The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิเคราะห์สถานการณ์จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟก.1 ม.ค.-ก.พ.2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Economic Planning, 2021-03-28 23:14:24

วิเคราะห์สถานการณ์จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟก.1 ม.ค.-ก.พ.2564

วิเคราะห์สถานการณ์จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟก.1 ม.ค.-ก.พ.2564

ห น้ า | 1

Power Economics Planning Section

แผนกเศรษฐกิจและวางแผนพลงั งานไฟฟ้า

วิเคราะห์สถานการณ์จาหนา่ ยไฟฟ้าของ กฟก.1
ประจาเดอื น มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

กองซื้อขายไฟฟา้ เขต 1 ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยธุ ยา

Writing By: Power Purchase Management Section Provincial Electricity Authority (Center 1)

ห น้ า | 2

วิเคราะหส์ ถานการณจ์ าหนา่ ยไฟฟา้ ของ กฟก.1
ประจาเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยซ้ือ

กฟก.1 มีหน่วยซื้อรวมทั้งส้ิน 3,612.84 ล้านหน่วย หดตัวร้อยละ 8.64 หรือ 341.51 ล้านหน่วย จากปีก่อนหน้า

(ปี 2563) เปรยี บเทียบหนว่ ยซื้อ ปี 2562-2564

2,300
้ลานห ่นวย
2,200
1,867
1,9992,100

1,8382,000

1,9311,900
1,956

1,775

2,189
2,150
2,072
2,005

2,191
2,063

2,127
1,939

2,062
2,029
2,047
2,013
1,993
1,991

2,085
1,923

1,962
1,912
1,813
1,815
1,800

1,700

1,600

ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

%Growth 0.31% 4.14% -8.66%

การวิเคราะห์การซื้อไฟฟ้า โดยเปรียบเทียบหน่วยซ้ือไฟฟ้า จาก กฟผ. หน่วยซ้ือ VSPP และ Solar PV Rooftop
ท่เี กดิ ขึ้นจริงในปี 2564 เปรยี บเทียบกับ ปี 2563 โดยใช้ สถานะหนว่ ยสะสมเดอื น มกราคม-กุมภาพันธ์ ซ่ึงผลการวิเคราะห์
สรปุ ดงั นี้

1. การซือ้ ไฟฟ้าจาก กฟผ.
ตารางเปรียบเทียบ หน่วยซื้อสะสม มกราคม-กุมภาพนั ธ์ แยกแรงดัน

แรงดันซอื้ ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม / (ลด)
ล้านหนว่ ย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %

230-115/69 เคว.ี 2,573.56 76.46 2,925.90 78.71 (352.34) (12.04)

115-115/69 เควี. 465.14 13.82 436.42 11.74 28.72 6.58

11-33 เควี 326.98 9.72 355.03 9.55 (28.05) (7.90)

รวม 3,365.68 100.00 3,717.35 100.00 (351.67) (9.46)

Writing By: Power Purchase Management Section Provincial Electricity Authority (Center 1)

ห น้ า | 3

กราฟเปรียบเทียบหน่วยซ้ือแยกแรงดนั

ลา้ นหนว่ ย 2,925.90 ปี 2563 ปี 2564
2,573.56
3,000 436.42
465.14
2,000 355.03
326.98
1,000

0 115-115/69 เคว.ี 11-33 เควี แรงดัน
230-115/69 เคว.ี

หน่วยซือ้ สะสมเดือน มกราคม - กมุ ภาพนั ธ์ 2564 แยกแรงดนั พบว่าหนว่ ยซ้อื แรงดัน 115-115/69 เควี. เพ่มิ ขึ้น
เม่ือเทียบกับปี 2563 ในขณะที่แรงดัน 230-115/69 เควี. และ 11–33 เควี. ซ้ือลดลงจากปี 2563 โดยหน่วยซื้อไฟฟ้าจาก
กฟผ. หน่วยสะสมเดือนกุมภาพันธ์ ภาพรวมทุกระดับแรงดัน ปี 2564 ซ้ือลดลง 351.67 ล้านหน่วย เมื่อเทียบกับ ปี 2563
คิดเป็นลดลง ร้อยละ 9.46 โดยภาพรวมการซื้อไฟฟ้าซื้อจากระดับแรงดัน 230-115/69 เควี. มากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ
76.46 รองลงมาคอื แรงดัน 115-115/69 เควี. และ 11-33 เควี. ตามลาดบั

กราฟแสดงหนว่ ยซ้ือสุทธิ กฟผ. แยกสถานี

ลา้ นหนว่ ย

567.68
428.12
402.42
357.67
284.72
279.15
240.17
162.18
161.40
152.99
101.67
98.88
95.36
39.25
34.71
34.28
34.08
32.63
26.81
22.83
16.26
600
500 หน่วยซื้อ กฟผ. สถานะ มกราคม - กมุ ภาพนั ธ์
400 2564 เทา่ กบั 3,365.68 ล้านหน่วย
300
200
100

0

สถานีไฟฟา้ ท่มี หี น่วยซือ้ มากที่สดุ 5 อนั ดับแรก คือ สฟ.ลาลูกกา สฟ.สระบรุ ี-2 สฟ.รังสติ ท่าลาน-3 และ นวนคร
ตามลาดับ

Writing By: Power Purchase Management Section Provincial Electricity Authority (Center 1)

2. การซ้อื ไฟฟ้าจาก VSPP

เปรียบเทียบ หน่วยซื้อ VSPP แยกประเภทเชื้อเพลิง พบว่า ปี 2564 สถานะหน่วยเ
ขยะแบบผสมผสาน และ ขยะอตุ สาหกรรมซื้อลดลง โดยภาพรวมหนว่ ยซอ้ื ไฟฟ้าจาก VS
ซ้ือเพิ่มข้ึน 10.17 ล้านหน่วย เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 คิดเป็นเพิ่มขึ้น
แสงอาทิตย์ ระบบ Feed in tariff มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.64 รองลงมาคือ เช้ือเพ
ไฟฟ้าจากแสงอาทติ ย์ Solar Rooftop นอ้ ยท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ ยละ 0.38

