The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การให้ความรู้บัญชีต้นทุนเบื้องต้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Natthaya Thaithanee, 2021-03-18 23:27:35

การให้ความรู้บัญชีต้นทุนเบื้องต้น

การให้ความรู้บัญชีต้นทุนเบื้องต้น

Keywords: Accounting System

การบัญชีตน้ ทนุ เบอื้ งต้น
Accounting System

คานา

โครงงานฉบับน้ีจัดทาขึ้นตามหน่วยการเรียนรู้วิชาโครงงาน
วิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรือบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้จากหนังสือ
อิเลก็ ทรอนกิ สเ์ นื้อหาบญั ชีตน้ ทุนเบื้องต้น คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่าง
ย่ิงว่าโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีต้องการศึกษาไม่มากก็น้อย
หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทา ขอน้อมรับไว้ด้วยความ
ขอบคณุ ย่งิ

ถ้าผิดพลาดประการใด
ตอ้ งขออภัยไว้ ณ ทน่ี ้ี

ด้วยนะครบั

การบัญชตี ้นทุนเบ้ืองตน้

จุดประสงค์รายวิชา
เพ่อื ให้
1. มคี วามเข้าใจในหลกั การและกระบวนการปฏบิ ัติงานบัญชี

เกี่ยวกบั ตน้ ทุน
2. มที ักษะปฏบิ ตั ิงานบญั ชีและกระบวนการควบคมุ และตรวจสอบ

ปฏบิ ตั งิ านเกย่ี วกบั ตน้ ทนุ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกย่ี วกบั หลกั การบัญชตี ้นทุน
2. ปฏบิ ตั งิ านบญั ชตี น้ ทนุ ตามหลกั การทว่ั ไป

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวคิดเก่ียวกับบัญชี

ตน้ ทุน การจาแนกประเภทต้นทนุ ระบบบัญชีต้นทุน การบันทึกบัญชี
วตั ถุดบิ ค่าแรงงาน ค่าใชจ้ ่ายในการผลิต

สารบัญ หนา้

เรือ่ ง

การบัญชีต้นทุนเบ้อื งต้น 1
ความหมายของการบญั ชตี ้นทุนเบอื้ งตน้

ลกั ษณะของกิจการผลิตและกจิ การซื้อขายสินค้า 4
ข้อแตกต่างของกิจการอตุ สาหกรรมและกจิ การซอ้ื ขายสินคา้

การรับจ่ายวัตถดุ ิบ การบนั ทึกรายการเก่ียวกบั วัตถดุ ิบ 6
และวธิ กี ารบนั ทกึ บัญชวี ัตถุดิบ 11

ค่าแรงงานและการบนั ทึกบัญชีเก่ียวกบั คา่ แรงงาน

การบญั ชเี กี่ยวกบั คา่ ใชจ้ ่ายการผลติ 17
และการกาหนดอัตราคา่ ใชจ้ า่ ยการผลิต

สารบัญ

เร่ือง หนา้

การบัญชสี ินคา้ คงเหลอื แบบต่อเนอ่ื งและแบบสนิ้ งวด 20
การคานวณต้นทุนขาย การปดิ บัญชเี ก่ียวกับสินค้า 29
และการหายอดคงเหลือยกไป

และนค่ี อื หัวข้อ
ทั้งหมดค่ะ

การบญั ชตี น้ ทุนเบ้อื งตน้ และความหมายของการ
บญั ชตี น้ ทุนเบ้อื งตน้

2

การบญั ชีตน้ ทุนเบอื้ งตน้

การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) จัดเป็นวิธีการทางบัญชี
ท่ีทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจ ประเภท
อุตสาหกรรม โดยมวี ตั ถปุ ระสงคพ์ ้นื ฐานในการจัดทารายงานทางการ
เงินตลอดจนวิเคราะห์ และจาแนกข้อมลู เพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน
(Cost Management) ตามความต้องการของผู้บริหาร ในปัจจุบัน
น้ีไม่ใช่แต่กิจประเภทอุตสาหกรรมเท่าน้ัน ที่จะต้องใช้วิธีการทาง
บัญชีหรือข้อมูลของบัญชีต้นทุน แต่ยังมีธุรกิจอีกหลายประเภท เช่น
โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ธนาคาร บริษัทเงินทุน
บริษทั สายการบิน และกิจการอื่น ๆ อีกมากมายที่ได้มกี ารนาวิธีการ
บญั ชตี น้ ทนุ ไปประยกุ ตใ์ ชเ้ พอ่ื การตดั สนิ ใจของผบู้ รหิ าร

