The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Quality E-News, 2022-01-24 02:40:40

Quality E-News January in 2022

FY2021 - January 2022

34th

JANUARY 2022

QUALITY E-NEWS

สวสั ดีปีใหม่ 2565 คณุ ผอู้ า่ นทกุ ทา่ นค่ะ
เริมตน้ ปีใหม่นีทางคิวซีขอใหท้ กุ ท่านมีความสขุ รกั ษาสขุ ภาพ และดแู ลตนเองใหแ้ ขง็ แรงอย่ตู ลอดนะคะ สาํ หรบั Quality E-
News ฉบบั เดือนมกราคม 2565 นี ทางคิวซีไดร้ วบรวมข่าวสารจากทีหลายๆ แผนกไดน้ าํ เสนอมาใหท้ ุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคย
รวมถงึ ขอ้ ความจากทางผบู้ รหิ ารทีมาแบง่ ปันความรูต้ ่างๆ ใหแ้ กพ่ วกเราทราบกนั ดว้ ยคะ่

Message from Management

Happy New Year

สวสั ดปี ี ใหม่

Year 2021 was a tough year for MCLOGI-THI following year 2020. Due to the expansion of COVID-19 all over

the world and COVID-19 caused economic stagnation, it had a big impact on our logistics industry.

State of emergency, curfew, commercial facility closure, sluggish production and sales, unstable cargo

volume both domestic and international, container shortage, vessel delay, WFH on daily basis etc., MCLOGI-THI is

still profitable without stopping operations even in these harsh environments. I would like to thank all of you again

for your highly efforts and corporations. I also recognize that it is very important not to stop this QC activity even in

this harsh environment.

Do you remember about SDG's that I mentioned in this

column last year? I mention again, the following is the explanation

on the United Nations website.

“The Sustainable Development Goals are the blueprint to

achieve a better and more sustainable future for all. They address

the global challenges we face, including those related to poverty,

inequality, climate change, environmental degradation, peace and

justice. The 17 Goals are all interconnected, and in order to leave

no one behind, it is important that we achieve them all by 2030.”

In Thailand, the movement to decarbonize is accelerating year by year, example the government is

considering incentives for EV cars, or major companies are setting goals for decarbonization. The logistics functions

in the supply chain also receive a lot of attention/expectation more and more. I think that our QC activities are a

step toward approaching these 17 goals. Our business/operation quality not only enhances customer satisfaction,

but also enhances efficiency by continuously providing high-quality logistics services. As a result, the efficiency

improvement leads to the reduction of the number of trucks and containers etc., which realizes environment-

friendly logistics, protects the environment, and at the same time leads to the profit of the company.

Therefore, our QC activities and improvement activities are necessary for our

future and I believe that MCLOGI-THI can lead to SDG's activities through QC activities of

each of you. The impact of COVID-19 will remain in 2022, but let's all participate and

continue QC activities with reviews, improvements, wisdom, change and cooperation to

overcome COVID-19 and achieve “Beyond Logistics”

Better Business, Better World!! Mr. Takuo Uebayashi
CEO & President

34TH QUALITY E-NEWS ● JANUARY 2022 ● PAGE 1 OF 5

QUALITY E-NEWS

Activity & Improvement

• แผนก TIS-PLT ไดม้ ีการเพิมมาตรการป้องกนั COVID-19 โดยมรี ายละเอยี ดดงั นี
1. ใหพ้ นกั งาน WFH 50%
2. ใหพ้ นักงานทีตอ้ งเขา้ มาทีบรษิ ัทฯ ตรวจหาเชือ (ATK) เป็นรายสปั ดาห์ โดยทางบรษิ ัทฯ ไดจ้ ดั หาชดุ
ตรวจใหส้ าํ หรบั พนกั งานทกุ คนทีตอ้ งเขา้ มาปฏิบตั ิงาน โดยพนกั งานตอ้ งทาํ การตรวจหาเชือล่วงหนา้
หนึงวนั กอ่ นวนั ทาํ งาน
2.1 หากผลตรวจเป็นลบ ใหพ้ นกั งานเขา้ มาปฏิบตั งิ านไดต้ ามปกติ
2.2 หากผลตรวจเป็นบวก ใหพ้ นกั งานหยดุ ปฏิบตั หิ รอื ปฏิบตั งิ านทีบา้ นและรอคาํ แนะนาํ จากหวั หนา้ งาน

