The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kanidta2000, 2019-12-02 02:43:37

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

แบบบนั ทึกการปฏบิ ตั ิงาน

งำนสนบั สนนุ กำรจัดกำรเรียนรู้

ภำคเรยี นถ่ี 2/2562

ขนิผฐา มะลี

ตำแหนง่ ครู วถิ ยฐำนะ ครชู ำนำญกำรพิเศษ

โรงเรียนเวยี งสุวรรณวถิ ยำคม

สำนักงำนเขตพื๊นถี่กำรศึกษำมธั ยมศึกษำเขต 15
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขนั๊ พื๊นฐำน

กระถรวงศึกษำธิกำร

งานสนับสนนุ การจดั การเรียนรู้ งานบรหิ ารทัว่ ไป

กิจกรรมประชุมครูจัดทาเอกสารการประเมินองคก์ รคณุ ธรรม
ชือ่ นางขนิษฐา มะลี ตาแหนง่ ครู กลมุ่ เป้าหมาย ครผู ู้รบั ผิดชอบ จานวน 8 คน
วนั เดอื น ปี วันจันทรท์ ี่ 4 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.15-09.45 น. จานวน 1.5 ชัว่ โมง รหัส 4-256222
ณ ห้องผู้อานวยการ โรงเรยี นเวียงสวุ รรณวทิ ยาคม อาเภอแว้ง จังหวดั นราธวิ าส
รายการท่ปี ฏิบตั ิ ไดร้ ับมอบหมายเป็นประธานในการประชมุ ครูผรู้ ับผิดชอบจัดทาเอกสารการประเมินองคก์ ร
คุณธรรมในแต่ละด้าน
ผลการดาเนนิ งาน ครูผรู้ ับผดิ ชอบมคี วามเขา้ ใจ และสามารถจดั ทาเอกสารตามแนวทางการประเมนิ องคก์ รคุณธรรม
ในแตล่ ะดา้ นไดอ้ ยา่ งถูกต้อง

ลงชอื่ ผู้บันทกึ ขอ้ มูล

(นางขนษิ ฐา มะลี)

ความเห็นของผรู้ ับผิดชอบกิจกรรม ความเหน็ ของผ้บู ริหารสถานศกึ ษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอื่ ลงชอ่ื

(นายนมิ ัสยูดนิ นิสะแม) (นายมะยนู า มะเย็ง)

ครโู รงเรียนเวียงสวุ รรณวิทยาคม ผ้อู านวยการโรงเรยี นเวยี งสวุ รรณวทิ ยาคม

งานสนับสนนุ การจดั การเรียนรู้ งานบุคคล

ประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติการการพฒั นาวทิ ยฐานะครูตามแนวทาง ว 21 คร้ังท่ี 1
ชอ่ื นางขนิษฐา มะลี ตาแหนง่ ครู กลมุ่ เปา้ หมาย ครูผู้สอน จานวน 10 คน
วนั เดอื น ปี วันจนั ทร์ ที่ 4 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-16.00 น. จานวน 1 ชั่วโมง รหสั 4-256222
ณ หอ้ งประชมุ เวยี งทอง โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อาเภอแวง้ จงั หวัดนราธวิ าส
รายการท่ปี ฏิบตั ิ เปน็ วทิ ยากรพเ่ี ลีย้ งใหค้ วามรเู้ กย่ี วกบั เกณฑ์การประเมนิ ตามแนวทาง ว 21
ผลการดาเนินงาน ผู้เข้ารว่ มประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการเตรยี มการประเมนิ ตามแนวทาง ว 21

ลงชอื่ ผู้บนั ทึกข้อมลู

(นางขนษิ ฐา มะลี)

ความเห็นของผู้รับผดิ ชอบกจิ กรรม ความเหน็ ของผบู้ ริหารสถานศึกษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอื่ ลงช่อื

(นางสาวรุสมานี บอซู) (นายมะยูนา มะเยง็ )

