The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by watsameeschool1, 2022-06-09 12:22:23

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2564

Keywords: แผนปี 64

ปงี บประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ ารคำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับน้ี ทางโรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอทุ ิศ) ได้จัดทำข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ

ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แนวนโยบายกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขน้ั พ้นื ฐาน สำนักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสงขลา เขต 1 และแผนกลยุทธ์ของโรงเรยี น

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการเล่มน้ีจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพตามท่ีทุกคนมุ่งหวังและขอขอบคุณครูทุกคนที่ได้ตั้งใจ อุทิศเวลา และเสียสละจนแผนปฏิบัติการประจำปีสำเร็จ
สมบรู ณ์ไว้ ณ โอกาสนี้

โรงเรยี นวดั สามี (ปุญญมุนีอุทิศ)

เร่อื ง สารบญั ข
สว่ นท่ี 1
ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนนิ งานในรอบปีทผ่ี ่านมา หน้า
ส่วนท่ี 2 เขตบริการ
ส่วนท่ี ๓ ประวัตคิ วามเปน็ มาของโรงเรียน 1
ส่วนท่ี ๔ ขอ้ มูลจำนวนนักเรยี นและช้นั เรยี น 1
ขอ้ มูลอาคารสถานท่ี 2
สว่ นท่ี ๕ จำนวนข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา 2
แหลง่ เรยี นรภู้ ูมปิ ัญญาท้องถิ่น 3
ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผา่ นมา 3
ทิศทางการพฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษา 4
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ขอ้ เสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 7
คำขวญั วสิ ัยทศั น์ พันธกิจ อตั ลกั ษณ์ เอกลกั ษณ์ เปา้ ประสงค์ กำหนดกลยทุ ธ์ 8
แผนงาน โครงการตามแผนปฏบิ ตั ิการปงี บประมาณ 2565 12
แผนการใชจ้ า่ ยเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจา่ ย 17
โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 17
โครงการยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์
โครงการพฒั นาพ้ืนฐานเด็กปฐมวยั 22
โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยมอนั พงึ ประสงค์ 28
โครงการพฒั นาสุขภาพกาย และสุขภาพจติ 31
โครงการพฒั นาบุคลากรให้มคี ุณภาพส่มู าตรฐานวชิ าชพี 38
โครงการพัฒนาระบบประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษา 43
โครงการอาหารกลางวัน 48
โครงการอาหารเสริม (นม) 58
การกำกบั ตดิ ตาม 61
การกำกบั ติดตาม/การประเมินผล/การตรวจสอบ
การรายงานผล 64
ภาคผนวก 65
บนั ทกึ ให้ความเหน็ ชอบการใช้แผนปฏิบตั กิ าร
คณะผจู้ ดั ทำ ค
คำสั่งแตง่ ต้งั คณะทำงาน ง


ส่วนท่ี 1
ข้อมูลพืน้ ฐาน ผลการดำเนนิ งานในรอบปที ผ่ี า่ นมา

1. เขตบรกิ าร
โรงเรยี นวดั สามี (ปญุ ญมุนีอุทิศ) รับผดิ ชอบพื้นท่ีเขตบริการ ๑ หมู่บ้าน ตำบลพงั ยาง อำเภอระโนด

จงั หวดั สงขลา

๒. ประวตั ิและความเปน็ มาของโรงเรียน
ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. 2475 โดยการนำของพ่อท่านขุนกาฬสุวรรณ ธรรมการ อำเภอระ

โนด สมัยน้ัน และพระครูตุดปุญญมุนีอุทิศ เจ้าอาวาสวดั สามี โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานท่ีเรียน มีพระภิกษุเป็น
ผสู้ อน โดยไมไ่ ด้รับเงนิ เดอื น

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475 กระทรวงธรรมการได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียน เป็นโรงเรียนประชาบาล
ต่อมา พ.ศ. 2500 ท่านพระครูตุดปุญญมุนีอุทิศ เจ้าอาวาสวัดสามี ได้สละเงินส่วนตัวสร้างโรงเรียนอาคารเรียน
1 หลัง เป็นแบบพิเศษ 2 ชน้ั 4 ห้องเรยี น

วันท่ี 24 ตุลาคม 2517 อาคารหลังเดิมชำรุด ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณมาสร้างอาคารเรียน
แบบ ป.1ก ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 200,000 บาท และทางโรงเรียนก็หาเงินมาสมทบอีก
10,000 บาท สรา้ งเสรจ็ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2518 ใชเ้ ปน็ ท่เี รียนเม่อื วันที่ 11 พฤษภาคม 2518

ต่อมา พ.ศ. 2521 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารช่ัวคราว ขนาด 3 ห้องเรียน
1 ห้องพิเศษ

พ.ศ. 2522 ไดร้ บั งบประมาณกอ่ สร้างอาคาร แบบ 017 ขนาด 2 ช้ัน 8 หอ้ งเรียน

พ.ศ. 2527 ได้รบั งบประมาณก่อสรา้ งอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 201/26 ขนาดกว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร

พ.ศ. 2551 ได้สนับสนุนเงินจากชุมชนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณโรงเรียน ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 200 เมตร

พ.ศ. 2552 ไดร้ ับงบประมาณจากทางราชการสร้างสว้ มแบบ จำนวน 4 ทีน่ ่งั
- ได้จดั สรา้ งทางเทา้ เข้าห้องสว้ ม ความยาว 32 เมตร กว้าง 1.20 เมตร
- จดั ทำครู ะบายนำ้ ความยาว 200 เมตร

โรงเรียนวดั สามี ได้เปิดทำการสอนตง้ั แตเ่ ร่มิ ก่อสร้างจนถงึ ปัจจุบนั รวมเปน็ เวลา 82 ปี

เม่อื วันท่ี ๓๐ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นางละมุล ไกรดษิ ฐ์ ไดร้ ับการแตง่ ต้ังใหร้ ักษาราชการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒ นายปรีชา วฒุ พิ ันธ์ุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยเข้ารายงานตวั
รบั ตำแหน่ง เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปจั จบุ ัน

ปจั จบุ ันมีนางละมุล ไกรดษิ ฐ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรยี น จำนวน 1 คน ครทู ้ังหมด ๕ คน
มนี ักเรียนทัง้ หมด 69 คน

2

๓. ขอ้ มูลจำนวนนักเรยี นและชนั้ เรยี น ปกี ารศกึ ษา 25๖3

ข้อมูลระดับช้นั จำนวนหอ้ ง ชาย จำนวนนักเรยี น รวม

อนบุ าล ๒ 1 4 หญิง 6
อนุบาล ๓ 1 6 12
รวมระดับช้นั อนุบาล 2 10 2 18
ประถมศกึ ษาปีที่ 1 1 2 6 7
ประถมศึกษาปที ่ี 2 1 6 8 7
ประถมศึกษาปที ี่ 3 1 6 5 14
ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 1 4 1 9
ประถมศกึ ษาปที ่ี 5 1 3 8 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 5 9
รวมระดับชนั้ ประถมศกึ ษา 6 26 2 51
8 36 4 69
รวมท้ังส้นิ 25
33

๔. ขอ้ มูลอาคารสถานท่ี ปีการศกึ ษา 25๖3

ท่ี รายการ แบบ สรา้ งเมอ่ื งบประมาณ
1. อาคารเรียน ป1ก 24 ต.ค. 2517 260,000
2. อาคารเรยี น สข/อ1/002 18 ต.ค. 2521 100,500
3. อาคารเรียน 017 3 ก.ย. 2522 426,500
4. อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/28 3 ก.พ. 2527 260,000
5. สว้ มขนาด 2 ทีน่ ่งั สข./ส001 6 ส.ค. 2522 11,000
6. สว้ ม ขนาด 4 ท่ีนั่ง (รหสั 100000112180) สปช.604/45 22 เม.ย. 2552 242,000
7. ถงั นำ้ ฝน (บริจาค) 10 ธ.ค. 2521 5,000
8. ถงั นำ้ ฝน - 2541 60,000
9. ลานกีฬา กรมโยธาธิการ 18 ก.ย. 2543 100,000
10. พระพทุ ธรปู กรมพลศกึ ษา 2552 10,000

-

3

๕. จำนวนขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 25๖3

ตำแหนง่ ชาย หญงิ รวม หมายเหตุ

1. ผู้บริหาร และผู้ช่วยผบู้ รหิ าร ---
- ๕๕
2. ครปู ระจำการ ---
3. พนกั งานราชการ - ๒๒
4. ครอู ัตราจา้ ง - 11
5. เจา้ หน้าทธ่ี รุ การโรงเรยี น 1-1
5. นักการภารโรง
189
รวม

๖. แหลง่ เรียนรู้ภูมิปญั ญาทอ้ งถิ่น
1. ห้องสมุดมีขนาด 54 ตารางเมตรหนังสอื ท้ังหมด 2,500 เล่มจำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด ในปีการศกึ ษานี้คดิ เป็น
๓0 คน / วัน
2. แหล่งเรยี นรภู้ ายในโรงเรยี น (นอกจากหอ้ งสมดุ ) ไดแ้ ก่
2.1 หอ้ งพยาบาล, ห้องส่ือ
2.2 แปลงไม้ดอกไม้ประดบั , สนามเด็กเลน่
2.3 สนามฟตุ บอล,สนามวอลเลยบ์ อล, อาคารอเนกประสงค์
2.4 สวนหยอ่ ม, หอ้ งคอมพวิ เตอร์
2.5 โรงอาหาร ฯลฯ
3. แหลง่ เรยี นรภู้ ายนอกโรงเรยี น ได้แก่
3.1 สวนนกบา้ นกำนัน
3.2 วัดสามี, วดั ดอกสร้อย ฯลฯ
3.3 สวนเศรษฐกิจพอเพยี งของป่ตู ้วน

ตารางแสดงแหลง่ เรียนรภู้ ายในและภายนอกสถานศึกษาแหล่งเรียนรภู้ ายใน/แหลง่ เรยี นรภู้ ายนอก

ชอ่ื แหล่งเรยี นรู้ สถิตกิ ารใช้ แหลง่ เรียนรูภ้ ายนอก / สถติ ิการใช้
จำนวนคร้งั /ปี ชือ่ แหล่งเรียนรู้ จำนวนครง้ั / ปี
2.1 หอ้ งพยาบาล
2.2 แปลงไม้ดอกไม้ประดบั 20 วัดสามี 40
2.3 สนามฟตุ บอล 200 สวนนกบ้านกำนัน, สวนปู่ต้วน 10
2.4 สวนหยอ่ ม 200 อบต. 5
2.5 แปลงปลูกผกั ฯลฯ 200 โรงพยาบาลชมุ ชน 5
200 วดั ดอกสร้อย ๕

4

๗. ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่ ่านมา
ผลงานดีเดน่ ปี พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ ชอ่ื นักเรยี น ชื่อผฝู้ ึกซ้อม ระดับรางวลั /ช่ือรางวลั หนว่ ยงานท่ี

ท่ไี ด้รบั มอบรางวลั

1 เดก็ ชายแทนคุณ อยทู่ อง นางละมลุ ไกรดิษฐ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โรงเรยี นระโนด
(ระดับชัน้ ป. 1 -6) วิทยา
ระดบั เหรยี ญทอง

2 เดก็ ชายนพรัตน์ ปรีชานุกิจ นางศุภลักษณ์ คงแก้ว นิทานหนา้ เดียว “ตามรอย โรงเรยี นระโนด
พอ่ สบื ต่อศาสน์ ชาติมั่นคง”

(ระดบั ชั้น ป. 1 -6) วิทยา

ระดับเหรยี ญทอง

3 เด็กชายศิรวทิ ย์ ศาลาสขุ ตา นางศภุ ลักษณ์ คงแกว้ คัดลายมอื โรงเรยี นระโนด
(ระดบั ชั้น ป. 4 -6) วิทยา
ระดบั เหรยี ญทองแดง

4 เด็กหญิงณฐั ณิชา เพชรประดับ นางพวงทิพย์ วงศส์ วุ รรณ ตอบปัญหาสขุ ศึกษาและ โรงเรียนระโนด
เดก็ ชายธัญลกั ษณ์ พวงเพชร พละศึกษา

(ระดบั ชัน้ ป. 1 -6) วิทยา

ระดบั เหรียญทอง

5 เด็กหญงิ พชิ ชาพร กาเล่ยี ง นางละมลุ ไกรดิษฐ์ วาดภาพระบายสี โรงเรียนระโนด
(ไทยแลนด์ 4.0) วิทยา
(ระดับชั้น ป. 1 -3)

ระดบั เหรยี ญทอง

เด็กหญงิ นันต์นภัส ไพจิตรจนิ ดา สวดมนตห์ มู่

เดก็ หญงิ ศวิ ารัตน์ แซ่เฮง ทำนองสรภญั ญะ โรงเรียนระโนด
(ระดับชน้ั ป. 4 -6) วทิ ยา
6 เดก็ หญิงชมพูนทุ จันทรตั น์ นางละมุล ไกรดษิ ฐ์ ระดบั เหรยี ญทอง
เดก็ หญงิ นำ้ เพชร หนูปาน

เดก็ ชายอุดมศกั ด์ิ อนิ ทรว์ ิเชียร

เดก็ หญงิ ทิพพาวรรณ จันทรัตน์

7 เดก็ หญงิ ณนั ชิดา สวุ รรณรัตน์ นางสาวสานดี ะ๊ หะยแี ยนา เลา่ นทิ านคณุ ธรรม โรงเรยี นระโนด
(ระดับช้ัน ป. 1 -3) วิทยา
ระดับเหรียญทอง

5

ผลงานดเี ด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖3

ลำดบั ท่ี รายการแข่งขัน เหรยี ญ หมายเหตุ

1 นิทานหนา้ เดยี ว “ตามรอยพ่อสืบต่อศาสน์ ชาติม่ันคง” ทอง
2 คดั ลายมือ ทองแดง
3 เล่านิทานคณุ ธรรม
4 สวดมนตห์ มูท่ ำนองสรภัญญะ ทอง
5 ตอบปญั หาสขุ ศึกษาและพละศกึ ษา ทอง
6 วาดภาพระบายสี (ไทยแลนด์ 4.0) ทอง
7 ประกวดรอ้ งเพลงลูกทงุ่ (ชาย) ทอง
8 วาดภาพระบายสี ทอง
ทองแดง

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวดั สามี (ปุญญมนุ ีอทุ ศิ )
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพอื่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

( ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตวั บง่ ชี้)
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ไดแ้ ก่

มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพเด็ก
๑.๑ มพี ัฒนาการดา้ นร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสัยทีด่ ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มพี ัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณไ์ ด้
๑.๓ มีพัฒนาการดา้ นสังคม ช่วยเหลอื ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มพี ัฒนาการด้านสติปญั ญา สอื่ สารได้ มีทักษะการคิดพืน้ ฐาน และแสวงหาความรไู้ ด้