• ในวนั ที 4 มกราคม 2565 เป็นวนั เรมิ งานวนั แรกหลงั จากวนั หยดุ ยาวปีใหม่ ทางบรษิ ัทตรเี พชรฯ จึงมีนโยบายใหค้ ดั กรองพนกั งานและพนกั งานขบั
รถทกุ คน ก่อนเขา้ พืนทีมอเตอรพ์ ลู มนี บรุ แี ละมอเตอรพ์ ลู เกตเุ วย์ โดยมีขนั ตอนปฎิบตั ิดงั นี
1. ตรวจวดั อณุ หภมู แิ ละกรอกแบบสอบถามการเดินทางช่วงวนั หยดุ ยาว ณ จดุ ตรวจ รปภ.
2. เวน้ ระยะหา่ งขณะรอการตรวจหาเชอื ไวรสั (Sweb test)
3. รอผลตรวจ หากผลเป็นลบจงึ จะสามารถเขา้ พืนทีได้ (ทงั นีการตรวจหาเชือดงั กลา่ วไมพ่ บผตู้ ิดเชือ)

By NVL section

• แผนก QC จดั โปรโมชนั “Lucky draw” สาํ หรบั ผโู้ ชคดีทีสง่ ไคเซ็นทีเสร็จสมบูรณแ์ ลว้ มาใหก้ บั ทางคิวซีภายในเดือนธนั วาคม 2564 ทีผ่านมา และ
ในฉบบั นีทางคิวซีขอประกาศรางวลั ผโู้ ชคดสี าํ หรบั ไคเซน็ ประเภทกลมุ่ และประเภทเดยี ว รวมทงั สินจาํ นวณ 6 รางวลั ดงั นี
ไคเซน็ ประเภทกลมุ่ (Group kaizen)
กล่มุ MPE 2
1. นางสาว อลสิ า รุง่ สวา่ ง แผนก MPE
2. นาย อนชุ า ธานีบญุ แผนก MPE
3. นาย มารุต นาํ จนั ทร์ แผนก MPE
4. นาย สทิ ธิกานต์ โกรนิ ทร์ แผนก MPE
5. นาย ปฐมพร กาํ เจรญิ แผนก MPE
ไคเซน็ ประเภทเดยี ว (Individual kaizen) กลมุ่ MPE 2
1. นางสาว ทยติ า จนั ทรุทยั แผนก TIS-PLT

34TH QUALITY E-NEWS ● JANUARY 2022 ● PAGE 2 OF 5

QUALITY E-NEWS

General Information  1 ธนั วาคม 2564 เริมใช้มาตรการตัดแต้มใบขับขีผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร แท็กซี
ตุก๊ ตุก๊ และจักรยานยนตร์ ับจา้ ง
กรมการขนสง่ ทางบกกาํ หนดใหผ้ ไู้ ดร้ บั ใบอนุญาตขบั รถขนสง่ และรถสาธารณะมีคะแนน

100 คะแนน เมอื ไดร้ บั ใบอนญุ าตขบั รถขนสง่ และรถสาธารณะ หากกระทาํ ผิดกฎหมายตามขอ้ หาที
กาํ หนดและชาํ ระค่าปรบั เรียบรอ้ ยแลว้ เจา้ หนา้ ทีจะบนั ทึกประวัติการกระทาํ ผิด และทาํ การตดั
คะแนนไวใ้ นระบบงาน โดยการตดั คะแนนจะแบง่ กลมุ่ ขอ้ หาความผิดเป็น 3 กลมุ่ ตามความรา้ ยแรง
ของการกระทาํ ความผิด