3

บัญชีต้นทุน เป็นหลักการบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสะสมและ
วเิ คราะหข์ ้อมูลเพ่อื การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ท้ังเพือ่ การวางแผน
ควบคุม และการตดั สินใจในเร่ืองอ่ืน ๆ โดยปกติแล้วการบัญชีต้นทุน
จะทาหน้าที่หลักในการสะสมข้อมูลทางด้านต้นทุนท่ีเป็นข้อมูลท่ี
เกิดข้ึนแล้วในอดีต เพ่ือคานวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้
ประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ นอกจากน้ีการบัญชีต้นทุนยังเป็น
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณหรือการพยากรณ์ต้นทุนที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตเพอ่ื การตัดสินใจอีกด้วย ซ่ึงในส่วนนี้เองจึงทาให้การบัญชี
ต้นทุนเข้ามามบี ทบาทเพอื่ การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในปัจจุบันนี้
การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการผลิตได้มีการพัฒนา
เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก เช่น การนาเคร่ืองจักรกล เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น การนาบัญชี
ต้นทุนเข้ามาใช้เพื่อทาหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน
ต้นทนุ ทถ่ี ูกตอ้ ง

ลักษณะของกิจการผลติ และกจิ การซื้อขายสนิ คา้
และข้อแตกตา่ งของกิจการอุตสาหกรรมและกจิ การ

ซอื้ ขายสินค้า

5

ลกั ษณะของกิจการผลิตและกจิ การซื้อขายสินค้า

กิจการอตุ สาหกรรมดาเนินธุรกิจในรูปของโรงงานอุตสาหกรรม
ทาการผลิตสินค้า สาเร็จรูป เช่น โรงงานถุงพลาสติก โรงงานเส้ือ
สาเร็จรูป โรงงานผลิตเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงสินค้าท่ีผลิตเสร็จน้ี
เรยี กวา่ “สนิ ค้าสาเร็จรูป” สาหรบั จาหน่าย

ข้อแตกต่างของกจิ การอุตสาหกรรมและกจิ การซื้อขายสินค้า
2.1 กจิ การซ้อื ขายสินคา้
- ซอื้ สนิ คา้ มาแล้วขายไปในสภาพเดิมไม่มีการเปลยี่ นสภาพ
2.2 กจิ การอตุ สาหกรรม
- ซ้ือวัตถดุ บิ มาทาการผลติ หรอื แปรสภาพจนเป็นสินคา้

สาเรจ็ รูป แลว้ ขานสนิ ค้าสาเร็จรูปน้นั

การรับจา่ ยวัตถดุ บิ
และการบนั ทึกรายการเกย่ี วกบั วัตถดุ บิ

7

การรบั จ่ายวตั ถุดบิ และการบนั ทกึ รายการเกีย่ วกับวตั ถุดบิ

วัตถุดบิ (Raw Materials) เป็นสว่ นสาคญั ในการผลติ ของ
กิจกรรมอตุ สาหกรรม โดยนาวัตถุดิบที่กจิ การได้มาจากการซอ้ื มา
ผา่ นกระบวนการผลติ เพอื่ แปรสภาพให้เป็นสินค้าสาเรจ็ รปู

วตั ถุดิบแบง่
ออกเป็นก่ปี ระเภท

กันนะ ?

วตั ถุดิบแบง่ ออกเปน็ 2
ประเภท คอื วตั ถุดบิ
ทางตรง และวัตถดุ บิ

ทางอ้อม

8

วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบมี 2 วิธี คือวิธีการบันทึก
บัญชีสินคา้ คงเหลอื แบบสน้ิ งวดบัญชี
(Periodic Inventory Method) และวิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
คงเหลือแบบตอ่ เนอื่ ง (Perpetual Inventory Method)
1. ใบขอซือ้ (Purchase Requisition)โดยคลงั วัตถดุ ิบ
2. ใบสัง่ ซอ้ื (Purchase Order)โดยฝ่ายจดั ซ้ือ
3. รายงานการตรวจรับ (Receiving Report)โดยฝา่ ยตรวจรับ
4. ใบกากับสนิ ค้า (Invoice)โดยผ้ขู าย
5. ใบสง่ คนื (Debt Memorandum)โดยฝา่ ยจัดซ้อื
6. บตั รวตั ถดุ บิ (Stock Card)โดยคลงั วตั ถดุ บิ
7. ใบเบกิ วตั ถดุ บิ (Material Requisition)โดยฝ่ายผลิต
8. รายกรการคืนวัตถุดิบ (Returned Material Report)โดยฝ่าย
ผลติ
9. ใบเสร็จรับเงนิ (Receipt)โดยฝา่ ยการเงนิ

9

วธิ กี ารบนั ทึกบญั ชวี ัตถุดบิ

วัตถุดิบเป็นสินค้าคงเหลือรายการหน่ึงในกิจการอุตสาหกรรม

ดังน้ัน วิธีการบันทึกบัญชีวัตถุดิบจึงทาได้ 2 วิธีในลักษณะเดียวกัน

กับทางเลือกของการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ กล่าวคือ วิธีการ

บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ (วัตถุดิบ) แบบส้ินงวด (Periodic

Inventory Method) กับวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
(วัตถุดิบ) แบบต่อเนอื่ ง (Perpetual Inventory Method)

หรือจาส้นั ๆว่าวิธกี ารบันทึก
บญั ชีวัตถุดิบ มี 2 วธิ ี คอื

1.แบบส้นิ งวด
และ 2.แบบตอ่ เนื่อง

10

คา่ แรงงานและการบันทกึ บัญชเี กี่ยวกับคา่ แรงงาน

12

การบนั ทึกรายการเกี่ยวกบั คา่ แรงงาน

ค่ า แ ร ง ง า น ห ม า ย ถึ ง ค่ า จ้ า ง ( Wages) แ ล ะ
เงินเดือน (Salaries) ท่ีกิจการจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ในการจ่ายค่าจ้าง
อาจจ่ายเป็นรายช่ัวโมง (Hourly) รายวัน (Daily) หรือตามหน่วยที่
ผลติ ได้ (Piecework) สว่ นเงินเดอื นมกั จะจา่ ยเดือนละครั้ง

ลกั ษณะของคา่ แรงงาน
แบง่ ออกเป็นกี่ประเภท

และมอี ะไรบา้ งคะ

ลกั ษณะของคา่ แรงงาน
แบง่ ออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ 1. คา่ แรงงานทางตรง

และ 2. คา่ แรงงาน
ทางออ้ ม

13

แ ผ น ก บุ ค ค ล ( Personal
Department) มหี น้าที่เก็บ
เวลาการทางาน กาหนด
อัตราค่าจ้างของพนักงาน
นอกจากน้ีแผนกบุคคลยังมี
ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร
ท า ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น
รวบรวมเวลาทางานของ
พนกั งานในแต่ละวัน

แผนกบัญชี (Accounting
Department) มหี น้าทใ่ี น
การคานวณ จาแนก และ
บนั ทกึ บญั ชีคา่ แรงงาน โดย
นาขอ้ มลู จากแผนกบคุ คลมา
บันทกึ รายการบัญชี และ
จัดทารายละเอยี ดทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยแบง่ หน้าท่อี อกเป็น 3
ฝา่ ย ดงั นี้

14

1. ฝ่ายบัญชเี งนิ เดอื นและ
คา่ แรง

2. ฝ่ายบญั ชีเจา้ หนี้

3. ฝ่ายบัญชตี น้ ทุน

สาหรบั การคานวณคา่ แรง จะแยกการคานวณเปน็ 2 ขน้ั ตอน คือ

- ค่าแรงงานขัน้ ตน้ (Gross payrolls)

