The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by beerlovely2517, 2019-09-28 03:08:17

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติตน

๓ จรรยาบรรณวิชาชีพ

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพรอ้ ม

และพฒั นาอย่างเข้มของครูผูช้ ่วย

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏิบตั ิตน

๓ จรรยาบรรณวิชาชีพ

>> วัตถปุ ระสงค์ เพอื่ ใหค้ รผู ชู้ ่วยมีความร้คู วามเขา้ ใจและประพฤตปิ ฏิบตั ติ นตามมาตรฐาน

การปฏบิ ตั งิ าน และจรรยาบรรณวชิ าชพี

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๓. จรรยาบรรณวชิ าชพี ครู ขา้ พเจา้ ปฏบิ ตั ติ นเหมาะสมกบั ความ  สอื่ การเรยี นการสอน
๓.๑ การพัฒนาวชิ าชีพและ เปน็ ครู ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ  คาสัง่ ปฏบิ ตั ิหน้าท่ี
บุคลิกภาพอยา่ งต่อเน่ือง มกี ารพฒั นาตนจนเป็นทยี่ อมรับใน  สงั เกตพฤติกรรม
สถานศึกษา ว่าเป็นผ้ทู ี่ประพฤติปฏบิ ตั ิ  ภาพกิจกรรม
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๓.๒ การมีวิสัยทัศน์ รแู้ ละ มงุ่ หวงั ความเจริญกา้ วหน้าโดย  สงั เกตพฤติกรรม
เขา้ ใจ สนใจ ตดิ ตามความ กาหนดเปา้ หมายในการปฏิบัตงิ าน และ
เปลยี่ นแปลงด้านวทิ ยาการ การศกึ ษาต่อ โดยมกี ารตดิ ตามขา่ วการ
เศรษฐกจิ สงั คม การเมือง เคลื่อนไหวทางการศึกษาในเร่ือง
ของไทย และนานาชาตใิ น ความก้าวหนา้ ในวชิ าชพี อยเู่ สมอ

ปัจจุบัน ศึกษาหาความรเู้ พ่มิ เติมอย่าง
สม่าเสมอเพ่อื พัฒนาตนเอง

๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชพี ขา้ พเจ้าเห็นคุณค่าและความสาคัญ  ภาพกจิ กรรม
แสวงหาผลประโยชน์ทไ่ี ม่ ของการเปน็ ครูทดี่ อี ยูเ่ สมอ โดยมคี วาม  สงั เกตพฤตกิ รรม
ถกู ต้อง รักและศรัทธาในวชิ าชีพครู พงึ กระทา
ตนให้เปน็ แบบอย่างทด่ี ีต่อศิษย์ทงั้
ทางตรงและทางอ้อม มีความมุง่ มน่ั และ

เต็มใจในการให้บรกิ ารทถี่ ูกต้องแกท่ ุกคน

อย่างเทา่ เทยี มกันทง้ั ในและนอกราชการ

๓.๔ การมุ่งมั่นตอ่ การ ข้าพเจา้ มุ่งมนั่ ในการทางาน โดยไม่มี  แบบบนั ทึกการให้คาปรึกษา
พัฒนาความรู้ความสามารถ ความย่อท้อต่อปญั หาและอุปสรรค  ภาพกจิ กรรม
ของผเู้ รียน ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายท่ี  สังเกตพฤติกรรม
กาหนดไว้

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทึกผลการปฏบิ ตั ิงาน หลักฐาน/แหลง่ ข้อมูล
๓.๕ การใหค้ วามสาคญั ต่อ
การเข้ารว่ ม สง่ เสริม ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุม/การ  หนังสอื คาสัง่
สนับสนนุ กิจกรรมที่ อบรม ความรูท้ ่เี กยี่ วข้องกบั การศึกษา  บนั ทกึ การประชมุ
เกี่ยวขอ้ งกบั วิชาชีพครูอยา่ ง อยเู่ สมอ เมื่อเสรจ็ สิ้นการจดั กจิ กรรม
สมา่ เสมอ
ขา้ พเจา้ ทาการบนั ทกึ และสรุปผลการเข้า
๓.๖ รัก เมตตา เอาใจใส่
ชว่ ยเหลอื ส่งเสริม รว่ มกิจกรรม นาความรู้ที่ไดร้ ับมา
สนบั สนุน ใหบ้ ริการผเู้ รยี น
ทกุ คน ด้วยความเสมอภาค พัฒนาตนเองและผู้เรยี น

๓.๗ การประพฤติปฏบิ ัตติ น ขา้ พเจา้ มคี วามรกั และศรทั ธาใน  แบบบนั ทกึ การให้คาปรึกษา
เปน็ ท่ียอมรบั ของผเู้ รียน วชิ าชีพครู พงึ กระทาตนให้เป็น
ผู้บรหิ าร เพื่อนร่วมงาน แบบอย่างทีด่ ตี ่อศษิ ย์ท้งั ทางตรงและ  แบบบนั ทึกการสอนซ่อมเสริม
ผู้ปกครอง ชุมชน ทางอ้อม ส่งเสริม สนับสนุน ชว่ ยเหลือ  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยี น

ศษิ ยเ์ สมอมา

ข้าพเจา้ ดารงตนดว้ ยความสุภาพออ่ น  สมดุ บันทกึ การแต่งกายของ
น้อม สารวมในกริ ิยามารยาท และการ ครู
แสดงออกด้วยปิยวาจา แตง่ กายสะอาด
เรียบรอ้ ย และถูกกาลเทศะ  แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ
ของนักเรียนตอ่ ครูผสู้ อน