ครโู รงเรยี นเวยี งสวุ รรณวทิ ยาคม ผ้อู านวยการโรงเรียนเวยี งสวุ รรณวทิ ยาคม

งานสนับสนนุ การจดั การเรียนรู้ งานวิชาการ

กิจกรรมมอบเกยี รติบัตรนักเรยี นเขา้ รว่ มการแข่งขนั งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่กี ารศึกษา
ช่ือ นางขนิษฐา มะลี ตาแหน่ง ครู กลุ่มเป้าหมาย นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1-6 จานวน 120 คน
วนั เดือน ปี วันพุธท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.45-08.15 น. จานวน 30 นาที รหัส 4-256222
ณ หน้าเสาธงโรงเรียนเวยี งสุวรรณวทิ ยาคม อาเภอแวง้ จังหวัดนราธวิ าส
รายการทปี่ ฏิบัติ มอบเกยี รตบิ ตั รแกน่ กั เรยี นที่เข้ารว่ มการแขง่ ขันงานศลิ ปหัตถกรรมนกั เรยี นระดบั เขตพน้ื ที่
การศกึ ษา
ผลการดาเนินงาน นกั เรียนไดร้ บั เกยี รติบัตรและไดร้ ับการยกยอ่ ง ชมเชย ในการเข้าร่วมการแขง่ ขนั และสามารถ
พฒั นาความสามารถให้ดียิง่ ๆ ขนึ้ ไป

ลงช่อื ผู้บันทึกข้อมลู

(นางขนิษฐา มะลี)

ความเห็นของผรู้ ับผดิ ชอบกิจกรรม ความเหน็ ของผ้บู รหิ ารสถานศึกษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอ่ื ลงชอื่

(นางนวิ ัสดี มสุ ตาปอ) (นายมะยนู า มะเยง็ )

ครโู รงเรยี นเวียงสวุ รรณวทิ ยาคม ผู้อานวยการโรงเรยี นเวียงสวุ รรณวทิ ยาคม

งานสนบั สนนุ การจัดการเรยี นรู้ งานบริหารทัว่ ไป

กจิ กรรมประชุมครชู แ้ี จงการดาเนนิ งานการประชุมผ้ปู กครอง Classroom Meeting
ชอ่ื นางขนษิ ฐา มะลี ตาแหนง่ ครู กลุม่ เป้าหมาย ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา จานวน 80 คน
วัน เดือน ปี วันศกุ รท์ ี่ 8 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-16.00 น. จานวน 1 ชว่ั โมง รหสั 4-256222
ณ ห้องประชมุ นราทองโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อาเภอแวง้ จังหวัดนราธวิ าส
รายการทป่ี ฏบิ ตั ิ ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชมุ ช้ีแจงการดาเนินงานการประชุมผ้ปู กครอง
Classroom Meeting ใหก้ บั ครแู ละบุคลากรของโรงเรยี น
ผลการดาเนนิ งาน ครูและบุคลากรมีความเขา้ ใจและมีความพร้อมในการดาเนินงานการประชมุ ผปู้ กครอง

ลงชือ่ ผู้บนั ทกึ ข้อมลู

(นางขนิษฐา มะลี)

ความเห็นของผู้รบั ผดิ ชอบกจิ กรรม ความเห็นของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอื่ ลงชอ่ื

(นางนวิ ัสดี มุสตาปอ) (นายมะยนู า มะเยง็ )

ครูโรงเรียนเวยี งสวุ รรณวิทยาคม ผ้อู านวยการโรงเรยี นเวยี งสวุ รรณวิทยาคม

งานสนับสนนุ การจดั การเรยี นรู้ งานกิจการนกั เรียน

กจิ กรรมประชุมผูป้ กครอง Classroom Meeting ภาคเรยี นที่ 2/2562
ชอื่ นางขนษิ ฐา มะลี ตาแหน่ง ครู กลุม่ เปา้ หมาย ผปู้ กครองนักเรียนช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1-6 จานวน 903 คน
วนั เดือน ปี วนั เสารท์ ่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. จานวน 3 ช่ัวโมง รหัส 4-256222
ณ หอประชมุ โรงเรยี นเวยี งสวุ รรณวทิ ยาคม และห้องเรียนของนักเรยี น
รายการที่ปฏิบัติ พบปะพดู คุยกับผู้ปกครองนกั เรยี น มอบของรางวัลและของที่ระลึกแก่ผปู้ กครอง ตลอดจนดูแล
อานวยความสะดวกแกผ่ ู้ปกครองนักเรียน
ผลการดาเนนิ งาน ผปู้ กครองไดร้ ับฟังนโยบายของโรงเรียนและผลการดาเนินงานของโรงเรยี นในภาคเรียนทผ่ี ่านมา
ตลอดจนไดร้ ับผลการเรียนและสอบถามความประพฤติของนกั เรยี น

