hayiirun10 Download PDF
  • 5
  • 0
การสื่อสารกับการเรียนรู้
การสื่อสาร เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย์ ทุกคนต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารกันในการปฏิบัติงานต่าง ๆ การสื่อสารทำให้บุคคลได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications