The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา หลักการตลาด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sorarat.p, 2022-09-04 03:39:47

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา หลักการตลาด

Keywords: สิ่งแวดล้อม

แผนการสอน/จดั การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท.่ี ..........1.............
สอนสัปดาห์ท.ี่ .1-2.......
ชื่อวชิ า.................................หลกั การตลาด............................................. คาบรวม.......6........คาบ
ชื่อหน่วย....................ความรู้พ้นื ฐานดา้ นการตลาด……........................
จานวนคาบ....6......คาบ
ชื่อเรื่อง..........................................ความรู้พ้นื ฐานดา้ นการตลาด……...........................................

หวั ข้อเร่ือง

ด้านความรู้
1. ววิ ฒั นาการทางการตลาด
2. ความหมายของตลาด และการตลาด
3. องคป์ ระกอบหรือส่วนประสมทางการตลาด
4. การสร้างอรรถประโยชนใ์ ห้แก่สินคา้ และบริการ
5. ความสาคญั ของการตลาด

ด้านทกั ษะ
6. ฝึกปฏิบตั ิจดั แสดงส่วนประสมทางการตลาด

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
7. ความรับผดิ ชอบ ความประหยดั ความขยนั ความอดทน
8. ความสนใจใฝ่ รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดั ระวงั

สาระสาคญั

1. ววิ ฒั นาการทางการตลาด สามารถจดั แบ่งไดเ้ ป็น 3 ระบบ ไดแ้ ก่ ระบบการแลกเปลี่ยนส่ิงของตอ่ ส่ิงของ ระบบ
เงินตรา และระบบเครดิต

2. ความหมายของ “ตลาด” คือ ลูกคา้ หรือกลุ่มเป้ าหมาย ส่วนคาวา่ “การตลาด” หมายถึง กิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิกนั
เป็นกระบวนการต่อเน่ืองโดยการจดั การบริหารองคก์ าร เหตุการณ์ตา่ งๆ ดว้ ยกิจกรรมการแลกเปล่ียนที่สร้างความพอใจใหก้ บั
ผซู้ ้ือ ผใู้ ช้ และบรรลุวตั ถุประสงคข์ องกิจการ นอกจากน้ี การตลาด เป็ นกิจกรรมที่สามารถนาไปใชก้ บั องคก์ รตา่ งๆ ท่ีไม่
แสวงหากาไร ในรูปแบบต่างๆ ดว้ ย

3. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ ย 4 P’s ไดแ้ ก่ ผลิตภณั ฑ์ ราคา การจดั จาหน่าย และการส่งเสริมทาง
การตลาด

4. การตลาดสร้างอรรถประโยชนใ์ หแ้ ก่สินคา้ และบริการไดด้ งั น้ี
4.1 อรรถประโยชน์ดา้ นเวลา (Time Utility)
4.2 อรรถประโยชน์ดา้ นสถานที่ (Place Utility)
4.3 อรรถประโยชน์ดา้ นการเป็นเจา้ ของ (Possession Utility)
4.4 อรรถประโยชน์ดา้ นรูปร่าง (Form Utility)

4.5 อรรถประโยชน์ดา้ นภาพพจน์ (Image Utility)
5. ความสาคญั ของการตลาด คือ บทบาทของตลาดมีความสาคญั ต่อระบบเศรษฐกิจ ในการประกอบธุรกิจ ตลาด
เป็นจุดเริ่มตน้ ที่ศึกษาถึงความตอ้ งการของตลาดเป้ าหมาย แลว้ เสนอผลิตภณั ฑเ์ พื่อสนองความตอ้ งการน้นั ใหเ้ กิดความพึง
พอใจ ฉะน้นั การตลาดจึงเป็ นเครื่องมือที่สร้างรายไดใ้ หก้ บั กิจกรรมและนาผลกาไรมาสู่กิจการ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ การตลาดช่วยพฒั นาระบบเศรษฐกิจ สังคม และการคา้ ระหวา่ งประเทศใหเ้ จริญกา้ วหนา้ ยงิ่ ข้ึน สาหรับประชาชน
โดยทวั่ ไปสามารถนาแนวทางการตลาดไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการทางานและชีวติ ประจาวนั ไดเ้ ป็นอยา่ งดี
6. การจดั แสวงส่วนประสมทางการตลาดตามองคป์ ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) นกั ศึกษาจะ
สามารถจาแนกส่วนประสมทางการตลาดไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งและรู้จกั ศึกษาคน้ ควา้ หาขอ้ มูลเก่ียวกบั องคป์ ระกอบของส่วน
ประสมทางการตลาด ช่วยเสริมสร้างทกั ษะความสามารถทางดา้ นการปฏิบตั ิ การพดู การฟัง มีการพฒั นาบุคลิกในการพดู
การถาม การตอบคาถาม และการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกนั และกนั ทาใหน้ กั ศึกษาไดม้ ีบทบาทในการเรียน และสร้างสรรค์
บรรยากาศท่ีดีจากการเรียน มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบตั ิงานไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง และสาเร็จภายในเวลาที่
กาหนดอยา่ งมีเหตุและผลตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง โดยยดึ หลกั ความประหยดั รู้จกั ใชแ้ ละจดั การอยา่ งฉลาดและ
รอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้ กนั ในตวั ท่ีดีได้ (ดา้ นทกั ษะ ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม)

