The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-21 08:10:27

आधारवड

आधारवड

आधारवड

जाता यतेा एक डेरेदार वड
दसायचा, याचेदसणेइतके ोभसवाणेक कुणीही या या पारावर

बसावे.म ा तर या वडाचंभारी आकषण.या वडा ा बघनूअसे
वाटायचेक खरेच हा यगुपुष अस यासारखा उभा आहे
वषानवुषापासून...

जुया वाडव ड ांसारखा!

आप ेव तीण बा पस न अगद धीर देतोय जणू,

ताण ह का कराय ा बसा हणतोय मा या या त साव त....
आजोबांचेधीर देणेकसेसुखावतेना एखा ा कठ ण संगी अगद

तसे!

पानंपा ह त का याची कती ेमळ,खूप सारी एकमकेांना प
करतात पण यकेास पसराय ा संधी देणारी.......

खरेच कती जपतो हा नातीगोती या या कुटंुबाती ,एखा ा क या
पुषासारखा...

घ रोवणा या या या मळुा ज मनीत खो वर गेेया जणूआपण
कतीही मोठेझा ो ..(सवाथाने)तरी आप नाळ माती ीच रा ह

पा हजेकायमची...

याचंकुटंुबही केवढंआ ाधारक न !फांानंा फुट ेया पारंया बघा
क ा माती ी एक प हाय ा नघा या.आप या ा होता यईे का

असेएक प हाय ा आप याच कुटुंबा ी?

हणतात ना पापेा गणुमह वाचा,अगद तसेच आहेयाच.े.!औषधी
गणुधम तर एवढेक ब स! चकापासून, मळुापयत आयवुद थटे
पोहोचवतो हा...जसा आजीबाईचा बटवा असतो ना तसा.....वड
आजोबांचा थैाच हणा हवेतर...!

जनुंतेसोनंा उ माणेहा वटवृअजनूही वृांम येअ थानी
आह.े

ी वर माया ममता करणारा, त ा आप यात ेआरो यवधक
गणुधम नकळत देणारा हा ी णेता आ ण पुरोगामी वचारांचा
वाटतो.या ा आधारवड का हणतात तेआता कुठेख या अथाने

उमगूाग ंय.

या आधारवडा ा यकेसोसायट त,ग त,प रसरात,वसाहतीत
थान असाय ा हवे.बरेच पयावरणवाद , नसग ेमी,वृ ेमी य नही

करीत आहतेतसे...

आप या कुटुंबातही असेआधारवड आहतेतेही जपाय ा हवेत नाही
का???परंतुहेआधारवड जपायचा य न कोण करेहाच मोठा

आह.े

ेखका

सौ.अपणा अ वना ढोरे, अको ा


Click to View FlipBook Version