The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ajchara Nultem, 2022-06-01 10:07:54

วิชาวิทยาการคำนวณ

ม.2

ตวั ชว้ี ดั และสาระการเรยี นรู้

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ ใจและใชแ้ นวคดิ เชงิ คานวณในการแก้ปญั หาทีพ่ บในชวี ิตจรงิ อย่างเปน็ ขั้นตอนและเปน็ ระบบ
ใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สารในการเรียนรู้ การทางาน และการแกป้ ัญหาได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ
รเู้ ท่าทนั และมจี รยิ ธรรม

ตัวชว้ี ดั สาระการเรียนรู้
1. ออกแบบอลั กอรทิ มึ ท่ใี ช้แนวคดิ เชิง
คํานวณในการแกป้ ญั หา หรอื การทํางาน แนวคิดเชิงคานวณ
ทพ่ี บในชีวิตจรงิ การแกป้ ญั หาโดยใชแ้ นวคดิ เชิงคานวณ
ตวั อยา่ งปัญหา เช่น การเขา้ แถวตามลาดบั
2. ออกแบบและเขยี นโปรแกรมทใ่ี ช้ตรรกะ ความสูงให้เรว็ ทสี่ ุด จัดเรียงเส้อื ให้หาได้ง่ายท่ีสดุ
และฟังกช์ ันในการแก้ปญั หา
ตวั ดาเนนิ การบลู นี
ฟังกช์ ัน
การออกแบบและเขยี นโปรแกรมท่มี กี ารใชต้ รรกะ
และฟงั ก์ชัน
การออกแบบอัลกอรทิ ึม เพอ่ื แก้ปญั หาอาจใชแ้ นวคดิ
เชิงคานวณในการออกแบบ เพ่อื ให้การแก้ปญั หา
มีประสิทธภิ าพ
การแกป้ ัญหาอยา่ งเปน็ ขน้ั ตอนจะช่วยให้แกป้ ัญหา
ไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟตแ์ วร์ที่ใชใ้ นการเขียนโปรแกรม เชน่ Scratch,
python, java, c
ตัวอยา่ งโปรแกรม เชน่ โปรแกรมตดั เกรด หาคาตอบ
ท้ังหมดของอสมการหลายตวั แปร

ตัวชีว้ ัด สาระการเรยี นรู้

3. อภปิ รายองค์ประกอบและหลกั การ องคป์ ระกอบและหลักการทางานของระบบ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอรแ์ ละ คอมพวิ เตอร์
เทคโนโลยีการสอ่ื สารเพ่อื ประยกุ ตใ์ ชง้ าน เทคโนโลยีการสื่อสาร
หรอื แก้ปญั หาเบ้ืองตน้ การประยกุ ต์ใชง้ านและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

4. ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ งปลอดภยั โดยเลือก
มคี วามรบั ผดิ ชอบ สร้างและแสดงสิทธิใน แนวทางปฏบิ ัติเมอื่ พบเน้อื หาทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น
การเผยแพรผ่ ลงาน แจง้ รายงานผู้เกย่ี วข้อง ป้องกันการเข้ามาของ
ขอ้ มลู ท่ีไมเ่ หมาะสม ไม่ตอบโต้ไม่เผยแพร่
การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ งมคี วามรบั ผดิ ชอบ
เชน่ ตระหนักถงึ ผลกระทบในการเผยแพรข่ อ้ มูล
การสรา้ งและแสดงสทิ ธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
การกาหนดสิทธิการใช้ขอ้ มูล

เทคโนโลยี วทิ ยาการคํานวณ คําอธบิ ายรายวชิ า
ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
เวลา 40 ช่วั โมง / ปี

ศึกษาการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคานวณ ตัวดาเนินการบูลีน ฟังก์ชัน การออกแบบและ
เขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะและฟังก์ช่ัน การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาอาจใช้แนวคิดเชิง
คานวณในการออกแบบเพ่ือให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่าง มีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่นScratch, python, java,
องค์ประกอบและหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการส่ือสาร การประยุกต์ใช้งาน
และการแก้ปัญหาเบื้องต้น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือกแนวทาง ปฏิบัติเมื่อพบ
เนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ การสร้างและแสดงสิทธิ
ความเป็นเจ้าของผลงาน การกาหนดสิทธิ์การใชข้ ้อมลู