สมรรถนะอาชีพประจาหน่วย(สิ่งที่ตอ้ งการใหเ้ กิดการประยกุ ตใ์ ชค้ วามรู้ ทกั ษะ คุณธรรม เขา้ ดว้ ยกนั )

1. กาหนดส่วนประสมทางการตลาดหรือกลยทุ ธ์ทางการตลาดใหส้ อดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของลูกคา้ และ
กลุ่มเป้ าหมาย

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้

 จุดประสงค์ทวั่ ไป/บูรณาการเศรษฐกจิ พอเพยี ง
(ด้านความรู้ ด้านทกั ษะ และด้านเจตคต)ิ

1. เพอ่ื ใหม้ ีความรู้เก่ียวกบั ววิ ฒั นาการทางการตลาด ความหมายของตลาด และการตลาดองคป์ ระกอบหรือส่วน
ประสมทางการตลาด การสร้างอรรถประโยชนใ์ หแ้ ก่สินคา้ และบริการความสาคญั ของการตลาด (ดา้ นความรู้)

2. เพือ่ ใหม้ ีทกั ษะในการแสดงส่วนประสมทางการตลาด ตามองคป์ ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด
(ดา้ นทกั ษะ)

3. เพื่อใหม้ ีเจตคติที่ดีตอ่ การเตรียมความพร้อมดา้ นวสั ดุอุปกรณ์ และการปฏิบตั ิงานอยา่ งถูกตอ้ ง สาเร็จภายในเวลา
ที่กาหนด มีเหตุและผล ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกั ษณะ 3D (ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม)

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกจิ พอเพยี ง
(ด้านความรู้ ด้านทกั ษะ และด้านคุณธรรม)

1. บอกววิ ฒั นาการทางการตลาดท้งั สามระบบไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง (ความรู้)
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของตลาดและการตลาดได้ (ความหมายของตลาด, การตลาด) (ความรู้)
3. อธิบายองคป์ ระกอบหรือส่วนประสมทางการตลาดไดถ้ ูกตอ้ ง (ความรู้)
4. อธิบายอรรถประโยชนข์ องการตลาดที่มีต่อผบู้ ริโภคไดถ้ ูกตอ้ ง (ความรู้)

5. บอกความสาคญั ของการตลาดได้ (ความรู้)
6. จดั แสดงส่วนประสมทางการตลาดตามองคป์ ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง
(ทกั ษะ)
7. เตรียมความพร้อมดา้ นวสั ดุ อุปกรณ์ สอดคลอ้ งกบั งานและใชว้ สั ดุอุปกรณ์อยา่ งคุม้ คา่ ประหยดั ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง
ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกั ษณะ3D (ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกั ษณะ3D)
8. ปฏิบตั ิงานไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง และสาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหอยา่ งมีเหตุผลตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกั ษณะ3D (ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกั ษณะ3D)

การบูรณาการกบั หลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

 หลกั ความพอประมาณ หลกั ความมเี หตุผล และหลกั ความมภี ูมคิ ุ้มกนั

หลกั ความพอประมาณ
1. ผเู้ รียนจดั สรรเวลาในการฝึกปฏิบตั ิตามใบงานไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
2. กาหนดบทเน้ือหาเหมาะสมกบั เกณฑก์ ารประเมิน
3. ผเู้ รียนรู้จกั ใชแ้ ละจดั การวสั ดุอุปกรณ์ตา่ งๆ อยา่ งประหยดั และคุม้ ค่า
4. ผเู้ รียนปฏิบตั ิตนเป็นผนู้ าและผตู้ ามที่ดี
5. ผเู้ รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพ่อื นและสังคม

หลกั ความมเี หตุผล
1. เห็นคุณค่าของการจดั แสดงส่วนประสมทางการตลาดไดอ้ ยา่ งชดั เจนและถูกตอ้ ง
2. จดั แสดงเน้ือหาของส่วนประสมทางการตลาดของแตล่ ะผลิตภณั ฑไ์ ดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง มีเหตุผล
3. กลา้ แสดงความคิดอยา่ งมีเหตุผล
4. กลา้ ทกั ทว้ งในสิ่งที่ไมถ่ ูกตอ้ งอยา่ งถูกกาลเทศะ
5. กลา้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผอู้ ่ืน
6. ใชว้ สั ดุอยา่ งถูกตอ้ งและเหมาะสมกบั งาน
7. ไม่มีเรื่องทะเลาะววิ าทกบั ผอู้ ื่น
8. คิดส่ิงใหมๆ่ ท่ีเกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง และสงั คม
9. มีความคิดวเิ คราะห์ในการแกไ้ ขปัญหาอยา่ งเป็ นระบบ

หลกั ความมีภูมิคุ้มกนั
1. มีทกั ษะในการจดั แสดงส่วนประสมทางการตลาดของแต่ละผลิตภณั ฑ์ อีกท้งั ส่ือความหมายไดอ้ ยา่ งมี

ประสิทธิภาพ

2. ผเู้ รียนไดร้ ับความรู้ท่ีถูกตอ้ ง พร้อมท้งั กาหนดเน้ือหาไดค้ รบถูกตอ้ งและมีสาระสาคญั ท่ีสมบูรณ์
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตั ิงาน
4. กลา้ ซกั ถามปัญหาหรือขอ้ สงสัยตา่ งๆ อยา่ งถูกกาลเทศะ
5. แกป้ ัญหาเฉพาะหนา้ ไดด้ ว้ ยตนเองอยา่ งเป็ นเหตุเป็นผล
6. ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ ป็ นอยา่ งดี