ตารางเปรียบเทียบ หนว่ ยซ้ือVSPP สะส

ประเภท 2564

ก๊าซชีวภาพ 2.09
ชวี มวล 39.30
ขยะ 9.00
ขยะจากการจดั การขยะแบบผสมผสาน 7.38
ขยะอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าใหม่ 5.51
Cogen 11.47
พลงั งานแสงอาทติ ย์ ระบบ Adder 43.82
พลงั งานแสงอาทติ ย์ ระบบ Feed in tariff 127.64
แสงอาทติ ย์ Solar Rooftop 0.94
247.16

Writing By: Power Purchase Management Section

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทุกเช้ือเพลิงรับซ้ือไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ในขณะที่เช้ือเพลิงจาก
SPP สถานะหนว่ ยสะสม มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ภาพรวมหนว่ ยซื้อทกุ ประเภทเช้ือเพลิง
นร้อยละ 4.29 โดยสัดส่วนการรับซ้ือไฟฟ้าจาก VSPP มีสัดส่วนการรับซื้อเชื้อเพลิงประเภท
พลิงประเภท แสงอาทิตย์จากระบบ Adder คิดเป็น ร้อยละ 17.73 ในขณะที่สัดส่วนการซ้ือ

ม มกราคม- กุมภาพันธ์ 2564 แยกประเภทเชอ้ื เพลิง

สดั ส่วน 2563 สัดสว่ น เพ่มิ / (ลด) %

0.85 1.67 0.70 0.42 25.17
15.90 36.03 15.20 3.27 9.09
3.64 10.55 4.45 (1.55) (14.69)
2.99 9.51 4.01 (2.13) (22.42)
2.23 6.45 2.72 (0.94) (14.61)
4.64 10.08 4.25 1.40 13.86
17.73 40.98 17.29 2.84 6.93
51.64 120.83 50.98 6.81 5.64
0.38 0.90 0.38 0.05 5.29
100.00 237.00 100.00 10.17 4.29

Provincial Electricity Authority (Center 1) ห น้ า | 4

ห น้ า | 5

หนว่ ยจาหน่าย
กฟก.1 มีหนว่ ยจาหนา่ ยไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,401.15 ลา้ นหนว่ ย หดตวั ร้อยละ 8.87 หรอื 330.99 ล้านหน่วย

จากปีกอ่ นหนา้ (ปี 2563)

เปรียบเทยี บหนว่ ยจาหน่าย ปี 2562-2564

้ลานหน่วย2,200
1,731,7801,8878
1,665 1,719,98552,100

1,992,80622,000
1,18,99633
1,900
1,938 2,098
1,857 2,0301,800

1,19,29655
1,901,9975
11,,899082
1,8531,953
1,7931,891
1,1,772499
1,700

1,600

ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

%Growth 1.51% 3.47% -8.87%

สถานการณ์จาหน่ายไฟฟ้าของ กฟก.1 เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 หดตัวจากปีก่อนหนา้ ร้อยละ 8.87
ตามภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
ท่ีกินเวลายาวนาน ระบาดไปท่ัวโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย กระทบต่อภาคการส่งออกและการ
ท่องเที่ยว (2) ภาวะรายได้หยุดชะงัก (Income shock) จากการ Lockdown และ การปิดตัวของธุรกิจ ส่งผลให้การ
ว่างงาน และ การผิดนัดชาระหนี้เพ่ิมสูงข้ึน กระทบต่อการบริโภคของครัวเรือน (3) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทาให้
ภาคเอกชนชะลอการลงทุนใหม่ๆ และดาเนินกลยุทธ์เพ่ือรักษาสภาพคล่องขององค์กร แต่ยังมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์
ภายในประเทศ ของโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครฐั และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆของรัฐบาล

นอกจากนป้ี ระเทศไทยยังเผชิญกับภาวะที่อัตราเงินเฟ้อทวั่ ไปตดิ ลบ -1.17 (ภาวะเงนิ ฝืด) ตามราคาพลงั งานที่
เป็นต้นทุนหลักในการผลิตลดลง ทาให้ราคาสินค้ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ผู้บริโภคจึงไม่ออกมาจับจ่ายใช่สอย
เพราะต้องการราคาที่ถูกท่ีสุด ส่งผลให้รายได้ของผู้ผลิตนั้นมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น ผู้ผลิตก็อาจไม่มีแรงจูงใจที่จะผลิต
สินค้าและบริการในปริมาณเท่าเดิม จนต้องลดการผลิตลง ลดราคาสินค้า หรือแม้แต่ลดการจ้างงานลง ซึ่งจะส่งผล
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจได้ ทาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้นโยบายการเงิน ผ่าน คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) โดยประกาศลดอัตราดอกเบ้ียลง เพื่อให้คนนาเงินออกมาใช้จ่ายในหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ ให้เหมาะสมกับ
ภาวะและแนวโนม้ ของเศรษฐกิจและเงนิ เฟอ้ ภายในประเทศ

