The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pimchanok1089, 2021-03-21 23:59:27

Little_India (พาหุรัด) : ชาวซิกส์กับวิถีชีวิตย่านการค้า

สารบัญ จาก ผู้จัดทา ํ


01 02 วารสารออนไลน ฉบับนเลาถงความเปนมาของศาสนา


ความเปนมา และความหมายของศาสนาซิกข์ คุรศาสดาในศาสนาซิกข์ ซิกข์ทเปนศาสนาท ี
ประชากรบนโลกนบถอ
03 04 นอยทสุด และอธิบายเกยวกบ ประเพณ วัฒนธรรมการปฏบัตตน และการบชาของชาวซิกข์ ประเพณ และพิธีกรรม รวมไปถงพิธีกรรมตางๆในศาสนาซิกข์
05 ประเพณ และวัฒนธรรม

10 06 พิธีต งชื อเดกทารก นอกจากวารสารออนไลน ์07 พิธี โพกผ้าศรษะครั งแรก08 พิธีแตงงาน ฉบับนจะเลาถงศาสนาซิกข์

ศาสนสถานของศาสนาซิกข์
09 พิธีฌาปนกจศพ แลว วารออนไลนฉบับนยัง
11 ห้องโถงพิธีกรรม เลาถงวิถชีวิตในย่านการคา


ของชาวซิกข์อกดวย
12 13
สถานะภาพของสตรีชาวซิกข์ ภาษา และการแตงกาย

- การแตงกายของผู้หญง


- การแตงกายของผู้ชาย

15 14 สัญลกษณ 5 ประการไทยซิกข์ วิถชีวิตในย่านการคา 18


16 ทมาของชมชนพาหุรัด

17 แผนทพาหุรัด

ชาวซิกข์ในเมืองไทย
19 23
การประกอบอาชีพ ภาพบรรยากาศการลงพืนทภาค


สนาม
20 ร้าน Punjab Sweets &

35 บทส่งทาย
restaurant


36 อางอง
21 ร้าน Samosa Corner

37 ผู้บรรยาย และให้ข้อมล
38 ปรัชญาของชาวซิกข์
ชุมชนอินเดีย
ผู้จัดทา


ในเมืองไทย คณะโบราณคด สาขา
มานษยวิทยามหาวิทยาลยศลปากร

เรองราวชาวซกข ์ ความเปนมา และความหมายของศาสนาซิกข์ / 1


ซกข 

- Sikhism -ศาสนาซิกขเปนศาสนาทใหม่ทสดในหา

ศาสนาหลกของประเทศไทย โดยมีศาสดาครนา

นักสาหบ เปนปฐมศาสดากอต งงเมือป ค.ศ. 1469


(พ.ศ. 2012) ทรงประสตในตาบลเลก ๆ นามวา“ตลวนด” ในแควนปญจาบตะวนตก (ปจจบันได ้รับการขนานนามวา “นั นกานาสาหบ” เพอ


เปนการเทดเกยรตแกครศาสดาอย่ในประเทศ


ปากสถาน)


คาวา "ซิกข" หรือ " สกข" เปนศัพทมาจาก

ภาษาบาลวา สกขา ซึ งหมายถง ศิษย์ของครผ ู้ศึกษาคนควา เลาเรียนตลอดเวลา (ศาสนาซกขจง

หมายถงศาสนาของครและศิษย์)

http://oknation.nationtv.tv/blog/lomo/2008/03/30/entry-1
เรองราวชาวซกข ์

คุรศาสดาในศาสนาซิกข / 2
ครศาสดา

ในศาสนาซกข 

ครศาสดาในศาสนาซิกข เรียกวา คร หมายถง
ู้

ผสลายความมืดมนแห่งอวชานําพาศิษย์สาวกผ ู้


ศึกษาไปส่แสงสวางแห่งปญญา และความหลดพ้นจากการเวยนวายตายเกด (สงสารวฏ)ครศาสดาในศาสนาซิกขในรปของมนุษยมี 10ทาน และองคปจจบนมีครศาสดานิรันทรกาลใน

รปของพระธรม "คุรชบัด-คุรบานี" (ครศาสดาใน
รปของคมภร์)


ศาสนาซิกขมีคมภร์ทสาคญคอ "พระมหา-
คมภีร์ศรีคุรครันถฺ สาหิบ" ซึ งคาวา ครันถ หรือครันถะ ตรงกบภาษาบาลวา คนถะ แปลวา


คมภร์ ส่วนคาวา สาหบ แปลวา พระ ดงน น

ครันถฺ สาหบ จงแปลวา พระคมภร์ซึ งแบ่งออกเปน 2 ส่วน ไดแก ่1. อาทครันถฺ สาหิบ แปลวา พระคมภร์แรก ศาสดาศรีคร ครันถ สาหิบ

คมภร์นีศาสดาองคท 5 จดทาข น โดยรวบรวม ครนิรันดร์กาลของซิกข ต งแต ป ค.ศ. 1780 (พ.ศ. 2251 )


คาสอนของครองคกอนๆ ต งแตครนานัก จนถง

ตวทานเอง รวมท งคาสอนของนักปราชญใน ภายในประกอบดวยบทพระธรรมท งสิ นศาสนาพราหมณ์-ฮนดู คอ รามนันทะ และนก 1,430 หน้า ทเปยมลนไปดวยบทแห่งความรักปราชญในศาสนาอสลาม คอ กาบีร์ อย่ดวย สจธรรม ความเสมอภาคระหวางชายหญง
กระท งหนทางแห่งความหลดพ้นจากสงสารวฏ

2. ทสมครันถฺ สาหิบ แปลวา พระคมภร์ท 10 (การเวยนวายตายเกด) โดยภาษาทใช้ในคมภร ์คมภร์นีครโควนทสงห ศาสดาองคท 10 เปนผ ู้ เรียกวา "ภาษาปญจาบ" เปนภาษาของชาว


จดทาข น โดยการรวบรวมคาสอนของคุรองค ์ พืนเมืองในรัฐปญจาบ(ดนแดนแห่งแม่น าหา


กอนบางองคและของตวทานเองไวรวมกน สาย) ทางทศตะวนตกเฉยงเหนือของอนเดยเรองราวชาวซกข ์ การปฏบัต และการบชาของชาวซิกข / 3