การตดั สินใจและการดาเนินกจิ กรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบั พอเพยี งหรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยี งน้ันต้องอาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็ นพนื้ ฐาน

(เงอ่ื นไขความรู้ เงอื่ นไขคุณธรรม)

เงื่อนไขความรู้
1. ผเู้ รียนไดใ้ ชก้ ระบวนการคิดในการจดั แสดงส่วนประสมทางการตลาด (ความสนใจ ความรอบรู้ ความ

รอบคอบ และความระมดั ระวงั )
2. มีความรู้ ความเขา้ ใจในในการใชส้ ่วนประสมทางการตลาดไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง
3. ใชว้ สั ดุอยา่ งประหยดั และคุม้ คา่
4. ปฏิบตั ิงานดว้ ยความละเอียด รอบคอบ
5. มีความรู้ความเขา้ ใจเก่ียวกบั หลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

เง่ือนไขคุณธรรม
1. ปฏิบตั ิงานที่ไดร้ ับมอบหมายเสร็จตามกาหนด (ความรับผดิ ชอบ)
2. ใชว้ สั ดุอุปกรณ์อยา่ งคุม้ ค่า ประหยดั
3. มีความเพียร พยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบตั ิงาน (ความขยนั ความอดทน)
4. ใหค้ วามร่วมมือกบั การทากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยงานครูและผอู้ ื่น (แบง่ ปัน)

เนือ้ หาสาระการสอน/การเรียนรู้

(ด้านความรู้ ด้านทกั ษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการเศรษฐกจิ พอเพยี ง)

ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี
1. ววิ ฒั นาการทางการตลาด
ววิ ฒั นาการทางการตลาดไดเ้ กิดข้ึนมาเป็นเวลาชา้ นาน แต่จะเป็นลกั ษณะของสังคม แต่ละหมู่ กลุ่มสามารถ

จดั แบ่งไดเ้ ป็น 3 ระบบ
1.1 ระบบการแลกเปล่ียนสิ่งของตอ่ ส่ิงของ (Barter System) เกิดข้ึนในขอบเขตท่ีอยใู่ กลเ้ คียงกนั ก่อน

ต่อมามีการขยายอาณาเขตกวา้ งขวางมากข้ึน แต่รูปลกั ษณ์ตลาดยงั ไม่ชดั เจน ปัญหาที่เกิดข้ึนจากระบบการแลกเปลี่ยนส่ิงของ
ตอ่ สิ่งของ

1.1.1 Assortment (ส่ิงขงที่จะแลกเปลี่ยนไมต่ รงกนั )
1.1.2 Time (เวลาที่เกิดความตอ้ งการจะแลกเปล่ียนไม่ตรงกนั )
1.1.3 Quantiy (ปริมาณหรืออตั ราการแลกเปล่ียนไมช่ ดั เจน ข้ึนอยกู่ บั แตล่ ะสภาพทอ้ งถ่ินและ
ความจาเป็นในการใชส้ ินคา้ )
1.1.4 Distance (ระยะทางไกลเกินไปในกรณีท่ีตลาดมีการขยายอาณาเขตมากข้ึน)
1.2 ระบบเงินตรา (Money System หมายถึง การใชส้ ื่อกลางมาเชื่อมโยงใหเ้ กิดการแลกเปลี่ยน
วธิ ีการแกไ้ ขปัญหาที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนของต่อส่ิงของ มีดงั น้ี
1.2.1 สร้างระบบเงินตรา (Money System)
1.2.2 สร้างตลาด (Market)
1.2.3 เกิดคนกลาง (Middle man)
1.3 ระบบเครดิต (Credit System) เป็นการพฒั นาการตลาดใหเ้ กิดความคล่องตวั มีส่ือกลางหรือระบบ
แลกเปล่ียนที่ไมต่ อ้ งใชเ้ งิน ช่วยใหร้ ะบบการคา้ เกิดความคล่องตวั สูง มอบหมายใหธ้ นาคารเป็นผรู้ ับและจา่ ยค่าสินคา้ แทน
รูปแบบของบตั รเครดิตตา่ งๆ แทนการใชเ้ งินตรา
2. ความหมายของตลาด และการตลาด
ตลาด หมายถึง สถานท่ีซ่ึงใชใ้ นการแลกเปลี่ยนสินคา้ หรือบริการ และหมายถึง ลูกคา้ หรือ
กลุ่มเป้ าหมาย การตลาด หมายถึง การกระทากิจกรรมต่างๆ ท่ีจะนาสินคา้ และบริการจากผผู้ ลิตไปสู่ผบู้ ริโภคคนสุดทา้ ย
เพ่อื ใหเ้ กิดความพึงพอใจและบรรลุวตั ถุประสงคข์ ององคก์ าร
3. องคป์ ระกอบหรือส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงปัจจยั ท่ีสาคญั ท่ีช่วยใหก้ ารดาเนินธุรกิจดา้ นการตลาดบรรลุตาม
วตั ถุประสงคห์ รือเป้ าหมายขององคก์ ร เปรียบเสมือนอาหารที่ถูกปากตอ้ งอาศยั ส่วนประสมของเคร่ืองปรุงตา่ งๆ ในสดั ส่วนที่
พอเหมาะซ่ึงกนั และกนั อยา่ งกลมกลืน ซ่ึงอาจจะถูกปากและไมถ่ ูกปากของแต่ละคนแตกตา่ งกนั ไป ฉะน้นั นกั การตลาด จะ
บริหารงานการตลาดใหป้ ระสบผลสาเร็จจึงควรใชป้ ัจจยั ต่างๆ ประกอบดว้ ย 4 P’s ไดแ้ ก่
3.1 ผลิตภณั ฑ์
3.2 ราคา
3.3 การจดั จาหน่าย
3.4 การส่งเสริมการตลาด
4. การสร้างอรรถประโยชน์ใหแ้ ก่สินคา้ และบริการ
อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความสามารถของสินคา้ และบริการแตล่ ะชนิดที่ตอบสนองความ
ตอ้ งการของผบู้ ริโภค ใหเ้ กิดความพึงพอใจและใหม้ ลู คา่ ไดอ้ ยา่ งสูงสุด
การตลาดสร้างอรรถประโยชน์ใหแ้ ก่สินคา้ และบริการ ไดด้ งั น้ี
4.1 อรรถประโยชน์ดา้ นเวลา (Time Utility)
4.2 อรรถประโยชน์ดา้ นสถานที่ (Place Utility)
4.3 อรรถประโยชน์ดา้ นการเป็นเจา้ ของ (Possession Utility)