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ
๒.๑ มหี ลักสูตรครอบคลมุ พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคลอ้ งกับบริบทของท้องถ่ิน
๒.๒ จัดครูใหเ้ พียงพอกับชน้ั เรยี น
๒.๓ ส่งเสรมิ ให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้ นการจดั ประสบการณ์
๒.๔ จดั สภาพแวดลอ้ มและสื่อ เพ่ือการเรียนรู้อยา่ งปลอดภยั และเพียงพอ
๒.๕ ให้บรกิ ารสื่อเทคโนโลยสี ารสนเทศ และสื่อเพ่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนนุ การจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดิ โอกาสที่ผ้ทู เ่ี ก่ียวข้องทุกฝา่ ยมสี ่วนรว่ ม

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเปน็ สำคญั
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่สี ่งเสริมใหเ้ ดก็ มพี ฒั นาการทุกดา้ นอยา่ งสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สรา้ งโอกาสให้เดก็ ได้รบั ประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏบิ ัตอิ ย่างมีความสขุ
๓.๓ จดั บรรยากาศทเ่ี อ้ือต่อการเรยี นรใู้ ช้ส่อื และเทคโนโลยีที่เหมาะกับวยั
๓.๔ ประเมินพฒั นาการเดก็ ตามสภาพจรงิ และนำผลการประเมนิ พัฒนาการเด็กไปปรบั ปรุง
จดั ประสบการณแ์ ละพัฒนาเดก็

6

มาตรฐานการศกึ ษา ระดับการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน ( ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบ่งช้)ี
มาตรฐานการศึกษา ระดบั การศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจี ำนวน ๓ มาตรฐาน ไดแ้ ก่

มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผู้เรยี น
๑.๑ ผลสัมฤทธท์ิ างวชิ าการของผเู้ รยี น
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นน้ ผเู้ รียนเป็นสำคญั
แตล่ ะมาตรฐานมีรายละเอียด ดงั น้ี

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
๑.๑ ผลสมั ฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รยี น
๑) มคี วามสามารถในการอา่ น การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ
๒) มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คิดอยา่ งมีวิจารณญาณ อภปิ รายแลกเปลี่ยน
ความคดิ เห็น และแก้ปัญหา
๓) มคี วามสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม
๔) มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร
๕) มีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นตามหลักสตู รสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทกั ษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิ ่ีดีตอ่ งานอาชีพ
๑.๒ คณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์
๑) การมคี ุณลกั ษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
๒) ความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเปน็ ไทย
๓) การยอมรบั ทจ่ี ะอย่รู ว่ มกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สขุ ภาวะทางร่างกายและจิตสงั คม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ
๒.๑ มีเป้าหมายวสิ ยั ทัศน์และพนั ธกิจที่สถานศกึ ษากำหนดชดั เจน
๒.๒ มีระบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา
๒.๓ ดำเนนิ งานพฒั นาวิชาการทเ่ี น้นคณุ ภาพผ้เู รยี นรอบดา้ นตามหลักสตู รสถานศึกษา
และทกุ กลุ่มเปา้ หมาย
๒.๔ พฒั นาครูและบคุ ลากรให้มคี วามเชย่ี วชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทเ่ี อือ้ ตอ่ การจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนุนการบริหารจดั การและการจดั การเรียนรู้

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่เี น้นผู้เรยี นเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใชใ้ นชีวติ ได้
๓.๒ ใช้ส่อื เทคโนโลยสี ารสนเทศและแหลง่ เรียนรู้ทีเ่ ออื้ ต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบรหิ ารจัดการช้นั เรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรยี นอยา่ งเปน็ ระบบและนำผลมาพัฒนาผ้เู รยี น
๓.๕ มกี ารแลกเปล่ยี นเรียนรแู้ ละใหข้ ้อมลู สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรงุ การจดั การเรียนรู้

7

ส่วนที่ ๒
ทศิ ทางการพัฒนาคณุ ภาพสถานศึกษา

๒.๑ การวเิ คราะหส์ ภาพแวดลอ้ มของสถานศกึ ษา
สรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT ในวันท่ี 14 ตุลาคม ๒๕๖3 โรงเรียนจัดประชุมปฏิบัติการ

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๘ คน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา โดยใช้เทคนิค SWOT เพ่ือประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) โดยสรุปผลได้
ดังนี้

๑. ผลจากการวิเคราะห์สภาพภายในจดั ลำดบั ความสำคญั สรุปดังน้ี

๑.๑ จุดแข็ง (S = Strengths)
๑.๑.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ รวมถึงลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ด้านการ
เรียนการสอน ได้แก่ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง
เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผเู้ รยี นเป็นสำคญั

๑.๑.๒ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และ
มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร มีการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและมีการ
จดั สภาพแวดลอ้ ม การบริการท่สี ่งเสริมให้ผู้เรียนพฒั นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

๑.๑.๓ ด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน และสถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางการศาสนา สถาบันทางวิชาการ
องคก์ รภาครฐั และเอกชนเพ่ือพัฒนาวิถีการเรยี นร้ใู นชมุ ชน

๑.๒ จดุ อ่อน (W = Weaknesses)
๑.๒.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสู ตร ไม่พบ
จุดอ่อน

๑.๒.๒ ดา้ นการเรยี นการสอน ไม่พบจุดอ่อน
๑.๒.๓ ดา้ นการบริหารและการจดั การศกึ ษา ไม่พบจดุ ออ่ น

8
๒. ผลการวเิ คราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จัดลำดับสำคัญ สรุปดังน้ี

๒.๑ โอกาส ( O = Opportunities) ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้นำในชุมชน
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรยี น ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมอื ส่งเสริมสนับสนนุ การพฒั นาโรงเรียน ผ้ปู กครองมี
ความสนใจในการดูแลการเรียนของนักเรียน หน่วยงานต้นสังกัดให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา โรงเรียนมี
บรรยากาศเอ้อื ต่อการเรยี นรู้

๒.๒ อุปสรรค ( T = Threats) ได้แก่ ความรู้ ความสามารถของผู้ปกครองที่จะให้คำแนะนำ
การเรียนแก่นักเรียน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนมีน้อยไม่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอในชุมชนมีส่ือเทคโนโลยี
เอ้ือต่อการเรยี นรนู้ ้อยและผู้ปกครองมรี ายไดน้ ้อยไม่เพียงพอในการส่งเสรมิ สนับสนนุ นกั เรียน

๒.๒ ขอ้ เสนอแนะจากการประเมนิ ภายนอกรอบสาม

โรงเรยี นวดั สามี (ปญุ ญมุนอี ทุ ิศ) ได้รับการประเมนิ คุณภาพภายนอก จาก สมศ.รอบสาม เมือ่ วันท่ี ๒๓ – ๒4

มกราคม ๒๕๕๖ มกี ารประเมนิ การจัดการศกึ ษา ๒ ระดับ คือ

๑. ระดับการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน : การศกึ ษาปฐมวัย มีครู ๑ คน เด็กนักเรียน ๒๘ คน

๒. ระดับการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน : ประถมศึกษา มีครู ๔ คน เดก็ นักเรียน ๘๒ คน

รวมท้ังสถานศึกษา มบี ุคลากร จำนวน ๕ คน ผูเ้ รียน ๑๑๐ คน

ผลการประเมินคณุ ภาพภายนอก (รอบสาม)
สรุปผลการประเมนิ คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับปฐมวยั

ท่ี ตัวบง่ ชที้ ่ี ช่ือตัวบ่งชี้ ระดับคณุ ภาพ

1 1 เดก็ มีพฒั นาการด้านรา่ งกายสมวยั ดีมาก

2 2 เดก็ มีพัฒนาการด้านอารมณแ์ ละจิตใจสมวยั ดีมาก

3 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสงั คมสมวยั ดี

4 4 เดก็ มีพัฒนาการด้านสติปญั ญาสมวัย ดีมาก

5 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในช้ันตอ่ ไป ดีมาก

6 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณก์ ารเรียนรทู้ ่เี น้นเดก็ เปน็ สำคัญ ดมี าก

7 7 ประสิทธภิ าพของการบรหิ ารจดั การ และการพัฒนาสถานศกึ ษา ดมี าก

8 8 ประสิทธผิ ลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก

9 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ ดมี าก
การจดั ตั้งสถานศกึ ษา ดีมาก

10 10 ผลการพฒั นาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่สี ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

11 11 ผลการดำเนนิ งานโครงการพเิ ศษเพ่ือส่งเสรมิ บทบาทของสถานศกึ ษา ดีมาก

12 12 ผลการส่งเสริมพฒั นาสถานศึกษา เพื่อยกระดบั มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ ดีมาก
พัฒนาสู่ความเป็นเลศิ ทส่ี อดคลอ้ งกับแนวทางการปฏริ ปู การศึกษา ดมี าก

คะแนนรวม

9

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบั การศึกษาปฐมวัย

⚫ ผลคะแนนรวมทุกตวั บง่ ช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป  ใช่  ไมใ่ ช่

⚫ มตี ัวบ่งชท้ี ี่ได้ระดับดขี ้นึ ไปอยา่ งน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตวั บง่ ชี้  ใช่  ไม่ใช่

⚫ ไม่มีตวั บ่งชีใ้ ดทมี่ ีระดับคุณภาพต้องปรับปรงุ หรือต้องปรบั ปรงุ เรง่ ดว่ น  ใช่  ไมใ่ ช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจดั การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน : ระดบั การศกึ ษาปฐมวัย

 สมควรรบั รองมาตรฐานการศกึ ษา  ไม่สมควรรบั รองมาตรฐานการศึกษา

จดุ เดน่
1. ด้านผลการพฒั นา
เด็กมีสุขภาพท่ีแข็งแรงท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี มีความรู้สึกดีต่อ

ตนเองและผู้อื่น มีความมุ่งม่ันตั้งใจ สามารถเล่นและปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน มีความ
ชื่นชอบ และตอบสนองตอ่ ศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว แสดงความชื่นชอบต่อธรรมชาติ เคารพในสิทธขิ์ องผ้อู ่ืน
มที กั ษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการดา้ นร่างกาย อารมณ์ และจติ ใจ สังคม และสติปญั ญา

๒. ดา้ นการบริหารจัดการ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาเด็กในหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการ
ประเมินเป็นฐานการคิดทั้งทางด้านงานวิชาการและบริหารจัดการ สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกับการกระจายอำนาจ มีการสร้าง
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด กำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการดำเนินงานของสถานศึกษา
ใหบ้ รรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๓. ด้านการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ น้นผเู้ รยี นเป็นสำคัญ
ครูส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย
ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีท้ังทางกาย วาจา ใจ มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจศิษย์
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสยั ถูกต้องดงี าม มีความศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
ครูมีปฏิสัมพันธ์ทดี่ ตี ่อนักเรยี น ผู้ปกครอง และเกย่ี วข้องทัง้ ใน และนอกสถานศึกษาด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส แสดง
ไมตรีจิตที่ดีต่อกัน ต้ังใจปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหน้าท่ีการสอนและพัฒนาเด็กด้วยความเสียสละทั้งเวลา
แรงกาย แรงใจ อย่างเต็มความสามารถเพือ่ ให้เกิดประโยชนส์ ูงสุดต่อเดก็

๔. ดา้ นการประกนั คณุ ภาพภายใน
สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ โดยได้ประเมิน
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓ สถานศึกษาดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในโดยกำหนดมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา

10

จุดท่คี วรพฒั นา

๑. ดา้ นผลการจัดการศึกษา
การเป็นผ้นู ำและผู้ตามท่ดี ี นสิ ยั การรกั การอ่าน การมีสมาธิในการเรยี นรู้ และการเรยี นรู้ดว้ ยตนเองของเดก็

๒. ด้านการบริหารจดั การศกึ ษา
สถานศกึ ษามีครไู ม่ครบชัน้

๓. ดา้ นการจดั การเรียนการสอนทเี่ นน้ ผเู้ รียนเปน็ สำคญั
ไม่มี

สรปุ ผลการประกนั คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศกึ ษาระดบั การศึกษาข้ันพืน้ ฐาน

ท่ี ตัวบง่ ช้ีท่ี ช่ือตวั บง่ ชี้ ระดับคุณภาพ

1 ๒ ผูเ้ รียนมคี ุณธรรมจรยิ ธรรม จรยิ ธรรมและคา่ นิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก

2 ๓ ผเู้ รยี นมีความใฝร่ ู้ และเรยี นรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก

3 ๖ ประสทิ ธผิ ลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ สำคญั ดมี าก

4 ๗ ประสิทธภิ าพของการบริหารจดั การและการพฒั นาสถานศึกษา ดีมาก

5 ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาณ/วสิ ยั ทศั น์ พนั ธกจิ และวตั ถุประสงคข์ อง ดมี าก

การจัดต้งั สถานศกึ ษา

6 ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ ดมี าก

สถานศึกษา

7 ๑๑ ผลการดำเนินโครงการพิเศษเพอื่ ส่งเสรมิ บทบาทของสถานศกึ ษา ดมี าก

8 ๑๒ ผลการสง่ เสรมิ พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั มาตรฐาน รักษามาตรฐานและ ดมี าก
พัฒนาส่คู วามเป็นเลศิ ท่ีสอดคลอ้ งกับแนวทางการปฏิรปู การศกึ ษา

9 ๑ ผู้เรยี นมสี ุขภาพและสุขภาพจิตทด่ี ี ดี

10 ๔ ผู้เรียนคดิ เป็น ทำเปน็ ดี

11 ๕ ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นของผเู้ รียน ดี

12 ๘ พฒั นาการของประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงั กัด ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบั การศกึ ษาปฐมวัย

⚫ ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตงั้ แต่ ๘๐ คะแนนขน้ึ ไป  ใช่  ไม่ใช่

⚫ มีตวั บง่ ช้ที ่ไี ดร้ ะดับดขี ึน้ ไปอยา่ งน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบง่ ช้ี  ใช่  ไม่ใช่

⚫ ไม่มตี วั บง่ ชี้ใดทีม่ ีระดับคุณภาพต้องปรบั ปรงุ หรือต้องปรบั ปรุงเร่งดว่ น  ใช่  ไมใ่ ช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจดั การศึกษาข้นั พ้ืนฐาน : ระดบั การศึกษาปฐมวยั

 สมควรรับรองมาตรฐานการศกึ ษา  ไมส่ มควรรบั รองมาตรฐานการศึกษา

11
จดุ เด่น
๑. ด้านผลการจดั การศกึ ษา
ผเู้ รียนมีลักษณะนิสัยเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดีกับผู้อ่ืน
เข้ากับผู้อื่นได้ดี ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกันดูแลความสะอาดบริเวณสถานศึกษา ห้องน้ำ ช่วยกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
อีกทั้งยังบำเพ็ญประโยชน์สาธารณสถานต่างๆ เช่น ทำความสะอาดวัด กุฏิ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
พังยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังยาง และตามถนนในชุมชน ผู้เรยี นร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ
ช่วยงานประเพณีของชุมชนตามโอกาสสม่ำเสมอ เป็นไปตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
คือ “จิตอาสา”
๒. ด้านการบรหิ ารจดั การศกึ ษา
สถานศกึ ษามีผู้บริหารที่มคี วามรู้ความสามรถ มีประสบการณ์ มมี นุษยสัมพันธ์ท่ีดี บรหิ ารงานแบบมี ส่วนร่วม มีการ
กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ทำให้กาบริหารมี
ประสิทธิภาพ สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบองค์ประกอบ มีศักยภาพในการร่วมพัฒนา
สถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาได้บริหารจัดการให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สะอาด มีความสวยงาม
มีผรู้ ับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพท่ีดีใช้การได้และมีผล
การส่งเสริมพัฒนาสถานศกึ ษาเพื่อรกั ษามาตรฐานทส่ี อดคล้องกบั แนวทางปฏิรูปการศึกษาสถานศกึ ษา
๓. ดา้ นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผเู้ รียนเปน็ สำคญั
ครูมีการกำหนดเป้าหมายของสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน นำภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เพ่ือพฒั นาสือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นผ้เู รียนเป็นสำคัญ
๔. ดา้ นผลการจัดการศึกษา
ไม่มี

จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. ด้านผลการจดั การศึกษา

ผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ทักษะ
ดา้ นการคดิ การรักการอา่ น และสขุ ภาพของผ้เู รยี น

๒. ดา้ นการบริหารจัดการศึกษา
การแต่งตงั้ คณะอนกุ รรมการสถานศึกษาข้นั พน้ื ฐาน

๓. ดา้ นการจดั การเรียนการสอนท่เี น้นผู้เรียนเป็นสำคญั
การนำผลการนิเทศมาพฒั นาครู

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน

ความรู้ความเขา้ ใจเกย่ี วกับระบบประกันคุณภาพภายในทส่ี อดคล้องกบั การดำเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา

12

๒.๒ คำขวญั วสิ ัยทศั น์ พนั ธกจิ อตั ลกั ษณ์ เอกสักษณ์ เป้าประสงค์ กำหนดกลยุทธ์

คำขวัญ
วิชาการดี มีคณุ ธรรม กิจกรรมเดน่

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้
คู่คณุ ธรรม น้อมนำปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง บรหิ ารจัดการตามหลกั ธรรมาภบิ าลภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

พนั ธกจิ
1. จัดการเรยี นรู้เพื่อให้ผ้เู รยี นคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึ ษา
2. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม้ ีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพี
4. บรหิ ารจดั การสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภบิ าลและการมสี ว่ นร่วมของชุมชน
5. นำเทคโนโลยี ภมู ิปญั ญาทอ้ งถนิ่ และหลักปรชั ญาเศรษฐกิจจะพอเพยี งมาใชใ้ นการจัดการเรยี นรู้

อัตลักษณ์
จติ อาสา คือ นกั เรียนผมู้ จี ิตใจทีเ่ ป็นผใู้ ห้ เชน่ ให้ความชว่ ยเหลือผู้อืน่ ท้ังแรงกาย แรงใจ และ

สติปญั ญา เป็นผเู้ สียสละส่งิ ที่ตนเองมี อาสาทำเพ่ือสว่ นรว่ มโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เอกลักษณ์
ภูมทิ ัศนส์ ะอาด บรรยากาศร่มรื่น

เป้าประสงค์
โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจบหลักสูตร
การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดอย่างมีคุณภาพท้งั ทางดา้ นผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะ
ทพี่ งึ ประสงค์

การกำหนดกลยทุ ธ์
กลยทุ ธท์ ี่ ๑ พัฒนาผู้เรียนใหม้ คี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน
กลยทุ ธท์ ี่ ๒ พฒั นาบุคลากรให้มคี ุณภาพในการจดั การเรยี นการสอนทเี่ น้นผูเ้ รยี นเป็นสำคญั
กลยทุ ธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจดั การให้มคี ุณภาพโดยการมีสว่ นรว่ มของชมุ ชน

กลยทุ ธ์การพฒั นาโรงเรียน 13
กลยุทธ์ ประเด็นพิจารณา ฐานขอ้ มลู เดมิ เป้าหมาย (รอ้ ยละ)

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๑. พัฒนาผเู้ รียนให้มี ระดบั ปฐมวัย

คุณภาพตามมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของเด็ก

การศึกษาข้นั พื้นฐาน ๑. มีพัฒนาการดา้ นร่างกาย แขง็ แรง มสี ุข ๙๒.๓๙ ๙๓ ๙๓ ๙๔ ๙๔

นสิ ยั ทด่ี ี และดูแลความปลอดภยั ในตนเองได้

๒. พฒั นาบคุ ลากรใหม้ ี ๒. มีพฒั นาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ ๙๓.๔๕ ๙๔ ๙๔ ๙๕ ๙๕
คุณภาพในการจดั การ แสดงออกทางอารมณ์ได้

เรียนการสอนทเี่ นน้ ผ้เู รยี น ๓. มีพัฒนาด้านสังคม ชว่ ยเหลือตนเองและ ๙๓.๔๗ ๙๔ ๙๔ ๙๕ ๙๕
เป็นสำคญั
เป็นสมาชกิ ท่ดี ีของสงั คม

๓. พฒั นาระบบบริหาร ๔. มพี ัฒนาดา้ นสตปิ ญั ญา ส่ือสาร ไดม้ ที ักษะ ๗๗.๓๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
จดั การให้มีคุณภาพโดยมี
ส่วนรว่ มของชมุ ชน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ าร
และการจัดการ

๑. มหี ลักสตู รครอบคลมุ พฒั นาท้ัง ๔ ด้าน ๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓

สอดคลอ้ งกบั บรบิ ทของท้องถิ่น

๒. จดั ครูใหเ้ พยี งพอกับชนั้ เรียน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

๓. สง่ เสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้ น ๘๐ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๕

ประสบการณ์

๔. จดั สภาพแวดลอ้ มและสือ่ เพอ่ื การเรยี นรู้ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔

อย่างปลอดภยั และเพยี งพอ

๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยสี ารสนเทศและสื่อ ๗๐ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๗

การเรียนรเู้ พ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์

๖. มรี ะบบบริหารคุณภาพทเ่ี ปดิ โอกาสให้ผทู้ ่ี ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘

เกี่ยวขอ้ งทุกฝา่ ยมีสว่ นรว่ ม

14
ฐานข้อมลู เดมิ เป้าหมาย (ร้อยละ)

กลยทุ ธ์ ประเด็นพจิ ารณา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๑. พัฒนาผ้เู รยี นใหม้ ี ระดบั การศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
คณุ ภาพตาม มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพนื้ ฐาน มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผูเ้ รียน

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นของผเู้ รียน

๑) มคี วามสามารถในการอ่าน การเขยี น

การสอื่ สาร และการคดิ คำนวณ ๗๑.๒๓ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘

๒) มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คดิ อย่าง ๗๐ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘

มวี จิ ารณญาณ อภปิ รายแลกเปล่ยี นความคิดเหน็

และแก้ปัญหา

๓) มคี วามสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม ๗๕ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐

๔) มีความสามรถในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ ๗๓ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๕

และการส่ือสาร

๕) มผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนตามหลักสูตร ๗๑.๑๙ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘

สถานศกึ ษา

๖) มคี วามรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคตทิ ่ีดี ๘๓ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘

ตอ่ งานอาชพี

๑.๒ คุณลักษณะท่พี ึงประสงคข์ องผู้เรียน

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดตี ามที่

สถานศกึ ษากำหนด ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘

๒) ความภูมิใจในท้องถิน่ และความเปน็ ไทย ๙๕ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘

๓) การยอมรับท่ีจะอยรู่ ว่ มกันบนความแตกตา่ ง ๙๕ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘

และหลากหลาย

๔) สขุ ภาวะทางร่างกายและจิตสงั คม ๘๕ ๘๕ ๘๗ ๘๘ ๘๙

15
ฐานขอ้ มูลเดิม เปา้ หมาย (รอ้ ยละ)

กลยทุ ธ์ ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒. พัฒนาบุคลากรให้มี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร

คุณภาพในการจัดการ และการจดั การ

เรียนการสอนท่เี น้นผู้เรียน ๑. มีเป้าหมายวสิ ยั ทศั น์และพันธกิจที่ ๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕
เปน็ สำคัญ ๘๕ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑
สถานศกึ ษากำหนดชัดเจน ๘๐ ๘๕ ๘๗ ๘๙ ๙๐

๓. พฒั นาระบริหาร ๒. มีระบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของ ๘๕ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐
๘๕ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖
จัดการใหม้ ีคณุ ภาพโดยมี สถานศกึ ษา ๘๐ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕

ส่วนรว่ มของชมุ ชน ๓. ดำเนนิ งานพฒั นาวิชาการที่เนน้ คุณภาพ ๗๘ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓

ผเู้ รยี นรอบดา้ นตามหลักสตู รสถานศึกษา ๗๕ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐
๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘
และทกุ กลมุ่ เป้าหมาย ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙
๘0 ๘2 ๘4 ๘6 ๘8
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชพี

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม

ทีเ่ อ้ือตอ่ การจดั การเรียนรู้อย่างมีคณุ ภาพ

๖. จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อ

สนบั สนุนการบรหิ ารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียน

การสอนทเ่ี นน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญ

๑. จดั การเรียนรผู้ า่ นกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยกุ ต์ใชใ้ น

ชีวติ จรงิ ได้

๒. ใชส้ ื่อเทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหล่ง

เรียนร้ทู เ่ี อื้อต่อการเรยี นรู้

๓. มีการบรหิ ารจดั การช้นั เรยี นเชงิ บวก

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่ งเป็น
ระบบและนำผลมาพฒั นาผเู้ รียน

5. มีการแลกเปล่ียนเรยี นรูแ้ ละใหข้ ้อมูล
สะท้อนกลบั เพื่อพัฒนาและปรบั ปรุง
การจัดการเรยี นรู้

กลยทุ ธ์ระดบั โครงการ 16
กลยุทธ์
เปา้ หมาย (ร้อยละ)
ปีงบประมาณ

โครงการ ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕

กลยุทธท์ ี่ ๑ พฒั นาผูเ้ รียนให้มี ๑. โครงการยกระดับผลสมั ฤทธ์ิ ๘๐ ๘๕ ๙๐
๘๐ ๘๕ ๙๐
คณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา ๒. โครงการพฒั นาพ้ืนฐานเด็กปฐมวยั ๘๐ ๘๕ ๙๐
๓. โครงการพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม
ขัน้ พน้ื ฐาน และค่านยิ มอันพงึ ประสงค์ ๘๐ ๘๕ ๙๐
๘๐ ๘๕ ๙๐
๔. โครงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจติ
๘๐ ๘๕ ๙๐
กลยทุ ธท์ ่ี ๒ พฒั นาบุคลากรใหม้ ี 5. โครงการพฒั นาบคุ ลากรให้มคี ณุ ภาพสู่
๙๐ ๙๕ ๑๐๐
คณุ ภาพในการจดั การเรียนการสอน มาตรฐานวชิ าชีพ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

ทเ่ี น้นผู้เรียนเป็นสำคญั

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหาร 6. โครงการพฒั นาระบบประกันคุณภาพ

จัดการให้มีคณุ ภาพโดยมีสว่ นรว่ ม ภายในสถานศึกษา

ของชมุ ชน 7. โครงการอาหารกลางวนั

8. โครงการอาหารเสริม (นม)

17

สว่ นที่ ๓
แผนงาน โครงการตามแผนปฏบิ ัติการปงี บประมาณ 2564

3.1 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4
แผนประมาณการรายรับ/กรอบการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564

(1 ตลุ าคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

เงนิ รายรับ 77,068.71 บาท
1. เงนิ อดุ หนนุ รายหวั (ยอดเงนิ ยกมา 1 ตลุ าคม 2563) 31,135 บาท
2. เงินกจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น (ยอดเงนิ ยกมา 1 ตลุ าคม 2563)
3. เงินอุดหนนุ รายหวั ปีงบประมาณ 2564 30,600 บาท
96,900 บาท
ระดบั ปฐมวัย หวั ละ 1,700 บาท จำนวน 18 คน
ระดับประถมศึกษา หัวละ 1,900 บาท จำนวน 51 คน 7,740 บาท
4. เงนิ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น ปีงบประมาณ 2564 24,480 บาท
ระดับปฐมวยั หวั ละ 430 บาท จำนวน 18 คน
ระดบั ประถมศึกษา หัวละ 480 บาท จำนวน 51 คน 34,500 บาท
5. เงินอดุ หนนุ รายหวั เพม่ิ เติมสำหรับโรงเรยี นขนาดเลก็
ที่มีนกั เรียน 120 คนลงมา คนละ 500 บาท จำนวน 69 คน

รวมเงนิ รายรบั ปีงบประมาณ 2564 (ประมาณการ) 302,423.71 บาท
3.2 แผนการจัดสรรงบประมาณรายจา่ ย

ประเภท/ฝา่ ยงาน ร้อยละ จำนวน (บาท) หมายเหตุ
บริหารวชิ าการ
บรหิ ารบคุ คล 50 151,211.86
บรหิ ารงบประมาณ
บริหารทวั่ ไป 5 151,21.19

รวม 11 30,242.37

34 105,848.29

100 302,423.71

เงนิ รายจา่ ย / เงินจดั สรร

1. จัดสรรสำหรบั งานประจำ (เงนิ รายหัว)

1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า+อินเตอร์เนต็ ) 30,242.37 บาท

2. จัดสรรตามโครงการ

2.1 เงนิ รายหวั 239,068.09 บาท

2.2 เงนิ กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น 633,55.62 บาท

รวมเงิน 302,423.71 บาท

18

งบประมาณแยกเป็นโครงการ/กจิ กรรม

งบประมาณ ผรู้ บั

ท่ี โครงการ/กจิ กรรม รายหัว กิจกรรม อื่นๆ รวม ผดิ ชอบ
พัฒนาผ้เู รยี น โครงการ

1. โครงการยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิ 151,211.86 ศุภลักษณ์

- กจิ กรรมส่งเสรมิ ความเป็นเลศิ 10,000

- กจิ กรรมเข้าคา่ ยวิชาการ 18,000

- กจิ กรรมพฒั นาการอา่ นออก เขียนได้ 3,000

- กิจกรรมตวิ เข้มเต็มศักยภาพ 3,000

- กิจกรรมพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาด้วย 1,000

เทคโนโลยกี ารศกึ ษา DLTV DLIT

- กิจกรรมบรกิ าร ICT (สบื คน้ ขอ้ มลู ทาง 30,000 17,355

อินเตอร์เน็ต)

- กจิ กรรมจดั หาวสั ดคุ รุภณั ฑ์ และพัฒนาส่ือ 58,856.8

การเรียนเพอื่ ใชใ้ นการฝึกสอน สอบ 6

2. โครงการพฒั นาพื้นฐานเดก็ ปฐมวยั 10,000 กมลทิพย์
23,500 ละมลุ
- กิจกรรมพฒั นาการเรียนการสอน 10,000

