The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

portfolio โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurainee5639, 2021-03-21 03:39:27

portfolio โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)

portfolio โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)

PORTFOLIO

แฟมสะสมผลงานสงั เกตการณส์ อน โรงเรยี นสาธติ
มหาวทิ ยาลัยสงขลานครนิ ทร์ (ฝายประถม)

นางสาวนรู ไอนี โต๊ะแวมะ
6320117150

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา

คํานาํ

แฟมสะสมผลงานเล่มนเี ปนสว่ นหนงึ ของรายวชิ า 261-111 ปฏิบตั ิการสอนในสถาน
ศึกษา 1 ซงึ เปนรายวชิ าทีนกั ศึกษาวชิ าชพี ครชู นั ปที 1 ไดเ้ ขา้ สงั เกตการณส์ อนภายใน
โรงเรยี นสาธติ มหาวทิ ยาลัยสงขลานครนิ ทร์ ฝายประถมและมธั ยม

นกั ศึกษาไดเ้ ขา้ สงั เกตการณส์ อนในสถานศึกษาโดยผา่ นการเรยี นรทู้ ัง 7 ของ
โรงเรยี นสาธติ มหาวทิ ยาลัยสงขลานครนิ ทร์ (ฝายประถม) ไดเ้ รยี นรบู้ ทบาทการทํางานของ
คณุ ครู วธิ กี ารจดั การเรยี นการสอน การสงั เกตพฤติกรรมของนกั เรยี นและคณุ ครทู ังใน
หอ้ งเรยี นและนอกหอ้ งเรยี น ระบบการจดั การภายในโรงเรยี น เพอื นาํ เอามาเปนแนวทางใน
การประกอบวชิ าชพี ครใู นอนาคต

ทังนี ขอขอบคณุ คณุ ครแู ละบุคลากรภายในโรงเรยี นทีคอยชแี นะและมอบความรู้ ดฉิ ัน
หวงั เปยอยา่ งยงิ วา่ จะนาํ เอาความรแู้ ละประสบการณท์ ีไดร้ บั ไปใชใ้ นการประกอบวชิ าชพี ครใู น
อนาคตใหเ้ กิดประโยชนส์ งู สดุ

นรู ไอนี โต๊ะแวมะ
ผจู้ ดั ทํา

5 ฐานที 1 ฝกคนใหเ้ ปนครู สารบญั

9 ฐานที 5 เรยี นร-ู้ ค่สู มรรถนะ

6 ฐานที 2 เปน-อยู-่ คือ
10 ฐานที 6 โรงเรยี นของเรานา่ อยู่

7 ฐานที 3 ชารจ์ พลังสขุ -ปลกู พลังบวก

11 ฐานที 7 โภชนาการ-อนามยั

8 ฐานที 4 กระจกเงา

ประวตั สิ ว่ นตวั

ชื่อ : นางสาวนูรไอนี โตะแวมะ
ช่ือเลน : ไอนี
วัน/เดือน/ปเกดิ : 22 มกราคม 2545
ศาสนา : อิสลาม สญั ชาติ : ไทย
ปจจุบันศกึ ษาที่ : คณะศึกษาศาสตร สาขาการประถมศกึ ษา
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร วทิ ยาเขตปต ตานี

Nurainee Tohwaema

nnain_nnrm

ฐานที 1 ฝกคนใหเ้ ปนครู

ฐานฝก คนใหเปนครู เปนฐานที่เก่ยี วกับการ
เรียนรบู ุคลิกภาพ วิธกี ารจดั การเรียนการสอนของ
คุณครู การรบั มือกับพฤตกิ รรมตาง ๆ ของนกั เรยี น
ฐานนีไ้ ดสงั เกตทั้งฝายบริบาล อนุบาลและประถม
ซึง่ ทั้งสามฝา ยจะมคี วามแตกตางกัน ทง้ั วิธกี ารสอน
วธิ ีการรับมอื เน่อื งจากเดก็ มีพฒั นาการทตี่ างกัน แต
ฐานน้ที ําใหเห็นความอดทนของครูฝง บรบิ าลและ
อนบุ าลมากเนอื่ งจากตองดแู ลเปนพเิ ศษเพราะวา เปน
เดก็ เลก็

ฐานที 2 เปน-อย-ู่ คอื

ฐานเปน-อยู-คอื เปนฐานท่ีเกี่ยวกับการสังเกต
พฤติกรรมและความเปน อยขู องนกั เรียนภายใน
โรงเรยี น ตง้ั แตต อนเชา จนถงึ ตอนเยน็ โรงเรียนมี
มาตรการคัดกรองนักเรียนในตอนเชา และกอ นกลบั
บาน โรงเรียนจะมีอาหารวา งท้ังตอนเชาและบาย
และอาหารเที่ยงใหก ับนักเรยี นทุกวัน จากการ
สงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรียนสวนใหญ นักเรียน
จะมคี วามรับผิดชอบในหนาที่ในระดับหนึ่ง มี
วนิ ยั ในตนเอง และรับฟง ผูอ่นื