ลงชอื่ ผู้บนั ทึกข้อมลู

(นางขนิษฐา มะลี)

ความเห็นของผู้รับผดิ ชอบกจิ กรรม ความเหน็ ของผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชือ่ ลงชือ่

(นางนวิ สั ดี มุสตาปอ) (นายมะยนู า มะเย็ง)

ครูโรงเรยี นเวยี งสุวรรณวทิ ยาคม ผู้อานวยการโรงเรียนเวยี งสวุ รรณวทิ ยาคม

งานสนบั สนนุ การจัดการเรยี นรู้ งานบริหารท่ัวไป

กจิ กรรมประชมุ คณะกรรมการบรหิ ารโรงเรยี น
ชอื่ นางขนษิ ฐา มะลี ตาแหน่ง ครู กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จานวน 12 คน
วัน เดือน ปี วนั จนั ทรท์ ี่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.15-09.45 น. จานวน 1.50 ชว่ั โมง รหสั 4-256223
ณ หอ้ งผู้อานวยการ โรงเรียนเวียงสุวรรณวทิ ยาคม อาเภอแวง้ จังหวดั นราธิวาส
รายการท่ีปฏบิ ัติ เข้ารว่ มประชมุ เตรยี มการตอ้ นรบั ครูยา้ ย และการมอบหมายงานพิเศษของครูและบุคลากร รวมทั้ง
รายงานผลการปฏิบัตงิ านของแตล่ ะฝา่ ย
ผลการดาเนินงาน ผู้เขา้ ร่วมประชมุ รับทราบนโยบาย และปฏิบตั งิ านตามทไี่ ดร้ ับมอบหมายอยา่ งเตม็ กาลัง
ความสามารถ

ลงช่ือ ผู้บันทึกขอ้ มูล

(นางขนิษฐา มะลี)

ความเหน็ ของผูร้ บั ผดิ ชอบกจิ กรรม ความเหน็ ของผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชื่อ ลงชอ่ื

(นางสาวสุวิมล นวลทะวนั ) (นายมะยูนา มะเย็ง)

ครูโรงเรยี นเวยี งสวุ รรณวทิ ยาคม ผ้อู านวยการโรงเรยี นเวียงสุวรรณวิทยาคม

งานสนับสนนุ การจดั การเรียนรู้ งานบรหิ ารทั่วไป

กิจกรรมประชมุ คณะกรรมการบรหิ ารโรงเรียน
ชอ่ื นางขนษิ ฐา มะลี ตาแหนง่ ครู กล่มุ เปา้ หมาย คณะกรรมการบรหิ ารโรงเรียน จานวน 12 คน
วัน เดอื น ปี วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.15-09.45 น. จานวน 1.50 ชว่ั โมง รหสั 4-256224
ณ หอ้ งผูอ้ านวยการ โรงเรยี นเวยี งสวุ รรณวทิ ยาคม อาเภอแว้ง จงั หวัดนราธวิ าส
รายการที่ปฏิบตั ิ เข้าร่วมประชุมการดแู ลตรวจสอบเครื่องใชไ้ ฟฟ้า อุปกรณค์ อมพวิ เตอร์ ปอ้ งกนั ไฟฟา้ ลดั วงจร งาน
มุทติ าจิตของครจู ุฑามาศ การจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ และการขอความเหน็ ชอบแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปีจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการดาเนนิ งาน ผู้เขา้ ร่วมประชุมรบั ทราบนโยบาย และปฏิบตั ิงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเตม็ กาลงั
ความสามารถ

ลงชือ่ ผู้บนั ทกึ ขอ้ มลู

(นางขนิษฐา มะลี)

