The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บันทึกการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jakkit peekam, 2022-03-01 22:57:47

รายงานผลการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา

บันทึกการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา

บันทกึ การฝกึ ปฏบิ ตั ิงานดา้ นการบรหิ ารสถานศึกษา (Diary)

รายวชิ า AED 717: การฝกึ ปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา

สถานทฝี่ ึกปฏบิ ตั งิ าน ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี

ประจำวนั พฤหัสบดี ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. รวมท้ังสิ้น 7 ช่วั โมง

วนั /เดือน/ปี เวลา รายการฝึกปฏิบตั งิ าน จำนวน
ชั่วโมง
17 กมุ ภาพนั ธ์ 07. 40 น. นัดหมายการฝึกปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
2565 08.00 น. 30 นาที
08.30 น. ปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอก 1 ชวั่ โมง

09.30 น. ระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสารภี 2 ช่วั โมง
30 นาที
รายงานตัวตอ่ ผู้บรหิ ารสถานศึกษา ณ ศนู ย์การศึกษานอกระบบ

และการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอสารภี

นายพิทยา ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี ได้ต้อนรับคณะนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติงาน ได้พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมพูดคุยแนะนำครูพี่เล้ียงนางกาญจนา

ตาคำ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ และแลกเปลี่ยนในเรื่องทั่ว ๆ

ไป

เขา้ รว่ มประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครงั้ ท่ี 1 ปงี บประมาณ

2565 ณ ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอสารภี

วาระการประชุม

1. แนะนำบุคลากร กศน.อำเภอสารภี

ผบู้ รหิ ารสถานศึกษา 1 คน

ข้าราชการ 2 คน

ครกู ศน.ตำบล 12 คน

นกั วชิ าการศกึ ษา 2 คน

บรรณารกั ษ์ 1 คน

2. งานพื้นฐาน

2.1 รายงานผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาจำนวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนจำนวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรสถิติการเข้าสอบปลาย

กากเรยี นคะแนนเฉสยี สอบปลายภาคคะแนนสอบ N-net

2.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒั นาผู้เรียน ภาคเรียนท่ผี า่ นมา

2.3 โครงการ/กิจกรรม ทเี่ ป็น Best ในปีทผี่ ่านมา

2.4 รายงานผลการจัดซื้อหนงั สอื เรียน ภาคเรยี นท่ี 2/2564

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝกึ ปฏบิ ัตงิ าน จำนวน

ชั่วโมง

3. งานการศึกษาต่อเนอ่ื ง

3.1 ชี้แจงเรอื่ ง รายงานผลการดำเนินงาน การศึกษาต่อเน่อื ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.2 โครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็น Best ในปที ่ีผ่านมา

4. งานการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

4.1 ช้ีแจงเรื่อง รายงานผลการตำเนินงาน การศึกษาตาม

อัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.2 โครงการ/กิจกรรม ทเี่ ปน็ Best ในปที ีผ่ ่านมา

5. งานพฒั นาบุคลากร

5.1 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพฒั นาบคุ ลากร ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทผ่ี ่านมา

5.2 ผลงานหรอื รางวลั ท่สี ถานศึกษาไดร้ บั ในปี พ.ศ. 2564 ท่ี

ผา่ นมา

6. งานแผนงาน/โครงการ

6.1 นำเสนอแผนปฏิบัติประจำปี พ.ศ. 2565

6.2 นำเสนอแผนพฒั นาการศกึ ษา ปี พ.ศ. 2566 - 2570

6.3 ขอคณะกรรมการลงนามเหน็ ขอบ แผนปฏบิ ัติการ และ

แผนพัฒนาการศกึ ษา

7.งานประกันคณุ ภาพสถานศึกษา

7.1 รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปงั บประมาณ 2564

(SAR)

7.2 รายงานค่าเปา้ หมายของสถานศกึ ษา ประจำปงี บประมาณ

2565

7.3 การเตรียมความพร้อม เพ่ือขอรับประเมนิ คุณภาพภายนอก

จาก สมศ.

8. การขับเคล่ือนโครงการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2565

8.1 แผนการขับเคล่ือนศนู ยก์ ารเรยี นรตู้ ามหลกั ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

8.2 แผนการขับเคล่ือน โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

8.3 แผนการขบั เคลอื่ น โครงการองคก์ รคุณธรรม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชมุ ครง้ั ที่ 3 /2564

วนั ท่ี 27 พฤษกาคม 2564

กศน.อำเภอสารภี ไดจ้ ัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3

/2564 เม่ือวนั ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ระเบยี บวาระท่ี 3 เร่ืองสบื เน่ืองการประชุมครั้งก่อน/หารือ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่ งท่ีเสนอทป่ี ระชุมทราบและพจิ ารณา

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏบิ ตั ิงาน จำนวน

12.00 น. ชว่ั โมง
13.00 น.
4.1 งานแผนและโครงการ

- รายงานการจดั ทำและขออนมุ ัติแผนพัฒนาการศึกษา

พ.ศ. 2566-2570

มติทป่ี ระชุม

- รายงานและขออนุมัติแผนการปฏบิ ตั ิงาน ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

มตทิ ี่ประชมุ

4.2 งานการศึกษาต่อเน่ือง

ขออนมุ ัตหิ ลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มติทีป่ ระชุม

พักรบั ประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง

นายพทิ ยา ธาตุอินจันทร์ ผ้อู ำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ 2 ช่ัวโมง

และการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสารภี ไดบ้ รรยายใหค้ วามรู้ 30 นาที

เก่ียวกบั

1. การบรหิ ารสถานศกึ ษา

แนวคดิ ในการบริหารจัดการสถานศกึ ษา ตามหน้าทแ่ี ละ

ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหนง่

มแี นวความคดิ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 แนวคดิ

ท่ีสำคัญ ก็คอื

แนวคดิ แรก กค็ อื แนวความคิดการบริหารงานดา้ นวิชาการ

ซึ่งหมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน การ

จัดหาวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม การวัดการประเมินผล การ

นิเทศการศกึ ษา การแนะแนว การปรบั ปรุงหลกั สูตร เป็นต้น

เพราะการบริหารงานวิชาการ คือ หัวใจสำคัญของการ

บริหารสถานศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและเอาใจใส่

โดยมุ่งให้เกิดผลผลิต คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ

ในงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียน คุณธรรมจริยธรรม ทักษะในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็น

ความคาดหวงั ของสถานศึกษา

การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการ

บริหารสถานศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุด ส่วน

การบริหารด้านอื่น ๆ คือ ด้านงบประมาณ การบริหารงานบุคคล

และการบริหารทั่วไป ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน แต่งานทั้ง 3

ด้านนั้น ต้องมุ่งให้การสนับสนุนงานวิชาการให้เกดิ ประโยชน์สูงสุด

โดยสามารถออกแบบโครงสรา้ งการบรหิ ารสถานศึกษา ได้ ดังนี้

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏบิ ตั ิงาน จำนวน
ช่ัวโมง

ซึ่งจากโครงสร้างการบริหารงาน ดังกล่าว จะเห็นว่าการ
บริหารงานทง้ั 4 ด้าน มคี วามเชอื่ มโยงต่อกัน โดยที่การบริหารงาน
ทั้ง 3 ด้าน คือ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร
และการบริหารงานท่ัวไป มุ่งส่งเสรมิ สนบั สนุนงานด้านวิชาการ ซึ่ง
เปน็ หวั ใจสำคญั ของการบรหิ ารงานสถานศึกษา

แนวคิดที่สอง คือแนวความคิดด้านการบริหารสถานศึกษายุค
ใหม่ หรอื ที่เรยี กว่า “ยคุ Digital Disruption” ซ่ึงเป็นยุคท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน อันเนื่องมาจากกระแส
ของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบ
ในทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการศึกษาในปัจจบุ ัน ดังน้นั
แนวคิดในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของข้าพเจ้า คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการ
สถานศึกษา เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเตรียมพร้อมรับในการ
เปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ ในยุค Digital
Disruption

