The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-CATALOGUE ที่บอกเล่าถึงมิติใหม่ของสมุนไพรไทยในกลุ่ม HEALTH & WELLNESS 
ซึ่งรวบรวมผลลัพธ์ของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการออกแบบระดับแนวหน้าของประเทศไว้ในเล่มนี้ถึง 31 แบรนด์ เพื่อยกระดับ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by THE NEW ERA OF THAI HERB, 2021-09-07 04:39:30

E-CATALOGUE THAI HERB

E-CATALOGUE ที่บอกเล่าถึงมิติใหม่ของสมุนไพรไทยในกลุ่ม HEALTH & WELLNESS 
ซึ่งรวบรวมผลลัพธ์ของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการออกแบบระดับแนวหน้าของประเทศไว้ในเล่มนี้ถึง 31 แบรนด์ เพื่อยกระดับ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก

NEXT IMAGE & NEW O PPORTUNIT IES FOR YOUR BRAND

THE NEW ERA OF THAIHERB

SOCIAL ACTIVITY | OUTDOOR VIBE | WORKAHOLIC

The current health-conscious and healthy-living trends are on the continuous
rise in many countries around the world leading to the change in consumers’
behaviors and lifestyles. Consumers are now turning to herbs as the alternatives
to their health care, resulting in the increasing demand of herbal or natural
products. It is now the opportune time for entrepreneurs in the health and
beauty sector to keep their high-potential herbal products at a ready, follow
the product and packaging standards as well as build their image and credibility
and equip themselves for the global market entrance.

Since Thailand is one of the major growers of herbal plants, including herbs
unique to Thailand, the Department of International Trade Promotion sees this as
an opportunity in the global market for producers of Thai herbal and natural
health and beauty products. The Department, therefore, organizes a capacity
building project for the entrepreneurs of such sector, based on the Bio-Circular
-Green Economy or BCG Model. The project involves many activities ranging
from seminars for the exchange and sharing of experiences, business concepts,
advice and close consultation sessions with multi-disciplinary experts as well as
the opportunity for business expansion through B2B trade negotiation.

The capacity-building project for Thai herbal products entrepreneurs is a
comprehensive development initiative covering the provision of knowledge,
demand trends of Thai herbal products in the global market, product and
packaging development, and value-adding strategy for herbal products. The
project prioritizes the launch of the new market for presents, gifts and souvenirs
product group to welcome the festive season. The initiative can promote Thai
herbal products on their way to the center stage of the global market, generating
sustainable revenue for the country.

THE NEW ERA OF THAIHERB

SOCIAL
ACTIVITY

OUTDOOR
VIBE

WORKAHOLIC

NEXT IMAGE & NEW OPPORTUNITIES
FOR YOUR BRAND

SOCIAL
ACTIVITY

Products for users who love socialization and care about
their images, appearances and looks such as make-up,
toothpaste, shaving cream and sanitizing alcohol

S OCIAL ACTIVITY

STERLING

BESTOR ENTERPRISE CO., LTD.
Oral and dental aligner cleansing mousse
with herbal extracts, ideal for oral care with
probiotics to remove bacteria which is
the causes of cavity and bad breaths without
chemicals

DENTA MOUSSE : มสู ทาํ ความสะอาด
ชองปาก และท่ีจัดฟน

M. 064 895 3262
E. [email protected]
W. https://sterlingoralcare.com/
FB. Sterlingbkk
IG. sterling_bkk
L. @sterling_bkk

S OCIAL ACTIVITY

GOOOD
GANIC

GOODGANIC COMPANY LIMITED
Herbal toothpaste that comes in 2 formulas
for senior users for their healthier teeth and
gum care. GOOODGANIC added combination
of Thai herbal extracts to reduce bad breaths,
such as clove for reduction of tooth and gum
aches and bleeding gums; fingerroot for
dental ulcer healing, white tongue and dried
saliva; guava leaves for reduction of unpleasant
breath, alcohol and tobacco breath.

HERBAL TOOTHPASTE : ยาสฟี น

M. 084 145 7955
E. [email protected]
W. www.goodganicthailand.com
FB. goodganic

S OCIAL ACTIVITY

BY PHOCA

B Y P H O C A . C O . , LT D
Herbal toothpaste which reduces bacteria
and plaque build-up, cleans coffee and tea
stains, for your white and shining teeth, with
added aloe vera extracts to relieve oral
ulcers and toothaches for fresher breaths
all day long.