สาหรับ กฟก.1 ธุรกิจหลักท่ีได้รับผลกระทบในภาพรวมนีค้ ือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายสาคัญ
หดตัวรอ้ ยละ 6.66 จากสถานการณไ์ วรัส Covid-19 ท่ีประเทศคู่คา้ มกี ารชะลอคาสั่งซื้อ สง่ ผลใหก้ ารค้าและการลงทุน
ในประเทศไทย รวมถึงการสง่ ออกไปยังประเทศคคู่ ้าหดตัว สว่ นกลมุ่ พาณชิ ยร์ ายใหญ่ หดตวั ร้อยละ 13.71 จากท่ธี ุรกิจ
ท่องเท่ียวและธรุ กิจที่เปน็ หว่ งโซ่ของการทอ่ งเท่ียว ไดร้ บั ผลกระทบอย่างหนกั จากโรคระบาด (Covid-19)

Writing By: Power Purchase Management Section Provincial Electricity Authority (Center 1)

ห น้ า | 6

หนว่ ยจาหน่ายจาแนกตามกลุ่มลูกคา้
อัตราการเตบิ โตของการจาหน่าย สถานะเดือน มกราคม-กมุ ภาพนั ธ์

3,000 16.98 หนว่ ยจาหน่าย %Growth Rate

20

2,500 9.10 9.31 15
(10.54)
2,000 6.29 10
5
1.61
1,500 (2.77) 0

1,000 (7.72) -5

500 (17.39) -10
-15

0 -20

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ลูกคา้ รายใหญ่ ลูกคา้ รายย่อย ภาครัฐและอืน่ ๆ

หดตัวรอ้ ยละ 7.72 หดตวั รอ้ ยละ 10.54 หดตวั รอ้ ยละ 17.39

- อุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ - บ้านอยู่อาศัย หดตัวร้อยละ - ราชการและรัฐวิสาหกิจ หดตัว

6.66 (152.12 ล้านหน่วย) 10.80 (69.05 ล้านหนว่ ย) เปน็ การ ร้อยละ 17.42 (28.78 ล้านหน่วย) จาก

จากปัจจัยท่ีส่งผล กระทบต่อ ใช้ ไ ฟฟ้า ล ด ล ง จ า ก การ ยกเลิก การระบาดของเชื้อไวรัส ระลอกท่ี 2 ทา

อุตสาหกรรมทั้งจากการแพร มาตรการ Work From Home และ ให้หลายๆหน่วยงานยกเลิกจัดงาน

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ท่ี เปิดการเรียนปกติ ประกอบกับ เทศกาลต่างๆ เช่นปีใหม่ วันเด็ก เพ่ือลด

ส่งผลต่อการฟนตัวของเศรษฐกิจ ในช่วงต้นปีอุณหภูมิลดต่าลง ผลให้ การรวมกลุ่มทาให้หน่วยการใช้ไฟฟ้า

คคู าทาใหการผลติ และการสงออก เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในท่ีอยู่อาศัยกิน ลดลงเม่ือเทียบกับช่วงต้นปี 2563 (ช่วง

ของอุตสาหกรรมไทยยังไม่ฟ้ืนตัว ไฟนอ้ ยลง สถานการณ์ภายในประเทศปกติ ยังไม่มี

อีกท้ังยังคงได้รับผลกระทบจาก - พาณิชย์รายย่อย หดตัว ร้อยละ การแพรร่ ะบาดและ Lock Down)

สงครามทางการค้าอย่างต่อเน่ือง 9.75 (20.54 ลา้ นหน่วย)

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิ เหลก็ เน่ืองจากยังคงมีมาตรการป้องกัน - อน่ื ๆ หดตัวร้อยละ 17.24 (5.32 ลา้ น

- พาณชิ ยร์ ายใหญ่ หดตวั รอ้ ยละ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด- หน่วย) ผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว

13.71 (55.24 ลา้ นหนว่ ย) 1 9 เ ช่ น ก า ร ก า ห น ด เ วล า ปิ ด เพม่ิ ขนึ้ จากปัจจยั ธรรมชาติ ปรมิ าณน้าที่

จากผลกระทบจาก covid-19 ร้านอาหารไม่เกิน 23.00 น. การ เพียงพอ แต่ยังต้องเผชิญภาวะการ

จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ห้ามดื่มสุราในร้านอาหารและสถาน แข่งขันท่ีรุนแรงจากการเพ่ิมข้ึนของ

ยังคงหดตัวสูงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า บันเทงิ การกาหนดจานวน ผเู้ ข้ารว่ ม สินค้าเกษตรทั่วโลกโดยเฉพาะข้าว

จะมีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจาก ประชุม สัมมนา ได้ไม่เกิน 100 คน นอกจากนี้ตน้ ทุนท่สี ูงและแนวโนม้ ค่าเงิน

นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภท อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ การ บาทท่ีแข็งข้ึนยังทาให้ไทยต้องเผชิญกับ

พิเศษ STV แต่ยังคงมีจานวนน้อย ระบาดรอบใหม่มีแนวโน้มคลี่คลาย ข้อเสียเปรียบและการกดดันในราคา

ธุรกิจโรงแรมและห้างสรรพสินค้า อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาครฐั ยงั มี สนิ คา้ เกษตร

ขนาดใหญ่ยังคงไม่ฟ้ืนตัวกลับมา มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่าน

เท่าช่วงตน้ ปี63 กอ่ น Lockdown โครงการเราชนะ

Writing By: Power Economics Planning Section Provincial Electricity Authority (Center 1)

ห น้ า | 7

หน่วยจาหน่ายจาแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลมุ่ ผใู้ ช้ไฟฟา้ รายใหญ่ของ กฟก.1 ทมี่ ีสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าสงู สุด 3

ลดลงในชว่ งเดอื น มกราคม-กุมภาพนั ธ์ 2564 ดังน้ี

กราฟแสดงหน่วยจาหน่าย สถานะเดอื น มกราคม-กุมภาพนั

20 1.24 10.12
10 ปี 2563 -7.14
%GROWTH RATE 0 -3.86
ปี 2564 ปี 2562
-10
-20
-30
-40
ปี 2562

การผลิต การขายสง่ กา

ประเภท ล้านหนว่ ย ประเภท
25.61 หา้ งสรรพสินคา้
อุปกรณ์และเครอ่ื งมอื ทางวทิ ยุ
โทรทัศน์ 17.84 สถานที่อยู่อาศ

ผลติ ภณั ฑ์โลหะใช้ในการก่อสรา้ ง 12.43 โรงแรม
หรอื ติดต้งั
10.45 *
โรงงานผลิตเหลก็ และเหลก็ กล้า
และโรงรีดเหล็ก 7.42

โรงหล่อเหลก็ และโรงหล่อ
เหล็กกล้า

เคร่อื งดืม่ ทไ่ี ม่มแี อลกอฮอล์ นา้ ดืม่
บรรจขุ วด และน้าอดั ลม

Writing By: Power Purchase Management Section

3 หมวดใหญ่ จาแนกตามประเภทกจิ กรรมทางเศรษฐกิจ (TSIC) ซ่งึ มีการใช้ไฟ

นธ์ และอัตราการเตบิ โตเม่ือเปรยี บเทียบกบั ปกี ่อนหนา้
2.86 10.08 8.07
-18.42

-29.55

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ารขายปลีก ภัตตาคาร และโรงแรม บรกิ ารชมุ ชน บริ การสังคม และบริการสว่ นบุคคล

ล้านหน่วย ประเภท ล้านหนว่ ย

า 14.31 มหาวิทยาลยั และสถานบนั 10.56
อดุ มศึกษาทค่ี ล้ายคลึง

ศัยอื่นๆ 13.46 โรงเรยี นมธั ยมศึกษาสายสามัญ 3.14

5.76 โรงพยาบาลทวั่ ไป 2.50

** อตุ สาหกรรมท่มี กี ารใช้ไฟฟา้ ลดลงสูงสุด ในปี 2564***

Provincial Electricity Authority (Center 1)

อุตสาหกรรมด้านการผลติ ห น้ า | 8

การขายส่ง การขายปลีก ภตั ตาคาร และโรงแรม

บริการชุมชน บรกิ ารสงั คม และบรกิ ารสว่ นบุคคล
01

Writing By: Power Purchase Management Section Provincial Electricity Authority (Center 1)

ห น้ า | 9

หน่วยจาหน่ายจาแนกตาม พน้ื ท่ขี อง กฟฟ. ปรมิ าณการใช้ไฟของแต่ละ กฟฟ. ใน กฟก.1 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนหน้า (ปี 2563) พบว่า กฟฟ. ที่มีการใช้ไฟฟ้าขยายตัวสูงสุด 2 อันดับแรก และ กฟฟ. ท่ีมีการใช้ไฟฟ้า
หดตวั สูงสุด 3 อนั ดบั แรก ดังนี้

5% 0.22% กฟอ.ศรีมหาโพธิ กฟฟ.รังสิต กฟจ.สระแก้ว

1.21% กฟอ.ท่าเรอื

0%
กฟฟ.หนิ กอง

-5%

-10% -13.36%

-15% -18.51%
-21.38%

-20%

-25%

ในเดอื น มกราคม-กุมภาพนั ธ์ 2564 มเี พยี ง 2 กฟฟ. ท่ีมีการใช้ไฟฟ้าขยายตัวสูงสดู ได้แก่
1. กฟฟ.หนิ กอง ขยายตวั ร้อยละ 1.21 ซ่งึ เปน็ ผลมาจากการขยายตวั ของ

- บริษทั มากอตโต จากดั (20000328806) ประกอบอตุ สาหกรรมผลิตเครื่องดินเผา ท่มี ีปรมิ าณการ
ใชไ้ ฟเพมิ่ ข้ึน 2.80 ลา้ นหนว่ ย หรอื รอ้ ยละ 25.43

- บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จากัด (20000328836) ประกอบอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์
ท่ีมปี รมิ าณการใช้ไฟเพม่ิ ข้นึ 2.37 ล้านหนว่ ย หรอื ร้อยละ 10.41

- บริษัท ซีพี-เมจิ จากัด (20001102752) ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานผลิตน้านม ที่มีปริมาณการ
ใชไ้ ฟเพ่ิมขึ้น 1.40 ล้านหนว่ ย หรอื รอ้ ยละ 35.97

2. กฟอ.ท่าเรือ ขยายตัวร้อยละ 0.22 เป็นผลมาจาก บริษัท นวโลหะไทย จากัด (20000679920)
ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์อืน่ ๆ ที่มปี รมิ าณการใชไ้ ฟเพ่มิ ขึ้น 2.99 ลา้ นหนว่ ย หรอื รอ้ ยละ 20.11

กฟฟ. ทมี่ ีการใชไ้ ฟฟ้าหดตัวสูงสดุ 3 อันดบั แรก ได้แก่

1. กฟจ.สระแก้ว หดตัวรอ้ ยละ 21.38 เปน็ ผลมาจาก บรษิ ัท เอบี สตีล จากัด (20020199957) ประกอบ
อตุ สาหกรรมโรงหลอ่ เหล็กและโรงหลอ่ เหลก็ กลา้ ที่มีปริมาณการใช้ไฟลดลง 10.58 ลา้ นหนว่ ย หรอื รอ้ ยละ 99.27

2. กฟฟ.รังสิต หดตัวร้อยละ 18.51 เป็นผลมาจากการหดตัวของ
- หลายบริษัทยา้ ยไปใช้ไฟฟ้ากบั บริษทั ผลติ ไฟฟ้า นวนคร จากัด

By: Power Economics Planning Section Writing
Provincial Electricity Authority (Center 1)

ห น้ า | 10

- บรษิ ัท ฟาบรเิ นท จากัด (20001086711) ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณแ์ ละเครื่องมือทาง
วทิ ยุ โทรทัศน์ ทม่ี ีปรมิ าณการใช้ไฟลดลง 3.98 ลา้ นหน่วย หรอื รอ้ ยละ 17.78

3. กฟอ.ศรมี หาโพธิ หดตวั ร้อยละ 13.36 เปน็ ผลมาจาก
- บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จากัด (20001157486) ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเหล็กและ

เหลก็ กลา้ และโรงรีดเหล็ก ที่มปี รมิ าณการใช้ไฟลดลง 9.88 ล้านหน่วย หรือรอ้ ยละ 79.10
- บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) (20003644061) ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตเย่ือ

กระดาษ กระดาษ กระดาษแขง็ ทมี่ ีปรมิ าณการใช้ไฟเพม่ิ ข้ึน 3.24 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 16.51
- บรษิ ทั เดอสเตอร์ จากดั (20000343158) ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณั ฑ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ท่อี นื่ ทม่ี ปี ริมาณการใช้ไฟลดลง 2.12 ล้านหนว่ ย หรอื รอ้ ยละ 88.90

จานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้า  กฟก.1 มีจานวนผใู้ ชไ้ ฟฟ้าทั้งหมด 1,686,869 คน
(0.52%) แบ่งตามกลุ่มลูกค้าได้ ดงั นี้
รอ้ ยละสัดสว่ นจานวนผ้ใู ช้ไฟฟ้าจาแนกตามกลุ่มลูกค้า

ภาครัฐและอน่ื ๆ
4.65%

ลูกคา้ รายใหญ่
0.70%

ลูกคา้ รายย่อย
94.66%

By: Power Economics Planning Section Writing
Provincial Electricity Authority (Center 1)

ห น้ า | 11

เปรียบเทยี บหน่วยจาหนา่ ยไฟฟา้ สถานะเดือน มกราคม-กมุ ภาพันธ์ ปี 2561-2564 : ประเภทอัตราการใชไ้ ฟ

ประเภทอัตรา หนว่ ยจาหนา่ ยไฟฟา้ (ลา้ นหนว่ ย) รอ้ ยละอัตราการเพม่ิ /(ลด)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บา้ นอยอู่ าศยั 490.47 579.91 639.48 570.43 86.45 18.24 10.27 (10.80)
กจิ การขนาดเล็ก 200.48 226.46 239.27 216.01 96.49 12.96 5.66 (9.72)
กิจการขนาดกลาง 465.53 496.74 510.88 472.62 102.60 6.70 2.85 (7.49)
กิจการขนาดใหญ่ 2,048.70 1,956.83 1,951.90 1,766.98 98.73 (4.48) (0.25) (9.47)
กิจการเฉพาะอยา่ ง 44.41 49.88 53.63 37.56 105.70 12.32 7.52 (29.96)
องค์กรไม่แสวงหากาไร 10.94 4.23 (10.98)
สูบน้าเพอ่ื การเกษตร 5.12 5.68 5.92 5.27 74.74 24.34 (28.41) (21.72)
ไฟชั่วคราว 4.19 5.21 3.73 2.92 267.54 4.84 7.30 (18.10)
ไฟสารอง 18.81 19.72 21.16 17.33 94.52 (4.69) 25.29 (41.50)
ไฟท่งี ดจา่ ยไฟได้ 4.48 4.27 5.35 3.13 1,500.00 (3.27) 14.69 2.69
271.17 262.30 300.82 308.90 54.07

EV -

รวม 3,553.36 3,607.00 3,732.14 3,401.15 93.39 1.51 3.47 (8.87)

เปรยี บเทียบหน่วยจาหนา่ ยไฟฟ้า สถานะเดอื น มกราคม-กมุ ภาพันธ์ ปี 2561-2564 : แรงดันขาย

แรงดันขาย หน่วยจาหน่ายไฟฟ้า (ลา้ นหน่วย) รอ้ ยละอัตราการเพิ่ม/(ลด)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

115 เคว.ี 1,263.41 1,243.38 1,303.69 1,214.70 (8.32) (1.59) 4.85 (6.83)
69 เคว.ี 4.82 4.98 - - (0.62) 3.32 (100.00)
22-33 เควี. 3.84 (0.98) 0.23 (9.51)
ตา่ กวา่ 22-33 เคว.ี 1,659.09 1,642.77 1,646.61 1,489.98 0.34 14.35 9.22 (10.92)
รวม 626.04 715.87 781.84 696.47 (1.42) 1.51 3.47 (8.87)

3,553.36 3,607.00 3,732.14 3,401.15

By: Power Economics Planning Section Writing
Provincial Electricity Authority (Center 1)

ข้อมูลวิเคราะหก์ าไรขั้นตน้ เดอื น ม.ค.-ก.พ.