ตวั ชี้วัด
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคาํ นวณ)
1. ออกแบบอลั กอรทิ ึมทใ่ี ช้ แนวคิดเชิงคานวณในการ แก้ปญั หา หรือการทางาน ทพ่ี บในชวี ิตจรงิ
2. ออกแบบและเขยี นโปรแกรม ทีใ่ ช้ตรรกะและฟังกช์ ัน ในการแกป้ ัญหา
3. อภิปรายองค์ประกอบและ หลักการทางานของระบบ คอมพวิ เตอรแ์ ละเทคโนโลยี การสือ่ สาร
เพ่ือประยกุ ตใ์ ช้ งานหรอื แก้ปัญหาเบอ้ื งตน้
4. ใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบสรา้ งและแสดงสิทธ์ิในการเผยแพร่ผลงาน
รวมทง้ั หมด 4 ตัวช้ีวัด

โครงสรา้ งรายวชิ า

เทคโนโลยี วิทยาการคํานวณ กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ช่วั โมง / ปี

ลาํ ดับท่ี หน่วยการเรยี นรู้/เรื่อง มาตรฐาน สาระสําคญั เวลา คะแนน
1 ระบบคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้/ตัวชี้วดั (ชว่ั โมง) 10

2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ว 4.2 ม.2/3 - องคป์ ระกอบและหลกั การ 7 10
อยา่ งปลอดภยั ทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ 8
- เทคโนโลยีการส่อื สาร
- การประยุกตใ์ ช้งานและการ
แก้ปญั หาเบอ้ื งต้น

ว 4.2 ม.2/4 - ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ ง
ปลอดภัย โดยเลือก
แนวทางปฏิบัตเิ มอ่ื พบเนื้อหาท่ี
ไมเ่ หมาะสม
- การใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ
อย่างมคี วามรับผดิ ชอบ
เชน่ ตระหนักถงึ ผลกระทบใน
การเผยแพรข่ ้อมูล
- การสรา้ งและแสดงสทิ ธิค์ วาม
เปน็ เจา้ ของผลงาน
- การกาหนดสิทธิการใชข้ ้อมลู

ลาดบั ที่ หนว่ ยการเรยี นรู้/เร่อื ง มาตรฐาน สาระสาคญั เวลา คะแนน
การเรียนร/ู้ ตวั ชว้ี ัด (ชว่ั โมง) 10
3 แนวคดิ เชงิ คานวณกบั การ
แก้ปัญหา ว 4.2 ม.2/1 - แนวคดิ เชิงคานวณ 10 30
การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคดิ เชิง
คานวณ

4 การออกแบบขั้นตอนการ ว 4.2 ม.2/2 - ตวั ดาเนินการบูลีน 15
ทางานและการเขยี นโปรแกรม - ฟังกช์ ัน
- การออกแบบและเขียน
โปรแกรมทีม่ ีการใชต้ รรกะ
และฟงั กช์ ัน
- การออกแบบอัลกอรทิ มึ เพื่อ
แก้ปญั หาอาจใช้แนวคิด
เชิงคานวณในการออกแบบ
เพือ่ ใหก้ ารแก้ปัญหา
มีประสทิ ธภิ าพ
- การแกป้ ัญหาอย่างเป็น
ขน้ั ตอนจะช่วยให้แกป้ ญั หา
ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ
- ซอฟตแ์ วร์ท่ีใชใ้ นการเขยี น
โปรแกรม เช่น Scratch,
python, java, c

สอบปลายภาค 40
รวม 20 100

โครงสรา้ งแผนการจัดการเรียนรู้

หนว่ ยการเรียนรู้ แผนการจัดการ วิธีการจดั กจิ กรรม ทักษะที่ได้ การประเมนิ เวลา
เรียนรู้ การเรยี นรู้ (ชว่ั โมง)
หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 1
ระบบคอมพิวเตอร์ แผนการจดั การ 1.วิธีการสอนแบบ 1.ทักษะความคิด 1.แบบ 2
เรียนรู้ท่ี 1 สร้างสรรค์เป็นฐาน สร้างสรรค์ ประเมนิ ผลงาน
องคป์ ระกอบของ (Creativity-Based 2.ทกั ษะการสื่อสาร 2.แบบประเมิน
ระบบ Learning : CBL) 3.ทักษะการคดิ อย่าง พฤติกรรมกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ 2.วิธกี ารสอนโดยการ เป็นระบบ
ลงมอื ปฏบิ ัติ 4.ทักษะการคิด
(Practice) วิเคราะห์
5.ทักษะการ
แก้ปญั หา