ความเหน็ ของผ้รู ับผดิ ชอบกจิ กรรม ความเห็นของผ้บู ริหารสถานศกึ ษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอ่ื ลงชอื่

(นางสาวสุวิมล นวลทะวนั ) (นายมะยนู า มะเย็ง)

ครโู รงเรียนเวยี งสวุ รรณวิทยาคม ผอู้ านวยการโรงเรยี นเวียงสุวรรณวทิ ยาคม

งานสนับสนนุ การจดั การเรยี นรู้ งานวชิ าการ

กิจกรรมประชุมเตรียมการเปดิ โครงการครูน้อยตาดีกา
ช่ือ นางขนิษฐา มะลี ตาแหน่ง ครู กลุ่มเปา้ หมาย ครอู สิ ลามศกึ ษา จานวน 7 คน
วัน เดอื น ปี วนั องั คารที่ 20 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-15.00 น. จานวน 1.50 ช่วั โมง รหัส 4-256224
ณ หอ้ งผู้อานวยการ โรงเรียนเวียงสุวรรณวทิ ยาคม อาเภอแว้ง จงั หวดั นราธิวาส
รายการทปี่ ฏบิ ัติ ไดร้ บั มอบหมายจากทา่ นผู้อานวยการให้ประชุมเตรยี มการเปิดโครงการครูนอ้ ยตาดีกา ไดพ้ ดู คยุ
เก่ียวกับกาหนดการ พิธกี าร การต้อนรบั และจดั เตรียมสถานทใี่ นการดาเนินงาน
ผลการดาเนนิ งาน ผู้เขา้ ร่วมประชุมไดแ้ ลกเปล่ยี นความคิดเห็น สามารถดาเนินงานให้บรรลวุ ตั ถุประสงค์ไดอ้ ยา่ งมี
ประสิทธิภาพ

ลงชอ่ื ผู้บันทึกขอ้ มูล

(นางขนษิ ฐา มะลี)

ความเห็นของผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรม ความเหน็ ของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอ่ื ลงช่ือ

(นายซือดี มะสะ) (นายมะยนู า มะเยง็ )

พนกั งานราชการ ผอู้ านวยการโรงเรยี นเวียงสวุ รรณวิทยาคม

งานสนบั สนุนการจดั การเรียนรู้ งานวิชาการ

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนกั เรียนเขา้ รว่ มการแข่งขันกล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย
ชอื่ นางขนิษฐา มะลี ตาแหน่ง ครู กลมุ่ เป้าหมาย นักเรยี นช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 1-6 จานวน 50 คน
วัน เดือน ปี วนั พุธท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.45-08.15 น. จานวน 30 นาที รหัส 4-256224
ณ หน้าเสาธงโรงเรยี นเวียงสุวรรณวทิ ยาคม อาเภอแวง้ จังหวดั นราธวิ าส
รายการทีป่ ฏบิ ัติ มอบเกียรตบิ ัตรแก่นกั เรียนทีเ่ ขา้ ร่วมการแข่งขันกล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย
ผลการดาเนนิ งาน นกั เรียนไดร้ บั เกียรติบตั รและได้รบั การยกยอ่ ง ชมเชย ในการเขา้ ร่วมการแข่งขนั และสามารถ
พัฒนาความสามารถใหด้ ยี งิ่ ๆ ข้ึนไป

ลงช่อื ผู้บันทกึ ข้อมลู

(นางขนิษฐา มะลี)

ความเหน็ ของผรู้ ับผิดชอบกิจกรรม ความเหน็ ของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงช่อื ลงชื่อ

(นางนวิ ัสดี มุสตาปอ) (นายมะยนู า มะเย็ง)