การปฏบตตน
คนซกข 
หลกประจําชีวิต หรือศีล คอ ส่วนหนงที ศาสดา
ในศาสนานี ใหศษย์รับสัตย์ปฏญาณเป นหลก
ปฏบัตประจําชีวิต มี 21 ข้อคอhttps://images.app.goo.gl/w1P1wBw8JRXRUVTL6
ข้อปฏบัต ิ ข้อห้าม

1. ใหนับถอศาสดาเปนพ่อ 1. หามมิใหซิกขกบซิกขววาทกน
2. ใหถอวาเมืองปาตลบตร (ปตนาในป จจบัน) 2. หามพูดปด

ทโควนทสงหเกด กบเมืองอานันทบร เป นเมือง 3. หามทาผดในกาม โลภ โกรธ หลง

ศักด สิทธ ิ 4 หามคบคนทเปนปฏปกษตอศาสนา
3. ใหยกเลกการถอช นวรรณะ 5. หามคบคนทไม่ส่งเสริมการกูชาต ิ


4. ใหสละชพในสนามรบ 6. หามนิยมใชสแดง เช่น เสอ หมวกแดง5. ใหบชาส งศักด สทธ 3 ประการ คอ (อสลามนิกายชอะห์ใชหมวกแดง)(1) สจจะ (พระเจา) ศรี (ธรรม) อกาล (คอความ 7. หามเปลอยศีรษะนอกจากเวลาอาบน าเทยงแทของพระเจา) 8. หามเลนการพนัน
(2) ศาสโนวาท (คมภร์) 9. หามตดผม โกนผม หนวด ขน เครา(3) ความบริสทธ ิ 10. หามเกยวของกบคนทเบียดเบียนชาตศาสนา


6. มีศีลอนเปนสญลกษณ์ 5 คอ เกศา กุงฆา 11. หามแตงกายหรหราไร้สาระ

กจฉา กฤปาน (กริปาน) กรัท (กะระหรือกะทา)7. ใหมีชอลงทายวา "สงห (ถอใหกลาหาญดง


สงโต)
8. ใหฝกขม้า ฟ นดาบ มวยปลา เปนนตย์

ู้9. ใหถอคตวา ตนเกดมาเพือช่วยเหลอผอน
10. ใหนอบน้อมพระเจา และตอนรับเขาโดยถอ
เปนเรืองจาเปน


ประเพณ ีเรองราวชาวซกข ์ ประเพณี และพธีกรรม / 4


พิธีกรรม
- Traditions and rituals -


เรืองราวชาวซิกข ์ ประเพณี / 5


Sikh
traditions
- ประเพณีแและวนเฉลมฉลองของชาวซิกข -


- วนคลายวนประสูตและวนสิ นชพ ของพระศาสดาท งสิบพระองค ์- วนคลายวนสถาปนาพระมหาคมภรคร ุ

ู้


ครนถฺ สาหบ เปนพระศาสดาผส่องแสงนาทางของชาวซกขท งมวลช วนรนดร ์

- วนคลายวนสถาปนาของ “คาลซา”
โดยพระศาสดาครโควนทร สิงห ซ งโดย

ท วไปจะตรงกบวนท ี

๑๔ เมษายน ของทกป (วนวสาฆ)
- วนคลายวนพลชพของเหลาวรชนชาว


ซกข ์


- วนสําคญตางๆทเกยวโยงกบเหตุการณ ์
ทสําคญใน

ประวตศาสตรของชาวซกข ์
https://images.app.goo.gl/YSEGbpiqbMM6WFsL8

เรองราวชาวซกข ์ พธีกรรม / 6

"พิธีกรรม

ทชาวซิกข์ทุกคน


ตองผ่านในช่วงชีวิต"http://oknation.nationtv.tv/blog/lomo/2008/03/30/entry-1


ศาสนาซิกข์ถอเป นหนงในศาสนาที มีพิธีกรรม คาร่าป รชาด (Kada prashad)

https://www.youtube.com/watch?v=4s8G77GgAF0


ที เป นเอกลกษณเฉพาะตว โดยพิธีกรรมที ชาว
ซิกข์ตองปฏบัตมีต งแตกาเนิดจนถงตาย เดกชายจะมนามวา “ซิงห์” ตอทาย

เดกหญิงจะมนามวา “กอร์” ตอทาย


หลงจากทครอบครัวของชาวซิกขไดใหกาเนดบตรธิดา
ญาต พีน้องจะเดนทางไปครทวาราทใกลบ้านของตน เพอ จากนั นจะทาการสวดบท อนันด สาหบประกอบพิธเจริญธรรมขบร้องบทสวดจากพระมหาคมภร ์ อย่างย่อ พร้อมท งสวด “อรดาส”
ศาสดาศรีครครันถฺ สาหบ ซึ งถอวาเปนการแสดงความปต ิ (เปนการสวดอธษฐานขอพรจากคร ุ
และเปนการขอบคณครศาสดา เมือสวดจบจะตอดวยการ ศาสดาร่วมกน) เมือเสร็จจากพิธแลวขอประทานบัญชา “ฮกม” จากครศาสดา โดยศาสนาจารย์ ญาตพีน้องจะลกข นมาแสดงความยินด ี
จะอญเชญ ปรกาส (การเปดอาน) พระมหาคมภรท ี และศาสนจารย์จะแจก “คาร่าปรชาด"


ประทบบนบัลลงกในขณะนั น ทานจะสุ่มเป ดอานดานบน (ขนมหวานททาจากแปง น าตาล และ


ซ้ายมือ จากนั นจงจะประกาศอกษรของคาแรกทไดอาน เนยในอตราส่วนเทากน) ใหแกแขกทมาจากบัญชาของ คร ศาสดาใหทชมนุมเจริญธรรมรับ ร่วมชมนุมเจริญธรรมทกทาน ซึ งขนมทราบ บิดามารดากจะน้อมรับไปต งชอบตรของตนตามตว ชนิดนีมีความหมายถงการไดรับพรจาก


อกษรทไดรับมานั น จากครศาสดาเรองราวชาวซกข ์ พธีกรรม / 7
ในขณะทเดกชายชกขยงมอายน้อยอย่ มารดา

จะทาความสะอาดเกศาบนศีรษะแลวหวผมม้วน


เปนจกให้เรยบรอย จากนั นกจะใชผาผนเลก ๆ
พันศีรษะให้รอบเพือปกปองไม่ให้ผมจกหลุดและไม่ให้ผมสกปรกในขณะบตรชายทออกไปว งเลนตลอดวน เมอบตรชายอายไดประมาณ 10