แผนการจัดการ 1.วธิ ีการสอนแบบ 1.ทกั ษะความคดิ 1.ตรวจใบงานท่ี 1
เรยี นรทู้ ี่ 2 สร้างสรรค์เป็นฐาน สร้างสรรค์ 1.1
หลักการทางาน (Creativity-Based 2.ทกั ษะการสอ่ื สาร
ของระบบ Learning : CBL) 3.ทกั ษะการคิดอยา่ ง
คอมพวิ เตอร์ 2.วธิ กี ารสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ
ปัญหาเปน็ ฐาน 4.ทักษะการคิด
(Problem–based วเิ คราะห์
Learning : PBL) 5.ทกั ษะการ
แก้ปัญหา

แผนการจัดการ 1.วธิ ีการสอนแบบ 1.ทักษะความคดิ 1.แบบประเมิน 2
เรยี นรูท้ ่ี 3 สรา้ งสรรค์เป็นฐาน สรา้ งสรรค์ พฤติกรรมกลุ่ม
การประยกุ ต์ใช้ (Creativity-Based 2.ทักษะการสื่อสาร 2.แบบประเมิน
งานและการ Learning : CBL) 3.ทักษะการคดิ อย่าง พฤตกิ รรมกลุ่ม
แกป้ ญั หา 2.วธิ กี ารสอนโดยใช้ เป็นระบบ
เบ้อื งต้น ปัญหาเปน็ ฐาน 4.ทักษะการคิด
(Problem–based วิเคราะห์
Learning : PBL) 5.ทักษะการ
แกป้ ัญหา

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ วิธีการจดั กิจกรรม ทักษะทไี่ ด้ การประเมนิ เวลา
เรียนรู้ การเรียนรู้ (ช่วั โมง)
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
การใชเ้ ทคโนโลยี แผนการจดั การ 1.วธิ ีการสอนแบบ 1.ทกั ษะความคิด 1.แบบประเมนิ 2
สารสนเทศอยา่ ง เรียนรทู้ ี่ 4 สรา้ งสรรคเ์ ปน็ ฐาน สรา้ งสรรค์ พฤติกรรมกลุ่ม
ปลอดภัย เทคโนโลยีการ (Creativity-Based 2.ทักษะการสอื่ สาร 2.ตรวจใบงานท่ี 2
สอ่ื สาร Learning : CBL) 3.ทกั ษะการคิดอย่าง 1.2
2.วิธกี ารสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ 2
ปญั หาเปน็ ฐาน 4.ทักษะการคิด
(Problem–based วเิ คราะห์
Learning : PBL) 5.ทกั ษะการ
แกป้ ัญหา

แผนการจดั การ 1.วธิ กี ารสอนแบบ 1.ทกั ษะความคดิ 1.ตรวจใบงานท่ี
เรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์เปน็ ฐาน สรา้ งสรรค์ 2.1
การใช้เทคโนโลยี (Creativity-Based 2.ทกั ษะการสื่อสาร 2.แบบ
สารสนเทศ Learning : CBL) 3.ทักษะการคิดอยา่ ง ประเมนิ ผลงาน
เป็นระบบ
4.ทกั ษะการคดิ
วเิ คราะห์
5.ทกั ษะการ
แกป้ ัญหา

แผนการจดั การ 1.วิธกี ารสอนแบบ 1.ทกั ษะความคิด 1.ตรวจใบงานท่ี
เรียนรู้ท่ี 6 สรา้ งสรรค์เป็นฐาน สร้างสรรค์ 2.2
ความรับผิดชอบ (Creativity-Based 2.ทักษะการสอ่ื สาร 2.แบบประเมนิ
ต่อการใชง้ าน Learning : CBL) 3.ทักษะการคิดอย่าง พฤติกรรม
สารสนเทศ เป็นระบบ
4.ทกั ษะการคดิ
วิเคราะห์
5.ทกั ษะการ
แกป้ ัญหา

หนว่ ยการเรยี นรู้ แผนการจัดการ วิธกี ารจัดกิจกรรม ทักษะทไี่ ด้ การประเมิน เวลา
เรียนรู้ การเรยี นรู้ (ชัว่ โมง)
หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 3
แนวคดิ เชิงคานวณกบั แผนการจัดการ 1.วธิ ีการสอนแบบ 1.ทักษะความคดิ 1.แบบประเมิน 2
การแก้ปญั หา เรยี นรู้ท่ี 7 สรา้ งสรรค์เปน็ ฐาน สร้างสรรค์ พฤตกิ รรม
แนวทางปฏิบตั ิ (Creativity-Based 2.ทกั ษะการสอื่ สาร 2.ตรวจใบงานท่ี 2
เมื่อพบเนอื้ หาที่ Learning : CBL) 3.ทกั ษะการคิดอย่าง 2.4
ไม่เหมาะสม 2.วิธกี ารสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ 2
ปัญหาเปน็ ฐาน 4.ทกั ษะการคดิ
(Problem–based วิเคราะห์
Learning : PBL) 5.ทักษะการ
แก้ปญั หา