ครโู รงเรียนเวยี งสวุ รรณวทิ ยาคม ผอู้ านวยการโรงเรียนเวยี งสุวรรณวทิ ยาคม

งานสนับสนุนการจดั การเรียนรู้ งานวชิ าการ

โครงการครนู ้อยตาดกี า
ชอ่ื นางขนษิ ฐา มะลี ตาแหน่ง ครู
กลมุ่ เปา้ หมาย ประธานศูนย์ตาดีกาประจามสั ยดิ ครนู ้อยตาดกี า ครแู ละบคุ ลากร จานวน 100 คน
วัน เดือน ปี วนั พฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.45-13.30 น. จานวน 2 ชั่วโมง รหสั 4-256224
ณ ห้องประชมุ นราทอง โรงเรยี นเวียงสวุ รรณวิทยาคม อาเภอแวง้ จงั หวัดนราธิวาส
รายการทีป่ ฏบิ ตั ิ เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน และอานวยความสะดวกในการดาเนนิ โครงการ
ผลการดาเนนิ งาน ได้พบปะพูดคยุ และแลกเปล่ียนความคดิ เห็นกบั ตัวแทนศูนยต์ าดกี า ครูน้อยตาดีกามีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และการดาเนนิ งานเป็นไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้

ลงช่ือ ผู้บนั ทกึ ขอ้ มูล

(นางขนษิ ฐา มะลี)

ความเห็นของผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอื่ ลงชื่อ

(นางซอบารยี ะ เจ๊ะฮงิ ) (นายมะยนู า มะเยง็ )

วทิ ยากรสอนศาสนา ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงสวุ รรณวทิ ยาคม

งานสนบั สนนุ การจัดการเรยี นรู้ งานบุคคล

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาวทิ ยฐานะครูตามแนวทาง ว 21 ครงั้ ท่ี 2
ชื่อ นางขนษิ ฐา มะลี ตาแหนง่ ครู กลุ่มเป้าหมาย ครผู ู้สอน จานวน 15 คน
วนั เดอื น ปี วนั พฤหสั บดี ท่ี 21 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-14.30 น. จานวน 1 ชวั่ โมง รหสั 4-256224
ณ หอ้ งประชุมเวยี งทอง โรงเรียนเวยี งสวุ รรณวทิ ยาคม อาเภอแว้ง จังหวดั นราธิวาส
รายการท่ปี ฏบิ ตั ิ เปน็ วทิ ยากรพ่ีเลยี้ งใหค้ วามรูเ้ กย่ี วกบั การนบั ช่วั โมงการปฏบิ ัตกิ ารตามแนวทางการประเมนิ ว 21
ผลการดาเนินงาน ผู้เข้ารว่ มประชมุ มีความรู้ ความเขา้ ใจในการเตรียมการประเมินตามแนวทาง ว 21

ลงชือ่ ผู้บนั ทกึ ข้อมลู

(นางขนิษฐา มะลี)

ความเหน็ ของผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ ความเหน็ ของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงช่ือ ลงชอื่

(นางสาวรุสมานี บอซู) (นายมะยนู า มะเย็ง)

ครโู รงเรยี นเวยี งสุวรรณวิทยาคม ผ้อู านวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวทิ ยาคม

งานสนับสนุนการจัดการเรยี นรู้ งานบคุ คล

การประเมนิ ข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาเพ่ือเลอ่ื นเป็นวิทยฐานะชานาญการ
ชอื่ นางขนิษฐา มะลี ตาแหน่ง ครู กลุม่ เป้าหมาย คณะกรรมการประเมนิ และครผู รู้ ับการประเมิน จานวน 6 คน
วนั เดอื น ปี วนั อังคาร ที่ 26 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.45-10.30 น. จานวน 45 นาที รหัส 4-256225
ณ หอ้ งประชมุ เวียงทอง โรงเรยี นเวยี งสวุ รรณวิทยาคม อาเภอแวง้ จังหวดั นราธิวาส
รายการทีป่ ฏิบัติ รว่ มตอ้ นรับคณะกรรมการประเมิน และเปน็ ผกู้ ลั่นกรองและตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านทั้ง 3 ดา้ น
ของผปู้ ระเมนิ
ผลการดาเนนิ งาน ผูเ้ ขา้ รบั การประเมินไดร้ ับข้อเสนอแนะ และแนวทางการพฒั นา และปรบั ปรุงแก้ไขในการประเมิน
คร้งั ต่อไป การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรยี บรอ้ ย บรรลุวตั ถุประสงคข์ องการประเมิน

ลงช่ือ ผู้บันทกึ ข้อมูล

(นางขนิษฐา มะลี)

ความเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ ความเห็นของผู้บรหิ ารสถานศึกษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอื่ ลงช่อื

(นางสาวรุสมานี บอซู) (นายมะยนู า มะเย็ง)

ครโู รงเรียนเวียงสวุ รรณวทิ ยาคม ผูอ้ านวยการโรงเรียนเวียงสวุ รรณวทิ ยาคม

งานสนับสนนุ การจดั การเรียนรู้ งานบริหารทวั่ ไป

กจิ กรรมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพนั ธ์
ช่อื นางขนษิ ฐา มะลี ตาแหน่ง ครู กลุ่มเปา้ หมาย คณะกรรมการบรหิ ารโรงเรยี น จานวน 12 คน
วนั เดือน ปี วันพฤหสั บดีท่ี 28 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.45-10.30 น. จานวน 45 นาที รหัส 4-256225
ณ หอ้ งผู้อานวยการ โรงเรยี นเวยี งสุวรรณวิทยาคม อาเภอแวง้ จงั หวัดนราธิวาส
รายการท่ีปฏิบัติ เขา้ รว่ มประชุมแตง่ ตง้ั ผูร้ บั ผิดชอบและเตรียมการฝา่ ยประชาสัมพันธห์ ลายช่องทาง ได้แก่ เวป็ ไซต์
เฟสบคุ้ ไลน์ VTR วารสาร จดหมายข่าว พธิ กี ร ถ่ายภาพ เป็นตน้
ผลการดาเนนิ งาน ผเู้ ขา้ ร่วมประชมุ รับทราบนโยบาย และเตรียมดาเนนิ งานตามท่ไี ด้รับมอบหมายอย่างเตม็ กาลัง
ความสามารถ

ลงชอ่ื ผู้บันทึกข้อมลู

(นางขนิษฐา มะลี)

ความเห็นของผ้รู บั ผดิ ชอบกิจกรรม ความเหน็ ของผู้บรหิ ารสถานศึกษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชือ่ ลงชื่อ

(นางสาวสุวมิ ล นวลทะวนั ) (นายมะยูนา มะเยง็ )

ครูโรงเรียนเวยี งสุวรรณวิทยาคม ผอู้ านวยการโรงเรียนเวยี งสุวรรณวิทยาคม

งานสนับสนนุ การจัดการเรยี นรู้ งานบคุ คล

การประชุมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร การพัฒนาวทิ ยฐานะครตู ามแนวทาง ว 21 คร้ังท่ี 3
ชือ่ นางขนิษฐา มะลี ตาแหนง่ ครู กลมุ่ เปา้ หมาย ครูผู้สอน จานวน 15 คน
วนั เดอื น ปี วันพฤหสั บดี ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-14.30 น. จานวน 1 ชว่ั โมง รหัส 4-256225
ณ ห้องประชมุ เวยี งทอง โรงเรยี นเวียงสวุ รรณวิทยาคม อาเภอแว้ง จังหวดั นราธวิ าส
รายการทป่ี ฏิบตั ิ เป็นวทิ ยากรพีเ่ ลี้ยงให้ความรูเ้ กี่ยวกบั การจัดเตรยี มเอกสาร ร่องรอยหลักฐาน การประเมินด้าน
การจัดการเรียนการสอน ตัวชวี้ ดั ท่ี 8 (ข้อ 1.5 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรยี นรู้)
ผลการดาเนินงาน ผู้เขา้ รว่ มประชุมมคี วามรู้ ความเข้าใจในการจดั ทาวจิ ัยเพ่อื พฒั นาการเรยี นร้ขู องผู้เรียน

ลงชอ่ื ผู้บันทึกข้อมูล

(นางขนิษฐา มะลี)

ความเหน็ ของผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการ ความเหน็ ของผู้บริหารสถานศกึ ษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอื่ ลงชอื่

(นางสาวรุสมานี บอซู) (นายมะยูนา มะเย็ง)