เมื่อพนักงานบัญชีรวบรวมค่าแรงงานของพนักงานจากบัตรลงเวลา
ทางานก็จะทาการคานวณค่าแรงงานต่าง ๆ ซ่ึงพจิ ารณาจากชั่วโมง
การทางาน หรือตามช้ินงาน การคานวณค่าแรงงานดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยค่าแรงงานปกติ และค่าแรงงานล่วงเวลาค่าแรงงาน
ปกติ มสี ูตรในการคานวณ ดังน้ี

15

คานวณคา่ แรงตามชั่วโมงการทางาน
ค่าแรงงานปกติ = จานวนช่ัวโมงการทางาน X อัตราคา่ แรงงานรายช่ัวโมง
คานวณค่าแรงตามชิ้นงาน
ค่าแรงงานปกติ = จานวนชน้ิ งานที่ผลิตได้ X อัตราค่าแรงงานตามชิ้นงาน

การบนั ทกึ บัญชี เปน็ ดงั นี้

เดบิต งานระหวา่ งผลิต(ตรง) XX

คา่ ใชจ้ ่ายการผลิต(อ้อม) XX

เครดติ ค่าแรงงาน XX

(จาแนกค่าแรงงาน)

16

เดบิต คา่ แรงงานคา้ งจา่ ย XX
เครดติ เงินสด XX

(จา่ ยค่าแรงงาน) XX
เดบติ ภาษีหกั ณ ทจ่ี า่ ย XX

เครดติ เงนิ สด XX
(จ่ายภาษหี กั ณ ทจ่ี ่าย) XX
เดบิต ประกนั สังคมค้างจา่ ย
ประกันสังคม XX

เครดิต เงินสด
(จ่ายเงินประกันสงั คม)

การบญั ชีเกี่ยวกับคา่ ใชจ้ ่ายการผลติ
และการกาหนดอัตราค่าใชจ้ ่ายการผลติ

18

การบัญชีเก่ียวกับค่าใช้จา่ ยการผลติ

ค่าใช้จ่ายการผลิต (Overhead) หรือบางแห่งอาจเรียก
ค่าใช้จ่ายโรงงาน โสหุ้ยการผลิต ล้วนแต่ความหมายเดียวกันท้ังส้ิน
ซ่ึงหมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการผลิต แต่ไม่ถือเป็น
วัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง ดังนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตจึง
หมายถึง ค่าวัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ๆ อาทเิ ช่น คา่ นา้ คา่ ไฟฟา้ โรงงาน ค่าน้ามนั เช้ือเพลิง ค่าเช่าโรงงาน
เป็นต้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายเป็นแหล่งรวมของรายจ่ายต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการผลิต จึงมักมีปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงแตกต่างจาก
วัตถุดบิ ทางตรง และค่าแรงงานทางตรง

19

การกาหนดอตั ราค่าใช้จ่ายการผลิต

การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร หรือ อัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานหมายถึง กระบวนการในการประมาณ
การ หรือการคาดการณ์ถึงค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย ต่อช่ัวโมง
แรงงานทางตรง ต่อช่ัวโมงเครื่องจักร หรือต่อต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
ไวล้ ว่ งหนา้ ทงั้ นี้แลว้ แตน่ โยบายของกิจการในการกาหนดฐานเพ่ือใช้
ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าเป็น ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ
ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถคานวณได้จากส่ิงสาคัญประการแรกท่ีกิจการ
จะต้องคานึงถึงในการกาหนดอตั ราคา่ ใชจ้ า่ ยการผลิตจัดสรร คือ การ
ประมาณการระดับการผลิตท่ีคาดว่าจะทาการผลิตในงวดเวลาหน่ึง
ๆ ท้ังน้ีเพราะการ ประมาณการระดับการผลิตท่ีเหมาะสมและ
ใกลเ้ คียงกับระดับการผลิตทเี่ กิดขนึ้ จรงิ

การบัญชสี นิ คา้ คงเหลอื แบบตอ่ เนอ่ื งและแบบสิ้นงวด

21

การบญั ชสี นิ ค้าคงเหลอื แบบตอ่ เนอื่ งและแบบส้ินงวด
วิธีการบนั ทึกบัญชีเก่ยี วกับสนิ คา้ คงเหลือ

สนิ คา้ คงเหลือ
หมายถงึ อะไรคะ ?