แนวคิดที่สาม คือแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ ที่เรียกว่า
“ภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง” (Transformational
Leadership) เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงสิ่งที่ผู้นำ ผู้บริหาร ทำแล้ว
ประสบความสำเร็จหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ
มากกว่าที่จะมุ่งอธิบายถึงการใช้คุณลักษณะของผู้นำเพ่ือให้เกิด
ความศรัทธาและมีปฏิกิริยาจากผู้ตาม เพราะลักษณะสำคัญของ
ภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ก็คือ การมุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ โดยกระตุ้นให้ผู้ตามได้ตระหนักถึงโอกาส

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏิบตั ิงาน จำนวน

ชั่วโมง

หรือปญั หา และการร่วมกำหนดวิสัยทศั นใ์ หเ้ กิดสงิ่ ใหม่ๆ ในองค์กร

ซึง่ มีประเด็นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงาน ดังน้ี

1. ความรทู้ างวิชาการเปล่ียนแปลงอยา่ งรวดเร็ว

2. ความกา้ วหน้าของเทคโนโลยีเปน็ ไปอยา่ งรวดเร็ว

3. ความเจริญกา้ วหน้าและสิ่งประดษิ ฐท์ างวทิ ยาศาสตร์

และนวตั กรรม

4. มกี ารแข่งขันกันมากขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนด้านพฤติกรรมของผูบ้ รหิ ารยุคใหม่ ยคุ

แห่งการเปล่ยี นแปลง น้ันก็คือ

1. การเป็นผู้บรหิ ารทป่ี ระพฤตติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี

สามารถถา่ ยทอดวสิ ยั ทัศนใ์ ห้แกค่ ณะครแู ละบุคลากร

สามารถควบคุมอารมณ์ไดส้ ถานการณ์วิกฤติ และ

กระทำในสิง่ ทถี่ ูกต้อง

2. การเป็นผบู้ ริหารทส่ี ามารสร้างแรงบนั ดาลใจให้กับ

คณะครู บคุ ลากร สรา้ งแรงจูงใจ และความท้าทายใน

การทำงานและการทำงานให้บรรลุผลสำเรจ็ ของ

สถานศึกษา

3. การเปน็ ผบู้ ริหารที่กระตุ้นใหบ้ ุคลากรเหน็ ถึงปัญหา

ขององค์กร ภยั คกุ คาม เพือ่ ให้รว่ มกนั หาแนวทาง

ใหม่ๆ มาแกป้ ัญหาในสถานศึกษา เพื่อหาขอ้ สรุปหรือ

แนวทางแก้ไขทด่ี กี ว่าเดิม

4. การเปน็ ผูบ้ รหิ ารทตี่ ้องดูแลเอาใจใส่บคุ ลากรเป็น

รายบคุ คล ทำให้บุคลากรรู้สึกวา่ มีคุณค่าและมี

ความสำคัญ ผู้บรหิ ารจะต้องทำหนา้ ท่เี ปน็ โค้ช

(Coach) และเป็นทป่ี รึกษา ใหแ้ ก่บุคลากรแตล่ ะคน

ดังนั้น ในบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเป็น

นักบริหารทีม่ ีภาวะผู้นำ ที่ต้องใส่ใจพัฒนาตนเองให้มีทกั ษะในการ

เปลี่ยนแปลง ต้องนำเทคนิคต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงการทำงาน

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนพฤติกรรม

บคุ ลกิ ภาพของผู้บริหาร ทจี่ ะนำพาองค์กร สามารถทจี่ ะเผชิญหน้า

และปรบั ตัวตอ่ การเปล่ียนแปลงท่จี ะเกดิ ขึน้ ไดใ้ นอนาคต

จากแนวความคิด ท้งั 3 แนวคดิ ดงั ท่ีกล่าวมาขา้ งต้นนน้ั

สามารถออกแบบแผนผังความคิดการบริหารจัดการสถานศกึ ษา

ของข้าพเจ้าเอง เรียกวา่ “กศน.อำเภอสารภี New Gen” ไดด้ ัง

แผนภาพความคิดได้ดังนี้

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏบิ ัติงาน จำนวน
ชว่ั โมง

2. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร ผู้บริหารใช้
หลักการดำเนินงาน การบริหารงานบุคลล การส่งเสริมวินัย การ
รักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาทางวิชาชีพคำส่ัง
แตง่ ตั้ง การมอบหมายงานในหนา้ ที่ใหข้ ้าราชการ พนกั งานราชการ
และลูกจ้าง รบั ผดิ ชอบปฏิบัติงาน และคำสัง่ คณะทำงาน แต่งตั้งครู
ประจำกลุ่ม ฯลฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะครูทุกคนจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองรายบคุ คคล (ID Plan)จดั ทำแผนพฒั นาบุคคลกร
บรรจุในแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 จัดทำเสนอความต้องการ
บุคลากร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่ง
พนักงานราชการ ที่เกษียณอายุราชการ ไปยัง สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม่ควบคุม กำกับติดตาม การลงเวลาปฏิบัติงาน
ราชการ ของคณะครูและบุคลากรทุกคน ผ่านระบบ ลงทะเบียน
Online ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณะครูและบุคลากร ได้เข้ารับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมให้ครู ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ผ่านการเรียนรู้
ออนไลน์ เช่น THAI MOOCจัดทำโครงการส่งเสริมวินัยและรักษา
วินัย จรรยาบรรณวชิ าชีพครู
4. การบริหารความขัดแย้งในองค์กร

การทำงานต้องมีความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันเพราะความคิดที่
ต่างกัน เราเปลี่ยนพลังความขัดแย้งมาเป็นพลังบวก ซึ่งผู้บริหารมี
การบริหารโดยการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแลกเปลี่ยนโต้แย้งกันกัน
เพื่อใหไ้ ด้ขอ้ สรุป โดยการนง่ิ ใชส้ ติในการฟงั โดยไมต่ ดั สินใครผดิ หรือ

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏิบตั งิ าน จำนวน

15.30 น. ชัว่ โมง
16.30 น.
ถูก ซึ่งการไม่เข้าข้างฝ่ายใดทำให้เราเป็นผู้บริหารที่มีความยุติธรรม

แต่เอาผลการดำเนินงานนั้นมาตัดสินการดำเนินงาน ต้องมีการ

ควบคุมความขัดแย้งให้หยดุ ในองคก์ รไม่ควรใหอ้ อกไปสภู่ ายนอก

การบริหารงานเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร ขึ้นอยู่กับการ

วางตัวของผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดวางตัวบุคคลให้

เหมาะสมกับงาน put the right man on the right job และใช้

หลักการบริหารด้วยการรู้จักและทำความเข้าใจกบั บุคลากรภายใน

องค์กรโดยต้องรู้ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบุคคลประเภทไหน

ยกตัวอย่างเรื่องเล่า เสือ ควาย หมา.... 3 วิถีชีวิตในองค์กร ถ้าใช้

"เสอื " ทำงาน ตอ้ งให้เขามีพ้นื ท่ี แลว้ ปล่อยไปล่าเหยื่อมาให้ ไม่ต้อง

บังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี เพราะพวกเขาคือนักล่าถ้าใช้ "ควาย"

ทำงาน ต้องให้หญ้าเขาให้พอ ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา พวกเขาอึด

