The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 3sT, 2020-10-29 12:32:49

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

คำขวญั ประจำจงั หวดั แมฮ่ ่องสอน

“หมอกสำมฤดู กองมูเสียดฟ้ำ ป่ ำเขียวขจี ผคู้ นดี ประเพณีงำม ลือนำมถ่ินบวั ตอง”
สถำนที่ทอ่ งเท่ียว

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ
เมื่อเขำ้ สู่ฤดูหนำวในช่วงเดือน พฤศจิกำยน- ตน้ เดือนธนั วำคม คือ
ช่วงเวลำท่ี ดอกบวั ตองดอยแม่อูคอ อำเภอขนุ ยวม จะบำนสะพร่ัง
ดึงดูดนกั ทอ่ งเที่ยวใหเ้ ขำ้ มำ เยอื น และชมควำมงดงำม ของทอ้ งทุ่งท่ีเตม็
ไปดว้ ยสีเหลือง ปกคลมุ เตม็ เทือกเขำบนพ้ืนที่กวำ่ 1,000 ไร่ เป็นทุง่
ดอกบวั ตองท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซ่ึงมีใหช้ มเพียงปี ละคร้ังเทำ่ น้นั
ช่วงเวลำท่องเที่ยว กลำงเดือนพฤศจิกำยน- ตน้ เดือนธนั วำคมภูชี้เพ้อ
ต้งั อยใู่ กลก้ บั ทุ่งดอกบวั ตองดอยแมอ่ คู อ เป็นจุดชมวิวพระอำทิตยข์ ้ึน
ยลแสงยำมเชำ้ ท่ีเปล่ียนสีไปตำมช่วงเวลำท่ีเปลี่ยนไป พร้อมชมสำย
หมอกคลอเคลำ้ ไปตำมทิวเขำสลบั ซบั ซอ้ น หำกมำในช่วงที่ดอกบวั
ตองบำน สำมำรถมองเห็นวิวของทุง่ ดอกบวั ตองดอยแมอ่ คุ อในมมุ สูงได้
ในอีกมมุ ซ่ึงสวยงำมมำก

ช่วงเวลำทอ่ งเที่ยวท่ีเหมำะสม พฤศจิกำยน- กมุ ภำพนั ธ์

อำเภอเมือง

วดั พระธำตุดอยกองมู
วดั ศกั ด์ิสิทธ์ิคู่บำ้ นคูเ่ มืองของชำวจงั หวดั แมฮ่ ่องสอนมำชำ้
นำน สกั กำระ พระธำตุเจดีย์ ซ่ึงมีศิลปะอนั งดงำม
เป็นเจดียท์ รงเคร่ืองแบบมอญ ประดบั ลวดลำยปูนป้ัน มีฐำนแปดเหล่ียม
ซอ้ นสำมช้นั บริเวณฐำนดำ้ นลำ่ งประดบั ดว้ ยซุม้ พระตำม ทิศท้งั
แปด จำกวดั พระธำตุดอยกองมูสำมำรถมองเห็นภูมิประเทศ และ
สภำพตวั เมืองแมฮ่ ่องสอนไดอ้ ยำ่ งชดั เจนและสวยงำม นอกจำกน้ียงั
สำมำรถไปนงั่ ชิลท่ีร้ำนกำแฟก่อนตะวนั ลบั แนวเหล่ียมภผู ำ มีระเบียง

ชมวิวท่ีสำมำรถชมววิ ทิวทศั น์ของทิวเขำที่เขยี วขจีโดยเฉพำะในยำมเยน็
ท่ีแสงอำทิตยจ์ ะตกลงตรงเหล่ียมเขำพอดีสมกบั ช่ือร้ำน