ครโู รงเรยี นเวยี งสวุ รรณวทิ ยาคม ผู้อานวยการโรงเรียนเวยี งสวุ รรณวิทยาคม

งานสนบั สนุนการจัดการเรยี นรู้ งานบริหารทัว่ ไป

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดาเนนิ งานฝา่ ยประชาสมั พันธ์
ชื่อ นางขนิษฐา มะลี ตาแหนง่ ครู กลมุ่ เป้าหมาย คณะกรรมการ จานวน 6 คน
วนั เดือน ปี วันศุกรท์ ี่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-14.30 น. จานวน 1 ชัว่ โมง รหัส 4-256225
ณ หอ้ งผู้อานวยการ โรงเรียนเวียงสวุ รรณวทิ ยาคม อาเภอแว้ง จังหวดั นราธิวาส
รายการทปี่ ฏิบตั ิ เขา้ รว่ มประชมุ ดาเนนิ งานประชาสัมพนั ธท์ ุกชอ่ งทางใหเ้ ปน็ ปจั จบุ ัน และจดั เตรียมข้อมูลในการ
จัดทาวารสารประจาภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562
ผลการดาเนนิ งาน ผู้เขา้ รว่ มประชุมดาเนนิ งานตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมายอยา่ งเต็มกาลงั ความสามารถ และนัดหมาย
ติดตามผลการดาเนนิ งานสัปดาหห์ น้า

ลงชอื่ ผู้บนั ทึกขอ้ มลู

(นางขนษิ ฐา มะลี)

ความเห็นของผู้รบั ผิดชอบกิจกรรม ความเห็นของผบู้ รหิ ารสถานศึกษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอื่ ลงช่อื

(นางสาวจิตติรัตน์ เจะ๊ อารง) (นายมะยูนา มะเยง็ )

ครโู รงเรยี นเวยี งสุวรรณวทิ ยาคม ผอู้ านวยการโรงเรยี นเวยี งสุวรรณวทิ ยาคม

งานสนับสนุนการจัดการเรยี นรู้ งานบุคคล

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกั ศกึ ษาฝึกประสบการณ์วชิ าชพี ครู (สงั เกตการสอน)
ช่ือ นางขนษิ ฐา มะลี ตาแหน่ง ครู กลมุ่ เปา้ หมายนกั ศึกษาฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพครู จานวน 9 คน
วนั เดือน ปี วันศุกรท์ ่ี 29 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-16.00 น. จานวน 1 ชัว่ โมง รหสั 4-256225
ณ ห้องผู้อานวยการ โรงเรียนเวยี งสุวรรณวทิ ยาคม อาเภอแว้ง จังหวัดนราธวิ าส
รายการที่ปฏิบัติ ได้รับมอบหมายจากท่านผอู้ านวยการในการปจั ฉมิ นิเทศนกั ศึกษาฝึกประสบการณว์ ิชาชพี ครู
ซ่ึงได้พูดคุยและสอบถามความคดิ เหน็ เก่ยี วกบั การฝกึ ประสบการณ์วชิ าชพี ครู เก่ียวกับสงิ่ ที่ไดร้ บั และขอ้ เสนอแนะ
จากการฝึกประสบการณ์ รวมท้งั อวยพรใหป้ ระสบความสาเร็จดา้ นการเรียน การดาเนินชีวิต ปฏบิ ัติตนใหอ้ ยู่ใน
หนทางทดี่ ี และการเปน็ แบบอย่างท่ีดี เปน็ ตน้
ผลการดาเนนิ งาน นักศกึ ษามีทศั นคตทิ ่ดี ีในวิชาชพี ครู สามารถพฒั นาบุคลิกภาพของตนและเตรียมความพรอ้ ม
ในการเป็นครตู อ่ ไป

ลงชื่อ ผู้บนั ทึกขอ้ มลู

(นางขนษิ ฐา มะลี)

ความเหน็ ของผู้รับผดิ ชอบกจิ กรรม ความเหน็ ของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา

..................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................

ลงชอ่ื ลงช่อื

(นางสาวรุสมานี บอซู) (นายมะยูนา มะเยง็ )

ครโู รงเรยี นเวยี งสุวรรณวทิ ยาคม ผอู้ านวยการโรงเรยี นเวียงสวุ รรณวิทยาคม


Click to View FlipBook Version