แผนการจัดการ 1.วิธกี ารสอนแบบ 1.ทักษะความคิด 1.ตรวจใบงานท่ี
เรยี นรู้ท่ี 8 สร้างสรรคเ์ ป็นฐาน สรา้ งสรรค์ 2.4
ทรัพยส์ ินทาง (Creativity-Based 2.ทักษะการสื่อสาร 2.ตรวจใบงานที่
ปญั ญา Learning : CBL) 3.ทกั ษะการคดิ อยา่ ง 2.5
2.วธิ ีการสอนโดยใช้ เป็นระบบ
ปญั หาเปน็ ฐาน 4.ทกั ษะการคิด
(Problem–based วเิ คราะห์
Learning : PBL) 5.ทักษะการ
แก้ปญั หา

แผนการจัดการ 1.วิธกี ารสอนแบบ 1.ทักษะความคดิ 1.แบบประเมิน
เรยี นรู้ที่ 9 สร้างสรรค์เป็นฐาน สร้างสรรค์ พฤติกรรมกลุ่ม
องค์ประกอบของ (Creativity-Based 2.ทักษะการสอื่ สาร
แนวคิดเชิง Learning : CBL) 3.ทกั ษะการคิดอย่าง
คานวณ เป็นระบบ
4.ทักษะการคดิ
วิเคราะห์
5.ทักษะการ
แกป้ ัญหา

หนว่ ยการเรยี นรู้ แผนการจัดการ วธิ ีการจัดกิจกรรม ทกั ษะทีไ่ ด้ การประเมิน เวลา
เรียนรู้ การเรียนรู้ (ช่ัวโมง)

แผนการจดั การ 1.วธิ ีการสอนแบบ 1.ทักษะความคิด 1.แบบประเมนิ 2
เรียนรู้ท่ี 10 สร้างสรรคเ์ ปน็ ฐาน สร้างสรรค์ พฤติกรรมกลุ่ม
แนวคดิ การแยก (Creativity-Based 2.ทกั ษะการสือ่ สาร 2.ตรวจใบงานที่ 2
ย่อย Learning : CBL) 3.ทกั ษะการคดิ อยา่ ง 3.1
2.วธิ ีการสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ 2
ปญั หาเป็นฐาน 4.ทักษะการคดิ
(Problem–based วิเคราะห์
Learning : PBL) 5.ทักษะการ
แก้ปัญหา

แผนการจัดการ 1.วธิ ีการสอนแบบ 1.ทักษะความคดิ 1.แบบประเมนิ
เรยี นรู้ท่ี 11 สรา้ งสรรค์เป็นฐาน สร้างสรรค์ พฤตกิ รรมกลุ่ม
แนวคดิ การหา (Creativity-Based 2.ทกั ษะการสอ่ื สาร 2.ตรวจใบงานที่
รูปแบบ Learning : CBL) 3.ทกั ษะการคดิ อย่าง 3.2
2.วธิ ีการสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ
ปัญหาเป็นฐาน 4.ทกั ษะการคดิ
(Problem–based วิเคราะห์
Learning : PBL) 5.ทักษะการ
แก้ปญั หา

แผนการจัดการ 1.วธิ ีการสอนแบบ 1.ทักษะความคิด 1.แบบประเมิน
เรียนรทู้ ี่ 12 สร้างสรรคเ์ ปน็ ฐาน สร้างสรรค์ พฤติกรรมกลุ่ม
แนวคดิ เชงิ (Creativity-Based 2.ทักษะการสอ่ื สาร 2.ตรวจใบงานที่
นามธรรม Learning : CBL) 3.ทักษะการคิดอย่าง 3.3
2.วธิ กี ารสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ
ปญั หาเป็นฐาน 4.ทกั ษะการคิด
(Problem–based วเิ คราะห์
Learning : PBL) 5.ทกั ษะการ
แกป้ ญั หา

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ วธิ ีการจดั กจิ กรรม ทักษะท่ีได้ การประเมิน เวลา
เรยี นรู้ การเรียนรู้ (ช่วั โมง)
หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 4
การออกแบบขั้นตอน แผนการจัดการ 1.วิธกี ารสอนแบบ 1.ทกั ษะความคดิ 1.แบบประเมนิ 2
การทางานและการ เรยี นรทู้ ี่ 13 สร้างสรรค์เปน็ ฐาน สร้างสรรค์ พฤตกิ รรมกลุ่ม
เขยี นโปรแกรม แนวคดิ การ (Creativity-Based 2.ทกั ษะการสือ่ สาร 2.ตรวจใบงานท่ี 3
ออกแบบข้นั ตอน Learning : CBL) 3.ทกั ษะการคิดอย่าง 3.4
วธิ ี 2.วิธีการสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ 2
ปัญหาเป็นฐาน 4.ทกั ษะการคดิ
(Problem–based วิเคราะห์
Learning : PBL) 5.ทกั ษะการ
แกป้ ญั หา