ช่วงเวลำท่องเที่ยว เท่ียวไดต้ ลอดท้งั ปี

วดั จองคำ จองกลำง
วดั จองคำและวดั จองกลำงเปรียบเสมือนวดั แฝด ดว้ ยต้งั อยใู่ นกำแพง
เดียวกนั เม่ือมองจำกดำ้ นหนำ้ วดั จองคำ จะอยดู่ ำ้ นซำ้ ยมือ ส่วนวดั จอง
กลำงจะอยทู่ ำงขวำมือ วดั จองคำและวดั จองกลำงต้งั อยกู่ ลำงเมือง
แมฮ่ ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลกั ษณ์ทำงวฒั นธรรมของเมืองไทใหญ่
แห่งน้ี เพรำะนอกจำกควำมงดงำมทำงศิลปะแลว้ วดั ท้งั สอง ยงั เป็น
ศูนยก์ ลำงของกิจกรรมทำงวฒั นธรรม และประเพณีของชำวแม่ฮ่องสอน
พ้นื ที่ดำ้ นหนำ้ ของวดั ซ่ึงเป็น สวนสำธำรณะหนองจองคำยงั เอ้ือใหใ้ ช้
เป็นสถำนที่ประกอบพิธีตำมประเพณีตำ่ ง ๆ ในรอบปี อีกดว้ ย

ช่วงเวลำทอ่ งเท่ียว เที่ยวไดต้ ลอดท้งั ปีโครงกำรพระรำชดำริปำงตอง 2 (ปำงอุ๋ง)
ภำพอนั สวยงำมของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสำป กบั บรรยำกำศอนั
หนำวเหน็บในยำมเชำ้ ทำให้ปำงอ๋งุ กลำยเป็น เป็นสถำนท่ีทอ่ งเที่ยวยอด
ฮิตสุดแสนโรแมนติก ติดอนั ดบั ตน้ ของแมฮ่ ่องสอน จนไดร้ ับขนำน
นำม วำ่ เป็น “สวิตเซอร์แลนดแ์ ห่งเมืองไทย” ยง่ิ ยำมพระอำทิตยข์ ้ึนจะ
สะทอ้ นผืนน้ำผำ่ นทิวสน และไอหมอกบำง เป็นภำพท่ีสร้ำงควำม
ประทบั ยำกจะลืมเลือน แมใ้ นกระทงั่ เวลำท่ีหมอกเลือนรำงหำยไปก็
ยงั คงควำมงดงำม

ช่วงเวลำท่องเท่ียว เดือนพฤศจิกำยน- กมุ ภำพนั ธ์

ขอ้ มลู เพ่ิมเติม คล๊ิก ปำงอุ๋ง

บ้ำนรักไทย
หมบู่ ำ้ นที่โอบลอ้ มไปดว้ ยทิวเขำ แมกไมท้ ี่อดุ มสมบูรณ์ ในยำมเชำ้ จะ
ไดส้ ัมผสั บรรยำกำศโรแมนติก ชมไอหมอกลอยเหนืออ่ำงเกบ็
น้ำ พกั ผอ่ นยงั ที่พกั ท่ีแสนสะดวกสบำยกลำงไร่ชำ อยำ่ งเช่น ลีไวนร์ ัก
ไทย รีสอร์ท ชมวิถีชีวติ ของชำวจีนยนู นำน ชิมชำหลำกสำยพนั ธุ์ และ
ทำนอำหำรจีนยนู นำนรสชำติดี อำหำรข้ึนขื่อ เช่น ขำหมหู มน่ั โถว ยำ
ใบชำเห็ดหอมทอด ไก่ดำตุ๋นยำจีน เป็นอีกหน่ึงสถำนท่ี เหมำะสำหรับ
หลีกหนีควำมวนุ่ วำยมำพกั ผอ่ น คน้ หำควำมเงียบสงบ

ช่วงเวลำท่องเท่ียว เดือนพฤศจิกำยน- กุมภำพนั ธ์

สะพำนซูตองเป้

สะพำนไมไ้ ผท่ ี่ยำวท่ีสุดในประเทศไทย ซูตองเป้ สะพำนที่เกิดจำก
ควำมศรัทธำและกำรร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆแ์ ละชำวบำ้ นกุง
ไมส้ กั ท่ีตำ่ งก็ช่วยกนั สร้ำงข้ึนเพอ่ื ใหพ้ ระภิกษุสงฆแ์ ละชำวบำ้ น ท่ีอยู่
อีกฝั่งไดใ้ ชส้ ัญจรไปมำระหวำ่ งหมบู่ ำ้ นไดส้ ะดวกยง่ิ ข้ึน ควำมสวยงำม
คลำสสิกเป็นเอกลกั ษณ์ของสะพำนกบั ท่ีพำดผำ่ ทุง่ นำ โอบลอ้ มดว้ ยหุบ
เขำและสำยหมอกคลอเคลำ้ แสงอำทิตยใ์ นยำมเชำ้ รวมถึงภำพ
นกั ทอ่ งเท่ียวท่ีเฝ้ำรอใส่บำตร เป็นภำพเสน่ห์ในยำมเชำ้ ที่หลำยคนตำ่ ง
หลงใหล อยำกจะมำเยอื นสะพำนไมแ้ ห่งศรัทธำน้ีซกั คร้ังหน่ึง

