The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by humaira nur, 2020-06-13 23:06:46

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1

2

Title Page


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
Bahasa ArabDokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran


TAHUN 1


Bahagian Pembangunan Kurikulum


APRIL 2015

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


Terbitan 2015


© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku

ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian
Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
ii

KANDUNGAN

Rukun Negara ................................................................................................................................................................................................ v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan .................................................................................................................................................................. vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan ..................................................................................................................................................................... vii
Kata Pengantar .............................................................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan .................................................................................................................................................................................................. 1

Matlamat ........................................................................................................................................................................................................ 2
Objektif ........................................................................................................................................................................................................... 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah ............................................................................................................................................. 3
Fokus ............................................................................................................................................................................................................. 4

Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................................................................. 5
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ....................................................................................................................................................................... 7

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .......................................................................................................................................................... 8
Elemen Merentas Kurikulum ........................................................................................................................................................................ 10
Pentaksiran Sekolah .................................................................................................................................................................................... 13

Organisasi Kandungan ................................................................................................................................................................................. 16
Kemahiran Mendengar dan Bertutur ......................................................................................................................................................... 19

Kemahiran Membaca ................................................................................................................................................................................ 22
Kemahiran Menulis ................................................................................................................................................................................... 26

Standard Prestasi ..................................................................................................................................................................................... 27
Panel Penggubal .......................................................................................................................................................................................... 29KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


RUKUN NEGARA


BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha ke arah memperkembangkan lagi potensi individu


secara dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini


adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

keluarga, masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)vi

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN
3. Kurikulum Kebangsaan(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk

kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,

kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu

perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,

mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral

yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[PU(A)531/97]

viiKSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


KATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21

secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi

amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya

Prestasi. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan standard prestasi di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
ixKSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


PENDAHULUAN kira keperluan generasi baru untuk menguasai lebih daripada
satu bahasa.

Kurikulum Bahasa Arab peringkat sekolah rendah digubal
bertujuan untuk mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kurikulum ini memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya
Kebangsaan dalam melahirkan insan seimbang dan harmonis pembelajaran, minat dan kecerdasan yang pelbagai dalam

dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum tersebut kalangan murid. Bagi mencapai hasrat tersebut, teknik
dilaksanakan di sekolah sebagai usaha kerajaan untuk pengajaran guru yang berkesan sangat diperlukan untuk

menggalakkan pembelajaran bahasa tambahan selain bahasa membantu murid mengalami pengalaman sebenar pembelajaran
Inggeris seperti yang dihasratkan dalam PPPM (2013-2025). bahasa Arab yang menyeronokkan. Amalan lughatul-fasli yang
Kurikulum ini memberi tumpuan kepada penguasaan kemahiran berkesan sangat penting untuk mewujudkan suasana

asas bahasa Arab iaitu kemahiran mendengar, bertutur, pembelajaran tersebut.
membaca dan menulis. Kemahiran-kemahiran tersebut

dinyatakan secara spesifik dalam Standard Kandungan dan Sepanjang proses pembelajaran bahasa Arab, pentaksiran
Standard Pembelajaran yang telah ditentukan. Kejayaan murid formatif dilaksanakan terhadap murid melalui enam tahap
menguasaai keempat-empat kemahiran bahasa ini dapat penguasaan dalam standard prestasi. Pentaksiran tersebut

meningkatkan kesediaan mereka untuk berinteraksi dengan ayat dilaksanakan secara holistik melalui pertimbangan profesional
mudah mengenai diri sendiri dan persekitaran mereka selaras guru terhadap murid. Di samping itu juga, penilaian sumatif boleh
dengan Common European Framework of Reference for dilaksanakan oleh guru untuk menilai pencapaian murid dalam

Language (CEFR). aspek penguasaan kandungan.

Kepentingan bahasa Arab meliputi kepentingan dalam mendalami

ilmu pengetahuan, penyelidikan, sosial, ekonomi, politik,
pelancongan dan hubungan antarabangsa. Ianya juga mengambil
1

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


MATLAMAT 8. Mengaplikasikan nilai-nilai murni dan menunjukkan tingkah
laku positif dalam pembentukan peribadi individu mithali untuk

KSSR Bahasa Arab bermatlamat melahirkan murid yang pembangunan agama, bangsa dan negara.
menguasai kemahiran asas bahasa Arab dan mampu
berkomunikasi menggunakan ayat-ayat mudah serta

mengamalkan nilai-nilai murni.


OBJEKTIF

Kurikulum Standard Bahasa Arab menyediakan peluang kepada

murid untuk mencapai objektif berikut:


1. Mendengar sebutan huruf hijaiyah, perkataan dan ayat mudah
dengan betul.
2. Menyebut huruf hijaiyah, perkataan dan ayat mudah yang

dihafal dengan sebutan yang betul.
3. Bertutur dengan ayat mudah berdasarkan tema yang sesuai
dengan persekitaran murid.

4. Membaca perkataan dan ayat mudah dengan betul.
5. Menulis huruf hijaiyah, perkataan dan ayat mudah dengan
betul.

6. Memahami perkataan dan ayat mudah yang dipelajari.
7. Mengaplikasikan asas tatabahasa Arab dalam pertuturan dan

penulisan.

2

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang

Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Bahasa Arab digubal
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR.

pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah3

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


FOKUS Jadual 1: Tahap Rujukan Am Bahasa Arab KSSR

TAHUN 1 – 3 (A1) TAHUN 4 – 6 (A2)
KSSR Bahasa Arab berfokus kepada kemahiran mendengar,
Boleh memahami dan Boleh memahami ungkapan
bertutur, membaca dan menulis yang merentasi domain serta
menggunakan frasa dan dan ayat yang sering
situasi yang digariskan dalam Common European Framework of ungkapan harian yang asas. digunakan, yang merangkumi

Reference for Language (CEFR) merangkumi domain personal, maklumat asas tentang
peribadi, keluarga, dan
sosial, pekerjaan dan pendidikan.
persekitaran.

