The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 666, 2021-10-19 04:11:21

ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไป

ความรู ้
ทวั ไป

ÈÔŻТͧºÒµÔ¡

ʶҹТͧÊÊÒÃ

ǧ¨ÃªÕÇÔµ¤ŒÒ§¤ÒÇ

àÃè×ͧâÅ¡

ÇÔ´ÕâÍ¡ÒÃâ¦É³Ò

àÃÕ¹ÌÙ
ÈÅÔ »Ð¢Í§ºÒµ¡Ô

ลืมเรอื งการมดั ยอ้ ม ทําผา้ บาติกแสนสวยทีบา้ น!

เรมต้นทีนี

รวบรวมวัสดุของคุณ คุณจะต้องการดินสอ, เขม็ จันติง, ผา้ ใยธรรมชาติขนาด
ใหญ่ (ผา้ ฝายจะดีมาก), สียอ้ มผา้ , และเทียนบาติก นอกจากนี คุณยงั จะ
ต้องการกรรไกรตัดผา้ , นาและไมไ้ อศกรมี , และพกู่ ันหลากหลายขนาด
เขม็ จันติงเปนเครอื งมอื แบบดังเดิมทีใช้ในการเทนาเทียนรอ้ นเพอื ทําผา้ บาติก
และพวกมนั ยงั คงถูกใช้อยา่ งแพรห่ ลายในปจจุบนั !

เรมงานศิลปะ

ขงึ ตรงึ ผา้ ของคุณด้วยเทปแล้วเรมิ วาดงานออกแบบของคุณด้วยดินสอ ควบคุม
ลายเส้นของคุณใหเ้ บาบางเพอื หลีกเลียงการเหน็ รอยดินสอบนชินงานสุดท้าย
ของคุณ หากคุณไมม่ ปี ระสบการณ์ ใหย้ ดึ วัตถุขนาดใหญโ่ ดยไมม่ รี ายละเอียด
มากเกินไป
ขณะทีผา้ บาติกรว่ มสมยั แสดงใหเ้ หน็ วัตถุทีเปนนามธรรมมากมาย การ
ออกแบบผา้ บาติกแบบดังเดิมได้รบั อิทธพิ ลจากธรรมชาติและเรอื งราวพนื
บา้ น คุณจะออกแบบอยา่ งไหน?

ขันตอนต่อไป

"หยด" เทียนลงบนชินงานของคุณด้วยเขม็ จันติง จําไว้ว่าอะไรก็ตามทีนาเทียน
สัมผสั จะเปนสีขาวในผลงานสุดท้ายของคุณ เมอื คุณพงึ พอใจกับงานเทียน
ของคุณแล้ว ใช้สียอ้ มของคุณแล้วลงสีบนชินงาน
ในการทําผา้ บาติกแบบดังเดิม ผา้ จะถูกจุ่มลงในอ่างยอ้ มสามถึงสีครงั
ความแตกต่างอยา่ งสินเชิงของสีขาวและสียอ้ มทําใหง้ านศิลปะผา้ บาติก
มชี ีวิตชีวาและมสี ีสัน!

จากนัน

ใช้แปรงขนาดใหญท่ ีสุดของคุณและทาด้านบนของทังผลงานด้วยขผี งึ ทันทีที
มนั แหง้ "กะเทาะ" ขผี งึ ของคุณด้วยการพบั และขยผี า้ ของคุณ จุ่มผา้ ในถังยอ้ ม
สีดําเพอื ใหไ้ ด้เอฟเฟกต์ผา้ บาติก

เสร็จสินชินงาน

เมอื ทุกอยา่ งแหง้ รดี ขผี งึ ออกด้วยการวางผา้ ของคุณระหว่างหนังสือพมิ พ์
แล้วใช้เตารดี รอ้ นละลายขผี งึ ออก
หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับกระบวนการอันน่าทึงนี!

บาติก, ผา้ แบบดังเดิมของอินโดนีเซีย, www.expat.or.id/info/batik.html.
"คําแนะนําทีละขนั ตอนสําหรบั ผา้ บาติกในหอ้ งเรยี น." มหาวิทยาลัยศิลปะแหง่ การศึกษา, 30 พฤษภาคม 2561,

theartofeducation.edu/2016/04/05/step-step-guide-batik/.
“บาติกคืออะไร?" บาติกคืออะไร? | สมาคมผา้ บาติก, www.batikguild.org.uk/batik/what-is-batik.