ขวบ จะถอวาอย่ในวยทมความสามารถในการโพกผาและรกษาความสะอาดเกศาดวยตนเอง


ได บิดามารดากจะเตรยมพิธีโพกผาศีรษะคร ง
แรกให้แกบตรชายของตน โดยในจะมการเชญ
ญาตพีน้องและมตรสหายท งหลายมาร่วมพิธี


ณ คุรทวารา ใกลบ้าน


เนืองจากเดกผหญงไม่มการโพกผาบนศีรษะู้
ู้

จงไม่มพิธีกรรมโพกผาสาหรบผหญง แตในปจจบัน มสตรจานวนมากนิยมโพกผาศีรษะ
แลวใชผาบางคลมศรษะอกช นหนึ ง เพือรักษา
เกศาให้สะอาด และไม่ตองเสยเวลาในการแตง
ผมตามแบบนิยมในสงคมท วไป

พิธีรบอมฤต (คนเด กา ปาหุล) ถอเปนพิธีท ีสาคญแห่งการเปนชกขทสมบรณ โดยท วไปจะ


ไม่มขอกาหนดอายข นตาในการเขาพิธีดงกลาว


การรบอมฤตจะกระทาตอหน้าศาสดาศรครรันถ ์ซาฮบ ชาวซิกขทไดรบการบรรพชามาแลวจะ


ถกคดเลอกมาห้าทาน เรยกวา “ปญจปอาเร่"


โดยหนึ งในห้าทานจะอธิบายพืนฐานและข้อ
ปฏบัตของศาสนาซิกขแกผทประสงคจะรับู้


อมฤต หลงจากทสมาชกไดแสดงความเขาใจ
และยอมรบแลว หนึ งในห้าทานกจะทาการสวด
“อรดาส”เพือเตรยมน าอมฤต เมอสวดเสร็จ

สมาชกทร่วมในพิธีจะดมน าอมฤตให้ครบหาครั ง
พรมน าใส่ดวงตาและเกศาห้าคร ง และทกๆ ครั ง
ทน าอมฤตเหลอ สมาชกทุกคนจะร่วมกนดม
คนละนิดจนหมด เพือแสดงถงความเปนหนึ ง
เดยว ไม่มการถอช นวรรณะใด ๆ พอเสรจพิธีผู้ท ี
พิธีโพกผ้าศีรษะครั งแรก


เขาร่วมจะถอวาเปนชาวซิกขโดยสมบรณ ์ https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1032472220174324&type=3&_rdc=1&_rdr
พธีกรรม / 8


เรองราวชาวซกข ์

"ห้ามประพฤตตนผิดลูก
เมียผู้อน และอย่ร่วมกบผู้อนทไม่ใช่สามีและภรรยา
ของตนฉนทสามีภรรยา"-ขอละเวนจากการกระทาของชาวซิกข- ์

https://th.eferrit.com/งานแตงของชาวซิกข์/จดประสงคของพิธีมงคลสมรสตามศาสนวินัย


ของซิกข์ กลาวว่า การแตงงานไม่ใช่เป นเพียงการผกมัดทางดานสังคม แตเป นการหลอมรวม

เอาร่างและจิตของคนท งสองรวมเป นหนึง ดุจ

การรวมเป นหนงของพระผเป นเจ้ากบศษย์ซึ ง
ู้


เป นจดม่งหมายสูงสุดของซิกข์พิธีมงคลสมรสของซิกข (อนันต การจ) เปนพิธีทเรียบงายhttps://th.eferrit.com/พิธีแตงงานและพิธีแตงงานกบชาวซิกข์/โดยท วไปจะกระทาในคุรทวารา แตกไม่ไดบังคบประกอบพิธี


ทสถานทตามความเหมาะอน ในพิธีแตงงานจะอญเชญมหา- ตอมาคูบ่าวสาวจะกมลงกราบ แลวยนข นหน้า

คมภรศาสดาศรคุรครนถ สาหิบ มาเปนองคประธาน ในงาน มหาคมภรศรคุรครนถ สาหิบ ศาสนาจารยจะเร ม


มงคลสมรส คูบ่าวสาวจะปรากฏตวในทชมนุมเจริญธรรม อานบทสวด "ลาวาน” (ทบรรยายถงความรกของ
และนั งตอหน้าพระพักตรศาสดาศรคุรครันถ สาหบ โดยทเจา มนุษย-ดจสตร และการพลดพรากจากพระเปนบ่าวจะนั งดานขวามอของเจาสาว เมอญาตท งสองฝ ายมาครบ เจา-ดจสาม) สงคตจารยจะขบรองบทสวดและ


กจะเร มพิธี เจาบ่าวจะออกเดนนําหน้าเจาสาวเวยนขวารอบ


พระมหาคมภรจนครบรอบแลวมากราบพระมหา
พิธีเร มตนจากความยนดเห็นชอบของท งสองฝ าย จากนั น

ศาสนจารยจะเชญคูบ่าวสาว พรอมท งบิดามารดาของท งสอง คมภรอกคร ง เสรจแลวลกข นยนฟ งศาสนาจารย ์


ฝายให้ยนข น และสวดภาวนา “อรดาส” ขอพรและอนุญาต อานบทสวดบททสอง บ่าวสาวกจะออกเดนโดย
จากองคศาสดา สงคตจารยจะขบรองบทสวดขอพรจากพระ เจาบ่าวนําหน้าเดนเวยนขวา โดยกระทาเช่นนีจน
มหาคมภรศรคุรครน สาหิบ บิดาเจาสาวจะมอบผ้า “ปลลา” ครบ 4 รอบ จงมานั งยงทเดม ถอวาเปนอนเสร็จทมอเจาบ่าว แลวคลองไหลมามอบใส่มอเจาสาว จากนั น พิธี ญาตพีน้องจะเขามาสวมพวงมาลยยินด ีสงคตจารยจะสวดบทสวดบรรยายทบิดามอบมือของลกสาว