Boleh bertanya dan menjawab Boleh menggunakan bahasa
Melalui proses tersebut berlaku pemerolehan dan penguasaan
soalan mengenai butir-butir yang mudah dalam perkara
kosa kata. Manakala aspek tatabahasa diajar secara implisit iaitu peribadi dan sekeliling. rutin.

lebih menekankan aspek aplikasi dalam pertuturan, pembacaan Boleh berinteraksi Boleh berkomunikasi dalam
dan penulisan. menggunakan ayat yang menerangkan latar belakang

mudah. diri dan persekitaran.

Pada peringkat sekolah rendah, murid sepatutnya berada pada
CEFR membahagi kemampuan pembelajaran bahasa asing
tahap Pengguna Asas yang mampu berinteraksi menggunakan
kepada tiga kumpulan; A, B dan C. Setiap kumpulan tersebut
bahasa mudah dalam konteks yang terhad. Perincian tahap
dipecahkan kepada dua peringkat; A1, A2, B1, B2, C1 dan C2.
tersebut adalah seperti Jadual 1.
Kumpulan A merupakan peringkat pembelajaran permulaan,

manakala kumpuan B adalah peringkat pembelajaran

pertengahan dan C adalah peringkat pembelajaran peringkat

tinggi.4

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


KEMAHIRAN ABAD KE-21
PROFIL MURID PENERANGAN

yang beretika. Mereka berfikir tentang
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang pembelajaran dan diri mereka sebagai

mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat
terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya individu dan masyarakat lain. Mereka

yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
bidang pembelajaran yang baru.
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri

yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka
supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK mengalas tanggungjawab bersama serta

dan SP dalam kurikulum Bahasa Arab menyumbang kepada menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
pemerolehan kemahiran abad 21 dalam kalangan murid. Mereka memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan

ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
Jadual 2: Profil Murid pasukan yang lebih baik.

PROFIL MURID PENERANGAN Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan

Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
kesukaran, mengatasi cabaran dengan yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
empati. berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran, sepanjang hayat secara berterusan.
Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis, menggunakan Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
pelbagai media dan teknologi. adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan bertanggungjawab atas tindakan, akibat
inovatif; mampu untuk menangani masalah tindakan serta keputusan mereka.

yang kompleks dan membuat keputusan

5

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1PROFIL MURID PENERANGAN

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
membentuk pemahaman yang luas dan

seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
dalam konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika / undang-
undang berkaitan maklumat yang diperoleh.


Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
perasaan orang lain. Mereka komited untuk

berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar.

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sokongan dan rasa hormat terhadap negara.


6

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan berupaya mencipta sesuatu.
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran

berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti dan strategi berfikir.

Jadual 3.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Jadual 3: Tahap pemikiran dalam KBAT sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat

pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
TAHAP
PEMIKIRAN PENERANGAN yang munasabah.


Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
Mengaplikasi nilai dalam situasi berlainan untuk Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
melaksanakan sesuatu perkara.
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Menganalisis kecil untuk memahami dengan lebih mendalam tidak mengikut kelaziman.
serta hubung kait antara bahagian berkenaan.

Membuat pertimbangan dan keputusan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Menilai menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi. pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.

Menghasilkan idea atau produk atau kaedah Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
Mencipta yang kreatif dan inovatif.
berfokus untuk menyelesaikan masalah.7

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan lebih berfokus kepada
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah hasil pembelajaran dan pencapaian murid.

dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir
seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras Pelbagai aktiviti pengajaran berpusatkan murid boleh
tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. dilaksanakan seperti Inkuiri Penemuan; Pembelajaran Koperatif;

Sumbang Saran; Simulasi; Tunjuk Cara (Demonstrasi);
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Permainan; Projek; dan Lawatan.


Penggunaan pelbagai strategi pembelajaran dan pengajaran Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
yang menekankan pembelajaran secara “learning by doing” Strategi ini merupakan pendekatan pembelajaran yang

merupakan salah satu usaha dalam transformasi pendidikan. melibatkan proses meneroka alam semula jadi dan berasaskan
Dalam konteks pembelajaran bahasa khususnya bahasa Arab lima fasa: (i) menyoal; (ii) memeriksa atau menyelidik; (iii) mereka

sebagai bahasa asing dan bahasa tambahan kepada kanak- cipta; (iv) membincangkan; dan (v) membuat refleksi.
kanak di Malaysia, pendekatan yang menarik dan berkesan harus
menjadi perkara utama dalam proses pembelajaran murid di bilik Pembelajaran Kooperatif

darjah. Justeru strategi pengajaran berpusatkan murid Strategi ini memerlukan kerjasama murid yang mempunyai
memainkan peranan yang sangat penting. Strategi ini akan pelbagai kebolehan untuk mencapai satu matlamat yang sama
menjadikan murid aktif dalam aktiviti pembelajaran di samping dalam bentuk kumpulan. Peranan setiap ahli diperlukan untuk

guru yang menjadi pembimbing mereka. menunjukkan kefahaman mereka melalui agihan tugas yang
diberikan. Pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi
Strategi pembelajaran berpusatkan murid merupakan aktiviti yang daripada gerak kerja berkumpulan ini akan mendorong murid

melibatkan komunikasi dua hala samada di antara guru dan murid untuk saling berkongsi maklumat bagi mencapai objektif
mahupun sesama murid dalam bilik darjah. Melalui strategi ini, pembelajaran. Contoh aktiviti pembelajaran koperatif Student

Team Achievement Division, Jigsaw, Round Robin, Round Table,

8

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


Team Game Tournament, Team Accelerated Instruction dan Tea Permainan
Party. Strategi ini merupakan strategi yang paling diminati oleh murid.