แผนการจัดการ 1.วธิ ีการสอนแบบ 1.ทักษะความคดิ 1.ตรวจใบงานท่ี
เรยี นรทู้ ่ี 14 สรา้ งสรรค์เปน็ ฐาน สร้างสรรค์ 4.1
การออกแบบ (Creativity-Based 2.ทักษะการสอ่ื สาร 2.ตรวจใบงานที่
ขน้ั ตอนการ Learning : CBL) 3.ทกั ษะการคิดอย่าง 4.2
ทางานของ 2.วิธกี ารสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ 2.ตรวจใบงานที่
โปรแกรม ปญั หาเปน็ ฐาน 4.ทกั ษะการคิด 4.3
(Problem–based วเิ คราะห์
Learning : PBL) 5.ทักษะการ
แกป้ ญั หา

แผนการจดั การ 1.วธิ ีการสอนแบบ 1.ทกั ษะความคดิ 1.ตรวจใบงานที่
เรียนรทู้ ่ี 15 สร้างสรรคเ์ ป็นฐาน สร้างสรรค์ 4.4
การเขยี นคาส่งั (Creativity-Based 2.ทกั ษะการสอ่ื สาร 2.ตรวจใบงานที่
ควบคุมการ Learning : CBL) 3.ทักษะการคดิ อยา่ ง 4.5
ทางานตาม 2.วธิ กี ารสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ
โครงสร้างของ ปญั หาเป็นฐาน 4.ทักษะการคิด
โปรแกรม (Problem–based วิเคราะห์
คอมพวิ เตอร์ Learning : PBL) 5.ทกั ษะการ
แก้ปญั หา

หนว่ ยการเรยี นรู้ แผนการจัดการ วธิ ีการจัดกจิ กรรม ทกั ษะท่ไี ด้ การประเมนิ เวลา
เรียนรู้ การเรียนรู้ (ช่ัวโมง)

แผนการจดั การ 1.วธิ กี ารสอนแบบ 1.ทักษะความคดิ 1.ตรวจใบงานท่ี 3
เรยี นรู้ท่ี 16 สร้างสรรค์เปน็ ฐาน สร้างสรรค์ 4.6
การออกแบบ (Creativity-Based 2.ทกั ษะการส่ือสาร 2.ตรวจใบงานท่ี 3
โปรแกรมดว้ ย Learning : CBL) 3.ทักษะการคดิ อย่าง 4.7
Flowgorithm 2.วธิ ีการสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ 4
ปัญหาเป็นฐาน 4.ทักษะการคิด
(Problem–based วเิ คราะห์
Learning : PBL) 5.ทักษะการ
แก้ปญั หา

แผนการจดั การ 1.วิธีการสอนแบบ 1.ทกั ษะความคิด 1.แบบประเมิน
เรียนรทู้ ่ี 17 สรา้ งสรรคเ์ ป็นฐาน สรา้ งสรรค์ พฤติกรรม
การเขียน (Creativity-Based 2.ทกั ษะการสื่อสาร 2.ตรวจใบงานท่ี
โปรแกรมด้วย Learning : CBL) 3.ทักษะการคิดอย่าง 4.8
ภาษา Python 2.วธิ กี ารสอนโดยใช้ เปน็ ระบบ
ปัญหาเป็นฐาน 4.ทกั ษะการคิด
(Problem–based วิเคราะห์
Learning : PBL) 5.ทักษะการ
แก้ปัญหา

แผนการจดั การ 1.วิธกี ารสอนแบบ 1.ทักษะความคดิ 1.แบบ
เรยี นรู้ที่ 18 สรา้ งสรรค์เป็นฐาน สร้างสรรค์ ประเมนิ ผลงาน
Project (Creativity-Based 2.ทักษะการส่อื สาร
Learning : CBL) 3.ทกั ษะการคดิ อย่าง
2.วิธีการสอนโดยใช้ เป็นระบบ
ปญั หาเป็นฐาน 4.ทักษะการคิด
(Problem–based วเิ คราะห์
Learning : PBL) 5.ทกั ษะการ
แก้ปญั หา


Click to View FlipBook Version