แต่ตอ้ งจูงถ้าใช้ "หมา" ทำงาน ต้องใหอ้ าหาร ใหค้ วามสนิทสนม ให้

เห่าและเฝ้าบ้าน พวกเขาภักดี ประจบ และจับผิดเก่งคนไม่เข้าใจ

จะใช้เสือเยี่ยงควายจะใช้ควายเยี่ยงหมาจะใช้หมาเยี่ยงเสือเสือไม่

เลียปากนาย ไม่ประจบ และไม่ไถนาควายไม่เฝ้าบ้าน ไม่ล่าเหย่ือ

และไม่ประจบ หมาไม่ไถนา ไม่ล่าเหยื่อ แต่ชอบเลียปากนาย เสือ

ส่วนมากเมือ่ เติบโต มกั จะเป็นนายคน หรือเจา้ ของกจิ การ เพราะมี

ความเปน็ ตวั ของตัวเองสูงควายสว่ นมากไม่เติบโต เพราะไม่คิดนอก

กรอบ และไม่สร้างสรรค์ และมักถูกหมาดูหมิ่นและหลอกใช้หมา

ส่วนมากเติบโตในองค์กร แต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเอง

ได้ ต้องพึ่งเสือและควายในการเติบโตเสือที่ฉลาดและมองการณ์

ไกล จะเอาควายไปด้วย แต่ถ้าเป็นเสือบ้าอำนาจ มักจะเอาหมาไป

ด้วย

5. ในด้านการวิจัย ได้วิจัยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างคลงั ข้อสอบออนไลน์

ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

สารภี เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนและเป็นการเก็บรวบรวม

ขอ้ สอบใหเ้ ป็นระบบ

คณะนักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงานประชุม เพื่อบันทึกการฝึก 1 ชั่วโมง

ปฏิบัติงานและสรุป แลกเปลีย่ น องค์ความรู้และสิ่งทีไ่ ดร้ ับจากการ

ฝึกปฏบิ ตั ิงาน เพือ่ รายงานตอ่ ผู้บรหิ ารพ่เี ล้ียงในวันถัดไป

เดินทางกลับ

ภาพกจิ กรรมการฝึกปฏบิ ตั งิ านทางการบรหิ ารการศึกษา
สถานท่ฝี ึกปฏบิ ัติงาน ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี

ประจำวนั พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพนั ธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น.

บันทกึ การฝกึ ปฏบิ ตั ิงานดา้ นการบรหิ ารสถานศกึ ษา (Diary)

รายวชิ า AED 717: การฝกึ ปฏบิ ัตงิ านทางการบรหิ ารการศกึ ษา

สถานทฝ่ี กึ ปฏบิ ตั งิ าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอสารภี

ประจำวนั ศุกร์ ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. รวมทงั้ ส้นิ 7 ชว่ั โมง

วัน/เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏบิ ตั งิ าน จำนวน
ชั่วโมง
18 กมุ ภาพันธ์ 07. 40 น. นัดหมายการฝึกปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
2565 08.00 น. ปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอก 30 นาที
08.30 น. ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี
1 ชัว่ โมง
รายงานตัวตอ่ ครูพีเ่ ลย้ี ง นางกาญจนา ตาคำ ตำแหน่งครูชำนาญ 30 นาที
การพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั
อำเภอสารภี

ครูพี่เลี้ยง นางกาญจนา ตาคำ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ได้
ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ในวันที่สอง 18 กุมภาพันธ์
2565 ของการฝึกงาน และได้สรุปผลการฝึกงานของวันที่หนึ่ง 17
กุมภาพันธ์ 2565 วา่ มีปัญหาอุปสรรคอยา่ งไร ไดใ้ หข้ อ้ เสนอแนะใน
การฝึกประสบการณ์ มีการวางแผนร่วมกับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ในวนั ท่ี 2 เกยี่ วกบั การจดั การศกึ ษาตอ่ เน่อื ง
ครูพี่เลี้ยง นางกาญจนา ตาคำ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย งานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอสารภี ได้ดำเนนิ การจดั การศึกษา
ต่อเน่ือง เปน็ การจัดการศึกษาในรปู แบบการศกึ ษานอกระบบทเ่ี ป็น
หลักสูตรระยะสั้น ที่จัดตามความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายที่มี
เนื้อหาเก่ียวกบั

1. การพัฒนาอาชีพ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคล เพื่อให้
บุคคลสามารถเข้าสู่อาชีพ สามารถประกอบอาชีพ หรือพัฒนา
อาชีพของตนเองได้ โดยพิจารณาถึงความต้องการในการเรียนของ
แต่ละบุคคล

2. การพัฒนาทักษะชีวิต หมายถึง การศึกษาที่ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาคน เพื่อให้มีความรู้ เจตคติและทักษะที่จำเป็น
สำหรับการดำรงชวี ติ ในสงั คมปัจจุบัน เพือ่ ให้บคุ คลสามารถเผชิญ

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏบิ ตั งิ าน จำนวน

ชว่ั โมง

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เตรียมความพร้อมกบั การปรับตวั ในอนาคตเช่น สขุ ภาพกายและใจ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมทีด่ ี เปน็ ตน้

3. การพัฒนาสังคมและชุมชน หมายถึง เป็นการศึกษาท่ี

บูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับ

จากการเข้ารว่ มกจิ กรรมการศึกษานอกระบบ แลว้ นำไปใชใ้ ห้เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และใช้ชุมชนเปน็ ฐานในการพฒั นาการเรียนร้ขู องคนในชุมชน เชน่

ประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชน การใช้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม เป็นต้น

ซึ่งรวมถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยี ง และการใช้เทคโนโลยี ซง่ึ นำไปส่กู ารพฒั นาคณุ ภาพชีวติ

การดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอำเภอสารภี ได้ดำเนินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตามความตอ้ งการของกลุม่ เป้าหมายและสอดคล้องกบั นโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด ได้มีการดำเนินกาจัดทำโครงการนิเทศติดตาม

ผล เพอ่ื พัฒนาคณุ ภาพการศึกษา และมีคำสัง่ แตง่ ตง้ั คณะกรรมการ

ดำเนนิ งานนิเทศและประเมินผลผู้เรยี น มกี ารตดิ ตามผู้จบหลักสูตร

โดยแบบนเิ ทศตดิ ตามผู้จบหลกั สูตรการศึกษาต่อเน่ืองมีการสรุปผล

การนำความรู้ที่ได้รับของผู้เรียนไปใช้ มีการสรุปประเมินผลการ

ดำเนินงาน ทุกกิจกรรมทุกหลกั สตู รวชิ า และจากผลประเมินความ

พึงพอใจของผู้เรียนมีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขโดยใช้

กระบวนการ PDCA จากการตดิ ตามประเมินผลจากผู้จบการศึกษา

ตอ่ เนือ่ ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

สารภี ได้จัดสรรงบประมาณให้กับครู กศน. ตำบลได้ดำเนินงาน

ตามแผนงาน จากการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ที่ผ่าน

มาปัญหาที่พบ คือการได้งบประมาณที่ไม่เพียงพอ เช่น งบการ

ส่งเสรมิ อาชีพ ทไ่ี ด้คา่ วัสดุไม่เพียงพอต่อการฝึกและการต่อยอด ซึ่ง

ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

สารภี ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติร่วมกันโดย

การทำ MOU เช่นเทศบาลยางเนิ้ง เทศบาลหนองผึ้ง ได้สนับสนุน

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดา้ นการสง่ เสริมอาชีพท่ีกำลังดำเนินการ

ในชว่ งทนี่ ักศึกษาไดม้ าฝกึ ประสบการณ์

วนั /เดือน/ปี เวลา รายการฝึกปฏบิ ตั งิ าน จำนวน
10.00 น.
ชว่ั โมง
12.00 น.
13.00 น. ครูพ่เี ลีย้ ง นางกาญจนา ตาคำ ตำแหน่งครชู ำนาญการพิเศษ ไดน้ ำ 2 ช่ัวโมง

นักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ศึกษาการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาเพื่อ

พัฒนาอาชีพรปู แบบกลุม่ สนใจ ไม่เกนิ 30 ชัว่ โมง

1. หลักสูตร “ทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำลูกประคบสมุนไพร

ณ ทวี่ า่ การกำนันตำบลยางเนิ้ง หม่ทู ่ี 5 ตำบลยางเนงิ้ อำเภอสารภี

จังหวดั เชียงใหม่

คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้ศึกษาเรียนรู้การบริหาร

จัดการการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการต่อยอดการนำไปสร้างรายได้ และเรียนรู้