4.4 อรรถประโยชน์ดา้ นรูปร่าง (Form Utility)
4.5 อรรถประโยชนด์ า้ นภาพพจน์ (Image Utility)
5. ความสาคญั ของการตลาด
5.1 ช่วยทาใหต้ อบสนองความตอ้ งการของผบู้ ริโภคไดม้ ากข้ึน เพราะมนุษยม์ ีความตอ้ งการไมส่ ิ้นสุด
5.2 ช่วยยกระดบั มาตรฐานการครองชีพของสังคมใหส้ ูงข้ึน ท้งั ดา้ นดา้ นการผลิตและการบริโภค
5.3 ช่วยเพม่ิ งานและภาวการณ์จา้ งงานใหส้ ูงข้ึน ท้งั ดา้ นการหาวตั ถุดิบ การผลิต การจดั จาหน่าย การ
ใหบ้ ริการ การขาย การโฆษณา การขนส่งและการคลงั
5.4 ช่วยลดตน้ ทุนของสินคา้ ใหถ้ ูกลง เพราะมีการแขง่ ขนั เพือ่ สร้างความพอใจให้แก่ผซู้ ้ือจึงสนบั สนุน
ใหค้ ิดคน้ และพฒั นาการใชท้ รัพยากรอยา่ งคุม้ คา่ เพ่ือสร้างความไดเ้ ปรียบในเชิงธุรกิจ
5.5 ช่วยใหส้ ามารถใชท้ รัพยากรบริหารต่างๆ ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ ท้งั ดา้ นเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ
ของประเทศ และของโลก
6. ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง กลยทุ ธ์การตลาดของบริษทั สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จากดั

ด้านทกั ษะ(ปฏบิ ัติ) (จุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ท่ี 6,8)
1. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดตามองคป์ ระกอบของส่วนประสมการตลาด (4 P’s)
2. แบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน

ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี งและคุณลกั ษณะ3D

(จุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ท่ี 7-8)
1. การเตรียมความพร้อม ดา้ นวสั ดุ อุปกรณ์ นกั ศึกษาจะตอ้ งกระจายงานไดท้ ว่ั ถึง และตรงความสามารถของ

สมาชิกทุกคน มีการจดั เตรียมสถานท่ี ส่ือ วสั ดุ อุปกรณ์ ไวอ้ ยา่ งพร้อมเพียง และนกั ศึกษาทุกคนตอ้ งรู้จกั วธิ ีใช้
และจดั การกบวสั ดุอุปกรณ์เหล่าน้นั อยา่ งฉลาดรอบคอบ สามารถประยกุ ตใ์ ชว้ สั ดุทอ้ งถ่ินอยา่ งคุม้ คา่ และประหยดั
งานจะสาเร็จไดน้ กั ศึกษาตอ้ งมีความขยนั อดทน เพยี รพยายาม และกระตือรือร้นในการเรียน การปฏิบตั ิงาน
แบง่ ปัน อาสาช่วยงานครู ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกั ษณะ3D

2. ความมีเหตุผลในการปฏิบตั ิงานใชเ้ ทคนิคที่แปลกใหม,่ ส่ือเทคโนโลยอี ยา่ งละเอียด รอบคอบ โดยการจะ
มีภูมิคุม้ กนั ที่ดีตอ้ งสนใจใฝ่ รู้ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดั ระวงั

การบูรณาการกบั คุณลกั ษณะ3D แก่ผู้เรียน

ด้านประชาธิปไตย (Democracy)
1. การรายงานหนา้ ช้นั เรียนไดอ้ ยา่ งอิสระ
2. การใหผ้ ฟู้ ังแสดงความคิดเห็นภายในช้นั เรียนไดอ้ ยา่ งอิสระ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็ นไทย (Decency)
1. ปฏิบตั ิงานท่ีไดร้ ับมอบหมายเสร็จตามกาหนด (ความรับผิดชอบ)
2. ใชว้ สั ดุอุปกรณ์อยา่ งคุม้ ค่า ประหยดั (ความประหยดั )
3. มีความเพียร พยายาม และกระตือรือร้น ในการเรียน และการปฏิบตั ิงาน (ความขยนั อดทน)
4. ใหค้ วามร่วมมือกบั การทากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยครูและผอู้ ื่น (แบ่งปัน)