ช่วงเวลำทอ่ งเท่ียว เท่ียวไดต้ ลอดท้งั ปี แต่ช่วงฤดูฝนเดือนก.ย. –
ปลำยต.ค กจ็ ะไดพ้ บกบั ทอ้ งทุง่ นำเขียวขจี และในช่วงตน้ ถึงกลำงเดือน
พ.ย. ซ่ึงอยใู่ นช่วงปลำยฝนตน้ หนำวกจ็ ะไดพ้ บกบั ขำ้ วออกรวงเหลือง
ทองสะพำนข้ำว ก้ำวเพ่ือสุข บ้ำนผำบ่อง
บำ้ นผำบอ่ ง ต้งั อยทู่ ี่ตำบลผำบอ่ ง อำเภอเมือง จงั หวดั แม่ฮ่องสอน เป็น
ชุมชนเลก็ ๆ ที่เปิ ดใหน้ กั ท่องเท่ียวไดส้ มั ผสั กบั ประเพณีและวฒั นธรรม
ของชนเผำ่ ซ่ึงส่วนใหญ่ ชำวบำ้ น คือ ชำวไตหรือไทใหญ่และชำวปกำ
เกอะญอ ซ่ึงอำศยั อยรู่ ่วมกนั อยำ่ งกลมเกลียวมำนำนนบั ร้อยปี ซ่ึง
นกั ทอ่ งเท่ียวจะไดส้ มั ผสั ประเพณีวฒั นธรรมทอ้ งถิ่น กำรแสดงศิลปะ
พ้ืนบำ้ นของชำวไทยใหญ่ นกั ทอ่ งเท่ียวไดม้ ำสมั ผสั บรรยำกำศของกำร
ท่องเท่ียวท่ีอบอนุ่ โดยมีจุดท่องเท่ียวต่ำงๆ ภำยในชุมชนและบริเวณ
ใกลเ้ คียง จุดทอ่ งเท่ียวที่น่ำสนใจเม่ือมำเที่ยวบำ้ นผำบอ่ ง คือ สะพำน
ขำ้ ว กำ้ วเพอ่ื สุข สะพำนไมไ้ ผท่ อดยำวกลำงทุง่ ขำ้ วโอบลอ้ มไปดว้ ย
ขนุ เขำ สดช่ืนดว้ ยบรรยำกำศท่ีแสนบริสุทธ์ิและควำมเป็นธรรมชำติ

ช่วงเวลำท่องเที่ยว ฤดูที่เหมำะสมคือ ก.ย. – พ.ย. ซ่ึงเป็นช่วงฤดูทำนำ

จุดชมววิ ผำบ่อง

ต้งั อยู่ ในตำบลผำบอ่ ง อำเภอเมือง จงั หวดั แมฮ่ ่องสอน อยหู่ ่ำงจำกตวั
เมืองแมฮ่ ่องสอน ประมำณ 12 กิโลเมตร เป็นจุดวิวท่ีสำมำรถมองเห็น
ทศั นียภำพที่สวยงำมของป่ ำและทิวเขำท่ีเรียงรำยอยเู่ บ้ืองหนำ้ บริเวณ
ดำ้ นลำ่ งจะเห็นสำยน้ำคลำ้ ยน้ำตกซ่ึงเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้ำพลงั น้ำผำบ่อง
เป็นเข่ือนก้นั ลำน้ำแม่ละมำด และผลิตกระแสไฟฟ้ำใชใ้ นตวั เมือง
แมฮ่ ่องสอน บริเวณจุดชมววิ มีศำลำพกั ร้อนเหมำะแก่กำรพกั ผอ่ นหยอ่ น
ใจ และร้ำนกำแฟ อำกำศเยน็ สบำย เป็นจุดแวะพกั ชมววิ ระหวำ่ งทำง
กินกำแฟ ซ้ือของฝำก และเขำ้ หอ้ งน้ำ