กล่มุ ที 1 ตดั คะแนนครงั ละ 10 คะแนน
กล่มุ ที 2 ตดั คะแนนครงั ละ 20 คะแนน
กล่มุ ที 3 ตดั คะแนนครงั ละ 30 คะแนน
ซงึ สามารถศกึ ษาขอ้ หาความผิดแตล่ ะกลมุ่ ไดท้ างเวบ็ ไซตข์ องกรมการขนสง่ ทางบก ทงั นีหากผไู้ ดร้ บั
ใบอนญุ าตทีถกู ตดั คะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถกู สงั พักใชใ้ บอนญุ าตเป็นเวลา 90 วนั และหาก
ถกู สงั พกั ใชใ้ บอนญุ าตเกินกวา่ 2 ครงั ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั จากวนั ทีถกู ตดั คะแนนครงั แรก จะ
ถกู สงั พกั ใชใ้ บอนญุ าตเป็นเวลา 180 วนั

By Inter Asia section (แหล่งทมี า : www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=3002)

 ยอดขายรถอีวี (EV) พงุ่ แซงหน้ารถใช้นาํ มันในประเทศนอรเ์ วย์
วนั ที 5 มกราคม 2565 รอยเตอรส์ รายงานว่ารถยนตไ์ ฟฟ้ายังคงเป็นยานยนตย์ อดนิยมของ
ประเทศนอรเ์ วย์ โดยพบวา่ ยอดขายรถยนตไ์ ฟฟ้าในนอรเ์ วยป์ ี 2564 มีสดั ส่วนถึงรอ้ ยละ 65 หรอื คิดเป็น
เกือบ 2 ใน 3 ของยอดขายรถใหม่ โดยพบว่ารถเทสลาเป็นแบรนดร์ ถยนตย์ อดนิยมทีมียอดขายรวมสงู สดุ
เนืองจากนอรเ์ วยม์ นี โยบายตงั เปา้ เป็นชาตทิ ียตุ กิ ารใชร้ ถยนตเ์ ชอื เพลิงเบนซินและดเี ซลในปี 2568
นอรเ์ วยเ์ ป็นประเทศทีมีนโยบายสนบั สนุนใหเ้ ปลียนไปใชร้ ถยนตไ์ ฟฟ้าอย่างจรงิ จงั โดยมีการ
ยกเวน้ ภาษีสาํ หรบั รถยนตท์ ีปล่อยมลพิษเป็นศนู ยห์ รอื รถยนตไ์ ฟฟ้า (BEV) โดยนอรเ์ วยซ์ ึงมีประชากร 5.4
ลา้ นคน ถือเป็นชาตทิ ีมสี ดั สว่ นการใชย้ านยนตไ์ ฟฟา้ สงู ทีสดุ ในโลก
ครสิ ตนิ า บู หวั หนา้ สมาคม EV ของนอรเ์ วยเ์ ชอื วา่ สดั สว่ นยอดขายรถยนตอ์ ีวีในปีหนา้ จะพุ่งแตะที 80% แตอ่ ย่างไรก็ตามยงั มคี วามไม่แน่นอน
อนื ๆ จากปัจจยั ดา้ นขนสง่ และผผู้ ลติ รถยนตม์ ีปัญหาการผลิตเนืองจากห่วงโซ่อปุ ทานชิปเซ็ตสะดดุ ทงั นีรฐั บาลออสโลคาดการณว์ า่ การลดหย่อนภาษีนี
ต่อรถยนตอ์ ีวีคาดวา่ จะชว่ ยผลกั ดนั สดั ส่วนการขายรถยนตไ์ ฟฟ้าโดยรวมใหส้ งู ถึง 80% ในปี 2565 ก่อนทีจะยุติการขายรถยนตท์ ีใชน้ าํ มนั เบนซนิ และ
ดีเซลภายในปี 2568 By MPP section (แหล่งทมี า : www.prachachat.net/world-news/news-835503)