เกี่ยวกับการสร้างภาคีเครือข่ายในการบูรณาการร่วมกับเทศบาล

ตำบลยางเนงิ้

จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนางมาลี

นกศิริวงค์ ครูกศน. ตำบลยางเนิ้ง ในการทำงานร่วมกับภาคี

เครือข่ายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน โดยนายเรืองวิทย์

วอ่ งไว กำนันตำบลยางเนิง้ ไดเ้ ปน็ แกนนำ สนบั สนุนสถานที่ ในการ

จัดกิจกรรม และได้เรียนรู้ทักษะการประสานงาน การบริหาร

จัดการกับงบประมาณที่จำกัด ที่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการของ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดย

การบรู ณาการการจดั กิจกรรมรว่ มกัน

พกั รับประทานอาหารกลางวัน 1 ชัว่ โมง

ครูพี่เลี้ยง นางกาญจนา ตาคำ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ได้ 2 ชว่ั โมง

นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ศึกษาการเรียนรู้หลักสูตร 30 นาที

การศกึ ษาเพอื่ พัฒนาอาชพี รปู แบบกลุ่มสนใจ ไม่เกนิ 30 ช่ัวโมง

1. โครงการอบรมอาชีพการจัดอบรมดอกไม้สดและจัดตั้งกลุ่ม

อาชีพดอกไมส้ ดตำบลหนองผ้ึง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนอง

ผง้ึ อำเภอสารภี จังหวัดเชยี งใหม่

คณะนักศึกษาฝึกงานได้ศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการการจัด

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามความต้องการของ

ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และนำไป

ประกอบอาชพี ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนางอังคณา บุญอำนวย ครู กศน.ตำบล

หนองผึ้ง ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณที่จำกัดเรื่องค่า

วัสดุฝึกที่ไม่เพียงพอ ทาง กศน. ตำบลหนองผึ้ง ได้ประสานงานกบั

เทศบาลตำบลหนองผึ้งโดยการจัดทำโครงการบรู ณาการรว่ มกัน

วนั /เดือน/ปี เวลา รายการฝกึ ปฏบิ ัติงาน จำนวน
15.30 น.
ชว่ั โมง
16.30 น.
คณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ร่วมกันประชุม เพื่อบันทึกการฝึก 1 ชว่ั โมง

ปฏิบัติงานและสรุป แลกเปลี่ยน องค์ความรู้และสิง่ ทีไ่ ดร้ บั จากการ

ฝึกปฏบิ ัตงิ าน เพอื่ รายงานตอ่ ผู้บรหิ ารพ่เี ล้ียงในวนั ถัดไป

เดนิ ทางกลบั

ภาพกจิ กรรมการฝกึ ปฏบิ ัตงิ านทางการบรหิ ารการศึกษา
สถานที่ฝึกปฏบิ ตั ิงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอสารภี

ประจำวนั ศุกร์ ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น.

บนั ทึกการฝึกปฏิบัติงานดา้ นการบริหารสถานศกึ ษา (Diary)
รายวิชา AED 717: การฝกึ ปฏบิ ัติงานทางการบริหารการศึกษา
สถานทฝ่ี กึ ปฏิบตั งิ าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี
ประจำวนั จันทร์ ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. รวมทัง้ สิ้น 7 ชวั่ โมง

วัน/เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏิบัตงิ าน จำนวน
ชัว่ โมง
21 กมุ ภาพนั ธ์ 07. 40 น. - นัดหมายการฝึกปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
2565 08.00 น. ปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษา 30 นาที
08.30 น. นอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอสารภี
1 ชัว่ โมง
- รายงานตัวต่อครูพเี่ ล้ยี ง นางกาญจนา ตาคำ ตำแหน่งครูชำนาญ 30 นาที
การพิเศษ ณ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอสารภี

- นายอุดร ก้อนศิลา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้างานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ศึกษาการเรียนรู้
ของ กศน.ตำบลไชยสถาน มีนางกนกอร อินทะชัย ครู กศน.ตำบล
ไชยสถาน ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนักศึกษา จำนวน 57 คน ได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 ทาง กศน.ตำบลไชยสถาน ได้จัดกิจกรรมทางออนไลน์ โดย
ใช้ Google meet

ในปีงบประมาณ 2563 กศน.ตำบลไชยสถาน ได้รับคัดเลือก
เป็น 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับอำเภอ ประจำปีพุทธศักราช 2563
จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั มกี ารสนบั สนุน

กศน.ตำบลไชยสถาน มีการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ กศน.
ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมย่ี ม ดังนี้

ดา้ นที่ 1 ครูมีสมรรถนะในการจดั การเรียนการสอนทมี่ ีคุณภาพ
ในระดบั ตา่ ง ๆ (Good teacher) มกี ารใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ DMIS การรวบรวม ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ี
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล บริบท สภาพปัญหาและ ความต้องการ
จำเป็น ที่เกี่ยวขอ้ ง ในพื้นที่ โดยการประชาคมหมูบ่ า้ น การประชุม
สำรวจความตอ้ งการของประชากรในพื้นท่ี เพอ่ื นำมาประกอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน และใช้ในการวามแผนในการ

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝกึ ปฏิบัติงาน จำนวน
ช่วั โมง

ดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชากร

ในพนื้ ท่ี

ด้านที่ 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ กศน. ตำบล ดึงดูด

ความสนใจและเออ้ื ตอ่ การเรียนรู้ (Good Place Best - Check in)

สภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคง มีความเป็นสัดส่วนและปลอดภัย

มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด,

สุขลักษณะ, สรา้ งนสิ ัย) และสะดุดตา ผู้ใช้บริการเกดิ ความรู้สึกเป็น

มิตร (friendly), สะอาดตา (tidy), ปลอดภัย (safely), มีชีวิตชีวา

(lively), และมีความสขุ (happy) ในการเขา้ ใชบ้ รกิ าร

ด้านที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ

การศกึ ษาตอ่ เน่ืองหรอื การศกึ ษาตามอธั ยาศยั

มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ (Good

Activities)

ด้านที่ 4 ภาคีเครือข่าย ร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ( Good Partnership) มี

ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับ

พื้นที่เป็นปัจจุบัน กศน.ตำบลมีการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานของกศน.ตำบล โดยได้

จัดลำดับทำเนียบของภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย มี

การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ดา้ นท่ี 5 มีนวตั กรรมทเี่ ป็นประโยชนแ์ ละสามารถนำไปใช้ได้จริง

(Good Innovation) มีการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิด

การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการทดลอง พัฒนาโดยใช้กระบวนการ

ปฏิบัติที่ดเี พือ่ การสรา้ งนวัตกรรมการเรียนรู้/นวัตกรรมอาชพี หรือ

นวัตกรรมอื่นที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ อีกท้ัง

ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้ พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน มี

การนำนวัตกรรมที่เกิดจากการทดลองการพัฒนามาใช้ หรือ

เผยแพร่ผ่านชอ่ งทางตา่ ง ๆ มแี นวทางการพฒั นานวัตกรรมท่ีใช้ใน

การเรยี นรทู้ สี่ อดคล้องกับบริบทของชุมน

กศน. ตำบลไชยสถาน ได้ขับเคลื่อนงาน กศน.ร่วมกับภาคี

เครือข่าย ภายใต้งบประมาณทีจ่ ำกัดได้รับการสนบั สนุนจากชุมชน

และเทศบาลไชยสถาน

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝกึ ปฏิบัตงิ าน จำนวน
10.00 น. ชัว่ โมง
- นางกนกอร อินทะชยั ครูกศน.ตำบลไชยสถาน แลกเปลยี่ นเรยี นรู้
เก่ียวกับการทำแผนพฒั นาการศกึ ษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 1 ชั่วโมง

11.00 น. - นายอุดร ก้อนศิลา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้างานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ลงพื้นที่ กศน.ตำบล
ขัวมุง โดยมีนางธเนตรศรี บุญหมื่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงทางกศน.ตำบลขัวมุง
ไดเ้ ปน็ ตัวแทนนำนกั ศึกษาส่งเข้าประกวด โครงงานด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานไฟฟ้า โครงงาน ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ได้รับ
รางวลั ชมเชย ระดบั ภาค จากสำนักงาน กศน.