ปฐมวัย

- กิจกรรมปรบั เปล่ยี นนสิ ัยหนนู ้อยคนใหม่

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิ ธรรม และ

ค่านิยมอันพึงประสงค์

- กิจกรรมลกู เสอื -เนตรนารี 8,000

- กิจกรรมสง่ เสรมิ ประชาธปิ ไตยในโรงเรยี น 500

- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

- กิจกรรมหนง่ึ วันพระ หนง่ึ ชว่ งชนั้

- กิจกรรมบรเิ วณเขตตาวิเศษเหน็ นะ

- กจิ กรรมวนั สำคัญ 15,000

- กจิ กรรมเด็กดี ศรีสามี

- กจิ กรรมจิตอาสา

- กจิ กรรมโรงเรยี นสุจริต

4. โครงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจติ 31,799.29 พวงทิพย์

- กจิ กรรมแนะแนวนักเรียน

- กจิ กรรมทศั นศกึ ษาแหลง่ เรียนรู้ 20,000

- กิจกรรมสง่ เสรมิ กีฬาเพอ่ื สุขภาพ

- กจิ กรรมระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรียน 1,000

- กจิ กรรมเศรษฐกิจพอเพยี ง 3,799.29

- กิจกรรมสว้ มสะอาดด้วยมือเรา 2,000

- กิจกรรมคดั กรองนักเรียนเพื่อเฝา้ ระวัง 5,000

ปอ้ งกนั โรคไวรัสโคโรนา่ (covid-19)

งบประมาณ 19
ผู้รบั
ท่ี โครงการ/กจิ กรรม รายหัว กจิ กรรม อื่นๆ รวม ผิดชอบ
พัฒนา โครงการ
5. โครงการพัฒนาบุคลากรใหม้ ีคณุ ภาพสู่ 15,121.19 อารม
มาตรฐานวิชาชีพ ผูเ้ รียน
- กจิ กรรมอบรม สมั มนา ประชุม และ 50,549 สานีดะ๊
ทัศนศึกษาดงู าน 15,121.19
- กจิ กรรมสง่ เสริมการทำวิจยั ในช้นั เรยี น
- กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวชิ าชพี (PLC) 15,000
- กิจกรรมส่งเสรมิ การพฒั นาวิทยฐานะ 15,000
- กจิ กรรมนิเทศชั้นเรียน
4,000
6. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 1,000
ภายในสถานศึกษา
- กิจกรรมจัดหาวสั ดุ อุปกรณ์ เพ่อื งาน 1,000
สำนกั งาน สารบรรณ 4,000
- กจิ กรรมพฒั นาสภาพแวดลอ้ ม และ 10,000
ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารสถานที่
- กจิ กรรมพัฒนาแหลง่ เรยี นรู้ 549
และภูมปิ ัญญาท้องถน่ิ
- กิจกรรมบำเพญ็ ประโยชน์ร่วมกบั ชมุ ชน
ในวนั สำคัญ
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง
- กจิ กรรมจดั ทำแผนพฒั นาการศกึ ษา
แผนปฏบิ ตั ิการประจำปี สาระหลกั สตู ร
รายงานผลการจัดการศึกษา (SAR)
- กจิ กรรมพัฒนาระบบข้อมลู สารสนเทศ
ในสถานศึกษา
- กิจกรรมพฒั นาระบบการประกนั คุณภาพ
ภายในสถานศกึ ษา
- กิจกรรมงานควบคมุ ภายใน
- กจิ กรรมตัดหญา้ ในสนามและตัดตกแต่ง
ต้นไม้
- กิจกรรมซอ่ มแซมวัสดุครภุ ัณฑ์
- กิจกรรมพัฒนาระบบการรับนกั เรียน

งบประมาณ 20

ท่ี โครงการ/กจิ กรรม รายหวั กิจกรรม อน่ื ๆ รวม ผู้รบั
พฒั นา ผดิ ชอบ
7. โครงการอาหารกลางวนั โครงการ
8. โครงการอาหารเสริม (นม) ผูเ้ รียน ละมลุ
อารม
รวม - -- -

- -- -

198,826.34 73,355 - 272,181.34

สรุปงบประมาณแยกเปน็ โครงการ

งบประมาณ

ที่ โครงการ/กจิ กรรม รายหวั กิจกรรม อื่นๆ รวม ผูร้ ับผิดชอบ
พฒั นา โครงการ

ผเู้ รียน

1. โครงการยกระดับผลสมั ฤทธิ์ 95856.86 45,355 - 141,211.86 ศุภลักษณ์

2. โครงการพฒั นาพ้ืนฐานเด็กปฐมวัย 10,000 - - 10,000 กมลทิพย์

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 15,500 8,000 - 23,500 ละมลุ

และคา่ นิยมอันพงึ ประสงค์

4. โครงการพัฒนาสุขภาพกาย 11,799.29 20,000 - 31,799.29 พวงทพิ ย์

และสขุ ภาพจิต

5. โครงการพฒั นาบุคลากรให้มี 15,121.19 - - 15,121.19 อารม

คณุ ภาพสู่มาตรฐานวิชาชพี

6. โครงการพัฒนาระบบประกัน 50,549 - - 50,549 สานดี ะ๊

คุณภาพภายในสถานศึกษา

7. โครงการอาหารกลางวนั - -- - ละมลุ

8. โครงการอาหารเสริม (นม) - -- - อารม

รวม 198,826.34 73,355 272,181.34

ส่วนท่ี 4
โครงการ/กจิ กรรมประจำปีงบประมาณ 256๔

22

ชื่อโครงการ ยกระดับผลสมั ฤทธิ์

แผนงาน วชิ าการ

หน่วยงานทรี่ ับผิดชอบ โรงเรียนวัดสามี (ปญุ ญมนุ อี ุทิศ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศภุ ลกั ษณ์ คงแก้ว และคณะครู

ลกั ษณะโครงการ โครงการตอ่ เน่ือง

สนองกลยทุ ธ์ กลยทุ ธท์ ี่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณุ ภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน

สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1

ระยะเวลาดำเนนิ การ 1 ตลุ าคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64

…………………………………………………………………………………………………………..

๑. หลกั การและเหตผุ ล

เน่ืองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ มีนโยบายให้สถานศึกษาพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ สามารถอา่ นออก เขยี นได้ เกิดทกั ษะการคิดวิเคราะหก์ ารเรยี นรู้อยา่ งมีเหตผุ ล เป็นการเรยี นรตู้ ลอดชีวิต

การจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ให้ดีขึ้นน้ัน มีองค์ประกอบในเร่ืองการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหลายอยา่ ง เช่น เทคนิควธิ ีสอนท่ีหลากหลาย การใช้สอื่ วสั ดุอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน ผู้เรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียน สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้
นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนได้เร็ว กิจกรรมเสรมิ อื่นๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ กิจกรรมเข้าค่ายวชิ าการ
กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมติวเข้มเต็มศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษา DLTV ,DLIT กิจกรรมบริการ ICT (สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต) กิจกรรมจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และพัฒนา
ส่ือการเรียนเพื่อใช้ในการฝึกสอน สอบ ล้วนเป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนได้กำหนดไว้และเพ่ือสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
โรงเรยี นจึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนน้ีขน้ึ มา

๒. วตั ถุประสงค์
๒.๑ เพอ่ื พฒั นาศักยภาพ สง่ เสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
๒.๒ เพื่อให้นกั เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรูเ้ พิม่ ข้ึนจากการเข้าค่ายวิชาการ
๒.๓ เพอ่ื ให้นักเรยี นมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึ ษา
2.4 เพอื่ ยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นทกุ กลมุ่ สาระการเรียนรู้
2.5 เพอ่ื ส่งเสริมการจดั กิจกรรมการเรียนการสอนของครใู หม้ ปี ระสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ
2.6 เพ่อื จัดหาสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ และพฒั นาการเรียนการสอนดา้ นคอมพิวเตอร์
2.7 เพอ่ื ให้ครมู สี ่ือ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอยา่ งพอเพยี ง

๓. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศโดยการนำนกั เรยี นเขา้ รว่ มแขง่ ขนั ทักษะทางวิชาการในทุกชั้นเรยี น
๓.2 จัดกจิ กรรมเข้าคา่ ยวิชาการ
3.3 จัดกจิ กรรมพัฒนาการอา่ นออก เขยี นได้ในระดับชนั้ ป.1 - 6
๓.4 จดั กจิ กรรมติวเข้มเต็มศักยภาพนกั เรยี นชัน้ ป.1 ป.3 และป.6
๓.5 จดั กจิ กรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ ยเทคโนโลยกี ารศกึ ษา DLTV , DLIT

23

3.6 จดั กจิ กรรมบรกิ าร ICT (สบื คน้ ข้อมลู ทางอินเทอร์เน็ต)
๓.7 กจิ กรรมจดั หาวสั ดุ ครภุ ณั ฑ์ และพิมพส์ ื่อการเรยี นเพ่อื ใช้ในการฝึกสอน สอบ

ด้านคุณภาพ
๓.๑ นักเรยี นมีผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นสูงขึน้
3.2 นักเรยี นได้เพม่ิ พูนทักษะกระบวนการเรียนรู้เพิม่ ข้นึ
๓.3 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์ าตรฐานการศึกษา
๓.๔ นักเรยี นไดร้ ับการพฒั นาศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
๓.๕ การจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนของครูมีประสิทธภิ าพและประสบความสำเร็จ
3.6 สถานศึกษามสี อื่ ทางเทคโนโลยเี พอ่ื การเรียนรู้ และการบริหารจดั การท่ีมปี ระสทิ ธิภาพ

สนองความต้องการของผู้เรียน
3.7 ผู้เรียนมีผลสมั ฤทธท์ิ ีส่ ูงข้นึ และมีมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนนิ งาน ผู้รับผดิ ชอบ
นางศุภลกั ษณ์ คงแกว้
กจิ กรรม/ขั้นตอนการทำงาน พ.ย. ๒๕๖3
กจิ กรรมท่ี 1 กิจกรรมสง่ เสริมความเปน็ เลิศ พ.ย. 2563 และคณะครู
ข้นั ตอนการดำเนนิ งาน
1.1. ขออนุมัติโครงการ/กจิ กรรม ตลอดปี นางศุภลักษณ์ คงแก้ว
1.2. ประชมุ วางแผนการดำเนินงาน ตลอดปี และคณะครู
1.3. ดำเนนิ การตามแผน ก.ย. 2564
1.4. วัดผล/ประเมนิ ผล นางศภุ ลกั ษณ์ คงแก้ว
1.5. สรุปรายงานผล พ.ย. ๒๕๖3 และคณะครู
กิจกรรมที่ 2 กจิ กรรมเข้าคา่ ยวชิ าการ พ.ย. 2563
ขั้นตอนการดำเนินงาน เม.ย. 2564
2.1. ขออนมุ ตั โิ ครงการ/กิจกรรม ม.ิ ย. 2564
2.2. ประชมุ วางแผน ก.ย. 2564
2.3. ดำเนินการตามแผน
2.4. วัดผล/ประเมนิ ผล พ.ย. ๒๕๖3
2.5. สรุปรายงานผล พ.ย. 2563
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพฒั นาการอ่านออก เขียนได้
ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดปี
2.1. ขออนมุ ตั โิ ครงการ/กิจกรรม ตลอดปี
2.2. ประชมุ วางแผน ก.ย. 2564
2.3. ดำเนินการตามแผน
2.4. วัดผล/ประเมินผล
2.5. สรุปรายงานผล

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนนิ งาน 24
กิจกรรมท่ี 4 กจิ กรรมตวิ เข้มเต็มศกั ยภาพ ผู้รบั ผดิ ชอบ
ขั้นตอนการดำเนนิ งาน พ.ย. ๒๕๖3 นางศุภลักษณ์ คงแกว้
3.1. ขออนมุ ตั โิ ครงการ/กิจกรรม พ.ย. 2563 และคณะครู
3.2. ประชมุ วางแผน ธ.ค. 63 – เม.ย. 64
3.3. ดำเนินการตามแผน เม.ย. 2564 นางอารม สุขแสงศรี
3.4. วัดผล/ประเมินผล ก.ย. 2564
3.5. สรุปรายงานผล นางศภุ ลักษณ์ คงแก้ว
กิจกรรมที่ 5 กจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา พ.ย. ๒๕๖3
พ.ย. 2563 นางศุภลกั ษณ์ คงแกว้
ดว้ ยเทคโนโลยกี ารศกึ ษา DLTV , ธ.ค. 63 – ก.ย. 64
DLIT เม.ย. 2564
ขัน้ ตอนการดำเนนิ งาน ก.ย. 2564
7.1. ขออนมุ ตั โิ ครงการ/กิจกรรม
7.2. ประชมุ วางแผน พ.ย. ๒๕๖3
7.3. ดำเนินการตามแผน พ.ย. 2563
7.4. วัดผล/ประเมนิ ผล ธ.ค 63 – ก.ย. 64
7.5. สรปุ รายงานผล เม.ย. 2564
กิจกรรมที่ 6 กจิ กรรมบรกิ าร ICT (สบื คน้ ข้อมลู ก.ย. 2564
ทางอนิ เทอร์เนต็ )
ขัน้ ตอนการดำเนนิ งาน พ.ย. ๒๕๖3
8.1. ขออนุมัติโครงการ/กจิ กรรม พ.ย. 2563
8.2. ประชมุ วางแผนการดำเนินงาน ธ.ค. 63 – เม.ย. 64
8.3. ดำเนนิ การตามแผน เม.ย. 2564
8.4. วดั ผล/ประเมินผล ก.ย. 2564
8.5. สรุปรายงานผล
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมจดั หาวัสดคุ รภุ ัณฑ์ และ
พฒั นาส่ือการเรยี นเพื่อใชใ้ นการฝึกสอน สอบ
ขน้ั ตอนการดำเนนิ งาน
8.1. ขออนมุ ตั ิโครงการ/กิจกรรม
8.2. ประชมุ วางแผนการดำเนินงาน
8.3. ดำเนินการตามแผน
8.4. วดั ผล/ประเมนิ ผล
8.5. สรุปรายงานผล

25

๕. สถานทีด่ ำเนินโครงการ
โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนอี ทุ ศิ )

๖. งบประมาณ

๖.๑ เงินนอกงบประมาณ (รายหวั ) 105,856.86 บาท รวมปฐมวัย 10,000 บาท

6.2 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น) 45,355 บาท

รวมท้ังสิน้ 151,211.86 บาท

กจิ กรรม/รายการ ประเภทคา่ ใช้จา่ ยเงนิ งบประมาณ เงินนอก รวม
ตอบ ใช้ วสั ดุ รวม งบประมาณ 10,000 บ.

แทน สอย 18,000 บ.
3,000 บ.
กจิ กรรมท่ี 1 กจิ กรรมส่งเสริมความเปน็ เลศิ - - - - (ถวั เฉล่ีย
คา่ ใชัจ่าย - ทุกรายการ)
- คา่ พาหนะนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทาง - 10,000 บ.
วชิ าการของโรงเรยี นระโนดและโรงเรยี นระโนด
วทิ ยา - - - (ถวั เฉลย่ี
- ค่าวัสดุฝึกนักเรียนเขา้ แข่งขันในรายการต่างๆ ทุกรายการ)
- คา่ พาหนะนำนกั เรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 18,000 บ.
ระดบั เขตพ้ืนที่การศึกษา
- ค่าวสั ดฝุ ึกนักเรียนเขา้ แขง่ ขันงานศิลปหตั ถกรรม - - - (ถัวเฉลี่ย
ระดบั ศนู ยเ์ ครือขา่ ยและระดับเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษา ทกุ รายการ)
กิจกรรมที่ 2 กจิ กรรมเข้าคา่ ยวิชาการ 3,000 บ.

