The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MAIMUNAH MANSOR, 2019-01-02 09:57:01

RPT PI T1 2019

rpt t1 rumi

Cadangan Pengajaran Tahunan
Pendidikan Islam Tingkatan 1 2019
Rujukan : Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Islam Tingkatan 1

MINGGU KO STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (SP) CADANGAN AMALI EMK/ELEMEN

MINGGU 1 D (SK) AKTIVITI PERPADUAN
2-4 JANUARI
Pengenalan Ayat al- Quran (Bacaan dan Hafazan) / Hadis (Bacaan) / Pemberian Tugasan Hafazan / Orientasi Tingkatan 1
2019
MINGGU 2 1.1 Ayat 1 – 5 Surah Al-Baqarah 1.1.1 Membaca ayat 1 – 5 Surah - membaca ayat - EMK
(Bacaan) 1.1.2 al- Baqarah dengan betul dan secara beramai- membaca - Nilai murni (taat)
7-11 bertajwid ramai dengan ayat
JANUARI Menyatakan intisari ayat bimbingan. dengan Elemen Perpaduan
kuat - Menerima
2019 - membaca kepelbagaian
potongan ayat (sanggup
secara berulang- bekerjasama)
ulang.

2.1 Hadis Sebagai Sumber Hukum 2.1.1 Menyatakan maksud hadis, - soal jawab - EMK
sanad dan matan - pengetahuan - Nilai murni

2.1.2 Menjelaskan peranan hadis sedia ada
sebagai sumber hukum mengenai hadis.
- aktiviti
2.1.3 Menjelaskan pengelasan hadis berkumpulan
dari aspek percakapan, - peranan hadis
perbuatan, pengakuan dan sifat - pengelasan hadis

1.5 Hukum Tajwid (Makhraj Huruf) 1.5.1 Menyebut makhraj huruf - tayangan video EMK
hijaiyah dengan betul sebutan huruf - Nilai murni
- kelestarian global

Elemen Perpaduan
1|H a l a m a n

2.1 Hadis Sebagai Sumber Hukum 2.1.4 Menerangkan perbandingan di - perbincangan - Menerima
antara hadis dengan al-Quran kumpulan kepelbagaian
MINGGU 3 1.1 AYAT 1 – 5 Surah al-Baqarah tentang: (sanggup
14-18 (Hafazan) 2.1.5 Menerangkan perbandingan di bekerjasama)
antara hadis nabawi dengan - perbezaan antara EMK
JANUARI hadis qudsi al-Quran dan - Nilai murni
2019 Hadis.
2.1.6 Meyakini dan mengamalkan EMK
hadis sebagai sumber hukum - perbandingan - Nilai murni (taat)
secara beradab dan istiqamah antara hadis Elemen Perpaduan
nabawi dan hadis - Menerima
1.1.3 Mengamalkan ayat 1-5 Surah qudsi kepelbagaian
al-Baqarah dengan betul dan (sanggup
bertajwid. - lakonan amalan bekerjasama).
sunnah : EMK
1.1.4 Mengamalkan ayat 1-5 Surah - Sains & Teknologi
al-Baqarah dalam solat dan - cara makan dan Elemen Perpaduan
zikir secara beradab dan minum 2|H a l a m a n
istiqomah.
- cara berpakaian
- cara bersugi

- pelajar
menghafaz dalam
kumpulan
(mentor mentee)

3.1 Akidah : Islam Agama Fitrah 3.1.1 Menyatakan Islam sebagai - Soal maksud
agama fitrah. Islam secara lisan

- Menyebut dalil
bersama guru

3.1.2 Merangkan hanya Islam - Aktiviti - Menerima
agama yang benar dan sesuai berkumpulan kepelbagaian
dengan fitrah manusia. (KBAR/ (bersifat terbuka)

3.1.3 Mengemukakan dalil aqli dan peta EMK
naqli bahawa Islam agama i-Think/share & - Sains & Teknologi
fitrah dan diredhai Allah. turns)
Elemen Perpaduan
3.1 Akidah :Islam Agama Fitrah 3.1.4 Menerangkan ciri-ciri Islam - Menyenaraikan - Menerima
sebagai agama fitrah . ciri-ciri Islam kepelbagaian
(bersifat terbuka)
3.1.5 Meyakini dan mengamalkan - Membuat peta
Islam dalam kehidupan i-think tentang EMK
seharian secara beradab dan maksud, dalil & - Nilai murni
istiqomah ciri - kelestarian global

- Soalan KBAT Elemen Perpaduan
- Senarai semak/ - Menerima
kepelbagaian
soal selidik (sanggup
- Pemerhatian bekerjasama)

1.5 HUKUM TAJWID (Hukum 1.5.2 Menyatakan hukum isti’azah - penerangan EMK
Isti’azah Dan Basmalah / Alif dan basmalah. hukum - Nilai Murni
- Alam sekitar
Lam Syamsiah Dan Qamariah) 1.5.3 Menerangkan hukum Alif Lam - latih tubi dalam
Syamsiah dan Alif Lam kumpulan Elemen Perpaduan
Qamariah 3|H a l a m a n

MINGGU 4 1.6 Ayat 1- 7 Surah Al – Fatihah 1.6.1. Membaca ayat 1-7 Surah Al - guru
21-25 (Kefahaman) Fatihah dengan betul, memperdengarkan
bertajwid, lancar dan fasih.
JANUARI nasyid al-fatihah.
2019 1.6.2. Menghafaz ayat 1-7 Surah al - flash card
Fatihah dengan betul,
maksud

bertajwid, lancar dan fasih terjemahan ayat. Menghormati
1.6.3. Menyatakan terjemahan ayat. - pembentangan i- kepelbagaian
1.6.4. Menerangkan perkara-perkara (berhemah tinggi)
Think
berikut : EMK
1. Pujian hanya kepada Allah Taala. - konstektual - Nilai murni (taat)
2. Beriman kepada Hari Akhirat. KBAT Elemen Perpaduan
3. Menyembah Allah dan meminta - menghormati
kepelbagaian
pertolongan daripadanya. (menghargai
4. Jalan yang diredhai Allah walaupun berbeza
1.6.5. Menghuraikan pengajaran ayat agama dan bangsa)
EMK
1-7 Surah al Fatihah dan - Nilai murni (taat)
menghubungkaitkannya 4|H a l a m a n
dengan kehidupan.
1.6.6. Memulakan sesuatu amalan
dengan Basmalah.
1.6.7. Mengamalkan ayat 1-7 Surah
al- Fatihah dalam kehidupan
harian dengan beradab dan
istiqamah.

4.1 Fekah : Konsep Ibadat Dan 4.1.1. Menjelaskan konsep ibadat - Perbincangan
Jenis – Jenis Hukum Dalam dari aspek maksud ibadat kumpulan
Islam khusus dan ibadat umum.
- Gallery walk
4.1 Fekah : Konsep Ibadat Dan 4.1.2. Menjelaskan maksud hukum- - Pembentangan
Jenis – Jenis Hukum Dalam hukum berikut berserta contoh:
Islam dan soal jawab
i. Wajib secara lisan
ii. Sunat
iii. Harus
iv. Makruh
v. Haram

4.1.3. Menghuraikan hubungkait - Penyelesaian
hukum di atas dengan amalan masalah (KBAT)
harian murid berserta hikmah. dalam kumpulan

4.1.4. Mengamalkan tuntutan hukum- - Pembentangan Elemen Perpaduan
hukum islam secara istiqamah. jawapan dan ahli - menghormati
kumpulan lain kepelbagaian
menyemak (menghargai
walaupun berbeza
jawapan rakan agama dan bangsa)

5.1 Sirah : Riwayat Hidup Nabi 5.1.1. Menyatakan riwayat hidup - Menjawab soalan EMK
Muhamad SAW Nabi Muhammad SAW KBAR (aktiviti - Nilai murni
One Two Group)
5.1.2. Menjelaskan peristiwa- Elemen Perpaduan
peristiwa penting dalam - melakukan aktiviti - mengurus
kehidupan Nabi Muhammad Mine and kepelbagaian
SAW : Combine (amanah)

i. Sebelum kerasulan - membina peta i- EMK
ii. Selepas kerasulan Think secara Patriotisme
5.1.3. Menerangkan akhlak Nabi berkumpulan
Elemen Perpaduan
Muhammad SAW -Mengurus
Kepelbagaian
MINGGU 5 Sirah : Riwayat Hidup Nabi 5.1.4. Menghuraikan iktibar daripada - membuat lakonan (amanah)
28 JANUARI Muhamad SAW riwayat hidup, peristiwa- - pembentangan
peristiwa penting dan akhlak - senarai semak EMK
-1 Nabi Muhammad SAW - pemerhatian - Nilai murni
FEBRUARI
5.1.5. Mencontohi akhlak Nabi Eleman Perpaduan
2019 Muhammad SAW dalam 5|H a l a m a n
kehidupan.