หมายถึง สินค้าคงเหลือของกิจการที่
ทาธรุ กจิ เก่ียวกับการซ้ือสนิ ค้ามาเพือ่
ขายหรอื ธรุ กิจท่ซี ้ือมาขายไป หาก
ธุรกจิ ประสบปญั หาสนิ ค้าคงเหลอื มาก
ในปใี ดก็ตาม จะไปมผี ลกระทบตอ่ การ
คานวณต้นทุนขายและกาไรสทุ ธขิ อง

กจิ การด้วย

22

1. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic
Inventory System) วิธนี ีน้ ิยมใช้กบั กจิ การทีท่ าการซ้ือขายสินค้าท่ี
มีจานวนมากและมีราคาหรือมูลค่าไม่สูงนักเพราะการบันทึกบัญชี
แบบนี้จะไม่มกี ารบันทึกบัญชีสินค้าเม่อื มีการซ้ือขายในระหว่างงวด
แต่จะให้ความสาคัญกับการตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวด
เท่านั้น กิจการที่นิยมบันทึกบัญชีแบบน้ี เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้าน
ขายเสื้อผ้า

2. วิธีการบันทึกบัญชีแบบตรวจนับสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง
(Perpetual Inventory System) วิธีนี้จะมกี ารบันทึกบัญชีทุกคร้ัง
ที่ทาการซื้อและขายสินค้า โดยจะมีทะเบียนคุมสินค้าทุกประเภทท่ี
จาหน่าย ทาให้สามารถทราบยอดคงเหลือของสินค้าจากบัญชี
เหลา่ นั้น กิจการท่ีนิยมใช้การบันทึกบัญชีแบบนี้เป็นกิจการที่มสี ินค้า
จาหน่ายไม่ และสินค้าท่ีต้นทุนต่อหน่วยราคาค่อนข้างสูง มีความ
จาเปน็ ตอ้ งควบคุมและตรวจสอบอยา่ งละเอยี ด เช่น กิจการจาหน่าย
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครอ่ื งจักร รถยนต์ เป็นตน้

23

การตรี าคาดว้ ยราคา
ทนุ มวี ิธไี หนบ้างครบั

1. วิธเี ข้าก่อน-ออกกอ่ น (First in, First out

Method=FIFO)

2. วิธถี วั เฉลี่ยตอ่ หนว่ ย (Simple Average Method)

3. วธิ ีถัวเฉลย่ี ของราคาทง้ั สน้ิ (Weighted Average
Method) หรือถัว เฉลีย่ ถว่ งนา้ หนัก

4. วิธที ่ซี ือ้ จริง (Specific Identification) หรือวธิ ีเจาะจง

24

1. วธิ เี ข้าก่อน – ออกก่อน (First in, First out = FIFO) แนวคดิ วธิ ี
นค้ี อื การขายสินคา้ จะขายสนิ ค้าท่ซี ื้อมากอ่ นไปก่อน โดยเฉพาะ
สนิ คา้ ตามสมยั นยิ ม ถา้ เกบ็ ไวน้ านเกนิ ไปสนิ คา้ จะล้าสมยั หรอื
เสอ่ื มสภาพ ดังนน้ั สินคา้ คงเหลือจะเปน็ สินคา้ ที่ซอื้ มาในครง้ั หลัง
ตามตวั อยา่ งสนิ คา้ คงเหลือ 480 หนว่ ย จะตรี าคาดงั นี้

