The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงาน วศป รวม หนองโดน มิ.ย.62

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rapipon_station, 2019-06-12 04:05:27

รายงาน วศป รวม หนองโดน มิ.ย.62

รายงาน วศป รวม หนองโดน มิ.ย.62

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

สรุปรายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภยั

ระบบไฟฟ้ า

ขอบเขตในการตรวจสอบ
1.ระบบจา่ ยไฟฟ้ าแรงสูงตรวจสอบสภาพทว่ั ไปของอุปกรณ์ ตรวจสอบดว้ ยภาพถ่ายความร้อน
2.หมอ้ แปลงไฟฟ้ า ตรวจสอบสภาพทวั่ ไปของอุปกรณ์ ตรวจสอบดว้ ยภาพถ่ายความร้อนหรือเครื่องมือวดั
เฉพาะ
3. เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าตรวจสอบสภาพทวั่ ไปของอุปกรณ์ ตรวจสอบการทางาน
4. สายไฟฟ้ าแรงต่าภายนอกอาคาร ตรวจสอบสภาพการติดต้งั ตรวจสอบดว้ ยภาพถ่ายความร้อนหรือเคร่ืองมือ

วดั เฉพาะ
5.ระบบไฟฟ้ าภายในอาคารตรวจสอบสภาพทวั่ ไปการติดต้งั ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าหลกั ตูค้ วบคุมไฟฟ้ ายอ่ ย ระบบ
สายดิน ตรวจสอบดว้ ยภาพถ่ายความร้อนหรือเคร่ืองมือวดั เฉพาะ
6. ระบบป้ องกนั ฟ้ าผา่ ตรวจสอบสภาพทวั่ ไปการติดต้งั ตรวจสอบดว้ ยเครื่องมือวดั เฉพาะ
7. ระบบไฟฟ้ าแสงสวา่ ง ตรวจสอบสภาพทวั่ ไปการติดต้งั ตรวจสอบดว้ ยเครื่องมือวดั ความเขม็ แสง
ผดู้ าเนินการตรวจสอบ

1. นายวริ ุฬ แทนประสาน นายช่างไฟฟ้ าชานาญงาน

1.ระบบจ่ายไฟฟ้ าแรงสูง

สถานที่ ดา้ นหนา้ โรงพยาบาลถึงหมอ้ แปลงไฟฟ้ า

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/ขอ้ เสนอแนะ รูปภาพ

อุปกรณ์ป้ องกนั /ตดั ต่อ ปกติ

อุปกรณ์เคร่ืองวดั ปกติ

ระบบสายจ่ายไฟฟ้ า ปกติ

1

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

2. หมอ้ แปลงไฟฟ้ าจานวน 1 ตวั ขนาด 315 kVA

สถานที่ เสาไฟฟ้ าใกลก้ บั โรงไฟฟ้ า

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/ขอ้ เสนอแนะ รูปภาพ

อุปกรณ์ป้ องกนั /ตดั ตอ่ แรงสูง ปกติ

ตวั ถงั ปกติ

อุปกรณ์ประกอบ ปกติ

สารดกั ความช้ืน ปกติ

ป้ ายเตือนอนั ตราย ควรปรับปรุงป้ ายเตือนให้มี

ขนาดมาตรฐาน เห็นหรือสงั เกตได้

ง่าย

ตวั อยา่ ง ป้ ายเตือน

การติดต้งั ปกติ
อุปกรณ์ป้ องกนั /ตดั ตอ่ แรงต่า ปกติ
สายไฟฟ้ า ปกติ

3. เคร่ืองกาเนิดไฟฟ้ าจานวน 1 เครื่อง ขนาด 104 กิโลวตั ต์ (130 KW)

สถานท่ี โรงไฟฟ้ า ติดถนนใกลห้ มอ้ แปลงไฟฟ้ า

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/ขอ้ เสนอแนะ รูปภาพ

ตวั เครื่องยนตต์ น้ กาลงั ปกติ 2

ถงั น้ามนั ปกติ

ควรมีป้ ายการสิ้นเปลืองน้ามนั

จานวน.......ลิตร/ ชวั่ โมง

ตวั กาเนิดไฟฟ้ า ปกติ

ตแู้ ละการติดต้งั ปกติ

ระบบควบคุม ปกติ

อุปกรณ์ป้ องกนั ปกติ

สวติ ช์โอนยา้ ย ปกติ

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

การติดต้งั ปกติ
หอ้ ง หรืออาคาร ปกติ
ป้ ายบอก
ความพร้อมใชง้ าน มี
พร้อม

4.สายจ่ายไฟฟ้ าแรงต่า ภายนอกอาคาร

สถานที่ บริเวณตามแนวถนน

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/ขอ้ เสนอแนะ รูปภาพ

เสาไฟฟ้ า และอุปกรณ์ประกอบ ปกติ

สายไฟฟ้ า ปกติ

การติดต้งั ปกติ

สภาพทว่ั ไป ปกติ

หมนั ตดั ก่ิงไมบ้ ริเวณแนวสายไฟ

พาดผา่ น

3

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

5.ระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร ผลการตรวจสอบ/ขอ้ เสนอแนะ รูปภาพ
5.1 สถานที่ อาคารผปู้ ่ วยนอก
ทาความสะอาดเศษฝ่ นุ ผงต่างๆ
รายการตรวจสอบ ในบริเวณตู้

ตคู้ วบคุมไฟฟ้ าหลกั การตอ่ อุปกรณ์ไฟฟ้ าเพม่ิ เติมควร
สภาพทวั่ ไป ความสะอาด บาลานซ์เฟสใหใ้ กลเ้ คียงกนั

อุปกรณ์ป้ องกนั ปกติ
ตคู้ วบคุมไฟฟ้ ายอ่ ย
ปกติ
สภาพทว่ั ไป ความสะอาด ปกติ
อุปกรณ์ป้ องกนั ปกติ
สายไฟ/บสั เวย์ ควรทาแผนปรับปรุงระบบสาย
ระบบสายดิน ดินใหพ้ ร้อมใชง้ านกบั เตา้ รับที่ใชก้ บั
อุปกรณ์การแพทยท์ ่ีมีความเส่ียง
อุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ
-

ระบบไฟแสงสวา่ ง
ท่ีหอ้ งจ่ายยา ควรปรับปรุงระบบไฟแสงสวา่ งใหพ้ อเพียงต่อการใชง้ าน โดยควรใชโ้ คมไฟฟ้ าแบบโคมคู่
หรือเปลี่ยนมาใชห้ ลอดแบบ LED เพอ่ื ใหส้ วา่ งไดม้ ากกวา่ (ตรวจพบหลอดไฟชารุด 1 หลอด)

4

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

5.2 สถานที่ อาคารผปู้ ่ วยใน (อาคารสงวนฯ)

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/ขอ้ เสนอแนะ รูปภาพ

ตคู้ วบคุมไฟฟ้ าหลกั / ยอ่ ย

สภาพทวั่ ไป ความสะอาด ปกติ

อุปกรณ์ป้ องกนั ปกติ

สายไฟ/บสั เวย์ ปกติ
ระบบสายดิน เตา้ รับบางจุดยงั ไม่มีสายดิน

อุปกรณ์ไฟฟ้ าอ่ืนๆ เตา้ รับบางจุดท่ีตอ่ กบั อุปกรณ์
ไฟฟ้ าท่ีมีความเส่ียง ควรไดร้ ับการตอ่
สายดิน

ขอ้ เสนอแนะอ่ืนๆ
…………………………………………………………………………………………………………..

5

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

5.3 สถานที่ อาคารแพทยแ์ ผนไทย

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/ขอ้ เสนอแนะ รูปภาพ

ตคู้ วบคุมไฟฟ้ าหลกั /ยอ่ ย

สภาพทวั่ ไป ความสะอาด ปกติ

อุปกรณ์ป้ องกนั ปกติ

สายไฟ/บสั เวย์ ปกติ

ระบบสายดิน -

อุปกรณ์ไฟฟ้ าอ่ืนๆ ตอู้ บสมุนไพร หมอ้ ตม้ ชารุด ควร

ตรวจสอบ/แกไ้ ขใหเ้ ป็นปกติ และ

ควรใส่เบรคเกอร์ไฟฟ้ าชนิดกนั ไฟดูด

ไฟเกินเสริม เพื่อความปลอดภยั แก่

ผรู้ ับบริการ

ขอ้ เสนอแนะอ่ืนๆ

5.4 สถานท่ี อาคารสนบั สนุนอ่ืนๆ (จ่ายกลาง ซกั ฟอก)

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/ขอ้ เสนอแนะ รูปภาพ

ตคู้ วบคุมไฟฟ้ าหลกั / ยอ่ ย 6

สภาพทว่ั ไป ความสะอาด ปกติ

อุปกรณ์ป้ องกนั ปกติ

สายไฟ/บสั เวย์ ปกติ

ระบบสายดิน -

อุปกรณ์ไฟฟ้ าอ่ืนๆ เตา้ รับไฟฟ้ าบางหน่วยงานท่ี

ใชอ้ ุปกรณ์ไฟฟ้ าที่มีความเสี่ยงยงั ได้

ตอ่ สายดิน ควรดาเนินการต่อสายดิน

ใหเ้ รียบร้อย

อุปกรณ์ไฟฟ้ าท่ีมีความเสี่ยง

ควรไดร้ ับการต่อสายดิน เช่น เครื่อง

ซีลถุง

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ/ขอ้ เสนอแนะ รูปภาพ

ขอ้ เสนอแนะอื่นๆ

7

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

รายงานผลการตรวจสอบวศิ วกรรมความปลอดภยั
ระบบการป้ องกนั อคั คีภยั

การจดั ทาแผนป้ องกนั อคั คีภยั ท้งั หมดไมม่ ี  มี หมายเหตุ.......................................
การซอ้ มแผนประจาปี ไม่มี  มี หมายเหตุ........................................
จุดรวมพลไมม่ ี มี หมายเหตุ........................................
การฝึกอบรมประจาปี ไมม่ ี  มี หมายเหตุ........................................
เจา้ หนา้ ท่ี/คณะกรรมการป้ องกนั อคั คีภยั ไม่มี มี จานวน............ คนหมายเหตุ.......................
ระบบดบั เพลิงภายนอกอาคารไม่มี  มี หมายเหตุ........................................
ทางเขา้ ออกสาหรับรถดบั เพลิงไมม่ ี  มี หมายเหตุ........................................
ระบบน้าดบั เพลิงภายนอกอาคารไม่มี  มี หมายเหตุ..........................................