12.00 น. พกั รบั ประทานอาหารกลางวนั 1 ชว่ั โมง
13.00 น.
- นายอุดร ก้อนศิลา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้างานการศึกษา 2 ชั่วโมง

ขั้นพื้นฐาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 30 นาที

สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของอำเภอสารภี และการจัด

การศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน

การจัดการศึกษาของ กศน. อำเภอสารภี ได้ดำเนินการจัด

การศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจดั การศึกษาตาม

หลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ให้

สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา จึงได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดบั การศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน พทุ ธศักราช 2551 ไว้ดงั น้ี

1. ระดับการศึกษา

ระดับการศกึ ษา แบ่งออกเป็นออกเปน็ 3 ระดบั ดังน้ีคอื

1.1 ระดบั ประถมศึกษา

1.2 ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้

1.3 ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย

2. สาระการเรยี นรู้

สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 สาระ ดงั น้ี

1. สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็นและการ

วิจัยอย่างง่าย

2. สาระความรู้พื้นฐาน เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสือ่ สาร

คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏบิ ัตงิ าน จำนวน
ชว่ั โมง

3. สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็น

ช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การ

จดั การอาชพี อย่างมีคุณธรรมและการพฒั นาอาชีพให้ม่ันคง

4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกจิ พอเพยี ง สขุ ภาพอนามัยและความปลอดภยั ในการดำเนิน

ชีวิต ศิลปะและสนุ ทรยี ภาพ

5. สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์

ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ศาสนา

วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง

ครอบครัว ชุมชน สงั คม

3. กจิ กรรมพฒั นาคุณภาพชวี ิต

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้

ผเู้ รยี นพฒั นาตนเอง ครอบครัว ชมุ ชน สงั คม

4. มาตรฐานการเรยี นรู้

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตามสาระการ

เรยี นรทู้ ้ัง 5 สาระ ท่ีเป็นขอ้ กำหนดคุณภาพของผู้เรยี น ดังนี้

1. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการ

เรียนรู้เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับ

การศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน พุทธศกั ราช 2551

2. มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ใน

แต่ละสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละระดับ

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551

5. เวลาเรียน

ในแตล่ ะระดบั ใช้เวลาเรยี น 4 ภาคเรียน ยกเวน้ กรณที ี่มีการ

เทียบโอนผลการเรียนทั้งนี้ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนใน

สถานศกึ ษาอย่างนอ้ ย 1 ภาคเรยี น

6. หน่วยกติ

ใชเ้ วลาเรยี น 40 ช่ัวโมง มคี ่าเทา่ กับ 1 หนว่ ยกิต

7. โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พทุ ธศักราช 2551

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พทุ ธศกั ราช 2551 ประกอบดว้ ย

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏบิ ัติงาน จำนวน
ชั่วโมง

1) สาระการเรียนรู้ 5 สาระคือ ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน

การประกอบอาชีพ ทกั ษะการดำเนนิ ชวี ิต และการพัฒนาสงั คม

2) จำนวนหนว่ ยกติ ในแตล่ ะระดบั ดังนี้

2.1) ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งเป็น

วชิ าบังคบั 36 หน่วยกิต และวชิ าเลอื กไม่น้อยกวา่ 12 หนว่ ยกติ

2.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

แบ่งเป็นวิชาบังคับ 40 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 16

หนว่ ยกิต

2.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

แบ่งเป็นวิชาบังคับ 44 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 32

หนว่ ยกติ

3) ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับละไม่น้อยกว่า

200 ชั่วโมง

1. วิธีการจดั การเรียนรู้

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิธีการจัดการ

เรียนรทู้ ่หี ลากหลายดังน้ี

1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

กำหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการการศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเอง ภูมปิ ัญญา ผรู้ ู้ และส่ือตา่ ง ๆ

2) การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดให้

ผู้เรียนมาพบกันโดยมีครูเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม

เพือ่ ให้มีการอภิปรายแลกเปลย่ี นเรยี นรู้ และหาข้อสรปุ รว่ มกนั

3) การเรยี นรู้แบบทางไกล เปน็ วธิ ีการจัดการเรยี นรจู้ ากส่ือต่าง ๆ

โดยที่ผู้เรียนและครูจะสื่อสารกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น

สว่ นใหญ่ หรอื ถ้ามคี วามจำเปน็ อาจพบกนั เป็นครงั้ คราว

4 ) การเรียนรู้แบบชั้นเรียน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่

สถานศึกษากำหนดรายวิชา เวลาเรียน และสถานที่ ที่ชัดเจน

ซ่งึ วิธีการจดั การเรียนรูเ้ หมาะสำหรับผูเ้ รยี นที่มีเวลามาเขา้ ชั้นเรียน

5 ) การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการ และความสนใจ จากส่ือ

เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจากการฝึกปฏิบัติตามแหล่งเรยี นรู้

ต่าง ๆ แล้วนำความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร

การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551

วนั /เดือน/ปี เวลา รายการฝึกปฏบิ ตั ิงาน จำนวน
ชว่ั โมง

6 ) การเรียนรู้จากการทำโครงงาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี

ผู้เรียนกำหนดเรื่องโดยสมัครใจ ตามความสนใจ ความต้องการ

หรือสภาพปัญหา ที่จะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง ลงมือ

ปฏิบัติจริง และมีการสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ โดยมีครู

เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกในการเรยี นรู้ และ

กระตุ้นเสรมิ แรงให้เกิดการเรียนรู้

7 ) การเรยี นร้รู ูปแบบอน่ื ๆ สถานศกึ ษาสามารถออกแบบวิธีการ

จดั การเรียนรู้ในรูปแบบ อนื่ ๆ ได้ตามความตอ้ งการของผู้เรยี น

วิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาและผู้เรียน

ร่วมกันกำหนดวิธีเรียนโดยเลือกเรียนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็

ได้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา และสอดคล้องกับวิถีชีวิต

และการทำงานของผู้เรียน โดยขณะเดียวกันสถานศึกษาสามารถ

จัดให้มีการสอนเสริมได้ทุกวิธีเรียน เพื่อเติมเต็มความรู้ให้บรรลุ

มาตรฐานการเรยี นรู้

ซึง่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอ้ื ไวรสั โคโรน่า 2019

กศน.อำเภอสารภี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน์ ผา่ น Google meet และมกี ารจัดทำคลังข้อสอบ

ออนไลน์ และระบบการช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการสอนเสริม

ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ โดยวิทยากรภายนอกที่มีความรู้

ประสบการณ์

กศน.อำเภอสารภี มีการประเมินเทียบระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่สนใจที่อยู่

ในพื้นที่อำเภอสารภี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 มี

ผู้ลงทะเบียน 9 คน ไม่ส่งแฟ้ม 1 คน ไม่สามารถประเมินแฟ้ม

ประสบการณ์ 1 คน 8 ระดับ ม.ตน้ 3 คน ม.ปลาย 6 คน

15.30 น. - คณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ร่วมกันประชุม เพื่อบันทึกการฝึก 1 ชว่ั โมง
16.30 น. ปฏิบัติงานและสรุป แลกเปลี่ยน องค์ความรู้และสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการ
ฝกึ ปฏบิ ตั งิ าน เพอ่ื รายงานต่อผูบ้ รหิ ารพี่เลีย้ งในวนั ถดั ไป

เดินทางกลบั

ภาพกิจกรรมการฝกึ ปฏิบตั งิ านทางการบรหิ ารการศึกษา
สถานที่ฝึกปฏบิ ตั งิ าน ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสารภี

ประจำวัน จันทร์ ท่ี 21 กมุ ภาพนั ธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น.