ข้อมูล 2564 2563 เพมิ่ /(ลด) %

รายไดค้ า่ ไฟฟ้าตามโครงสร้างฯ ไม่รวม Ft (ล้านบาท) 12,315.96 13,753.38 (1,437.42) (10.45)
เฉลยี่ ตอ่ หน่วย (บาท/หน่วย)
(ลา้ นบาท) 3.6211 3.6851 (0.0640) (1.74)
บวก คา่ Ft ขายปลีก (บาท/หนว่ ย)
เฉลยี่ ตอ่ หน่วย (ลา้ นบาท) (521.06) (562.06) 41.00 7.29
(ล้านบาท)
หกั เงนิ ผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือผใู้ ชไ้ ฟ (บาท/หนว่ ย) (0.1532) (0.1506) (0.0026) (1.73)
รายไดค้ ่าไฟฟา้ (กบญ.) (ล้านบาท)
(บาท/หนว่ ย) 143.67 - 143.67 #DIV/0!
เฉลี่ยตอ่ หนว่ ย (ล้านบาท)
คา่ ซอ้ื ไฟฟ้า กฟผ.ฐาน ไม่รวม Ft (บาท/หน่วย) 11,651.23 13,191.32 (1,540.09) (11.68)
(ล้านบาท)
เฉลยี่ ตอ่ หนว่ ย (บาท/หน่วย) 3.4257 3.5345 (0.1088) (3.08)
บวก คา่ Ft ขายสง่ (ลา้ นบาท)
(บาท/หนว่ ย) 9,593.20 10,561.58 (968.38) (9.17)
เฉลยี่ ตอ่ หน่วย (ล้านบาท)
บวก คา่ ซอ้ื ไฟฟ้า VSPP ฐาน (บาท/หนว่ ย) 2.8503 2.8412 0.0091 0.32
(ล้านบาท)
เฉลย่ี ตอ่ หน่วย (บาท/หนว่ ย) (898.63) (431.21) (467.42) (108.40)
บวก คา่ Ft VSPP (ล้านบาท)
(บาท/หนว่ ย) (0.2670) (0.1160) (0.1510) (130.17)
เฉลยี่ ตอ่ หน่วย (ลา้ นบาท)
บวก คา่ Adder VSPP (บาท/หนว่ ย) 1,308.17 1,231.51 76.66 6.22

เฉลยี่ ตอ่ หนว่ ย 5.3130 5.2161 0.0969 1.86
บวก คา่ ซอื้ ไฟฟ้า Solar Rooftop
(89.32) (53.65) (35.67) (66.49)
เฉลยี่ ตอ่ หน่วย
หกั ปรับปรุงคา่ ไฟฟ้า สานกั งานฯ (0.3628) (0.2272) (0.1356) (59.68)

เฉลย่ี ตอ่ หนว่ ย 365.84 374.40 (8.56) (2.29)
บวก เงนิ นาส่งกองทนุ พัฒนาไฟฟ้า-การใช้พลังงาน
1.4858 1.5858 (0.1000) (6.31)
เฉลย่ี ตอ่ หน่วย
6.00 5.82 0.18 3.09

1.4052 1.3318 0.0734 5.51

5.81 6.25 (0.44) (7.04)

2.7536 2.6940 0.0596 2.21

8.68 9.38 (0.70) (7.46)

0.0026 0.0025 0.0001 4.00

หมายเหตุ

1. คา่ ซอื้ ไฟฟา้ ฐาน คอื คา่ ซอ้ื ไฟฟา้ กฟผ.ฐาน ไมร่ วม Ft + คา่ ซ้ือ VSPP ไมร่ วม Ft (รวม Adder) + คา่ ซ้ือ Solar Rooftop
2. เงนิ ผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือผู้ใชไ้ ฟ เทา่ กบั ผลรวม(สว่ นลดคา่ ไฟฟา้ 3%, สว่ นลดหน่วยไฟฟา้ และสว่ นลดคา่ ไฟฟา้ ไฟฟรี) หกั กบั ผลรวม(เงนิ สนับ
3. เงนิ ชดเชยรายได้ ให้อยูห่ มวดรายไดอ้ นื่ ทไ่ี มเ่ กย่ี วกบั การดาเนินงาน เนอื่ งจากเป็นการอดุ หนุนทไี่ มผ่ นั แปรตามหน่วยจาหน่าย จึงเขา้ มาตรฐานการบญั ชีฉบ

1.ดา้ นรายได้ 3
1.1 รายไดค้ า่ ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 11.68 เนอ่ื งจากรายไดค้ า่ ไฟฟ้าฐานลดลงร้อยละ 10.45
1.2 หนว่ ยจาหน่าย ลดลง ร้อยละ 8.87 โดยผใู้ ช้ไฟทกุ อตั รามีหนว่ ยการใช้ไฟฟ้าลดลง ยกเว้นไฟทสี่ ามารถงดจ่ายไฟได้ (โรงปนู ) ซ

2. ดา้ นซอ้ื เ
2.1 คา่ ซอ้ื รวม Ft ลดลงร้อยละ 11.50 ซงึ่ สว่ นใหญม่ าจากคา่ ซอ้ื กฟผ. ฐาน ลดลงร้อยละ 9.17
2.2 หน่วยซอื้ กฟผ. ลดลงร้อยละ 9.46 หน่วยซอ้ื VSPP เพิ่มขน้ึ ร้อยละ 4.29 และหน่วยซอื้ Solar Rooftop 1
2
เพิ่มขนึ้ ร้อยละ 4.44 สง่ ผลใหห้ น่วยซอ้ื ทงั้ หมด ลดลง ร้อยละ 8.64 เนอื่ งจากการซอื้ ไฟฟ้า ปี 2564 ส่วนใหญม่ าจาก 3
กฟผ. คดิ เปน็ สัดสว่ นร้อยละ 93.16 รองลงมาคอื VSPP ร้อยละ 6.82 และ Solar Rooftop ร้อยละ 0.03