Kanak-kanak akan memperolehi pembelajaran yang paling
Sumbang Saran berkesan sekiranya mereka mempelajari sesuatu dengan minat,
Tujuan strategi sumbang saran dilakukan adalah untuk tujuan dan faedah mereka.

menggalakkan pemikiran murid secara imaginasi dan kreatif.
Murid digarap untuk memberi sumbangan idea dalam bentuk Pembelajaran Berasaskan Projek

jawapan, kesimpulan, fakta dan penerangan. Secara amnya, Objektif utama pelaksanaan projek adalah untuk pemerolehan
sumbang saran meliputi aktiviti yang sarat dengan idea murid, pengetahuan yang baharu atau penggunaan pengetahuan sedia
kepelbagaian idea, idea spontan mahupun perkembangan idea ada. Penerangan tentang tugas secara terperinci dan berulang

dari murid lain. Selain itu, murid juga tidak digalakkan untuk kali serta jelas bagi setiap peranan dan tanggungjawab mereka
mengkritik idea rakan yang lain. adalah sangat penting untuk mencapai objektif pembelajaran

mereka melalui kerja projek ini.
Simulasi
Simulasi boleh dilakukan dengan cuba mewujudkan situasi Pembelajaran Luar Bilik Darjah

sebenar bagi sesuatu topik. Simulasi mesti dilakukan dalam Aktiviti ini merupakan aktiviti sokongan yang mampu menjadikan
keadaan terkawal melalui sosiodrama yang mengandungi skrip murid lebih mengingati apa yang telah dipelajari. Selain itu, aktiviti
dan konflik, mahupun main peranan seperti lakonan spontan. ini juga boleh menghindarkan perasaan bosan murid selama

belajar di dalam bilik darjah.
Tunjuk Cara
Strategi tunjuk cara boleh dilakukan melalui peranan guru

sebagai pelaku yang boleh diperhatikan oleh murid untuk diikuti.
Selain guru, murid-murid terpilih juga boleh berperanan sebagai

penunjuk cara.

9

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan

alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang menghargai alam.
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP)

selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen- 3. Nilai Murni
elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan

menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen mengamalkannya.
di dalam EMK adalah seperti berikut:  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi

1. Bahasa amalan dalam kehidupan harian.

 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
4. Sains Dan Teknologi
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
dalam kalangan murid.
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
dan berkomunikasi secara berkesan.
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
2. Kelestarian Alam Sekitar yang lebih cekap dan berkesan.
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam

jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
pelajaran.


10

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui

merangkumi empat perkara iaitu: ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi); untuk memastikan pembangunan modal insan yang

o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran mampu menghadapi cabaran Abad 21.
manipulatif tertentu);  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, dalam PdP.

keselamatan); dan
o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PDP. 7. Keusahawanan
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan

5. Patriotisme membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta

sebagai rakyat Malaysia. membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
memacu idea ke pasaran.

6. Kreativiti Dan Inovasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta  Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan

sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
idea yang ada. pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang

dipelajari.11

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid 10. Pendidikan Kewangan

menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti membentuk generasi masa hadapan yang
pembelajaran. berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang

 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal

meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kewangan secara bertanggungjawab.
kandungan mata pelajaran.  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan
dalam PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
9. Kelestarian Global Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-

 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan tajuk seperti Wang yang mengandungi elemen
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif kewangan secara eksplisit seperti pengiraan faedah

terhadap persekitaran dalam kehidupan harian mudah dan faedah kompoun. Penerapan secara
dengan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain
nilai yang diperolehi melalui elemen Penggunaan dan merentas kurikulum. Pendedahan kepada

Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar
Perpaduan. adalah penting bagi menyediakan murid dengan

 Elemen Kelestarian Global penting dalam pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dapat
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu diaplikasikan secara berkesan dan bermakna.
semasa di peringkat tempatan, negara dan global.

 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

12

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


PENTAKSIRAN SEKOLAH PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan
pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada dan seimbang. PS merupakan aktiviti yang berterusan yang
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses memerlukan komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembang potensi

dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. setiap murid ke tahap maksimum.
Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak

formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan Ciri-ciri Pentaksiran Sekolah
sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik
berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). PS mempunyai ciri-ciri berikut:

Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, 1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang
guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan susulan ke pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan

arah peningkatan perkembangan pembelajaran murid. PS boleh nilai murni.
dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. 2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan
PdP.

Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses 3. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada kesesuaian dan kesediaan murid.
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. 4. Berasaskan standard kurikulum.

Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, 5. Pelaksanaan pentaksiran formatif yang dijalankan seiring
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan dengan proses PdP dan pentaksiran sumatif yang dijalankan
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP. PS pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.

berperanan mengukuhkan pembelajaran murid serta mampu

memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah

dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses PdP.