ให้เจาบ่าวดแล

เรองราวชาวซกข ์ พธีกรรม/ 9ชาวซิกข์ยอมรับความตายว่าเป นวิวัฒนาการ

ของธรรมชาต ที มีการเกด แก เจ็บ ตายใน
ที สุดและเป นของดวงจิตที จะไปรวมเป นหนึง
เดียวกบผู้สร้าง (ธรรมชาต - พระเป นเจ้า)พิธีฌาปนกจศพ (อนตม ซันสการ) ตามความเชอของซิกข ์
คอ พิธีทกระทาเมอชวตไดจบส นโดยสมบรณ การเผาศพเปน

ู้
วธีการจดการกบศพไม่วาผตายจะมอายเพียงใด ใหนําร่างมา

https://punjabupdate.com/ਸੰਗਰੂਰ-ਿਵੱਚ-ਪਿਰਵਾਰ-ਨ-ਨਮ-ਅ.html
อาบน าทาความสะอาดสวมใส่เสอผาทสะอาด และรวมศาสนาู้


สญลกษณท งห้าประการของซิกขไวกบผตาย ห้ามนําออกจาก


ร่าง แลวนําศพไปวางบนแทน ณ สถานทจะเผาศพจะถกนําไปวางยงแทนไม หรอใส่ในโลง จากนั นจะทา

การสวดอรดาส และเคลอนยายศพไปยงเมร ระหวางเดนทาง

จะมการสวดภาวนาบทพระธรรมทสอนถงความเปนไปของ


ชวตเมอถงเมรให้สวดอธิษฐาน “อรดาส” เพือขออนุญาตและขอพรจากคุรศาสดากอนการเผา บตรชายคนโต หรือู้
ู้ญาตผใหญ่ของผตายจะเปนคนจดไฟเผาศพ และแขกผทมา
ู้
ร่วมพิธีจะนั งอย่ห่างๆ และฟ งบทสวดจากสงคตจารย ์


หลงจากเสรจพิธีเผาศพ ญาต พีน้องจะเดนทางไปศาสนา
สถานคุรทวารา เพือดาเนินพิธีสวดพระธรรมจากมหาคมภร ์

อย่างตอเนืองจนจบ (วธีนีจะกระทาทบ้านกได) ภายในสบวน
แลวแตสะดวก เมอสวดเสรจทางญาตจะมาชมนุมเจริญธรรม


ในคุรทวาราซึ ง เรยกวา “วนโปคก” เพือแสดงความอาลยตอ
ผลวงลบ และแสดงความเสยใจตอครอบครัว จะมการกลาว


ูู้้


สดดแสดงความเคารพตอผทจากไป จากนั นสงคตจารยจะขับรองบทสวดทเหมาะสมจากพระมหาคมภร และมการแจก


ู้https://www.sadamoga.com/node/16930 ขนมหวาน “คาร่าประสาท” แกผมารวมชมนุมเจรญธรรม


ศาสนสถานของศาสนาซิกซ์/10


ศาสนสถานของ

ศาสนาซิกข ์

https://www.rakyimtour.com/travel-info/golden-temple-amritsar-india/
เรองราวชาวซกข ์ ศาสนสถานของศาสนาซิกซ์/ 11ศาสนสถานของ


ศาสนาซิกข ์
“ คุรทวารา”


เปนคาทชาวซิกขเรียกศาสนสถานท วไป
หมายถงหนทางหรือประตูททอดไปส่ครศาสดา
ส่วนศาสนสถานทมีความเชอมสมพันธกบครศาสดาแตละองคซิกขจะแสดงความเคารพโดยเพิ มคาวา
“ สาหิบ”

ครทวาราคอศาสนสถานทชมนมเจริญธรรม
ประกอบศาสนกจตาง ๆ ของซกขครทวาราของ

ซกขเปนศนยกลางของกจกรรมทางธรรมพธ ี

เฉลมฉลองวนสําคญทางศาสนาเช่นวนประสูตคร ุ


ศาสดาทกองควนพลชพของวรชนชกขวนปฐม


ประกาศของพระมหาคมภร์ศาสดาศรีครครันถ ุสาหบและอน ๆ ท งมวล

การศกษาการพบปะชมนมเจรญธรรมบรรยายธรรมโดย


ศาสนาจารยขบรองบทสวดโดยสงคตจารย(กรตน-การสวดภาวนาสรรเสรญคณพระเปนเจาโดยใช้เครองดนตร ี

ประกอบ)


มโรงครวของครศาสดาทศาสนกชนจากทกศาสนาเชอชาต ิ


วรรณะสามารถเขามารบประทาน“อาหารมงสวรต” ฟรทกเวลา
และจดทพกพงของศาสนกชนจากแดนไกลสถานพยาบาลรกษา


ู้


คนไขพกผ่อนผเจบปวยทพ งของผยากไรโดยไม่เลอกเชือชาต ิ
ู้ศาสนาความเชอถอและวรรณะบรการสถานทประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาและการเฉลมฉลองของหม่คณะจดสถานทบรการ

บรจาคโลหตโดยชมชนซกซ ์
หองโถงพธกรรม
ศาสนาจารยจะน งบนโตะไมขนาดใหญ่ขบรองบทสวดครชบัดจาก

พระมหาคมภรศรครครนถสาหบเนองดวยบทสวดครชบัดเกอบท งหมดครศาสดาไดประพนธเปนบทกวรอยกลองสามารถนามา


ขบรองโดยใชเครองดนตรประกอบครศาสดาไดประพันธ์ในรป


ของทานองบทรองทมขอกาหนดทางจงหวะการดดหบเพลงและ


การใหจงหวะของกลองมอจะเรยกวา“ราฆ”ซึ งมีถง 31 ราฆ


ศาสนาจารยทมความรทางดานนโดยเฉพาะเรยกวา“ราม” คอสงคตจารยการขบรองบทสวดเราเรยกวา“กรตน”โดยมากบน


แทนน งบรรเลงขบรองจะม 3 ทานดวยกน 2 ทานจะดหบเพลง

และ 1 ทานใชน วมอท งสองขางบรรเลงเปนจงหวะตามบทสวดบน
กลองสองลก


สถานะภาพของสตรีชาวซิกข/ 12


เรองราวชาวซกข ์


สถานะภาพของสตรีชาวซิกข์
บทบาทหนาที่และสิทธิสตรีของชาวซิกขศาสนาซิกขไม่แบ่งแยกเพศ ไม่วาจะ
เปนชายหรือหญิงหรือเพศที ๓ กตามสตรมบทบาทอย่างสาคญย งในสงคมของชาวซกขโดยไดรบความเคารพนบถอและยอมรบในทกบทบาทอย่างสงส่งท งใน