สินค้าท่ีซ้อื ครงั้ ท่ี 3 จานวน 400 หนว่ ย @ 26 บาท เปน็ เงนิ 10,400

สินค้าทซี่ อื้ ครง้ั ที่ 2 จานวน 80 หนว่ ย @ 24 บาท เป็นเงิน 1,920

รวมสินค้าคงเหลอื จานวน 480 หนว่ ย เปน็ เงิน 12,320

สนิ คา้ คงเหลอื ปลายปี 480 หนว่ ย เปน็ เงิน 12,320

25

2. วิธีถัวเฉลี่ยหน่วยหรือถัวเฉล่ียอย่างง่าย (Simple Average
Method) แนวคิดวิธีนี้ถือว่าสินค้าประเภทหรือชนิดเดียวกันกันควร
มีมูลค่าหรือราคาเท่ากัน ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าจึงควรมี
ราคาเท่ากันด้วย วิธีการคานวณจะนาราคาสินค้าต่อหน่วยท้ังหมด
นั้นมาบวกกันแล้วหารด้วยจานวนคร้ังทั้งหมดที่ซ้ือมาจะได้ราคาถัว
เฉล่ียตอ่ หน่วยของสนิ ค้าคงเหลือ ดังนี้

สินค้าปลายงวดคงเหลือ = สินค้าคงเหลือตน้ งวด + ซื้อสินค้าระหว่างปี – ขายสนิ ค้า
จานวนคร้งั ท่ีซอื้ มา

ราคาถัวเฉลย่ี ต่อหนว่ ย = 25+27+24+26 = 25.50 บาท
4

สินคา้ คงเหลือปลายปี 480 หนว่ ย = 480 X 25.50 = 12,240 บาท

26

3. วิธีถัวเฉลี่ยของราคาท้ังสิ้นหรือถัวเฉล่ียถ่วงน้าหนัก(Weighted
Average Method) แนวคิดวิธีนี้จะลดปัญหาความบกพร่องของ
วิธถี วั เฉลยี่ ตอ่ หน่วยเนอื่ งจากไมไ่ ด้คานึงถึงปริมาณของสินค้าคงเหลอื
จึงนาราคาและปริมาณของสินค้าคงเหลือท้ังหมดมาคูณกันก่อนแล้ว
นามาบวกกัน และหารด้วยจานวนหน่วยท้ังหมดท่ีซื้อจะได้ราคาถัว
เฉลย่ี ของราคาทัง้ สิน้ ดงั น้ี

สินคา้ ต้นปีมีจานวน 350 หนว่ ย @ 25 บาท เปน็ เงิน 8,750 บาท

ซื้อสนิ ค้าครง้ั ท่ี 1 จานวน 300 หนว่ ย @ 27 บาท เป็นเงิน 8,100 บาท

ซือ้ สินค้าครงั้ ท่ี 2 จานวน 200 หนว่ ย @ 24 บาท เปน็ เงิน 4,800 บาท

ซ้ือสนิ คา้ ครัง้ ที่ 3 จานวน 400 หน่วย @ 26 บาท เป็นเงิน 10,400 บาท

รวมสนิ คา้ 1,250 หน่วย เปน็ เงิน 32,050 บาท

ราคาต้นทนุ ตอ่ หน่วย = 32,050 = 25.64 บาท

1,250

สินค้าคงเหลือปลายปี 480 หนว่ ย = 480 X 25.64 = 12,307.20 บาท

27

4 . วิ ธี ตี ร า ค า ที่ ซ้ื อ จ ริ ง ห รื อ วิ ธี เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง ( Specific
Identification) แนวคิดวิธีนี้จะระบุราคาของสินค้าท่ีซ้ือมาจริงและ
ที่ขายไปจริงทั้งหมด เหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันมาก
ราคาต่อหนว่ ยสูง กิจการค้าต้องทราบราคาสนิ คา้ คงเหลือที่แท้จริงจึง
เรยี กว่าวิธี “ราคาเจาะจง”

ตัวอยา่ งเชน่ ถา้ สนิ คา้ คงเหลอื จากการ
ซื้อครั้งท่ี 1 จานวน 200 หน่วย

คงเหลือจากการซ้ือครง้ั ที่ 2 จานวน
200 หนว่ ย และคงเหลอื จากการซ้อื ครง้ั
ที่ 3 จานวน 80 หนว่ ย จะคานวณ ดังน้ี