รายชื่อผตู้ รวจ
นายวริ ุฬ แทนประสาน ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้ าชานาญงาน

8

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

1.อาคาร/หน่วยงาน.. อาคารผปู้ ่ วยนอก

อุปกรณ์ /ระบบ ชนิดหรือรูปแบบ ผลการตรวจสอบและขอ้ เสนอแนะ

ระบบแจง้ เหตุเพลิงไหม้

 มี ตรวจจบั ควนั ความร้อน

 อตั โนมตั ิ ดว้ ยมือ อ่ืนๆ.

ไมม่ ี หมายเหตุ.

ระบบดบั เพลิง

 มี สารดบั เพลิง

 อตั โนมตั ิ ดว้ ยมือ

ไมม่ ี

ป้ัมน้า
 มอเตอร์ เคร่ืองยนต์

สายฉีดน้า แบบ...............

ทางหนีไฟ มี ไม่มี บริเวณ OPD ควรติดต้งั ระบบไฟ
แสงสวา่ งฉุกเฉิน มี ไม่มี แสงสวา่ งฉุกเฉินอยา่ งนอ้ ย 1จุด
ป้ ายบอกทางมี ไมม่ ี
บนั ได
อ่ืนๆ.
หมายเหตุ
อุปกรณ์ช่วยเหลืออ่ืนๆ
มี ไมม่ ี
การจดั ทาแผนป้ องกนั อคั คีภยั
มี ไม่มี

9

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

2. อาคาร/หน่วยงาน..อาคารผปู้ ่ วยใน – กายภาพ

อุปกรณ์ /ระบบ ชนิดหรือรูปแบบ ผลการตรวจสอบและขอ้ เสนอแนะ

ระบบแจง้ เหตุเพลิงไหม้

 มี ตรวจจบั ควนั ความร้อน

 อตั โนมตั ิ ดว้ ยมือ อ่ืนๆ.

ไม่มี หมายเหตุ.

ระบบดบั เพลิง

 มี สารดบั เพลิง.

 อตั โนมตั ิ ดว้ ยมือ

ไมม่ ี

ป้ัมน้า  มอเตอร์ เครื่องยนต์
สายฉีดน้าแบบ .....................

ทางหนีไฟมี ไม่มี บริเวณที่เป็นทางยาว ควรติดต้งั
แสงสวา่ งฉุกเฉิน มี ไม่มี ระบบไฟแสงสวา่ งฉุกเฉินเพ่ิมเติม
ป้ ายบอกทางมี ไมม่ ี
บนั ได
อ่ืนๆ.
หมายเหตุ………………..

อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ
มี ไม่มี
การจดั ทาแผนป้ องกนั อคั คีภยั
มี ไม่มี

10

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

3. อาคาร/หน่วยงาน..อาคารสนบั สนุนอ่ืนๆ (ซกั ฟอก จา่ ยกลาง แพทยแ์ ผนไทย)

อุปกรณ์ /ระบบ ชนิดหรือรูปแบบ ผลการตรวจสอบและขอ้ เสนอแนะ

ระบบแจง้ เหตุเพลิงไหม้

 มี ตรวจจบั ควนั ความร้อน

 อตั โนมตั ิ ดว้ ยมือ อื่นๆ

ไมม่ ี หมายเหตุ……………………

ระบบดบั เพลิง

 มี สารดบั เพลิง

 อตั โนมตั ิ ดว้ ยมือ

ไมม่ ี

ป้ัมน้า  มอเตอร์ เครื่องยนต์
สายฉีดน้าแบบ ....................

ทางหนีไฟมี ไม่มี ระบบไฟแสงสวา่ งฉุกเฉินควร
แสงสวา่ งฉุกเฉิน มี ไมม่ ี ตรวจสอบใหพ้ ร้อมใชง้ านทุกจุด และ
ป้ ายบอกทางมี ไม่มี บางหน่วยงานท่ีเป็ นอาคารเด่ียวๆ ยงั ไม่
บนั ได มีระบบแสงสวา่ งฉุกเฉิน ควรติดต้งั
อ่ืนๆ. เพ่ิมเติม
หมายเหตุ………………………

อุปกรณ์ช่วยเหลืออ่ืนๆ
มี ไมม่ ี
การจดั ทาแผนป้ องกนั อคั คีภยั
มี ไม่มี

11

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ผลการตรวจวศิ วกรรมความปลอดภยั ระบบก๊าซทางการแพทย์

ขอบเขตการตรวจ
ถงั บรรจุออกซิเจนเหลว
หอ้ งจ่ายก๊าซ
ถงั ก๊าซ
เส้นท่อกา๊ ซ
โซนวาลว์
ระบบสญั ญาณเตือน
หวั จา่ ยออก Station Outlet
ระบบกาจดั กา๊ ซดมยาสลบส่วนเกิน

เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใชต้ รวจ
เครื่องวดั เปอร์เซ็นตอ์ อกซิเจน ยหี่ อ้ BW.รุ่น GAMIC4
เครื่องวดั ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ ยห่ี อ้ BACHARACH รุ่น N2O Monitor 3010
เครื่องวดั ความดนั ก๊าซที่ Station Outlet
เครื่องวดั อุณหภมู ิ ยหี่ ้อ DIGICON รุ่น TH-03
เครื่องวดั ความดงั ของเสียง ยห่ี อ้ DIGICON รุ่น DS-325

รายช่ือผตู้ รวจ ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้ าชานาญงาน
นายวริ ุฬ แทนประสาน

ผลการตรวจระบบก๊าซออกซิเจนดว้ ยเคร่ืองมือตรวจวดั

ยห่ี อ้ /ขนาด/สถานที่ อุณหภมู ิของ ระดบั ความดงั ของ เปอร์เซ็นต์ ความดนั ก๊าซท่ี เปอร์เซ็นตอ์ อกซิเจน

หอ้ งเกบ็ กา๊ ซ หอ้ งเก็บถงั สญั ญาณเตือนใน ออกซิเจน ในห้อง Station Outlet ที่Station Outlet
เกณฑม์ าตรฐาน
ออกซิเจน ระยะ 1 เมตร จ่ายกา๊ ซ

-- -- -

< 54 ๐C > 80 (dBa) ≤ 20.9 (%) 50-60 (psi) ≤ 20.9 (%)

ผลการตรวจ/ขอ้ เสนอแนะ

..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

12

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

บนั ทึกผลการตรวจทางกายภาพ ระบบออกซิเจนทางการแพทย์

สถานท่ีตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข
ระบบ -
ออกซิเจนเหลว สถานท่ีติดต้งั ถงั ออกซิเจนเหลว มีร้ัวก้นั มน่ั คงแขง็ แรง
(Liquid Oxygen)
 มี (เหมาะสม)  มี (ไมเ่ หมาะสม)  ไมม่ ี
-
ไม่มีก่ิงตน้ ไมล้ ้าเขา้ ในเขตร้ัวก้นั ถงั ออกซิเจนเหลว ไม่มีระบบออกซิเจนเหลว
-  ไมม่ ีก่ิงไม้  มีก่ิงไม้
ป้ ายเตือน “หา้ มสูบบุหร่ีหรือทาใหเ้ กิดประกายไฟ”
-  มี (เหมาะสม)  มี (ไม่เหมาะสม)  ไม่มี

- ระบบสายดิน
 มี  ไมม่ ี
-
ห่างจาก แหล่งเก็บวสั ดุติดไฟ ที่จอดรถทว่ั ไป ถนนสาธารณะ
ระบบจา่ ยกลาง - ร้ัวโรงพยาบาล อาคารท่ีมีคนอยรู่ วมกนั ไมน่ อ้ ยกวา่ 5 เมตร
กา๊ ซออกซิเจน  ห่างตามมาตรฐาน  ห่างตามมาตรฐานบางขอ้
ชนิดถงั บรรจุ
หวั ฉีดน้าละลายน้าแขง็ ท่ีวาล์วควบคุมระบบและ Vaporizer
 มี  ไมม่ ี

โรงเรือนมีสภาพมน่ั คงแขง็ แรง สามารถป้ องกนั แดดป้ องกนั ฝน
มีการระบายอากาศท่ีดี อากาศถ่ายเทไดอ้ ยา่ งสะดวก อุณหภมู ิใน
หอ้ งตอ้ งไม่เกิน 54 oC (130 oF) ไม่มีความช้ืนหรือน้าขงั มีแสง
สวา่ งสาหรับปฏิบตั ิงานกลางคืน

 มี (เหมาะสม)  มี (ไมเ่ หมาะสม)  ไมม่ ี

- มีป้ ายเตือนหนา้ หอ้ ง “ห้องเก็บออกซิเจน หา้ มสูบบุหร่ีหรือทาให้ ถงั ใหญต่ อ่ ใชง้ านทุกถงั
เกิดประกายไฟ” ขนาดตวั หนงั สือตอ้ งมองเห็นและอา่ นได้
ชดั เจน 13
 มี (เหมาะสม)  มี (ไม่เหมาะสม)  ไม่มี

- ตอ้ งมีเคร่ืองดบั เพลิงแบบมือถือติดต้งั ไวห้ นา้ ห้อง จานวน
เหมาะสม ตาแหน่งสะดวกต่อการใชง้ าน ความสูงในการติดต้งั
วดั จากพ้ืนถึงมือจบั ไม่เกิน 1.4 เมตร
 มี สูงไม่เกิน 1.4 เมตร  มี สูงเกิน 1.4 เมตร

- ถงั บรรจุก๊าซที่เตม็ ตอ้ งสวมฝาครอบวาลว์ หวั ถงั ทุกถงั
 สวมทุกถงั  สวมบางถงั  ไมส่ วม  ไม่มี

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

สถานที่ตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข

ระบบจา่ ยกลาง - ถงั ก๊าซที่ติดต้งั ใชง้ านตอ้ งมีอุปกรณ์ป้ องกนั การลม้ ทุกถงั
ก๊าซออกซิเจน  มีทุกถงั  มีบางถงั  ไมม่ ีท้งั หมด
ชนิดถงั บรรจุ

- มีป้ ายบอกสถานะของกา๊ ซ “เตม็ ” “หมด” หรือ “กาลงั ใชง้ าน”
แยกออกจากกนั
 มี (เหมาะสม)  มี (ไม่เหมาะสม)  ไม่มี