 วันตรุษจนี หรือปี ใหม่จนี
ตรุษจีนเป็นอีกหนึงเทศกาลวนั สาํ คญั ของชาวจีนหรอื ชาวไทยเชือสายจีน ซงึ เป็นวนั ขึนปีใหมต่ ามปฎิทินจีน โดยความเป็นมาของการฉลอง
เทศกาลตรุษจีนนนั มีมานานกวา่ ศตวรรษ (100 ปี) และวนั ตรุษจีนเกิดจากการจดั ขึนเพือตงั ใจทีจะฉลองฤดูใบไมผ้ ลิ เนืองจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน
นนั ประเทศจีนจะปกคลุมไปดว้ ยหิมะ ซึงไม่สามารถทาํ การเกษตรได้ เมือเขา้ ถึงฤดูใบไมผ้ ลิจึงจะสามารถเพาะปลูกพืชผักไดต้ ามปกติ ชาวจีนจึง
กาํ หนดใหว้ นั แรกของฤดใู บไมผ้ ลติ ในแต่ละปีเป็นวนั สาํ คญั ทีเรยี กวา่ "วนั ตรุษจีน“ โดยผคู้ นจะเตรยี มอาหารเพือนาํ มาไหวเ้ จา้ ดงั นี
• เมด็ บวั มีความหมายถงึ การมลี กู หลานทีเป็นชาย • หน่อไม้ คาํ ของมนั ออกเสียงคลา้ ย คาํ อวยพร
• เกาลัด มีความหมายถงึ เงนิ • ปลาทงั ตวั เป็นตวั แทนแห่งการอยรู่ ว่ มกนั และความอดุ มสมบรูณ์
• สาหร่ายดาํ คาํ ของมนั ออกเสยี งคลา้ ย ความราํ รวย • ไก่ สาํ หรบั ความเจรญิ กา้ วหนา้
• เตา้ หหู้ มัก คาํ ของมนั ออกเสยี งคลา้ ย ความราํ รวย และ ความสขุ • เส้นหมี ไม่ควรตดั เนืองจากหมายถึงชีวติ ทียนื ยาว
นอกจากนนั “องั เปา” ยงั เป็นสญั ลกั ษณท์ ีทกุ คนทราบกนั ดใี นวนั ตรุษจีน โดยมีธรรมเนียมคอื ผใู้ หญ่ทีผ่านการแตง่ งานหรอื ทาํ งานมีรายไดแ้ ลว้
จะตอ้ งมอบซองสีแดงทีมีเงินจาํ นวนหนงึ ขา้ งในใหก้ บั เดก็ ๆ ทีมอี ายตุ าํ กวา่ หรอื ยงั ไมไ่ ดท้ าํ งานนนั เอง
By CBU section (แหล่งทมี า : www.cigna.co.th/health-wellness/travel/chinese-new-year-history)

34TH QUALITY E-NEWS ● JANUARY 2022 ● PAGE 3 OF 5

QUALITY E-NEWS

General Information

 วัคซนี โควิด-19
วคั ซนี (Vaccine) คือ ยาหรอื สารชนิดหนงึ ทีฉีดเขา้ ไปในรา่ งกาย และทาํ ใหร้ า่ งกายเพือใหร้ า่ งกายเกดิ การสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั ทีจะไปตอ่ สกู้ บั เชือโรค

ได้ โดยแบง่ ออกเป็น 4 ชนิด ดงั นี
1. mRNA Vaccine ย่อมาจาก messenger Ribonucleic Acid หรือวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม วัคซีนกลุ่มนีใชเ้ ทคโนโลยีใหม่สังเคราะห์สาร