ช่วงเวลำท่องเที่ยว เท่ียวไดต้ ลอดท้งั ปี

อำเภอแม่ลำน้อย
ศูนย์พฒั นำโครงกำรหลวงแม่ลำน้อย
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรที่ยงั คงมีควำมเป็นธรรมชำติท่ีบริสุทธ์ิ อบอนุ่
ไปดว้ ยวิถีชีวติ ท่ีงดงำม มำท่ีนี่เรำจะไดช้ มวิวควำมสวยงำมของนำขำ้ ว
แบบข้นั บนั ได และแปลงผกั ปลอดสำรพิษของโครงกำรหลวง ไดล้ ิม้ รส
เมนูผกั สดและอำหำรพ้ืนบำ้ น เป็นสถำนท่ีท่ีมองไปทำงไหนเหมือนถูก
โอบลอ้ มดว้ ยควำมเขียวขจีของตน้ ขำ้ วและภเู ขำ

ช่วงเวลำทอ่ งเที่ยว ฤดูฝนในช่วงเดือนก.ย. จะไดพ้ บกบั ทอ้ งทุง่ นำ
เขียวขจี กลำง ต.ค นำขำ้ วแปรเปล่ียนเป็นสีทอง

บ้ำนห้วยห้อม

หมู่บำ้ นเลก็ ๆในอำเภอแมล่ ำนอ้ ย เป็นหมบู่ ำ้ นที่อยใู่ นเขตรับผดิ ชอบของ
ศนู ยพ์ ฒั นำโครงกำรหลวงแม่ลำนอ้ ย บำ้ นหว้ ยฮ่อมเป็นหมู่บำ้ นในออ้ ม
กอดของหุบเขำ โดดเด่นในเร่ืองของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมไร่และ
ชิมกำแฟหว้ ยหอ้ ม กำแฟหว้ ยหอ้ มเป็นกำแฟอนั ธุ์อำรำบิกำรที่รสชำติ
เขม้ ขน้ ไดร้ ับกำรยอมรับจำกสตำร์บคั ชมฟำร์มแกะและกำรทอผำ้ ขน
แกะ ซึมซบั วถิ ีชีวิตของชำวปะกำเกอะญอ

ช่วงเวลำทอ่ งเที่ยว เท่ียวไดต้ ลอดท้งั ปี แต่ฤดูท่ีน่ำเที่ยวท่ีสุดคือ ฤดูฝน
และฤดูหนำว

จุดชมววิ แม่ลำหลวง
ต้งั อยทู่ ี่อำเภอแม่ลำนอ้ ย จงั หวดั แมฮ่ ่องสอน บริเวณริมถนนสำย
108 เชียงใหม่ ฮอด แม่สะเรียง แม่ลำนอ้ ย หำกเดินทำงมำจำกอำเภอ
ฮอด แมส่ ะเรียงจะอยเู่ ลยจำกทำงเขำ้ ไปยงั โครงกำรหลวงแม่ลำนอ้ ย แต่
ถำ้ เดินทำงมำจำกแม่ฮ่องสอนจะอยกู่ ่อนถึงทำงข้ึนไปยงั โครงกำร
หลวง จุดชมวิวแม่ลำหลวงถือไดว้ ำ่ เป็นจุดชมวิวระหวำ่ งทำง ท่ีสำมำรถ
มองเห็นวิวภูเขำเขียวขจี รวมท้งั มีร้ำนกำแฟบรรยำกำศดี ท่ีสำมำรถจิบ
เคร่ืองด่ืมหอ้ ยขำชมวิวไดอ้ ีกดว้ ย หำกมำในช่วงฤดูฝนหลงั ฝนตกใหม่
จะไดเ้ ห็นสำยหมอกลอยคลอเคลียตำมไหล่เขำมองแลว้ สดชื่น

