The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โปสเตอร์ โรงเรียน วันหนังสือสำหรับเด็กสากล สีม่วง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mr0950417296, 2021-03-23 00:50:10

โปสเตอร์ โรงเรียน วันหนังสือสำหรับเด็กสากล สีม่วง

โปสเตอร์ โรงเรียน วันหนังสือสำหรับเด็กสากล สีม่วง

บคุ ลิกภาพของขา พเจา
เสนอ

อาจารยนาตยา ประสมศรี
จัดทําโดย

นางสาวนิธิมา พรหมจนิ ดา เลขท่ี 6
ชนั้ ประกาศนียบตั รวชิ าชพี ชัน้ สูงปีท่ี 1/1 เทคโนโลยีธุรกจิ ดจิ ทิ ัล
รายงานเลม นี้เป็นสว นหน่ึงของรายวชิ ามนุษยสมั พันธใ นการทาํ งาน

ภาคเรยี นท่ี 2 ประจําปีการศกึ ษา 2563
วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อําเภอเมือง จังหวดั ปัตตานี

บคุ ลิกภาพของขา พเจา
เสนอ

อาจารยนาตยา ประสมศรี
จัดทําโดย

นางสาวนิธิมา พรหมจนิ ดา เลขท่ี 6
ชนั้ ประกาศนียบตั รวชิ าชพี ชัน้ สูงปีท่ี 1/1 เทคโนโลยีธุรกจิ ดจิ ทิ ัล

รายงานเลม นี้เป็นสว นหน่ึงของรายวชิ ามนุษยสมั พันธใ นการทาํ งาน
ภาคเรยี นท่ี 2 ประจําปีการศกึ ษา 2563

วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อําเภอเมือง จังหวดั ปัตตานี

สารบัญ 1
2
ประวัตสิ ว นตวั 3
ประวัติการศกึ ษา 4
สที ี่ชอบ 5
สถานทที่ องเทย่ี วท่ชี อบ 6
กีฬาท่ชี อบ
อาชพี ทชี่ อบ 7
ลกั ษณะเพ่ือน 8
การเเตง กาย
เพลงที่ชอบ 9
นักการเมอื ง 10
พรรคการเมอื ง 11
ความไฝ ฝั นในอนาคต
ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

ประวตั ิส่วนตัว

ช่อื -สกลุ นางสาวนิธิมา พรหมจินดา
วัน/เดอื น/ปีเกดิ 17 มนี าคม พ.ศ.2545
อายุ 18ปี 10เดอื น กรปุ เลือด บี เพศ หญิง
สญั ชาติ ไทย เช้อื ชาติ ไทย ศาสนา พทุ ธ
กําลงั ศึกษาอยุท ่ี วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาปัตตานี ระดบั ชัน้
ประกาศนียบตั รวิชาชีพชัน้ สูงปีท1่ี
ทอ่ี ยูปัจจุบนั 40/19 ถ.มะกรดู ซ7. ตรอก3 ต.สะบารงั อ.เมอื ง
จ.ปัตตานี 94000
มพี น่ี  อง 3 คน ชาย 2 หญิง 1 เป็นบุตรคนที่ 3
โทรศัทพ 0950417296
ช่อื บิดา นายทวปี พรหมจนิ ดา อายุ 50 ปี อาชพี ผูจัดการเรอื
ช่ือมารดา นางอาํ ไพ พรหมจนิ ดา อายุ 50 ปี อาชพี คา ขาย
งานอดเิ รก นอน ฟังเพลง เทยี่ ว
คติประจําใจ #เติบโตไปทีล่ ะสว น#เรียนรไู ปทลี่ ะขนั้

ประวตั ิการศึกษา

โรงเรียนอนบุ าลปัตตานี
ปีการศึกษา 2549-2556

อนุบาล1-ป.6

โรงเรยี นเบญจมราชทู ิศจังหวดั ปัตตานี
ปีการศกึ ษา 2557-2560
ม.1-ม.3

วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาปัตตานี
ปีการศกึ ษา 2563
ปวช.1-ปวส.

สี

สฟี  า ทําใหส บายตาสบายใจอบอุนตลอดเวลา

สเี ขียว ทาํ ใหเ ยน็ สบายใจรม รนื

สถานทีทอ่ งเทยี ว

วดั เจดยี ไ อไข หรอื วดั ไอไข

ถนนเลยี บชายทะเล เขาพลายดาํ
นาแมเ ฒา ขนอม นครศรธี รรมราช

คาํ นาํ

รายงานเลมนี้ป็นสวนหน่ึงของวชิ ามนษุ ยสัมพันธใ นการทาํ งานระดชั ัน
ประกาศนียบัตรวชิ าชพี ชนั้ สูงปีท่ี 1เร่ืองบุคลกิ ภาพของขาพเจา เพ่อื ใหได
ศึกษาหาขอ เเตกตางในตนเองส่ิงทีต่ นเองเป็นการเขา ใจในตนเองซ่งึ
ประกอบไปดว ยประวตั กิ ารศึกษาลักษณะทางรางกายสงิ่ ท่ีชอบเเละส่ิงทไ่ี ม
ชอบ ความฝันความสามารถพิเศษ เเละของสะสมทช่ี อบ