พนั ธกุ รรมเอ็มอารเ์ อ็นเอ (messenger RNA : mRNA) ทีเฉพาะเจาะจงกบั เชือไวรสั วคั ซีนจะทาํ หนา้ ทีพา mRNA เขา้ เซลล์ และกาํ กบั ใหเ้ ซลล์
ผลิตสารโปรตีนสไปคข์ องเชือไวรสั ซงึ โปรตีนนีจะกระตนุ้ ระบบภมู คิ มุ้ กนั ของรา่ งกายใหส้ รา้ งแอนตบิ อดขี นึ มาตอ่ ตา้ นเชือ
2. วคั ซนี ทีใชไ้ วรสั เป็นพาหะ Recombinant Viral vectorvaccine เป็นวคั ซีนโควดิ -19 ทีใชไ้ วรสั ตวั อืนเป็นพาหะ พฒั นาโดยการนาํ ไวรสั ทีถกู ทาํ ให้
ออ่ นฤทธิลงหรอื ไมส่ ามารถแบง่ ตวั ไดอ้ ีกมาตดั แตง่ พนั ธกุ รรม แลว้ ฝากสารพนั ธุกรรมของโควิด-19 เขา้ ไป ทาํ ใหร้ า่ งกายสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั ขนึ มา ซึง
เทคนิคนีเป็นวธิ ีทีสามารถกระตนุ้ ภมู ิคมุ้ กนั ไดด้ ี เนืองจากเลยี นแบบการติดเชอื ทีใกลเ้ คียงธรรมชาติ
3. วคั ซีนทีทาํ จากโปรตนี สว่ นหนึงของเชือ (Protein subunit vaccine) เป็นวคั ซีนทีเลียนแบบสไปรทโ์ ปรตีน หรือหนามแหลมของไวรสั โดยอาศยั สืง
มชี วี ิตอนื สรา้ งขนึ มา เมอื ฉีดเขา้ สรู่ า่ งกายจะกระตนุ้ ใหร้ า่ งกายสรา้ งแอนตบิ อดตี อ่ ตา้ นโปรตีนสไปคข์ องไวรสั โควิด-19
4. วคั ซีนชนิดเชอื ตาย (Inactivated vaccine) วคั ซนี กลมุ่ นีผลติ โดยนาํ ไวรสั โรคโควดิ -19 มาเลยี งขยายจาํ นวนมากและนาํ มาทาํ ใหเ้ ชือตาย การฉีด
วคั ซนี จะกระตนุ้ ใหร้ า่ งกายสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั ตอ่ ไวรสั ทกุ สว่ น เสมือนไดร้ บั เชอื ไวรสั โดยตรงแตไ่ มท่ าํ ใหเ้ กิดโรคเพราะเชอื ตายแลว้

By CKD section (แหล่งทมี า : www.vichaivej-nongkhaem.com/health-info/วคั ซีนโควดิ -19)

 โอไมครอนระบาดเพมิ ขนึ ตรวจ ATK ไดห้ รือไม่
ปัจจบุ นั ยงั ไมม่ ี ATK ตรวจแยกตามสายพนั ธุ์ แตท่ ุกยีหอ้ ทีผ่านมาตรฐาน อย. ยงั ใชต้ รวจโควิดได้ ไม่วา่ จะเป็นสายพนั ธใุ์ ด ดงั นนั การทีบางยีหอ้

ระบวุ า่ ‘ตรวจโอไมครอนได’้ น่าจะหมายถงึ วา่ ถา้ ผตู้ ิดเชือสายพนั ธโุ์ อไมครอน ชดุ ตรวจยีหอ้ นนั ก็จะยงั ตรวจพบผลบวกได้
สาํ หรบั ข่าวหรืออินโฟกราฟิ ก 5 ยีห้อ ATK ตรวจโอไมครอนไดเ้ ป็นผลการศึกษาในต่างประเทศทีนาํ ชุดตรวจ 7 ยีห้อมาทดสอบความไว

(Sensitivity – ความสามารถในการตรวจพบผลบวกในผูท้ ีตดิ เชือ) ซึงพบว่ายงั ตรวจพบสายพนั ธโุ์ อไมครอนอยู่ แตจ่ ะมีความไวลดลงเมือเทียบกบั สาย
พนั ธกุ์ อ่ นหนา้ ความไวทีลดลงนีอาจทาํ ใหเ้ กิดโอกาสเกิดผลลบปลอม (False Negative) มากขนึ ซงึ ปกตกิ ็มีโอกาสเกิดขนึ ในกรณีทีเพิงไดร้ บั เชือหรือเชือ
มีปริมาณนอ้ ย ดงั นนั ผูท้ ีมีประวตั ิเสียง เช่น สมั ผัสใกลช้ ิดกบั ผู้ติดเชือตรวจ ATK แลว้ ผลเป็นลบควรกกั ตวั แลว้ ตรวจซาํ ในอีก 3-5 วนั แตถ่ า้ มีอาการ
ผิดปกติอาจตรวจซาํ ดว้ ย ATK อีกยหี อ้ หนงึ หรอื ไปตรวจทีโรงพยาบาลเพือตรวจดว้ ยวธิ ี PCR