ช่วงเวลำท่องเท่ยี ว เที่ยวไดต้ ลอดท้งั ปีอำเภอปำงมะผ้ำ
ชุมชนบ้ำนจ่ำโบ่
นง่ั ถ่ำยภำพหอ้ ยขำที่ร้ำนก๋วยเต๋ียว ชมทะเลหมอกและพระอำทิตยข์ ้ึนใน
ยำมเชำ้ ” น่ำจะเป็นเหตุผลหลกั ที่ดึงดูดใจใหน้ กั ท่องเท่ียวหลำยคน นงั่
รถผำ่ นโคง้ มำพนั กวำ่ โคง้ เพอื่ เดินทำงมำสมั ผสั บรรยำกำศ ที่กำร
ทอ่ งเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ ดยชุมชนบำ้ นจ่ำโบ่ หรือมกั เรียกกนั ส้ันๆวำ่ บำ้ น
จ่ำโบ่ ซ่ึงเป็นชุมชนชำวเขำที่ต้งั อยใู่ น อ. ปำงมะผำ้ ที่นี่มีธรรมชำติท่ี
สวยงำมแลว้ ยงั มีวถิ ชี ีวติ ชนเผำ่ ท่ีน่ำสนใจและน่ำมำเรียนรู้

ช่วงเวลำท่องเท่ียวท่ีเหมำะสม เท่ียวไดต้ ลอดท้งั ปี แต่ฤดูที่น่ำเท่ียว
ท่ีสุดคือ ฤดูหนำว และฤดูฝน

ขอ้ มูลเพมิ่ เติม ชุมชนบ้ำนจ่ำโบ่

ถำ้ ลอดปำงมะผ้ำ

ต้งั อยใู่ นอำเภอปำงมะผำ้ เป็นถ้ำท่ีมีช่ือเสียง สวยงำม สำหรับกำรชมถ้ำ
น้นั ตอ้ งอำศยั กำรนง่ั แพเขำ้ ไปมีควำมยำวประมำณ 1 กิโลเมตร มี
สถำนท่ีน่ำสนใจ คือ ถ้ำลอด ซ่ึงมีลำหว้ ยชื่อ น้ำลำงไหล ลอดภเู ขำไป
ทะลุออกอีกดำ้ นหน่ึง ทำใหเ้ กิดเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินยอ้ ยสวยงำม จำก
กำรพบเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โบรำณในถ้ำสันนิษฐำนไดว้ ำ่ มอี ำยปุ ระมำณ
2,000 ปี มำแลว้

ช่วงเวลำทอ่ งเที่ยว เท่ียวไดต้ ลอดท้งั ปี

ขอ้ มูลเพม่ิ เติม ถำ้ ลอดปำงมะผ้ำ

อำเภอแม่สะเรียง
แม่สะเรียง ดินแดนแห่งพระธำตุสี่จอม ท่ีไมอ่ ยำกใหม้ องขำ้ ม หำก
ผำ่ นมำทำงแมส่ ะเรียงก็แวะมำไหวพ้ ระธำตุท้งั ส่ีได้ แตล่ ะองคไ์ มไ่ ด้
ต้งั อยไู่ กลกนั มำก ใชเ้ วลำประมำณ 3 ชวั่ โมงกน็ ่ำจะครบ แต่ถำ้ คำ้ ง
ซกั 1 คืน ลองใชเ้ วลำแบบไม่เร่งรีบปั่นจกั รยำนชมเมือง ชม
ธรรมชำติ เท่ียววดั ไหวพ้ ระ ดูวิวริมน้ำ ล่องแม่น้ำสำละวนิ ทำนเมนู
ปลำแสนอร่อย ท่ีแมส่ ะเรียงกนั ซกั คร้ัง รับรองวำ่ คุณจะชื่นชอบควำม
เป็นธรรมชำติและควำมเป็นกนั เองของที่นี่