คา่ ใชจั ่าย

- คา่ อาหารม้ือเที่ยงนักเรยี น ป.1 – 6
จำนวน 1 มอ้ื
- ค่าอาหารว่างนักเรยี น จำนวน 2 มอ้ื
- ค่าวิทยากร
- คา่ วสั ดใุ นการทำกิจกรรม

กจิ กรรมที่ 3 กิจกรรมพฒั นาการอ่านออก เขยี นได้
ค่าใชัจา่ ย
- จัดทำข้อมูลการอ่าน การเขียนของนักเรียน
ช้ัน ป.1 - 6
- จัดซือ้ วสั ดุอุปกรณก์ ารสอน
- จดั ทำนวัตกรรมการเรียนการสอนในกจิ กรรม PLC
เพ่ือพฒั นาการอ่านการเขียนของนักเรียน

26

กจิ กรรม/รายการ ประเภทค่าใชจ้ ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก รวม
ตอบ ใช้ วสั ดุ รวม งบประมาณ

แทน สอย

กิจกรรมที่ 4 กจิ กรรมติวเข้มเต็มศกั ยภาพ - - - - (ถัวเฉลย่ี 3,000 บ.

คา่ ใชัจ่าย ทุกรายการ)
- ถ่ายเอกสารขอ้ สอบ O – Net, NT, RT และ LAS 3,000 บ.
- จดั ซ้อื วัสดอุ ุปกรณ์

- ค่ารถรับส่งนักเรียนไปสอบ O – Net, NT

กจิ กรรมที่ 5 กจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา - - - - (ถวั เฉลย่ี 1,000 บ.
DLTV, DLIT ทุกรายการ)

ค่าใชจั ่าย 1,000 บ.

- ส่งเสรมิ สนบั สนนุ การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพฒั นาคุณภาพการศึกษา
- นกั เรยี นมีแหลง่ เรยี นรทู้ ี่หลากหลาย

- แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเลก็

- นักเรียนและครมู ีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
เรยี นรู้

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมบริการ ICT - - - - (ถัวเฉลี่ย 47,355 บ.

(สืบค้นข้อมูลทางอนิ เทอร์เนต็ ) ทกุ รายการ)
คา่ ใชจั า่ ย 47,355 บ.
- พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธภิ าพ

สำหรบั การเรียนรู้คอมพิวเตอร์

- ออกแบบการเรียนรโู้ ดยสอดแทรกให้มีการใช้
เทคโนโลยสี ารสนเทศ (ICT) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
- จัดซ้ือวัสดหุ มึกพิมพ์ กระดาษ แผ่นซีดี

- จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครภุ ณั ฑ์ และ - - - - (ถวั เฉล่ีย 58,856.86 บ.
พฒั นาสอื่ การเรียนเพอื่ ใช้ในการ ทกุ รายการ)

ฝกึ สอน สอบ 58,856.86 บ.

ค่าใชจั ่าย
- จัดซ้ือครุภัณฑ์ และพัฒนาสือ่ การเรยี นการสอน
เพื่อใช้สำหรบั ฝึกสอน สอบ

รวม - - - - 141,211.86 141,211.86

๗. การประเมนิ ผล 27

ตวั ชวี้ ดั ความสำเร็จ วธิ กี ารประเมิน เครือ่ งมอื ที่ใช้
- แบบสำรวจ
กิจกรรมสง่ เสริมความเป็นเลิศ - สำรวจเข้ารว่ มการแขง่ ขัน - แบบทดสอบ
- ทดสอบ
- สำรวจ - แบบคัดกรอง
- แบบทดสอบ
กจิ กรรมเข้าค่ายวิชาการ - คดั กรอง - แบบคดั กรอง
- ทดสอบ - แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
กจิ กรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ - คัดกรอง
- ทดสอบ - แบบวดั เจตคติ
- แบบสอบถาม
กจิ กรรมติวเข้มเต็มศักยภาพ - ประเมินผลจากสภาพจริง เครอื่ งมอื วดั ด้านทกั ษะพสิ ยั
- การจัดอนั ดับ แบบสำรวจความต้องการ

กิจกรรมพฒั นาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี - การสำรวจ

การศกึ ษา DLTV , DLIT - สอบถาม

กจิ กรรมบริการ ICT (สบื คน้ ข้อมูลทางอนิ เทอรเ์ นต็ ) - การวดั ผลภาคปฏิบัติ

กิจกรรมจัดหาวสั ดุ ครภุ ณั ฑ์ และพฒั นาสื่อการเรยี น - สำรวจความต้องการ

เพื่อใช้ในการฝึกสอน สอบ

๘. ผลที่คาดวา่ จะได้รับ

8.๑ นักเรยี นมผี ลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นสูงขน้ึ
8.๒ การจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนของครมู ปี ระสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
8.๓ นักเรียนได้รับการพัฒนาศกั ยภาพส่งเสริมความเป็นเลิศตามความสามารถ ความสนใจ และความถนดั
8.4 นกั เรียนมคี ณุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
8.๕ โรงเรยี นมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล และสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยี นไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

.................................................ผเู้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ คงแกว้ )
ตำแหนง่ ครูโรงเรียนวดั สามี (ปญุ ญมนุ ีอทุ ิศ)

.................................................ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นางละมลุ ไกรดษิ ฐ์)

ครูชำนาญการพเิ ศษ รักษาราชการแทน
ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวัดสามี (ปุญญมนุ ีอุทิศ)

28

ชือ่ โครงการ พัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพงึ ประสงค์

แผนงาน บรหิ ารงานทัว่ ไป

หนว่ ยงานท่รี บั ผิดชอบ โรงเรียนวดั สามี (ปญุ ญมุนีอุทิศ)

ผู้รบั ผิดชอบโครงการ นางละมลุ ไกรดษิ ฐ์ และคณะครู

ลักษณะโครงการ โครงการตอ่ เนื่อง

สนองกลยทุ ธ์ กลยทุ ธ์ที่ 1 การพฒั นาผู้เรยี นใหม้ คี ุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน

สนองมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1

ระยะเวลาดำเนนิ การ 1 ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กนั ยายน ๒๕64

…………………………………………………………………………………………………………..

๑. หลกั การและเหตผุ ล

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนกับเยาวชนในสังคมมีให้เห็นมากมายท้ังในเชิง
ปริมาณและความรุนแรง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กท้ังด้านร่างกายและจิตใจ
สติปัญญา ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอีกทั้งยังขาดการดูแล คุ้มครองสวัสดิภาพ และความปลอดภัยจาก
สงั คมอยา่ งจรงิ จัง

ตามนโยบายของโรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) ในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีตามวิถีพุทธ
และโรงเรียนคุ้มครองสิทธิเด็ก มีนโยบายในการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความรู้ โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีพอย่างเป็นสุขให้แก่
นกั เรียน เพอื่ ให้นักเรียนเปน็ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มสี ติใชใ้ นการดำเนินชวี ิตไม่ถูกชักนำไปทางเสือ่ ม ทางคุณธรรม
จริยธรรมนกั เรียน เล็งเห็นวา่ การท่ีนักเรียนมีศักยภาพของความเป็นพลโลกตอ้ งมีการพัฒนาควบคกู่ ับหลักคุณธรรม
เพ่ือใช้การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้
จดั ทำโครงการนีข้ น้ึ มา

๒. วตั ถปุ ระสงค์
๒.๑. เพื่อสง่ เสรมิ ใหน้ ักเรียนได้มีพฒั นาในกจิ กรรมลกู เสอื เนตรนารี ใหม้ ปี ระสทิ ธิภาพยง่ิ ข้ึน
๒.๒ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกั ประชาธปิ ไตย รู้จักปกครองตนเอง
๒.๓ เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดี มีคณุ ธรรมนำชวี ติ มคี วามเอ้ืออาทรกับผู้อื่น
๒.๔ เพอ่ื สง่ เสรมิ สนบั สนนุ การจัดกิจกรรมทางพระพทุ ธศาสนา
๒.๕ เพ่อื ให้นกั เรียนมีความรับผดิ ชอบและปฏบิ ตั ิให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.6 เพื่อสง่ เสริมการอนรุ ักษว์ ฒั นธรรมประเพณีไทยสืบต่อกันมา
2.7 เพื่อปลกู ฝงั คุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านิยมอนั พึงประสงค์ และเป็นแบบอย่างท่ดี ตี ่อเยาวชน
2.8 เพ่ือปลูกฝงั และสรา้ งจิตสำนึกทด่ี ีให้กับผู้เข้ารว่ มกิจกรรม และรู้คุณคา่ ของการแบง่ ปัน
2.9 เพือ่ เสริมสรา้ งคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และธรรมาภิบาลใหเ้ กิดกบั นักเรยี น ครู และบุคลากรทางการศกึ ษา

29

๓. เป้าหมาย

เชงิ ปรมิ าณ
3.๑ การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารใี นชั้นเรียน ป. 1 - 6
3.2 จัดกจิ กรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
3.3 จดั กจิ กรรมสง่ เสริมโครงงานคณุ ธรรม “หนง่ึ ห้องเรยี น หนง่ึ โครงงาน” ช้นั ป. 1 - 6
3.4 จัดกจิ กรรม “หน่งึ วันพระ หน่ึงช่วงช้นั ป. 1 – 6”
3.5 จดั กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน “ตาวเิ ศษเห็นนะ” ทุกๆ ช้นั เรยี น
3.6 จัดกจิ กรรมในวันสำคัญทุกระดบั ช้นั
3.7 จดั กิจกรรมใหม้ ีการประกวดขนึ้ ในทกุ ๆ ช้ันเรยี น คัดเลอื กเดก็ ดี ศรีสามี
3.8 จดั กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาในทุกชนั้ เรียน แนวคดิ เราทำความดีด้วยหัวใจ
3.9 นกั เรียน ครู และบคุ ลากรทางการศึกษามีการต่อตา้ นการทจุ รติ ทุกรปู แบบ

ดา้ นคณุ ภาพ

3.๑ นักเรยี นได้รบั การพฒั นาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึ ษา
3.๒ นักเรียนมรี ะเบยี บวนิ ยั เข้าใจหลักประชาธิปไตย สำนึกในความเปน็ ชาติไทย
3.๓ นกั เรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึน้ มีคา่ นิยมอันพงึ ประสงค์มากข้นึ
3.๔ นักเรียนมีจติ สาธารณะมากข้ึน มีประสิทธภิ าพเปน็ พลเมืองดตี ่อประเทศชาติ
3.๕ การจัดกิจกรรมวนั สำคัญสามารถใหผ้ ู้เรียนตระหนักถงึ ความสำคัญในวันนนั้ ๆ ได้
3.6 นักเรยี นมีลักษณะเป็นผ้ทู น่ี า่ ยกย่องเชดิ ชูเกยี รติเป็นแบบอยา่ งท่ีดี
3.7 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามคี ุณลักษณะของโรงเรยี นสุจริต และต่อต้านการทจุ ริต

ทุกรูปแบบ

๔. กจิ กรรมและขนั้ ตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผ้รู บั ผดิ ชอบ
กจิ กรรม/ขัน้ ตอนการทำงาน นางพวงทิพย์ วงศ์สวุ รรณ
ธ.ค. ๒๕๖3
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ธ.ค 2563 และคณะครู
ขน้ั ตอนการดำเนินงาน ตลอดปี
1.1. ขออนมุ ัตโิ ครงการ/กจิ กรรม เม.ย. 2564
1.2. ประชุมวางแผนการดำเนนิ งาน เม.ย. 2564
1.3. ดำเนนิ การตามแผน
1.4. วดั ผล/ประเมนิ ผล
1.5. สรปุ รายงานผล

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนนิ งาน 30
กจิ กรรมที่ 2 กจิ กรรมสง่ เสริมประชาธปิ ไตย ผู้รับผดิ ชอบ
พ.ย. ๒๕๖3 นางสาวสานดี ะ๊ หะยีแยนา
ในโรงเรียน พ.ย. 2563 และคณะครู
ขั้นตอนการดำเนินงาน มิ.ย. 2564
2.1. ขออนุมัตโิ ครงการ/กิจกรรม ม.ิ ย. 2564 นางละมุล ไกรดิษฐ์
2.2. ประชมุ วางแผน ก.ย. 2564 และคณะครู
2.3. ดำเนินการตามแผน
2.4. วัดผล/ประเมนิ ผล พ.ย. ๒๕๖3 นางละมุล ไกรดิษฐ์
2.5. สรุปรายงานผล พ.ย. 2563 และคณะครู
กิจกรรมท่ี 3 กจิ กรรมโครงงานคุณธรรม
ข้ันตอนการดำเนนิ งาน ตลอดปี นางสาวสานดี ๊ะ หะยแี ยนา
3.1. ขออนมุ ตั ิโครงการ/กิจกรรม ส.ค. 2564 และคณะครู
3.2. ประชุมวางแผน ก.ย. 2564
3.3. ดำเนินการตามแผน
3.4. วดั ผล/ประเมนิ ผล พ.ย. ๒๕๖3
3.5. สรุปรายงานผล พ.ย. 2563
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมหนึ่งวันพระ หน่ึงช่วงชัน้
ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดปี
4.1. ขออนุมัตโิ ครงการ/กิจกรรม ก.ย. 2564
4.2. ประชุมวางแผนการดำเนนิ งาน ก.ย. 2564
4.3. ดำเนนิ การตามแผน
4.4. วดั ผล/ประเมนิ ผล พ.ย. ๒๕๖3
4.5. สรปุ รายงานผล พ.ย. 2563
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมบรเิ วณเขตตาวเิ ศษเห็นนะ
ข้นั ตอนการดำเนนิ งาน ตลอดปี
4.1. ขออนุมัติโครงการ/กจิ กรรม ก.ย. 2564
4.2. ประชมุ วางแผนการดำเนินงาน ก.ย. 2564
4.3. ดำเนินการตามแผน
4.4. วัดผล/ประเมนิ ผล
4.5. สรุปรายงานผล