ด้านภูมิคุ้มกนั ภัยจากยาเสพตดิ (Drug-Free)
การปลูกฝังใหน้ กั เรียนเอาใจใส่ในการเรียนดูหนงั สืออยา่ งสม่าเสมอ และส่งเสริมใหเ้ ล่นกีฬาอยเู่ สมอ เพือ่ ให้

ร่างกายแขง็ แรง ความจาดี เป็นการใชช้ ่วงเวลาใหเ้ ป็ นประโยชน์ ซ่ึงส่งผลทาใหห้ ่างไกลยาเสพติดอยา่ งแทจ้ ริง

งานทม่ี อบหมาย หรือกจิ กรรมการวดั ผลและประเมนิ ผล

ก่อนเรียน
1. เตรียมเอกสารสื่อการเรียนการสอนตามท่ีครูผสู้ อน และบทเรียนกาหนด
2. ทาแบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ความรู้พ้นื ฐานทางดา้ นการตลาด แลว้ สลบั กนั ตรวจคาตอบ
3. ทาความเขา้ ใจเก่ียวกบั จุดประสงคข์ องการเรียนรู้ของหน่วยท่ี 1 และใหค้ วามร่วมมือในการทากิจกรรมในหน่วยท่ี 1

ขณะเรียน
1. ปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 1 เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด
2. ดูตวั อยา่ งใบความรู้ที่ 1 เร่ือง ส่วนประสมการตลาดของ บริษทั สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จากดั
3. ร่วมกนั สรุปลกั ษณะของ “ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณั ฑห์ รือบริการท้งั 2 ชนิด” เป็นแผนภูมิแสดงส่วน
ประสมทางการตลาด (4 P’s) ของผลิตภณั ฑห์ รือบริการ
4. จดั ทาสื่อประกอบการรายงาน
6. รายงานหนา้ ช้นั เรียนเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณั ฑห์ รือบริการท้งั 2 ชนิด”

หลงั เรียน
1. ทาแบบทดสอบหลงั เรียน
2. ทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสาเร็จของผู้เรียน
แผนภมู ิแสดงส่วนประสมทางการตลาด(4 P’s) ของผลิตภณั ฑห์ รือบริการ

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้

ส่ือสิ่งพมิ พ์
1. หนงั สือเรียนวชิ า หลกั การตลาดของ ปราณี ทองทิพย์ และมงั กร ปุมก่ิง
(ใชป้ ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ท่ี 1-7)
2. แบบทดสอบก่อนเรียน ใชป้ ระกอบการสอนข้นั เตรียมขอ้ 2
3. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง กลยทุ ธ์การตลาดของบริษทั สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จากดั
4. ใบงานที่ 1 เร่ือง ส่วนประสมการตลาด (ใชป้ ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ท่ี 3, 6)
(ใชป้ ระกอบการสอนจุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ที่ 3,6)
5. แบบทดสอบหลงั เรียน ใชป้ ระกอบการสอนข้นั เตรียม ขอ้ 2
6. แบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน ใชป้ ระกอบการสอนข้นั สรุป ขอ้ 2
7. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน-หลงั เรียน และทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน ใชป้ ระกอบในข้นั เตรียมและข้นั สรุป
8. แบบประเมินผลตามใบงาน ใชป้ ระกอบการสอนข้นั การเรียนการสอน ขอ้ 2
9. แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ใชป้ ระกอบการสอนข้นั การเรียนการสอน ขอ้ 2

ส่ือโสตทศั น์
Power Point เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดใชป้ ระกอบการสอนข้นั การเรียนการสอนขอ้ 2

สื่อของจริง
1. ผลิตภณั ฑต์ วั อยา่ ง ขา้ วเกรียบฮานามิ (ใชป้ ระกอบการเรียนการสอนตามวตั ถุประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ 3, 6)
2. ผลิตภณั ฑต์ วั อยา่ ง น้าด่ืมคริสตลั (ใชป้ ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ท่ี 3, 6)

แหล่งการเรียนรู้

ในสถานศึกษา
1. หอ้ งสมุด วทิ ยาลยั เทคนิคสมุทรสงคราม สื่อจากหนงั สือพมิ พ์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ

นิตยสารผสู้ ่งออก และBusiness Review เป็นตน้
2. หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ศึกษาขอ้ มูลการตลาดจากสื่อ Internet

นอกสถานศึกษา
ผปู้ ระกอบการ สถานประกอบการ ใน จงั หวดั สมุทรสงคราม

การบูรณาการ/ความสัมพนั ธ์กบั วชิ าอน่ื

1. บรู ณาการกบั วชิ าชีวติ และวฒั นธรรมไทย ดา้ นการพดู การอ่าน การเขียนและการฝึกปฏิบตั ิตนทางสังคมดา้ นการ
เตรียมความพร้อม และความรับผดิ ชอบ และความสนใจใฝ่ รู้

2. บูรณาการกบั วชิ าการบริหารการจดั ซ้ือ ดา้ นการซ้ือ การแสวงหาผลิตภณั ฑ์
3. บูรณาการกบั วชิ ากีฬาเพื่อพฒั นาสุขภาพและบุคลิกภาพ ดา้ นบุคลิกภาพในการนาเสนอหนา้ ช้นั เรียน
4. บูรณาการกบั วชิ าหลกั เศรษฐศาสตร์ ดา้ นการเลือกใชท้ รัพยากรอยา่ งประหยดั

การประเมนิ ผลการเรียนรู้
 หลกั การประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