FLUORIDE & HERBALS WHITENING

TOOTHPASTE : ยาสฟี น

M. 095 660 6205
E. [email protected]
FB. byphoca
IG. byphoca

S OCIAL ACTIVITY

TRIPLE J

SIAM KNOWLEDGE TRANSFER
CENTER CO.,LTD.
Light-texture serum that helps retain skin's
moisture balance, ideal for all skin types
with extracts from Sacha-inchi oil, Adansonia
digitate or Baobab tree as well as Monkey
fruit (Artocarpus lacucha), Aloe vera, Plai
(Zingiber montanum) that naturally moisture,
care and brighten skin.

FACIAL SERUM : ผลติ ภัณฑบํารงุ ผิวหนา

M. 085 491 4164
E. [email protected]
W. https://baobabthailand.com/
FB. antiagingfacialproducts
IG. anti.agingbeauty

SOCIAL ACTIVITY

MAMIBABA

MAMIBABA THAILAND

Products made for users with sensitive and
oily skin who cannot really give up the joy
of make-up even though general chemical
based make-up can cause them skin issues.
For 2 years, we have been developing the
ideal formula of loose powder for excellent
oil control and make-up setting which answers
all needs and demands without any harmful
ingredients. We aim to boost your confidence
throughout the day with its breathable texture
and zero pore-clogging, perfect for oily and
sensitive skin. The product contains high-quality
natural ingredients at an affordable price,
because we believe that good products do
not always have to be pricey. We want Thai
people to have quality products at their
comfortable price.

RICE TRANSLUCENT LOOSE

POWDER : แปงฝนุ

M. 089 669 8109
E. [email protected]
FB. mamibaba_thailand
IG. mamibaba_thailand

S OCIAL ACTIVITY

ZORON

ZORON COSMETIC
With our believe in the power of Thai herbs,
we hand-picked a variety of herbal ingredients
for our men’s skin care products, for smooth
and healthy-looking skin like a Zoron’s
gentleman.

SHAVING SOAP & AFTER SHAVE

GEL : ผลติ ภณั ฑสาํ หรับโกนหนวด

M. 081 783 7272
E. [email protected]
W. https://zoroncosmetics0.wixsite.com

/zoroncosmetics
FB. shavingherbs
IG. shaving_zoron

S OCIAL ACTIVITY

LIFE
N AT U R E

MR.NOPPADOL DOUNGMEE
Clear, no-rinse hand sanitizing gel containing
over 70% alcohol concentrate V/V, the level
of concentration which can remove germs
and bacterial build-up, with the addition of
organic green chirettathe extracts containing
Andrographolide, the core pharmacology
active ingredient in green chirettathe.

ALCOHOL HAND GEL

: แอลกอฮอลฆาเชอื้

M. 081 937 2139
E. [email protected]
W. @LifeNatureOrganic
FB. LifeNatureOrganic
IG. lifenature_orgranic

OUTDOOR
VIBE

Products for active outdoorsy users and particularly
sunshine lovers who are not so diligent with their skin
care routine such as facial care products/ products for
scalp and hair care, repair and revival

PINMISA

PINMISA COMMUNITY ENTERPRISE
Hair cleaning and caring products produced
from the precursor which has been fermented
for more than a year from +20 types of herbal
extracts recognized by the Thai traditional
medicine.

NANO HERBAL HEALTHY HAIR
SHAMPOO FOR ANTI-HAIR LOSS

: แชมพู ครมี นวดผม

M. 081 810 5911
E. [email protected]
FB. pinmisa
IG. pinmisa_cosmetic

NAROSÉ

NALYNNA CO.,LTD.
“ UNCOMPROMISED QUALITY FOR YOUR
HAIR ” NAROSE , the most natural range of
hair products, with the healing and
beautifying power of Thai herbs. The natural
way that can yield the excellent result from
our product.

SHAMPOO & CONDITIONER

: แชมพู ครีมนวดผม

M. 089 622 9393
E. [email protected]
W. http://www.narosehaircare.com/
FB. NaroseOfficial

THONG EK

THONGEK 99 CO., LTD.
THONG EK herbal shampoo can reduce hair
loss and nurture hair roots to prevent further
hair fall and stimulate the growth of new hair.
The product can clean and remove chemical
residue in your hair, reduce excess oil on
your scalp and hair which is the cause of
hair loss.

HERBAL SHAMPOO ANTI-HAIR

FALL : แชมพู

M. 092 516 9363
E. [email protected]
FB. ThongEkHerb.TH
IG. thongekherb.th

G&T
ORGANIC

BIRDSUN LABORATORY CO.,LTD
Hair root nurturing serum with multiple
natural extracts such as argan oil which
strengthens hair roots and scalp and slow
down the process of hair fall.