5.1.6. Berselawat ke atas Nbi
Muhammad SAW secara
beradab dan istiqamah.

6.1 Akhlak Islamiyah : Konsep 6.1.1. Menyatakan maksud akhlak - Sumbangsaran
Akhlak Islamiyah 6.1.2. Menjelaskan maksud akhlak kepentingan
berakhlak mulia.
mahmudah dan contoh serta
mengamalkannya. - Tayangan video

6.1.3. Menyaakan dalil naqli berkaitan sifat -Menghormati
berkaitan kelebihan akhlak mahmudah dan Kepelbagaian
mulia. sifat mazmumah (tingkah laku yang
- Simulasi lakonan berhemah tinggi.)
6.1.4. Menjelaskan maksud akhlak sifat mahmudah
mazmumah dan contoh serta dan sifat EMK
cara menjauhinya. mazmumah - Nilai murni (taat)
- Galakkan guru Elemen Perpaduan
6.1.5. Menerangkan tujuan kepada pelajar - Menerima
memelihara akhlak berakhlak mulia. kepelbagaian
- Senarai semak (sanggup
6.1.6. Menghuraikan implikasi tidak untuk menilai bekerjasama)
memelihara akhlak dalam pelajar secara
kehidupan. berterusan EMK
- Kreativiti & Inovasi
6.1.7. Mengamalkan akhlak
mahmudah dalam kehidupah 6|H a l a m a n
dan menjauhi akhlak
mazmumah secara beradab
dan beristiqamah.

MINGGU 6 1.2 Ayat 201 Surah al- Baqarah 1.2.1. Membca ayat 201 Surah al - membaca ayat
4-8 (Bacaan dan Hafazan) Baqarah dengan betul dan secara beramai-
bertajwid ramai dengan
FEBRUARI bimbingan.
2019 1.2.2. Menyatakan inti sari ayat.
1.2.3. Menghafaz ayat 201 Surah al - membaca
potongan ayat
Baqarah dengan betul dan secara berulang-
bertajwid. ulang.
1.2.4. Mengamalkan ayat 210 Surah
al Baqarah dalam solat dan - pelajar
zikir secara beradab dan menghafaz dalam
istiqamah. kumpulan
(mentor mentee)

3.2 Akidah : Akidah Islam 3.2.1. Menyatakan maksud akidah - Soal jawab
3.2.2. Menyatakan sumber akidah maksud akidah

Islam - Sumbang saran
3.2.3. Membezakan ciri-ciri akidah (mind & combine)

yang benar dan akidah yang tentang sumber
salah. akidah
- Aktiviti kumpulan
(peta buih
berganda tentang
ciri akidah yang
benar & salah)

3.2 Aqidah : Aqidah Islam 3.2.4. Menerangkan kepentingan - Sumbang saran EMK:
akidah dalam kehidupan muslim (mind & combine Kelestarian Alam
4.2 Fekah: Konsep Bersuci 3.2.5. Menghuraikan hujah bahawa tentang Sekitar/
(Toharah) islam adalah agama yang benar. kepentingan menghargai
3.2.6. Berpegang dengan akidah akidah) air/menjaga alam
islam sebagai mensyukuri nikmat -Soalan KBAT sekitar
iman dan islam secara beradab dan untuk hujah
istiqamah. -Soal selidik/ TMK:
Pemerhatian Alat-alat bersuci
4.2.1. Menyatakan maksud hukum EMK:
dan dalil naqli bersuci (taharah) 1. Bahan maujud Kelestarian Alam
4.2.2. Menyatakan alat-alat bersuci (alat-alat bersuci) Sekitar/
4.2.3. Menerangkan jenis-jenis air 2. Perbincangan menghargai
berserta contoh 3. Soal-jawab air/menjaga alam
sekitar
4.2 Fekah: Konsep Bersuci 4.2.4. Menerangkan perbezaan di 1.Perbincangan
(Toharah) antara suci dan bersih menurut dan 7|H a l a m a n
islam. pembentangan
4.2.5. Menerangkan kepentingan 2. penyelesaian
bersuci terhadap diri dan masalah (KBAT)
persekitaran

4.2.6. Mengamalkan amalan bersuci
dalam kehidupan secara beradab
dan istiqamah.

1.5 TAJWID : Wajib Al Ghunnah 1.5.4. Menerangkan hukum wajibal -penerangan - Nilai murni
Dan Fawatih Al Suwar ghunnah dan fawatihul suwar hukum - kelestarian global
- tunjuk cara
bacaan Elemen Perpaduan
-semakan guru - Menerima
kepelbagaian
1.3 Surah Al- Baqarah 255 Murid boleh: -membaca ayat (sanggup
(Bacaan) 1.3.1 Membaca ayat 255 hingga secara beramai- bekerjasama)
ramai dengan - Nilai murni (taat)
MINGGU 7 257 surah al-Baqarah dengan bimbingan.
11 - 15 betul dan bertajwid. -membaca Elemen Perpaduan
1.3.2 Menyatakan intisari ayat. potongan ayat - Menerima
FEBRUARI secara berulang- kepelbagaian
2019 1.3.3 Menghafaz ayat 255 hingga ulang. (sanggup
257 surah al-Baqarah dengan bekerjasama)
1.3 Surah Al- Baqarah 255 betul dan bertajwid. - pelajar
(Hafazan) menghafaz dalam - Nilai murni (taat)
1.3.4 Mengamalkan ayat 255 kumpulan (mentor
hingga 257 surah al-Baqarah mentee) Elemen Perpaduan
dalam solat dan zikir secara - ulangan hafazan - Menerima
beradab dan istiqamah. ayat spontan kepelbagaian
sebelum pdp. (sanggup
bekerjasama)
4.3 Fekah : Jenis Najis Dan Cara Murid dapat: 1. Murid tunjuk amali
Menyucikan 4.3.1 Menyatakan maksud najis cara menyucikan EMK:
najis dan soal Kelestarian Alam
mukhaffafah, mutawasitah, jawab Sekitar/menjaga
dan mughallazah. kebersihan
4.3.2 Menunjukkan cara menyuci
setiap jenis najis. 8|H a l a m a n

4.3 Fekah : Jenis Najis Dan Cara 4.3.3 Menerangkan cara 1. Tunjuk Cara Simulasi EMK:
2. Menjawab Kelestarian Alam
Menyucikan menyamak kulit binatang. lembaran soalan Sekitar/menjaga
yang diedarkan kebersihan
4.3.4 Peka terhadap najis dan

berusaha membersihkannya

dengan istiqamah.

6.2 Akhlak Islamiyah : Amanah 6.2.1 Menyatakan maksud -Gallery Walk -Senarai -Patriotisme
subtopik amanah semak
amanah. untuk Elemen Perpaduan:
-Perbincangan menilai -mengurus
6.2.2 Menyatakan dalil naqli dalam kumpulan. pelajar kepelbagaian(aman
(Setiap kumpulan secara ah)
tuntutan bersifat amanah. diberi situasi yang berterusan
berbeza bagi
6.2.3 Menjelaskan kepentingan menerangkan cara
mengamalkan sifat
sifat amanah. amanah.)

6.2.4 Menerangkan cara-cara

mengamalkan sifat amanah

MINGGU 8 terhadap:
18-22
i. diri.
FEBRUARI
2019 ii. keluarga.

iii. masyarakat.

6.2.5 Menghuraikan implikasi tidak -Bekalkan gambar
yang berkaitan
amanah terhadap: implikasi tidak
amanah
i. diri. -Senarai semak
untuk menilai
ii. keluarga. pelajar secara
berterusan
iii. masyarakat. 1. bacaan contoh:
-guru
6.2.6 Mengamalkan sifat amanah -pelajar yang baik
bacaannya
dalam kehidupan secara 2. latih tubi
1. sumbang saran:
beradab dan istiqamah. -maksud ikhlas

2.2 Bacaan Hadis : Kepentingan Murid boleh: EMK : bahasa

Ikhlas 2.2.1 Membaca hadis dengan EMK: kelestarian
global
betul. Elemen Perpaduan:
9|H a l a m a n
2.2.2 Menyatakan terjemahan

hadis.

2.2 Kefahaman Hadis (Kepentingan 2.2.3 Menyatakan maksud ikhlas.

Ikhlas) 2.2.4 Menjelaskan ciri-ciri orang

yang ikhlas.

3.3 Aqidah : Beriman Kepada Allah 2.2.5 Menerangkan kepentingan -ciri-ciri orang yang Menerima
3.3 Aqidah : Beriman Kepada Allah ikhlas dalam sesuatu amalan. ikhlas kepelbagaian
2. penyelesaian -percaya
2.2.6 Menghuraikan pengajaran masalah
hadis dan berdasarkan EMK : Nilai-nilai
menghubungkaitkannya gambar : muni
dengan kehidupan. -menolong guru EP : menghargai
mengangkat buku dan prihatin
2.2.7 Mengamalkan ikhlas dalam -Membantu orang walaupun berbeza
amalan secara beradab dan tua lintas jalan. agama, bangsa,
istiqamah. -amalan budaya dan bahasa
bersedekah
3.3.1 Menyatakan maksud iman 10 | H a l a m a n
3.3.2 Menjelaskan rukun iman -Nasyid
3.3.3 Menyatakan maksud beriman -Sebut semula
kepada Allah yang maha Pencipta, maksud iman
Pemilik, Pentadbir alam dan yang -Senaraikan rukun
berhak disembah iman
-Sumbang saran
3.3.4 Mengemukakan dalil naqli dan tentang iman
akli bahawa Allah SWT maha
Pencipta, Pemilik , Pentadbir alam -Sebut dalil
yang berhak disembah bersam-sama
3.3.5 Menerangkan kesan beriman -Sumbang saran
kepada Allah SWT maha Pencipta, tentang kesan
Pemilik , Pentadbir alam yang berhak
MINGGU 9 disembah
25