- สีของถงั ถูกตอ้ งตามมาตรฐานก๊าซออกซิเจน ท่ีใชท้ างการแพทย์
 ตรงมาตรฐานทุกถงั  ตรงมาตรฐานบางถงั

- ตอ้ งไม่มีสารหล่อล่ืนประเภทน้ามนั เกบ็ ไวใ้ นหอ้ ง
(used no oil)
 ไมพ่ บ  พบ

- มีกญุ แจคลอ้ ง ป้ องกนั บุคคลภายนอก
 มี (คลอ้ ง)  มี (ไม่คลอ้ ง)  ไม่มี

ชุดจา่ ยกา๊ ซจาก - ชุดจ่ายกา๊ ซจากถงั บรรจุ ประกอบดว้ ยถงั บรรจุ 2 ฝ่ังสลบั กนั จ่ายเขา้
ถงั บรรจุ ระบบเสน้ ถงั แต่ละฝั่งมีอุปกรณ์ควบคุมความดนั และถงั บรรจุต่อกบั
(Manifold) หวั ความดนั สูง (High Pressure Header) ถงั บรรจุท้งั สองดา้ นรวมกนั
จ่ายเฉลี่ยไดอ้ ยา่ งนอ้ ย 1 วนั เม่ือฝ่ังที่หน่ึง (Primary Bank) ไม่
- สามารถจ่ายใหร้ ะบบได้ ฝ่ังที่สอง (Secondary Bank) ตอ้ งเร่ิมทางาน
- อยา่ งอตั โนมตั ิเพ่ือจ่ายใหร้ ะบบ ตอ้ งต่อตวั รับสญั ญาณ กบั แผง
- สญั ญาณเตือนหลกั เพ่ือแสดงใหท้ ราบวา่ ขณะน้ีมีการเปลี่ยนไปใชถ้ งั
บรรจุฝ่ังท่ีสอง
 มี (เหมาะสม)  มี (ไมเ่ หมาะสม)  ไม่มี

มีป้ ายวธิ ีใชเ้ ป็นภาษาไทยหรือสญั ลกั ษณ์ แสดงข้นั ตอนการใช้
งาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตั ิเดียวกนั
 มี (เหมาะสม)  มี (ไม่เหมาะสม)  ไมม่ ี

ตอ้ งไม่มีวสั ดุอุดก้นั รูลิ้นระบายความดนั (Pressure Relief Valve)
ที่ลิ้นระบายความดนั สูง และลิ้นระบายความดนั ต่า
 ไม่มีวสั ดุอุดก้นั  มีวสั ดุอุดก้นั
ท่อหางหมู (Pigtail)ท่ีไม่ไดต้ อ่ ใชง้ านตอ้ งมีฝาปิ ดตรงปลายท่อ

14

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

สถานท่ีตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข
ป้ องกนั แมลงเขา้ ไปทารังเกิดการอุดตนั ตอ่ ใชง้ านครบทุกถงั
 มี (เหมาะสม)  มี (ไม่เหมาะสม)  ไม่มี

เส้นทอ่ กา๊ ซ - ทอ่ ทองแดงที่ใชใ้ นระบบจา่ ยกา๊ ซทางการแพทย์ ตอ้ งเป็นแบบ
(Pipeline Gas ไม่มีตะเขบ็
 ใช่  ไม่ใช่
System)
- ตอ้ งทาสีเขียวมรกตตลอดเส้นทอ่ พร้อมทาสัญลกั ษณ์บอกทิศ
ทางการไหลของกา๊ ซ
-  มี (เหมาะสม)  มี (ไมเ่ หมาะสม)  ไม่มี
หา้ มเดินสายไฟหรือสายสัญญาณตา่ งๆพนั ไปกบั เส้นท่อก๊าซ
ลิ้นปิ ด–เปิ ดกา๊ ซ -  ไมม่ ี  มี
(Zone Valve) ตอ้ งมีป้ ายบอกชนิดของก๊าซขนาดมองเห็นชดั เจน เพอ่ื บอก
ตาแหน่งควบคุมการจ่ายก๊าซ ติดที่กล่องครอบเหนือโซนวาลว์
-  มี (ครอบคลุม)  มี (ไมค่ รอบคลุม)  ไม่มี
ตอ้ งทาสีลิ้นปิ ดใหต้ รงกบั ชนิดของก๊าซออกซิเจน ( เขียวมรกต )
-  ทาสี (ตรงชนิด)  ทาสี (ไม่ตรงชนิด)
 ไมท่ าสี
-
ลิ้นปิ ดเป็นวาลว์ โลหะแบบ 3 ชิ้น
-  เป็น  ไม่เป็น

ทางเปิ ดออกของ - ตอ้ งมีมาตรวดั ความดนั ติดต้งั หลงั วาลว์
ก๊าซออกซิเจน  มี ไม่มี
(Station Outlet) ติดต้งั ในตาแหน่งท่ีมองเห็นชดั เจนและสามารถเขา้ ถึงไดอ้ ยา่ ง
สะดวก ไม่มีส่ิงกีดขวาง
-  ชดั เจน/สะดวก  ชดั เจน/ไม่สะดวก
 ไม่ชดั เจน/ไมส่ ะดวก

ตอ้ งมีค่าความดนั ใชง้ านระหวา่ ง 50 – 60 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ้ว
(PSI)
 แรงดนั ปกติ  แรงดนั ต่ากวา่ เกณฑ์
ไม่มีการรั่วของก๊าซที่ ออกซิเจนเอาทเ์ ลท
 ไม่มีจุดร่ัว  มีจุดรั่ว

15

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

สถานที่ตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข

- อยใู่ นตาแหน่งท่ีใชง้ านไดส้ ะดวกไมม่ ีส่ิงกีดขวาง
( สูงจากพ้ืน 1.4 เมตร)
 สะดวก ไมส่ ะดวก

ระบบสัญญาณ - ตอ้ งมีชุดสัญญาณเตือนเฝ้ าระวงั การทางาน มีสญั ญาณเตือนท้งั
เตือน (Alarm แสงและเสียง (เสียงดงั อยา่ งนอ้ ย 80 dBa ที่ระยะ 1 ม.) สามารถ
ปิ ดเสียงใหเ้ งียบได้ แตถ่ า้ เกิดสถานการณ์ที่ทาใหเ้ กิดสญั ญาณ
System) เตือนคร้ังท่ีสองขณะสัญญาณเตือนคร้ังแรกยงั ปิ ดอยตู่ อ้ งสามารถ
กระตุน้ ใหส้ ัญญาณดงั ไดอ้ ีกคร้ัง
การนาถงั กา๊ ซไป -  มี (การทางานสมบูรณ์)
ใชง้ าน  มี (การทางานไม่สมบรู ณ์)
-
การขนยา้ ยถงั ก๊าซกระทาดว้ ยความประมาทเช่น นอน กลิ้ง โยน
- หรือต้งั บนรถเขน็ ผปู้ ่ วย
-  พบ  ไมพ่ บ

ใชง้ านถงั ออกซิเจนโดยไม่ไดต้ ิดต้งั อุปกรณ์ป้ องกนั ถงั ลม้ หรือใช้
วสั ดุไมเ่ หมาะสม
 พบ  ไมพ่ บ

ถ่ายเทกา๊ ซออกซิเจนจากถงั ใหญส่ ู่ถงั เล็กเอง
 พบ  ไมพ่ บ

ใชป้ ระแจเล่ือนในการถอดชุด Regulator ออกจากถงั บรรจุก๊าซ
 พบ  ไมพ่ บ

16

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ผลการตรวจวศิ วกรรมความปลอดภยั ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ขอบเขตการตรวจ
บริเวณผปู้ ่ วยรอตรวจ (OPD)
หอ้ งตรวจโรค
หอ้ งฉุกเฉิน
หอ้ งปฏิบตั ิการทนั ตกรรม
หอ้ งชนั สูตร
หอ้ งผา่ ตดั
หอ้ งคลอด
หอ้ งไตเทียม
หอ้ งผปู้ ่ วยหนกั
หน่วยจา่ ยกลาง (บริเวณห้องเกบ็ ของ Sterile)

เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชต้ รวจวดั
เครื่องนบั อนุภาคอากาศ ยห่ี อ้ TSI รุ่น 8525
เคร่ืองวดั ปริมาณฝ่ นุ ในอากาศ ยหี่ อ้ TSI รุ่น 8520
เครื่องวดั ค่ากา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ ยหี่ อ้ TSI รุ่น 7515
เครื่องวดั อุณหภูมิและความช้ืนสมั พทั ธ์ ยห่ี อ้ DIGICON รุ่น TH-03

ผตู้ รวจ ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้ าชานาญงาน
นายวริ ุฬ แทนประสาน

17

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

บนั ทึกผลการตรวจคณุ ภาพอากาศในอาคารทวั่ ไป

สถานท่ี/รายการ ปริมาณฝ่ นุ CO2 อุณหภูมิ ความช้ืน
สมั พทั ธ์

หอ้ งพบั ผา้ 0.017 352 33 71
หอ้ งแพค็ เครื่องมือ 65
หอ้ งเก็บเครื่องมือSterile 0.024 721 31 66
หอ้ งกายภาพบาบดั 36
แพทยแ์ ผนไทย หอ้ งนวดหญิง 0.024 610 32 45
แพทยแ์ ผนไทย หอ้ งนวดชาย 51
หอ้ งเจา้ หนา้ ท่ีแผนกผปู้ ่ วยใน 0.011 477 31 43
หอ้ งผปู้ ่ วยแผนกผปู้ ่ วยในชาย 60
หอ้ งผปู้ ่ วยแผนกผปู้ ่ วยในหญิง 0.017 702 29 55
หอ้ งทนั ตกรรม 60
หอ้ งอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิน 0.017 503 31 68
หอ้ งบตั ร 67
โถง OPD 0.016 603 32 79
หอ้ งจ่ายยา 64
คลินิกใหน้ ม 0.017 347 33 80
หอ้ งชนั สูตร 57
หอ้ งรอคลอด 0.027 427 33 67
หอ้ งคลอด 73
หอ้ งX-Ray 0.018 464 29 81
งานเวชปฏิบตั ิและชุมชน 80
หอ้ งบริหาร 0.026 371 27 62
40 - 60
เกณฑม์ าตรฐาน 0.033 386 27 % RH

0.030 355 29

0.028 423 27

0.030 398 31

0.018 449 27

0.023 516 29

0.030 388 29

0.031 339 28

0.021 369 28

0.012 726 29

<0.120 < 1,000 ppm 18 - 27

mg/m3 ๐C

18

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

บนั ทึกผลการตรวจทางกายภาพระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข

โรงซกั ฟอก - มีระบบดกั ฝ่ นุ ผา้ เป็ นชนิดแยกจากเคร่ืองอบตา่ งหาก
-  มี เป็นชนิดถงั น้าดดั ฝ่ นุ  ไม่มี
สภาพของอุปกรณ์ประกอบระบบดกั ฝ่ นุ ผา้
 ดี  ไมส่ มบรู ณ์  ชารุด

หน่วยจา่ ย - กิจกรรมคลุกแป้ งถุงมือแยกหอ้ งเป็ นสดั ส่วนเฉพาะ
กลาง  แยก  ไม่แยก

- มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ช่วยคลุกแป้ งถุงมือ ไมม่ ีกิจกรรม
-  มี เป็นชนิดตปู้ ิ ดใชม้ ือสอด  ไมม่ ี ไม่มีโรงครัว

- หอ้ งคลุกแป้ งถุงมือมีระบบระบายอากาศแบบเจือจางหรือ
- ระบายอากาศแบบเฉพาะจุดหรือไม่
โภชนาการ -  มี เป็นชนิด........................  ไม่มี
หอ้ งห่อเครื่องมือติดต้งั เคร่ืองปรับอากาศหรือไม่
-  ติดต้งั  ไมต่ ิดต้งั
ประสิทธิภาพการทางานเคร่ืองปรับอากาศ
ตึกผปู้ ่ วยใน -  ดี  ไมส่ มบูรณ์ ชารุด
หอ้ งทางาน
พยาบาล - มีครอบและพดั ลมดูดลมอากาศท่ีหนา้ เตาปรุงอาหาร
 มี เหมาะสม  มี ควรปรับปรุง  ไมม่ ี
( ) ครอบดูดลมติดผนงั ต่า
( ) ครอบดูดลมติดผนงั สูง
( ) ครอบดูดลมติดกลางหอ้ ง

ความเร็วลมท่ีหนา้ ครอบดูดลมเพยี งพอหรือไม่ โดยสังเกตได้
จาก ควนั กลิ่น ไอ ที่ยงั คงเหลือ หรือใชเ้ ครื่อง
วดั ความเร็วลม วดั ที่ครอบดูดลม
 เร็วพอ  เร็วไมพ่ อ
หอ้ งติดต้งั เครื่องปรับอากาศหรือไม่
 ติดต้งั  ไมต่ ิดต้งั
สภาพหอ้ งปิ ดมิดชิดไมม่ ีรอยร่ัวตาม กระจก ประตู ขอบ
หนา้ ตา่ ง เหมาะสาหรับติดต้งั เครื่องปรับอากาศ
 มิดชิดไมร่ ั่ว  ไม่มิดชิดมีการรั่ว

19

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

สถานท่ีตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข
-
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องปรับอากาศ 20
-  ดี  ไม่สมบูรณ์ ชารุด
มีการระบายอากาศเสียในห้องหรือไม่
ผปู้ ่ วยในรวม -  มี  ไมม่ ี
ชาย อุณหภูมิเหมาะสมสาหรับการพกั ผอ่ นหรือไม่
 เหมาะสม  ไมเ่ หมาะวดั ค่าได.้ ...oC
ผปู้ ่ วยในรวม -
หญิง มีหอ้ งแยกผปู้ ่ วยวณั โรคระยะควบคุมการทานยา
-  มี อยทู่ ่ีหอ้ งแยกโรค  ไมม่ ี
หอ้ งแยกสามารถควบคุมทิศทางการระบายอากาศใหผ้ า่ นจาก
หอ้ งปฏิบตั ิการ - พ้นื ที่สะอาดมากไปสะอาดนอ้ ยไดห้ รือไม่
ทนั ตกรรม  ได้  ไมไ่ ด้
- หอ้ งติดต้งั เคร่ืองปรับอากาศหรือไม่
 ติดต้งั  ไมต่ ิดต้งั
- ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องปรับอากาศ
 ดี  ไม่สมบรู ณ์  ชารุด
- สภาพหอ้ งปิ ดมิดชิดไม่มีรอยร่ัวตาม กระจก ประตู ขอบ
หนา้ ต่าง เหมาะสาหรับติดต้งั เครื่องปรับอากาศ
อุบตั ิเหตุ- -  มิดชิดไม่ร่ัว  ไม่มิดชิดมีการรั่ว
ฉุกเฉิน มีการระบายอากาศที่เหมาะสมตามหลกั การป้ องกนั การติด
เช้ือทางอากาศหรือไม่
-  มี(เหมาะสม)  มี (ไม่เหมาะสม)  ไม่มี
หอ้ งติดต้งั เคร่ืองปรับอากาศหรือไม่
-  ติดต้งั  ไม่ติดต้งั
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องปรับอากาศ
-  ดี  ไมส่ มบูรณ์  ชารุด
สภาพหอ้ งปิ ดมิดชิดไมม่ ีรอยร่ัวตาม กระจก ประตู ขอบ
หนา้ ตา่ ง เหมาะสาหรับติดต้งั เครื่องปรับอากาศ
 มิดชิดไมร่ ั่ว  ไม่มิดชิดมีการร่ัว
มีการระบายอากาศที่เหมาะสมตามหลกั การป้ องกนั การติด
เช้ือทางอากาศหรือไม่
 มี(เหมาะสม)  มี(ไม่เหมาะสม)  ไม่มี

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

สถานท่ีตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข
หอ้ งรอคลอด - ไม่ไดใ้ ชง้ าน
หอ้ งติดต้งั เครื่องปรับอากาศหรือไม่
-  ติดต้งั  ไมต่ ิดต้งั
- ประสิทธิภาพการทางานของเคร่ืองปรับอากาศ
 ดี  ไมส่ มบูรณ์  ชารุด
-
หอ้ งคลอด - สภาพหอ้ งปิ ดมิดชิดไม่มีรอยร่ัวตาม กระจก ประตู ขอบ
หนา้ ตา่ ง เหมาะสาหรับติดต้งั เครื่องปรับอากาศ
-  มิดชิดไม่รั่ว  ไมม่ ิดชิดมีการร่ัว
- มีการระบายอากาศที่เหมาะสมหรือไม่
 มี (เหมาะสม)  มี(ไมเ่ หมาะสม)  ไมม่ ี

หอ้ งติดต้งั เครื่องปรับอากาศหรือไม่
 ติดต้งั  ไมต่ ิดต้งั
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องปรับอากาศ
 ดี  ไม่สมบูรณ์  ชารุด

สภาพหอ้ งปิ ดมิดชิดไม่มีรอยร่ัวตาม กระจก ประตู ขอบ
หนา้ ต่าง เหมาะสาหรับติดต้งั เครื่องปรับอากาศ
 มิดชิดไมร่ ั่ว  ไมม่ ิดชิดมีการรั่ว

21

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ผลการตรวจวศิ วกรรมความปลอดภยั ระบบไอน้า

ขอบเขตการตรวจ
- โรงเรือนเคร่ืองน่ึงไอน้า
- หอ้ งเก็บก๊าซเช้ือเพลิง
- เครื่องน่ึง, ชุดผลิตไอน้าและอุปกรณ์

เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชต้ รวจ
- เครื่องวดั ความเขม้ ของแสง (ระบุยห่ี อ้ . DIGICON รุ่น...........)
- เคร่ืองวดั อุณหภูมิ(ระบุยห่ี ้อ. DIGICON.รุ่น...........)

รายช่ือผตู้ รวจ ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้ าชานาญงาน
นายวริ ุฬ แทนประสาน

บนั ทึกผลการตรวจหอ้ งน่ึงฆ่าเช้ือดว้ ยเครื่องมือตรวจวดั

สถานที่/ตาแหน่ง อุณหภูมิหอ้ งติดต้งั แสงสวา่ งในหอ้ ง ระดบั เสียงในหอ้ ง หมายเหตุ
0Cตอ่ ๘ชม ติดต้งั เคร่ือง(lux) เคร่ือง

(dBaตอ่ 8ชม )

หอ้ งน่ึงฆ่าเช้ือดว้ ยไอน้า ๔ มุม 33 250 70

เกณฑม์ าตรฐาน 45 200 90

ผลการตรวจ/ขอ้ เสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

22

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

บนั ทึกผลการตรวจทางกายภาพระบบไอน้า

สถานที่ตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข
โรงเรือนเครื่อง
น่ึงไอน้า - มีโรงเรือนใหม้ น่ั คงแขง็ แรง ถ่ายเทอากาศไดด้ ี
 มี  ไม่มี
โรงเรือนเครื่อง
น่ึงไอน้า - มีประตเู ขา้ ออก 2 ทางและอยตู่ รงขา้ มกนั
 มี  ไม่มี

- มีแสงสวา่ งไม่นอ้ ยกวา่ 200 luxs
 มี ไม่มี

- ภายในโรงเรือนตอ้ งไม่มีการเก็บเช้ือเพลิงอยา่ งอ่ืน
นอกจากท่ีใชก้ บั เครื่องน่ึงเทา่ น้นั
 มี  ไมม่ ี

- มีเคร่ืองดบั เพลิงขนาดความจุ 15 lb ชนิด ABC อยา่ ง

นอ้ ย 1 ถงั

 มี  ไมม่ ี

- มีป้ ายแสดงข้นั ตอนการทางานและการใชง้ านของ
หมอ้ ไอน้า
 มี  ไมม่ ี

- ภายในโรงเรือนที่มีการติดต้งั อุปกรณ์เสริม เช่น
อุปกรณ์ปรับสภาพน้า หมอ้ ทาน้าร้อน ตอ้ งติดต้งั ห่าง
จากหมอ้ ไอน้าไม่นอ้ ยกวา่ 2.5 เมตร
 มากกวา่ 2.5 เมตร  นอ้ ยกวา่ 2.5 เมตร

- มีเคร่ืองต้งั แต่ 2 เครื่องตอ้ งห่างกนั อยา่ งนอ้ ย 1.5
เมตร มากกวา่ 1.5 เมตร นอ้ ยกวา่ 1.5 เมตร

- มีป้ ายแสดงข้นั ตอนการทางานและการใชง้ านของ

หมอ้ ไอน้า
 มี  ไมม่ ี

หอ้ งเกบ็ กา๊ ซ - บริเวณท่ีเกบ็ หรือต้งั ถงั กา๊ ซ ตอ้ งมีการระบายอากาศ
เช้ือเพลิง และถ่ายเทอากาศท่ีดี(มีพ้นื ท่ีช่องระบายอากาศไม่
นอ้ ยกวา่ 10เปอร์เซ็นตข์ องผนงั )
ถ่ายเทอากาศดี ถ่ายเทอากาศไม่ดี