28

สินค้าซอ้ื ครั้งที่ 1 จานวน 200 หนว่ ย @ 27 บาท เปน็ เงนิ 5,400 บาท

สินค้าซอ้ื คร้งั ที่ 2 จานวน 200 หนว่ ย @ 24 บาท เปน็ เงิน 4,800 บาท

สนิ ค้าซอ้ื ครั้งท่ี 3 จานวน 80 หน่วย @ 26 บาท เปน็ เงนิ 2,080 บาท

รวมสินค้าคงเหลอื 480 หน่วย เป็นเงนิ ทั้งสิ้น 12,280 บาท

การคานวณตน้ ทุนขาย การปิดบัญชเี กี่ยวกับสนิ คา้
และการหายอดคงเหลอื ยกไป

30

การคานวณตน้ ทุนขาย (Cost of Goods Sold)

ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) เป็นราคาทุนของสินค้าท่ี
มีการจาหน่ายออกไปซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีสินค้าคงเหลือต้นปี บวก
กับซื้อสุทธิระหว่างปีและหักสินค้าคงเหลือปลายปี ซึ่งอาจนามา
แสดงในรูปแบบงบต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold
Statement)

ซื้อสุทธิ (Net Purchases) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าที่
กิจการซื้อมาเพื่อขายในงวดบัญชีและจะเพิ่มข้ึนถ้ากิจการจ่ายค่า
ขนสง่ เขา้ และลดลงถ้ากิจการสง่ คืนสินคา้ ที่ชารุดและได้รับส่วนลดรับ
จากการชาระหนี้ หรือ
ซื้อสุทธิ = ซื้อระหว่างงวด + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืนสินค้า –
ส่วนลดรับ

31

สินค้าคงเหลอื ตน้ ปี XX XX
บวก ซอ้ื สทุ ธิ XX
สินค้าทม่ี ไี วเ้ พื่อขาย
หกั สินค้าคงเหลอื ปลายปี XX
ตน้ ทนุ ขาย XX

หรอื XX 32
สนิ คา้ คงเหลอื ต้นปี XX
ซื้อระหวา่ งงวด XX XXX
บวก คา่ ขนสง่ เขา้
XX XXX
หกั ส่งคืนสนิ ค้า XX XXX
XX
ส่วนลดรับ XX XXX

ซื้อสทุ ธิ

สินคา้ ที่มีไวเ้ พื่อขาย

หกั สนิ ค้าคงเหลอื ปลายปี

ต้นทุนขาย

33

การปดิ บัญชเี กี่ยวกบั สนิ คา้ (Closing entry)

เมื่อถึงวันส้ินงวดบัญชีกิจการจะทารายการปิดบัญชีเพื่อหาผล
การดาเนินงานของกิจการ วิธีการปิดบัญชีคือการทาให้บัญชีรายได้
และค่าใชจ้ า่ ย ซึง่ ถือเปน็ บัญชีช่ัวคราวหมดไปหรือมยี อดคงเหลือเป็น
ศูนย์ โดยจะปิดบัญชีผ่านสมุดรายวันท่ัวไปเข้าบัญชีกาไรขาดทุน
สว่ นบญั ชีสนิ คา้ คงเหลอื ต้นปีและสนิ คา้ คงเหลือปลายปีให้ปิดบัญชีไป
บัญชีต้นทุนขาย สรุปการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายและบัญชีที่
เกี่ยวขอ้ งกับต้นทุนขาย ดงั น้ี

34

ขั้นที่ 1 ปิดบัญชีขายสนิ คา้ และรายไดต้ ่าง ๆ เขา้ บัญชกี าไร
ขาดทุน

เดบิต ขายสินค้า.............................. XX
รายไดอ้ ่ืน ๆ............................XX
เครดิต กาไรขาดทนุ .....................................XX

ขั้นท่ี 2 บญั ชสี นิ คา้ คงเหลอื ตน้ ปี ซือ้ สนิ คา้ และค่าขนส่งเข้า
ปิดเขา้ บญั ชีตน้ ทุนขา

เดบิต ต้นทนุ ขาย.............................XX
เครดิต สินคา้ ต้นปี.......................................XX
ซอื้ สนิ ค้า..........................................XX
คา่ ขนสง่ เข้า.....................................XX

35

ขนั้ ที่ 3 บันทึกสนิ คา้ คงเหลือปลายปี ปดิ บญั ชีสง่ คืนและ
สว่ นลดรับเขา้ บญั ชตี น้ ทนุ ขาย