ขณะเรียน
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 1 เร่ือง การจาแนกส่วนประสมทางการตลาด
2. สังเกตการทางานกลุ่ม

หลงั เรียน
1. ตรวจแบบทดสอบหลงั เรียน
2. ตรวจแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสาเร็จของผู้เรียน

ตรวจผลงาน แผนภูมิแสดงส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ของผลิตภณั ฑ์หรือบริการ

บนั ทึกหลงั สอน

หน่วยท่ี 1 ความรู้พนื้ ฐานด้านการตลาด

แผนการใช้แผนการสอน
1. แผนการสอนท่ีกาหนดไว้ สามารถใชส้ อนไดท้ นั เวลาตามท่ีกาหนด
2. สามารถนาไปใชป้ ฏิบตั ิการสอนไดค้ รบตามกระบวนการเรียนการสอน

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นกั เรียนส่วนใหญ่มีความเขา้ ใจในบทเรียนร่วมกนั อภิปรายตอบคาถามในกลุ่ม และร่วมกนั ปฏิบตั ิงานที่ไดร้ ับ
มอบหมาย
2. คะแนนการทดสอบหลงั เรียนดีข้ึนเมื่อเทียบกบั คะแนนการทดสอบก่อนเรียน
3. นกั เรียนบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม

ผลการสอนของครู
1. สอนเน้ือหาไดค้ รบทุกกระบวนการ
2. แผนการสอนและวธิ ีการสอนครอบคลุม เน้ือหาครอบคลุมการสอน ทาใหผ้ สู้ อนสอนไดอ้ ยา่ งมนั่ ใจ
3. นกั เรียนบางคนที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม ครูผสู้ อนตอ้ งคอยกระตุน้ นกั ศึกษาใหแ้ สดงความคิดเห็น

รายละเอยี ดการประเมนิ ผลการเรียนรู้

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 บอกววิ ฒั นาการทางการตลาดท้งั สามระบบไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง

1. วธิ ีการประเมิน : ทดสอบ

2. เคร่ืองมือ : แบบทดสอบ

3. เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน : บอกววิ ฒั นาการทางการตลาดท้งั สามระบบได้ จะได้ 3 คะแนน

4. เกณฑก์ ารตดั สินการผา่ น : ผา่ นระดบั ร้อยละ 80 (ตอ้ งไดค้ ะแนนไมน่ อ้ ยกวา่ 2.40 คะแนน)

 จุดประสงค์เชิงพฤตกิ รรม ข้อท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของตลาดและการตลาดได้ (ความหมายของตลาดและ

การตลาด)

1. วธิ ีการประเมิน : ทดสอบ

2. เคร่ืองมือ : แบบทดสอบ

3. เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน : เปรียบเทียบความแตกตา่ งของตลาดและการตลาด จะได้ 2 คะแนน

4. เกณฑก์ ารตดั สินการผา่ น : ผา่ นระดบั ร้อยละ 80 (ตอ้ งไดค้ ะแนนไม่นอ้ ยกวา่ 1.60 คะแนน)

 จุดประสงค์เชิงพฤตกิ รรม ข้อที่ 3 อธิบายองคป์ ระกอบหรือส่วนประสมทางการตลาดไดถ้ ูกตอ้ ง

1. วธิ ีการประเมิน : ทดสอบ

2. เคร่ืองมือ : แบบทดสอบ

3. เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน : อธิบายองคป์ ระกอบหรือส่วนประสมทางการตลาดได้ จะได้ 4 คะแนน

4. เกณฑก์ ารตดั สินการผา่ น : ผา่ นระดบั ร้อยละ 80 (ตอ้ งไดค้ ะแนนไมน่ อ้ ยกวา่ 3.20 คะแนน)

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4 อธิบายอรรถประโยชนข์ องการตลาดท่ีมีต่อผบู้ ริโภคไดถ้ ูกตอ้ ง

1. วธิ ีการประเมิน : ทดสอบ

2. เคร่ืองมือ : แบบทดสอบ

3. เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน : อธิบายอรรถประโยชนข์ องการตลาดท่ีมีต่อผบู้ ริโภคไดถ้ ูกตอ้ ง จะได้ 3 คะแนน

4. เกณฑก์ ารตดั สินการผา่ น : ผา่ นระดบั ร้อยละ 80 (ตอ้ งไดค้ ะแนนไมน่ อ้ ยกวา่ 2.40 คะแนน)

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อท่ี 5 บอกความสาคญั ของการตลาดได้

1. วธิ ีการประเมิน : ทดสอบ

2. เคร่ืองมือ : แบบทดสอบ

3. เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน : บอกความสาคญั ของการตลาดไดถ้ ูกตอ้ ง จะได้ 3 คะแนน

4. เกณฑก์ ารตดั สินการผา่ น : ผา่ นระดบั ร้อยละ 80 (ตอ้ งไดค้ ะแนนไมน่ อ้ ยกวา่ 2.40 คะแนน)

 จุดประสงค์เชิงพฤตกิ รรม ข้อท่ี 6 จดั แสดงส่วนประสมการตลาดตามองคป์ ระกอบของส่วนประสม (4 P’s) ไดถ้ ูกตอ้ ง

1. วธิ ีการประเมิน : ตรวจผลงาน

2. เคร่ืองมือ : แบบประเมินผลการนาเสนอ

3. เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน : จดั แสดงส่วนประสมทางการตลาดตามองคป์ ระกอบของส่วนประสม (4 P’s) ไดถ้ ูกตอ้ ง