ข้อมูล เดอื น ม.ค.-ก.พ.
2564 2563 เพมิ่ /(ลด) %

บวก เงินนาส่งกองทนุ พัฒนาไฟฟ้า-สง่ เสริมสังคม (ลา้ นบาท) 3.47 3.75 (0.28) (7.47)
เฉลย่ี ตอ่ หน่วย (บาท/หนว่ ย)
(ลา้ นบาท) 0.0010 0.0010 0.0000 0.00
หกั เงินสนบั สนนุ ผลกระทบจาก COVID-19 จาก กฟผ. (ล้านบาท)
หกั คา่ ซอื้ ถา่ ยเทโหลดขา้ มเดอื น (ลา้ นบาท) - - 0.00 #DIV/0!
(บาท/หนว่ ย)
ค่าซอ้ื รวม Ft (ล้านบาท) - 33.70 - 0.43 -33.27 7737.21
เฉลี่ยตอ่ หนว่ ย (บาท/หนว่ ย)
(ลา้ นบาท) 10,152.57 11,502.64 (1,350.07) (11.74)
กาไรข้นั ตน้ (บาท/หนว่ ย)
เฉลี่ยตอ่ หนว่ ยจาหนา่ ยคิดเงิน (ล้านบาท) 2.8101 2.9089 (0.0988) (3.40)
(บาท/หนว่ ย)
รายไดค้ า่ ไฟฐาน (ล้านบาท) 1,498.66 1,688.68 (190.02) (11.25)
เฉลยี่ ตอ่ หน่วย (บาท/หนว่ ย)
(ล้านบาท) 0.4406 0.4525 (0.0119) (2.63)
คา่ ซอื้ ไฟฟ้าฐาน* (ลา้ นหน่วย)
เฉลย่ี ตอ่ หน่วย (ลา้ นหน่วย) 12,315.96 13,753.38 (1,437.42) (10.45)
(ล้านหนว่ ย)
กาไรจากคา่ ไฟฟ้าฐาน (ล้านหน่วย) 3.6211 3.6851 (0.0640) (1.74)
เฉลยี่ ตอ่ หน่วย (ล้านหน่วย)
(ล้านหนว่ ย) 11,134.18 11,980.62 (846.44) (7.07)
ภาระ Ft (สง่ -ปลีก) (ล้านหนว่ ย)
หน่วยจาหน่าย (ล้านหนว่ ย) 3.0818 3.0297 0.0521 1.72
หน่วยไฟฟรี
หนว่ ยจาหนา่ ยรวมไฟฟรี (ล้านหนว่ ย) 1,181.78 1,772.76 (590.98) (33.34)
หนว่ ยซอ้ื กฟผ.
หน่วยซอ้ื VSPP 0.3475 0.4750 (0.1275) (26.84)
หน่วยซอ้ื Solar Rooftop
หนว่ ยซอื้ กฟผ. รวม VSPP (466.89) 77.20 (544.09) (704.78)
หนว่ ยสูญเสีย
% สูญเสีย 3,401.15 3,732.14 (330.99) (8.87)
หน่วยไฟอาคาร สนง.
57.60 49.21 8.39 17.05

3,458.75 3,781.35 (322.60) (8.53)

3,365.68 3,717.35 (351.67) (9.46)

246.22 236.10 10.12 4.29

0.94 0.90 0.04 4.44

3,612.84 3,954.35 (341.51) (8.64)

154.09 173.00 (18.91) (10.93)

4.27 4.37 (0.10)

2.11 2.32 (0.21) (9.05)

บสนุนมาตรการรัฐ และเงนิ สนับสนุนผลกระทบจาก COVID-19 จาก กฟผ.) ห น้ า | 12
บับท่ี 20 การบัญชสี าหรับเงนิ อดุ หนุนจากรัฐบาลและการเปดิ เผยขอ้ มลู เกยี่ วกบั ความชว่ ยเหลอื ของรัฐบาล

3. กาไรขั้นตน้ ลดลง 216.81 ล้านบาท เนอื่ งจาก
1. รายไดค้ า่ ไฟฟ้าฐานลดลง 1,437.42 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 10.45 คา่ ซอื้ ไฟฟ้าฐานลดลง 846.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.07

ซง่ึ ลดลงนอ้ ยกวา่ รายไดค้ า่ ไฟฟ้าฐาน ทาใหก้ าไรคา่ ไฟฟ้าฐานลดลง 590.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.34
2. หนว่ ยจาหน่าย ลดลง ร้อยละ 8.87 โดยผใู้ ชไ้ ฟทกุ อตั รามีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง ยกเวน้ ไฟทส่ี ามารถงดจ่ายไฟได้ (โรงปนู )

เนอื่ งจากสถานการณ์ Covid-19 หลายบริษัทลดกาลังการผลติ ลง รวมถงึ ชว่ งเดอื น ธ.ค.2563 ถึง ม.ค. 2564 มีอณุ หภมู ิลดลง
ค่าซอื้ ถา่ ยเทโหลดข้ามเดอื น
1. มีการปรับลดคา่ ซอ้ื ถ่ายเทโหลดระหวา่ ง กฟน.3 ของเดอื น ธ.ค.2563 ที่ สฟ.ทา่ ลาน 3- สฟ.ลพบรุ ี 2 จานวน 78.903 ลา้ นบาท
2. มีการปรับเพ่ิมคา่ ซอื้ ถา่ ยเทโหลดระหว่าง กฟก.3 ของเดอื น ธ.ค.2563 ท่ี สฟ.ไทรน้อย- สฟ.สพุ รรณ จานวน 17.559 ล้านบาท
3. มีการปรับลดคา่ ซอ้ื ถา่ ยเทโหลดระหวา่ ง กฟน.3 ของเดอื น ก.พ.-ธ.ค.2563 ท่ี สฟ.ทา่ ลาน 3- สฟ.ลพบรุ ี 1 จานวน 27.636 ลา้ นบาท