13

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi


Pentaksiran rujukan standard merupakan proses mendapatkan Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan
maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan

atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan menunjukkan tahap penguasaan murid dalam perkembangan
pernyataan standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam
Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara

murid dengan murid lain tetapi melaporkan prestasi murid dalam mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (Tahap
pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan Penguasaan). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau
pertumbuhan murid merujuk kepada pernyataan standard. Murid lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang

dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil
masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, pembelajaran. Standard Prestasi dibina sebagai panduan untuk

kemahiran dan potensi diri. Pihak sekolah mampu mendapatkan guru menambah baik PS sejajar dengan pelaksanaan
maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan Pentaksiran Rujukan Standard.
kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang

murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggungjawab Tahap Penguasaan Keseluruhan
mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan

anak didik sebagai insan yang berguna dan mempunyai potensi Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi
untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa satu nilai tahap penguasaan murid di akhir sesi persekolahan.
mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing. Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi domain kognitif,

afektif dan psikomotor murid secara kolektif dan holistik dengan
melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara
berterusan melalui pelbagai kaedah. Guru boleh membuat
14

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


pertimbangan professional untuk memberi satu nilai tahap Jadual 4: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan
penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman guru
TAHAP TAFSIRAN
bersama murid, kebijaksanaan serta melalui perbincangan rakan PENGUASAAN
sejawat. Tahap penguasaan keseluruhan diberi selepas murid Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
mempelajari kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam 1 bahasa Arab dan bersedia untuk

kelompok standard pembelajaran seperti Jadual 4 berikut: mempraktikkannya dengan bimbingan
guru.
Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
bahasa Arab dan mampu untuk
mempraktikkannya secara sedar
2
(awareness – memperolehi kemahiran melalui
sesi pembelajaran secara langsung tetapi
belum mencapai tahap konsisten).

Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
3 bahasa Arab dan mampu untuk
mempraktikkannya secara konsisten.
Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
bahasa Arab dan mampu untuk
4 mempraktikkannya secara konsisten dan
menepati situasi (secara beradab, mengikut
kehendak guru, arahan atau soalan).
Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
bahasa Arab dan mampu untuk
5
mempraktikkannya secara konsisten,
menepati situasi dan sukarela.
Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
bahasa Arab dan mampu untuk
6 mempraktikkannya secara konsisten,
menepati situasi dan mithali (menjadi
contoh).15

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


ORGANISASI KANDUNGAN 2. Kemahiran Bertutur pula merupakan kemampuan murid
untuk berkomunikasi dan menyampaikan idea dan maklumat

KSSR Bahasa Arab digubal dengan memberi penekanan pada melalui ungkapan dengan menitikberatkan tekanan suara
SK dan SP yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. yang betul dan intonasi yang sesuai.
SK dan SP ini berpaksikan kemahiran bahasa dan sisitem bahasa

yang disokong oleh Elemen Merentas Kurikulum. Standard ini 3. Kemahiran Membaca bermaksud kemampuan murid untuk
dipersembahkan dalam bentuk modular yang menyokong membaca dengan betul dan memahami teks yang dibaca.

keperluan pembelajaran bahasa. Sehubungan itu, organisasi
kandungan dokumen ini meliputi kemahiran bahasa, seni 4. Kemahiran Menulis pula bermaksud kemampuan murid
mempersembahkan bahasa, tema pembelajaran bahasa dan untuk menulis huruf, perkataan dan ayat dengan betul. Murid

unsur bahasa. juga digalakkan untuk menunjukkan bakat mereka dalam
menghasilkan penulisan khat Arab yang cantik.

Kemahiran Bahasa
Kemahiran bahasa merupakan perkara asas dalam penguasaan Seni Mempersembahkan Bahasa
dan pembelajaran bahasa. Murid yang menguasai kemahiran Aktiviti seni mempersembahkan bahasa dalam pembelajaran

bahasa akan dapat menggunakan kemahiran tersebut untuk bahasa Arab sangat penting untuk menarik minat murid sekaligus
mendalami bahasa yang dipelajari dengan lebih baik. Kemahiran menyokong penguasan kemahiran berbahasa dan pembelajaran
bahasa terdiri daripada kemahiran mendengar, bertutur, berpusatkan murid. Penggunaan kosa kata dan ungkapan

membaca dan menulis. termasuk kata-kata hikmah yang bersesuaian boleh digunakan
dalam pelbagai aktiviti seperti; nyanyian, bicara berirama (kalam
1. Kemahiran Mendengar merupakan kemampuan murid untuk jama’ei), lakonan, deklamasi sajak, bercerita, menghasilkan buku

mendengar dan memahami perkara yang didengar dan skrap, kad ucapan dan poster.
memberi respons terhadapnya.16

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


Tema Pembelajaran Bahasa 1. Sistem Fonetik
Pemilihan tema untuk KSSR Bahasa Arab adalah berdasarkan Sistem fonetik merupakan elemen yang amat penting dalam

perkara yang berkaitan dengan murid sekolah rendah secara pengajaran bahasa Arab. Ia bertujuan melatih murid menyebut
langsung dengan alam persekitaran mereka. Tema utamanya dan membaca huruf, suku kata, perkataan, ungkapan dan ayat
adalah yang berkaitan dengan alam di rumah dan di sekolah. dengan betul serta mampu menguasai dan membezakan

Selain daripada itu, sub-sub tema yang berkaitan dengan sebutan dengan baik.
keperluan semasa seperti sains dan teknologi, keusahawanan,

patriotisme serta kelestarian global turut dijelmakan dalam tema- 2. Kosa Kata
tema yang bersesuaian. Tema dan sub tema tersebut ialah; Dunia Pemilihan kosa kata dari tema-tema yang telah disenaraikan
Huruf al-Hijaiyyah, Dunia Murid di Rumah, Dunia Murid di sebelum ini adalah berdasarkan perkembangan murid dari

Sekolah, Anggota Badan, Hobi dan Cita-Cita, Nombor dan aspek mental dan fizikal serta keperluan-keperluan tertentu
Bilangan, Warna, Bentuk dan Kedudukan, Waktu dan Masa, yang bersesuaian.