ฐานที 3 ชารจ์ พลงั สขุ -ปลกู พลงั บวก

ฐานชารจพลงั สุข-ปลกู พลงั บวก เปนฐานที่
เก่ียวกบั การสังเกตพฤติกรรมของนักเรยี น
case-study ตาง ๆ ซ่ึงนั้นรวมไปถงึ การพดู
คยุ กับนกั เรียน การรับฟง ปญ หาของนกั เรียน
แตละคน ในการเขา สังเกตฐานนไี้ ดเจอกบั
ปญ หาการถกู บูลลีท่ ํารา ยรา งกาย ปญหาเด็กไม
คอยพดู ปญ หาเหลา นเ้ี ปนแคส วนหน่งึ และ
ควรหาวิธีในการรบั มือหรอื จดั การกับปญหา
เหลานี้

ฐานที 4 กระจกเงา

ฐานกระจกเงา เปนฐานท่ีเกีย่ วกบั การสงั เกต
การจัดการเรียนการสอนของคุณครพู ฤตกิ รรม
ของนกั เรยี นในหอ งเรียน การจดั สภาพ
แวดลอมในหอ งเรยี นใหเ หมาะสมกับการ
เรียนรขู องเดก็ ในฐานน้ีไดเ ขา ไปสังเกต
นกั เรียนช้ันประถมศกึ ษาปที่ 1 ซึ่งคณุ ครูได
ใชว ธิ กี ารสอนแบบactive learning ในการ
จัดการเรียนการสอน นกั เรยี นใหค วามสนใจ
และกระตอื รือรน ในการเรียนรู

ฐานที 5 เรยี นร-ู้ คสู่ มรรถนะ

ฐานเรียนรู-คูสมรรถนะ เปน ฐานทเี่ ก่ยี วกบั
หลกั สตู รของโรงเรยี น ซึ่งโรงเรยี นสาธิตฝา ย
ประถมไดใชห ลกั สตู รสมรรถนะในการวัดผล
ประเมนิ หลักสตู รสมรรถนะก็จะมี 6 ขอ คอื
การจัดการตวั เอง การส่ือสาร การเห็นอกเห็นใจ
ผอู ื่นและความเปน ผูนํา การรว มพลังทาํ งานเปน
ทมี การคิดข้ันสงู และการเปนพลเมืองทเี่ ขม แขง็
การใชหลกั สตู รสมรรถนะกจ็ ะทําใหเดก็ ไดเ รียน
รูท ักษะตา ง ๆ ไดอ ยา งรอบดาน แตอ าจตองใช
เวลาในแตล ะดา น เพือ่ ผลสัมฤทธ์ิท่ีดี

ฐานที 6 โรงเรยี นของเรานา่ อยู่

ฐานโรงเรียนของเรานาอยู เปน ฐานท่ี
เก่ยี วกบั การใหความสาํ คญั ของภมู ิทศั น
ภายในและนอกโรงเรยี น การจัดตกแตง
โรงเรยี นใหดูสบายตา มีชีวิตชีวา ซง่ึ
การใหความสําคัญกับภมู ทิ ัศนข อง
โรงเรยี นนอกจากความสบายตา
สามารถนาํ ภมู ทิ ัศนภ ายในโรงเรยี นเปน
ส่ือการเรยี นรใู หกบั นักเรียน หรอื อาจ
เปน การหาความรูเพ่มิ เตมิ ของนักเรยี น
สิ่งเหลา นแ้ี สดงใหเหน็ ถงึ ความสาํ คัญ
ของภมู ทิ ศั นภ ายในและนอกโรงเรียน

ฐานที 7 โภชนาการ-อนามยั

ฐานโภชนาการ-อนามยั เปนฐานท่เี ก่ียวกบั

การอาหารการกิน การรักษาและ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน ซึง่ โรงเรยี นสาธติ

ฝายประถมใหค วามสําคญั ในการจดั อาหาร

ไมว่ า จะเปนสสี ัน วัตถดุ บิ คุณภาพ และ

ประโยชน อาหารท่ีจัดในแตละวันจะแตก

ตา งกนั ไป แตสารอาหารครบ. 5 หมู

ปรมิ าณในการบรโิ ภคกม็ ีการจดั ไวใ หต าม

พฒั นาการของเด็ก สวนการรักษาเบอื้ งตน

มอี ุปกรณค อ นขางครบ

THANK YOU


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การรธุรกิจซื้อขายสินค้าา
Next Book
Introduction to Intermediate Japanese. An Integrated Course