23

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

สถานท่ีตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข

หอ้ งเกบ็ ก๊าซ - ถงั กา๊ ซหุงตม้ ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภณั ฑ์
เช้ือเพลิง อุตสาหกรรมถงั กา๊ ซปิ โตรเลียมเหลวที่กระทรวง
อุตสาหกรรมประกาศกาหนด
 เป็นไปตามมาตรฐาน
 ไมเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน

- มีโซ่ หรืออุปกรณ์ยดึ ถงั กา๊ ซหุงตม้ เพื่อไม่ใหถ้ งั
เคลื่อนตวั และลม้ ได้
 มี  ไมม่ ี

- ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่สามารถเกิดประกายไฟ ไม่
นอ้ ยกวา่ 2 เมตร
 มากกวา่ 2 เมตร  นอ้ ยกวา่ 2 เมตร
รายละเอียด ใชเ้ คร่ืองแบบไฟฟ้ า

- ห่างจากแหล่งความร้อนสูง ประกายไฟ หรือเปลวไฟ
ไม่นอ้ ยกวา่ 15 เมตร
 มากกวา่ 15 เมตร  นอ้ ยกวา่ 15 เมตร

- มีแนวก้นั ป้ องกนั มิใหย้ านพาหนะหรือสิ่งอ่ืนใดมา
กระทบ
 มี  ไม่มี รายละเอียด ไม่อยใู่ นเส้นทางสญั จร

- ตอ้ งไมร่ ับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง หรือมี
อุณหภูมิสะสม ไม่เกิน 52 องศา C

-  มี  ไมม่ ี
- มีป้ ายเตือน “อนั ตรายบริเวณวตั ถุไวไฟ” รอบๆ

บริเวณสถานที่เก็บ และท่ีมีการใชก้ ๊าซหุงตม้
 มี  ไม่มี

- หลอดแกว้ วดั ระดบั น้า การติดต้งั ตอ้ งมองเห็นระดบั
น้าไดช้ ดั เจน และมีการ์ดครอบป้ องกนั หลอดแกว้
 มี  ไม่มี

- หมอ้ ไอน้าท่ีมีพ้นื ท่ีรับความร้อนต้งั แต่ 50 ตาราง

24

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

สถานท่ีตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข
เมตรข้ึนไป ตอ้ งติดต้งั ลิ้นนิรภยั ไม่นอ้ ยกวา่ 2 ตวั
หอ้ งเกบ็ กา๊ ซ โดยมีขนาดเส้นผา่ ศนู ย์ กลางบา่ ลิ้นไม่นอ้ ยกวา่ 15
เช้ือเพลิง มิลลิเมตร และสามารถระบายไอน้าไดม้ ากกวา่ อตั รา
การผลิตไอน้าของหมอ้ ไอน้า
 มี  ไม่มี
- ลิ้นนิรภยั แบบสปริงที่มีคานงดั สาหรับทดสอบการ
ทางาน ตอ้ งทาการทดสอบสภาพการทางาน โดยการ
ยกคานดว้ ยมืออยา่ งนอ้ ยสปั ดาห์ละคร้ัง
 มี ไมม่ ี

- ลิ้นเปิ ด-ปิ ดท่อระบายน้าทิ้งตอ้ งอยใู่ นตาแหน่งท่ีเขา้
ไปปฏิบตั ิงานไดง้ ่าย ถา้ ติดต้งั อยตู่ ่ามาก หรือใน
บริเวณท่ีคบั แคบเขา้ ไปเปิ ด-ปิ ดไมส่ ะดวก ตอ้ งต่อ
กา้ นสาหรับเปิ ด-ปิ ดใหส้ ามารถเปิ ด-ปิ ดไดส้ ะดวก
ปลอดภยั
 มี  ไมม่ ี

- ทอ่ ระบายตอ้ งติดต้งั ใหร้ ะบายลงในท่ีท่ีเห็นไดง้ ่ายเม่ือ
เกิดการร่ัว และปลายทอ่ ระบายตอ้ งต่อลงในท่ีท่ี
ปลอดภยั และอยใู่ นตาแหน่งที่สามารถมองเห็นและ
ไดย้ นิ เสียงชดั เจน
 มี  ไมม่ ี

- มีผดู้ ูแลควบคุมหมอ้ ไอน้า
 มี  ไม่มี

- ผดู้ ูแลผา่ นการอบรม การควบคุมหมอ้ ไอน้า
 ผา่ นการอบรม  ไมผ่ า่ นการอบรม

25

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ระบบสุขาภิบาล (ระบบบาบดั น้าเสียและมูลฝอยติดเช้ือ)

บนั ทึกผลการตรวจทางกายภาพระบบสุขาภิบาล(ระบบบาบดั น้าเสียและมลู ฝอยติดเช้ือ

ขอบเขตการตรวจ

 ท่ีพกั รวมมูลฝอยติดเช้ือ
 ระบบบาบดั น้าเสีย
 บ่อดกั ไขมนั
 ระบบฆา่ เช้ือโรค
 ระบบท่อและวาลว์ ตา่ งๆ

 บอ่ หมกั
 ตคู้ วบคุมไฟฟ้ า
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใชต้ รวจ
- ไมม่ ี

รายช่ือผตู้ รวจ ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้ าชานาญงาน
นายวริ ุฬ แทนประสาน

26

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

สถานที่ตรวจ รายละเอียด แนวทางแกไ้ ข

เตาเผามลู ฝอย  ดาเนินการเผามูลฝอยติดเช้ือเอง

ติดเช้ือ  ยกเลิกการเผามูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาล จา้ ง

เอกชนนาไปกาจดั

- สภาพเตาเผามลู ฝอยติดเช้ือ

 มีสภาพสมบรูณ์  มีสภาพไมส่ มบรูณ์

ที่พกั รวมมูล - ที่พกั รวมมูลฝอยติดเช้ือที่เป็นหอ้ งหรือเป็นอาคารเฉพาะแยก

ฝอยติดเช้ือ จากอาคารอ่ืน

 มี  ไม่มี

- ป้ ายหนา้ อาคาร “ท่ีพกั รวมมลู ฝอยติดเช้ือ”

 มี  ไมม่ ี

- รางหรือท่อระบายน้าทิง้ เชื่อมตอ่ กบั ระบบบาบดั น้าเสีย
 มี  ไมม่ ี

- มุง้ ลวดป้ องกนั สตั วแ์ มลงเขา้ ภายในหอ้ ง
 มี  ไม่มี

- ที่ลา้ งรถเขน็ มลู ฝอยติดเช้ือเช่ือมต่อกบั ระบบบาบดั น้าเสีย ลานลา้ งรถ พ้ืนทรุดตวั ทาให้
 มี  ไมม่ ี น้าไหลออกบริเวณดา้ นนอก

ระบบบาบดั ระบบบาบดั น้าเสียแบบAS (แทง็ กเ์ จท)
น้าเสีย ระบบบาบดั น้าเสียชนิดถงั เกรอะเติมอากาศ
ระบบบาบดั น้าเสียชนิดสระเติมอากาศ

บ่อดกั ไขมนั - อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบมีสภาพสมบรูณ์
 มีสภาพสมบรูณ์ มีสภาพไมส่ มบรูณ์
ระบบฆา่ เช้ือ
โรค - อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบมีสภาพสมบรูณ์
 มี  ไม่มี
ระบุรายละเอียด ไม่มีอาคารโภชนาการ

- อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบมีสภาพสมบรูณ์
 มีสภาพสมบรูณ์  มีสภาพไม่สมบรูณ์

ระบบทอ่ และ - อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบมีสภาพสมบรูณ์

วาลว์ ต่างๆ  มีสภาพสมบรูณ์  มีสภาพไมส่ มบรูณ์

บ่อหมกั - อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบมีสภาพสมบรูณ์

27

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

 มีสภาพสมบรูณ์  มีสภาพไมส่ มบรูณ์

ตคู้ วบคุม - อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบมีสภาพสมบรูณ์

ไฟฟ้ า  มีสภาพสมบรูณ์  มีสภาพไม่สมบรูณ์

ภาคผนวกระบบไฟฟ้ า

ขอ้ แนะนาระดบั ความส่องสวา่ งท่ีเหมาะสมสาหรับพ้ืนท่ีทางานและกิจกรรมต่างๆภายในอาคาร

( แหล่งท่ีมา : สมาคมแสงสวา่ งแห่งประเทศไทย )

ประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม EMLUX UGRL Ra(min) หมายเหตุ
พ้ืนท่ีรอรับการตรวจ ๒๐๐ ๒๒ ๘๐

ทางเดินทวั่ ไปเวลากลางวนั ๒๐๐ ๒๒ ๘๐

ทางเดินทวั่ ไปเวลากลางคืน ๕๐ ๒๒ ๘๐ ความเขม้ ส่องสวา่ ง

หอ้ งพกั รักษาผปู้ ่ วยนอก ๒๐๐ ๒๒ ๘๐ ท่ีระดบั พ้ืน

หอ้ งทางานแพทย์ ๕๐๐ ๑๙ ๘๐

หอ้ งพกั แพทย์ ๓๐๐ ๑๙ ๘๐

พ้ืนที่หอ้ งพกั ผปู้ ่ วยใน

พ้ืนท่ีทวั่ ไป ๑๐๐ ๑๙ ๘๐

แสงสวา่ งสาหรับการอ่านหนงั สือ ๓๐๐ ๑๙ ๘๐

พ้นื ที่ตรวจทว่ั ไปในห้องพกั ผปู้ ่ วย ๓๐๐ ๑๙ ๘๐ ความเขม้ ส่องสวา่ ง
พ้นื ท่ีตรวจโรคและรักษาโรค ๑๐๐๐ ๑๙ ๘๐ ที่ระดบั พ้ืน
ความสวา่ งในเวลากลางคืน ๘๐
๕ ๑๙