ครอบครว ในสงคมการใหกาเนดบตรสาวหรือลกสาวจะไม่ม ี
การถอเปนอปมงคลแตประการใด และไม่มีขนบธรรมเนยม

ประเพณ เช่น การเผาหญงหมายพรอมกบศพสามบนกองเพลง

เพราะในศาสนาซกขหญงหมายทกคนมสทธิทจะสมรสใหม่ถาเปนความประสงคและสมครใจของนางสตรชาวซกขขณะร่วมกจกรรมตาง ๆ จะไดรบการยอมรบสทธ ิ

พระศาสดาคุรอมรทาส ทดเทยมเทยบเทาบรษ รวมถงมเสรภาพท งในดานการแสดงความคดเหน การชนาทางดานความคด หรอการร่วมประกอบ

พระศาสดาครอมรทาสทานเปนนกปฏรปสงคม ศาสนากจตาง ๆ ซ งสตรชาวซกขสามารถทาไดอย่างเสร เช่น
ทานสอนวา สตรมสทธหลดพนได อกท งยง การเขาร่วมพธอมฤต (การบรรพชา) คลายบรษ

คดคานการคลมหนาของสตร และเผาตวท งเปน


เมอสามส นชวตตามคาสอนในศาสนาฮนด ู ในการเรยกรองสนสอดสมรสจากสตรและการหย่ารางถอเปน
ของตองหาม รวมถงการทหญงชาวซกขสวมเสอผาทแสดง


สดส่วนของร่างกาย ในลกษณะทย วยวนกเลส กลาวไดวาเปนส ง

ไม่เหมาะสมและเสอมเกยรตอย่างย ง

เรองราวชาวซกข ์ ภาษาและการแตงกาย / 13ภาษา ชาวซิกขโดยท วไปจะมีความสามารถพูดอย่างตา 3 ภาษา ิ ู
1.
ภาษาปญจาบี เนืองจากศาสนาซิกขกอกาเนิดในรัฐป ญจาบ

รวมถงยังเปนภาษาทใช่เขยนในพระมหาคมภร์ ดงนั น การพูด
หรือเขยนภาษาปญจาบีกยังคงเปนส งทจาเป นตอชาวซกข์อย่

2.
ภาษาทองถ นทกาเนิดหรือภาษาอย่อาศัย เช่น ถาเกดใน
ประเทศไทยกจะเรียนร้ศึกษาภาษาไทยใหแตกฉาน ิ

3. ภาษาสากล คอ ภาษาองกฤษ เพราะตองใชในการตดตอการแตงกายผู้หญง คาขาย สอสาร และเรียนร้เทคโนโลยี
เนองจากชาวซกข์ด งเดมเปนชาวอนเดย


ทเกดในรฐปญจาบเปนส่วนมาก ดงน นู้


ผหญงชาวซกข์จงแตงกายดวยชดพน


เมองปญจาบ เรยกวา “ปญจาบสท”
การแตงกายผู้ชาย
การแตงกายของชายซิกขท วไป จะแตง
แบบ "ปญจาบีกุรตา-ปญามา" (เสอและ
กางเกงของชาวซิกข) ์

กุรตา จะเปนเสอแขนยาวสวมใส่ทาง


ศีรษะ ซึ งจะสวมใส่สบาย เพราะมีขนาด
หลวม


ปญามา คอ กางเกงทมีท งแบบรัดขาและแบบหลวมตรงเอว ซึ งท งสองแบบนีจะ

ร้อยเชอกผกรัดไวในกางเกง ไม่มีการใช ้


เขมขด อกท งยังมีกระเปาอย่ขางซ้าย ใน
ส่วนของขางขวาจะมีมีดเลมเลกเหน็บไว ้
ทขอบกางเกง

ชายชาวซิกขทกคนจะไม่ตดเกศา ทาให ้

ตองเกบผมใหหมดโดยการโผกศีรษะและจะตองมีหวอย่ในผาโผกหว

ก า ร

แ ต ง ก า ยเรองราวชาวซกข ์ สัญลกษณ 5 ประการของชาวซิกข / 14


สญลกษณ 5 ประการ

(5 ก)
เกศา และหนวดเครา


สัญลกษณ์แห่งการดารงชีพของพระผู้เป นเจา

การ่า กงฆะ

สัญลกษณ์แห่งความอดทน สัญลกษณ์ของการรกษาความสะอาดร่างกายถอมตนและสุภาพ เป นเครอง


เตอนใจวาเขามพนธะผูกพนกบองคศาสดา


กาแชร่า กีรปาน

สัญลกษณ์แห่งความดงาม สัญลกษณ์ของความกลาหาญ
ภาพจาก: https://medium.com/mistreatment-of-sikhs/who-are-the-sikhs-41767e704834ไทยซิกข / 15ไทยซกข 


ไทยซกข - วถชวตย่านการคา- วถชวตยานการคา -

ภาพจาก : https://becommon.co/culture/little-india/#accept


ที มาของชมชน / 16
ไทยซกข - วถชวตย่านการคา
พาหุรัด

เมือพูดถงย่านการคาเกาแกในกรงเทพ ตองมี
ชอของ "พาหรัด" ปรากฏข นมา เปนภาพของราน


ขายผาทมีสสนโดดเดนและหลากหลายไปดวย

วฒนธรรม ท ง ไทย จน และความเปนภารตะของ

อนเดย พ่อคาแม่คาทเปนชาวไทยเชอสายอนเดย

หรือชาวอนเดย ไดจบจองพืนทส่วนใหญ่ในพาหรัดเพือคาขายส งของเครืองใช เสอผา เครืองประดบ

หรืออาหารอนเดยทมีกล นเครืองเทศเปนเอกลกษณ์

ส งตางๆเหลานีจงมีความเปนชมชนอนเดยเลกๆเกดข น และเรียกวาเปน


"Little India"

ของเมองไทย
ท มาของชุมชน

เมือ 130 ปมาแลว เดมพืนทพาหรัดเคยเปนย่านการคาของชาวญวณ ตอมาเกดเหตุไฟไหม้ชมชนทาใหชาวญวณย้ายออก


