The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by แป้ง'ง ฝุ่น'น, 2022-07-06 02:17:03

บทที่1 4_7_65

บทที่1 4_7_65

1

บทท1ี่
บทนำ
ช่ือเร่ือง
กำรทำหนังอเิ ลก็ ทรอนิกส์ เร่ืองดนตรีไทย

ทม่ี ำและควำมสำคญั

ดนตรีก่อเกิดเพราะการไดย้ นิ เสียงจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ มรอบตวั ของมนุษย์ มีการรับรู้ เลียนแบบ
ศึกษาจงั หวะ ระดบั เสียง ความดงั -เบา ความกลมกลืนและแตกตา่ งของเสียงแต่ละประเภท จากใกลต้ วั ที่สุด
คือชีพจรการเตน้ ของหวั ใจ การเคล่ือนไหวร่างกาย ไปถึงเสียงจากธรรมชาติและสัตวน์ านา

ดนตรีไทย เป็นแบบอยา่ งมาจากอินเดียโบราณ ที่สันนิษฐานกนั อยา่ งน้ีคงเป็นเพราะ ในสมยั สุโขทยั เรา
ไดร้ ับอิทธิพล ทางศาสนา ภาษา ศิลปะ วฒั นธรรมดา้ นนาฏศิลป์ และการละครมาจากอินเดีย จึงเกิดความ เช่ือ
วา่ เราคงไดร้ ับอิทธิพล ทางดนตรีมาดว้ ย ท้งั น้ีเพราะการศึกษาเรื่องราวของดนตรี เป็นการคน้ หา หลกั ฐานสืบ
ประวตั ิไดย้ ากที่สุด เพราะดนตรี เป็ นการเลียนเสียงธรรมชาติ จึงเป็ นการยากท่ีจะใชเ้ ครื่องมือต่าง ๆ
บนั ทึกเสียง ดนตรีเหล่าน้นั ไวเ้ ป็นหลกั ฐาน และใน สมยั กอ่ นยงั ไมม่ ีผปู้ ระดิษฐเ์ ครื่องบนั ทึกเสียงข้ึน
นอกจากจะมีผจู้ ดจา ทานองเพลงต่าง ๆข้ึนแลว้ ยอมถ่ายทอดใหค้ นอ่ืน ไดฟ้ ังเพลงน้นั บา้ ง โดยเฉพาะ ดนตรี
ไทยเพ่งิ มีการบนั ทึกเป็นโน๊ตตวั เลขเป็ นคร้ังแรก เม่ือสมยั รัชกาลที่ 6 น้ีเองโดยการคิดข้ึนของหลวงประดิษฐ์
ไพเราะในเรื่องของการถ่ายทอดเพลง ถา้ ไมใ่ ช่ศิษยร์ ักจริง ๆ ครูกไ็ มถ่ ่ายทอดให้ ในที่สุดเพลงน้นั กต็ ายไป
กบั ครู เพลงท่ีเหลืออยกู่ ็ มกั ไมป่ รากฏหลกั ฐานแน่

ไทยมีดนตรีประจาชาติที่ประดิษฐข์ ้ึนใชเ้ องจากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีอยอู่ ยา่ ง อุดมสมบรู ณ์ใน
ทอ้ งถ่ิน เช่นไมไ้ ผ่ ไม้ เขาสตั ว์ หนงั สัตว์ ฯลฯ เครื่องดนตรีด้งั เดิมของไทยมีชื่อเรียกตาม สาเนียงเสียง ของ
เครื่องดนตรีน้นั ๆ โดยบญั ญตั ิคาท่ีมีลกั ษณะเป็นคาไทยคือ คาโดด เช่น เกราะ โกร่ง ฆอ้ ง กลอง กรับ ฉาบ
ฉิ่ง ป่ี ขลุ่ย เพียะ ซอ และแคน ตอ่ มามีการประดิษฐค์ ิดเพ่ิมเติมข้ึนเรื่อย ๆ เช่นเอาไมม้ าทาอยา่ งเดียวกบั กรับ
แลว้ เอาวาง เรียงกนั ไปหลายๆ อนั โดยทาใหม้ ีเสียงสูงต่าไล่กนั ไปตามลาดบั แลว้ เอาเชือกมา ร้อยหวั ทา้ ยของ
กรับใหต้ ิดกนั เป็นพืด ขึงบนรางไม้ เราเรียกวา่ "ระนาด" เป็นตน้

2

เม่ือชนชาวไทยอพยพลงมาต้งั ถิ่นฐานทางใต้ ไดม้ าพบเคร่ืองดนตรีของอินเดียซ่ึงชนชาติมอญ เขมร รับ
ไวก้ ่อนจึงรับเอาดนตรีแบบอินเดียผสมกบั แบบมอญ เขมร เขา้ มาปะปนกบั เครื่องดนตรีไทย ทาใหเ้ กิดเคร่ือง
ดนตรีชนิดใหม่ข้ึนหลายอยา่ งเช่น พณิ สงั ข์ ป่ี ไฉน บณั เฑาะว์ กระจบั ปี่ จะเข้ และโทน ทบั เป็นตน้ ต่อมา
เมื่อมีความสมั พนั ธ์กบั ประเทศเพ่ือนบา้ นและประเทศตะวนั ตก ไดม้ ีการนาเครื่องดนตรีของประเทศ
เหล่าน้นั มาผสมเล่นกบั วงดนตรีของไทยดว้ ย เป็นการผสมกลมกลืนความแปลกใหม่เพม่ิ รสชาติเพิ่มข้ึนอีก
เช่น กลองแขก แงชวา กลองแขกของมลายู เปิ งมางของมอญ กลอง ไวโอลิน ออร์แกน และเปี ยโน เป็นตน้

http://apiwat13.blogspot.com/p/1-800-585-479-1.html

วตั ถุประสงค์

1.เพือ่ ศึกษาประวตั ิความเป็นมา ววิ ฒั นาการของดนตรีไทยในยคุ สมยั ตา่ งๆ
2.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกบั ดนตรีไทย
3.เพื่อใหเ้ ห็นคุณค่าและตระหนกั ถึงความสาคญั ของดนตรีไทย และเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ส่งเสริมดนตรีไทยต่อไป
https://thaimusicamp.wordpress.com

ขอบเขตกำรศึกษำ

1.ขอบเขตดา้ นเน้ือหา เร่ือง ดนตรีไทย ซ่ึงประกอบไปดว้ ย ประวตั ิดนตรีไทย ความเป็นมาของดนตรี
ไทย ประโยชนข์ องดนตรีไทย ววิ ฒั นาการของดนตรีไทยในยคุ สมยั ตา่ ง ๆ

2.โปรแกรมท่ีใชใ้ นการดาเนินงาน ไดแ้ ก่
2.1 โปรแกรม Microsoft Word

ผลทคี่ ำดว่ำจะได้รับ

3

1.ไดฝ้ ึกสมาธิ ช่วยใหเ้ ป็นคนรอบคอบ
2. สนุกสนามและผอ่ นคลาย
3.ช่วยใหเ้ ป็นคนใจเยน็ และมีระเบียบวนิ ยั ในตนเอง
https://luxfluk081.wordpress.com


Click to View FlipBook Version