Makanan dan Minuman, Dunia Haiwan serta Sains dan
Teknologi. 3. Tatabahasa
Elemen tatabahasa Arab dalam Kurikulum Bahasa Arab

Unsur Bahasa Sekolah Rendah diterapkan secara implisit dalam dokumen
Unsur bahasa merupakan elemen yang sangat penting dalam dan pelaksanaannya. Tatabahasa fungsian yang paling asas
mempelajari sesuatu bahasa sebagaimana pentingnya kemahiran disepadukan dalam pembelajaran murid oleh guru secara tidak

bahasa itu sendiri. Unsur bahasa yang ditekankan dalam KSSR langsung dengan mengambil kira tahap kemampuan murid.
Bahasa Arab ini adalah, Sistem Fonetik, Kosa Kata dan
Tatabahasa.


17

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN
DAN STANDARD PRESTASI

Jadual 5: Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan
Standard Prestasi


Standard Standard Standard
Kandungan Pembelajaran Prestasi

Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
tentang perkara kriteria atau umum yang
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap-tahap
lakukan dalam pencapaian yang prestasi yang
suatu tempoh boleh diukur bagi perlu murid
persekolahan setiap standard pamerkan sebagai
merangkumi aspek kandungan. tanda bahawa
pengetahuan, sesuatu perkara
kemahiran dan itu telah dikuasai
nilai. murid.Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur Catatan. Lajur ini
mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru boleh

melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang
dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai

Standard Pembelajaran.

18

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


و لا فصلل ملعتلا و ىوتحلما رايعم

Kemahi ran Mendengar dan Bertutur
ملاكلاو عامتسلاا ةراهم ) ( 1
ةظحلالما ملعتلا رايعم ىوتحلما رايعم

ا .عتمم لكشب ةيدجبلأا ميلعتل " ةحرلما يفورح" قيبطت فورحلا تاوصأ ةاكاحم ىلع ةردقلا 1.1.1 فورحلا تاوصأ ىلإ عامتس ا لا [1.1]

فرحلا توص قطن ماظن قيبطتلا دمتعي :ةمهم ةظحلام ا .اهقطنو اهديدرتو ةعومسلما / ذ د / خ ح ج / ث ت ب / ا ) ةيئاجهلا

ةيفرح ةقيرط نم لدب ةيتوص ةقيرط مادختساب عومسلما / غ ع / ظ ط / ض ص / ش س / ز ر

ا .ةثيدحلاو ةرصاعلما سيردت قرط قفو )ي / ء / ه / و / ن / م / / ك / ق ف
ا .يعامجلا ملاكلا ا و ديشانلأا للاخ نم ذيفنتلا ةفلتخلما اهتاكرحب اهقطنو تاملكلا يف

. ا احيحص اقطن )ةمضلا/ةرسكلا/ةحتفلا(تاءام ي ا لإاو ، تاراشلإاو ،مسجلا تاكرح للاخ نم ذيفنتلا فورحلا تاوصأ ديدحت ىلع ةردقلا 1.1.2

ا .خلإ ... .ةعومسلماةسومه لما ةلاسر لا لثم ةيوغللا ةبعللا للاخ نم ذيفنتلا فورحلا تاوصأ زييمت ىلع ة ا ردقلا 1.1.3

ا .نيولتلاو .ةعومس لما


قاروأ لثم ةماخلا داولما ا و لاصلص لا مادختساب ذيفنتلا ا .ةعومسلما فورحلا نيوكت ىلع ة ا ردقلا 1.1.4

ا .ةديرج لا


19

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


ةظحلالما ملعتلا رايعم ىوتحلما رايعم

تاكرحو ، يعامجلا ملاكلاو ، ديشانلأا للاخ نم ذيفنتلا عومسلما عطقلما ةاكاحم ىلع ةردقلا 1.2.1 فورحلا تاوصأ ىلإ عامتسلا [1.2]

ا .خلإ ... تاءام ي ا لإاو ، تاراشلإا ا و ،مسجلا ا .احيحص اقطن هقطنو هديدرتو *)ن/ك/د/ج/ا/ت/ب/م( ةزكرلما ةيئاجهلا

ا .ةلبنق لا ةبعلو ةقاطبلا ةبعل ا .عومسلما عطقلما د يدحت ىلع ةردقلا 1.2.2 يف ( ةفلتخلما اهت اكرحب تاملكلا يف
. ا )ةملكلا رخآ/طسو/لوأ
.ةقاطبلا رايتخا ةبعلو ، ةلبنق لا ةبعلو ، ةقاطبلا ةبعل ا .عومسلما عطقلما زييمت ىلع ةردقلا 1.2.3
ا

تاملكلا ةبعلو ، لاصلصلا ، ا و قارولأاو ، ةقاطبلا ةبعل ا .عومسلما عطقلما نيوكت ىلع ةردقلا 1.2.4 يف ةلوهسلا ىلع نوكي فورحلا بيترت*

ا .ةعطاقتلما ا .قطنلا

ملاكلا ا و ،ديشانلأا ا و ،ةيهفشلا باعللأا للاخ نم ذيفنتلا اهديدرتو تاملكلا ةاكاحم ىلع ةردقلا 1.3.1 اهيف يتلا تاملكلا ى لإ عامتسلا [1.3]
ا .راوحلا ليثمتو ، تاءام ا و ا لإا ي ،مسجلا تاكرح ا و ،يعامجلا ا .اهقطنو ةريصقلا تاكرحلا( ةفلتخلما تاكرحلا


ا .ةعومسلما تاملكلل روص نيولت ا .ةعومسلما تاملكلا ديدحت ىلع ةردقلا 1.3.2 اهقطنو )ةددشلماو ،ةنكاسلاو ،ةليوطلاو
. احيحص اقطن
ةريصقلا تاكرحلا نييعتو ، ةعومسلما تاملكلل روص نييعت .ةعومسلما تاملكلا زييمت ىلع ةردقلا 1.3.3
ةيوغللا ةبعللاو ، تاراشلإاو ، تاءام ي ا لإا للاخ نم ةليوطلاو