ช่วงเวลำท่องเท่ียว เท่ียวไดต้ ลอดท้งั ปี แตฤ่ ดูที่น่ำเที่ยวท่ีสุดคือ ฤดู
ฝนและฤดูหนำวอำเภอปำย
อำเภอเลก็ ๆ สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีฮิตติดลมบนแห่งแมฮ่ ่องสอน ท่ีซ่อนตวั
อยใู่ นหุบเขำมีสำยน้ำไหลพำดผำ่ นเป็นเส้นเลือดหลอ่ เล้ยี งคนในชุมชน
มำชำ้ นำน ลำน้ำสำยน้นั ไดก้ ลำยมำ เป็นช่ือท่ีต้งั ของเมืองแห่งน้ี ใน
วนั น้ีถึงแมจ้ ะมีควำมเจริญทำงดำ้ นวตั ถุเริ่มเขำ้ มำ เปลยี่ นแปลงวิถีชีวิต
แห่งควำมเรียบง่ำย แตถ่ ึงอยำ่ งไรปำยยงั คงควำมเป็นเมือง แห่งศิลปะ
และ มืองในสำยหมอกที่ถูกโอบลอ้ มไปดว้ ยขนุ เขำท่ีใครๆ กต็ ่ำงใฝ่ฝันที่
จะได้ มำเยอื นสักคร้ัง สถำนที่ทอ่ งเท่ียวน่ำสนใจ ไดแ้ ก่

สะพำนบุญโขก้สู ุ่ย บ้ำนแพมบก
สะพำนไมไ้ ผแ่ ห่งศรัทธำ ต้งั อยใู่ นหมบู่ ำ้ นแพมบก ตำบลทุง่ ยำว อำเภอ
ปำย จงั หวดั แม่ฮ่องสอน ห่ำงจำกตวั เมืองปำยประมำณ 10
กิโลเมตร เป็นสะพำนไมไ้ ผท่ ่ีทอดยำวคดเค้ยี วไปในทุ่งนำขำ้ วโดย มี
ฉำกหลงั เป็นภูเขำสวยงำมจนกลำยมำเป็นสถำนท่ีท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ
อีกแห่งหน่ึงของเมืองปำย

ช่วงเวลำท่องเที่ยว ฤดูท่ีเหมำะสมคือ ก.ย. – พ.ย. ซ่ึงเป็นช่วงฤดูทำนำ
ข้อมูลเพมิ่ เติม สะพำนบุญโขกู้สุ่ยทะเลหมอกหย่นุ ไหล
จุดชมวิวทะเลหมอกหยนุ ไหล ต้งั อยทู่ ่ี หมบู่ ำ้ นสันติชล ตำบลเวียงใต้
อำเภอปำย จงั หวดั แม่ฮ่องสอน ห่ำงจำกหม่บู ำ้ นสันติชล
ประมำณ 1.6 กิโลเมตร เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอำทิตยข์ ้ึน
ท่ีสวยงำมของอำเภอปำย ซ่ึงเป็นที่นิยมของนกั ท่องเท่ียว สำมำรถ
มองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรำยลอ้ มไปดว้ ยทิวเขำนอ้ ยใหญ่ และ
ทศั นียภำพบำ้ นเรือนของเมืองปำยท่ีถกู ปกคลุมดว้ ยสำยหมอก

ช่วงเวลำท่องเท่ียว เท่ียวไดต้ ลอดท้งั ปี แตฤ่ ดูที่เหมำะสม คือ ฤดูหนำว
และฤดูฝน

โป่ งนำ้ ร้อนไทรงำม ปำย
ต้งั อยทู่ ่ีบำ้ นไทรงำม อำเภอปำย จงั หวดั แม่ฮ่องสอน ห่ำงจำกตวั เมือง
ปำยประมำณ 15 กิโลเมตร บนเสน้ ทำงสำยปำย ปำงมะผำ้ เมือง
แมฮ่ ่องสอน เป็นบอ่ น้ำผดุ ที่มีอุณหภูมิอนุ่ ซ่ึงเกิดข้ึนเองตำม
ธรรมชำติ ในเขตอนุรักษป์ ่ ำไทรงำม รำยลอ้ มดว้ ยตน้ ไมท้ ี่เขียว
ขจี ลกั ษณะเป็นแอ่งน้ำนำดเลก็ ที่ลดหลนั่ เป็นช้นั ๆ คลำ้ ยกบั น้ำตก ผนื
น้ำมีสีเขียวใสแจ๋วสำมำรถมองเห็นหินและทรำยเบ้ืองลำ่ ง