เมอื ผลตรวจ ATK เป็นบวกจะตอ้ งแยกตวั ทนั ทีและตดิ ตอ่ โรงพยาบาลใกลบ้ า้ น หรอื สายดว่ น 1330 ของสาํ นกั งานหลกั ประกนั สุขภาพแห่งชาติ
โดยอาจไดร้ บั การรกั ษาทีบา้ น (Home Isolation) แต่ถา้ มอี าการรุนแรงตอ้ งติดต่อสายด่วน 1669 ของสถาบนั การแพทยฉ์ ุกเฉินแห่งชาติ หากเขา้ รบั การ
รกั ษาในโรงพยาบาลจะไดร้ บั การตรวจยืนยนั ดว้ ยวิธี PCR หากผลออกมาเป็นลบ จะถือวา่ เป็น ‘ผลบวกปลอม’ เนืองจากวิธี PCR เป็นวิธีมาตรฐานใน
การตรวจโควิด มีสาเหตจุ ากชดุ ตรวจไม่ไดม้ าตรฐานหรอื การปนเปือนเชือ กรณีนีกรมควบคมุ โรคใหแ้ ยกตวั รกั ษาตามดลุ พินิจของแพทยผ์ ูท้ าํ การรกั ษา
และเก็บตวั อยา่ งสง่ ตรวจ PCR ซาํ อีกครงั ภายใน 24 ชวั โมง

By QC & Safety section (แหล่งทมี า : https://thestandard.co/coronavirus-omicron-compatible-with-atk-or-not)

 จุดเสยี งตอ้ งระวงั ! ทาํ ความสะอาดบา้ นป้องกัน COVID-19
• ลกู บิดประต/ู ราวจบั ตา่ งๆ : ควรจะทาํ ความสะอาดอยตู่ ลอดเวลา เช็ดดว้ ยนาํ ยาฆ่าเชอื
• สวิตชไ์ ฟ หรือ สวิตชเ์ ครอื งใชไ้ ฟฟ้า : ทุกบา้ นจะมีเครอื งใชไ้ ฟฟ้ามากมาย ดงั นนั ทกุ ครงั ทีทาํ ความสะอาด

บา้ น อยา่ ลมื เชด็ สวติ ชเ์ ครอื งใชไ้ ฟฟ้าเหลา่ นีดว้ ยนาํ ยาฆา่ เชอื ทกุ ครงั ทีใช้
• คยี บ์ อรด์ (Keyboard) และเมา้ ส์ (Mouse) : การทาํ งานอย่ทู ีบา้ นอย่หู นา้ คอมพิวเตอรท์ งั วนั คียบ์ อรด์ และ

เม้าส์จึงเป็ นสิงทีเราจับต้องมันทังวัน ก่อนและหลังการทํางานจึงควรจะเช็ดทําความสะอาดด้วย
แอลกอฮอล์ ยิงบรเิ วณซอกของคยี บ์ อรด์ สามารถใชส้ าํ ลกี ารชบุ แอลกอฮอลเ์ ชด็ ได้
• โทรศพั ทม์ ือถือ : มือเราจะอย่ตู ิดกบั โทรศพั ทม์ ือถืออยู่ตลอดเวลา ดงั นันมือถือจึงเป็นเครืองใชส้ ว่ นตวั ที
สกปรกทีสดุ เราจงึ ตอ้ งหมนั ทาํ ความสะอาดดว้ ยแอลกอฮอล์
• รโี มท (Remote control) : ไมว่ า่ จะเป็นแอร์ โทรทศั นแ์ ละอีกสารพดั รีโมททีมีในบา้ น หลายคนอาจนึกไม่ถึง
วา่ รโี มทเป็นตวั สะสมเชือโรคชนั ดีเพราะระหว่างป่ มุ แตล่ ะป่ มุ มีช่องว่างทีฝ่ ุนและเชือโรคสามารถเขา้ ไปแอบ
ซอ่ นได้ ดงั นนั เราควรหมนั เช็ดรโี มทดว้ ยแอลกอฮอลอ์ ยเู่ สมอ

By GA & HR section (แหล่งทมี า : www.happyfresh.co.th/blog/household-tips/10-surfaces-must-clean-to-against-covid-19)
34TH QUALITY E-NEWS ● JANUARY 2022 ● PAGE 4 OF 5

เกร็ดความรู้จากทมี QC
ความสญู เสีย 7 ประการ นันเป็นแนวคิดทีตอ้ งการทีจะลดความสญู เสียทีซ่อนอย่ใู นกระบวนการผลิต เป็นสิงทีไม่ทาํ ใหเ้ กิด