FEBRUARI -
1 MAC 2019

3.3 Aqidah : Beriman Kepada Allah 3.3.6 Menghuraikan cirri – cirri -Aktiviti kumpulan
berikut : (gallery walk dll)
i) Kecintaan yang mutlak kepada -Soalan KBAT
Allah SWT -Pemerhatian/ soal
selidik

ii) Mengesakan Allah SWT dalam
berdoa, bertawakal dan berharap
kepada Allah
iii) Mewujudkan perasaan takut
kepada Allah SWT
iv) Mengesakan Allah SWT dalam
semua jenis ibadat
3.3.7 Menghayati keimanan kepada
Allah dalam kehidupan secara
beradab dan istiqamah

1.3 Surah Al- Baqarah 256 1.3.1 Membaca ayat 256 surah Al- - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
(Bacaan) Baqarah dengan betul dan bertajwid mana – mana qari
1.3.2 Menyatakan maksud ayat 256 Elemen Perpaduan
4.4 Fekah : Istinjak Surah Al- Baqarah - bacaan secara - Menerima
beramai – ramai kepelbagaian
(sanggup
- bacaan individu bekerjasama)
EMK:
di hadapan guru Kelestarian Alam
Sekitar/menjaga
4.4.1 menyatakan maksud , hukum, - soal jawab kebersihan/
dalil naqli serta alat – alat istinjak kreativiti dan
- simulasi cara inovasi alat-alat
4.4.2 Menjelaskan kepentingan istinjak
istinjak
beristinjak
- pelajar membawa
4.4.3 Melakukan tunjuk cara alat – alat istinjak
beristinjak dengan alat – alat istinjak
- perbincangan
secara betul
4.4.4 Menerangkan adab – adab dalam kumpulan
qada’ hajat tentang adab –
adab qada’ hajat
4.4.5 Mengamalkan istinjak yang

sempurna secara beradab dan

istiqamah

11 | H a l a m a n

1.3 Surah Al- Baqarah 256 - bacaan ulang – - Nilai murni (taat)
(Hafazan) ulang Elemen Perpaduan
- kad imbasan - Menerima
MINGGU 10 - susun ayat kepelbagaian
4 - 8 MAC (sanggup
bekerjasama).
2019 EMK
Kelestarian global
5.2 Sirah : Masyarakat Arab Murid boleh; -tayangan video dan nilai murni
Sebelum Kerasulan Nabi 5.2.1 Menyatakan maksud jahiliyah. -soal jawab Elemen perpaduan
Muhamad Saw 5.2.2 Menjelaskan keadaan -membina peta I- -menghormati
masyarakat arab sebelum kerasulan Think (kumpulan) (toleransi)
nabi Muhammad SAW dari segi : -Pembentangan
i. Akidah EMK
ii. Akhlak Kelestarian global
5.2.3 Menerangkan sebab Rasulullah dan nilai murni
SAW diutuskan kepada masyarakat Elemen perpaduan
jahiliyah. -menghormati
(toleransi)
Sirah : Masyarakat Arab 5.2.4 Menghuraikan nilai-nilai -Kuiz
Sebelum Kerasulan Nabi 12okum12ve masyarakat Arab -lakonan 12 | H a l a m a n
Muhamad Saw sebelum kerasulan nabi Muhammad -pemerhatian
SAW dan mengambil pengajaran -soal selidik
daripadanya.
5.2.5 Membina jati diri muslim.
5.2.6 menjaga batas pergaulan
dalam kehidupan secara beradab
dan istiqamah.

1.7 Ayat Bacaan : 1.7 Ayat 34 – 37 Murid boleh; -memilih naqib - Nilai murni (taat)
Surah Al- Baqarah 1.7.1 Membaca ayat 34 hingga 37 sebagai Elemen Perpaduan
surah Al-Baqarah dengan betul dan pembimbing - Menerima
bertajwid. - flash card kepelbagaian
1.7.2 Menyatakan terjemahan ayat. terjemahan ayat (sanggup
bekerjasama)
MINGGU 11 1.7 Ayat Kefahaman : Kepatuhan 1.7.3 Menjelaskan ketaatan malaikat - sumbang saran
11 - 15 MAC Malaikat Dan Kederhakaan Iblis dan penderhakaan iblis. - lakonan - Nilai murni
(Ayat 34 – 37 Surah Al- 1.7.4 Menerangkan perintah dan - soal jawab - Patriotisme
2019 Baqarah larangan Allah SWT kepada nabi Elemen Perpaduan
Adam a.s dan isterinya. - Menghormati
*12-15 MAC 1.5 Tajwid 1.7.5 Menghuraikan cara-cara kepelbagaian
PENILAIAN 1 syaitan menyesatkan manusia serta (tingkahlaku yang
cara-cara menghindari godaan berhemah tinggi)
syaitan.
1.7.6 Menghuraikan pengajaran ayat - Nilai murni (taat)
34 hingga 37 surah Al-Baqarah dan Elemen Perpaduan
menghubungkaitkannya dengan - Menerima
kehidupan. kepelbagaian
1.7.7 Muhasabah diri mengeni sifat (sanggup
ketaatan dan penderhakaan bekerjasama)
terhadap Allah SWT.
1.7.8 Mendidik diri menjauhi sifat 13 | H a l a m a n
takbur dengan beradab dan
istiqamah.

Murid boleh;
1.5.5 Mengenalpasti dan menyebut
cara bacaan 13okum tajwid di atas
dalam ayat al-Quran terpilih.
1.5.6 Mengamalkan hokum takwid di
atas dalam bacaan dengan beradab
dan istiqamah.

4.5 Fekah : Wudhuk  Murid boleh: 1. Akses kendiri EMK:
4.5 Fekah : Wudhuk 4.5.1 Menyatakan maksud, 14okum, 2. Perbincangan Kelestarian Global
dan /menghargai air
dalil naqli serta rukun-rukun pembentangan
wudhuk. Nilai murni/
4.5.2 Menjelaskan kelebihan mmenjaga
wudhuk dari sudut sains. kebersihan rohani

4.5.3 Menyenaraikan perkara- 1. Perbincangan EMK:
perkara sunat dan makruh dan Kelestarian Global
ketika berwudhuk. pembentangan /menghargai air

4.5.4 Menyatakan perkara-perkara Nilai murni/
yang membatalkan wudhuk. mmenjaga
kebersihan rohani
MINGGU 12 4.5 Fekah : Wudhuk  Murid boleh: 1.Tunjuk cara Amali
18-22 MAC 4.5.5 Menunjukkan cara-cara EMK:
Kelestarian Global
2019 berwudhuk yang sempurna. /menghargai air
4.5.6 Menerangkan hikmah
Nilai murni/
berwudhuk. mmenjaga
4.5.7 Melazimi berwudhuk dengan kebersihan rohani

5.3 Sirah : Keunggulan Perjuagan sempurna secara beradab
dan istiqamah.
*23-31 MAC Tokoh – Tokoh Khulafa’ Ar-
 Murid boleh:
2019 Rasyidin (Saidina Abu Bakar) 5.3.1 Menyatakan riwayat hidup

CUTI Khulafa’ Ar-Rasyidin.
- Saidina Abu Bakar As-Siddiq
PERTENGAH 5.3.2 Menerangkan sifat-sifat

AN utama setiap Khulafa’ Ar-
Rasyidin.
PENGGAL 1 5.3.3 Menerangkan sumbangan
Khulafa’ Ar-Rasyidin dalam
menegakkan dakwah

14 | H a l a m a n

1.3 Surah Al- Baqarah 257 Islamiah. - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
(Bacaan) 5.3.4 Menghuraikan pengajaran mana – mana qari Elemen Perpaduan
- bacaan secara - Menerima
1.3 Surah Al- Baqarah 257 daripada perjuangan Khulafa’ beramai – ramai kepelbagaian
(Hafazan) Ar-Rasyidin. - bacaan individu (sanggup
5.3.5 Melaksanakan tugasan dan di hadapan guru bekerjasama)
tanggungjawab yang - pelajar - Nilai murni (taat)
diberikan sebaik mungkin menghafaz dalam
secara beradab dan kumpulan (mentor Elemen Perpaduan
istiqamah. mentee) - Menerima
kepelbagaian
 Murid boleh: -Nasyid (sanggup
1.3.1 Membaca ayat 257 Surah Al- -Sebut nama Allah bekerjasama).
dengan betul (flash
Baqarah dengan betul dan card)
bertajwid. -guna flash card
1.3.2 Menyatakan intisari ayat. untuk maksud
alKholiq &
MINGGU 13 3.4 Aqidah : Nama Allah ( Al – 1.3.1 Membaca ayat 255 – 257 almusawwir Hafazan EMK : Kelestarian
1 - 5 APRIL Khaliq Dan Al – Musawwir) Surah Al-Baqarah dengan doa & zikir global
1.3.2 betul dan bertajwid. EP : Mengurus
2019 1.3.3 Menyatakan intisari ayat. kepelbagaian
Menghafaz ayat 255 – 257
1.3.4 Surah Al-Baqarah dengan
betul dan bertajwid.
3.4.1 Mengamalkan ayat 255 – 257
3.4.2 Surah Al-Baqarah dalam
solat dan zikir secara
beradab dan istiqomah.