หอ้ งน้าผปู้ ่ วย ๒๐๐ ๒๒ ๘๐

พ้นื ท่ีตรวจโรคทวั่ ไป ๕๐๐ ๑๙ ๙๐

หอ้ งตรวจหูและตา ๑๐๐๐ - ๙๐ ดวงโคม ณ จุดตรวจ

ตรวจสอบสายตาโดยการอา่ นและแผน่ ภาพทาง ๕๐๐ ๑๖ ๙๐
สายตา

หอ้ งดูภาพจากจอภาพของเครื่อง Scanners ๕๐ ๑๙ ๘๐

หอ้ งถ่ายเลือด/เคร่ืองรักษาไตเทียม ๕๐๐ ๑๙ ๘๐

ตรวจรักษาโรคผวิ หนงั ๕๐๐ ๑๙ ๙๐

หอ้ งส่องกลอ้ งตรวจอวยั วะภายในร่างกาย ๓๐๐ ๑๙ ๘๐

หอ้ งเขา้ เฝือก ๕๐๐ ๑๙ ๘๐

หอ้ งสาหรับการรักษาโดยการนวดและแผร่ ังสี ๓๐๐ ๑๙ ๘๐

หอ้ งพกั ฟ้ื นก่อนและหลงั การผา่ ตดั ๕๐๐ ๑๙ ๘๐

หอ้ งผา่ ตดั ๑๐๐๐ ๑๙ ๙๐

28

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ที่ใตโ้ คมผา่ ตดั จาเพาะ EM=๑๐๐k-๑๐๐๐K Lux

พ้นื ท่ีสาหรับห้องดูแลพิเศษ ICU ๑๐๐ ๑๙ ๙๐
พ้นื ท่ีทว่ั ไป ๓๐๐ ๑๙ ๙๐
แสงสวา่ งใชใ้ นการตรวจทวั่ ไป ๑๐๐๐ ๑๙ ๙๐
พ้นื ที่สาหรับการตรวจรักษา
ความสวา่ งสาหรับการเฝ้ าไขก้ ลางคืน

พ้นื ที่หอ้ งทนั ตแพทย์ ๕๐๐ ๑๙ ๙๐ ความเขม้ ส่องสวา่ งที่ระดบั พ้ืน
แสงสวา่ งโดยทว่ั ไป ๑๐๐๐ ๙๐ ดวงโคม ณ จุดรักษา
สวา่ ง ณ ตวั ผปู้ ่ วย ๕๐๐๐ ๙๐ อาจสูงกวา่ ๕,๐๐๐ Lux
ดวงโคมผา่ ตดั ๕๐๐๐ ๙๐ อุณหภมู ิสีอยา่ งต่า ๖,๐๐๐๐K
แสงสวา่ งสาหรับเปรียบเทียบสีพ้ืน ๑๐๐๐ ๑๙ ๙๐
ที่ทดสอบและตรวจสอบสี ๓๐๐ ๒๒ ๘๐
หอ้ งฆ่าเช้ือ ๓๐๐ ๒๒ ๘๐
หอ้ งปลอดเช้ือ ๗๕๐ ๑๙ ๙๐
หอ้ งชนั สูตรพลิกศพ/หอ้ งเก็บศพ ๕๐๐๐ ๙๐ อาจสูงกวา่ ๕,๐๐๐ Lux
หอ้ งชนั สูตรพลิกศพ

คาจากคั วาม

EMLUX : ความส่องสวา่ ง (อิลูมิแนนซ์) หมายถึง ปริมาณแสงที่กระทบลงบนวตั ถุตอ่ พ้ืนที่ มีหน่วยเป็ นลูเมนต่อ
ตารางเมตร หรือ ลกั ซ์

UGRL : คา่ พิกดั สูงสุดของแสงบาดตาโดยรวม (UGRL : Limited Unified Glare Rating) หมายถึง คา่ พกิ ดั แสง
บาดตาโดยความสูงสุดท่ียอมไดเ้ มื่อไดต้ ิดต้งั ระบบแสงสวา่ งเสร็จแลว้ ณ พ้ืนท่ีจุดทางาน

Ra(min) : Minimum Color Rendering Index หมายถึง ดชั นีความถูกตอ้ งของสี (Ra : Color Rendering lndex)
หรือความเหมือนจริงของสีของวตั ถุข้นั ต่าสุดเมื่อมองเห็นขณะท่ีแสงจาก ระบบแสงสวา่ ง ณ พ้นื ท่ีหรือ
จุดทางานกระทบผวิ วตั ถุ

29

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ขอ้ กาหนดระดบั ความดงั ของเสียง ( Noise Criteria : dBA ) ในโรงพยาบาล

บริเวณ ปลอดภยั สูง พอประมาณ ควร บริเวณ ปลอดภยั พอประมาณ ควรปรับปรุง
ปรับปรุง สูง

บา้ นพกั ๒๕ ๓๐ ๓๕ หอ้ งกลุ่มงาน ๓๐ ๓๕ ๔๕

แฟลต ๓๐ ๓๕ ๔๐ หอ้ งทางานรวม ๓๕ ๔๐ ๕๐

หอ้ งจดั เล้ียง ๓๐ ๓๕ ๔๐ ศนู ยค์ อมพวิ เตอร์ ๔๐ ๕๐ ๖๐

สานกั งานทวั่ ไป ๓๕ ๔๐ ๔๕ หอ้ งสมุด ๓๐ ๓๕ ๔๐

โรงครัว ๔๐ ๔๕ ๕๐ หอ้ งทดลอง ๓๕ ๔๐ ๔๕

โรงอาหาร ๔๐ ๔๕ ๕๐ หอ้ งการเงิน ๓๕ ๔๐ ๔๕

หอ้ งซกั รีด ๔๐ ๔๕ ๕๐ หอ้ งช่าง ๔๐ ๔๕ ๕๐

หอ้ งผปู้ ่ วย ๓๐ ๓๕ ๔๐ หอ้ งซกั ฟอก ๔๕ ๖๐ ๗๐

หอ้ งผา่ ตดั ๓๐ ๓๕ ๔๐ หอ้ งน่ึง ๔๕ ๖๐ ๗๐

หอ้ งผปู้ ่ วยรวม ๓๐ ๓๕ ๔๐ หอ้ งเครื่องกาเนิดไอ ๕๕ ๖๕ ๗๕

น้า

หอ้ งประชุม ๒๐ ๒๕ ๓๐ หอ้ งเคร่ืองจกั รขนาด ๖๕ ๗๐ ๘๐
ผอู้ านวยการ ใหญ่

หอ้ งประชุม ๒๕ ๓๐ ๓๕

ทวั่ ไป

หอ้ งผบู้ ริหาร ๓๐ ๓๕ ๔๐

30

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ภาคผนวกระบบป้ องกนั อคั คีภยั

แผนป้ องกนั และระงบั อคั คีภยั
แผนป้ องกนั และระงบั อคั คีภยั ควรประกอบดว้ ยแผนแต่ละสถานการณ์ดงั น้ี
1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้
ประกอบดว้ ยแผนป้ องกนั อคั คีภยั ต่างๆ 3 แผน คือ - แผนการอบรม

- แผนการรณรงคป์ ้ องกนั อคั คีภยั
- แผนการตรวจตรา
2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบดว้ ยแผนเกี่ยวกบั การดบั เพลิงและลดความสูญเสียต่างๆ 3 แผน คือ
- แผนการดบั เพลิง
- แผนการอพยพหนีไฟ
- แผนบรรเทาทุกข(์ จะปฏิบตั ิต่อเนื่องจนเพลิงสงบ)
3. หลงั เหตุเพลิงไหมส้ งบลงแลว้ ประกอบดว้ ยแผน 2 แผน คือ
- แผนบรรเทาทุกข(์ ซ่ึงดาเนินการตอ่ เนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม)้
- แผนปฏิรูปฟ้ื นฟู
การใหแ้ สงสวา่ งฉุกเฉินสาหรับสถานพยาบาล
- การใหแ้ สงสวา่ งเพือ่ การหนีภยั
1.เพ่อื ใหเ้ ห็นทางหนีภยั ชดั เจน และหนีภยั ไดอ้ ยา่ งปลอดภยั
2.เพ่ือใหเ้ ห็นอุปกรณ์แจง้ เหตุดว้ ยมือ และอุปกรณ์ผจญเพลิงท่ีติดต้งั ตามเส้นทางหนีไฟไดอ้ ยา่ งชดั เจน
- การใหแ้ สงสวา่ งสารอง
สาหรับพ้นื ที่ท่ีตอ้ งมีกิจกรรมต่อเน่ืองเม่ือไฟฟ้ าปกติลม้ เหลว
ตอ้ งมีความส่องสวา่ งติดต่อกนั นานไม่นอ้ ยกวา่ 120 นาที

การจดั เตรียมจุดรวมพล
- จุดรวมพลตอ้ งห่างจากอาคารไม่นอ้ ยกวา่ ความสูงของอาคาร แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกวา่ 20 เมตร
- จุดรวมพลตอ้ งไม่เป็นพ้ืนท่ีภายในอาคาร ถนน หรือผวิ จราจรโดยรอบอาคาร
- จดั เตรียมขนาดของพ้ืนที่ประมาณ 0.25 ตารางเมตรต่อคน และควรเผื่อพ้นื ท่ีสาหรับการจดั ต้งั หน่วยงานอื่น ๆที่มา
ช่วยเหลือ
- หากพ้นื ที่วา่ งไม่เพยี งพอตอ่ การรวมพลควรประสานงานกบั อาคารอ่ืน ๆ ขา้ งเคียงเพ่ือขอใชพ้ ้ืนที่เป็นจุดรวมพล
- ควรมีขอ้ มูลสาคญั เช่น เบอร์โทรศพั ทข์ องสถานีตารวจ สถานีดบั เพลิง หน่วยบรรเทาสาธารณภยั ติดแสดงไว้ ณ
จุด รวมพล

31

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ตวั อยา่ งป้ ายจุดรวมพล

มาตรฐานระบบไฟฟ้ าแสงสวา่ งฉุกเฉินและโคมไฟป้ ายทางออกฉุกเฉิน ท่ีเรียกช่ือรหสั ยอ่ ว่า มาตรฐาน ว.ส.ท.
2004-2551 ฉบบั ท่ีถกู ปรับปรุงใหท้ นั สมยั ลา่ สุดในปี พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนดใหอ้ าคารตอ้ งติดต้งั โคมไฟป้ ายทางออก ตาม
รูปแบบสญั ลกั ษณ์ตามมาตรฐาน คือ เป็นสญั ลกั ษณ์รูปภาพ คนวง่ิ ผา่ นประตู พร้อมดว้ ยลูกศรขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน ISO
ซ่ึงจะเป็นสญั ลกั ษณ์รูปภาพสากล ท่ีคนเดินทางไปพกั ในโรงแรม ไปใชบ้ ริการอาคารสาธารณะ ศูนยก์ ารคา้ ร้านอาหาร สถาน
บริการ ท่ีไหนในโลก ก็จะเห็นสญั ลกั ษณ์เหมือนกนั ทวั่ โลก เห็นแลว้ เขา้ ใจได้ โดยไม่ยดึ ติดกบั ภาษาทอ้ งถ่ินของแต่ละ
ประเทศ