ا .)تاملكلا ةطحم(

ليكشت ا و ،ةفلتخلما داولما مادختساب تاملكلا بيكرت نم تاملكلا ني وكت ىلع ةردقلا 1.3.4

،تاملكلا باعلأ ، ا و sahibba ةبعل ، ا و ةعومسلما تاملكلا .ةعومسلما فورحلا

ا .تاملكلا ةيئاوشع باعلأ ا و ،تادرفلما نيمخت باعلأ ا و
ا .يعامجلا لمعلا للاخ نم ذيفنتلا لجسو تاقصللما جاتنإ ىلع ةردقلا 1.3.5

ا .ةعومسلما تاملكلل تاصاصقلا
20

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


ةظحلالما ملعتلا رايعم ىوتحلما رايعم

ا .روصلا مادختساو ، راوحلاو دي ، شانلأا للاخ نم ذيفنتلا تايحتلا ىلإ عامتسلا ىلع ةردقلا 1.4.1 ا .تابيحرتلاو تايحتلا ىلإ عامتسلا [1.4]

اهديدرتو اهتاكاحمو ،تابيحرتلاو رونلا حابص ريخلا حابص

ربنلا ثيح نم احيحص اقطن اهقطنو رونلا ءاسم ريخلا ءاسم
َ
.ميغنتلاو ا ك/ كب لاهأ لاهسو لاهأ

ا .باوجلاو لاؤسلا باعلأ ا و ليثمتلا تابيحرتلاو تايحتلا ليثمت ىلع ةردقلا 1.4.2

ا .ايلاجترا ةعومسلما

تاكرح ا و ،يعامجلا ملاكلا ا و ،ديشانلأا للاخ نم ذيفنت لا ماقرلأا ىلإ عامتسلا ىلع ةردقلا 1.5.1 ا دادعلأاو ماقرلأا قطنو عامتسلا [1.5]

ا .تاءام ي ا لإاو ، تاراشلإا ا و ،مسجلا . ا اهقطنو اهديدرتو دادعلأاو ا .احيحص اقطن اهقطنو ) 11 ( 1 -

ا
تاكرح ا و ،يعامجلا ملاكلا ا و ،ديشانلأا للاخ نم ذيفنتلا دادعلأاو ماقرلأا بيترت ىلع ةردقلا 1.5.2

ةبعل ا و ،راوحلا ليثمت ا و ،تاءام ي ا لإاو ، تاراشلإا ا و ،مسجلا ا .ايهفش ةعومسلما

ا خلإ ...فاشكتسل ي ر ، او ا زاوفلاو ،طنلا

ا .ةقاطبلا ةبعل ؟ددعلا مك ةبعل دادعلأاو ماقرلأا زييمت ىلع ةردقلا 1.5.3

ا .ةعومسلما
تاكرح ا و ،يعامجلا ملاكلا ا و ،ديشانلأا للاخ نم ذيفنتلا دادعلأاو ماقرلأا عيمست ىلع ةردقلا 1.5.4

ةبعل ا و ،راوحلا ليثم ا و ت ،تاءام ي ا لإاو ، تاراشلإا ا و ،مسجلا ) ا 11 1 - ( :دعلا ةيلمع ذيفنتو ةظوفحلما

ا .خلإ ...فاشكتسلا ةبعلو ي ر ، ا زاوفلاو ،طنلا

21

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1Kemahi ran Membaca
ةءارقلا ةراهم ) ( 2
ةظحلالما ملعتلا رايعم ىوتحلما رايعم

ا .عتمم لكشب ةيدجبلأا ميلعتل " ةحرلما يفورح " قيبطت فورحلا ةءارق ةاكاحم ىلع ةردقلا 2.1.1 ت ب / ا ) ةيئاجهلا فورحلا ةءارق [2.1]

فورحلا ةءارق ماظن قيبطتلا دمتعي :ةمهم ةظحلام ا .احيحص اديدرت اهديدرتو ةعومسلما ص / ش س / ز ر / ذ د / خ ح ج / ث

ةقيرط نم لدب ةيتوص ةقيرط مادختساب ةعومسلما م / / ك / ق ف / غ ع / ظ ط / ض

ا .ةثيدحلاو ةرصاعلما سيردت قرط قفو ةيفرح تاملكلا يف ي ( / ء / ه / و / ن /
ةءارق ا و لا ،يعامجلا ملاكلا ا و ،ديشانلأا للاخ نم ذيفنتلا /ةرسكلا/ةحتفلا( ةفلتخلما اهتاكرحب

ا ةيرهج لا . ةحيحص ةءارق )ةمضلا


،فورحلا وأ تاملكلا تاقاطب نييعت للاخ نم ذيفنتلا .ةءورقلما فورحلا ديدحت ىلع ةردقلا 2.1.2

ا خلإ .. تاءام ي ا لإاو ، تاراشلإاو
فورحلا قيفوت لثم ةيوغللا ةبعللا للاخ نم ذيفنتلا .ةءورقلما فورحلا زييمت ى لع ةردقلا 2.1.3

مادختساب اهليصوتو ، فورحلا ليصفتو ، تاملكلاب
ا .ةقاطبلاقاروأ لثم ةماخلا داولما ا و لاصلص لا مادختساب ذيفنتلا ا .ةءورقلما فورحلا نيوكت ىلع ةردقلا 2.1.4

ا .ةديرج لا

22

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


ةظحلالما ملعتلا رايعم ىوتحلما رايعم

تاكرحو ، ديشانلأاو ، ةيرهج لا ةءارق لا للاخ نم ذيفنتلا عطقلما ةءارق ةاكاحم ىلع ةردقلا 2.2.1 ةزكر لما ةيئاجهلا فورحلا ةءارق [2.2]

