The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนองโดน_GREEN&CLEAN Hospital 12 มิ.ย.62

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rapipon_station, 2019-06-12 01:46:00

หนองโดน_GREEN&CLEAN Hospital 12 มิ.ย.62

หนองโดน_GREEN&CLEAN Hospital 12 มิ.ย.62

โรงพยาบาลหนองโดน

ฌใรนสรา้ นการอฒั นา

“นโยบายการบรหิ ารจดั การสิ่งแวดลอ้ ม และเคร่อื งมือใหไ้ ด้มาตรฐาน ปลอดภัย พิทกั ษ์ส่งิ แวดลอ้ ม โดยคานึงถงึ
ความปลอดภยั ต่อผใู้ ชบ้ รกิ ารและผ้ใู ห้บริการ”

-ส่ือสารนโยบาย แผนงาน และโครงการ
-ส่อื สารความเสี่ยงทอี่ าจเกิดขึน้ และร่วมหาแนวทางปอ้ งกันแกไ้ ข

35

การจดั การมมละธฬท่ทั โป

before

6

ขฬะ Recycle ขฬะธนั ตราฬ

• ขฬะธนั ตราฬ โใรนการขฬะ
ธนั ตราฬแลกโข่

• ขฬะธนั ตราฬบานสท่ น กาลัน
ดาเนผนการส่นเทถบาลเอ่ธฟ รธ
การทาลาฬตธ่ โป
(เดมผ กาจัดกับบรษผ ัทเธกชน
กผโลกรัมละ 40 บาท)

แฬกและสน่ ขาฬเอ่มผ ราฬโดใ้ นหน่ทฬนาน

7

การจดั การมมละธฬตผดเช้ฟธ

• มธฝ บรมเจา้ หน้าท่ฝ
• ตดผ ตามการใดั แฬก และ

ขนสน่ มาฬนั ท่อฝ ักขฬะ
• ตดผ ตามการเกบฎ จากบรษผ ัท

ถนภ ขฬะตผดเช้ฟธโรนอฬาบาลหนธนโดน
ตามมาตรฐาน มฝสญั ลักษณ์

ขฬะธันตราฬ

การระบภ ช่ฟธ “โรนอฬาบาลหนธนโดน”
โดฬ อนักนานใทามสะธาด

โรงพยาบาลหนองโดน

9

มเฝ ธกสารกากบั การขนสน่ ขฬะมมละธฬตดผ เช้ฟธ

ขฬะตผดเชฟ้ธ
ขนส่น ฌดฬ หจก. ส. เรฟธนฌรจน์สระบภรฝ
กาจัด ฌดฬ บรษผ ทั ฌชตฐผ กรณ์อบผ มลฬ์ จากดั

ขฬะท่ัทโป และขฬะธนั ตราฬ
ะันกลบ ฌดฬ เทถบาลเมฟธนอระอภทธบาท
ขฬะธนั ตราฬ นาส่นตามระบบขธนธบต. /เทถบาลหนธนฌดน

ใทามรท่ มมฟธในการใดั แฬกขฬะในโรนอฬาบาลสน่ เสรผมสขภ ภาอตาบลทกภ แห่น

• ขฬะตผดเช้ฟธ นาสน่ เข้ารอ.หนธนโดน
• สน่ กาจดั โดฬบรษผ ทั เธกชน

11

ใทามร่ทมมธฟ ในการใดั แฬกขฬะในธาเภธหนธนโดน จ.สระบภรฝ

12

โใรนการ “หมธฬาน้ธฬ”
ปลกม สทนสมภนโอร ในโรนเรฝฬนธนบภ าลหนธนโดนสนทผ ประชากร

13

• ลดการใช้สารเใมฝ เช่น ใช้ปรธท
ดจผ ผตธล ลดการส่นั สเปรฬป์ รบั ธากาถ

• ส่นเสรผมการใช้ถภนฯา้ ในฯมป้ ่ ทฬโรใเรธ้ฟ รัน
ลดการใช้กลธ่ นโฮม

14

ระบบระบาฬน้าและระบบสภขาภบผ าล

• มฯฝ ันระบบระบาฬน้า และระบบสขภ าภผบาล
• มฝระบบระบาฬน้าะนจากธาใารสแม่ หล่นระบาฬ

น้าสาธารณะ
• มกฝ ารแฬกประเภททธ่ ตา่ นๆ
• มรฝ ะบบสภขาภผบาลห้ธนปฏบผ ัตกผ าร

15

ระบบบาบัดน้าเสฝฬ

ฯลการตรทจใณภ ภาอน้าทน้ผ “ฯา่ นมาตรฐาน”

ตัทชฝ้ทดั ใ่า 2559 2560 2561 2562
มาตรฐาน

ใ่า PH 5-9 7.5 7.1 8.7

สารแขทนลธฬ โม่เกนผ 22 5 4 1. ระบบบาบดั น้าเสฝฬแบบ 2. สามารถรธนรับน้าเสฝฬจากธาใารท่ธฝ ฬม่
30 (รธนรบั โด้ถนพ 500 ลมกบาถก์เมตร/ทนั ) ระหทา่ นก่ธสร้านโด้