จะได้ 12 คะแนน

4. เกณฑก์ ารตดั สินการผา่ น : ผา่ นระดบั ร้อยละ 80 (ตอ้ งไดค้ ะแนนไม่นอ้ ยกวา่ 9.60 คะแนน)

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อท่ี 7 เตรียมความพร้อมดา้ นวสั ดุ อุปกรณ์ สอดคลอ้ งกบั งานและใชว้ สั ดุอุปกรณ์ อยา่ งคุม้ คา่

ประหยดั ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกั ษณะ 3D

1. วธิ ีการประเมิน : ตรวจผลงานและสังเกตจากการปฏิบตั ิงาน

2. เครื่องมือ : แบบประเมินผลกระบวนการทางานกลุ่ม

3. เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน : เตรียมความพร้อมดา้ นวสั ดุ อุปกรณ์ สอดคลอ้ งกบั งานและใชว้ สั ดุอุปกรณ์ อยา่ งคุม้ ค่า

ประหยดั ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกั ษณะ 3D จะได้

6 คะแนน

4. เกณฑก์ ารตดั สินการผา่ น : ผา่ นระดบั ร้อยละ 80 (ตอ้ งไดค้ ะแนนไมน่ อ้ ยกวา่ 4.80 คะแนน)

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อท่ี 8 ปฏิบตั ิงานไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งและสาเร็จภายในเวลาท่ีกาหนดอยา่ งมีเหตุและผล ตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกั ษณะ 3D

1. วธิ ีการประเมิน : ตรวจผลงานและสงั เกตจากการปฏิบตั ิงาน

2. เคร่ืองมือ : แบบประเมินผลกระบวนการทางานกลุ่ม

3. เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน : ปฏิบตั ิงานไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งและสาเร็จภายในเวลาท่ีกาหนดอยา่ งมีเหตุและผล ตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งและคุณลกั ษณะ 3D จะได้ 6 คะแนน

4. เกณฑก์ ารตดั สินการผา่ น : ผา่ นระดบั ร้อยละ 80 (ตอ้ งไดค้ ะแนนไมน่ อ้ ยกวา่ 4.80 คะแนน)

กจิ กรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้

ข้นั ตอนการสอนหรือกจิ กรรมของครู ข้นั ตอนการเรียนรู้หรือกจิ กรรมของนักเรียน

ข้นั เตรียม (60 นาทีหรือ 1 คาบเรียน) ข้นั เตรียม (40 นาที)

1. จดั เตรียมเอกสารสื่อการสอนตวั อยา่ งการวิเคราะห์ส่วน 1. จดั เตรียมเอกสารส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผสู้ อนและ

ประสมทางการตลาด แนะนารายวชิ า วธิ ีการเรียน การ บทเรียนกาหนด เตรียมตวั ทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ความรู้

มอบหมายงาน และวธิ ีการวดั ผลประเมินผล (บรรลุ พ้ืนฐานดา้ นการตลาด (บรรลุวตั ถุประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ 7)

วตั ถุประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ 7) 2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนเรียน เร่ือง ความรู้พ้นื ฐาน

2. ทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ความรู้พ้ืนฐานทางดา้ นการตลาด ทางดา้ นการตลาดโดยสลบั กนั ตรวจคาตอบ

แลว้ ใหน้ กั เรียนสลบั กนั ตรวจคาตอบและใหค้ ะแนน 3. ทาความเขา้ ใจเกี่ยวกบั จุดประสงคก์ ารเรียนของหน่วยที่ 1

3. แจง้ จุดประสงคข์ องการเรียนหน่วยท่ี 1 และการใหค้ วาม และใหค้ วามร่วมมือในการทากิจกรรม

ร่วมมือของนกั เรียนในการทากิจกรรม

ข้นั ตอนการเรียนการสอน ( 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน) ข้นั ตอนการเรียนการสอน ( 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน)

(คาบ 1-2) 1. นกั เรียนฟังคาบรรยายจากครู และทาความเขา้ ใจเน้ือหาจาก

1. ครูอธิบายและยกตวั อยา่ งถึงววิ ฒั นาการทางการตลาด สื่อ Power Point ในเร่ือง ความรู้พ้ืนฐานทางดา้ นการตลาด

ความหมายของการตลาด การสร้างอรรถประโยชน์ ใหแ้ ก่ (บรรลุวตั ถุประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ 1,2,3,4,5)

สินคา้ และบริการ และความสาคญั ของการตลาด พร้อมกบั แจก 2. เขา้ กลุ่มตามท่ีครูจดั แบ่ง แลว้ ปฏิบตั ิใบงานท่ี 1 เรื่องส่วน

ใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง องคป์ ระกอบหรือ ประสมทางการตลาด โดยนกั ศึกษาแต่ละกลุ่มนาผลิตภณั ฑ์

ส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้ ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง กลยทุ ธ์ หรือบริการมากลุ่มละ 2 ชนิดแลว้ ใหอ้ ธิบายกลยทุ ธ์การตลาด

การตลาดของบริษทั สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จากดั (บรรลุ (ซ่ึงประกอบไปดว้ ย 4 P’s) ของผลิตภณั ฑห์ รือบริการท้งั 2

วตั ถุประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ที่ 1,2,3,4,5) ชนิด โดยดูตวั อยา่ งจากใบความรู้เรื่องส่วนประสมการตลาด