5

บันทกึ การฝกึ ปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา (Diary)
รายวชิ า AED 717: การฝกึ ปฏิบัตงิ านทางการบริหารการศึกษา
สถานทฝ่ี ึกปฏบิ ตั ิงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสารภี
ประจำวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. รวมทงั้ สนิ้ 7 ชัว่ โมง

วนั /เดือน/ปี เวลา รายการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน
ช่วั โมง
22 กมุ ภาพนั ธ์ 07. 40 น. - นัดหมายการฝึกปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมก่อนฝึก 30 นาที
2565 08.00 น. ปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษา 1 ชั่วโมง
08.30 น. นอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอสารภี 30 นาที

10.00 น. - รายงานตัวต่อนายอุดร ก้อนศิลา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ 2 ชัว่ โมง
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี

- นายอุดร ก้อนศิลา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้พูดคุยนำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ ได้ศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
สงั กัดสำนักงาน กศน. และเอกสารทเ่ี กี่ยวข้องท่เี ก่ยี วกับงานพัสดุ
และได้แนะนำอาคารสถานที่ของ กศน.อำเภอสารภี ซึ่งตั้งอยู่ใน
ที่ว่าการอำเภอสารภี และสำนักงานอยู่ในหน่วยงานราชการอื่นทำ
ให้ไม่เป็นเอกเทศ ซึ่งส่งผลทำให้การดำเนินงานด้านอาคารสถานท่ี
ไม่สามารถจดั ภูมทิ ศั นแ์ ละสภาพแวดล้อมใหเ้ หมาะสม

นายพทิ ยา ธาตอุ ินจนั ทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสารภี ได้ร่วม
ประชุมวางแผนกับบุคลากร กศน.อำเภอสารภี คณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรนักศึกษา และภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อน
แกป้ ญั หาได้มกี ารระดมทุนการสร้างอาคาร สำนักงาน กศน.อำเภอ
สารภี แหง่ ใหมซ่ ่งึ ต้ังอยู่บนพื้นท่ใี ชง้ านของราชพสั ดุ

นางสาววีรณา ปาพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับงานธุรการ กับ การรับ - ส่ง หนังสือผ่านทาง
E-OFFICE ระบบงานสารบญั อเิ ล็กทรอนกิ ส์

- นางหนึ่งฤทัย ยศพิมสาร ครูกศน.ตำบลป่าบง ได้ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงานด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีการทำสื่อการเรียนการ
สอน e-folio และโปรแกรม canva และ โปรแกรม Remove
Image Backgroumd ในการออกแบบแต่งภาพอินโฟกราฟกิ

12.00 น. พักรบั ประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง

13.00 น. - นางกาญจนา ตาคำ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รับชอบงาน 2 ช่วั โมง

บุคลากรและการเงิน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน 30 นาที

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝกึ ปฏิบตั ิงาน จำนวน
ช่ัวโมง
15.30 น. โดยแบ่งพื้นที่ในการดำเนินงาน ของกศน.ตำบล ใช้การแบ่งโซนใน
16.30 น. การติดตามงานและการดำเนินการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบล 1 ช่วั โมง
เป็น 4 โซน และแต่ละโซนมีหัวหน้าโซน เพื่อประสานงานการ
ดำเนนิ งานของแต่ละตำบลใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ

การดำเนินงานด้านการเงิน ได้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกจ่าย ตามคู่มือการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษา
สงั กัด สำนกั งาน กศน.
- คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมกันประชุม เพื่อบันทึกการ
ฝึกปฏิบัติงานและสรุป แลกเปลี่ยน องค์ความรู้และสิ่งที่ได้รับจาก
การฝึกปฏบิ ตั งิ าน เพอื่ รายงานต่อผู้บรหิ ารพเ่ี ลีย้ งในวันถัดไป
- เดนิ ทางกลับ

ภาพกจิ กรรมการฝกึ ปฏบิ ตั งิ านทางการบรหิ ารการศึกษา
สถานทฝี่ กึ ปฏบิ ตั งิ าน ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอสารภี

ประจำวัน องั คาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น.

บนั ทกึ การฝึกปฏิบตั ิงานด้านการบริหารสถานศึกษา (Diary)

รายวิชา AED 717: การฝึกปฏิบตั ิงานทางการบรหิ ารการศกึ ษา

สถานที่ฝึกปฏบิ ตั งิ าน ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอสารภี

ประจำวนั พุธ ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. รวมทง้ั สนิ้ 7 ชัว่ โมง

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน
ช่วั โมง
23 กมุ ภาพนั ธ์ 07. 40 น. - นัดหมายการฝึกปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
2565 08.00 น. ปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอก 30 นาที
08.30 น. ระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสารภี 1 ชว่ั โมง
09.30 น. 1 ชั่วโมง
- รายงานตัวต่อ นายพิทยา ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.
10.30 น. อำเภอสารภี และครูพี่เลี้ยง นางกาญจนา ตาคำ ตำแหน่ง 1 ชั่วโมง
ครูชำนาญการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 30 นาที
ตามอัธยาศยั อำเภอสารภี

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ได้จัดเตรียมความพร้อม ในการรับการ
นิเทศติดตาม คณาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดย
อาจารย์ ดร.สุกัญญา นมิ านันท์ และ อาจารย์ ดร.พชั รวี รรณ กิจมี

- นายพิทยา ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสารภี
นางกาญจนา ตาคำ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษครู กศน.ตำบล
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้ต้อนรับ อาจารย์ ดร.สุกัญญา
นิมานันท์ และอาจารย์ ดร.พัชรีวรรณ กิจมี จากมหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น
- นายพิทยา ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสารภี
ได้กล่าวต้อนรับอาจารย์ ดร.สุกัญญา นิมานันท์ และอาจารย์
ดร.พชั รวี รรณ กิจมี จากมหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น

- อาจารย์ ดร.พัชรีวรรณ กจิ มี ไดส้ อบถาม ครพู ่ีเลย้ี ง นางกาญจนา
ตาคำ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอสารภี เกี่ยวกับ
การฝึกปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ฝกึ ประสบการณ์ ของนักศึกษา
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ได้นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน ตั้งแต่
วนั ที่ 17 – 22 กุมภาพนั ธ์ 2565

1. วันที่ 17 ก.พ. 2565 โดยเริ่มจากการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในช่วงเช้าและบ่าย จาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เรื่องการบรหิ ารสถานศึกษา

วนั /เดือน/ปี เวลา รายการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน

ช่วั โมง

2. วันที่ 18 ก.พ. 2565 ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา เพื่อ

พัฒนาอาชีพ ของ กศน. ตำบลยางเนง้ิ ตำบลหนองผ้ึง

3. วนั ท่ี 21 ก.พ. 2565 ลงพ้นื ทกี่ ารเรียนรขู้ อง ตำบลไชยสถาน

ซึ่งเป็น กศน.ตำบล ที่ได้รับรางวัล 5 ดี พรีเมี่ยม กศน.ตำบลขัวมุง

ชว่ งบา่ ยศึกษา เร่ือง การพัฒนาหลักสตู ร

4. วันที่ 22 ก.พ.2565 ศึกษาเกี่ยวกับงานพัสดุ งานการเงิน

งานธุรการ งานอาคารสถานที่ และนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ

การบรหิ ารบคุ คล

- อาจารย์ ดร.สุกัญญา นมิ านันท์ และ อาจารย์ ดร.พัชรวี รรณ กจิ มี

ได้ใหข้ ้อแนะนำในการฝกึ ประสบการณ์ ดงั น้ี

1. ได้แนะนำการเขียน บันทึกการฝึกปฏิบัติงานด้านการ

บริหารสถานศึกษา (Diary) จากคำว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนา หรือการรับความรู้จากผู้อำนวยการ ครูพี่เลี้ยง