32

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ภาคผนวกระบบก๊าซทางการแพทย์

จากคู่มือระบบกา๊ ซทางการแพทย์ สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสุข ปี พทุ ธศกั ราช 2544

ตารางการดูแลบารุงรักษาระบบควบคุมการจา่ ยก๊าซ Manifold ออกซิเจน ไนทรัสออกไซด์

ระยะเวลา ขอ้ ปฏิบตั ิ วธิ ีปฎิบตั ิ

ทุกสปั ดาห์หรือเมื่อ 1. ตรวจสอบรอยร่ัวบริเวณขอ้ ต่อเกลียวหวั ทอ่ ตรวจเช็คดว้ ยน้าฟองสบู่

เปล่ียนทอ่ บรรจุกา๊ ซ บรรจุก๊าซ

2. เช็คระดบั ความดนั ที่ 1st Stage Regulator ตรวจ/ปรับต้งั ใหอ้ ยใู่ นระดบั มาตรฐาน

3. เช็คระดบั ความดนั ท่ี Line Regulator ตรวจ/ปรับต้งั ใหอ้ ยใู่ นระดบั มาตรฐาน

ทุกเดือน 1. ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณขอ้ ต่อเกลียวท้งั ตรวจเช็คดว้ ยน้าฟองสบู่

ระบบ

2. เช็คการทางานชุด Automatic Change Over ตรวจ/ทดสอบจากการใชง้ านจริง

3. ทดสอบระบบ Alarm & Lamp Control ตรวจ/ทดสอบจากการใชง้ านจริง

4. บนั ทึกระดบั ความดนั ใชง้ าน ตรวจ/ปรับต้งั ใหอ้ ยใู่ นระดบั มาตรฐาน

ทุกปี เปล่ียน O-Ring & Seal ท่ีจาเป็น ตรวจ/เปลี่ยนตามอายกุ ารใชง้ าน

ทุก 3 ปี เปล่ียน High Pressure Filter Element ตรวจ/เปลี่ยนตามอายกุ ารใชง้ าน

หา้ มใชน้ ้ามนั หล่อล่ืนทุกชนิดกบั อุปกรณ์ระบบก๊าซ

ตารางการดูแลบารุงรักษาระบบผลิตอากาศอดั (Air Compressor System)

ระยะเวลา ขอ้ ปฏิบตั ิ วธิ ีปฎิบตั ิ

ทุกสปั ดาห์ ทาความสะอาด Inlet Filter เป่ า/เช็ด ทาความสะอาดดว้ ยลม

ทุกเดือน 1. ปรับระดบั ความตึงสายพาน ตรวจ/ปรับต้งั ให้อยใู่ นระดบั มาตรฐาน

2. เช็คระบบควบคุมไฟฟ้ า ตรวจ/ทาความสะอาดอุปกรณ์

3. วดั คา่ กระแสไฟฟ้ า (ดูคา่ มาตรฐานท่ี Motor) ตรวจ/บนั ทึกคา่ กระแสไฟฟ้ า

4. เช็คระดบั ความดนั อากาศอดั ในถงั พกั ตรวจ/ปรับต้งั ให้อยใู่ นระดบั มาตรฐาน

5. เช็คระบบ Automatic Drain ตรวจดูการระบายน้า/ทาความสะอาด

ทุก 6 เดือน 1. เช็ค/ลา้ งระบบ Automatic Drain ถอดลา้ งทาความสะอาด

2. ทาความสะอาด Inlet & After Cooler เป่ า/เช็ด ทาความสะอาดดว้ ยลม

ทุกปี 1. ทาความสะอาด Inlet Filter ตรวจ/เปล่ียนเมื่อชารุด

2. เช็คแหวน ลูกสูบ ถอดเช็ค/ทาความสะอาดแหวน ลูกสูบ

เปล่ียนตามสภาพการใชง้ าน

ทุก 2 ปี เช็ค/เปล่ียน Line Filter Element เปล่ียน Element เม่ือครบกาหนด

ทุก 2,000 ชวั่ โมง 1. เช็ค Ball Bearing เช็ค/เปล่ียนเม่ือชารุด

2. ทาความสะอาด Inlet Filter ตรวจ/เปลี่ยนเมื่อชารุด

33

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ระยะเวลา ขอ้ ปฏิบตั ิ วธิ ีปฎิบตั ิ

ทุก 10,000 ชว่ั โมง 1. Overhaul Piston ring เปลี่ยนแหวนลูกสูบ (โดยช่างผชู้ านาญ)

2. Overhaul Ball Bearing เปลี่ยนชุดลูกปื น (โดยช่างผชู้ านาญ)

ทุกเดือน Air Dryer ตรวจ/ปรับใหอ้ ยใู่ นระดบั มาตรฐาน

1. เช็คกระแสไฟฟ้ าและอุณหภมู ิ

2. ทาความสะอาด Condenser เป่ า/เช็ด ทาความสะอาดดว้ ยลม

3. เช็คระบบ Automatic Drain ตรวจดูการระบายน้า/ทาความสะอาด

ทุก 6 เดือน เช็คระดบั ความดนั น้ายา ตรวจ/ปรับใหอ้ ยใู่ นระดบั มาตรฐาน

ตารางการดูแลบารุงรักษาระบบผลิตสุญญากาศ (Vacuum System)

ระยะเวลา ขอ้ ปฏิบตั ิ วธิ ีปฎิบตั ิ

ทุกสัปดาห์ 1. เช็คระดบั น้ามนั เครื่อง ตรวจ/เติม ใหอ้ ยใู่ นระดบั มาตรฐาน

2. เช็คระดบั หยดน้ามนั เครื่อง (รุ่น Oil Drop) ตรวจ/ปรับใหอ้ ยใู่ นระดบั มาตรฐาน

ทุกเดือน 1. ทาความสะอาด Inlet Filter เป่ า/เช็ด ทาความสะอาดดว้ ยลม

2. ปรับระดบั ความตึงสายพาน ตรวจ/ปรับต้งั ใหอ้ ยใู่ นระดบั มาตรฐาน

3. เช็คระบบควบคุมไฟฟ้ า ตรวจ/ทาความสะอาดอุปกรณ์

4. วดั คา่ กระแสไฟฟ้ า (ดูคา่ มาตรฐานท่ี Motor) ตรวจ/บนั ทึกค่ากระแสไฟฟ้ า

5. เช็คระดบั แรงดูดสุญญากาศในถงั พกั ตรวจ/ปรับต้งั ใหอ้ ยใู่ นระดบั มาตรฐาน

ทุก 6 เดือน 1. เช็ค Coupling Rubber ถอดออกมาตรวจเช็ค

2. เช็ค Bacteria Filter สงั เกตท่ี Indicator

3. ทาความสะอาด Oil cooler เป่ า/เช็ด ทาความสะอาดดว้ ยลม

4. เช็ค Gasballast Filter เป่ า/เช็ด ทาความสะอาดดว้ ยลม

หรือเปล่ียนเมื่อชารุด

ทุกปี 1. เปล่ียนถ่ายน้ามนั เครื่อง เปล่ียนโดยใชน้ ้ามนั ตามขอ้ กาหนด

(ตามมาตรฐานเครื่อง)

2. เช็ค/เปล่ียน Coupling Rubber ถอดออกมาตรวจเช็ค/เปล่ียน

ทุก 2 ปี เปล่ียน Bacteria Filter ใชอ้ ะไหล่แทจ้ ากโรงงานผผู้ ลิต

ทุก 500 ชว่ั โมง เปล่ียนถ่ายน้ามนั เครื่อง เปล่ียนโดยใชน้ ้ามนั ตามขอ้ กาหนด

(คร้ังแรกเปลี่ยนท่ี 100 ชว่ั โมง) (ตามมาตรฐานเครื่อง)

ทุก 2,000 ชวั่ โมง 1. เปลี่ยน Oil Separation Element ใชอ้ ะไหล่แทจ้ ากโรงงานผผู้ ลิต

(ทาโดยช่างผชู้ านาญ)

2. Overhaul Coupling Rubber เปล่ียน Coupling Rubber

(ทาโดยช่างผชู้ านาญ)