2. แบ่งกลุ่มนกั ศึกษา กลุ่มละ 4 คน แลว้ มอบหมายใบงานที่ 1 (บรรลุจุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ที่ 6) จากน้นั นกั ศึกษา

เร่ืองส่วนประสมทางการตลาด โดยใหน้ กั ศึกษาแตล่ ะกลุ่มนา ร่วมกนั สรุปลกั ษณะของ “ส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลิตภณั ฑห์ รือบริการมากลุ่มละ 2 ชนิด แลว้ ใหจ้ ดั แสดงส่วน ผลิตภณั ฑห์ รือบริการท้งั 2 ชนิด” ใหบ้ นั ทึกผลและรายงาน

ประสมการตลาดหรือกลยทุ ธ์การตลาด (ซ่ึงประกอบไปดว้ ย 4 หน้าช้ันเรียนอย่างอสิ ระ ใหจ้ ดั ทาส่ือประกอบการรายงานดว้ ย

P’s) ของผลิตภณั ฑห์ รือบริการท้งั 2 ชนิด โดยดูตวั อยา่ งจาก ใบ เม่ือรายงานหนา้ ช้นั เรียนแลว้ ใหผ้ ฟู้ ังซกั ถามปัญหา ขอ้ สงสัย

ความรู้ท่ี 1 เรื่อง ส่วนประสมการตลาดของ บริษทั สี ไอ ซี ไอ เกี่ยวกบั “ส่วนผสมทางการตลาดของผลิตภณั ฑห์ รือบริการท้งั
จากดั (บรรลุจุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ที่ 6) จากน้นั ให้ 2 ชนิด” จากน้นั ใหผ้ รู้ ายงานต้งั คาถามเพื่อถามผฟู้ ัง

กจิ กรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้

ข้นั ตอนการสอนหรือกจิ กรรมของครู ข้นั ตอนการเรียนรู้หรือกจิ กรรมของนักเรียน

นกั ศึกษาร่วมกนั สรุปลกั ษณะของ “ส่วนประสมทางการตลาด โดยผู้ฟังร่วมซักถามแสดงความคดิ เหน็ อย่างอสิ ระ(ด้าน

ของผลิตภณั ฑห์ รือบริการท้งั 2 ชนิด” ใหบ้ นั ทึกผลและรายงาน ประชาธิปไตย : 3D)

หน้าช้ันเรียนได้อย่างอสิ ระ โดยจดั ทาส่ือประกอบการรายงาน (บรรลุวตั ถุประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ 8)

ดว้ ย เม่ือรายงานหนา้ ช้นั เรียนแลว้ ใหผ้ ฟู้ ังซกั ถามปัญหา ขอ้

สงสัยเกี่ยวกบั “ส่วนประสม ทางการตลาดของผลิตภณั ฑห์ รือ

บริการท้งั 2 ชนิด” จากน้นั ใหผ้ รู้ ายงานต้งั คาถามเพื่อถามผฟู้ ัง

อยา่ งนอ้ ย 2 คาถาม โดยให้ผู้ฟังแสดงความคิดเหน็ ภายในช้ัน

เรียนได้เอย่างอสิ ระ(Demoeracy ด้านประชาธิปไตย : 3D)

(บรรลุวตั ถุประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ 8)

ข้นั สรุป (60 นาทีหรือ 1 คาบเรียน) ข้ันสรุป (30 นาที )

1. ครูสรุปจากท่ีนกั เรียนนาเสนอขอ้ มลู ท้งั หมดพร้อมท้งั 1. นกั เรียนร่วมฟังคาสรุปและขอ้ แนะนาจากครู พร้อมท้งั

อธิบายเพม่ิ เติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรม บนั ทึกและซกั ถาม หรือตอบคาถามในหวั ขอ้ ท่ียงั ไม่เขา้ ใจ

ตามหวั ขอ้ สาระสาคญั พร้อมท้งั ปลูกฝังให้นักเรียนเอาใจใส่ใน พร้อมท้งั รับฟังการปลกู ฝังจากครู เรื่อง การเอาใจใส่ในการ

การเรียนรู้ ดูหนังสืออย่างสม่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬา เรียนรู้ ดูหนังสืออย่างสม่าเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกฬี าอยู่

อย่เู สมอเพอ่ื ให้ร่างกายแขง็ แรง ความจาดี เป็ นการใช้เวลาว่าง เสมอเพอื่ ให้ร่างกายแข็งแรง ความจาดี เป็ นการใช้เวลาว่างให้

ให้เป็ นประโยชน์ (ส่งผลให้ห่างไกลจากยาเสพตดิ อย่างแท้จริง เป็ นประโยชน์ (ส่งผลให้ห่างไกลจากยาเสพตดิ อย่างแท้จริง

(Drug-Free) ด้านภูมิคุ้มกนั ภยั จากยาเสพติด: 3D) (Drug-Free) ด้านภูมคิ ุ้มกนั ภยั จากยาเสพตดิ : 3D)

2. แจกแบบทดสอบหลงั เรียน 2. ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

3. ใหน้ กั เรียนทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน 3. นาคะแนนจากบททดสอบก่อนเรียน และหลงั เรียนมา
(บรรลุวตั ถุประสงคเ์ ชิงพฤติกรรมขอ้ ท่ี 1-8)
เปรียบเทียบกนั วา่ เป็นอยา่ งไร เพื่อดูความกา้ วหนา้ ของตนเอง
4. นกั เรียนทาแบบฝึกหดั ทา้ ยบทเรียน


Click to View FlipBook Version