และครทู ่รี ับผิดชอบงานฝา่ ยตา่ งๆ

2. ให้นักศึกษา เขียนข้อเสนอแนะที่ได้รับ จากการฝึกงาน

ลงในรปู เล่ม

3. กรณีที่ นักศึกษา มีปัญหาไม่สามารถฝึกงานตามกำหนด

ควรแจง้ อาจารยน์ เิ ทศก์ทันที เพ่อื แก้ไขปัญหารว่ มกัน

4. การเขียนรูปเล่มรายงาน ต้องใส่องค์ประกอบให้ครบถ้วน

โดยเฉพาะมาตรฐานความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

สถานศกึ ษา

5. ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงาน สามารถนำมาปรับหรือ

ประยกุ ตใ์ ชก้ บั งานวิจัยของนักศึกษาได้

6. ควรสรุปผลการฝึกงานและนำเสนอให้กบั สถานที่ฝึกงานได้

รับทราบ

12.00 น. พักรบั ประทานอาหารกลางวนั 1 ช่ัวโมง
13.00 น.
- นายพิทยา ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสารภี 3 ชั่วโมง

ได้ให้ความรู้และข้อคิดในหัวข้อ ความเป็นผู้นำด้านวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา มีสาระสำคัญของเนื้อหา ดังนี้ ผู้บริหาร

สถานศึกษา ควรมีความเป็นผู้นำด้านวิชาการ และมีความโดดเด่น

ในด้านวิชาการ เนื่องจากการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมี

ความสามารถในการเป็น Coaching เป็นผู้นำทางวิชาการ เราต้อง

สร้างโปรไฟล์และความโดดเด่นให้ตนเอง โดยให้เกิดความเชื่อม่ัน

และการยอมรบั ในฐานะของผู้นำ โดยอาจจะศึกษาหาความรู้ หรือ

การค้นพบตัวเองในสิ่งที่ตนเองชอบหรือมีความถนัด ที่สามารถจะ

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝึกปฏิบตั งิ าน จำนวน

16.00 น. ชว่ั โมง
17.30 น.
นำมาพฒั นางาน เพ่อื ใหป้ ระสบความสำเรจ็ โดยการนำจดุ เด่นของ

ผู้บริหาร หรือสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จมาปรับใช้ในการ

บรหิ ารงานของสถานศึกษา

การเป็นผู้บริหารต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษา พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ ต้องศึกษาค้นคว้า

เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยคำพูดที่ว่า ไม่ควรทำตัวเป็นน้ำเต็ม

แก้ว

การเป็นผู้นำที่ดีต้องกล้าที่ตัดสินใจ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

ตนเอง เมื่อมีโอกาสทำงานกท็ ำใหเ้ ต็มความสามารถ พร้อมเปิดใจที่

จะเรียนรู้การทำงานนั้นให้ออกมาดีที่สุด ตามคติการทำงานของ

ตนเอง โดยเลือกที่จะมองในส่วนที่ดีเป็นแบบอย่างของคนอยู่รอบ

ข้าง และส่ิงดที ี่อยูร่ อบตัวเรา

- คณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ร่วมกันประชุม เพื่อบันทึกการ 1 ชวั่ โมง

ฝึกปฏิบัติงานและสรุป แลกเปลี่ยน องค์ความรู้และสิ่งที่ได้รับจาก 30 นาที

การฝกึ ปฏบิ ัติงาน เพอ่ื รายงานตอ่ ผบู้ ริหารพ่เี ลย้ี งในวันถดั ไป

เดนิ ทางกลับ

ภาพกจิ กรรมการฝกึ ปฏบิ ตั ิงานทางการบรหิ ารการศึกษา
สถานที่ฝกึ ปฏบิ ตั งิ าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี

ประจำวัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น.

บันทกึ การฝกึ ปฏบิ ตั ิงานด้านการบรหิ ารสถานศึกษา (Diary)

รายวิชา AED 717: การฝึกปฏบิ ตั ิงานทางการบรหิ ารการศกึ ษา

สถานท่ีฝกึ ปฏิบัตงิ าน ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสารภี

ประจำวันพฤหสั บดี ท่ี 24 กุมภาพนั ธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. รวมทง้ั ส้นิ 7 ช่ัวโมง

วนั /เดือน/ปี เวลา รายการฝกึ ปฏบิ ัติงาน จำนวน
ชวั่ โมง
24 กมุ ภาพนั ธ์ 07. 40 น. - นัดหมายการฝึกปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
2565 ปฏิบัติงานด้านการบริหารสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอก 30 นาที
08.00 น. ระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอสารภี 3 ชว่ั โมง
08.30 น. 30 นาที
- รายงานตัวต่อ นายพิทยา ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.
อำเภอสารภี ณ หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอสารภี

- นางมาลี นพศิริวงศ์ ครู กศน.ตำบลยางเนิ้ง ได้ให้ความรู้ เรื่อง
การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน
ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้การ
ดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วย
ความเรยี บร้อย ดังนี้

กศน.อำเภอสารภีมีการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
เพอ่ื ใช้ในการประเมินคณุ ภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็น 1.1 กำหนดจากผลสัมฤทธิท์ างการเรียน คะแนนเฉลี่ยผล
ผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนจำนวน 2 ภาคเรียนทั้ง 3
ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ประเดน็ 1.2 กำหนดจากผ้เู รียนทีไ่ ด้รบั การเชดิ ชูเกียรตใิ น
ด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรม จำนวน 12 คน
ประเด็น 1.3 กำหนดจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จำนวน 650 คน
ประเด็น 1.4 กำหนดจากผู้เรียนที่สามารถสร้างโครงงาน ชิ้นงาน
หรือสิง่ ประดษิ ฐ์ จำนวน 24 คน
ประเด็น 1.8 กำหนดจากผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรอื ประยุกตใ์ ช้ในการดำเนินชวี ิต จำนวน 150 คน

มาตรฐานการศกึ ษาต่อเนอื่ ง

วนั /เดือน/ปี เวลา รายการฝึกปฏบิ ัตงิ าน จำนวน
ชั่วโมง
12.00 น. ประเด็นที่ 1.3 กำหนดจากผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง ที่มีผลการ
13.00 น. ดำเนนิ งานทีเ่ ห็นเป็นประจกั ษ์ในพืน้ ท่ี จำนวน 24 คน 1 ช่วั โมง
3 ชัว่ โมง
ทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ร่องรอยหลักฐาน และการร้อย
เรียงภาษาทางวิชาการ มีการแก้ไขปัญหา โดยให้คณะครูร่วมกัน
ติดตามร่องรอยหลักฐานและตรวจสอบคัดกรองเนื้อหาให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง
เพือ่ ดำเนินการตอ่ ไป
พักรบั ประทานอาหารกลางวัน
- นายพิทยา ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสารภี
ได้ให้ความรู้ เรื่อง บทบาทผู้บริหาร และสรุปภาพรวมการ
บริหารงานสถานศึกษา กศน.อำเภอสารภี การบริหารงานโดยใช้
วงจรการบรหิ ารงานคณุ ภาพ PDCA 4 ฝ่าย โดยมรี ายละเอยี ดดงั นี้

1. การบริหารงบประมาณ ได้แก่ งานพัสดุ งานการเงิน และ
ระบบ E-budget

2. การบริหารงานบคุ ลลากร กศน.อำเภอสารภี ประกอบด้วย
ขา้ ราชการ จำนวน 3 คน พนกั งานราชการ จำนวน 12 คน
จา้ งเหมาบรกิ าร จำนวน 2 คน และบรรณารักษ์ จำนวน 1 คน

3. การบริหารงานวชิ าการ
3.1 การศึกษาพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) การศึกษาขั้น

พนื้ ฐาน สายสามญั และ 2) งานเทยี บระดับ
3.2 การศึกษาตอ่ เนื่อง
1) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย งบศูนย์

ฝึกอาชีพชุมชน ได้แก่ งบ 1 อำเภอ 1 อาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ
(หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง) และรูปแบบกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ
(หลกั สูตร 30 ชั่วโมงข้ึนไป)

2) การศึกษาเพอ่ื พัฒนาสงั คม ชมุ ชน
3) การศกึ ษาเพ่ือพฒั นทักษะชีวติ
4) การศกึ ษาตามอัธยาศัย
5) งานนโยบาย ได้แก่ ศูนย์ดิจิทัล หลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ จิตอาสา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และ
สถานศึกษาปลอดภยั เป็นต้น
4. งานบริหารท่วั ไป ประกอบด้วย 1) อาคารสถานท่ี
2) งานภาคเี ครอื ข่าย และกจิ การพเิ ศษ
ทั้งนี้ กศน.อำเภอสารภีได้ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและได้รับรางวัล ระดับคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริม

วนั /เดอื น/ปี เวลา รายการฝกึ ปฏบิ ตั ิงาน จำนวน

16.00 น. ชั่วโมง
17.30 น.
ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบบั บที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)

โดยจุดเด่นในการบริหารงาน ของ กศน.อำเภอสารภี

มุ่งเน้นการใช้สื่อ และเทคโนโลยี เช่น รูปแบบการจัดการสอนแบบ

On line ความคู่กบั แบบ On site และแบบ On hand

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ จัดทำแฟ้มสะสมงานแบบ

ออนไลน์ ที่เรียกว่า E-Folio เพื่อประเมินครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้กระดาษและการนำ

ขอ้ มูล สารสนเทศมาใช้อย่างทันท่วงที

การประชาสัมพนั ธ์โครงการ กจิ กรรม ของสถานศกึ ษา เพ่ือ

สร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษา ประชาชนและเครือข่าย ในรูปแบบ

เว็บไซต์ เพจและเฟสบคุ๊

อีกทั้งสถานศึกษา ได้รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายสามัญ เพื่อให้ถึงกลุ่มหมายใน

พื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยในอนาคต มีแผนที่จะนำมาปรับใช้ กับระบบ

การรับสมัครผเู้ รยี นการศึกษาต่อเน่ืองต่อไป

นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาได้สนับสนุนส่งเสริมให้ครู

และบุคลากรทุกตำแหน่ง จัดทำ Best Practices โดยไม่จำกัด

หัวข้อในการการจัดทำผลงาน เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ

สำหรบั งานการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝกึ อาชีพชมุ ชน รูปแบบ

กลุ่มสนใจ (หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง) และรูปแบบกลุ่มชั้นเรียน

วิชาชีพ (หลักสูตร 30 ชั่วโมงขึ้นไป) เน้นการนิเทศติดตามกลุ่ม

ผู้เรียนให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการ

ประกอบอาชีพจริงให้เหน็ ผลเชงิ ประจกั ษ์

การศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ มุ่งเน้นการติดตามผู้เรียน

หลังจบการศึกษา ในแต่ละระดับ ในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด

ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อนำผลการ

ติดตามดังกล่าว มาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการ

ประจำปีต่อไป ตามรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนางาน

การศกึ ษาขั้นพืน้ ฐานต่อไป

- คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมกันประชุม เพื่อบันทึกการ 1 ช่วั โมง

ฝึกปฏิบัติงานและสรุป แลกเปลี่ยน องค์ความรู้และสิ่งที่ได้รับจาก 30 นาที

การฝึกปฏิบตั งิ าน เพ่อื รายงานต่อผู้บริหารพเี่ ล้ียงในวันถดั ไป

เดนิ ทางกลบั

ภาพกจิ กรรมการฝึกปฏบิ ตั งิ านทางการบรหิ ารการศึกษา
สถานท่ฝี ึกปฏบิ ัติงาน ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี

ประจำวนั พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพนั ธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น.

บันทึกการฝึกปฏบิ ตั ิงานด้านการบรหิ ารสถานศกึ ษา (Diary)

รายวชิ า AED 717: การฝกึ ปฏิบตั งิ านทางการบริหารการศกึ ษา

สถานที่ฝึกปฏบิ ตั งิ าน ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอสารภี

ประจำวันพฤหสั บดี ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. รวมทง้ั ส้นิ 7 ชว่ั โมง

วนั /เดือน/ปี เวลา รายการฝกึ ปฏิบตั งิ าน จำนวน
ชว่ั โมง
24 กมุ ภาพนั ธ์ 07. 40 น. - นัดหมายการฝึกปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
2565 08.00 น. ปฏิบตั งิ านดา้ นการบรหิ ารสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอสารภี 30 นาที
08.30 น.
- รายงานตัว นางกาญจนา ตาคำ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 3 ชัว่ โมง
ณ กศน.อำเภอสารภี 30 นาที

- นางสาวลักษมีพร พันธุ์ผจญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ห้องสมุด
ประชาชนอำเภอสารภี ได้ให้ความรู้ เรื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย
ตามโครงสร้างของ สำนักงาน กศน. และงานการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามนโยบายและจุดเน้น ของ สำนักงาน กศน.
ปงี บประมาณ 2565 ณ หอ้ งสมดุ ประชาชนสารภี

โดยประเดน็ ท่ีโดดเดน่ และนา่ สนใจ สำหรับรูปแบบการจัดการ
การศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.อำเภอสารภี ได้แก่ การสร้าง
รูปแบบการประชาสัมพันธ์การศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์โดยใช้เวบไซต์ เฟสบุ๊ค กิจกรรมสร้างแผ่นพับ ใบความรู้
ด้วยอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ ด้วยโปรแกรมที่หลากหลายโดยใช้
โปรแกรม Canva การให้ความรู้และอบรมผ่านระบบออนไลน์
พร้อมทั้งการมอบเกียรติบัตร ให้สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมโดยใช้
โปรแกรม Certyfy’em และโปรแกรมส่วนเสริม ที่ช่วยในการ
บรหิ ารจดั การระบบประมวลผลเกยี รตบิ ตั รออนไลน์

รูปแบบการจดั กจิ กรรมตามอัธยาศัย ผ่านระบบออนไลน์
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมโครงการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ตามวิถี New
Normal ซึ่งมีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมโครงการตามรูปแบบเดิม
ได้ อีกทั้งการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย ผ่านระบบ
ออนไลน์ ทำให้ กศน.อำเภอสารภี บรรลเุ ป้าหมายและวัตถปุ ระสงค์
ของงานการศกึ ษาตามอัธยาศัย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสารภี มีบริบทที่โดดเด่น มี
บรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย และกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน มีหนงั สือ สื่อเทคโนโลยแี ละระบบสืบคน้ ท่ที นั สมัย

วนั /เดือน/ปี เวลา รายการฝกึ ปฏบิ ัตงิ าน จำนวน

12.00 น. ช่วั โมง
13.00 น.
16.00 น. มีห้อง Co-Learning Space & Safety Zone สำหรับการจัด
17.30 น.
กจิ กรรมการเรียนรู้

มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 วิถี

New Normal ตามข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคำสั่งศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (ศบค.มท) จงั หวดั เชียงใหม่

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมตามอธั ยาศยั ผา่ นระบบออนไลน์

ยังสามารถบริหารจัดการกิจกรรมโครงการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ได้อย่างทันท่วงที

เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้ห้องสมุด

อำเภอสารภี มีช่องทางที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบ Online Onsite

และ Offline เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ตลอดชีวติ ท่ีมีคุณภาพครบวงจร

พกั รับประทานอาหารกลางวนั 1 ชว่ั โมง

- คณะนกั ศึกษาฝึกปฏบิ ตั งิ าน นำเสนอสรุปผลการฝึกปฏบิ ตั งิ าน 3 ช่วั โมง

ระหว่างวันท่ี 17 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ให้กบั ครูพเี่ ลยี้ ง นาง

กาญจนา ตาคำ ตำแหน่ง ครชู ำนาญการพิเศษ

- คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมกันประชุม เพื่อบันทึกการ 1 ชัว่ โมง

ฝึกปฏิบัติงานและสรุป แลกเปลี่ยน องค์ความรู้และสิ่งที่ได้รับจาก 30 นาที

การฝกึ ปฏบิ ตั งิ าน เพอ่ื รายงานต่อผู้บริหารพี่เลี้ยงในวนั ถดั ไป

เดนิ ทางกลับ

ภาพกจิ กรรมการฝึกปฏบิ ตั งิ านทางการบรหิ ารการศึกษา
สถานท่ฝี ึกปฏบิ ัติงาน ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี

ประจำวนั พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพนั ธ์ 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น.


Click to View FlipBook Version