The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ภายในฉบับที่1 สิริรัตน์ จันสุข 011

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sirirut jansuk, 2020-02-19 23:00:14

บันทึกข้อความจารปลา (2)

ภายในฉบับที่1 สิริรัตน์ จันสุข 011

บันทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ งานบคุ ลากร ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร วทิ ยาลัยเทคนคิ กระบ่ี
ท่ี วนั ท่ี 7 ตุลาคม 2542
เรื่อง ผลการประเมนิ การปฏิบัตงิ าน

เรียน ผูอ้ านวยการวทิ ยาลยั เทคนคิ กระบ่ี
ตามท่วี ิทยาลยั เทคนคิ กระบี่ ไดแ้ ตง่ ตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิ ตั ิงาน ครูพิเศษสอน

และเจา้ หนา้ ทีธ่ รุ ะการ ครงั้ ที่2 ปงี บประมาน 2562 บดั นค้ี ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ดาเนินการปฏบิ ตั งิ านเจา้ หนา้ ทเ่ี สร็จเรยี บร้อย จานวน 55 ราย เกณฑก์ ารประเมนิ ต้องมผี ลการประเมินไม่ตา่
กว่า 60% ผลการประเมิน

มผี ู้ผา่ นเกณฑ์ ท้ังหมด 54 ราย
มผี ไู้ มผ่ า่ นเกณฑ์ จานวน 1 ราย คอื นางสาวอลิสา รกั ชอบ
ดงั เอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพ่ือ
1.โปรดทราบ
2.หากเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน โปรดลงนาม และมอบงานบุคลากร

ดาเนนิ การตอ่ ไป

(นางสาวฉลวย บฤุ ทธ์)
หวั หน้างานบุคลากร


Click to View FlipBook Version