ا .تاءام ي ا لإاو ، تاراشلإاو ، مسجلا ا .عومسلما تاملكلا يف )ن/ك/د/ج/ا/ت/ب/م(

رخآ/طسو/لوأ يف( ةفلتخلما اهتاكرحب

ا .ةلبنق لا ةبعلو ةقاطبلا ةبعل ا .ءورقلما عطقلما ديدحت ىلع ةردقلا 2.2.2 . ةحيحص ةءارق )ةملكلا.ةقاطبلا رايتخا ةبعلو ، ةلبنق لا ةبعلو ، ةقاطبلا ةبعل ا .ءورقلما عطقلما زييمت ىلع ةردقلا 2.2.3تاملكلا ةبعلو ، لاصلصلا ، ا و قارولأاو ، ةقاطبلا ةبعل ا .ءورقلما عطقلما نيوكت ىلع ةردقلا 2.2.4

ا .ةعطاقتلماملاكلاو ، ديشانلأاو ، ةيرهج لا ةءارق لا للاخ نم ذيفنتلا تاملكلا ةءارق ةاكاحم ىلع ةردقلا 2.3.1 فور حلاب ةقلعتلما تاملكلا ةءارق [2.3]

، راوحلا ليثم ، تو تاءام ي ا لإاو ، مسجلا تاكرحو ، يعامجلا . ا ةحيحص ةءارق اهتءارقو اهديدرتو ةفلتخلما تاكرحلا اهيف يتلا ةيئاجهلا

ا .روصلاو تاقاطبلا باعلأو ،ةنكاسلاو ،ةليوطلاو ة ا ريصقلا تاكرحلا(

. ا ةحيحص ةءارق )ةددشلماو
ا .ةيتوص ةقيرطب ذيفنتلا ا .تاملكلا ةئجهت ىلع ةردقلا 2.3.2ا .تاملكلاب روصلا قيفوتو ةءورقلما تاملكلل روص نيولت ا .ةءورقلما تاملكلا ديدحت ىلع ةردقلا 2.3.3


23

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


ةظحلالما ملعتلا رايعم ىوتحلما رايعم

ةريصقلا تاكرحلا نييعتو ، ة ءورقلما تاملكلل روص نييعت .ةءورقلما تاملكلا زييمت ىلع ةردقلا 2.3.4

ةيوغللا ةبعللاو ، تاراشلإاو ، تاءام ي ا لإا للاخ نم ةليوطلاو

ا .)تاملكلا ةطحم(


،ةفلتخلما داولما مادختساب تاملكلا بيكرت :لاثلما نم تاملكلا نيوكت ىلع ةردقلا 2.3.5

باعلأ ، ا و sahibba ةبعل ، ا و ةعومسلما تاملكلا ليكشت ا و .ةءورقلما فورحلا

ةيئاوشع باعلأ ا و ،تادرفلما نيمخت باعل ا و أ ،تاملكلا

ا .تاملكلا

ا .يعامجلا لمعلا للاخ نم ذيفنتلا لجسو تاقصللما جاتنإ ىلع ةردقلا 2.3.6

ا .ةءورقلما تاملكلل تاصاصقلاا .روصلا مادختساو ، راوحلاو ، ديشانلأا للاخ نم ذيفنتلا تايحتلا ةءارق ةاكاحم ىلع ةردقلا 2.4.1 ةءارق تابيحرتلاو تايحتلا ةءارق [2.4]
ةءارق اهتءارقو اهديدرتو تابيحرتلاو . ا ةحيحص

.ميغنتلاو ربنلا ثيح نم ةحيحص رونلا حابص ريخلا حابص

رونلا ءاسم ريخلا ءاسم
َ
ا .باوجلاو لاؤسلا باعلأ ا و ليثمتلا تابيحرتلاو تايحتلا ليثمت ىلع ةردقلا 2.4.2 ا ك/ كب لاهأ لاهسو لاهأ

ا .ايلاجترا ةءورقلما


24

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


ةظحلالما ملعتلا رايعم ىوتحلما رايعم

مادختساب تابيحرتلاو تايحتلا ليلحت للاخ نم ذيفنتلا تايحتلا فينصت ىلع ةردقلا 2.4.3

ا .روصلا ا .ةءورقلما تابيحرتلاو
تاكرح ا و ،يعامجلا ملاكلا ، ا و ديشانلأا للاخ نم ذيفنتلا ماقرلأا ةءارق ةاكاحم ىلع ةردقلا 2.5.1 ةءارق ) 11 ( 1 - دادعلأاو ماقرلأا ةءارق [2.5]

ا .تاءام ي ا لإاو ، تاراشلإا ا و ،مسجلا ةءارق اهتءارقو اهديدرتو دادعلأاو ا .ةحيحص
. ا ةحيحص

تاكرح ا و ،يعامجلا ملاكلا ا و ،ديشانلأا للاخ نم ذيفنتلا دادعلأاو ماقرلأا بيترت ىلع ةردقلا 2.5.2

ةبعل ا و ،راوحلا ليثمت ا و ،تاءام ي ا لإاو ، تاراشلإا ا و ،مسجلا ا .ةءورقلما

ا .خلإ ...فاشكتسلاو ي ر ، ا زاوفلاو ،طنلاا ؟ددعلا مك ةبعل دادعلأاو ماقرلأا زييمت ىلع ةرد قلا 2.5.3

ا .ةقاطبلا ةبعل ا .ةحيحص ةءارق اهتءارقوتاكرح ا و ،يعامجلا ملاكلا ا و ،ديشانلأا للاخ نم ذيفنتلا دادعلأاو ماقرلأا ةءارق ىلع ةردقلا 2.5.4

ةبعل ا و ،راوحلا ليثمت ا و ،تاءام ي ا لإاو ، تاراشلإا ا و ،مسجلا ) ا 11 1 - ( :دعلا ةيلمع ذيفنتو