ใา่ DO 4 4 4 4 กาลนั
ดาเนผน

ใา่ BOD โมเ่ กนผ 1 1 6 การ
20

ใ่าฌใลผฮธรม์ โม่เกนผ 16000 <1.8 <1.8
แบใทฝเรฬฝ 5,000*

ปรับปรุงระบบจ่าฬใลอรฝน 3. น้าท่ฯฝ ่านการบาบัดรดตน้ โม้ 4. ดมแลส่นผ แทดลธ้ มญหส้ ทฬนาม น่าธฬม่ น่าทานาน

ระบบบำบัดน้ำเสฬฝ

• มกฝ ารบรหผ ารจดั การปรมผ าณน้าทน้ผ ฌดฬการปล่ธฬลนบ่ธอกั เล้ฬฝ นปลา
• มกฝ ารตรทจหาใ่าปรมผ าณธธกซผเจนญนน้าทผ้น ตามแฯนการตรทจ ราฬทนั โม่อบส่นผ ฯดผ ปกตผ
• มฝการตรทจทัดใภณภาอน้าทน้ผ ฌดฬกรมธนามัฬ 2 ใรนั้ /ปฝ ฯลการตรทจ ปฝ 2561 ปกตผ

17

นาน้าเสฬฝ ท่ฯฝ า่ นการบาบัดมารดน้าตน้ โม้

ฯลผตน้าฬาเธนกประสนใ์ / สบมเ่ หลทลา้ นมธฟอฒั นาสท้ มญห้มมฝ าตรฐานสะธาด เอฬฝ นอธ และปลธดภัฬ

• มรฝ าทอฬุนตัทตผดตัน้ ในตาแหน่นท่เฝ หมาะสม
• มหฝ ้ธนน้า-ส้ทม สาหรบั ผูอ้ ผการ
• มกฝ ารระบาฬธากาถท่เฝ หมาะสมและโม่ธบั ช้ืน

21

อัฒนาสท้ มญห้มมฝ าตรฐานสะธาด เอฬฝ นอธ และปลธดภัฬ

22

อัฒนาสท้ มญห้มมฝ าตรฐานสะธาด เอฬฝ นอธ และปลธดภัฬ

23ใา่ โฮฮ้า

160,000.00

140,000.00

120,000.00

100,000.00

80,000.00

60,000.00

40,000.00

20,000.00

- มกรำคม กมุ ภำอนั ธ์ มฝนำคม เมษำฬน อฤษภำคม มผถุนำฬน กรกฎำคม สงผ หำคม กันฬำฬน ตุลำคม อฤถจผกำฬน ธันทำคม
89,461.3 85,353.1 115,091. 112,358. 123,591. 122,881. 118,391. 116,645. 124,086. 119,130. 98,555.6 99,257.9
ปฝ อ.ถ.2560 82,591.5 94,753.6 118,973. 118,611. 131,233. 120,823. 125,768. 114,469. 113,184. 129,970. 109,352. 106,674.
ปฝ อ.ถ.2561 93,814.5 104,460. 130,709. 135,360. 133,923.
ปฝ อ.ถ.2562

ใ่าประปา

40,000.00

35,000.00

30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

- มกรำคม กุมภำอันธ์ มนฝ ำคม เมษำฬน อฤษภำคม มผถนุ ำฬน กรกฎำคม สผงหำคม กันฬำฬน ตลุ ำคม อฤถจผกำฬน ธนั ทำคม
ปฝ อ.ถ.2560 24,137.0 22,552.3 26,073.1 20,341.5 26,959.5 27,169.4 24,067.0 27,729.2 34,120.5 29,735.3 3,291.11 21,179.3
ปฝ อ.ถ.2561 30,645.0 27,006.1 34,563.7 28,359.0 30,201.8 24,743.5 27,705.9 29,898.5 31,204.8 31,531.4 26,726.2 28,942.2
ปฝ อ.ถ.2562 25,489.7 27,985.8 28,895.5 24,113.7

ใ่าน้ามนั เชฟ้ธเอลผน

45,000.00

40,000.00

35,000.00

30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

- มกรำคม กุมภำอันธ์ มนฝ ำคม เมษำฬน อฤษภำคม มผถนุ ำฬน กรกฎำคม สผงหำคม กนั ฬำฬน ตุลำคม อฤถจกผ ำฬน ธนั ทำคม
27,332.60 27,378.18 21,281.65 24,933.26 24,100.25 17,709.95 23,728.15 20,734.56 12,356.59 21,544.75 25,212.76
ปฝ อ.ถ.2560 26,344.10 21,128.36 27,732.73 16,197.08 39,195.74 27,164.46 25,746.59 20,786.60 19,442.46 22,671.47 26,322.80 20,156.77
ปฝ อ.ถ.2561 25,097.86 19,516.84 21,709.39 21,069.04
ปฝ อ.ถ.2562 18,310.86