Menyatakan 99 nama Allah.
Menyatakan maksud nama
Allah :
1. Al-Kholoq
2. Al-Musawwir

15 | H a l a m a n

-Pertandingan
Menulis khat

3.4 Aqidah : Nama Allah ( Al – 3.4.3 Mengemukakan dalil naqli -Sebut dalil
Khaliq Dan Al – Musawwir) dan aqli nama Allah : bersama guru
1. Al-Kholiq -Aktiviti
3.4 Aqidah : Nama Allah ( Al – 2. Al-Musawwir berpasangan :
Khaliq Dan Al – Musawwir) Think pair share
3.4.4 Menerangkan peranan- -Sesi
1.8 Surah Al- Baqarah 155 – 156 peranan manusia dalam pembentangan - Nilai murni (taat)
(Bacaan) mengolah dan menerokai Elemen Perpaduan
ciptaan Allah. -alunan zikir (table - Menerima
talkers) kepelbagaian
3.4.5 Mengamal dan menghayati -menghafaz doa (sanggup
zikir dan doa setiap kali yang ditentukan bekerjasama)
melihat ciptaan Allah yang -Soalan KBAT - Nilai Murni
menakjubkan. -Senarai semak - Alam sekitar
Elemen Perpaduan
3.4.6 Bersyukur dan redho dengan - pelajar - Mengurus
fizikal diri yang dikurnia oleh mendengar kepelbagaian
Allah secara beradab dab bacaan dari (Rasional)
istiqomah. computer
- ikut baca 16 | H a l a m a n
1.8.1 Membaca ayat 155 – 156
Surah Al- Baqarah dengan betul dan
bertajwid
1.8.2 Menyatakan terjemahan ayat

MINGGU 14 1.8 Surah Al- Baqarah 155 – 156 1.8.3 Menyatakan contoh musibah - sumbang saran
8-12 APRIL (Kefahaman) : Sabar berdasarkan ayat 155 – 156 - lakonan
Menghadapi Ujian Allah Swt 1.8.4 Menjelaskan cara menghadapi - soal jawab
2019 musibah menurut Islam
1.8.5 Menerangkan hikmah disebalik
ujian yang diturunkan oleh Alah
kepada manusia
1.8.6 Menghuraikan pengajaran ayat
155 dan 156 surah Al- Baqarah dan

menghubungkaitkan dengan
kehidupan
1.8.7 Mengamalkan sifat redha
dengan segala ketentuan Allah SWT
dalam kehidupan harian dengan
beradab dan istiqamah

4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.1 Menyatakan maksud dan dalil 1. Akses kendiri EMK:
4.6 Fekah : Mandi Wajib naqli mandi wajib 2. Perbincangan Nilai
4.6.2 Menjelaskan perkara – perkara dan murni/kebersihan
yang mewajibkan mandi pembentangan rohani

4.6.3 mengenal pasti perkara yang EMK:
dilarang semasa berhadas besar Nilai
murni/kebersihan
4.6.4 Menerangkan rukun mandi 1.Galery walk rohani
wajib 2. Perbincangan
4.6.5 Menunjuk cara mandi wajib dan perbentangan EMK:
yang betul Kreativiti dan
4.6.6 Mengenal pasti perkara – inovasi
perkara sunat ketika mandi wajib
4.6.7 menerangkan hikmah mandi
wajib dan mengaitkan dengan
kehidupan

4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.8 Menyatakan mandi – mandi 1. Tunjuk cara amali
sunat
4.6.9 Menyempurnakan mandi wajib
wajib dan melazimi mandi secara
istiqamah

MINGGU 15 2.3 Hadis : Keutamaan Amalan 2.3.1. Membaca hadis dengan betul 1. bacaan contoh: EMK: bahasa
2.3.2. Menyatakan terjemahan hadis -guru 17 | H a l a m a n
15 - 19 (Bacaan)

APRIL 2019

2.3 Hadis : Keutamaan Amalan 2.3.3. Menerangkan amalan yang -pelajar yang baik EMK: Patriotisme
(Kefahaman) dieprintahkan dalam hadis bacaannya Elemen Perpaduan:
2.3.4. Menyatakan maksud jihad dan 2. latih tubi Menghormati
2.3 Hadis : Keutamaan Amalan hukumnya 1. soal jawab Kepelbagaian
(Kefahaman) 2.3.5. Menjelaskan jenis-jenis jihad berdasarkan hadis: -Prihatin
dan keutamaannya -solat
5.3 Sirah : Keunggulan Perjuagan -berbuat baik EMK: Kelestarian
Tokoh – Tokoh Khulafa’ Ar- 2.3.6. Menerangkan kelebihan jihad kepada ibu bapa Global
Rasyidin ( Saidina Umar Al 2.3.7. Menghuraikan pengajaran -jihad Elemen Perpaduan:
Khattab) hadis dan menghubungkaitkannya 2.Think-pair-share: Mengurus
dengan kehidupan -jenis-jenis jihad Kepelbagaian
2.3.8. Mengamalkan jihad dalam -Rasional
kehidupan secara beradab dan 1. perbincangan
istiqamah. dalam kumpulan: 18 | H a l a m a n
- kelebihan jihad
5.3.1. Menyatakan riwayat hidup -pengajaran hadis
Khulafa ar Rasyidin Saidina Umar al 2. lakonan:
Khattab -jihad dalam
5.3.2. Menerangkan sifat utama peperangan
Saidina Umar al Khattab -jihad dalam
5.3.3. Menerangkan sumbangan menuntut ilmu
Saidina Umar al Khattab dalam -jihad melawan
menegakkan dakwah islamiah nafsu
5.3.4. Menghuraikan pengajaran
daripada perjuangan Sayidina Umar
al Khattab

5.3.5. Melaksanakan tugasan dan
tanggungjawab yang diberikan
sebaik mungkin secara beradab dan
istiqamah

MINGGU 16 5.3 Sirah : Keunggulan Perjuagan 5.3.1. Menyatakan riwayat hidup
Tokoh – Tokoh Khulafa’ Ar- Khulafa ar Rasyidin Saidina Usman
22 - 26 al Affan
5.3.2. Menerangkan sifat utama
APRIL 2019 Rasyidin ( Saidina Uthman) Saidina Usman al Affan
5.3.3. Menerangkan sumbangan
Saidina Usman al Affan dalam
menegakkan dakwah islamiah
5.3.4. Menghuraikan pengajaran
daripada perjuangan Saidina Usman
al Affan
5.3.5. Melaksanakan tugasan dan
tanggungjawab yang diberikan
sebaik mungkin secara beradab dan
istiqamah

1.4 Ayat Bacaan : Surah Al- Murid boleh: - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
Baqarah 284 1.4.1 Membaca ayat 284 hingga mana – mana qari
Elemen Perpaduan
Ayat Hafazan : Surah Al- 286 surah al-Baqarah dengan - bacaan secara - Menerima
Baqarah 284 betul dan bertajwid. beramai – ramai kepelbagaian
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. (sanggup
- bacaan individu bekerjasama)
- Nilai murni (taat)
di hadapan guru Elemen Perpaduan
- Menerima
1.4.3 Menghafaz ayat 284 hingga - pelajar kepelbagaian
286 surah al-Baqarah dengan menghafaz dalam (sanggup
betul dan bertajwid. kumpulan (mentor bekerjasama).
mentee)
1.4.4 Mengamalkan ayat 284-286 19 | H a l a m a n
surah al-Baqarah dalam solat
dan zikir secara beradab dan

4.7 Fekah : Solat istiqamah. 1. Akses kendiri EMK:
Murid boleh: 2. Perbincangan Nilai Murni
MINGGU 17 4.7.1 Menyatakan maksud solat. dan - Taat dan
29 APRIL - 3 4.7.2 Menjelaskan dalil naqli pembentangan berdisiplin

MEI 2019 berkaitan kewajipan solat Sains dan
fardu. Teknologi
4.7 Fekah : Solat 4.7.3 Menerangkan akibat -Kelebihan solat
meninggalkan solat fardu
beserta dalil naqli. Mengurus
4.7.4 Menyatakan syarat-syarat kepelbagaian
wajib solat. -amanah
4.7.5 Menyatakan syarat-syarat
sah solat. EMK:
Nilai Murni
4.7.6 Menjelaskan rukun-rukun 1.Galery walk - Taat dan
solat. 2. Perbincangan berdisiplin
dan perbentangan
4.7.7 Menjelaskan perbezaan sunat Sains dan
ab’ad dengan sunat haiah. Teknologi
-Kelebihan solat
4.7.8 Menyatakan perkara-perkara
yang membatalkan solat. Mengurus
kepelbagaian
1.4 Ayat Bacaan : Surah Al-  Murid boleh: - bacaan guru / -amanah
Baqarah 285 1.4.1 Membaca ayat 285 Surah Al- mana – mana qari - Nilai murni (taat)

Baqarah dengan betul dan - bacaan secara Elemen Perpaduan
bertajwid. beramai – ramai - Menerima
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. kepelbagaian
- bacaan individu (sanggup
bekerjasama)
di hadapan guru
20 | H a l a m a n