34

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

การเกบ็ การบารุงรักษา และการใชก้ ๊าซออกซิเจนท่ีถูกวธิ ี
การเก็บ
1. หอ้ งเกบ็ ถงั กา๊ ซ ตอ้ งเป็นท่ีแหง้ มีการถ่ายเทของอากาศไดด้ ี และมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 54OC
2. ต้งั ถงั ใหต้ รงในแนวด่ิง หา้ มวางถงั กา๊ ซที่มีก๊าซอยเู่ ตม็ ในแนวนอนโดยเด็ดขาด
3. แยกถงั เปล่าและถงั ท่ีมีกา๊ ซเตม็ ออกจากกนั และควรทาเคร่ืองหมายไว้ เพือ่ ป้ องกนั สบั สน
4. ถงั กา๊ ซออกซิเจนทุกถงั ตอ้ งครอบฝาเหล็กไวเ้ สมอ เวน้ แตข่ ณะใชง้ าน
5. ตอ้ งมีราวหรือท่ีรัดถงั กา๊ ซเพ่ือป้ องกนั อุบตั ิเหตุจากการลม้ หรือเลื่อนหลุด
6. บริเวณที่เกบ็ หรือหน่วยจา่ ยก๊าซกลางตอ้ งมีขอ้ ความ “หา้ มสูบบุหรี่หรือทาใหเ้ กิดประกายไฟ”
7. หา้ มเกบ็ ถงั ก๊าซออกซิเจนไวร้ วมกบั วสั ดุ หรือกา๊ ซอ่ืนๆ ท่ีติดไฟไดง้ ่าย
การบารุงรักษา
1. สีของถงั ก๊าซหากเลอะเลือนหรือถลอก ควรนาไปทาสีใหม่ และตอ้ งมีสีเดียวกบั ของเดิม
2. หมนั่ ตรวจเช็คอุปกรณ์นิรภยั ที่วาลว์ ปิ ดเปิ ด อยา่ ใหร้ ูระบายความดนั เมื่อกา๊ ซมีความดนั เกินมีสิ่งอุดตนั
3. ลิ้นปิ ด-เปิ ดของถงั กา๊ ซ ตอ้ งแน่นและไมโ่ ยกคลอน และในการเปิ ดจะตอ้ งเปิ ดไดง้ ่าย
4. เกลียวขอ้ ต่อ ตอ้ งไมบ่ ่ินหรือสึกหรอ ติดต้งั อุปกรณ์ขอ้ ต่อไดง้ ่าย แนบสนิทและไม่รั่วไหล
5. รถเขน็ ถงั ก๊าซตอ้ งอยใู่ นสภาพดี โซ่ตอ้ งรัดถงั กา๊ ซออกซิเจนไดอ้ ยา่ งมนั่ คง
การใช้
1. การเคล่ือนยา้ ยถงั กา๊ ซใส่รถเขน็ ตอ้ งขนคร้ังละถงั มีโซ่รัด มีขอ้ ความ “ก๊าซอนั ตราย” แขวนใหเ้ ห็นชดั เจน
2. ขณะเคลื่อนยา้ ยตอ้ งทาดว้ ยความระมดั ระวงั คือไมใ่ หก้ ระเทือน กระเแทก หรือโยนถงั
3. หา้ มใชส้ ารหล่อลื่น น้ามนั หรือสารติดไฟกบั อุปกรณ์ที่ใชง้ านกบั ออกซิเจนเป็นอนั ขาด
4. การติดต้งั ชุดอุปกรณ์ต่างๆ เขา้ กบั ถงั กา๊ ซออกซิเจน ตอ้ งขนั ยดึ ใหแ้ น่น
5. การเปิ ดลิ้นถงั กา๊ ซ จะตอ้ งค่อยๆ เปิ ด ไม่ควรเปิ ดอยา่ งรวดเร็วและรุนแรง
6. กรณีใชช้ ุดอุปกรณ์ใหอ้ อกซิเจนกบั ผปู้ ่ วย ก่อนที่จะเปิ ดลิ้นที่ถงั กา๊ ซ หรือก่อนท่ีจะเสียบเขา้ กบั Outlet จะตอ้ ง

ปิ ดป่ ุมปรับท่ีชุด Flow meter เพ่ือป้ องกนั ลูกลอยกระแทกกบั ปลายหลอดแกว้
7. กรณีใชก้ า๊ ซจากถงั ก๊าซโดยตอ่ อุปกรณ์ใชง้ านท่ีถงั โดยตรง เมื่อเลิกใชง้ านตอ้ งปิ ดลิ้นที่ถงั ก๊าซใหส้ นิท แลว้

ระบายก๊าซท่ีคา้ งในอุปกรณ์ใชง้ านออกใหห้ มด
8. หา้ มทาการเคลื่อนยา้ ยถงั กา๊ ซออกซิเจนขณะที่วาลว์ ของถงั ยงั เปิ ดอยู่
9. หากถงั กา๊ ซออกซิเจนมีการร่ัวไหลของกา๊ ซ ใหเ้ ลิกใช้ และส่งคืนร้านเพ่ือเปลี่ยนถงั ใหม่

35

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

การดูแลระบบจ่ายกา๊ ซเหลว
1. การเช็คร่ัว ปกติน้าแขง็ จะเกิดข้ึนท่ีท่อในช่วงระหวา่ งถงั กบั ชุดแลกเปล่ียนความร้อน แตถ่ า้ มีน้าแขง็ เกิดข้ึนใน

บริเวณอื่นอาจสนั นิษฐานไดว้ า่ มีการร่ัว ถา้ รั่วมากจะไดย้ นิ เสียงกา๊ ซพงุ่ ออกมา เช่น ท่ีวาลว์ หรือขอ้ ต่อต่างๆ
2. การเช็คความดนั โดยจดคา่ ความดนั ภายในถงั ไวใ้ นตารางบนั ทึก
3. การเช็คระดบั ก๊าซเหลว หากเหลือปริมาณ 30% ก็ควรติดต่อผผู้ ลิตเพื่อสงั่ ก๊าซเหลวเพ่ิม
4. การเช็คบริเวณที่ต้งั ถงั สังเกตวา่ มีคราบน้ามนั จาระบี หรือสารหล่อล่ืนต่างๆ ท่ีเป็ นสารไวไฟ อยบู่ ริเวณกา๊ ซ

เหลวหรือไม่ ถา้ มีควรจดั การเคลื่อนยา้ ยออกไปโดยเร็ว เพราะเสี่ยงตอ่ การเกิดเพลิงไหม้
5. ทดสอบชุดจ่ายก๊าซสารองจากถงั ก๊าซอย่างนอ้ ยเดือนละ 1 คร้ัง โดยจ่ายก๊าซจากแหล่งสารองและปิ ดระบบ

จ่ายก๊าซจากระบบออกซิเจนเหลวเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกวา่ 15 นาที หรือจนก๊าซหมดถงั แลว้ เปลี่ยนถงั ก๊าซเต็ม
เตรียมไว้ เพื่อใหม้ นั่ ใจวา่ ชุดจา่ ยก๊าซสารองสามารถทางานแทนระบบออกซิเจนเหลวไดต้ ลอดเวลา ท้งั น้ีขณะ
ทดสอบตอ้ งสังเกตความดนั ในถงั ออกซิเจนเหลวไม่ให้เกิน 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หากความดนั ข้ึนใกลถ้ ึง
250 ปอนดต์ ่อตารางนิ้ว ใหห้ ยดุ การทดสอบและจา่ ยก๊าซจากระบบออกซิเจนเหลวตามปกติ

36

กองวศิ วกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ภาคผนวก
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ตารางแนบทา้ ยระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
อตั ราการนาเขา้ อากาศภายนอก อตั ราการหมุนเวยี นอากาศภายใน และความดนั สมั พนั ธ์

ลาดบั สถานที่ อตั ราการนาเขา้ อากาศ อตั ราการหมุนเวยี นอากาศ ความดนั สัมพนั ธ์กบั
ภายนอก ภายในหอ้ ง พ้ืนท่ีขา้ งเคียง

ไม่นอ้ ยกวา่ จานวนเท่าของ ไม่นอ้ ยกวา่ จานวนเทา่ ของ

ปริมาตรหอ้ งตอ่ ชว่ั โมง ปริมาตรหอ้ งต่อชวั่ โมง

๑ หอ้ งผา่ ตดั ๕ ๒๕ สูงกวา่
สูงกวา่
๒ หอ้ งคลอด ๕ ๒๕ สูงกวา่
สูงกวา่
๓ หอ้ ง Nursery ๕ ๑๒ สูงกวา่
สูงกวา่
๔ หออภิบาลผปู้ ่ วยหนกั (ICU) ๒ ๖
ต่ากวา่
๕ หอ้ งตรวจรักษาผปู้ ่ วย ๒๖
สูงกวา่
๖ หอ้ งฉุกเฉิน (Trauma Room) ๕ ๑๒ ต่ากวา่
สูงกวา่
๗ บริเวณพกั คอยสาหรับแผนกผปู้ ่ วย ๒ ๑๒ ต่ากวา่
นอกและหอ้ งฉุกเฉิน ต่ากวา่

๘ หอ้ งพกั ผปู้ ่ วย ๒๖ -
ต่ากวา่
๙ หอ้ งแยกผปู้ ่ วยแพร่เช้ือทางอากาศ ๒ ๑๒

๑๐ หอ้ งแยกผปู้ ่ วยปลอดเช้ือ ๒ ๑๒

๑๑ หอ้ งปฏิบตั ิการ (Laboratory) ๒ ๖

๑๒ หอ้ งชนั สูตรศพ ๒ ๑๒

๑๓ หอ้ งฉายรังสีเอกซเรย์ ๒๖

๑๔ หอ้ งลา้ งฟิ ลม์ ๒ ๑๐

ท่ีมา : ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วศิ วกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปภมั ภ์

37

กองวิศวกรรมการแพทย์ 10 – 12 มิถุนายน 2562

ภาคผนวก
ระบบสุขาภิบาล

กฎกระทรวง วา่ ดว้ ยการกาจดั มูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ้ ๑๖ ภายใตบ้ งั คบั ขอ้ ๑๙ ในการเก็บมลู ฝอยติดเช้ือ จะตอ้ งจดั ใหม้ ีท่ีพกั รวมมูลฝอยติดเช้ือที่เป็นห้องหรือ

เป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลกั ษณะดงั ต่อไปน้ี สาหรับใชเ้ ก็บกกั ภาชนะบรรจุมลู ฝอย
ติดเช้ือเพ่ือรอการขนไปกาจดั
(๑) มีลกั ษณะไม่แพร่เช้ือ และอยใู่ นท่ีที่สะดวกตอ่ การ ขนมลู ฝอยติดเช้ือไปกาจดั
(๒) มีขนาดกวา้ งเพียงพอท่ีจะเกบ็ กกั ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไดอ้ ยา่ งนอ้ ยสองวนั
(๓) พ้ืนและผนงั ตอ้ งเรียบ ทาความสะอาดไดง้ ่าย
(๔) มีรางหรือท่อระบายน้าทิง้ เชื่อมต่อกบั ระบบบาบดั น้าเสีย
(๕) มีลกั ษณะโปร่ง ไมอ่ บั ช้ืน
(๖) มีการป้ องกนั สัตวแ์ มลงเขา้ ไป มีประตกู วา้ งพอสมควรตามขนาดของหอ้ ง หรืออาคารเพอื่ สะดวกต่อ
การปฏิบตั ิงาน และปิ ดดว้ ยกุญแจหรือปิ ดดว้ ยวธิ ีอ่ืนที่บุคคลทว่ั ไปไม่สามารถท่ีจะเขา้ ไปได้
(๗) มีขอ้ ความเป็ นคาเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นไดช้ ดั เจนวา่ “ท่ีพกั รวมมลู ฝอยติดเช้ือ” ไวท้ ่ีหนา้ ห้อง
หรือหนา้ อาคาร
(๘) มีลานสาหรับลา้ งรถเขน็ อยใู่ กลท้ ่ีพกั รวมมูลฝอยติดเช้ือ และลานน้นั ตอ้ งมีรางหรือท่อรวบรวมน้าเสียจากการลา้ ง

รถเขน็ เขา้ สู่ระบบบาบดั น้าเสีย

38


Click to View FlipBook Version