HAIR SERUM : เซรั่มบาํ รงุ ผม

M. 081 433 0966
E. [email protected]
W. https://www.gt-hairorganic.com/
FB. GrowAndThickOrganic
IG. gt_organic
L. @gt-organic

JAINAA

JAINAA COSMETIC LTD.,PART
Hair tonic for your hair, beard and brows
which stimulates the growth of new hair,
reduce hair loss, dandruffs with herbal
extracts from heart-leaved moonseed
(Tinospora cordifolia), Asian pigeonwings
(Clitoria ternatea), ginger, Curcuma aeruginosa
Roxb, Litsea glutinosa, Henna (Lawsonia
inermis), safflower (Carthamus tinctorius L.)
and horsetail extract.

HAIR TONIC HERBAL : โทนิคบาํ รงุ ผม

M. 098 536 9794
E. [email protected]
FB. byjainaa

SAKUNA

SAKUNA SILK LIMITED PARTNERSHIP

Cosmetic product from silk protein, SAKUNA
contains concentrated silk protein from
carefully selected species of silk cocoon,
extracted using natural process and other
technology to get silk protein with special
properties. The product also contains
cold-pressed coconut oil, honey, turmeric
and other herbs which strengthen and
balance your skin from sunlight and pollution
damage, slow down the appearance of signs
of ageing and fill the existing ones. Use
regularly for smooth and clear complexion,
bringing your skin back in time.

LOTION SILKPROTEIN COCONUT OIL

& HONEY : ผลติ ภณั ฑบํารงุ ผิวหนา

M. 081 261 0971
E. [email protected]
W. sakunasilk.lnwshop.com
FB. sakunasilk
IG. sakuna_silk

DSC
L A B O R AT O RY

THAI BIZ INTERPRODUCTS CO;LTD.

Years of scientific research and development
have been put into the production of this
facial care products containing 95-98% herbal
extracts with minimum chemicals so users
can be worry-free about chemical residue.
All raw materials have been grown, selected,
researched and tested for toxin before the
development of this specific formula which
has proven to work.

MELASMA WHITE HERBAL CREAM

: ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

M. 093 225 9641
E. [email protected]
W. www.Thaibizinter.com
FB. dsclaboratoryofficial
IG. dsc_laboratory

CREAM GEL
MOONLIGHT

SAENGCHAN PHARMACY 2499 CO.,LTD.
Intense facial care product that hydrates and
moisturizes your skin, reduce blemishes and
brightens your complexion for firm and
healthy-looking skin.

HERBAL FACIAL CREAM

: ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

M. 063 632 6497
E. [email protected]
FB. รานแสงจันทรเภสัช

GA R AW E K

GALIVA
Our products come from the selection of
high-quality natural ingredients. Each of the
products has its own properties and is safe
for your skin. We put our hearts into the
production process making our products
stand out and filled with the properties and
benefits, giving you the joy of having healthy
skin. We believe that seeking something that
is made for you can help maintain your beauty
for years to come.

HANDCRAFTED SKINCARE

: ผลติ ภัณฑบาํ รุงผิวหนา

M. 089 901 9163
E. [email protected]
FB. garawek.galiva
IG. garawek95

MADAME HERBAL SOAP : สบูสมุนไพร
ESTHER
M. 089 601 1955
GIZMO M&E CO.,LTD. E. [email protected]
W. www.madame-esther.com
Madame Esther is our kind grandma, the FB. madame.esther.brand
meticulous producer of health and hygiene IG. madame_esther_thailand
products. All products have been made with
love and care as it is her intention for
everyone in the family to use good product,
free of contamination and residue. Such kind
and determined intention has been passed
on to this generation and we have conducted
research, improved the formula, and used
only EARTH SAFE raw materials from Madame
Esther herbal farm to produce our soap bars.
We have put out hearts into the growing
process, we used no chemical and artificial
color and fragrant so that our users can be
certain that our products love the earth and
are truly environmentally-friendly throughout
the production process.

SOFT SOFT

TPN COMPANY
Hand and elbow cream made from
chemical-free herbal ingredients and safe
natural extracts. Our product helps moisturize
and relieve effects of sun burn, non-sticky
and quick-dry texture, and a light scent of
vanilla.