1.4 Ayat Hafazan : Surah Al-  Murid boleh: - pelajar - Nilai murni (taat)
Baqarah 285 1.4.3 Menghafaz ayat 285 Surah Al- menghafaz dalam
kumpulan (mentor Elemen Perpaduan
4.7 Fekah : Solat Baqarah dengan betul dan mentee) - Menerima
bertajwid. kepelbagaian
1.4.4 Mengamalkan ayat 285 Surah 1.Penyelesaian (sanggup
Al-Baqarah dalam solat dan masalah (KBAT) bekerjasama).
zikir secara beradab dan 2. Pembentangan
istiqamah. EMK:
Nilai Murni
 Murid boleh: - Taat dan
4.7.9 Menerangkan hikmah solat berdisiplin

dalam kehidupan mukmin. Sains dan
4.7.10 Menjelaskan kelebihan solat Teknologi
-Kelebihan solat
dari sudut sains.
Mengurus
MINGGU 18 4.7 Fekah : Solat 4.7.11Melaksanakan amali solat Tunjuk cara amali kepelbagaian
6 MEI - 10 fardhu. -amanah
MEI 2019 EMK:
Nilai Murni
- Taat dan
berdisiplin

*AWAL
RAMADAN

6 MEI

4.7 Fekah : Solat  Murid boleh: 1.Galery walk EMK:
4.7.12Menjelaskan maksud 2. Perbincangan Nilai Murni
dan perbentangan - Taat dan
khusyuk dalam solat dan berdisiplin
kepentingannya.
4.7.13 Menjelaskan peranan hati, 21 | H a l a m a n

1.4 Ayat Bacaan : Surah Al- akal dan anggota untuk - bacaan guru / Sains dan
Baqarah 286 khusyuk dalam solat. mana – mana qari Teknologi
4.7.14 Menerangkan perkara- - bacaan secara -Kelebihan solat
1.4 Ayat Hafazan : Surah Al- perkara yang menghalang beramai – ramai
Baqarah 286 khusyuk solat. - bacaan individu Mengurus
4.7.15 istiqamah dalam di hadapan guru kepelbagaian
MINGGU 19 6.3 Akhlak Islamiyah : Adab menunaikan solat fardhu - pelajar -amanah
dengan sempurna dan menghafaz dalam
13-17 MEI Menuntut Ilmu khusyuk. kumpulan (mentor - Nilai murni (taat)
1.4.1 Membaca ayat 286 Surah al- mentee) Elemen Perpaduan
2019 - Menerima
Baqarah dengan betul dan -bacaan dalil yang kepelbagaian
*13-17 MEI bertajwid. di paparkan (sanggup
PPT T1 & T2 1.4.2 Menyatakan intisari ayat. -soal jawab bekerjasama)
tentang dalil yang - Nilai murni (taat)
1.4.3 Menghafaz ayat 286 Surah telah di baca Elemen Perpaduan
al-Baqarah dengan betul dan - gallery walk bagi - Menerima
bertajwid. tajuk adab, kepelbagaian
kepentingan dan (sanggup
1.4.4 Mengamalkan ayat 284-86 akibat bekerjasama).
Surah al-Baqarah dalam (pembahagian
kepada tiga Elemen perpaduan
solat dan zikir secara berdab kumpulan) –bekerjasama
dan istiqomah.
6.3.1 Menyatakan kewajipan 22 | H a l a m a n
menuntut ilmu secara dalil.
6.3.2 Menjelaskan adab-adab
menuntut imu.
6.3.3 Menerangkan kepentingan
beradab ketika menuntut
ilmu.
6.3.4 Menerangkan akibat tidak
beradab ketika menuntut
ilmu.

6.3 Akhlak Islamiyah : Adab 6.3.5 Menghuraikan kelebihan -pertandingan -senarai Kreativiti dan
Menuntut Ilmu 6.3.6 orang yang berilmu dan pidato ringkas semak inovatif
6.3.7 menuntut lmu. berkaitan (aktiviti
kelebihan berilmu majlis ilmu - Nilai murni (taat)
Mengamalkan adab dan menuntut ilmu dan Elemen Perpaduan
menuntut ilmu secara - lakonan tentang pembacaa - Menerima
beradab dan istiqomah. situasi perbezaan n buku) kepelbagaian
orang yang (sanggup
Mencintai ilmu dan mengamalkan bekerjasama)
menghadiri majlis lmu dan adab menuntut
membaca buku. ilmu dan tidak
beradab
MINGGU 20 1.9 Ayat Bacaan : Surah Al- Murid boleh;
1.9.1 Membaca ayat 168 surah Al- - bacaan guru /
20-24 MEI Baqarah 168 Baqarah dengan betul dan bertajwid. mana – mana qari
1.9.2 Menyatakan terjemahan ayat. - bacaan secara
2019 beramai – ramai
- bacaan individu
*IFTAR di hadapan guru
JAMAIE
23 MEI 1.9 Ayat Kefahaman : Surah Al- 1.9.3 Menjelaskan tuntutan -set induksi - Nilai Murni
Baqarah 168 (Makanan Halal pengambilan makanan yang halal (makanan -Sains dan
* 25 MEI- 9 Dan Haram Menurut Islam lagi baik. sebenar) teknologi
JUN 1.9.4 Menjelaskan maksud makanan - sumbang saran
halal dan makanan haram. - soal jawab Elemen Perpaduan
CUTI 1.9.5 Menerangkan akibat memakan -K-BAT (banding - Menghormati
PERTENG makanan haram kepada rohani dan beza) kepelbagaian
jasmani. (prihatin)
AHAN 1.9.6 Menghuraikan perbezaan ciri-
TAHUN ciri makanan halal dan makanan
haram.

23 | H a l a m a n

1.9.7 Menghuraikan pengajaran ayat
168 surah al-Baqarah dan
menghubungkaitkanya dengan
kehidupan.
1.9.8 Memastikan makanan daripada
sumber yang halal lagi baik dengan
beradab dan istiqamah.

MINGGU 21 2.3 Hadis( keutamaan amalan)  Murid boleh: - Soal jawab -Patriotisme
2.3.3 Menerangkan amalan yang - Share -ELEMEN
11 - 14 JUN Kefahaman diperintahkan dalam hadis. PERPADUAN:
2.3.4 Menyatakan maksud jihad dan jenis-jenis Menghormati
2019 hukumnya. jihad kepelbagaian(perpa
2.3.5 Menjelaskan jenis-jenis jihad - Sumbang duan)
dan keutamaannya. saran
-Kelestarian global
2.3 Keutamaan amalan  Murid boleh: * perbincangan -Elemen perpaduan
(mengurus
(kefahaman) 2.3.6 Menerangkan kelebihan jihad. dalam kumpulan: kepelbagaian-
rasional)
2.3.7 Menghuraikan pengajaran - kelebihan jihad
-Taat dan
hadis dan menghubungkaitkannya - pengajaran hadis bertanggungjawab

dengan kehidupan. *lakonan 24 | H a l a m a n

2.3.8 Mengamalkan jihad dalam -jihad dalam

kehidupan secara beradab dan peperangan

istiqamah. -jihad dalam

menuntut ilmu

-jihad dalam

melawan nafsu

5.3 Sirah dan Tamadun Islam  Murid boleh: -nasyid

-keunggulan tokoh-tokoh 5.3.1 Menyatakan riwayat hidup -guru bercerita

perjuangan khulafah ar Rasyidin khulafah ar Rasyidin-Saidina Umar -tayangan video

(Saidina Umar al-Khattab) al Khattab

5.3.2 Menerangkan sifat-sifat

utama saidina Umar al Khattab

MINGGU 22 5.3 Sirah : Keunggulan Perjuagan 5.3.3 Menerangkan sumbangan - Nasyid EMK:
Tokoh – Tokoh Khulafa’ Ar- saidina Umar al Khattab dalam - Guru - Taat dan
17 – 21 JUN menegakkan dakwah Islamiyyah. bertanggung
5.3.4 menghuraikan pengajaran bercerita jawab
2019 Rasyidin ( Saidina Usman bin daripada perjuangan saidina Umar
al Khattab.
Affan ) 5.3.5 Melaksanakan tugasan dan
tanggungjawab yang diberikan
sebaik mungkin secara beradab
dan istiqamah.

 Murid boleh:
5.3.1 Menyatakan riwayat hidup

Khulafa’ Ar-Rasyidin.
- Saidina Usman bin Affan
5.3.2 Menerangkan sifat-sifat
utama setiap Khulafa’ Ar-
Rasyidin dalam menegakkan
dakwah Islamiyyah
- Saidina Usman.
5.3.3 Menghuraikan pengajaran
daripada perjuangan Khulafa’
Ar-Rasyidin.
5.3.4 Melaksanakan tugasan dan
tanggungjawab yang diberikan
sebaik mungkin secara beradab dan
istiqamah.

1.4 Al-Quran:  Murid boleh: - Membaca - EMK:
Ayat 284 surah al-Baqarah 1.4.1 membaca ayat 284 surah al
(ayat bacaan) Baqarah dengan betul dan ayat secara membaca - Nilai murni –
bertajwid.
beramai- ayat taat

ramai

25 | H a l a m a n

1.4.2 menyatakan intisari ayat dengan dengan - Elemen
perpaduan:
bimbingan kuat
(menerima
- Membaca kepelbagaian=sang
gup bekerjasama
potongan
EMK:
ayat secara - Nilai murni –
taat
berulang- - Elemen
perpaduan:
ulang.
(menerima
1.4 Al-Quran:  Murid boleh: - Murid kepelbagaian=sang
Ayat 284 surah al-Baqarah 1.4.3 menghafaz ayat 284 surah al gup bekerjasama
(hafazan) Baqarah secara betul dan menghafaz
bertajwid. EMK:
1.4.4 mengamalkan ayat 284 dalam - Nilai murni –
surah al Baqarah dalam solat dan taat
zikir secara beradab dan kumpulan. - Elemen
istiqamah. perpaduan:
- Murid
(menerima
mengulang kepelbagaian=sang
gup bekerjasama
baca ayat

secara

beramai-

ramai

hingga ayat

dapat

dihafaz.