จากพืนท จงกลายเปนพืนทวางกวา 525 ตารางเมตร และหลงจาก


มีการสร้างถนนพาหรัดข น ทาใหเกดการคมนาคมทสะดวกสบาย

เปนเสนทางทเหมาะแกการคาขายและขนส่งสินคาไดงายมากขึ นจงมีชาวแขกจานวนมากเขามาจบจองพืนทเพือคาขายสินคาทนําเข้าจากประเทศอนเดย เมือเหนวาย่านพาหรัดเป นพืนทคาขายทมั นคงและสร้างรายไดพอดารงชพได จงมีการชกชวนกนใหย้ายถ นฐาน

จากประเทศอนเดยมาทามาหากนในย่านพาหรัด เกดเป นชมชนท ีมีประชากรขยับขยายมากข นและมีการสร้างอาหารสถานทมากขึ น

และเพือใหพาหรัดเปนย่านเศรษฐกจทตอเนืองกบถนนเจริญกรง จงมีการขดคลองข้ามเมืองใหเชือมกบสําเพ็ง ซึ งเป นย่านการ
คาของคนจน เกดเปน "สะพานหัน" ข นมา ทาใหถนนพาหรัดและสาเพ็งเชอมตอกน และนําไปสู่ความเจริญร่งเรืองถงขดสดในสมัยนั น
ไทยซกข - วถชวตย่านการคา แผนที พาหุรัด / 17

แผนที พาหุรัด

ไทยซกข - วถชวตย่านการคา ชาวซิกขในเมองไทย / 18


ชาวซิกข ์
ในเมืองไทย
การมาต งถ นฐานของชาวซกขจากแควนป ญจาบ

ประเทศอนเดย มาถงในประเทศไทยจนจรดถนนพาหุรด


ต งแตสมัยรชกาลท 5 จนในช่วงราวทศวรรษท 2440จงเร มมีการปลกสรางอาคารตกแถวรมถนนพาหุรด

เพอใชประโยชน์ในกจการตางๆ
ประมาณ 120 กวาป ทแลว แรกอย่ทบรเวณ


อาเภอพระนคร ถนนพาหุรด โดยต งถ นฐานกระจายตว


ต งแตถนนบ้านหม้อ ยงมีอกส่วนทไปต งรกรากอย่ในจง


หวดอนๆ เช่น เชยงราย เชยงใหม่ ลาปาง อบลราชธาน ี

ขอนแกน นครราชสมา นครสวรรค ชลบร สงขลา และ

ภเกต ซ งมาการสรางศาสนสถานซกข มีชือเรยกวา
"คุรดวาราศรคุรสงห์สภา"
บคคลท วไปไม่จากดวามีวรรณะใด ความเชือถอใด

ประเพณีหรือมีสญชาตใด สามารถเขาไปสักการะและ


ทาความเคารพภายในครดราวาได กอนจะเข้าไปใน


อาคารครดราวา จาเปนตองถอดรองเทารวมถงถงเทา
และคลมศีรษะของตน (ในกรณีทไม่ไดเปนชาวซิกข์)มีพิธกรรม การร่วมชมนุมเจริญธรรม (สงคต) และครัว

พระศาสดา(บังกต - ครกาลงกร)เพือบริการอาหารสําหรับ


ศาสนิกชนทกคนทมาเคารพ เปนการแสดงออกถงความเสมอภาคและความสมพันธฉนทพีน้อง

ู้


ู้

ชาวปญจาบ ี เปนผทพูดภาษาปญจาบีเปนภาษาแม่หรือเป นผทมีกาเนิดในป ญจาบ


แตชาวปญจาบีท งหมดไม่ไดนับถอศาสนาซกข์ แม้ป จจบันประชาชน
ู้


ส่วนใหญ่ในรัฐปญจาบของอนเดยเปนผนับถอศาสนาซิกข์หรือเป น

(Punjabi) ชาวซิกข ดานความเปนกลมชาตพันธ ชาวซิกข์เป นชาวปญจาบี แต ่

เมือชาวซิกขมาต งถ นฐานในไทย มีลกหลานถอกาเนิดในแผ่นดนไทย


จงถอเปนชาวไทยและไดรับสญชาตไทยโดยกาเนิด ทวายังคงนบถอ


ศาสนาซิกขตามบรรพบรษ

เรียกวา " ชาวไทยซิกข์ "

(Thai Sikh)ไทยซกข - วถชวตย่านการคา การประกอบอาชีพ / 19


การประกอบอาชีพชาวซิกขระยะเริ มแรกส่วนใหญ่

ประกอบกจการคาขาย โดยเฉพาะ


ผานําเขาจากตางประเทศและผลตใน

ประเทศทกชนิด นํามาขายในย่านการคา

ตลาดพาหรัดและสาเพ็ง ซึ งเปนแหลง


จาหน่ายผาแบบท งราคาส่ง และปลก

ใหญ่ทสดในกรงเทพ อกท งยังมีบริการ
ตดเย็บเสอผาและเครืองแตงกายตาม

ความตองการในระยะตอมาชาวซิกขบางส่วนเริ ม

ย้ายถ นฐานออกจากย่านพาหรัดไปยังพืนท ี


อน อย่างเช่น ในย่านสขมวทซึ งย่านสขมวท มีนักทองเทยวและ
ชาวตางชาตจานวนมาก ทาใหชาวซิกขเริ ม

เหนโอกาสในการประกอบอาชพ นอกเหนอ

จากการจาหน่ายผา จงเริ มทาธรกจอนๆ เช่น

ดานโรงแรมและการทองเทยว ดานอตสาห-
กรรม ดานอสงหาริมทรัพย์ เปนตน
อกท งยังประกอบอาชพอนๆ เช่น แพทย์
วศกร รวมถงงานดานเทคโนโลยี
"แม้ชาวซิกข์จะย้ายถิ นฐานออกไปจากพาหุรัด
แต่ชาวไทยซิกข์ยังมาที บริเวณพาหุรัดเหมือนเดิม
เพราะย่านพาหุรัดเป นที ตั งของศาสนาสถานคุรุดวารา
และยังเป นศูนย์กลางค้าขายของชาวไทยซิกข์ "(นกรบ นาคสวรรณ, 2556: 175 - 177)


การประกอบอาชีพ / 2
190
ราน PUNJAB


SWEETS & restaurant
เจาของราน คณราเชน คาภร ์


รานขนมหวานอนเดย สตรชาวซกขทเป ดมาได ้มากกวา 40 ป ชอราน punjab sweets ต งชือตาม


แควนปญจาบ ในประเทศอนเดย

รานขนมหวานปญจาบ ส่วนใหญ่ชาวซกขจะมานั งพดคย และน งจบนาชากน
รานขนมหวานปญจาบทน พ่อครวเปนคนอนเดย

