The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phritawngshiray, 2021-03-24 01:55:07

Internet Of Thingnapatsala

Internet Of Thingnapatsala

Internet Of Things

IoT คอื อะไร

ในยคุ ทท่ี กุ ๆ สง่ิ มกี ารพัฒนาอยา่ งรวดเร็วและไมห่ ยดุ ยงั้ Internet of Things หรอื IoT คอื สงิ่
สาคัญทเี่ ขา้ มามบี ทบาททัง้ ในดา้ นการใชง้ านในชวี ติ ประจาวนั หรอื ในการทางานก็ตามซงึ่ IoT
นัน้ เป็ นเทคโนโลยที สี่ าคญั และน่าสนใจมากๆ เพราะเป็ นการเชอ่ื มทกุ สงิ่ เขา้ หากนั ผา่ น
อนิ เทอรเ์ น็ต ทงั้ ในสว่ นของโทรทศั น์ เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ นาฬกิ า หลอดไฟ รถยนต์ ไปจนถงึ
การรบั สง่ ขอ้ มลู ผา่ นอนิ เทอรเ์ น็ตและสง่ ขอ้ มลู ไปยงั ระบบคลาวด์ หรอื แมก้ ระทงั่ การควบคมุ ระบบ
หรอื แอปพลเิ คชนั ผา่ นทางสมารต์ โฟนหรอื คอมพวิ เตอร์ เป็ นตน้
Internet of Things คอื เทคโนโลยที ที่ าใหอ้ ปุ กรณอ์ เิ ล็กทรอนกิ สต์ า่ งๆ สามารถเชอื่ มโยงและ
รบั สง่ ขอ้ มลู ระหวา่ งกนั ไดอ้ ยา่ งงา่ ยดายและสามารถสงั่ การเพอ่ื ควบคมุ อปุ กรณต์ า่ งๆ ไดผ้ า่ นทาง
ระบบเครอื ขา่ ยอนิ เทอรเ์ น็ต ไมว่ า่ จะเป็ น Smart Device, Smart Home, Smart Network เป็ นตน้
ซง่ึ การเชอ่ื มโยงนัน้ จะสามารถเก็บและรวบรวมขอ้ มลู ไดอ้ ยา่ งเป็ นระบบ นอกจากน้แี ลว้ ยังมี
ระบบคลาวดท์ จ่ี ดั เก็บและประมวลผลขอ้ มลู ผา่ นออนไลน์ โดยทเ่ี ราสามารถควบคมุ หรอื กาหนด
ความเป็ นสว่ นตวั และสามารถเขา้ ถงึ ขอ้ มลู ไดต้ ลอดเวลา

ประโยชนใ์ นการใชง้ าน IoT คอื การทส่ี ามารถนาเทคโนโลยมี าใชไ้ ดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ ไมว่ า่
จะเป็ นการรบั สง่ ขอ้ มลู ในรปู แบบดจิ ทิ ลั ตลอดเวลา และสามารถทางานไดท้ ันที อกี ทัง้ ยงั ชว่ ยใน
การลดภาระงานของบคุ ลากร รวมไปถงึ การเขา้ ไปตรวจสอบในจดุ ทอ่ี าจตกหลน่ ทัง้ น้ี เพอื่ ชว่ ย
ลดความเสย่ี งทอี่ าจจะเกดิ ขน้ึ ไดอ้ กี ดว้ ย นอกจากนแี้ ลว้ สงิ่ สาคัญในการทางานรว่ มกบั Internet
of Things คอื การจดั การขอ้ มลู และวเิ คราะหส์ ง่ิ ตา่ งๆ ไดอ้ ยา่ งทันทว่ งทแี ละในรปู แบบเรยี ลไทม์

ไมว่ า่ จะเป็ นการวเิ คราะหข์ อ้ มลู ขนาดใหญห่ รอื จดั การขอ้ มลู ระดบั ยอ่ ย การเชอ่ื มตอ่ ระบบอปุ กรณ์
ตา่ งๆ ดว้ ย AI
การทางานในยคุ ปัจจบุ ันน้ี Internet of Things คอื ตวั ชว่ ยทเี่ ขา้ มาทาใหก้ ารทางานนัน้ งา่ ยขนึ้
โดยเฉพาะการเขา้ มาทางานในดา้ นธรุ กจิ เพอ่ื ตอบโจทยก์ ารพัฒนาและการนาขอ้ มลู ทร่ี วบรวม
ไวเ้ ป็ น Big Data ทสี่ ามารถนาไปใชใ้ นการวเิ คราะหเ์ พอื่ ทาความเขา้ ใจผบู ้ รโิ ภคอยา่ งแทจ้ รงิ
และเพอื่ พฒั นาระบบธรุ กจิ ใหส้ ามารถทางานไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพมากยงิ่ ขน้ึ สาหรบั องคก์ ร
ธรุ กจิ
สง่ิ สาคัญคอื การปรับตัวใหพ้ รอ้ มกบั การโลกแหง่ อนาคตทจ่ี ะเขา้ มามบี ทบาทมากยงิ่ ขน้ึ ในการ
ทางาน โดยเฉพาะการใชง้ านระบบคลาวด์ ซง่ึ เป็ นหนงึ่ ใน Internet of Things ทส่ี าคญั ในการ
ทางานอยา่ งมาก เพอ่ื การรวบรวมขอ้ มลู และวเิ คราะหข์ อ้ มลู ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพรวมไปถงึ การ
นาเทคโนโลยตี า่ งๆ มาเชอ่ื มตอ่ เขา้ กบั ระบบตา่ งๆ เพอื่ ใหส้ ามารถทางานผา่ นระบบออนไลนไ์ ด ้
อยา่ งงา่ ยดาย