HAND AND ELBOW CARE CREAM

: ผลติ ภณั ฑบํารุงมอื และขอศอก

M. 085 145 1691
E. [email protected]
FB. Soft Soft shower gel ครมี อาบนํ้าธรรมชาติ
L. @soft soft

LITTLE P

LITTLE P THAILAND
Highly delicate baby cream for sensitive baby
skin which needs extra care. The product can
be applied to both face and body without
causing irritation and is truly safe for the
delicate skin. The product is filled with 10
carefully-picked valuable natural extracts,
especially liquorice, the property of which
is reduce itchiness, swelling and allergic rash.

SOOTHING CARE BABY CREAM

: ครีมทาหลังยงุ กัด

M. 084 647 4562
E. [email protected]
W. https://shopee.co.th/piangpamika
FB. littlepthailand

WORK
AHOLIC

Products to relieve workaholic users or for those who
have a weak spot for therapeutic power of natural aroma
such as therapeutic and relaxing skin and hair cleansers
/ body scrubs / aroma therapy products for massaging
and hot-pressing

WORKAHOLIC

BUNGORN
THAIHERB

THAI CLASSIC AROMA
Based on Khun Mae Bungorn’s passion in
the charming fragrant of Thai herbs and her
belief that scents can truly affect our moods
and feelings, her passion has been passed
on to our generation. We expanded her
passion and created Bungorn Thai Herbs
products which deliver touching fragrant of
today’s lifestyles. Bungorn Thai Herbs will
make the perfect presents of love for your
loved ones.

Thai Classic Aroma Set

: สมุนไพรไทยสําหรบั สูดดม

M. 063 354 2645
E. [email protected]
FB. bungornthaiherb

WORKAHOLIC

JARIT

The secret of soothing. We know that the
property of inhalers is to heal dizziness. It
mainly contains camphor tree, borneol and
menthol as the base ingredients for its
refreshing scent. But what exactly is the secret
ingredient used to contrast the strong scent
of the 3 main ingredients, and deliver the
cooling and refreshing yet soothing scent?

INHALER : ยาดมสมนุ ไพร

M. 065 119 9941 , 093 665 6693
E. [email protected]
W. https://jaritstudio.co/
FB. jaritstudio.co
IG. jarit.store
L. @jaritstudio

WORKAHOLIC

K H U N P H AT
HERBAL

BUATHONG HERB AND SPA
COMPANY LIMITED

Originated from Grandpa Phat and Grandma
Tong, the beloved members of our family.
They taught the next generation to grow
organic herbs, the activity which has been
continued and scaled up along with the study
of Thai traditional medicine and pharmacy.
Doctor Phat used raw materials from the
organic herb garden of the family to develop
traditional and modern herbal extracts,
production formula for the traditional medicine
and cosmetics factory of the family. We are
meticulous with our production process to
deliver high-quality and safe products.

AROMA SET : ผลิตภณั ฑอโรมา

M. 098 138 8290
E. [email protected]
W. www.buathongherbandspa.com
FB. khunphat.herb

WORKAHOLIC

AROM

DREAMSCAPE STUDIO
Turmeric and jasmine balm with the light
and cooling fragrant of jasmine. The balm
can relief itchiness from insect bites, reduce
inflammation, fasten healing and sooth
irritated skin.

SOOTHING BALM : ผลติ ภณั ฑอโรมา

M. 081 564 1494
E. [email protected]
FB. aromherbthailand
IG. arom.herb.thailand

WORKAHOLIC

PATO M

PATOM ORGANIC LIVING
Mon Rose and local organic flower is the raw
material for Mon Rose personal care products.
Our roses are picked by farmers at 5 AM
every morning as it is the time when they
have the strongest scent. The roses, grown
in Suan Sampran, are certified organic
product according to IFOAM, EU and CANADA
standards. Mon Rose essential oil extract
helps to release stress, reduce bacteria, relax
and sooth the muscle. Mon Rose essential oil
is well recognized in body and mind retreat
for its aromatic properties

MON ROSE BODY SET

: ผลิตภณั ฑบํารุงผิวกาย

M. 089 919 7772
W. www.patom.com
FB. patom.organics
IG. patom_organic_living
L. @patom

WORKAHOLIC

YODDOI

HILL TRIBE COFFEE & TEA LIMITED
PARTNERSHIP
Coffee scrub soap, a by-product of the
Yoddoi organic coffee production process.
These include cherry coffee pulp, silver skin
and spent coffee grounds mixed with
ground galangal, galangal essential oil and
ma-khan (Zanthoxylum limonella Alston.)
for the refreshing, cooling scent.

