The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by beemitr2000, 2022-03-27 14:53:39

ข้าวเกียบว่าว

ข้าวเกียบว่าว

ข้าวเกรียบว่าว

คุณค่าที่ทุกคนควรลอง!

Pre-Order Now

คำนำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อ
งนี้ จัดทำเกี่ยวกับ ประวัติ


ความเป็ นมาของข้าวเหนียวที่ใช้ในการทำข้าวเกรียบ

ว่าวหรือข้าวเกรียบหูช้างและประวัติความเป็ นมาเกี่ยว

กับข้าวเกรียบว่าว วิธีการทำประโยชน์ของข้าวเกรียบ

ว่าวเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติข้าวเหนียว หรือ

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้าวเกรียบว่าว ได้ทราบ

ข้อมูลตามจุดประสงค์ที่หวังไว้

ผู้จัดทำหวังว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะเป็ น

ประโยชน์ไม่มากก็น้ อย ผิดพลาดประการใดผู้จัดทำ


ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สารบัญ 1
2
1.ประวัติความเป็ นมาของข้าวเหนียว 3

4-5

2.ประวัติของข้าวเกรียบว่าว

3.ส่วนประกอบ

4.วิธีทำ

ประวัติข้าวเหนียว

►ข้าวเหนียว (Glutinous Rice) เป็ นข้าวชนิดหนึ่ ง เป็ นพืชตระกูล

หญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็ นพืชล้มลุก

ขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็กๆ มีข้อและปล้อง


กลวง ช่วงโคนต้นมีข้อและปล้องสั้นกว่า และยาวขึ้นเรื่อยๆ มีเปลือก

หนา มีขนหยาบๆปกคลุม ต้นมีสีเหลืองนวล สีเขียว ผลเป็ นเมล็ด

อยู่เป็ นช่อ มีลักษณะทรงรีเล็กๆ มีเปลือกแข็งแห้งหุ้มเมล็ด เปลือก

เมล็ดอ่อนมีสีเขียว เปลือกเมล็ดแก่มีสีเหลืองทอง สีม่วงแดง ตาม


สายพันธุ์ ข้างในมีเมล็ดแข็งมาก มีสีขาวขุ่น สีดำ ตามสายพันธุ์ ข้าว

เหนียวหุงสุกแล้ว เมล็ดจะเหนียวติดกันเหมือนกาว มีกลิ่นหอม มี

ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย มีปลูกกันในเขตร้อนหลายประเทศทั่ว

โลก ในประเทศไทยมีปลูกหลายสายพันธุ์ มีประโยชน์และสรรพคุณ


ทางยาหลายอย่าง นำมารับประทาน นำมาประกอบอาหารต่างๆ

หลายเมนู

ประวัติข้าวเกรียบว่าว

ข้าวเกรียบว่าวเป็ นชื่ อที่เรียกกันในภาคกลาง ทางภาคอีสานเรียกกัน

ว่า ข้าวโป่ งหรือ ขนมหูช้าง ส่วนภาคเหนือเรียกขนมชนิดเดียวกันนี้

ว่าข้าวควบที่มาของชื่อข้าวเกรียบว่าว บ้างก็ว่าเวลาปิ้ งแล้วลมพัดมา

มันก็ลอยไปกับสายลมเหมือนกับว่าว บ้างก็ว่าแผ่นใหญ่และบาง

เหมือนว่าว ส่วนเด็กสมัยใหม่มักพูดเล่นๆว่าเวลาที่ชาวต่างชาติได้เห็น

วิธีการปิ้ งแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่ อยๆ จึงอุทานว่า ข้าวเกรียบWOW..ข้าว

เกรียบว่าวทำจากข้าวเหนียวนึ่ งมาตำให้ละเอียดผสมไข่และน้ำตาลลง

ไปเล็กน้ อยเพื่อให้มีความหวานและความมัน แล้วนำไปปั้ นเป็ นก้อน

ใช้ไม้แผ่ให้แบนเรียบเป็ นวงกลมนำไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นจึงนำ

มาย่างไฟให้สุก เมื่อถูกความร้อนจะขยายเต็มที่คล้าย ๆ กับหูช้างใน

ปั จจุบันข้าวเกรียบว่ายังมีขายตามงานวัดหรือตลาดย้อนยุค

วิธีทำข้าวเกรียบว่าว

ส่วนผสม ข้าวเกรียบว่าว
1.ข้าวเหนียวดิบใหม่ 5กิโลกรั ม
2.น้ำเปล่าสำหรั บแฉ่
3.น้ำตาลโตนด 3 กิโลกรั ม
4.น้ำมันมะพร้ าว
5.ไข่แดงของไข่เป็ ดต้มสุก

วิธีทำข้าวเกรียบว่าว

1. เอาข้าวเหนี ยวใหม่แช่น้ำเปล่า 1 คืน พอวันรุ่งขึ้ นเอา

ข้าวเหนี ยวมาล้างจนน้ำใส เก็บน้ำซาวข้าวไว้ด้วย

2. ตั้งน้ำให้เดือด ใส่ข้าวเหนี ยวดิบลงในหวด นึ่ งประมาณ

30 นาที พักทิ้งให้ระอุ 5 นาที จากนั้นเอาไปตำหรือ

นวดกับครกไม้ ประมาณ 2 ชั่วโมง สลับกับการหยอด

น้ำซาวข้าวลงไปเพื่ อไม่ให้ข้าวติดครก

3. พอครบเวลาใส่น้ำตาลโตนดลงไป ตำหรือนวดกับข้าว

เหนี ยวประมาณ 2 ชั่วโมง

วิธีทำข้าวเกรียบว่าว

4. ผสมน้ำมันมะพร้าวกับไข่แดงต้มสุก ยีจนเนื้อเนียนเข้ากัน แล้วทา

มือให้ทั่วเพื่อกันแป้ งติดมือ
5. แบ่งแป้ งข้าวเหนียวเป็นก้อนกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-

1+1/2 นิ้ว วางลงบนแผ่นพลาสติกทรงกลมที่เป็นแบบ คลึงแป้ งเป็น

แผ่นบางขนาดเท่ากับพิมพ์ที่เตรียมไว้ เสร็จแล้ววางบนเสื่อกกหรือตาก

บนแผ่นพลาสติกแล้วรองด้วยถาดแบนได้ คลึงจนแป้ งหมดแล้วเอาไป

ผึ่งแดดด้านละประมาณ 1.30 ชั่วโมง
6. ตั้งเตาถ่านใช้ไฟอ่อน แล้วเอาแผ่นข้าวเกรียบดิบมาย่างด้วยไม้ไผ่ที่

จักเป็ นซี่หรือใช้ตะแกรงสำหรับปิ้ งอาหารแล้วใช้คีมสำหรับคีบอาหาร

กลับแผ่นข้าวเกรียบว่าวไปมา ย่างจนสุกเหลืองพองกรอบ

THANG YOU


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ข้าวหลาม
Next Book
Портфолио Посохова Ростислава!