- Ulangan

ayat

hafazan

sehingga

sesi PdPc.

MINGGU 23 5.3 Sirah : Keunggulan Perjuangan  Murid boleh:
24-28 JUN Tokoh – Tokoh Khulafa’ Ar-
5.3.1 Menyatakan riwayat hidup
2019 Rasyidin ( Saidina Ali ) Khulafa’ Ar-Rasyidin.

- Saidina Ali

5.3.2 Menerangkan sifat-sifat
utama setiap Khulafa’ Ar-

Rasyidin.

5.3.3 Menerangkan sumbangan
Khulafa’ Ar-Rasyidin dalam

26 | H a l a m a n

1.2 Ayat 201 Surah al- Baqarah menegakkan dakwah - membaca ayat - EMK
(Bacaan dan Hafazan) Islamiah. secara beramai- membaca - Nilai murni (taat)
5.3.4 Menghuraikan pengajaran ramai dengan ayat
1.5 TAJWID : Wajib Al Ghunnah daripada perjuangan Khulafa’ bimbingan. dengan Elemen Perpaduan
Dan Fawatih Al Suwar Ar-Rasyidin. kuat - Menerima
5.3.5 Melaksanakan tugasan dan - membaca kepelbagaian
tanggungjawab yang potongan ayat (sanggup
diberikan sebaik mungkin secara berulang- bekerjasama)
secara beradab dan ulang.
istiqamah.
1.2.1. Membca ayat 201 Surah al - pelajar
Baqarah dengan betul dan menghafaz dalam
bertajwid kumpulan
1.2.2. Menyatakan inti sari ayat. (mentor mentee)
1.2.3. Menghafaz ayat 201 Surah al
Baqarah dengan betul dan
bertajwid.
1.2.4. Mengamalkan ayat 210 Surah
al Baqarah dalam solat dan
zikir secara beradab dan
istiqamah.

1.5.4. Menerangkan hukum wajibal -penerangan EMK
ghunnah dan fawatihul suwar hukum - Nilai murni
- tunjuk cara - kelestarian global
bacaan
-semakan guru Elemen Perpaduan
- Menerima
kepelbagaian
(sanggup
bekerjasama)

27 | H a l a m a n

MINGGU 24 6.4 Akhlak Islamiyah : Adab 6.4.1 Menyatakan maksud menjaga - soal jawab EMK
maruah diri. berkaitan maksud -kreativiti dan
1-5 JULAI Menjaga Maruah Diri 6.4.2 Menyatakan dalil nakli dan 28okum inovasi
kewajipan menjaga maruah diri. -membaca dalil
2019 6.4.3 Menjelaskan kewajipan nakli yang di EMK
menjaga maruah diri. paparkan dengan - Nilai murni (taat)
1.1 Ayat 1 – 5 Surah Al-Baqarah 6.4.4 Menerangkan cara-cara bantuan guru - Elemen Perpaduan
(Bacaan) menjaga maruah diri dari aspek: -perbincangan membaca - Menerima
i. pakaian, dalam kumpulan ayat kepelbagaian
ii. percakapan berkaitan cara dengan (sanggup
iii. tingkah laku menjaga maruah kuat bekerjasama)
6.4.5 Menerangkan akibat tidak diri,
menjaga maruah diri. - permainan (kuiz)
6.4.6 Menghuraikan hikmah menjaga - simulasi
maruah diri. penyelesaian
6.4.7 Menjaga maruah diri dalam masalah (soalan
semua keadaan secara beradab dan KBAT)
istiqamah.
1.1.3 Membaca ayat 1 – 5 Surah - membaca ayat
secara beramai-
al- Baqarah dengan betul dan ramai dengan
bertajwid bimbingan.
1.1.4 Menyatakan intisari ayat
- membaca
potongan ayat
secara berulang-
ulang.

1.6 Hukum Tajwid (Makhraj Huruf) 1.6.1 Menyebut makhraj huruf - tayangan video EMK
hijaiyah dengan betul sebutan huruf - Nilai murni
- kelestarian global

Elemen Perpaduan
- Menerima
kepelbagaian

28 | H a l a m a n

MINGGU 25 1.2 AYAT 1 – 5 Surah al-Baqarah 1.1.3 Mengamalkan ayat 1-5 Surah - pelajar (sanggup
al-Baqarah dengan betul dan menghafaz dalam bekerjasama)
8-12 JULAI (Hafazan) bertajwid. kumpulan
(mentor mentee) EMK
2019 1.1.4 Mengamalkan ayat 1-5 Surah - Nilai murni (taat)
al-Baqarah dalam solat dan
zikir secara beradab dan Elemen Perpaduan
istiqomah. - Menerima
kepelbagaian
1.6 HUKUM TAJWID (Hukum 1.5.2 Menyatakan hukum isti’azah - penerangan (sanggup
Isti’azah Dan Basmalah / Alif dan basmalah. hukum bekerjasama).

Lam Syamsiah Dan Qamariah) 1.5.3 Menerangkan hukum Alif Lam - latih tubi dalam EMK
Syamsiah dan Alif Lam kumpulan - Nilai murni
Qamariah - kelestarian global

1.6 Ayat 1- 7 Surah Al – Fatihah 1.6.1. Membaca ayat 1-7 Surah Al - guru Elemen Perpaduan
(Kefahaman) Fatihah dengan betul, memperdengarkan - Menerima
bertajwid, lancar dan fasih. kepelbagaian
nasyid al-fatihah. (sanggup
1.6.2. Menghafaz ayat 1-7 Surah al - flash card bekerjasama)
Fatihah dengan betul,
bertajwid, lancar dan fasih maksud EMK
terjemahan ayat. - Nilai Murni
1.6.3. Menyatakan terjemahan ayat. - pembentangan i- - Alam sekitar
1.6.4. Menerangkan perkara-perkara Think
Elemen Perpaduan
berikut : - konstektual Menghormati
1. Pujian hanya kepada Allah Taala. KBAT kepelbagaian
2. Beriman kepada Hari Akhirat. (berhemah tinggi)
3. Menyembah Allah dan meminta
29 | H a l a m a n

pertolongan daripadanya.
4. Jalan yang diredhai Allah
1.6.5. Menghuraikan pengajaran ayat

1-7 Surah al Fatihah dan
menghubungkaitkannya
dengan kehidupan.
1.6.6. Memulakan sesuatu amalan
dengan Basmalah.
1.6.7. Mengamalkan ayat 1-7 Surah
al- Fatihah dalam kehidupan
harian dengan beradab dan
istiqamah.

4.1 Fekah : Konsep Ibadat Dan 4.1.1. Menjelaskan konsep ibadat - Perbincangan EMK
Jenis – Jenis Hukum Dalam dari aspek maksud ibadat kumpulan - Nilai murni (taat)
khusus dan ibadat umum.
Islam - Gallery walk Elemen Perpaduan
4.1.2. Menjelaskan maksud hukum- - Pembentangan - menghormati
hukum berikut berserta contoh: kepelbagaian
dan soal jawab (menghargai
vi. Wajib secara lisan walaupun berbeza
vii. Sunat agama dan bangsa)
viii. Harus
ix. Makruh EMK
x. Haram - Nilai murni (taat)

MINGGU 26 4.1 Fekah : Konsep Ibadat Dan 4.1.3. Menghuraikan hubungkait - Penyelesaian Elemen Perpaduan
Jenis – Jenis Hukum Dalam hukum di atas dengan amalan masalah (KBAT) - menghormati
15 - 19 JULAI harian murid berserta hikmah. dalam kumpulan kepelbagaian
(menghargai
2019 Islam 4.1.4. Mengamalkan tuntutan hukum- - Pembentangan walaupun berbeza
hukum islam secara istiqamah. jawapan dan ahli agama dan bangsa)
kumpulan lain 30 | H a l a m a n
menyemak

jawapan rakan

1.2 Ayat 201 Surah al- Baqarah 1.2.1. Membca ayat 201 Surah al - membaca ayat EMK
(Bacaan dan Hafazan) Baqarah dengan betul dan secara beramai- - Nilai murni (taat)
bertajwid ramai dengan
4.2 Fekah: Konsep Bersuci bimbingan. Elemen Perpaduan
(Toharah) 1.2.2. Menyatakan inti sari ayat. - Menerima
1.2.3. Menghafaz ayat 201 Surah al - membaca kepelbagaian
potongan ayat (sanggup
Baqarah dengan betul dan secara berulang- bekerjasama)
bertajwid. ulang.
1.2.4. Mengamalkan ayat 210 Surah EMK:
al Baqarah dalam solat dan - pelajar Kelestarian Alam
zikir secara beradab dan menghafaz dalam Sekitar/
istiqamah. kumpulan menghargai
(mentor mentee) air/menjaga alam
sekitar
4.2.1. Menyatakan maksud hukum 1. Bahan maujud
dan dalil naqli bersuci (taharah) (alat-alat bersuci) TMK:
4.2.2. Menyatakan alat-alat bersuci 2. Perbincangan Alat-alat bersuci
4.2.3. Menerangkan jenis-jenis air 3. Soal-jawab EMK:
berserta contoh Kelestarian Alam
Sekitar/
4.2 Fekah: Konsep Bersuci 4.2.4. Menerangkan perbezaan di 1.Perbincangan menghargai
(Toharah) antara suci dan bersih menurut dan air/menjaga alam
islam. pembentangan sekitar
4.2.5. Menerangkan kepentingan 2. penyelesaian
bersuci terhadap diri dan masalah (KBAT) 31 | H a l a m a n
persekitaran
4.2.6. Mengamalkan amalan bersuci
dalam kehidupan secara beradab
dan istiqamah.