ประโยชนต์ ่อบริษัทและไม่ทาํ ใหเ้ กิดกาํ ไรและยงั ใชต้ น้ ทุนอยู่ตลอดเวลา ดังนนั การลดความสญู เสียทงั 7 ก็เพือลดตน้ ทนุ ในการผลิตที
เกิดขนึ อยา่ งไม่จาํ เป็น

ในฉบบั ทีแลว้ เราไดท้ าํ ความรูจ้ กั กบั ความสญู เสีย 7 ประการไปแลว้ 2 หวั ขอ้ ดว้ ยกนั ไดแ้ ก่ ความสญู เสยี เนืองจากการผลิตมาก
เกินไป (Overproduction) และ ความสญู เสียเนืองจากการเก็บวัสดคุ งคลงั (Inventory) ในฉบบั นีทางคิวซีขอแนะนาํ ใหท้ กุ ท่านรูจ้ ักกับ
ความสญู เสียเนืองจากการขนสง่ (Transportation) เป็นลาํ ดบั ตอ่ ไปคะ่

ความสญู เสีย 7 ประการ (7 Wastes) ไดแ้ ก่
1. ความสญู เสยี เนืองจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2. ความสญู เสียเนืองจากการเก็บวสั ดคุ งคลงั (Inventory)
3. ความสูญเสยี เนืองจากการขนสง่ (Transportation)
4. ความสญู เสยี เนืองจากการเคลือนไหว (Motion)
5. ความสญู เสียเนืองจากกระบวนการผลติ (Processing)
6. ความสญู เสยี เนืองจากการรอคอย (Delay)
7. ความสญู เสยี เนืองจากการผลติ ของเสีย (Defect)
ความสูญเสียเนืองจากการขนส่ง (Transportation) คือ ความสูญเสียทีเกิดจากการทีมีการขนยา้ ยมากเกินไป หรือการ
เคลือนยา้ ยโดยไม่จาํ เป็น เป็นการเคลอื นยา้ ยของวตั ถดุ ิบทงั ก่อนและระหวา่ งกระบวนการทีมีระยะทางและเวลานานเกินไป อาจเกิดจาก
คลังสินคา้ และโรงงานไม่ไดอ้ ยู่ใกลก้ ัน หรือแมแ้ ต่ทีตังของเครืองจักรในกระบวนการผลิตทีอยู่ไกลกันมากเกินไป เราสามารถทีจะ
พิจารณาปัญหาในดา้ นนีไดจ้ าก
• การเคลือนยา้ ยโลจิสติกสข์ าเขา้ (Inbound Logistics) เช่น ระยะทาง เวลาทีใช้ และขนั ตอนการเคลอื นยา้ ย
• การเคลือนยา้ ยโลจิสติกสภ์ ายในโรงงาน (In-Plant Logistics) เชน่ ระยะทาง เวลาทีใช้ และขนั ตอนการเคลอื นยา้ ย
• การเคลือนยา้ ยโลจิสติกสข์ าออก (Outbound Logistics) เชน่ ระยะทาง เวลาทีใช้ และขนั ตอนการเคลอื นยา้ ย
ความสญู เสียเนืองจากการขนสง่ (Transportation) เป็นกิจกรรมทีมีค่าใชจ้ ่ายทีสงู มาก และงานดา้ นสว่ นใหญ่จะยงั ไม่ก่อใหเ้ กิด
มลู คา่ เพิมในผลิตภณั ฑท์ ีไดก้ บั ลกู คา้ ดงั นนั จงึ ตอ้ งควบคมุ และจดั การในดา้ นนี เชน่ การลดระยะทางในการขนส่งลงใหเ้ หลือเท่าทีจาํ เป็น
เท่านนั เป็นตน้

(แหล่งทมี า : https://iok2u.com/index.php/article/logistics-supply-chain/716-lean-t-transportation-lost#:~:text=2.%20นยิ าม-,ความสูญเสยี จากการขนส่งเคลือนยา้ ย)

Thank You

34TH QUALITY E-NEWS ● JANUARY 2022 ● PAGE 5 OF 5


Click to View FlipBook Version
Previous Book
(PDF/DOWNLOAD) Big Nate Stays Classy: Two Books in One free
Next Book
สื่อครูกมล