The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้าน ภาษาของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดสมองเป็นฐาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aomfha4544, 2022-07-15 21:53:49

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้าน ภาษาของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดสมองเป็นฐาน_clone

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้าน ภาษาของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดสมองเป็นฐาน

รายงานการวิจยั เรื่องที่ 4

1.ช่อื เรื่อง: การพัฒนาชดุ กจิ กรรมการเรียนรู้เพ่อื พัฒนาความพรอ้ มทางดา้ น ภาษาของเดก็ ปฐมวัยตามแนวคิดสมองเปน็ ฐาน
2.ผู้วจิ ัย : ภทั รนันต์ บุญมาก
3.สถาบัน : มหาวิทยาลยั ราชภัฏสกลนคร
4.ปีพมิ พ์ : 2560
5. ท่ีมาและความสาคัญของปญั หา

การจัดกจิ กรรมทคี่ วบคู่กบั การการเรยี นรโู้ ดยใชส้ มองเป็นฐาน เป็นการเรียนรทู้ ่สี อดคล้อง วิธีการเรยี นรู้หรือการทางาน
ของสมองทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการพฒั นาศกั ยภาพสมองของเด็กตามชว่ งวัย ในการจดั ประสบการณ์การเรียนรู้จะเปน็
การจดั ประสบการณใ์ หส้ อดคล้องกบั วิธีการทางานของสมอง แทนท่ีจะสอดคล้องกบั อายกุ ารตระหนกั ถงึ ความสาคญั ของการพฒั นา
ศักยภาพสมองในแต่ละชว่ งวัยอยา่ งเหมาะสมซง่ึ กระบวนการจดั การและกระตนุ้ การเรียนร้ตู ามแนวทางพฒั นาการและการเรยี นรู้
ของสมอง เพือ่ ใหเ้ ดก็ และเยาวชนมรี ะดบั สตปิ ญั ญาและวุฒภิ าวะทางอารมณ์สูงขนึ้ สามารถปรับตวั เขา้ กับสง่ิ แวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธภิ าพ (กระทรวงศึกษาธกิ าร, 2549, หนา้ 2)และ โกวทิ ประวาลพฤกษ์ (2548, หนา้ 8 กล่าวถึงการเรยี นรู้โดยใชส้ มองเป็น
ฐานวา่ อารมณ์มคี วามสัมพันธก์ ับการเรียนรคู้ วรเรมิ่ จากการกระตนุ้ ใหเ้ ดก็ ปฐมวยั มีความยินดใี นการเรียนไมเ่ กดิ การบังคบั และการ
เรียนรู้ที่ดีท่สี ุดง่ายท่ีสุด คือ การลงมือปฏบิ ัตทิ าจริง เด็กปฐมวัยได้ใชร้ ่างกายทุกส่วน ทัง้ กาย สมองและอารมณ์ สง่ ผลให้เด็กปฐมวยั
เกดิ ความจาระยะยาวจาได้นาน และนามาใชไ้ ดท้ ันที สอดคล้องกับ ปรชิ มน กาลพัฒน์ (2554, หน้า 4) กลา่ ววา่ การนาหลักการ
เกย่ี วกับสมอง มาเช่อื มโยงกับการจัดการศึกษา สามารถนามาใชใ้ นการจัดการเรียนรู้ท่ไี ด้ดีเปน็ ความคิดระดับสงู ที่ รวมเอาเทคนคิ ท่ี
หลากหลาย รูปแบบการเรียนรนู้ ้ีจะหมายรวม ถงึ แนวความคดิ ทางการศกึ ษาใหม่ๆ มาประยกุ ตใ์ ช้ หรือบูรณาการเทคนิคตา่ งๆ ที่
หลากหลายมาใช้ ในจดั การเรียนรู้

ดังน้ันผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะสรา้ งชุดกจิ กรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒั นาความพรอ้ มทางด้านภาษาตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
เพอื่ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจดั ประสบการณใ์ หม้ ีประสิทธภิ าพดยี ิง่ ขึน้ จดั กจิ กรรมเพอื่ พฒั นาทักษะทางด้านภาษาควบคู่กับ
การทางานของสมองทาให้เด็กปฐมวยั อายุ 4-5 ปี มีความพร้อมทางด้านภาษาพัฒนาการด้านสติปญั ญาในทักษะการใชภ้ าษา
เหมาะสมกับวยั

6. วัตถปุ ระสงค์ของการวิจยั

7.

สมมตฐิ านการวิจยั

8. ขอบเขตการวจิ ยั

9. นยิ ามศัพทเ์ ฉพาะ

10. เอกสารและงานวิจยั ท่เี กี่ยวขอ้ ง

งานวจิ ยั ในประเทศ

11. วธิ ีดาเนินการวจิ ยั

11.1เคร่อื งมือท่ใี ช้เกบ็ รวบรวมขอ้ มลู

11.2 การสรา้ งเครื่องมอื11.3 การเก็บรวบรวมขอ้ มลู
11.4 การวิเคราะหข์ ้อมูล

11.5สถิตทิ ่ใี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มลู

12.ผลการวจิ ยั

13. สรปุ ผลการวจิ ยั

14. อภิปรายผล

15.ข้อเสนอแนะงานวจิ ยั


Click to View FlipBook Version