MINGGU 27 1.5 TAJWID : Wajib Al Ghunnah 1.5.4. Menerangkan hukum wajibal -penerangan - Nilai murni
ghunnah dan fawatihul suwar hukum - kelestarian global
22 - 26 Dan Fawatih Al Suwar - tunjuk cara
bacaan Elemen Perpaduan
JULAI 2019 -semakan guru - Menerima
kepelbagaian
1.3 Surah Al- Baqarah 255 Murid boleh: -membaca ayat (sanggup
(Bacaan) 1.3.1 Membaca ayat 255 hingga secara beramai- bekerjasama)
ramai dengan - Nilai murni (taat)
1.3 Surah Al- Baqarah 255 257 surah al-Baqarah dengan bimbingan.
(Hafazan) betul dan bertajwid. -membaca Elemen Perpaduan
1.3.2 Menyatakan intisari ayat. potongan ayat - Menerima
4.3 Fekah : Jenis Najis Dan Cara secara berulang- kepelbagaian
Menyucikan 1.3.3 Menghafaz ayat 255 hingga ulang. (sanggup
257 surah al-Baqarah dengan - pelajar bekerjasama)
betul dan bertajwid. menghafaz dalam
kumpulan (mentor - Nilai murni (taat)
1.3.4 Mengamalkan ayat 255 mentee)
hingga 257 surah al-Baqarah - ulangan hafazan Elemen Perpaduan
dalam solat dan zikir secara ayat spontan - Menerima
beradab dan istiqamah. sebelum pdp. kepelbagaian
(sanggup
Murid dapat: 1. Murid tunjuk amali bekerjasama)
4.3.1 Menyatakan maksud najis cara menyucikan
najis dan soal EMK:
mukhaffafah, mutawasitah, jawab Kelestarian Alam
dan mughallazah. Sekitar/menjaga
4.3.2 Menunjukkan cara menyuci kebersihan
setiap jenis najis.

32 | H a l a m a n

MINGGU 28 4.3 Fekah : Jenis Najis Dan Cara 4.3.3 Menerangkan cara 1. Tunjuk Cara Simulasi EMK:
menyamak kulit binatang. 2. Menjawab Kelestarian Alam
29-2 OGOS Menyucikan lembaran soalan Sekitar/menjaga
4.3.4 Peka terhadap najis dan yang diedarkan kebersihan
2019 berusaha membersihkannya
dengan istiqamah. - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
1.3 Surah Al- Baqarah 256 mana – mana qari
(Bacaan) 1.3.1 Membaca ayat 256 surah Al- - bacaan secara Elemen Perpaduan
Baqarah dengan betul dan bertajwid beramai – ramai - Menerima
1.3.2 Menyatakan maksud ayat 256 - bacaan individu kepelbagaian
Surah Al- Baqarah di hadapan guru (sanggup
bekerjasama)
4.4 Fekah : Istinjak 4.4.1 menyatakan maksud , hukum, - soal jawab EMK:
dalil naqli serta alat – alat istinjak Kelestarian Alam
- simulasi cara Sekitar/menjaga
4.4.2 Menjelaskan kepentingan kebersihan/
istinjak kreativiti dan
beristinjak inovasi alat-alat
- pelajar membawa istinjak
4.4.3 Melakukan tunjuk cara alat – alat istinjak
beristinjak dengan alat – alat istinjak - Nilai murni (taat)
- perbincangan
secara betul Elemen Perpaduan
4.4.4 Menerangkan adab – adab dalam kumpulan - Menerima
qada’ hajat tentang adab – kepelbagaian
adab qada’ hajat (sanggup
4.4.5 Mengamalkan istinjak yang bekerjasama).

sempurna secara beradab dan

istiqamah

1.3 Surah Al- Baqarah 256 - bacaan ulang –
(Hafazan) ulang
- kad imbasan
- susun ayat

33 | H a l a m a n

MINGGU 29 1.7 Ayat Bacaan : 1.7 Ayat 34 – 37 Murid boleh; -memilih naqib - Nilai murni (taat)
5-9 OGOS Surah Al- Baqarah 1.7.1 Membaca ayat 34 hingga 37 sebagai Elemen Perpaduan
surah Al-Baqarah dengan betul dan pembimbing - Menerima
2019 bertajwid. - flash card kepelbagaian
1.7.2 Menyatakan terjemahan ayat. terjemahan ayat (sanggup
bekerjasama)
*10 -18 1.7 Ayat Kefahaman : Kepatuhan 1.7.3 Menjelaskan ketaatan malaikat - sumbang saran
OGOS Malaikat Dan Kederhakaan Iblis dan penderhakaan iblis. - lakonan - Nilai murni
2019 (Ayat 34 – 37 Surah Al- 1.7.4 Menerangkan perintah dan - soal jawab - Patriotisme
Baqarah larangan Allah SWT kepada nabi Elemen Perpaduan
CUTI Adam a.s dan isterinya. - Menghormati
PERTENG 1.5 Tajwid 1.7.5 Menghuraikan cara-cara kepelbagaian
syaitan menyesatkan manusia serta (tingkahlaku yang
AHAN cara-cara menghindari godaan berhemah tinggi)
PENGGAL syaitan.
1.7.6 Menghuraikan pengajaran ayat - Nilai murni (taat)
2 34 hingga 37 surah Al-Baqarah dan Elemen Perpaduan
menghubungkaitkannya dengan - Menerima
kehidupan. kepelbagaian
1.7.7 Muhasabah diri mengeni sifat (sanggup
ketaatan dan penderhakaan bekerjasama)
terhadap Allah SWT.
1.7.8 Mendidik diri menjauhi sifat 34 | H a l a m a n
takbur dengan beradab dan
istiqamah.

Murid boleh;
1.5.5 Mengenalpasti dan menyebut
cara bacaan 34okum tajwid di atas
dalam ayat al-Quran terpilih.
1.5.6 Mengamalkan hokum takwid di
atas dalam bacaan dengan beradab
dan istiqamah.

4.5 Fekah : Wudhuk  Murid boleh: 1. Akses kendiri EMK:
4.5.1 Menyatakan maksud, 35okum, 2. Perbincangan Kelestarian Global
MINGGU 30 4.5 Fekah : Wudhuk dan /menghargai air
19 - 23 dalil naqli serta rukun-rukun pembentangan
wudhuk. Nilai murni/
OGOS 2019 4.5.2 Menjelaskan kelebihan mmenjaga
wudhuk dari sudut sains. kebersihan rohani
4.5 Fekah : Wudhuk
4.5.3 Menyenaraikan perkara- 1. Perbincangan EMK:
1.3 Surah Al- Baqarah 257 perkara sunat dan makruh dan Kelestarian Global
(Bacaan) ketika berwudhuk. pembentangan /menghargai air

1.3 Surah Al- Baqarah 257 4.5.4 Menyatakan perkara-perkara Nilai murni/
(Hafazan) yang membatalkan wudhuk. mmenjaga
kebersihan rohani

 Murid boleh: 1.Tunjuk cara Amali EMK:
4.5.5 Menunjukkan cara-cara Kelestarian Global
/menghargai air
berwudhuk yang sempurna.
4.5.6 Menerangkan hikmah Nilai murni/
mmenjaga
berwudhuk. kebersihan rohani
4.5.7 Melazimi berwudhuk dengan
- bacaan guru / - Nilai murni (taat)
sempurna secara beradab mana – mana qari Elemen Perpaduan
dan istiqamah. - bacaan secara - Menerima
beramai – ramai kepelbagaian
 Murid boleh: (sanggup
1.3.1 Membaca ayat 257 Surah Al- - bacaan individu bekerjasama)
di hadapan guru - Nilai murni (taat)
Baqarah dengan betul dan
bertajwid. - pelajar Elemen Perpaduan
1.3.2 Menyatakan intisari ayat. menghafaz dalam
kumpulan (mentor 35 | H a l a m a n
1.3.5 Membaca ayat 255 – 257 mentee)
1.3.6 Surah Al-Baqarah dengan
betul dan bertajwid.
Menyatakan intisari ayat.