กิจกรรม/ขน้ั ตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนนิ งาน 31
กิจกรรมท่ี 6 กจิ กรรมวันสำคัญ ผูร้ บั ผิดชอบ
ขน้ั ตอนการดำเนินงาน พ.ย. ๒๕๖3 นางสาวสานดี ๊ะ หะยแี ยนา
6.1. ขออนมุ ตั โิ ครงการ/กิจกรรม พ.ย. 2563 และคณะครู
6.2. ประชุมวางแผน
6.3. ดำเนนิ การตามแผน ตลอดปี นางละมลุ ไกรดิษฐ์
6.4. วดั ผล/ประเมินผล ก.ย. 2564 และคณะครู
6.5. สรุปรายงานผล ก.ย. 2564
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเด็กดี ศรีสามี นางสาวสานดี ะ๊ หะยแี ยนา
ขั้นตอนการดำเนนิ งาน พ.ย. ๒๕๖3 และคณะครู
7.1. ขออนมุ ตั โิ ครงการ/กิจกรรม พ.ย. 2563
7.2. ประชุมวางแผน นางสาวสานีดะ๊ หะยีแยนา
7.3. ดำเนนิ การตามแผน ตลอดปี และคณะครู
7.4. วัดผล/ประเมนิ ผล ตลอดปี
7.5. สรปุ รายงานผล ก.ย. 2564
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการดำเนินงาน พ.ย. ๒๕๖3
8.1. ขออนมุ ัติโครงการ/กจิ กรรม พ.ย. 2563
8.2. ประชมุ วางแผนการดำเนนิ งาน
8.3. ดำเนินการตามแผน ตลอดปี
8.4. วดั ผล/ประเมินผล ตลอดปี
8.5. สรุปรายงานผล ก.ย. 2564
กิจกรรมท่ี ๙ กจิ กรรมโรงเรยี นสจุ ริต
ขน้ั ตอนการดำเนนิ งาน พ.ย. ๒๕๖3
8.1. ขออนุมตั โิ ครงการ/กจิ กรรม พ.ย. 2563
8.2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
8.3. ดำเนนิ การตามแผน ตลอดปี
8.4. วัดผล/ประเมินผล ตลอดปี
8.5. สรุปรายงานผล ก.ย. 2564

๕. สถานท่ดี ำเนินโครงการ
โรงเรียนวดั สามี (ปุญญมุนอี ทุ ิศ)

32

๖. งบประมาณ 1๕,๕00 บาท
๖.๑ เงนิ นอกงบประมาณ (รายหวั ) ๘,000 บาท
6.2 เงินนอกงบประมาณ (กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน) ๒๓,๕00 บาท
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรม/รายการ ประเภทคา่ ใช้จ่ายเงนิ งบประมาณ เงนิ นอก รวม
8,000 บ.
กจิ กรรมท่ี 1 กจิ กรรมลูกเสือ – เนตรนารี ตอบ ใช้ วัสดุ รวม งบประมาณ
คา่ ใชจั า่ ย
- ค่าพาหนะนำนกั เรียนไปเขา้ คา่ ย แทน สอย
- ค่าท่ีพักนำนักเรียนไปเขา้ คา่ ย
- ค่าวสั ดุกิจกรรมเดนิ ทางไกล - - - - (ถัวเฉล่ีย
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสง่ เสริมประชาธิปไตย ทกุ รายการ)
8,000 บ.
ในโรงเรยี น
- - - - (ถัวเฉลย่ี 500 บ.
คา่ ใชจั ่าย ทุกรายการ)
- ทำป้ายไวนิล 500 บ.
- จัดทำเอกสารแบบบันทึกตา่ งๆ
กจิ กรรมท่ี 3 กจิ กรรมโครงงานคณุ ธรรม - - -- - -
คา่ ใชจั ่าย
- จัดทำป้ายนิเทศ - - -- - -
- แจกเกยี รตบิ ัตรแกผ่ ู้ทำดี - - -- - -
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมหนง่ึ วันพระ หน่ึงชว่ งชั้น
ค่าใชจั ่าย - - - - (ถวั เฉลีย่ 15,000 บ.
- นำป่ินโตไปถวายพระ ทกุ รายการ)
กจิ กรรมที่ 5 กจิ กรรมบรเิ วณเขตตาวิเศษเหน็ นะ 15,000 บ.
ค่าใชจั า่ ย
- วสั ดุอุปกรณใ์ นการทำความสะอาด
- แจกเกยี รติบตั รแกผ่ ้ชู นะเลศิ การประกวด
เขตท่สี ะอาด
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวนั สำคัญ
คา่ ใชัจ่าย
- ทำป้ายไวนิล
- ค่าตกแต่งเวที
- ค่าเช่าชดุ ในการแสดง
- จดั ป้ายนิเทศวนั สำคญั
- จดั ซื้อผา้ ระบาย
- จัดซื้อพานพมุ่
- จัดซ้ือธง

กิจกรรม/รายการ ประเภทคา่ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 33
ตอบ ใช้ วัสดุ รวม งบประมาณ รวม

แทน สอย -

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเดก็ ดี ศรสี ามี - - -- - -

คา่ ใชัจา่ ย -
23,500
- คดั เลอื กนักเรียนตามเกณฑ์ และคณุ สมบัตทิ ีต่ ั้งไว้

- สร้างแกนนำขยายผลส่ชู มุ ชน

- จัดกิจกรรมประกวดประเภทต่างๆ

กจิ กรรมท่ี 8 กิจกรรมจติ อาสา - - -- -

คา่ ใชจั า่ ย

- พัฒนาวัดสามี (กวาดบรเิ วณวดั )

- พัฒนาร่องน้ำ ครู ะบายนำ้ บรเิ วณของโรงเรยี น

วัดสามี (ปุญญมนุ ีอุทศิ )

- ปลูกต้นไม้ ปลุกจิตอาสาทำความดี ดว้ ยใจ

กจิ กรรมที่ ๙ กิจกรรมโรงเรียนสจุ รติ - - -- -

ค่าใชัจ่าย

- คัดเลือกนักเรยี นตามเกณฑ์ และคณุ สมบตั ิท่ตี ั้งไว้

- จัดกจิ กรรมประกวดประเภทตา่ งๆ

รวม - - - - 23,500

๗. การประเมินผล วธิ ีการประเมิน เครอ่ื งมือทใี่ ช้
ตวั ชวี้ ัดความสำเร็จ - สำรวจเขา้ รว่ มการเข้าค่าย - แบบสำรวจ
- การคัดกรอง - แบบสอบถาม
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี - การสัมภาษณ์ - แบบสอบถาม
- ประเมินผลจากสภาพจริง - ภาพประกอบการศกึ ษา
กจิ กรรมสง่ เสรมิ ประชาธิปไตยในโรงเรยี น
- การคดั กรอง - แบบสำรวจ
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม - ประเมนิ ผลจากสภาพจริง - แบบสงั เกต
- การสังเกต - แบบวดั เจตคติ
กจิ กรรมหน่ึงวันพระ หน่ึงชว่ งช้ัน - การวัดผลภาคปฎิบัติ - แบบสอบถาม
- การสังเกต - แบบสำรวจ
กิจกรรมบริเวณเขตตาวิเศษเห็นนะ - การวัดผลภาคปฎบิ ัติ - แบบสังเกต
- การสงั เกต - แบบสอบถาม
กจิ กรรมวนั สำคัญ - การสำรวจการเข้ารว่ มกิจกรรม - แบบสำรวจ
- แผนภาพวนั สำคัญ

34

ตวั ชีว้ ดั ความสำเร็จ วธิ ีการประเมนิ เครอื่ งมอื ท่ีใช้
กิจกรรมเด็กดี ศรีสามี
- การจดั อนั ดบั - แบบวัดเจตคติ
กจิ กรรมจติ อาสา - การสำรวจ - แบบสอบถาม

กิจกรรมโรงเรยี นสจุ ริต - การสงั เกต แบบสอบถาม
- การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

8.๑ นักเรียนมีระเบียบวินยั มากขน้ึ
8.๒ การจัดกิจกรรมสง่ เสรมิ ประชาธปิ ไตยประสบความสำเร็จ
8.๓ นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกมากขน้ึ
8.4 นกั เรยี นนักเรยี นมจี ิตสาธารณะเปน็ พลเมืองท่ดี ี
8.๖ นกั เรยี นเปน็ คนเก่ง ดี มคี วามสุขในชวี ติ

.................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางละมุล ไกรดษิ ฐ์)
ตำแหนง่ ครโู รงเรยี นวดั สามี (ปุญญมนุ ีอุทศิ )

.................................................ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(นางละมุล ไกรดษิ ฐ์)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผ้อู ำนวยการโรงเรียนวัดสามี (ปญุ ญมุนีอุทศิ )

35

ชือ่ โครงการ พฒั นาสขุ ภาพกายและสขุ ภาพจติ

แผนงาน บริหารทวั่ ไป

หน่วยงานท่รี ับผดิ ชอบ โรงเรียนวัดสามี (ปญุ ญมุนอี ุทิศ)

ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางพวงทิพย์ วงศส์ วุ รรณ และคณะครู

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง

สนองกลยุทธ์ กลยทุ ธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน

สนองมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1

ระยะเวลาดำเนนิ การ 1 ตลุ าคม ๒๕6๓ – ๓๐ กนั ยายน ๒๕6๔

…………………………………………………………………………………………………………..

๑. หลักการและเหตุผล
วัยเด็กเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตมีการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และการอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสขุ อาหารเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้วัยเด็กได้รับการพัฒนาที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงรวมท้ัง
การออกกำลังกาย การดูแลความสะอาดของร่างกาย การป้องกันตนเองจากการเกิดโรคติดต่อ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
ให้โทษ เพื่อให้นกั เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตได้มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับวัย นำไปปฏิบัติได้เองในชีวิตประจำวัน โดยเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวและ
ชมุ ชนในโอกาสตอ่ ไปได้

โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) จึงตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนเพ่ือพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปดูแลบุคคลรอบข้าง เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล
รักษาขน้ั พื้นฐานเมื่อเกิดการบาดเจบ็ หรอื เจ็บปว่ ยภายในโรงเรียนไดอ้ ย่างเหมาะสม

๒. วตั ถปุ ระสงค์
๒.๑ เพื่อใหผ้ ู้เรียนค้นพบความถนดั ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รกั และเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อนื่
๒.๒ เพอื่ ให้นกั เรยี นมีความสุขสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
๒.๓ เพอื่ พัฒนานักเรียนใหม้ ที ักษะทางด้านกีฬา
๒.๔ เพ่ือให้นักเรยี นทุกคนไดร้ ับการชว่ ยเหลือดว้ ยระบบชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
๒.๕ เพ่ือให้นักเรยี นมีความรคู้ วามเข้าใจเกยี่ วกับงานเกษตรอยู่อย่างพอเพียง
2.6 เพือ่ ใหน้ กั เรียนรจู้ กั ดแู ลรักษาความสะอาดของห้องส้วม

๓. เปา้ หมาย
เชิงปริมาณ
3.๑ นักเรยี นร้อยละ 80 สามารถปรบั ตัวได้อยา่ งเหมาะสม และอยู่รว่ มกับผอู้ น่ื อย่างมีความสุข
3.2 นกั เรยี นรอ้ ยละ ๑๐๐ ได้เข้ารว่ มกิจกรรม ผู้เรยี นมคี วามรู้จากประสบการณ์ตรง
3.3 นักเรยี นมที กั ษะพน้ื ฐานทางด้านกีฬาร้อยละ ๘๐
๓.๔ นักเรยี นไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ ๘๐ ได้รบั การชว่ ยเหลอื ด้วยระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรียน
๓.๕ นกั เรียนมคี วามรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั งานเกษตร และอยอู่ ยา่ งพอเพยี ง
๓.๖ นกั เรยี นมคี วามรว่ มมมือในการดูแลทำความสะอาดห้องสว้ ม และหอ้ งส้วมมจี ำนวนเพยี งพอต่อครูนักเรยี น

36
ดา้ นคณุ ภาพ

3.๑ นักเรียนสามารถวางแผนการเรยี นและการดำเนินชีวติ
3.๒ นักเรยี นมคี วามรปู้ ระสบการณต์ รงจากการเรยี นรู้ท่หี ลากหลาย
3.๓ นักเรยี นไดม้ ีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมด้านกฬี า-กรฑี าและแสดงความสามารถทางด้านกีฬา

และกรฑี าท่ีตนเองถนดั
๓.๔ การดำเนนิ งานตามระบบดแู ลช่วยเหลือนกั เรยี นเปน็ ไปอยา่ งมรี ะบบครบอยา่ งสมบูรณ์
๓.๕ นกั เรยี นมคี วามรู้ความเขา้ ใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกตอ้ ง
๓.๖ นกั เรียนรูค้ ณุ ค่าของการรกั ษาความสะอาดห้องส้วม และมสี ขุ ภาพอนามยั ทางด้านรา่ งกาย

และจิตใจอยใู่ นระดบั ดี

๔. กิจกรรมและขนั้ ตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูร้ บั ผดิ ชอบ
กจิ กรรม/ขน้ั ตอนการทำงาน นางสานีด๊ะ หะยแี ยนา
ธ.ค. ๒๕๖๓
กจิ กรรมท่ี 1 กิจกรรมแนะแนว ธ.ค. 256๓ และคณะครู
ข้นั ตอนการดำเนนิ งาน ธ.ค. 6๓ – ก.ย. 6๔
2.1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ก.ย. 256๔ นางพวงทิพย์ วงศ์สวุ รรณ
2.2. ประชุมวางแผน ก.ย. 256๔ และคณะครู
2.3. ดำเนนิ การตามแผน
2.4. วัดผล/ประเมินผล ธ.ค. ๒๕๖๓ นางพวงทิพย์ วงศ์สวุ รรณ
2.5. สรปุ รายงานผล ธ.ค. 256๓ และคณะครู
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.ี ค. 256๔
ขน้ั ตอนการดำเนนิ งาน ก.ย. 256๔
3.1. ขออนุมตั ิโครงการ/กิจกรรม ก.ย. 256๔
3.2. ประชุมวางแผน
3.3. ดำเนินการตามแผน ธ.ค. ๒๕๖๓
3.4. วดั ผล/ประเมินผล ธ.ค. 256๓
3.5. สรปุ รายงานผล พ.ค. – ส.ค. 256๔
กจิ กรรมท่ี 3 กิจกรรมแข่งขันกฬี านักเรยี น ก.ย. 256๔
ขั้นตอนการดำเนินงาน ก.ย. 256๔
3.1. ขออนุมตั ิโครงการ/กิจกรรม
3.2. ประชุมวางแผน
3.3. ดำเนนิ การตามแผน
3.4. วัดผล/ประเมนิ ผล
3.5. สรุปรายงานผล

กจิ กรรม/ขนั้ ตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนนิ งาน 37
ผู้รบั ผิดชอบ
กจิ กรรมที่ 4 กจิ กรรมระบบดูแลช่วยเหลอื ธ.ค. ๒๕๖๓ นางสาวสานีด๊ะ หะยแี ยนา
นักเรยี น ธ.ค. 256๓ และคณะครู