แท 100% ขนมอนเดยในรานส่วนใหญ่มีส่วนผสม
มาจากนม แปงสาล นาตาล และเครองเทศ ทร้านจะทาขนมวนตอวนขนมหวานทโดดเดนมากในราน ไดแก Gulab
Jamun Ras malai Rasgulla Modak และ Ladduขนมท งหาอย่างน ส่วนมากจะนาไปไหวเทพตางๆ

แตคนธรรมกสามารถซอกนได ้


ขนมหวานอนเดย จะมรสชาตทหวานมากๆ
แนะนาสาหรบคนทชอบรบประทานขนมทมี

รสชาตหวาน แตสาหรบคนทไม่ชอบทานหวานขอ

แนะนา Buffi เปนขนมททามาจากนมและเมลด


อลมอลดบดรานขนมหวานปญจาบทนไม่ไดมแคขนมหวาน

ขายอย่างเดยว แตยงมอาหารอนเดยใหไดลองรับ

ประทานกนอกดวยไทยซกข - วถชวตย่านการคา การประกอบอาชีพ / 21


SAMOSA CORNERรานซาโมซ่าทเดยวและเกาแกทสดในย่านพาหรัด ตว
รานมขนาดเลก ๆ ซ งต งอย่ตรงหวมมของตลาดใกลกบ


หางอนเดยเอมโพเรยม คนส่วนใหญ่มกจะมภาพจา คอ

เปนรานรถเขนไซซมนต งตดกาแพง และมคณปายนคอยป นแปง ห่อไส จบจบ กบคณลงทยืนทอด “ซาโม-


ซ่า” ในกระทะแทบไม่ไดหยด แมวาจะเปนรานสตรท

ฟดทหนาตาดธรรมดา แตขอบอกเลยวา "รสชาตไม่

ธรรมดาอย่างทคด"


ซาโมซ่า


อาหารทหนาตาเกอบจะคลายกะหรป บนี มีชือวา


“ซาโมซ่า” ซ งเปนอาหารสายแขกทคนไทยพอร้จก


กนมาบาง อาจจะเหนขายตามตลาดในชมชนมุสลม
หรอถาใครเปนสายอาหารอนเดยตวจรง คงจะเคย

ไดยนชอเปนอย่างด นคออาหารวางชาวอนเดย โดย

ส่วนใหญ่ไสขางในจะเปนมนฝร งผดเครองเทศ เช่น
พรก ยหร่า บางสตรกใส่ถ วลนเตา และผกอน ๆ ลงไป


ในซาโมซ่า

สาหรบซาโมซ่าในราน “Samosa Corner” มีจดเดน
อย่ทแปงบางกรอบกาลงด เพราะทอดใหม่ตลอดท ง
วน ส่วนไสขางในเหมาะกบคนชอบมนฝรั ง มีเนือนุ่ม

แมจะมรสเผดนากจรง แตตองยอมรบวา เปนรส
เครองเทศออน ๆ ละมนล น ผดกบตนหอม ผกชี แตก


ตางจากรานอน ๆ ทไสขางในจะมความซบซ้อนของ

เครองเทศกวานมาก นอกจากนยงมนาจ มมะขาม

เปยก เพ มความเปรยวหวานกาลงด
ไทยซกข - วถชวตย่านการคา การประกอบอาชีพ / 22

SAMOSA CORNER


ติ กก ี


นอกจากเมนูขายดทสุดอย่างซาโมซ่าแลว ยังมี
เมนูรองทรสชาตดไม่แพ้กนอย่าง “ต กก” (Tikki)


มันฝรั งบดอดกอนกลมขนาดกลาง ๆ แตช นหนา
อดไส้แน่น ตวไส้เปนมันฝรั งบดเนือเนียนกบเครือง
เทศทมีรสเผ็ดนําโดดขึ นมา
พาโกร่า

“พาโกร่า” (Pakora) ถ วบดผสมผักบ้งบดป นเปนกอนเลก ๆ คนไทยร้จกกนในชือของ

บาเยีย แตตวนีจะมีผักผสมหลากหลายกวามีเนือสัมผัสทนุ่มกวาและกอนใหญ่กวาบาเยีย


ท วไป ส่วนรสชาตจะไม่เผ็ดเทาไร ท งสองตวน ีกนกบน าจ มมะขามตวเดม รสชาตเข้ากบน าจ ม


ทุกอย่างจริง ๆภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /23


ไทยซิกข์ในย่านพาหุรัด

ภาพบรรยากาศ

การลงพื นท ีผู้จัดทาใช้เวลา 2 วันในการ วันท 2 ผู้จัดทาไดลงพืนทในลงพืนทรวบรวมข้อมลเกยวกบ ส่วนของตววัดซิกข์ในชมชนชาวไทยซิกข์ ทอาศยอย่ในย่าน พาหุรัด เพือทจะรวบรวม และ


พาหุรัด เกบข้อมลในส่วนของศาสนาซิก


ข์ พิธีกรรมทางศาสนา


วันท 1 ผู้จัดทาลงพืนทในส่วน วัฒนธรรม และประเพณตางๆ


ของตวตลาดพาหุรัด เพือทจะ รวมไปถงกฎ และข้อห้ามของ

เกบข้อมลเกยวกบการใช้ชีวิต ศาสนาซิกข์


ของชาวไทยซิกข์ในย่านการคา


ว่าพวกเขาน นทาอาชีพอะไร และ ในการเข้าไปเกบข้อมลในวัดซิกข์ย้ายเข้ามาอย่ในทชมชนแห่งนได ้ แห่งนตองขอขอบคุณ

อย่างไร

"คุณราชันย์ เศรษฐีใจด"


ทมาเปนผู้บรรยาย และให้ข้อมล

ั ํ
กบผู้จัดทาภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที / 24

ภาพบรรยากาศการลงพื นท ี

"เมอเดินเขามาในยานพาหุรัด จะมีซอยตรอกเล็กๆ ซงในสวนนจะเปน


สวนของชาวไทยซิกขโดยเฉพาะ"
"เดินตรงเขามาในซอยเรอย ๆ จะเห็นไดวาท้งสองขางทางในซอยนจะมีแตรานคาของชาวซิกขและชาวฮินด ู