ا .خلإ ...فاشكتسلا ةبعلو ي ر ، ا زاوفلاو ،طنلا25

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1Kemahi ran Menulis
ةباتكلا ةراهم (3)

ةظحلالما ملعتلا رايعم ىوتحلما رايعم

. ا ةآرلما ةبعل ا .ةحيحص ةقيرطب ةباتكلا تاودأ كسم ىلع ةردقلا 3.1.1 فورحلا خسن [3.1]

. ا احيحص اخسن
ا .ءاوهلا ىلع ةباتكلا ا و نيمختلا ةبعل ا .فورحلا ةباتكل حيحص لا هاجتلا بسح عيباصلأاو ديلا كيرحت ىلع ةردقلا 3.1.2


. ا بئاجعلا قودنص ا .افرح نوكتل طاقنلا لصو ىلع ةردقلا 3.1.3

. ا نيولتلاو خسنلا ةقباسم ا .ةيئاجهلا فورحلا خسن ىلع ةردقلا 3.1.4

تاودلأا مادختساب فورحلا نيوكت
ا .ةفلتخلما

ا .راطقلا ةبعل للاخ نم ءلام ا لإا . ا )اهب لصتي ل يتلا فورحلا( : فورحلا . عطاقلما خسن ىلع ة ا ردقلا 3.2.1 اخسن عطاقلما خسن [3.2]

. ا احيحص

. ا زنكلا نع ثحبلا خ ح ج / ث ت ب / ا( ةيئاجهلا فورحلاب ةقلعتلما تاملكلا خسن ىلع ةردقلا 3.3.1 تاملكلا خسن [3.3]

/ و / ن / م / / ك / ق ف / غ ع / ظ ط / ض ص / ش س / ز ر / ذ د / . ا احيحص اخسن

( . ا ي / ء / ه

. ا ا روصلما ي سوماق . ا دادعلأاو ماقرلأا خسن ىلع ةردقلا 3.4.1 ماقرلأا خسن [3.4]

اخسن ) 11 ( 1 - دادعلأاو
. ا احيحص26

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


Standard Prestasi
)ةباتكلاو ةءارقلاو ملاكلاو عامتسلاا تاراهملل( تازاجن ل ا رايعم

تايوتس لما ليصفت تايوتسلماّ
. ا ملعلما داش رإ عم اهقيبطتل هدادعتساو ةيساسلأا ةي ا وغللا تاراهلما ىلع ذيملتلا فرعت 1
ّ
. ا ايعاو هنوك عم ةيساسلأا ةيوغللا تاراهلماب قيبطتلا ىلع هتردقو ذيملتلا فرعت 2

ّ
. ا اتباــــــث هنوك عم ةيساسلأا ةيوغللا تاراهلماب قيبطتلا ىلع هتردقو ذيملتلا فرعت 3
ّ
. ا فقاولماب ابسانمو اتباث هنوك عم ةيساسلأا ةيوغللا تاراهلماب قيبطتلا ىلع هتردقو ذيملتلا فرعت 4

ّ
. ا اعوطتمو فقاولماب ابسانمو اتباث هنوك عم ةيساسلأا ةيوغللا تاراهلماب قيبطتلا ىلع هتردقو ذيملتلا فرعت 5
ّ
ا . ا يلاــــثمو فقاولماب ابسانمو اتباث هنوك عم ةيساسلأا ةيوغللا تاراهلماب قيبطتلا ىلع هتردقو ذيملتلا فرعت 627

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 128

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


PANEL PENGGUBAL

1. Safian bin Adam Bahagian Pembangunan Kurikulum
2. Mior Syazril bin Mohamed Sapawi Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Arni Suharti binti Mohamed Yasin Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. Anuar Hamdi bin Ismail Bahagian Buku Teks
5. Norazida binti Ibrahim Lembaga Peperiksaan
6. A’edah binti Zakaria IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi

7. Amran bin Abdul Rahman IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi
8. Mohd Ikmal Izwan bin Rosli SK Batu 38, Sabak Bernam, Selangor
9. Yusila binti Ishak @ Yusoff SK Kg. Jawa (2), Klang, Selangor

10. Mohd Yusri bin Kamarudin SK Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka
11. Nor Masayu binti Mat Resid SK Putrajaya Presint 11(1), Putrajaya


TURUT MENYUMBANG

1. Mohd Khairur Rosikhan bin M. Muridun JPN Perak
2. Nazri bini Samsudin JPN Selangor
3. Ahmad Suhaimi binti Abd Hapis JPWP Kuala Lumpur

4. Pauziah binti Othman SK Bukit Beringin, Alor Gajah, Melaka
5. Zuliyana binti Yahaya SK (1) Selayang Baru, Gombak, Selangor

6. Faizah binti Hamzah SK Putrajaya Presint 14(1), Putrajaya
7. Maizathul Sazila binti Othman SK Taman Anggerik, Johor Bahru, Johor
8. Suraiya binti Mohd Yusof SK Taman Semarak, Nilai, Negeri Sembilan

9. Hakimi bin Md Said SK Tunku Muda, Serting, Negeri Sembilan29

KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


PENGHARGAAN


Penasihat
Dr. Sariah binti Abd. Jalil - Pengarah
En. Shamsuri bin Sujak - Timbalan Pengarah

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah


Penasihat Editorial
Dr. A’azmi bin Shahri - Ketua Sektor
En. Idrus bin Abdul Rahman - Ketua Sektor

Tn. Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Pn. Chetrilah binti Othman - Ketua Sektor

Pn. Zaidah binti Mohd. Yusof - Ketua Sektor
En. Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor

En. Mohamad Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Pn. Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor
30
Click to View FlipBook Version