ช่วงเวลำท่องเทยี่ ว เท่ียวไดต้ ลอดท้งั ปีดอยเมยี่ ง
ดอยเมี่ยง ต้งั อยใู่ นอำเภอปำย มีจุดเด่นทำงธรรมชำติที่สวยงำมและจุด
ชมวิวที่สำมำรถรับชมบรรยำกำศอนั ร่มร่ืน สำมำรถมองเห็น
ทศั นียภำพ ทิวทศั นข์ องเมืองปำยไดก้ วำ้ งไกล มีสภำพอำกำศหนำวเยน็
ตลอดปี แมใ้ นช่วงฤดูร้อนหรือฤดูฝน สำมำรถมองเห็นทะเลหมอกยำม
เชำ้ และพระอำทิตยข์ ้ึนเหนือเมืองปำยไดอ้ ยำ่ งสวยงำม หำกมำเที่ยว
ในช่วงกลำงเดือนมกรำมกจ็ ะไดพ้ บกบั ตน้ นำงพญำเสือโคร่งบำนอีก
ดว้ ย

ช่วงเวลำท่ีเหมำะสม เดือนธนั วำคม – กมุ ภำพนั ธ์

ดอยพุ่ยโค
ต้งั อยใู่ นอำเภอสบเมย เป็นดินแดนแห่งทุง่ หญำ้ สีทอง วิวทิวทศั น์
สวยงำมและสุดยอดทะเลหมอกท่ีสำมำรถมองววิ ไดร้ อบ 360 องศำ
ทำใหส้ ำมำรถชมไดท้ ้งั พระอำทิตยข์ ้ึน และพระอำทิตยต์ กดิน ในยำมค่ำ
คืนมีดำวเตม็ ฟ้ำ ระยะทำงเดินเทำ้ ไมไ่ กลประมำณ 3 กิโลเมตร ใช้
เวลำไม่เกิน 1 ชวั่ โมงกถ็ ึงยอดดอย เสน้ ทำงบำงช่วงชนั เลก็ นอ้ ยแต่ถือ
วำ่ เป็นกำรเดินป่ ำท่ีคอ่ นขำ้ งง่ำยและใชเ้ วลำเดินข้ึนไมน่ ำนนกั แต่กลบั
ไดพ้ บควำมสวยงำมของธรรมชำติท่ีแสนบริสุทธ์ิ

ช่วงเวลำทอ่ งเท่ียว ช่วงทุง่ หญำ้ เปลี่ยนเป็นสีทองคอื เดือนมกรำคม-
กมุ ภำพนั ธ์

แมฮ่ ่องสอน เป็นจงั หวดั ชำยแดนจงั หวดั หน่ึง ซ่ึงมีอำณำเขตติดตอ่ กบั
สหภำพพมำ่ ต้งั อยทู่ ำงดำ้ นตะวนั ตกสุดของภำคเหนือ โดยอยหู่ ่ำงจำก
กรุงเทพฯประมำณ 924 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมำณ
12,681.259 ตำรำงกิโลเมตร ปัจจุบนั แบ่งกำรปกครองออกเป็น
7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขนุ ยวม ปำย แม่ลำนอ้ ย สบเมย
และปำงมะผำ้ แม่ฮ่องสอนไดช้ ื่อวำ่ เมอื งสำมหมอก เน่ืองจำกเป็นเมือง
ในหุบเขำ ลอ้ มรอบดว้ ยภเู ขำสลบั ซบั ซอ้ นทอดขนำนไปกบั ทิวเขำถนน
ธงชยั และทิวเขำแดนลำว ดงั น้นั จึงถกู ปกคลุมดว้ ยหมอกตลอดท้งั ปี มี
ทิวทศั น์สวยงำมตำมธรรมชำติของเทือกเขำสลบั ซบั ซ้อนและป่ ำไม้
นำนำพนั ธุ์จน มีคำกล่ำววำ่ เปรียบเสมอื นกบั เป็นสวติ เซอร์แลนดข์ อง
เมืองไทยประวตั ิและควำมเป็นมำจงั หวดั แม่ฮ่องสอน เมื่อ ปี พ.ศ. 2374