PRODUCTS FROM BY-PRODUCTS
IN ORGANIC COFFEE PROCESSING

: ผลิตภณั ฑจากผลพลอยไดในการแปรรปู
กาแฟออรแกนิค

M. 095 251 7916
E. [email protected]
W. www.yoddoikafaedoichaang.com
FB. yoddoiorganiccoffee /

yoddoiorganic
IG. yoddoiorganiccoffee

WORKAHOLIC

N AT U R E
LIFE HERB

NATURELIFEHERB
Prachin Buri province is known as the ideal
plantation of turmeric which, if harvested in
the 9th month, delivers the best active
ingredients to reduce acne, inflammation,
rashes and skin allergies. The product is
mixed with pure honey and vitamin E for
clean, soft and moisturized skin every day.

THAI TURMERIC SOAP : สบูสมนุ ไพร

M. 094 553 2489
E. [email protected]
W. www.naturelifeherb.com
FB. Naturelifeherb
IG. naturelifeherb

WORKAHOLIC

UP2HERB

UP2HERB CO.,LTD.
Thai Herb Collection is our creation which
brings together Thai herbs and soap. Our
product is the end result of our determination
to produce high quality, safe and chemical-free
products based on our belief in the power
of Thai herbs which have always been part
of our family, not only as raw material for
cooking but also the household medicine of
our family.

THAI HERB SOAP : สบสู มุนไพร

M. 095 442 8295
E. [email protected]
W. www.up2herb.com
FB. up2herb
IG. up2herb

WORKAHOLIC

iTHAI ORIENTAL AROMA HERB
N AT U R A L
: ผลติ ภณั ฑอโรมา
AITHAI CORPORATION LIMITED
M. 081 816 9899
The brand established by 2 pharmacists from E. [email protected]
Chulalongkorn University with experience W. https://www.ithaiskincare.com
from pharmaceutical industry and skin care FB. @ithaiskincare
market. They are inspired by the properties IG. ithai_skincare
of Thai herbs and, through experience and L. @ithaiskincare
research on the Thai traditional pharmacy,
they established the brand iTHAI in 2015.
With background on Thai traditional and
contemporary pharmacy, iTHAI recognizes
the problem on the credibility of Thai products.
Therefore, we have joined hands with leading
universities and government agencies to
produce high-quality products and from
such efforts our products have won multiple
awards both domestically and internationally.
iTHAI is determined to maintain high standard
of safety and efficacy of our products to
uphold the sustainability of our society and
nature according to the international standard.

WORKAHOLIC

T E WA DA THAI HERB OIL : น้ํามนั สมนุ ไพร
JAI DEE
BRAND M. 087 581 6336
E. [email protected]
THAI MASTER DUNK PART., LTD. W. www.baantevada.com
FB. baantevada
“ Because the angels (Tewada) are kind (Jai
Dee), that’s why they gave it to us. ” This is a
saying that Lanna ancestors frequently said
when they were out collecting Thai herbs in
the woods and mountains. The ancestors
believed that all the species of plants were
given to us by the guardian angels of the
forest.
We have taken our ancestors’ determination
to preserve the uniqueness and properties
of Thai herbs and traditions to another level,
leading to the Thai herb oil under the brand
“ Tewada Jai Dee ”. All of our products are
made from a variety of carefully selected
herbs, through a meticulous production
process of sorting, slicing, grinding, simmering,
extracting for more than 10 hours in the brass
pan to maintain the properties and values of
Thai herb and its muscle pain relieving effects.

WORKAHOLIC

AYA D A

AYADA PRODUCT
From the science of aroma and the traditional
wisdom on perfumery to the new, Thai-style
fragrant which is carefully produced, mixed
with the scents of nature, aromatic oil and
our signature oil, smoked with candle and
amber to get the different soothing fragrant,
unique only to AYADA.

NATURAL THAI PERFUME

: นํ้าหอมปรุง

M. 081 563 1650
E. [email protected]
W. https://www.ayadastore.com/
FB. ayadaperfume

WORKAHOLIC

N AT U R A L
RICH
P H AYA P R A I
THAI HERB

NATURAL RICH COMPANY LIMITED
8 Herbs herbal-smoked cloth produced
from the local wisdom, used for hot herbal
compress, microwavable, helps with muscle
relief, blood flow with aroma therapeutic
effect. The external layer is made from
hand-woven cotton which can be used all
over your body.

THAI HERBAL HOT PACK

: ผาอบสมุนไพร

M. 087 878 3536
E. [email protected]
W. www.naturalrichthailand.com
FB. Auramyst2019

NEXT IMAGE & NEW OPPORTUNITIES
FOR YOUR BRAND
WWW.DITP.GO.TH


Click to View FlipBook Version