สถานะของสสาร

สสารรวมเปนสงิ ทังมวลและประกอบด้วยอนภุ าคเล็กจวิ ของอะตอมและ
โมเลกุล และปรากฏใน 4 สถานะตามธรรมชาติ: ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
และพลาสมา สถานะที 5 ถูกเรยี กว่าสถานะควบแนน่ โบส-ไอนส์ ไตนแ์ ละเปน
สิงทมี นษุ ยส์ รา้ งขนึ

ข อ ง แ ข็ ง

สสารทเี ปนของแขง็ ประกอบด้วยอนุภาคทจี บั ตัวกันแนน่ มนั มี
รูปรา่ งและปริมาตรทแี นน่ อนและไม่เปลียนแปลง และมันไม่เปนไป
ตามรปู รา่ งของภาชนะ

ของเหลว

สสารทีเปนของเหลวประกอบดว้ ยอนภุ าคทจี ับตวั กันอย่างหลวม ๆ
ทีไหลเวียนรอบกันและกัน มนั ไมม่ ีรปู รา่ งทแี นน่ อนและจะปรบั เปลียน
ไปตามรูปร่างของภาชนะของมัน

ก๊ า ซ

อนุภาคในกา๊ ซอยู่หา่ งกันและมีการดงึ ดดู ซงึ กนั และกันตาํ กา๊ ซไมม่ ี
รปู ร่างหรอื ปรมิ าตรทีแนน่ อน มันจะกระจายออกไปเพือเตมิ เตม็
ภาชนะของมันและหากเปดภาชนะหรือเปดผนกึ จะกระจายออกไป
เรอื ย ๆ

พลาสมา

พลาสมาคลา้ ยกบั ก๊าซแต่ประกอบดว้ ยอนุภาคทมี ีประจุสงู มัน
เปนก๊าซทแี ตกตวั เปนไอออนและมีความสามารถในการนําไฟฟา
ดวงอาทติ ยอ์ ยู่ในสถานะพลาสมา นอกจากนี พลาสมายงั พบไดใ้ น
ปายไฟนอี อนและหลอดฟลอู อเรสเซนต์บางสว่ น

ส ถ า น ะ ค ว บ แ น่ น โ บ ส - ไ อ น์ ส ไ ต น์

สถานะควบแนน่ โบส-ไอนส์ ไตนส์ ามารถทําให้สาํ เร็จไดใ้ นบางสภาวะ
ห้องปฏิบัตกิ ารเท่านัน ทอี ณุ หภูมติ าํ มากใกลก้ ับศนู ยส์ ัมบรู ณ์
อะตอมในบางองคป์ ระกอบจบั ตวั กนั เปนกลมุ่ กอ้ นและประพฤตติ ัว
เหมือน "ซุปเปอรอ์ ะตอม" เดยี ว

แหลงท่ีมา : https://www.livescience.com/46506-states-of-matter.html
https://www.britannica.com/science/plasma-state-of-matter
https://www.britannica.com/science/Bose-Einstein-condensate

ค่ า เ ฉ ลี ย

วงจรชีวตของดวงดาว

ดวงดาวสามารถอย่ไู ดถ้ ึงหลายพนั ลา้ นป แต่นันไมไ่ ดห้ มายความวา่ พวกมนั
เปนอมตะ นคี ือสงิ ทีเกิดขนึ ในชวี ตของดวงดาวทวั ไป ซงึ มีมวลเรมตน้ 0.5

ถึง 8 เทา่ ของดวงอาทติ ย์:

01 เนบิวลาดาวฤกษ์

ดาวฤกษ์ทกุ ดวงมาจากเนบวิ ลาดาวฤกษ์ ซงึ เปน
กล่มุ ควันของก๊าซไฮโดรเจนในอวกาศ เนบวิ ลา
ในท้ายทีสุดจะพงั ทลายภายใตแ้ รงโนม้ ถ่วงของ
ตัวมนั เอง ซงึ สร้างแกนร้อนทกี ลายเปนดาวฤกษ์

02 ดาวดวงใหม่

ดวงดาวสามารถเสถียรอยู่ได้เปนเวลานานบน
แถบลาํ ดับหลกั ระยะเวลาทีพวกมันคงอยู่
อยา่ งเสถยี รขึนอยู่กับมวลของพวกมนั ดาว
ขนาดใหญ่กวา่ จะเผาไหมเ้ ร็วกวา่ ในขณะที
ดาวขนาดเล็กอาจอยู่ไดถ้ งึ 100 พันลา้ นป

03 ดาวยักษ์แดง

เมอื ดวงดาวเขา้ สรู่ ะยะถัดไปของวงจรชีวต
มนั จะเปลียนเปนดาวยักษ์แดงเนอื งจาก
แกนไฮโดรเจนของมันถูกเปลยี นเปนฮเี ลียม
อย่างสมบรู ณ์ ดาวยักษ์แดงขนาดใหญ่กวา่
มากและอุณหภมู ิทีเย็นกวา่ ทาํ ใหม้ นั มสี แี ดง

04 เนบิวลาดาวเคราะห์

เมือดวงดาวใกล้ดบั มนั จะกลายเปน
เนบวิ ลาดาวเคราะห์ ซงึ ประกอบด้วย
กลมุ่ ควนั ของกา๊ ซและฝนุ ในอวกาศ มี
เนบิวลาดาวเคราะหป์ ระมาณ 10,000
ดวงในกาแล็กซี

05 ดาวแคระขาว

ดาวแคระขาวเปนดาวตายแลว้ ทีหมด
เชือเพลงิ แมว้ า่ พวกมนั ปลดปล่อยพลงั งาน
เพยี งเลก็ น้อยจนถงึ ไมม่ ีเลย พวกมันก็ใช้เวลา
ราวหลายพนั ล้านปทีจะเยน็ ตวั ลง สิงเหล่านี
คือการเก็บรวบรวมของสสารทหี นาแนน่
ทสี ดุ ทรี ู้จกั กันในปจจบุ นั