ขั้นตอนการดำเนนิ งาน ตลอดปี นางละมลุ ไกรดิษฐ์
4.1. ขออนุมัติโครงการ/กจิ กรรม ก.ย. 256๔ และคณะครู
4.2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ก.ย. 256๔
4.3. ดำเนนิ การตามแผน นางละมุล ไกรดษิ ฐ์
4.4. วดั ผล/ประเมนิ ผล ธ.ค. ๒๕๖๓ และคณะครู
4.5. สรุปรายงานผล ธ.ค. ๒๕๖๓
นางพวงทิพย์ วงศส์ ุวรรณ
กจิ กรรมท่ี 5 กจิ กรรมเกษตรพอเพยี ง ตลอดปี และคณะครู
ขน้ั ตอนการดำเนินงาน ตลอดปี
5.1. ขออนุมัติโครงการ/กจิ กรรม ก.ย. 256๔
5.2. ประชุมวางแผน
5.3. ดำเนินการตามแผน ธ.ค. ๒๕๖๓
5.4. วดั ผล/ประเมินผล ธ.ค. ๒๕๖๓
5.5. สรุปรายงานผล
ตลอดปี
กจิ กรรมท่ี 6 กจิ กรรมสว้ มสะอาดดว้ ยมือเรา ก.ย. ๒๕๖๔
ข้นั ตอนการดำเนนิ งาน ก.ย. 256๔
6.1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
6.2. ประชุมวางแผน ธ.ค. ๒๕๖๓
6.3. ดำเนินการตามแผน ธ.ค. ๒๕๖๓
6.4. วดั ผล/ประเมนิ ผล
6.5. สรปุ รายงานผล ตลอดปี
ก.ย. ๒๕๖๔
กจิ กรรมที่ 7 กจิ กรรมคดั กรองนักเรยี นเพื่อเฝา้ ก.ย. 256๔
ระวังปอ้ งกนั โรคไวรัสโคโรน่า
(covid – 19)

ขั้นตอนการดำเนนิ งาน
6.1. ขออนมุ ัตโิ ครงการ/กจิ กรรม
6.2. ประชมุ วางแผน
6.3. ดำเนินการตามแผน
6.4. วัดผล/ประเมินผล
6.5. สรุปรายงานผล

๕. สถานทีด่ ำเนนิ โครงการ
โรงเรียนวดั สามี (ปญุ ญมนุ ีอุทศิ )

38

๖. งบประมาณ ๑๑,๗๙๙.๒๙ บาท
๖.๑ เงินนอกงบประมาณ (รายหัว) ๒๐,๐๐๐ บาท
6.2 เงินนอกงบประมาณ (กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน) ๓๑,๗๙๙.๒๙ บาท
รวมทั้งสนิ้

กจิ กรรม/รายการ ประเภทคา่ ใชจ้ ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก

กจิ กรรมที่ 1 กจิ กรรมแนะแนวนกั เรยี น ตอบ ใช้ วัสดุ รวม งบประมาณ รวม
ค่าใชจั ่าย -
- แนะแนวอาชีพ แทน สอย
- แนะแนวศึกษาต่อ
กจิ กรรมที่ 2 กิจกรรมทศั นศึกษาแหลง่ เรยี นรู้ - - -- -
ค่าใชจั า่ ย
- ค่ารถ - - - - (ถวั เฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ บ.
- คา่ สถานท/่ี บตั รเข้าชม ทุกรายการ)
- ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม ๒๐,๐๐๐ บ.
กิจกรรมท่ี 3 กจิ กรรมส่งเสริมกฬี าเพ่ือสุขภาพ
ค่าใชัจ่าย - - -- - -
- คา่ เสื้อกีฬา
- ค่าใช้จ่ายในการฝกึ ซ้อมและแขง่ ขนั - - - - (ถัวเฉลย่ี ๑,๐๐๐ บ.
- ค่าอุปกรณก์ ารแข่งขนั และจัดสนาม ทกุ รายการ)
- ค่าแตง่ กายของขบวนพาเหรด ๑,๐๐๐ บ.
- ค่ารถรับส่งนักเรยี นไปแขง่ กีฬา
กิจกรรมท่ี 4 กจิ กรรมระบบดแู ลช่วยเหลือ - - - - (ถัวเฉลี่ย ๓,๗๙๙.๒๙ บ.
ทกุ รายการ)
นกั เรียน
คา่ ใชจั ่าย ๓,๗๙๙.๒๙ บ.
- ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มตา่ งๆ
- จัดซ้ือวสั ดุ อปุ กรณ์ - - - - (ถวั เฉล่ีย ๒,000 บ.
กจิ กรรมที่ 5 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ทกุ รายการ)
คา่ ใชจั ่าย ๒,000 บ.
- ซ้ือวสั ดทุ ำแปลงผกั
- ปุ๋ย
- กระถางปลูกพชื
กจิ กรรมท่ี 6 กิจกรรมสว้ มสะอาดด้วยมือเรา
คา่ ใชัจ่าย
- วสั ดุ อุปกรณใ์ นห้องน้ำ
- นำ้ ยาลา้ งหอ้ งน้ำ

39

กจิ กรรม/รายการ ประเภทคา่ ใชจ้ า่ ยเงินงบประมาณ เงนิ นอก รวม
๕,๐๐๐ บ.
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมคัดกรองนกั เรยี นเพื่อเฝา้ ตอบ ใช้ วสั ดุ รวม งบประมาณ
ระวงั ปอ้ งกันโรคไวรสั โคโรนา่
(covid – 19) แทน สอย

- จัดซ้อื เคร่ืองวดั อุณหภูมิ จำนวน 2 ตวั (ถัวเฉลย่ี
- จัดซ้ือถา่ นแบตเตอรรี่ จำนวน 20 ก้อน ทุกรายการ)
๕,๐๐๐ บ.
รวม
- - - - ๓๑,๗๙๙.๒๙ ๓๑,๗๙๙.๒๙

๗. การประเมนิ ผล วิธีการประเมนิ เครอ่ื งมือท่ใี ช้
ตวั ช้วี ดั ความสำเรจ็
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน
กจิ กรรมแนะแนวนกั เรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรยี นรู้ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน
กิจกรรมสง่ เสรมิ กฬี าเพ่ือสขุ ภาพ
- ประเมนิ ผลจากสภาพจรงิ - แบบสรปุ กจิ กรรม
กิจกรรมระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี น - สำรวจความพงึ พอใจ - แบบสำรวจ
- สำรวจความพึงพอใจ - แบบสำรวจ
กจิ กรรมเศรษฐกิจพอเพียง - แบบบนั ทกึ - แบบบนั ทึกตา่ งๆ

กิจกรรมส้วมสะอาดด้วยมือเรา - แบบสำรวจ - แบบสงั เกต
- การสงั เกต - รปู ภาพ - กล้องถ่ายรปู /โทรศพั ท์มือถือ
กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพ่ือเฝ้าระวงั ป้องกัน - การสงั เกต - แบบสงั เกต
โรคไวรสั โคโรน่า (covid – 19) - รปู ภาพ - กล้องถ่ายรูป/โทรศพั ท์มือถือ

เครื่องมอื คดั กรอง เครือ่ งวัดอุณหภูมิ

๘. ผลทคี่ าดว่าจะได้รบั

8.๑ นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รกั และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
8.๒ นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน จากการเขา้ ร่วมกิจกรรม
8.๓ นกั เรียนมกี ารพัฒนาทกั ษะทางดา้ นกีฬา
8.4 นักเรยี นทกุ คนได้รับการชว่ ยเหลอื ดว้ ยระบบชว่ ยเหลือนักเรียน
8.๕ นักเรียนมีความรูค้ วามเขา้ ใจเก่ียวกับงานเกษตรอยอู่ ย่างพอเพียง
๘.๖ นักเรยี นรู้จกั ดแู ลรกั ษาความสะอาดของห้องสว้ ม

.................................................ผเู้ สนอโครงการ
(นางพวงทิพย์ วงศ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ครโู รงเรยี นวดั สามี (ปุญญมนุ ีอทุ ิศ)

.................................................ผอู้ นุมัติโครงการ
(นางละมุล ไกรดิษฐ์)

ครชู ำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวดั สามี (ปญุ ญมุนีอทุ ศิ )

40

ช่อื โครงการ พฒั นาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

แผนงาน บรหิ ารท่ัวไป

หน่วยงานทร่ี บั ผิดชอบ โรงเรยี นวดั สามี (ปุญญมุนอี ุทิศ)

ผ้รู ับผิดชอบโครงการ นางสาวสานดี ะ๊ หะยแี ยนา และคณะครู

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ กลยทุ ธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบรหิ ารจัดการให้มีคุณภาพโดยการมสี ว่ นร่วม

ของชมุ ชน

สนองมาตรฐาน มาตรฐานท่ี ๓

ระยะเวลาดำเนนิ การ 1 ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕6๔

…………………………………………………………………………………………………………..

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ ๖ บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การประกนั คุณภาพการศกึ ษาจงึ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา เพราะเป็นระบบท่ีสรา้ ง
ความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่า สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น
โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) จึงได้จัดทำโครงการน้ีขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสนองนโยบายดังกล่าว”
โดยจัดทำกิจกรรมดังต่อไปน้ี กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับปรุง
อาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชนในวันสำคัญ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครอง กิจกรรมทำ
แผนพฒั นาการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจำปี สาระหลักสูตร รายงานผลการจัดการศึกษา (SAR) กิจกรรมพฒั นาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมตัดหญ้าในสนามและตัดแต่งต้นไม้ กิจกรรม
ซอ่ มแซมวัสดุครภุ ณั ฑ์ และกจิ กรรมการรบั นักเรียน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ

และจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย จะทำให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาตามมาตรฐาน

การศกึ ษาของสถานศกึ ษา โรงเรยี นวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ)

๒. วตั ถุประสงค์
๒.๑ เพื่อใหม้ วี ัสดอุ ุปกรณ์ในการดำเนินงาน มีระบบงานสารสนเทศ และสนบั สนนุ การจัดการเรียนการสอนได้
อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ
๒.๒ เพอ่ื เสรมิ สรา้ งบรรยากาศและสง่ิ แวดลอ้ มที่สวยงามสะอาด และปลอดภยั
๒.๓ เพื่อพฒั นาแหลง่ เรียนรูภ้ ายในสถานศกึ ษาและใช้ประโยชนจ์ ากแหลง่ เรยี นรู้ใหเ้ กดิ ประโยชนม์ ากทีส่ ุด
๒.๔ เพื่อนกั เรียนและครูไดเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรมบำเพญ็ ประโยชน์
๒.๕ เพอ่ื สรา้ งความร่วมมอื ในการจัดการศกึ ษาระหวา่ งสถานศึกษากบั บุคคล ครอบครวั ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิ่น เอกชนและสถาบันตา่ ง ๆ และใหส้ ถานศึกษาเปน็ แหลง่ เรียนรู้ และใหบ้ รกิ าร
ชุมชน
๒.๖ เพ่อื สร้างความเข้าใจและสรา้ งความสัมพนั ธ์อันดีระหวา่ งผปู้ กครองนกั เรียนกับโรงเรียน

41

๒.๗ เพ่ือให้บุคลากรไดร้ ับรู้ เขา้ ใจ และมสี ่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔
๒.๘ เพอ่ื สร้างและพฒั นาระบบข้อมลู สารสนเทศของโรงเรยี นให้สมบรู ณ์และเปน็ ปจั จบุ ัน
๒.๙ เพอ่ื ใหโ้ รงเรียนจัดการศึกษาไดอ้ ยา่ งมคี ุณภาพตามเกณฑม์ าตรฐาน

๒.๑๐ เพอ่ื สถานศึกษาไดม้ กี ารประกันคุณภาพการศึกษาทีด่ ี
๒.๑๑ เพอ่ื เสรมิ สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่สี วยงามสะอาดและปลอดภยั
๒.๑๒ เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑท์ ชี่ ำรุดเสียหายให้ใช้งานไดด้ ี เป็นประโยชนต์ ่อการบริหารงาน และสนับสนุน

การเรยี นการสอนใหเ้ กิดประสิทธภิ าพสูงสุด
๒.๑๓ เพ่ือให้การดำเนินการรบั นกั เรยี นเปน็ ไปตามแผนท่ีโรงเรียนกำหนดและบังเกิดความเรยี บร้อย

ในการรับสมัครนักเรียน

๓. เปา้ หมาย

เชงิ ปรมิ าณ
๓.๑ จัดซ้ือวสั ดสุ ำนกั งานได้ตามวัตถุประสงค์
๓.๒ สภาพแวดลอ้ มของโรงเรยี นไมน่ ้อยกวา่ รอ้ ยละ ๘0 ไดร้ ับการปรับปรุง พฒั นา ให้สวยงาม นา่ อยู่

และมีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ 9๐ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการคน้ คว้าจากแหล่งเรยี นรู้ทสี่ ร้างข้นึ
๓.๔ รอ้ ยละ 100 ของนกั เรียนและครูเข้ารว่ มกจิ กรรมบำเพ็ญประโยชน์
๓.๕ สถานศกึ ษารว่ มทำกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนหรือชมุ ชน และมีการให้บริการชมุ ชนอยา่ งน้อยปีการศึกษาละ

10 ครงั้
๓.๖ ร้อยละ ๙0 ของคณะกรรมการสถานศกึ ษา นกั เรยี นและผูป้ กครองเขา้ ร่วมประชมุ
๓.๗ จัดประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ ารเพ่ือจดั ทำแผนปฏบิ ตั ิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยพรอ้ มเพรยี งกัน
๓.๘ โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรยี นสมบรู ณ์ และเปน็ ปัจจบุ ัน
๓.๙ พฒั นาระบบงานประกันคุณภาพสถานศกึ ษาใหเ้ ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๓.๑๐ สถานศกึ ษาได้มกี ารประกันคุณภาพการศึกษาทด่ี ี
๓.๑๑ สภาพแวดลอ้ มของโรงเรยี นไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ ๙0 ได้รบั การปรบั ปรุง พัฒนา ให้สวยงาม น่าอยู่

และมีความพร้อมต่อการใชป้ ระโยชน์ได้อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ
๓.๑๒ ครภุ ณั ฑ์ทช่ี ำรุดไดร้ ับการดแู ลและซ่อมแซมให้อยใู่ นสภาพทสี่ ามารถใช้งานได้

๓.๑๓ รบั นกั เรียนช้นั อนบุ าลปีท่ี 2 และ นกั เรยี นชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 1 ทั้งในเขตพนื้ ทบ่ี รกิ ารและนอกเขต

พืน้ ท่บี ริการ จำนวน 1 ห้องเรยี น

ด้านคณุ ภาพ

๓.๑ ไดร้ บั ประโยชน์จากวสั ดตุ า่ งๆ ตอ่ องค์กรและการจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธภิ าพ

๓.๒ สภาพแวดล้อมของโรงเรยี นมคี วามน่าอยู่ และมีบรรยากาศแหง่ การเรยี นรู้อยา่ งแทจ้ ริง
๓.๓ นกั เรียนมีคณุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๓.๔ โรงเรียนมีข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถนำไปใช้เป็นข้อมลู สารสนเทศ เพอ่ื พัฒนาผเู้ รียน

ได้อย่างมีประสิทธภิ าพ
๓.๕ สถานศึกษา หน่วยราชการ ชุมชน องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิน่ และสถาบันต่างๆ มีความสัมพันธ์ทดี่ ตี ่อกนั

และโรงเรียนเปน็ แหลง่ บริการด้านความรู้และอื่นๆ แก่ชุมชน
๓.๖ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองเข้าร่วมประชุมโดยพรอ้ มเพรียงกัน