MINGGU 31 1.8 Surah Al- Baqarah 155 – 156 1.3.7 Menghafaz ayat 255 – 257 - pelajar - Menerima
26 - 30 (Bacaan) Surah Al-Baqarah dengan mendengar kepelbagaian
betul dan bertajwid. bacaan dari (sanggup
OGOS 2019 komputer bekerjasama).
1.3.8 Mengamalkan ayat 255 – 257 - ikut baca
Surah Al-Baqarah dalam - Nilai murni (taat)
Elemen Perpaduan
solat dan zikir secara - Menerima
beradab dan istiqomah. kepelbagaian
1.8.1 Membaca ayat 155 – 156 (sanggup
Surah Al- Baqarah dengan betul dan bekerjasama)
bertajwid - Nilai Murni
1.8.2 Menyatakan terjemahan ayat - Alam sekitar
Elemen Perpaduan
1.8 Surah Al- Baqarah 155 – 156 1.8.3 Menyatakan contoh musibah - sumbang saran - Mengurus
(Kefahaman) : Sabar berdasarkan ayat 155 – 156 - lakonan kepelbagaian
Menghadapi Ujian Allah Swt 1.8.4 Menjelaskan cara menghadapi - soal jawab (Rasional)
musibah menurut Islam
1.8.5 Menerangkan hikmah disebalik EMK:
ujian yang diturunkan oleh Alah Nilai
kepada manusia murni/kebersihan
1.8.6 Menghuraikan pengajaran ayat rohani
155 dan 156 surah Al- Baqarah dan
menghubungkaitkan dengan 36 | H a l a m a n
kehidupan
1.8.7 Mengamalkan sifat redha
dengan segala ketentuan Allah SWT
dalam kehidupan harian dengan
beradab dan istiqamah

4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.1 Menyatakan maksud dan dalil 1. Akses kendiri
2. Perbincangan
naqli mandi wajib dan
4.6.2 Menjelaskan perkara – perkara pembentangan

yang mewajibkan mandi

4.6.3 mengenal pasti perkara yang
dilarang semasa berhadas besar

4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.4 Menerangkan rukun mandi 1.Galery walk EMK:
wajib 2. Perbincangan Nilai
4.6.5 Menunjuk cara mandi wajib dan perbentangan murni/kebersihan
yang betul rohani
4.6.6 Mengenal pasti perkara –
perkara sunat ketika mandi wajib EMK:
4.6.7 menerangkan hikmah mandi Kreativiti dan
wajib dan mengaitkan dengan inovasi
kehidupan

MINGGU 32 4.6 Fekah : Mandi Wajib 4.6.8 Menyatakan mandi – mandi 1. Tunjuk cara amali
2-6 sunat
4.6.9 Menyempurnakan mandi wajib
SEPTEMBER wajib dan melazimi mandi secara
2019 istiqamah

1.4 Ayat Bacaan : Surah Al- Murid boleh: - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
Baqarah 284 1.4.1 Membaca ayat 284 hingga mana – mana qari
Elemen Perpaduan
286 surah al-Baqarah dengan - bacaan secara - Menerima
betul dan bertajwid. beramai – ramai kepelbagaian
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. (sanggup
- bacaan individu bekerjasama)
- Nilai murni (taat)
di hadapan guru Elemen Perpaduan
- Menerima
Ayat Hafazan : Surah Al- 1.4.3 Menghafaz ayat 284 hingga - pelajar kepelbagaian
Baqarah 284 286 surah al-Baqarah dengan menghafaz dalam (sanggup
betul dan bertajwid. kumpulan (mentor bekerjasama).
4.7 Fekah : Solat mentee)
1.4.4 Mengamalkan ayat 284-286 EMK:
surah al-Baqarah dalam solat 1. Akses kendiri
dan zikir secara beradab dan 37 | H a l a m a n
istiqamah.

Murid boleh:

4.7.1 Menyatakan maksud solat. 2. Perbincangan Nilai Murni
4.7.2 Menjelaskan dalil naqli dan - Taat dan
pembentangan berdisiplin
berkaitan kewajipan solat
fardu. Sains dan
4.7.3 Menerangkan akibat Teknologi
meninggalkan solat fardu -Kelebihan solat
beserta dalil naqli.
4.7.4 Menyatakan syarat-syarat Mengurus
wajib solat. kepelbagaian
4.7.5 Menyatakan syarat-syarat -amanah
sah solat.
EMK:
MINGGU 33 4.7 Fekah : Solat 4.7.6 Menjelaskan rukun-rukun 1.Galery walk Nilai Murni
9-13 solat. 2. Perbincangan - Taat dan
dan perbentangan berdisiplin
SEPTEMBER 4.7.7 Menjelaskan perbezaan sunat
2019 ab’ad dengan sunat haiah. Sains dan
Teknologi
4.7.8 Menyatakan perkara-perkara -Kelebihan solat
yang membatalkan solat.
Mengurus
1.4 Ayat Bacaan : Surah Al-  Murid boleh: - bacaan guru / kepelbagaian
Baqarah 285 1.4.1 Membaca ayat 285 Surah Al- mana – mana qari -amanah
- Nilai murni (taat)
1.4 Ayat Hafazan : Surah Al- Baqarah dengan betul dan - bacaan secara
Baqarah 285 bertajwid. beramai – ramai Elemen Perpaduan
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. - Menerima
- bacaan individu kepelbagaian
(sanggup
di hadapan guru bekerjasama)
- Nilai murni (taat)
 Murid boleh: - pelajar
1.4.3 Menghafaz ayat 285 Surah Al- menghafaz dalam Elemen Perpaduan

Baqarah dengan betul dan 38 | H a l a m a n

4.7 Fekah : Solat bertajwid. kumpulan (mentor - Menerima
1.4.4 Mengamalkan ayat 285 Surah mentee) kepelbagaian
(sanggup
Al-Baqarah dalam solat dan 1.Penyelesaian bekerjasama).
zikir secara beradab dan masalah (KBAT)
istiqamah. 2. Pembentangan EMK:
Nilai Murni
 Murid boleh: - Taat dan
4.7.9 Menerangkan hikmah solat berdisiplin

dalam kehidupan mukmin. Sains dan
4.7.10 Menjelaskan kelebihan solat Teknologi
-Kelebihan solat
dari sudut sains.

MINGGU 34 4.7 Fekah : Solat 4.7.11Melaksanakan amali solat Tunjuk cara amali Mengurus
16-20 fardhu. kepelbagaian
-amanah
SEPTEMBER EMK:
2019 Nilai Murni
- Taat dan
berdisiplin

4.7 Fekah : Solat  Murid boleh: 1.Galery walk EMK:
4.7.12Menjelaskan maksud 2. Perbincangan Nilai Murni
dan perbentangan - Taat dan
khusyuk dalam solat dan berdisiplin
kepentingannya.
4.7.13 Menjelaskan peranan hati, Sains dan
akal dan anggota untuk Teknologi
khusyuk dalam solat. -Kelebihan solat
4.7.14 Menerangkan perkara-
perkara yang menghalang Mengurus
khusyuk solat. kepelbagaian
4.7.15 istiqamah dalam -amanah
menunaikan solat fardhu
39 | H a l a m a n

dengan sempurna dan

khusyuk.

MINGGU 35 1.4 Ayat Bacaan : Surah Al- 1.4.1 Membaca ayat 286 Surah al- - bacaan guru / - Nilai murni (taat)
23 - 27 Baqarah 286 Elemen Perpaduan
Baqarah dengan betul dan mana – mana qari - Menerima
OKTOBER kepelbagaian
2019 bertajwid. - bacaan secara (sanggup
1.4.2 Menyatakan intisari ayat. beramai – ramai bekerjasama)
- Nilai murni (taat)
- bacaan individu Elemen Perpaduan
- Menerima
di hadapan guru kepelbagaian
(sanggup
1.4 Ayat Hafazan : Surah Al- 1.4.3 Menghafaz ayat 286 Surah - pelajar bekerjasama).
Baqarah 286
al-Baqarah dengan betul dan menghafaz dalam

bertajwid. kumpulan (mentor

1.4.4 Mengamalkan ayat 284-86 mentee)

Surah al-Baqarah dalam

solat dan zikir secara beradab

dan istiqomah.

MINGGU 36 MENGHAFAZ AYAT-AYAT HAFAZAN
30
PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AL-QURAN DAN HADIS)
SEPTEMBER- PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AKIDAH DAN FEKAH)
4 OKTOBER

2019

MINGGU 37 PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK ISLAMIAH)
7-11 MENGHAFAZ AYAT-AYAT HAFAZAN

OKTOBER PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AL-QURAN DAN HADIS)
2019 PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AKIDAH DAN FEKAH)

PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK ISLAMIAH)
40 | H a l a m a n

MINGGU 38 PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AL-QURAN DAN HADIS)
14 - 18 PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AKIDAH DAN FEKAH)

OKTOBER PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK ISLAMIAH)
2019 18-24 OKTOBER 2019 (PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / PENTAKSIRAN SUMATIF 3)

MINGGU 39 MENGHAFAZ AYAT-AYAT HAFAZAN DAN PAFA
21-25
PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AL-QURAN DAN HADIS)
OKTOBER
2019 PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (AKIDAH DAN FEKAH)

MINGGU 40 PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN (SIRAH NABAWIYYAH DAN AKHLAK ISLAMIAH)
28 MENGHAFAZ AYAT-AYAT HAFAZAN DAN PAFA
41 | H a l a m a n
OKTOBER-1
NOVEMBER

2019
MINGGU 41

4-8
NOVEMBER

2019
MINGGU 42

11-15
NOVEMBER

2019
MINGGU 43

18-22 CUTI AKHIR TAHUN 2019
NOVEMBER

2019
*23
NOVEMBER-
31
DISEMBER
2019

42 | H a l a m a n


Click to View FlipBook Version