เดบติ สินคา้ ปลายป.ี ...............XX
สง่ คืนสินค้า...................XX
ส่วนลดรบั .....................XX
เครดิต ตน้ ทนุ ขาย....................XX

36

ข้นั ที่ 4 ปดิ บญั ชีต้นทนุ ขาย (ขนั้ ท่ี 1 - ขนั้ ท่ี 2) รบั คนื
ส่วนลดจา่ ย และค่าใช้จา่ ยตา่ ง ๆ เขา้ บัญชีกาไรขาดทนุ

เดบติ กาไรขาดทุน........................XX
เครดติ ต้นทุนขาย......................................XX
รับคืนสนิ คา้ ....................................XX
สว่ นลดจา่ ย....................................XX
คา่ น้า ค่าไฟ....................................XX
คา่ เบีย้ ประกนั .................................XX
คา่ โฆษณา......................................XX

37

ข้นั ที่ 5 ปิดบญั ชกี าไรขาดทุน (กาไรสทุ ธิ หรอื ขาดทุน
สุทธ)ิ เขา้ บญั ชที นุ

เดบิต กาไรขาดทุน...........................XX
เครดิต ทุน..................................................XX

หรอื
เดบติ ทุน..........................................XX

เครดิต กาไรขาดทุน...................................XX

ข้ันท่ี 6 ปดิ บญั ชีถอนใชส้ ว่ นตัวเข้าบญั ชที ุน

เดบติ ทนุ ........................................XX
เครดิต ถอนใช้สว่ นตวั ...............................XX

38

การหายอดคงเหลือยกไป (Balancing the Accounts)

การหายอดคงเหลือยกไปจะจัดทาขึ้นเม่ือบันทึกรายการปิด
บัญชี สาหรับบัญชีสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ จะมียอด
คงเหลือยกไปในงวดบัญชีหน้า วิธีการหายอดยกไปจะทาโดยการหา
ยอดรวมในบัญชียกประเภทด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีแยก
ประเภทแต่ละบัญชีแล้วหาผลต่างระหว่างด้านเดบิตและด้านเครดิต
จากนั้นให้เขียนผลต่างน้ีไว้เป็นยอดยกไปทางด้านที่มจี านวนเงินน้อย
กว่า แล้วรวมยอดท้ัง 2 ด้านให้เท่ากัน หลังจากนั้นนายอดยกไปมา
เป็นยอดยกมาทางดา้ นท่ีมากกว่าเพ่อื นาไปเปิดบัญชีในงวดบัญชีใหม่
ต่อไป โดยเขียนปี พ.ศ. ของงวดบัญชีใหม่และเขียนเดือนวันที่ 1
ของเดือนแรกไวด้ ้วย

39

งบทดลองหลงั ปดิ บัญชี

สว่ นของเจา้ ของกจิ การควร
จัดทางบทดลองอีกครงั้ หนงึ่
เพอื่ พสิ ูจนค์ วามถกู ตอ้ งของ
การปดิ บญั ชี เราเรยี กวา่ คะ ?

ส่วนของเจ้าของกจิ การควรจัดทางบ
ทดลองอกี ครัง้ หน่ึงเพอ่ื พิสูจน์ความ
ถูกตอ้ งของการปดิ บัญชี เราเรียกวา่
"งบทดลองหลังรายการปดิ บัญชี“ใน
งบทดลองหลงั รายการปิดบัญชีจะมี
เฉพาะบญั ชสี ินทรพั ย์ หนส้ี นิ และ

สว่ นของเจ้าของเท่าน้ัน

บรรณานุกรม

ภัทรภร สายเชอ้ื .(2558). สตู รการบญั ชีเบอ้ื งต้น สานกั พิมพ์
ศูนย์สง่ เสริมวิชาการ.

อาจารย์อนรุ ักษ์ ทองสโุ ขวงศ์. การบญั ชีเบอ้ื งตน้ เข้าถงึ ได้จาก:
https://home.kku.ac.th.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Edisi 152 Mei 2017 | Majalah Komunitas LAZIS Sabilillah Malang
Next Book
ข้อมูลผ้าไทย 190364 ล่าสุด