42

๓.๗ โรงเรยี นวดั สามี (ปญุ ญมุนอี ุทิศ) มแี ผนปฏบิ ัติการประจำปีการศึกษา 256๔ เป็นเครอื่ งมือในการบรหิ าร
จดั การศึกษา ไดส้ อดคลอ้ งกับความต้องการของพ้ืนทีแ่ ละมีประสิทธภิ าพ นักเรยี นมีคณุ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศกึ ษา

๓.๘ โรงเรียนมีข้อมลู สารสนเทศที่ครบถ้วนสมบรู ณ์ ครอบคลมุ ในทุกด้าน สามารถนำข้อมลู สารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนพฒั นาโรงเรยี นใหเ้ กดิ ประสิทธิภาพสูงสดุ

๓.๙ นกั เรยี นไดร้ บั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
๓.๑๐ สถานศกึ ษาได้มกี ารประกนั คุณภาพการศึกษาท่ีดี
๓.๑๑ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความน่าอยู่ และมบี รรยากาศแห่งการเรียนรู้อยา่ งแทจ้ ริง
๓.๑๒ ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมสี ภาพทสี่ ามารถใชง้ านไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพ
๓.๑๓ นกั เรียนในเขตพ้ืนทบ่ี รกิ ารทุกคนเขา้ เรยี นเข้าในโรงเรียนวัดสามี (ปญุ ญมนุ ีอุทิศ)

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผ้รู บั ผดิ ชอบ
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการทำงาน นางสาวสริ ภิ า พวงสอน

กจิ กรรมที่ ๑ กิจกรรมจดั หาวสั ดุอปุ กรณ์ พ.ย. ๒๕๖๓
เพ่ือสำนักงาน พ.ย. 256๓

ขน้ั ตอนการดำเนินงาน ตลอดปี
๒.1. ขออนมุ ัตโิ ครงการ/กจิ กรรม ตลอดปี
๒.2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ก.ย. 256๔
๒.3. ดำเนนิ การตามแผน
๒.4. วดั ผล/ประเมนิ ผล นางสาวสานีด๊ะ หะยีแยนา
๒.5. สรปุ รายงานผล
กจิ กรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม พ.ย. ๒๕๖๓
พ.ย. 256๓
และปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ขนั้ ตอนการดำเนนิ งาน ตลอดปี
๓.1. ขออนมุ ตั โิ ครงการ/กจิ กรรม ตลอดปี
๓.2. ประชมุ วางแผน ก.ย. 256๔
๓.3. ดำเนนิ การตามแผน
๓.4. วดั ผล/ประเมนิ ผล นางศุภลกั ษณ์ คงแกว้
๓.5. สรปุ รายงานผล
กจิ กรรมที่ ๓ กิจกรรมพฒั นาแหลง่ เรยี นรู้ พ.ย. ๒๕๖๓
พ.ย. 256๓
และภมู ิปัญญาทอ้ งถิ่น
ขั้นตอนการดำเนนิ งาน ตลอดปี
๔.1. ขออนมุ ัติโครงการ/กิจกรรม ตลอดปี
๔.2. ประชมุ วางแผน ก.ย. 256๔
๔.3. ดำเนนิ การตามแผน
๔.4. วดั ผล/ประเมินผล
๔.5. สรปุ รายงานผล

กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 43
กจิ กรรมที่ ๔ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนร์ ว่ มกบั ผรู้ บั ผิดชอบ
พ.ย. ๒๕๖๓ นางสาวสานีด๊ะ หะยีแยนา
ชุมชนในวันสำคัญ พ.ย. 256๓ และคณะครู
ขนั้ ตอนการดำเนินงาน
๕.1. ขออนุมัติโครงการ/กจิ กรรม ตลอดปี นางสาวสานีด๊ะ หะยีแยนา
๕.2. ประชมุ วางแผน ตลอดปี และคณะครู
๕.3. ดำเนนิ การตามแผน ก.ย. 256๔
๕.4. วัดผล/ประเมินผล นางสาวสานดี ะ๊ หะยีแยนา
๕.5. สรุปรายงานผล พ.ย. ๒๕๖๓ และคณะครู
กจิ กรรมที่ ๕ กิจกรรมสานสัมพันธช์ ุมชน พ.ย. 256๓
ขนั้ ตอนการดำเนินงาน
๖.1. ขออนุมัตโิ ครงการ/กจิ กรรม ตลอดปี
๖.2. ประชมุ วางแผนการดำเนินงาน ตลอดปี
๖.3. ดำเนนิ การตามแผน มี.ค. 256๔
๖.4. วดั ผล/ประเมินผล
๖.5. สรุปรายงานผล พ.ย. ๒๕๖๓
กจิ กรรมที่ ๖ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ พ.ย. 256๓
พ.ย. 6๓ - พ.ค. 6๔
สถานศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน และ
ผู้ปกครอง พ.ย. 6๓ – พ.ค. 6๔
๗.1. ขออนุมตั โิ ครงการ/กิจกรรม ก.ย. 256๔
๗.2. ประชมุ วางแผน
๗.3. ดำเนนิ การตามแผน
- เชิญประชมุ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง
- เชญิ ประชุมผู้ปกครองนักเรยี น ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
๗.4. วดั ผล/ประเมินผล
๗.5. สรุปรายงานผล

กิจกรรม/ขนั้ ตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 44
กิจกรรมท่ี ๗ กจิ กรรมทำแผนพฒั นาการศกึ ษา ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. ๒๕๖๓ นางศภุ ลกั ษณ์ คงแกว้
แผนปฏิบตั ิการประจำปี ต.ค. 256๓ และคณะครู
สาระหลักสตู ร รายงานผลการจัด ต.ค. 63 – เม.ย. 64
การศึกษา (SAR) ต.ค. 63 – เม.ย. 64 นางสาวสิรภิ า พวงสอน
๘.1. ขออนุมตั โิ ครงการ/กิจกรรม ก.ย. 256๔
๘.2. ประชมุ วางแผน นางศภุ ลกั ษณ์ คงแก้ว
๘.3. ดำเนนิ การตามแผน พ.ย. ๒๕๖๓ และคณะครู
๘.4. วัดผล/ประเมินผล พ.ย. 256๓
๘.5. สรปุ รายงานผล นางพวงทิพย์ วงศส์ ุวรรณ
กจิ กรรมที่ ๘ กจิ กรรมพฒั นาระบบข้อมลู ตลอดปี และคณะครู
สารสนเทศในสถานศึกษา ตลอดปี
ขั้นตอนการดำเนินงาน ก.ย. 256๔
๙.1. ขออนุมตั โิ ครงการ/กจิ กรรม
๙.2. ประชมุ วางแผน พ.ย. ๒๕๖๓
๙.3. ดำเนินการตามแผน พ.ย. 256๓
๙.4. วดั ผล/ประเมินผล
๙.5. สรุปรายงานผล ตลอดปี
กจิ กรรมท่ี ๙ กจิ กรรมพัฒนาระบบประกนั ตลอดปี
คุณภาพภายในสถานศึกษา ก.ย. 256๔
๑๐.1. ขออนมุ ตั โิ ครงการ/กจิ กรรม
๑๐.2. ประชมุ วางแผนการดำเนนิ งาน พ.ย. ๒๕๖๓
๑๐.3. ดำเนนิ การตามแผน พ.ย. 256๓
๑๐.4. วัดผล/ประเมนิ ผล ธ.ค. 2563
๑๐.5. สรุปรายงานผล ธ.ค. 2563
กิจกรรมที่ ๑๐ กจิ กรรมควบคุมภายใน ก.ย. 256๔
ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑๑.1. ขออนมุ ัติโครงการ/กจิ กรรม
๑๑.2. ประชุมวางแผน
๑๑.3. ดำเนนิ การตามแผน
๑๑.4. วัดผล/ประเมนิ ผล
๑๑.5. สรุปรายงานผล

45

กิจกรรม/ข้นั ตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รบั ผิดชอบ
กิจกรรมท่ี ๑๑ กจิ กรรมตัดหญา้ ในสนาม นางศุภลักษณ์ คงแกว้
พ.ย. ๒๕๖๓
และตัดแตง่ ต้นไม้ พ.ย. 256๓ นางอารม สุขแสงศรี
๑๒.1. ขออนมุ ตั ิโครงการ/กิจกรรม
๑๒.2. ประชมุ วางแผน ตลอดปี นางสาวสานดี ะ๊ หะยแี ยนา
๑๒.3. ดำเนินการตามแผน ตลอดปี และคณะครู
๑๒.4. วัดผล/ประเมนิ ผล ก.ย. 256๔
๑๒.5. สรุปรายงานผล
กจิ กรรมที่ ๑๒ กจิ กรรมซ่อมแซมวสั ดุครภุ ณั ฑ์ พ.ย. ๒๕๖๓
ขนั้ ตอนการดำเนนิ งาน พ.ย. 256๓
7.1. ขออนมุ ัตโิ ครงการ/กิจกรรม ธ.ค. 6๓ – ก.ย. 6๔
7.2. ประชมุ วางแผน ก.ย. 256๔
7.3. ดำเนินการตามแผน ก.ย. 256๔
7.4. วดั ผล/ประเมินผล
7.5. สรปุ รายงานผล ธ.ค. 256๓
กจิ กรรมท่ี ๑๓ กิจกรรมการรับนักเรยี น ธ.ค. 256๓
๑4.1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
๑4.2. ประชมุ วางแผนการดำเนินงาน ตามปฏิทินการรบั นกั เรยี น
๑4.3. ดำเนินการตามแผน ของเขตพน้ื ท่ี

- กิจกรรมรบั นักเรียนชั้นอนบุ าลปีที่ 2 มิ.ย. 256๔
- กิจกรรมรบั นักเรยี นช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 1 ก.ย. 256๔
- กจิ กรรมระบบการจดั เกบ็ ขอ้ มูล
๑4.4. วดั ผล/ประเมนิ ผล
๑4.5. สรปุ รายงานผล

๕. สถานทด่ี ำเนินโครงการ ๕๐,๕๔๙ บาท
โรงเรยี นวดั สามี (ปุญญมนุ อี ุทิศ) - บาท
บาท
๖. งบประมาณ ๕๐,๕๔๙
๖.๑ เงนิ นอกงบประมาณ (รายหัว)
6.2 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน)
รวมท้ังส้ิน

กจิ กรรม/รายการ ประเภทคา่ ใชจ้ า่ ยเงินงบประมาณ เงินนอก 46
ตอบ ใช้ วัสดุ รวม งบประมาณ รวม
๑5,000 บ.
แทน สอย ๑๕,๐๐๐ บ.

กิจกรรมที่ ๑ กจิ กรรมจดั หาวัสดุอปุ กรณ์ - - - - (ถัวเฉล่ยี .-
เพื่อสำนักงาน ทกุ รายการ) -
-
คา่ ใช้จ่าย ๑5,000 บ. ๔,๐๐๐ บ.
- จดั ซ้ือจัดหาวสั ดุอุปกรณเ์ พื่อสำนกั งาน
๑,๐๐๐ บ.
กิจกรรมที่ ๒ กจิ กรรมพัฒนาสภาพแวดลอ้ ม - - - - (ถัวเฉลย่ี
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ทุกรายการ)

คา่ ใช้จา่ ย ๑๕,๐๐๐ บ.

- ปรบั ปรงุ สภาพแวดล้อมและภูมิทศั นภ์ ายใน
โรงเรียน

- ปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่

กิจกรรมท่ี ๓ กจิ กรรมพัฒนาแหลง่ เรียนรู้ - - -- -

และภมู ปิ ัญญาท้องถ่ิน
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถนิ่

กจิ กรรมท่ี ๔ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนร์ ่วมกับ - - -- -
ชุมชนในวนั สำคัญ

ค่าใช้จ่าย

- ให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมสานสัมพนั ธ์ชมุ ชน - - -- -

คา่ ใช้จา่ ย
- สานสัมพันธ์ชมุ ชน

กจิ กรรมท่ี ๖ กจิ กรรมการประชุมคณะกรรมการ - - - - (ถวั เฉลีย่
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผ้ปู กครอง ทุกรายการ)
๔,๐๐๐ บ.
ค่าใช้จ่าย

- เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกี ารศึกษาละ 2 ครงั้
- เชญิ ประชุมผู้ปกครองนักเรยี น ภาคเรยี นละ 1 คร้ัง

- ทำป้ายไวนลิ
- อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับผเู้ ข้าร่วมประชุม

กจิ กรรมที่ ๗ กิจกรรมทำแผนพฒั นาการศึกษา - - - - (ถวั เฉลี่ย
แผนปฏิบตั ิการประจำปี ทกุ รายการ)

สาระหลักสูตร รายงานผลการจัด ๑,๐๐๐ บ.

การศึกษา (SAR)
คา่ ใช้จ่าย

- จัดแบ่งโครงการของแต่ละคนทต่ี อ้ งรบั ผดิ ชอบ
- จัดทำเอกสารเป็นรปู เล่ม

47

กจิ กรรม/รายการ ประเภทค่าใช้จ่ายเงนิ งบประมาณ เงินนอก

กิจกรรมที่ ๘ กจิ กรรมพัฒนาระบบข้อมลู ตอบ ใช้ วสั ดุ รวม งบประมาณ รวม
สารสนเทศ -
แทน สอย
คา่ ใช้จ่าย
- พฒั นาระบบข้อมลู สารสนเทศ - - -- -

กิจกรรมที่ ๙ กจิ กรรมพัฒนาระบบประกัน - - - - (ถัวเฉล่ีย ๑,000 บ.
คุณภาพภายในสถานศึกษา ทกุ รายการ)
๑,000 บ.
ค่าใช้จ่าย
- ปรับปรุงระบบคณุ ภาพการศกึ ษา - -- - -

กจิ กรรมท่ี ๑๐ กิจกรรมควบคมุ ภายใน - - - - (ถวั เฉลย่ี ๔,000 บ.
คา่ ใช้จ่าย ทกุ รายการ)
- ปรับปรงุ ระบบควบคุมภายใน ๔,000 บ.

กจิ กรรมท่ี ๑๑ กิจกรรมตัดหญา้ ในสนาม - - - - (ถัวเฉลย่ี 10,000 บ.
และตัดแต่งต้นไม้ ทุกรายการ)
10,000 บ.
ค่าใช้จ่าย
- ตัดหญา้ ในสนามและตัดแต่งต้นไม้ - - - - (ถวั เฉลย่ี 549 บ.
- จดั ซ้อื แก๊สโซฮอล์ 95 ทุกรายการ)
- จดั ซอ้ื นำ้ มนั เคร่ือง 2T 549 บ.
กิจกรรมท่ี ๑๒ กิจกรรมซ่อมแซมวสั ดุครภุ ัณฑ์
ค่าใช้จ่าย - - - - ๕๐,๕๔๙ ๕๐,๕๔๙
- ซอ่ มแซมวสั ดุครภุ ัณฑ์
กิจกรรมที่ ๑๓ กจิ กรรมการรบั นกั เรยี น
ค่าใช้จ่าย
- จัดทำป้ายไวนิลประชาสมั พันธ์การรับสมคั ร
- วัสดุอปุ กรณ์ในการรบั สมัคร
และเอกสารการรบั สมัคร

รวม


Click to View FlipBook Version