 สงั เกตพฤตกิ รรม

๓.๘ การไมป่ ฏิบตั ิตนที่ ข้าพเจา้ ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ  สงั เกตพฤตกิ รรม

สง่ ผลเชิงลบตอ่ กายและใจ วิชาชีพครอู ย่างเคร่งครดั  ภาพกิจกรรม

ของนักเรยี น

๓.๙ การทางานกับผู้อื่นได้ ข้าพเจ้าปฏบิ ตั ิงานตา่ งๆ ทีท่ าง  หนงั สือคาสง่ั
โดยยดึ หลกั ความสามัคคี โรงเรยี นมอบหมาย ใหค้ วามรว่ มมือกบั  สังเกตพฤตกิ รรม
เกื้อกลู ซงึ่ กนั และกนั คณะครู ในการทากิจกรรมตา่ งๆ ท้ังใน  ภาพกิจกรรม
และนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ

๓.๑๐ การใชค้ วามรู้ ข้าพเจา้ ต้งั ใจปฏิบัตหิ น้าท่ีในการ  สื่อการเรยี นการสอน

ความสามารถท่มี ีอยู่ นาให้ ถา่ ยทอดความรู้ ทักษะที่ตนเองมีให้กบั  สงั เกตพฤติกรรม
เกิดความเปลยี่ นแปลง นักเรียนโดยมิได้ปดิ บัง พยายามศกึ ษา

ในทางพฒั นาใหก้ บั ผเู้ รยี น คน้ คว้า หาความรู้เพิ่มเตมิ เพ่ือพัฒนา

โรงเรียนหรือชมุ ชนในด้าน ตนเอง ติดตามขา่ วสาร และเขา้ อบรม

ใดด้านหนง่ึ (ด้านการอนุรกั ษ์ เทคนิคใหมๆ่ นามาชว่ ยพฒั นาการเรียน

ศลิ ปวฒั นธรรม ภมู ปิ ญั ญา การสอน ใหก้ ับนักเรียนเพ่ือใหน้ กั เรียน

และส่ิงแวดลอ้ ม) เป็นบคุ คลท่มี ีความรู้ ทักษะ และทัน

ต่อเหตุการณ์ สามารถนาความรทู้ ีไ่ ด้ไป

พฒั นาชุมชนและท้องถิ่น

เกณฑก์ ารประเมิน บันทกึ ผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมลู

๓.๑๑ การยดึ มั่นในการ ข้าพเจ้ามีความจงรักภกั ดี ตอ่  ภาพกจิ กรรม
ปกครองระบอบ
ประชาธปิ ไตยอนั มี สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ ์  สังเกตพฤติกรรม
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น ยดึ ม่ันในการปกครองระบอบ
ประมุข
ประชาธปิ ไตย โดยมีพระมหากษตั ริย์

เปน็ ประมขุ ประพฤตติ นให้เป็นสมาชิกที่

ดขี องสังคมและมีจติ สาธารณะมีความ

รับผดิ ชอบตอ่ สังคม โดยชว่ ยเหลอื เพ่ือน

รว่ มงานโดยไมห่ วังผลประโยชนแ์ ละสงิ่

ตอบแทนใดๆท้ังส้นิ

ภาคผนวก

๓.๑ การพฒั นาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเน่อื ง
๓.๒ การมีวิสยั ทศั น์ รแู้ ละเขา้ ใจ สนใจ ตดิ ตามความเปลีย่ นแปลงดา้ นวทิ ยาการ เศรษฐกิจ สงั คม การเมืองของ
ไทย และนานาชาตใิ นปัจจุบัน

๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชพี แสวงหาผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกตอ้ ง
๓.๔ การม่งุ ม่ันตอ่ การพฒั นาความรูค้ วามสามารถของผู้เรยี น๓.๕ การใหค้ วามสาคัญต่อการเขา้ ร่วม สง่ เสรมิ สนบั สนุนกจิ กรรมท่เี ก่ยี วข้องกบั วชิ าชีพครอู ย่างสม่าเสมอ๓.๖ รัก เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลือ สง่ เสรมิ สนบั สนุน ให้บรกิ ารผ้เู รยี นทุกคน ดว้ ยความเสมอภาค
๓.๗ การประพฤติปฏบิ ัติตนเปน็ ที่ยอมรบั ของผู้เรียน ผ้บู รหิ าร เพอื่ นรว่ มงาน ผูป้ กครอง ชมุ ชน
๓.๘ การไมป่ ฏิบัตติ นที่สง่ ผลเชงิ ลบตอ่ กายและใจของนักเรียน

๓.๙ การทางานกบั ผู้อ่นื ไดโ้ ดยยดึ หลักความสามัคคี เก้ือกลู ซ่งึ กันและกนั

๓.๑๐ การใชค้ วามรู้ความสามารถท่มี ีอยู่ นาใหเ้ กิดความเปล่ียนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรยี น โรงเรยี นหรอื

ชุมชนในดา้ นใดดา้ นหนง่ึ (ด้านการอนรุ ักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ภมู ิปัญญา และสงิ่ แวดล้อม)๓.๑๑ การยึดม่นั ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติตน
Next Book
เรื่อง เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนในบ้าน