เปรียบเทยี บหนว่ ยจาหนา่ ย เดอื น มก

ปี 2563

จดุ รวมงาน บา้ นอยูอ่ าศยั ธรุ กจิ / อนื่ ๆ รวม บา้ นอยู่อา
อตุ สาหกรรม
1 กฟจ.อยธุ ยา
2 กฟจ.อา่ งทอง 46.43 195.48 1.73 243.64 53.
3 กฟจ.สระบุรี 77.20 29.
4 กฟจ.ปราจีนบรุ ี 26.86 49.90 0.44 83.97 31.
5 กฟจ.นครนายก 76.45 24.
6 กฟจ.ปทุมธานี 27.27 55.91 0.79 84.99 30.
7 กฟอ.อรัญประเทศ 116.98 30.
8 กฟฟ.รังสติ 22.10 53.32 1.03 62.77 21.
9 กฟอ.เสนา 358.71 52.
10 กฟอ.พระพทุ ธบาท 28.22 56.07 0.70 93.34 26.
11 กฟอ.ทา่ เรือ 169.06 13.
12 กฟอ.กบินทร์บรุ ี 27.09 89.04 0.85 71.62 11.
13 กฟอ.ธญั บรุ ี 120.26 18.
14 กฟอ.บางปะอนิ 20.14 41.99 0.64 145.08 54.
15 กฟอ.แกง่ คอย 181.66 9.
16 กฟจ.สระแกว้ 44.91 311.17 2.63 493.78 22.
17 กฟจ.ปทมุ ธานี 2 (บางกะด)ี 55.28 21.
18 กฟอ.วงั น้อย 23.35 68.95 1.04 137.21 31.
19 กฟอ.ลาลกู กา 86.58 12.
20 กฟอ.คลองหลวง 12.23 156.63 0.20 127.71 43.
21 กฟอ.ลาดหลมุ แกว้ 104.96 41.
22 กฟอ.หนองแค 10.08 61.25 0.29 90.28 12.
23 กฟอ.ศรีมหาโพธิ 106.94 14.
24 กฟฟ.ประตนู ้าพระอนิ ทร์ 16.89 102.47 0.90 112.31 14.
25 กฟฟ.หินกอง 106.15 9.
48.73 95.31 1.04 94.22 7.
รวม 3,401.15 639.
8.45 172.65 0.56

19.79 471.75 2.24

20.26 34.61 0.41

28.16 107.84 1.21

11.47 74.72 0.39

38.47 87.82 1.42

37.09 63.31 4.56

10.91 78.72 0.65

13.27 93.38 0.29

13.81 97.59 0.91

7.95 97.78 0.42

6.50 87.54 0.18

570.43 2,805.20 25.52

กราคม-กมุ ภาพนั ธ์ เพม่ิ ข้ึน/(ลดลง)

ปี 2562 ร้อยละอตั ราการเตบิ โต

าศยั ธรุ กจิ / อนื่ ๆ รวม บา้ นอยู่อาศยั ธรุ กจิ / อนื่ ๆ รวม
อตุ สาหกรรม อตุ สาหกรรม

.00 216.15 1.71 270.86 (12.40) (9.56) 1.17 (10.05)

.81 58.15 0.49 88.45 (9.90) (14.19) (10.20) (12.72)

.21 61.37 0.95 93.53 (12.62) (8.90) (16.84) (10.22)

.45 57.71 1.05 83.21 (9.61) (7.61) (1.90) (8.12)

.33 63.93 0.65 94.91 (6.96) (12.29) 7.69 (10.45)

.55 101.29 1.01 132.85 (11.33) (12.09) (15.84) (11.95)

.93 44.65 0.67 67.25 (8.16) (5.96) (4.48) (6.66)

.52 384.37 3.29 440.18 (14.49) (19.04) (20.06) (18.51)

.01 72.65 2.69 101.35 (10.23) (5.09) (61.34) (7.90)

.80 172.13 0.24 186.17 (11.38) (9.00) (16.67) (9.19)

.42 59.75 0.29 71.46 (11.73) 2.51 0.00 0.22

.34 114.89 0.96 134.19 (7.91) (10.81) (6.25) (10.38)

.75 109.56 1.23 165.54 (11.00) (13.01) (15.45) (12.36)

.39 187.71 0.84 197.94 (10.01) (8.02) (33.33) (8.22)

.50 476.85 2.31 501.66 (12.04) (1.07) (3.03) (1.57)

.87 47.91 0.53 70.31 (7.36) (27.76) (22.64) (21.38)

.96 116.50 1.72 150.18 (11.89) (7.43) (29.65) (8.64)

.94 79.89 0.51 93.34 (11.36) (6.47) (23.53) (7.24)

.11 95.50 1.85 140.46 (10.76) (8.04) (23.24) (9.08)

.26 65.26 5.10 111.62 (10.11) (2.99) (10.59) (5.97)

.06 79.59 0.61 92.26 (9.54) (1.09) 6.56 (2.15)

.73 98.54 0.32 113.59 (9.91) (5.24) (9.38) (5.85)

.99 113.77 0.87 129.63 (7.87) (14.22) 4.60 (13.36)

.07 98.55 0.49 108.11 (12.35) (0.78) (14.29) (1.81)

.48 85.18 0.43 93.09 (13.10) 2.77 (58.14) 1.21

.48 3,061.85 30.81 3,732.14 (10.80) (8.38) (17.17) (8.87)

ห น้ า | 13

ห น้ า | 14

ภาคผนวก

ท่ีมาของขอ้ มูล
1. แผนกเศรษฐกิจและวางแผนพลังงานไฟฟ้า กฟก.1
2. แผนกบริหารการซือ้ ไฟฟา้ กฟก.1
3. สานกั งานเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม กระทรวงอตุ สาหกรรม http://www.industry.go.th
4. ศนู ยบ์ ริการข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th/
5. สานกั งานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th
6. ศนู ยว์ ิจัยเศรษฐกจิ ธุรกจิ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th
7. วจิ ยั กรงุ ศรี ธนาคารกรงุ ศรีอยธุ ยา จากดั (มหาชน) https://www.krungsri.com
8. ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th

Writing By: Power Economics Planning Section Provincial Electricity Authority (Center 1)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Thank You Note
Next Book
09 ศรัณยพร E-Book