The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เสนอ
อาจารย์เมธณี อินทชาติ
จัดทำโดย
๑.นางสาวสุกัญญา ลอยใหม่ เลขที่ ๓๑
๒.นางสาวสุวรรณญา จั่นเพชร เลขที่ ๓๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by winexbriery, 2019-11-28 07:02:22

สำนวน สุภาษิต

เสนอ
อาจารย์เมธณี อินทชาติ
จัดทำโดย
๑.นางสาวสุกัญญา ลอยใหม่ เลขที่ ๓๑
๒.นางสาวสุวรรณญา จั่นเพชร เลขที่ ๓๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

สื อการเรียนรู้ เรือง...

Êíҹǹ
ÊØÀÒÉÔµ
¤Òí ¾Ñ§à¾Â

เสนอ

อาจารย์ เมธณี อนิ ทชาติ

โดย

น.ส.สุ กัญญา ลอยใหม่ เลขที ๓๑ ม.๖/๒
น.ส.สุ วรรณญา จ่ันเพชร เลขที ๓๓ ม.๖/๒

จบั ปลาสองมือ

หมายถึง มุ่งหวังสองสิงในเวลา
เดียวกัน ในทีสุดไม่ได้สักอย่าง

ราํ ไม่ดโี ทษ
ปโทษกลอง

หมายถึง ทาํ ไม่ดีหรือทาํ ผิด
แล้วไม่รับผิด กลับโทษผู้อืน

ขวานผ่าซาก

หมายถึง ลักษณะการพูดจาตรง
เกินไป โผงผาง ไม่เกรงใจใคร
พูดไม่ดูกาลเทศะ ไม่ใส่ใจว่า
ค น ฟ ง จ ะ รู้ สึ ก อ ย่ า ง ไ ร

-หน้า๑-

คางคกขึนวอ

หมายถึง คนทีมีฐานะตาํ ต้อย
พอได้ดิบได้ดีก็มักจะแสดงกิริยา
อวดดี ลืมตัว

มือไมพ่ าย
เอาเทา้ รานาํ

หมายถึง ผู้ทีไม่ยอมช่วยเหลืองาน
ของส่วนรวม แล้วแถมยังทาํ ตัว
เกะกะ ทําให้การดําเนินงานของ
ส่วนรวมลาํ บากยิงขึน

จบั แพะชนแกะ

หมายถึง ทาํ อย่างขอทีไปที ไม่ได้
อ ย่ า ง นี ก็ เ อ า อ ย่ า ง นั น เ พื อ ใ ห้ สํา เ ร็ จ

-หน้า๒-

หาเหาใส่หวั

หมายถึง รนหาเรืองเดือดร้อน
รํา ค า ญ ม า ใ ส่ ตั ว

ไก่เหน็ ตีนงู
งเู ห็นนมไก่

หมายถึง การทีคนสองคน ต่างก็รู้
ค ว า ม ลั บ ห รื อ นิ สั ย ใ จ ค อ ข อ ง กั น
และกันเปนอย่างดี แต่คนอืนนัน
ไม่รู้เรืองของทังสอง

เกบ็ เบียใตถ้ นุ รา้ น

หมายถึง เก็บเล็กผสมน้อย ทํา
อ ะ ไ ร ที ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส่ ว น เ ล็ ก ส่ ว น
น้อย โน่นบ้างนีบ้าง จนสําเร็จเปน
รูปเปนร่างขึนมา

-หน้า๓-

วัวหายลอ้ มคอก

หมายถึง ของหายแล้วจึงจะเริม
ปองกัน เรืองเกิดขึนแล้วจึงคิด
แก้ไข

เข็นครกขนึ ภูเขา

หมายถึง การทาํ งานทียากลําบาก
เกินความสามารถของตน 

งมเข็มในมหาสมุทร

หมายถึง ค้นหาสิงทียากจะค้นหา
ได้ ทํากิจทีสําเร็จได้ยาก

-หน้า๔-

ชโี พรงให้กระรอก

หมายถึง ผู้ทีชอบทาํ อะไรอยู่เปน
นิสัยแล้ว เช่น ชอบเทียวถ้ามีผู้
บอกว่าทีนันทีนีน่าเทียว ก็จะไป

เฒ่าหวั งู

หมายถึง คนแก่หรือคนมีอายุมาก
ทีมีเล่ห์เหลียมหรือกลอุบายหลอก
เด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์ คน
แก่เจ้าเล่ห์

คนดีผคี มุ้

หมายถึง คนทําดีเทวดาย่อม
คุ้มครอง มักใช้เข้าคู่กับ คนร้าย
ตายขุม ว่า คนดีผีคุ้ม คนร้ายตาย
ขุม

-หน้า๕-

คาหนังคาเขา

หมายถึง จับได้ในขณะทีกําลังกระ
ทําผิดหรือพร้อมกับของกลาง

จับปใู ส่กระด้ง

หมายถึง ยากทีจะทาํ ให้อยู่นิง ๆ
ได้

นําลดตอผุด

หมายถึง เมือหมดอํานาจความชัว
ทีทําไว้ก็ปรากฏ

-หน้า๖-

จับแพะชนแกะ

หมายถึง ทําอย่างขอไปที ไม่ได้
อ ย่ า ง นี ก็ เ อ า อ ย่ า ง นั น เ ข้ า แ ท น เ พื อ
ให้ลุล่วงไป