ผจู ัดทาํ หวงั วา รายงานเลม นี้จะเป็นประโยชนเเกผูอา นที่กําลงั หาขอมูล
เร่อื งนี้อยูหากรายงานเลมนี้มขี อผดิ พลาดประการใดผจู ดั ทาํ ขอน อมรับไว
เเละขออภัยมา ณท่ีนี้ดวย

จัดทาํ โดย
นางสาวนิธมิ า พรหมจนิ ดา

กฬี า

ออกกาํ ลังกายเดมิ ๆการเลือกปั่นจกั รยาน
กถ็ อื เป็นการออกกําลงั กาย

สําหรบั การตีแบตถอื เป็นกฬี าท่เี ลนงา ย
เลนไดเ กอื บๆ จะทกุ ๆ คนเลยก็วา ไดน ะคะ

ไดเพ่อื น ไดค วามสนุกสนาน
ที่สําคญั เสยี เหง่ือแนนอน

อาชพี

ทหารพรานหญิง
เพราะอยากชวยเหลือ
ประชาชนเป็นรวั่ ของ

ชาติอีก

พนักงานงานในออฟฟิ ศ
เพราะเป็นงานอกี อยา งทไ่ี ด
ประสบการณืตลอดเวลา

เพอื น

เพ่ือนแท : สามารถดูแลเราพรอมจะเคยี งขา งเราเสมอ เป็นมากกวาเพ่อื น
เพ่ือนสนิท เพ่อื นรกั เป็นเหมือนคูชีวติ ที่สาํ คญั พรอ มจะตายแทนเราไดผ ม
มนั่ ใจวาทุกคนในโลกนี้มเี พ่ือนแนนอน ไมว าจะเพ่อื นแบบใหน แตเขากค็ ือ
เพ่ือนคณุ เพ่ือนน อยเพ่ือนมากไมส าํ คญั รกั น อยรักมากไมส าํ คัญ ดกี ับเรา
มากแคใ หนไมสาํ คญั สาํ คญั ท่ีวา เราสามารถรกั ษาเพ่อื นของเราไดม ยั้ เม่อื
ไหรท ค่ี ณุ ทะเลาะกับเพ่อื น คุณสามารถอภัยใหเ ขาไดไ หม ถา ไดอ ยางน อย
คุณกเ็ ป็นเพ่ือนที่ดีสําหรับเขา ไมวาชวี ิตนี้จะเจอเพ่ือนแบบใหนกนั มาแลว
บา ง คุณไมตอ งน อยใจเพราะอยางน อยคณุ ก็มเี พ่อื น เพราะพอ แมค รอบครัว
กเ็ ปรยี บเสมือนเพ่ือนเรา จงรกั ษาเพ่อื นใวไมว า เขาจะเป็นแบบใหนเพราะ
อยา งน อยถา เขาไมเ ป็นเพ่ือนท่ีดสี าํ หรบั เราเรากย็ ังเป็นเพ่ือนที่ดสี ําหรับเขา
ได"สง่ิ สาํ คญั ของคําวา เพ่อื น ไมใ ชอะไรนอกจาก การรักษามิตรภาพใวใ ห

อยูคงนานมากท่สี ดุ "

การเเต่งกาย

เส้อื ผาเเฟชนั่

สวยใสสบายเรยี บงา ย
เขา ทกุ สถานการณ
เวลาออกงานตางๆ

เพลง

เพลงอีกฝั่งของ
พระจนั ทร

ฟั งเเลวสบายหู

เพลงวงกลม ฟังเเลวสบายใจร่นื ๆี

นักร้อง

มาลฮี วนนา
เสียงเพราะ ทําเพลงออกมาเกี่ยวกบั ชีวิต

ออฟดอกฟ า
เสียงเพราะ ทาํ เพลงเเนวสนกุ สนาน

นกั การเมอื ง

ประยทุ ธ จนั ทรโอชา

อภิสิทธิ์ เวชชาชวี ะ

ความไฝฝนในอนาคต

อยากจะมที กุ อยางในพอ เเมภูมิใจ มีรถมบี านมเี งินทพ่ี อดี ไดใชช ีวิตเลีย้ ง
พอเเมใ นตอนทีม่ ี ทาํ ใหพ อ เเมม ีความสุข ถงึ เเมชวี ิตจะเกิดมามีไมเหมอื น

ใครเขาเเตอยายอมเเพ สูต อไปจนกวาไดดี
อยากจะถูกหวยสัก1000ลา น

ไดเอาตงั คไปทาํ บญุ เเกคนจรเเละหมาจร ใหเ ขาไดมีทอ่ี ยูเเละมีอาหารการ
กนิ ที่ดขี ้นึ เกิดมาทอไดเเตอ ยา ถอย ถา จะถอยกถ็ อยป ายเเดงดกี วา

ความสามารถพเิ ศษ

เเดนเซอร/เอน็ เตอรเ ทน/รํา/


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MINIT MESYUARAT PANITIA PJPK BIL. 1 TAHUN 2021
Next Book
TOPIC 1 PARTNERSHIP