ระบบคมนาคมและการจดั การโลจิสติกส์ โครงข่าย IoT จะเขา้ มามีส่วนช่วยในการ พฒั นาระบบ
คมนาคมและการจดั การ โลจิสติกส์โดย ช่วยสนบั สนุนใหม้ ีการเชื่อมต่อขอ้ มูลระหวา่ ง
ยานพาหนะดว้ ยกนั หรือ ระหวา่ งยานพาหนะและ ระบบควบคุมการจราจรอ่ืน เช่น ระบบ
สัญญาณ การจราจร ระบบขอ้ มูลสภาพจราจร หรือ การ น าเอาระบบดงั กลา่ วมาใชก้ บั ระบบ
ขนส่งมวลชนที่ จะช่วยใหก้ ารบริการมีความปลอดภยั สะดวก และ ตรงเวลามากยงิ่ ข้ึน
นอกจากน้ี การน าระบบ ดงั กลา่ วไปใชใ้ นการขนส่งสินคา้ จะท าใหส้ ามารถ ทราบต าแหน่ง
ยานพาหนะ ทราบสถานการณ์รับ-ส่ง สินคา้ อนั ส่งผลใหก้ ารจดั การสินคา้ คงคลงั มี
ประสิทธิภาพมากยง่ิ ข้ึน ตวั อยา่ งของการใชง้ าน ระบบติดตามยานพาหนะ ในประเทศไทย

เศรษฐกิจของ IoT ทวั่ โลก อาจจะมีคา่ ไดส้ ูงระหวา่ ง 3.9 ลา้ นลา้ นดอลลา่ ร์สหรัฐฯ ถึง 11.1 ลา้ นลา้ นดอลล่าร์
สหรัฐฯ ต่อปี เลยทีเดียว โดยท่ีเกือบร้อยละ 70 จะเป็นผลประโยชนท์ ่ีเกิดข้ึนระหวา่ งธุรกิจกบั ธุรกิจ Business-
tobusiness (B2B) ในขณะท่ีอีกร้อยละ 30 จะเป็นผลประโยชนจ์ ากการที่ผบู้ ริโภคใชง้ าน applications ต่างๆ 3
นอกจากน้ีทาง McKinsey Global ยงั ประเมินไวอ้ ีกวา่ ร้อยละ 40 ของค่าที่ประเมินไวจ้ ะมาจากส าหรับ
ประเทศท่ี ก าลงั พฒั นา ซ่ึงมีโอกาสในการน าโครงข่าย IoT มาใชป้ ระโยชนใ์ นดา้ นตา่ งๆ ไดม้ ากมาย โดยใน
ภาคธุรกิจโครงขา่ ย IoT จะมีส่วนส าคญั ในการสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและด าเนินงาน ลดตน้ ทนุ ที่
ไมจ่ าเป็น ประเมินผลการดูแล รักษา และจ านวนสินคา้ คงเหลือ ตลอดจนควบคุมพลงั งานและระบบความ

ปลอดภยั ในส่วนของผใู้ ชบ้ ริการ การน า applications ต่างๆ ของ IoT มาใชจ้ ะช่วยลดการใชพ้ ลงั งานและ
ค่าใชจ้ ่ายภายในครัวเรือน การมีอุปกรณ์ท่ีตรงกบั ความตอ้ การของผใู้ ชง้ าน รวมไปถึงการดูแลความ
ปลอดภยั ภายในบา้ น ในส่วนของดา้ นการใชร้ ถ การน า applications ของ IoT มาใช้ ท าใหก้ ารดูแลรักษารถ
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดตน้ ทนุ ในการท าประกนั รถยนต์ นอกจากน้ี การใชอ้ ปุ กรณ์ IoT ในการ
ตรวจวดั ทางสุขภาพและออกก าลงั กาย ยงั มีส่วนช่วยใหผ้ ใู้ ชม้ ีสุขภาพ และการดูแลรักษาตวั เองไดด้ ีข้ึน ท
าใหค้ ่าใชจ้ ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง ในส่วนของระดบั เมืองโครงขา่ ย IoT สามารถน ามาประยกุ ตใ์ ชใ้ น
ดา้ นการน าทรัพยากรมาใชใ้ หม้ ีประสิทธิภาพ การควบคุมสภาพจราจรบนทอ้ งถนน และการควบคุมความ
ปลอดภยั ของเมืองดว้ ย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Buku Garis Panduan PBPPP
Next Book
Transformasi Informasi