหม่ันหา
ความรู้ และสิ่งใหม่ ๆ ให้กบั ตัวเองอยู่เสมอ ครูที่ดีอาจจะไม่ใช่ครูที่เก่งในวชิ าความรู้เพยี งเท่าน้ัน แต่
จะต้องเป็ นครูท่สี อนเป็ น สอนให้นักเรียนทุกคนเข้าใจในเนื้อหา สามารถนาความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตจริงได้ และมีความเข้าใจในความแตกต่างของลกู ศิษย์แต่ละคน เชื่อม่ันว่าลูกศิษย์ของตนเองมี
ความรู้ ความสามารถ และพฒั นาตนเองได้ นี่จงึ เป็ นนยิ ามของคาว่าครูอย่างแท้จริง

นางสาวศุภคั รัตน์ พระภเิ ดช

ACTIVITIES

•เป็ นจิตอำสำงำนพระรำชพิธีพระเพลงิ พระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหำภมู ิพลอดลุ ยเดช
ซึ่งไดไ้ ปปฏิบตั ิภำรกจิ ทำงดำ้ นงำนแพทย์ อยทู่ ่ีศำลหลกั เมือง จงั หวดั อดุ รธำนี

• ทำควำมสะอำดบรเิ วณลำนกวำ้ ง ท่ี วดั โพธิสมภรณ์

• ทำกิจกรรมจิตอำสำพฒั นำโรงเรยี นบำ้ นขำ้ วสำร จ.อดุ รธำนี กิจกรรมตำ่ ง ๆ ท่ีทำ มีดงั น้ี
จดั บอรด์ หนำ้ อำคำรเรยี น ทำควำมสะอำดหอ้ งเรยี น ปรบั ปรงุ ทศั นียภำพ
และสิ่งแวดลอ้ มที่อยบู่ รเิ วรรอบ ๆ โรงเรยี น

ACTIVITIES

• บำเพ็ญประโยชนโ์ ดยกำรเกบ็ ทำควำมสะอำดรอบๆบริเวณศำสนสถำน
• กจิ กรรมบำเพ็ญประโยชนพ์ บั ใบเตยเป็ นดอกกหุ ลำบเพ่ือนำไปวำงดบั กลิน่ ในหอ้ งน้ำ

• รว่ มเขำ้ ค่ำยปฏิบตั ิธรรม และอบรมจิต ณ วดั หนองเม็ก จงั หวดั อดุ รธำนี

ACTIVITIES

• เขา้ ฝึ กอบรมจราจรและไดป้ ฏิบตั ิหนา้ ท่ีอาสาจราจรภายในโรงเรยี น
• รว่ มเดินขบวนรณรงคต์ อ่ ตา้ นสงิ่ เสพติด ท่ี จงั หวดั อดุ รธานี

• เป็ นตวั แทนประดิษฐช์ ดุ รีไซเคิลเพื่อสง่ เขา้ ประกวดในงานวนั วิทยาศาสตร์

ACTIVITIES

• เป็ นตวั แทนคณะกรรมการนกั เรยี นในระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาตอนปลาย

• เขา้ รว่ มกจิ กรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่อทุ ยานแหง่ ชาติ
น้าหนาว โดยไดร้ บั หนา้ ท่ีเป็ นวิทยากรในการดาเนินกจิ กรรมการนาเสนองานเรอ่ื งพันธพ์ุ ืช

• เป็ นตวั แทนถือธงและเชิญธงโรงเรยี นในวนั กฬี าสี

ACTIVITIES

• เขา้ รว่ มกจิ กรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ”
ณ อทุ ยานแหง่ ชาติน้าหนาว จงั หวดั เพชรบรู ณแ์ ละจงั หวดั ชยั ภมู ิ และ
เขา้ รว่ มกิจกรรมอาสาสมคั รพิทกั ษอ์ ทุ ยานแหง่ ชาติ

• เขา้ รว่ มกจิ กรรมคา่ ยเรยี นรทู้ รพั ยากรธรรมชาติทางทะเล
ณ พิพิธภณั ฑธ์ รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สตั หีบ จงั หวดั ชลบรุ ี

ACTIVITIES

• เขา้ รว่ มปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรด์ า้ นเคมี ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั อดุ รธานี
• เขา้ รว่ มปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตรด์ า้ นฟิ สิกส์ ณ มหาวิทยาลยั ราชภฏั อดุ รธานี

ACTIVITIES

• เขา้ รว่ มการแข่งขนั จรวดขวดน้าที่มหาวิทยาลยั ราชภฏั อดุ รธานี
และ ไดร้ บั รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั ที่2ที่โรงเรียนเซนตเ์ มรี่

• เขา้ รว่ มการประกวดโครงการ STEM เนื่องในกิจกรรมสปั ดาหว์ ิทยาศาสตร์

• ประดิษฐ์ Smart Robot Car เพ่ือแสดงในวนั วิชาการ

ผลงานที่แสดงถึงศกั ยภาพดา้ นคณิตศาสตร์

ไดร้ บั เหรียญเงินในการสอบแข่งขนั ทางวิชาการ
ระดบั นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2560

ไดร้ บั คดั เลอื กเป็ นนกั เรียนดีเด่นดา้ นความประพฤติ
ปี การศึกษา 2559-2561

ผา่ นการเขา้ รว่ มอบรม โครงการพฒั นาคณุ ธรรม และจริยธรรม
ณ วดั หนองเม็ก และ วดั โพธิสมภรณ์ จงั หวดั อดุ รธานี

I was born to be a teacher
ฉนั เกดิ มาเพื่อเป็ นคณุ คร ู


Click to View FlipBook Version