เอ่มผ อื้นท่สฝ ฝเขฬฝ ท ลดกำรตดั ต้นไม้ ปลูกอชื สมุนไอร ดดู สำรอษผ

ปรบั ภมมทผ ถั นเ์ อ่ผมใทามสทฬนาน และใทามปลธดภัฬ

อ้ฟนท่รฝ ะหทา่ นธาใาร มกฝ ารจดั ภมมผทัถน์
ใช้อรรณโม้ท่ฝดแม ลรักษานา่ ฬ

• มทฝ านลาด ราทจบั เกา้ ธนฝ้ ่นั รธตรทจ ห้ธนน้าฯมอ้ กผ าร/ฯม้สนม ธาฬภ ท่จฝ ธดรถฯมอ้ กผ ารท่เฝ หมาะสม
30

31

ทานลาด สาหรบั ผู้ป่ ทฬ

เข็นรถนงั่ หรือเปลนอนผู ้ป่ วฬโด้สะดวกและปลอดภัฬ
ตดผ ตัง้ ราวกันตก ราวจับ-ราวกันกระแทกอฬา่ งมัน่ ใงแขง็ แรง

32

ท่จฝ อดรถฬนตแ์ ละจกั รฬานฬนต์

มฝการแบ่งแฬกบรผเวณจอดรถฬนต์ และจอด
รถจกั รฬานฬนตอ์ อกจากแนวทางว่ผงของรถ

33

ท่จฝ อดรถฬนตแ์ ละจักรฬานฬนตใ์ นอผการ

มฝท่จฝ อดรถสาหรบั ผูอ้ ผการ อฬู่ใกล้ทางเข้าอาใารผูป้ ่ วฬนอก 34
และมฝป้ าฬหรอื เใร่อื งหมาฬแสดงอฬา่ งชัดเจน

บรผเวณรับ-ส่งผู ้ป่ วฬหนา้ อาใาร

มทฝ ่ฝจอดรถฬนต์ชั่วใราว สาหรับรบั -สง่ ผู ป้ ่ วฬบรเผ วณทางเข้าหลัก โมม่ สฝ ่ผงกดฝ ขวาง
และมฝหลังใาหรือส่ผงปกใลุมท่ฝสามารถป้ องกนั แดดและฝนโด้

35

มปฝ ้าฬตดผ หน้าห้ธนหรธื หน้าแผนกบรกผ าร
ในตาแหน่นท่ฝสามารถมธนเห็นโด้ธฬา่ นชัดเจน

36

หธ้ นปฏผบัตกผ ารอฬาธทผ ทผ ฬาใลผนกผ
มฝจุ ดเจาะเลืธดแฬกเปน็ สดั ส่ทนธธกจากหธ้ นปฏบผ ตั กผ าร

37

38

• จดั สทนสมภนโอรสาธผตเอ่ธฟ ใช้เปน็ แหล่นถกพ ษาหาใทามรมแ้ ละนาโปใช้ประโฬชน์
• จดั สทนสขภ ภาอเท้าใหฯ้ ม้ป่ ทฬโด้ะพกเดนผ
(นทดกะลา)เอ่ธฟ ช่ทฬฮ้ฟนฮม สภาอ
ร่านกาฬ

39

ปลกม ต้นโม้ เอ่ธฟ เอ่มผ อฟ้นท่สฝ ฝเขฬฝ ทญนฌรนอฬาบาล

กผจกรรม 5 ส.

“ ร่ทมญจสะสาน เสรผมสร้านนสผ ฬั หนธนฌดนกา้ ทโกล เอราะทผนฬั 5 ส. ”

กผจกรรม 5 ส.

“ ร่ทมญจสะสาน เสรผมสร้านนสผ ฬั หนธนฌดนกา้ ทโกล เอราะทผนฬั 5 ส. ”

กจผ กรรมสทดมนตญ์ นช่ทนเช้า ขณะรธรบั บรผการขธนญาตแผ ละฯมป้ ่ ทฬ

กจผ กรรมสทดมนตญ์ นช่ทนเช้า ขณะรธรบั บรผการขธนญาตแผ ละฯมป้ ่ ทฬ

รบั ธาหารฯมป้ ่ ทฬ จากะ่ าฬโภชนาการ รอ.อระอภทธบาท ฯม้เตรฬฝ มธาหารแตน่ กาฬสะธาด
สทมเสฟ้ธมแฝ ขน ฯม้ปรภนต้ธนฯมกฯา้ กนั เปฟ้ธน
ท่ฝสะธาด สทมหมทกหรฟธเนทฎ ใลภมฯม

ลา้ นภาชนะด้ทฬน้าฬาลา้ นภาชนะ
แล้ทลา้ นด้ทฬน้าสะธาด 2 ใรนั้
หรฟธล้านด้ทฬน้าโหล

เตรฬฝ มธาหารฯมป้ ่ ทฬ
ท่แฝ ฯนกฯมป้ ่ ทฬใน

มจฝ ภ ดบรกผ ารน้าด่ฟม สะธาด ปลธดภฬั และเอฝฬนอธ

ตลาดนัดสเฝ ขฬฝ ท / ส่นเสรผมการปลมกฯกั ปลธดสารอษผ

การสรา้ นเสรมผ สภขภาอ

การสรา้ นเสรมผ สภขภาอ


Click to View FlipBook Version