ข้ อ เ ท็ จ จ ริง เ กี ย ว กั บ

โลก

นักวทิ ยาศาสตรไ์ ดค้ ํานวณ รายละเอียดเกียวกับโลก
วา่ โลกนีมอี ายุ
มวล: 5,972,190,000,000,000 พนั ล้าน
4.5 กิโลกรมั เสน้ ผา่ ศูนยก์ ลางเสน้ ศูนยส์ ตู ร:
12,756 กม. เสน้ ผา่ ศูนยก์ ลางขวั โลก: 12,714
พนั ลา้ นป กม. เสน้ รอบวงเสน้ ศูนยส์ ตู ร: 40,030 กม.

ใชเ้ วลา 8.20 นาทีในการทีแสง พนื ผวิ โลกหมุนบนแกนของมนั
อาทิตยเ์ ดนิ ทางถึงโลก ดว้ ยความเรว็ 1,609 กิโลเมตร

ต่อชวั โมง

นําครอบคลมุ 155.6 ลา้ น โลกเปนดาวเคราะหเ์ พยี งดวง
ตารางกิโลเมตรของพนื ผวิ เดยี วในระบบสรุ ยิ ะทีไมไ่ ดม้ ชี อื

โลก เปนพระเจา้ ในตํานาน

หากคณุ เจาะอุโมงค์ตรง ๆ ผา่ นทะลโุ ลกและกระโดดลง
ไป จะใชเ้ วลาประมาณ 42 นาทีเพอื ไปยงั อีกฝง

ขอ้ มูลจดั ทําโดย: แซม เดวดิ ส์

เ ทคนคิ การโฆษณาทาง

วดิ ีโอ
การโฆษณา

วิดีโอโฆษณามมี านานหลายทศวรรษแลว และมกี ารพฒั นาระเบยี บแบบแผน และเทคนิคบางอยางเรื่อยมา
คณุ จะรูจักเทคนิคการโฆษณาตอไปนี้ ในโฆษณาหลาย ๆ อยา งทางโทรทศั น

จุดขายอันเปนเอกลักษณ์

เพื่อใหโดดเดน การโฆษณาทางทีวี มกั นาํ เสนอจุดขายท่ไี มเ หมือนใคร
ซ่ึงหมายถงึ ส่ิงที่ทําใหผลติ ภัณฑของตน มีความแตกตางจากผลิตภัณฑอ ืน่ ๆ ในทอ งตลาด

สิงจูงใจทางอารมณ์

ผูคนมกั จะลงเอยดวยการเลือกผลิตภณั ฑเพราะความรสู กึ ทีพ่ วกเขามีตอ ผลิตภัณฑน ้ัน
การโฆษณาทางทวี อี าจใชวิธกี ารเลาเรื่อง และองคประกอบทนี่ า ท่งึ นานา
เพื่อกระตนุ อารมณของผูรับชม

แนวครอบครวั

เปนเรื่องปกตสิ าํ หรับการโฆษณาทางทีวีจะใหค วามสําคญั ทางครอบครัว
นเ่ี ปนแนวทางปฏิบตั ิทม่ี มี ายาวนาน ผูชมสวนใหญเปน สวนหนง่ึ ของครอบครัว
และพวกเขาอาจซ้อื ผลิตภณั ฑรวมกนั เปน กลุม

เพลงโฆษณาและสโลแกน

โฆษณาทางทวี ีจะใชเ สยี งใหเกดิ ประโยชนส ูงสุดโดยการเพ่มิ เพลงโฆษณา
โดยเพลงเหลานัน้ เปนทาํ นอง หรอื เพลงทเ่ี ขียนขนึ้ เพือ่ โฆษณาโดยเฉพาะ

และไดร ับการออกแบบมาใหฟ ง แลว ตดิ หู

การฉายซาํ

การฉายซํ้ามผี ลในการทําใหผ ชู มจดจําโฆษณาทางทีวไี ด
อาจจะมกี ารกลาวสโลแกนซ้ํา ๆ กันหลายครง้ั
หรืออาจมีการเลนโฆษณาเปนประจาํ ในระหวา งชว งพักเบรค

ขอ มลู อา งอิง

เบลารเด โอรานา “20+ เทคนิคการโฆษณาที่ถกู ใชกันท่ัวไปและไดผล” จากบลอ็ กวิสมี วนั ที่ 4 ธค. ป 2563 เว็บไซต www.visme.co/blog/visual-advertising-techniques/
ไรอัน ทอม “เทคนคิ การโฆษณาทางโทรทัศน” จากธรุ กิจขนาดเลก็ เวบ็ ไซต www.Chron.com โดย www.Chron.com วันท่ี 26 ตค. ป 2559
เวบ็ ไซต www. smallbusiness.chron.com/television-advertisement-techniques-18629.html


Click to View FlipBook Version