พระเจำ้ มโหตรประเทศ ผคู้ รองนครเชียงใหม่ ให้ เจำ้ แกว้ เมืองมำ เป็นแม่กอง

นำไพร่พลชำ้ งตอ่ และหมอควำญ ออกไปจบั ชำ้ งป่ ำมำใชง้ ำน เจำ้ แกว้ เมืองมำ
ยกไพร่พลชำ้ งชำ้ งป่ ำมำใชง้ ำน เจำ้ แกว้ เมืองมำ ยกไพร่พลขำ้ มภูเขำ มำทำง
ตะวนั ตกของเชียงใหม่ ซ่ึงมีชำ้ งป่ ำชุกชุม โดยมอบหนำ้ ท่ีให้ พะกำหม่อง เป็นผู้
ควบคุมดูแล เม่ือคลอ้ งชำ้ งไดเ้ ป็นจำนวนเพียงพอแลว้ จึงพำกนั เดินทำงต่อไป
ถึงชุมชนบำ้ นป่ ำแห่งหน่ึง มีทำเลดีมีร่องธำรน้ำและท่ีรำบ เหมำะแก่กำรฝึกชำ้ ง
ป่ ำ จึงหยดุ ไพร่พลต้งั บำ้ นเรือนข้ึนที่นี่ และต้งั ชื่อหมบู่ ำ้ นวำ่ “แม่ร่องสอน”
หมำยถึงท่ีมีร่องน้ำฝึกชำ้ ง ตอ่ มำ ไดเ้ พ้ียนเป็น “แม่ฮ่องสอน” คร้ันถึงปี พ.ศ.
2399 มีชำวไทยใหญ่ อพยพมำหลบภยั สงครำมอยทู่ ี่แมร่ ่องสอนเป็นจำนน
มำก โดยมี เจำ้ ฟ้ำโกหล่ำน และชำนกะเล เป็นหวั หนำ้ เม่ือมำอยทู่ ่ีนี่ ชำนกำเล
ไดช้ ่วยหน่วยงำนต่ำงๆ
จนเป็นที่โปรดปรำนของพะกำหมอ่ งถึงกบั ยกลูกสำวช่ือนำงไส ให้เป็นภรรยำ
ตอ่ มำชำนกะเล อพยพครอบครัวลงใตม้ ำอยทู่ ี่เมืองกุ๋นลม หรือขนุ ยวมใน
ปัจจุบนั ไดเ้ ป็นเขำ้ เมืองกุ๋นลมคนแรก ตอ่ มำนำงไสถึงแก่กรรม เจำ้ ฟ้ำโกหล่ำน
ยกหลำนสำวชื่อเจำ้ นำงเม๊ียะใหเ้ ป็นภรรยำ ชำนกะเลปกครองเมืองก๋นุ ลม เจริญ
มง่ั คงั่ ส่งส่วยตอไมใ้ หไ้ ดม้ ำกมำย จนถึง พ.ศ. 2417 เจำ้ อินทวิชยำนนท์ จึง
แตง่ ต้งั ชำนกะเลเป็น พญำสิงหนำถรำชำ แลว้ สถำปนำเป็นเจำ้ เมืองแมฮ่ ่องสอน
คนแรก จงั หวดั แม่ฮ่องสอน จึงถือเอำตน้ กำเนิดเมือง คือ ร่องน้ำสอนชำ้ ง และ
ชำ้ งตวั เดียวเลน่ น้ำ เป็นสญั ลกั ษณ์ประจำจงั หวดั จงั หวดั แมฮ่ ่องสอนเป็นที่รวม
ของชนเผำ่ ไทยและชำวไทยภูเขำ หลำยเผำ่ มำแต่โบรำณ ผคู้ นเหลำ่ น้ียงั คง
ดำเนินชีวิตเรียบง่ำย รักษำขนบธรรมเนียมประเพณีดงั เดิมไว้ เฉกเช่นเม่ือหลำย
ร้อยปี ก่อน ประกอบดว้ ย ไทยใหญ่ มง้ มูเซอ ลวั ะ ลีซอ จีนฮ่อ และกะเหร่ียง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
17สุพิชฌาย์
Next Book