จดุ ไต้ตาํ ตอ

ห ม า ย ถึ ง   พู ด ห รื อ ทํ า สิ ง ใ ด สิ ง ห นึ ง
บังเอิญไปโดนเอาเจ้าตัวหรือผู้ที
เ ป น เ จ้ า ข อ ง เ รื อ ง นั น เ ข้ า โ ด ย ผู้ พู ด
หรือผู้ทําไม่รู้ตัว

ชา้ งตายทงั ตวั
เอาใบบวั มาปด

หมายถึง ความชัวหรือความผิด
ร้ายแรงทีคนรู้ทัวกันแล้ว จะปด
อย่างไรก็ไม่มิด

-หน้า๗-

ตกกระไดพลอยโจน

หมายถึง จําเปนทีจะต้องยอม
เข้าไปเกียวข้องกับเหตุการณ์ที
เกิดขึนเมือไม่มีทางเลียง

ตัดหางปลอ่ ยวัด

หมายถึง ตัดขาดไม่เกียวข้อง
ไม่เอาเปนธุระอีกต่อไป

ตํานาํ พริก
ละลายแมน่ ํา

หมายถึง การกระทาํ อะไรทีไม่
เหมาะสม ลงทุนลงแรงไปเปน
จาํ นวนมาก แต่ได้ผลลัพธ์เพียง
น้อยนิดไม่คุ้มค่ากับทีลงทุนไป
หรือไม่มีประโยชน์อะไรเลย

-หน้า๘-

ตาํ ข้าวสารกรอกหมอ้

ห ม า ย ถึ ง   ห า เ พี ย ง แ ค่ พ อ กิ น ไ ป มื อ
หนึง ๆ, ทําพอให้เสร็จไปชัวครัง
หนึง ๆ

ใจดสี ู้เสือ

หมายถึง การทําใจกล้า ควบคุม
จิตใจให้เปนปกติ ไม่หวันไหวไป
กับเหตุการณ์ตรงหน้า เมือต้อง
เ จ อ กั บ สิ ง ที น่ า ก ลั ว ห รื อ เ ป น
อันตราย

ปลอกกล้วยเข้าปาก

หมายถึง ง่ายมาก, สะดวก

-หน้า๙-

ปงปลาประชดแมว

หมายถึง ทําเพือประชด แต่กลับ
ทาํ ให้ตนเองเสียประโยชน์, มักพูด
คู่กับ หุงข้าวประชดหมาว่า หุงข้าว
ประชดหมา ปงปลาประชดแมว

ปลาใหญ่กนิ ปลาเลก็

หมายถึง ผู้ทีมีอํานาจมากกว่ากดขี
ข่มเหง หรือเอาเปรียบผู้อ่อนแอ
หรือผู้ทีมีอาํ นาจน้อยกว่า

ฝนทงั ใหเ้ ปนเขม็

ห ม า ย ถึ ง   พ า ก เ พี ย ร พ ย า ย า ม ม า ก
จนถึงทีสุด เพือให้สําเร็จผล

-หน้า๑๐-

ฆา่ ควายเสียดายพรกิ

หมายถึง การจะกระทําการใหญ่ แต่
ก ลั ว ว่ า จ ะ สิ น เ ป ลื อ ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ล็ ก

เดนิ ตามหลงั ผใู้ หญ่
หมาไม่กดั

หมายถึง ปฏิบัติตามผู้ใหญ่หรือผู้
มีประสบการณ์ย่อมปลอดภัย

เดด็ บวั ไมไ่ ว้ใย

หมายถึง ตัดความสัมพันธ์อย่าง
เด็ดขาด

-หน้า๑๑-

ทาํ นาบนหลังคน

หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดย
ขูดรีดผู้อืน

ปลาขอ้ งเดียวกนั

หมายถึง คนทีอยู่ในหมู่คณะ
เดียวกันหรือพวกเดียวกัน หากคน
หนึงทาํ ไม่ดี ก็จะเสียหายทังหมด

ไมซ้ กี งดั ไม้ซุง

หมายถึง เปนผู้น้อยทีคัดค้านผู้ทีมี
อาํ นาจ หรือเปนลูกน้องไปคัดค้าน
เจ้านาย ย่อมไม่สําเร็จ กลับจะมี
อันตรายได้

-หน้า๑๒-

ยกตนข่มท่าน

หมายถึง พูดยกย่องตนเอง ข่มขู่ผู้
อืน พูดทับถมคนอืน แสดงให้เห็นว่า
ตัวเองเหนือกว่า

ไมห้ ลักปกเลน

หมายถึง คนทีโลเล ไม่แน่นอน
พูดหรือทาํ อะไรแล้วเชือถือไม่ได้

ยนื หมยู นื แมว

หมายถึง แลกกันโดยต่างคนต่าง
ให้และรับในเวลาเดียวกัน

-หน้า๑๓-

ยกเมฆ

หมายถึง แต่งเรืองขึนเอง คาดเดา
เอาเอง กุเรืองขึน

รู้ไว้ใช่วา่
ใส่บ่าแบกหาม

หมายถึง เรียนรู้ไว้ไม่หนัก
เรียวแรง เหมือนการแบกหาม

ลูกไกใ่ นกาํ มือ

หมายถึง ผู้ทีตกอยู่ภายใต้อํานาจ
ไ ม่ อ า จ ต่ อ สู้ ห รื อ ขั ด ขื น ไ ด้

-หน้า๑๔-


Click to View FlipBook Version