โดยรานคาจะมีการขายของที่ไมแตกตางกันมากนก สวนใหญจะเปนรานขายผา เครองบูชาเทพเจา(ฮินดู)รานขายขนมหวานตางๆ และรานอาหารมังสาวิรัส"


ภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /25


"รานขนมหวานที่มีชอที่สุด คือ ราน PUNJAB SWEETS & restaurant
โดยเปนรานขนมหวานสไตลอินเดียสูตรของชาวปญจาบที่ใหญที่สุดในยานพาหุรัด ขนมหวานสวนใหญจะถูกซอเพอเอา
ไวไหวเทพเจา(ฮินดู) แตคนท่วไปก็สามารถรับประทานไดเชนเดียวกัน ซงขนมรานนขายช้นละ 15 บาทเทาน้น"


"ในราน PUNJAB SWEETS & restaurant ไมไดมีแคขนมหวานอยางเดียว
แตยังมีอาหารอินเดียที่เปนอาหารมังสาวิรัสใหไดลองรับประทานกันอีกดวย"
ภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /26


"ในวันแรกที่คณะผูจัดทําลงพนที่ในสวนของตลาดพาหุรัด ผูจัดทําไดพบกับสตรีชาวซิกข 

และไดขออนุญาตถายรูปมาลงในวารสาร การแยกสตรีชาวซิกขกับสตรีชาวฮินดูน้นจะยากกวาผูชายเปนอยางมาก


แตอยางไรก็ตาม เราจะสามารถรูไดวาเปนชาวซิกขหรือไม ดูจากกําไลขอมือ ถาหากหญิงคนไหนที่ใสกําไลขอมือ


แสดงวาผูหญิงคนน้นเปนชาวซิกข""เมอเดินเขาจนสุดตรอกของตลาดพาหุรัด จะมีรานขายของทอดอยูตรงใกลๆกับอินเดียเอ็มโพเรี่ยม
เปนรานขายของทอดมังสาวิรัสชอดังในยานน"ภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /27
"เมอเดินจนมาถึงสุดตรอก และเดินไปตามทางเทาเรียบถนนใหญก็พบกับวัดซิกข ในยานพาหุรัด คนท่วไปสามารถเขาไปในตัววัดได วัดจะเปดทุกวัน วันจันทร-ศุกร เปด 8:00-10:00 น.
วันเสาร-อาทิตย เปด 9:00-11:00 น."


"เดินเขามาในวัดจะพบกับโถงทางเดินที่เชอมตอเขาไปในตัววัดอีกทีหนง"ภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /28

"เมอเดินเขามาภายในตัววัดช้นแรก จะพบกับสถาปตยกรรมอินเดียที่สวยงาม"
"และรูปวาดวัดทองคํา (Golden Temple of Amritsar)"


ภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /29
"กอนที่จะเขามาภายในตัววัด หรือขนไปทําพิธีทางศาสนาในช้นถัดไป จะตอง


ถอดรองเทาและถุงเทาใหเรียบรอยกอน โดยรองเทาจะถูกเก็บไวที่ช้นวางรองเทาช้นลางสุดของตัววัดและจะมีผูที่คอยเก็บรองเทาใหกับผูที่มาเยือน ซงผูที่คอยเก็บรองเทาตามศาสนาซิกขน้นถือวา

เปนผูที่จะไดรับบุญอันสูงสุด ช้นวางรองเทาจะแยกเปนสองฝงคือฝงผูหญิงและผูชาย"
"เดินเขามาในโถงทางเดินของตัววัด จะพบกับหองสมุดขนาดเล็กที่เอาไวเก็บ
หนงสือเกี่ยวกับศาสนาซิกข และขายสินคาทางศาสนาตาง ๆ ท้งกําไลเหล็ก ผาคลุมพระคัมภีร เปนตน"

ภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /30

"ช้นที่สอง เปนช้นโรงทานที่จัดเตรียมอาหารใหแกชาวซิกขที่มาทําพิธีทางศาสนา

ซงบุคคลที่ไมใชชาวซิกข หรือผูยากจน ก็สามารถมารับประทานอาหารที่โรงทานแหงนได"

"เราสามารถตักอาหารจากถาดไดเอง แตจะตองตักในปริมาณที่พอด ี
เมอตักอาหารไปแลวจะตองรับประทานใหหมด"
ภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /31


"อาหารของชาวซิกขจะเปนมังสาวิรัส เมนูในจานนที่คณะผูจัดทําไดรับประทาน คือ แกงถ่ว ผัดมันฝร่ง แปงโรต ี
และขนมหวานเปนขาวผสมกับนม สวนเครองดมที่มีประจําทุกวันคือ ชาของชาวซิกข (รสชาติคลายชานม)"


"ช้นที่ 4 เปนช้นโถงพิธี ในทุก ๆ วันจะมีชาวซิกขมาทําพิธีทางศาสนา สวดมนต และรองเพลง


บูชาพระมหาคัมภีรในช้นน อีกท้งโถงพิธีนเปนที่ทําพิธีกรรมทางศาสนาทุกประเภท"
ภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /32"เมอทําพิธีเสร็จ จะมีขนมที่ชอวาคาราปรชาดมาแจกใหผูที่มารวมพิธีกรรมไดรับประทาน
ซงขนมชนดน หมายถึง การไดรับพรจากคุรุศาสดา"

"ช้นที่ 6 เปนช้นเก็บพระคัมภีรของศาสนาซิกข บรรยากาศในหองจะแตกตางจากขางนอกโดยส้นเชิง

เพราะในหองเก็บพระคัมภีรจะเงียบสงบ และเย็นสบาย"
ภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /33
"นอกจากหองเก็บพระคัมภีรเปนที่เอาไวเก็บพระคัมภีรแลว ชาวซิกขสวนใหญยังสามารถ


เขามาน่งสมาธิ หรืออานพระคัมภีรในหองนไดอีกดวย"

"ช้นที่ 6 นอกจากจะมีหองที่เอาไวเก็บพระคัมภีรแลว ยังมีหองที่เอาไวทําพิธีกรรม
สําหรับคนที่อยากไดความเปนสวนตัว หรือทําพิธีกรรมทางศาสนากับคนในครอบครัว"

ภาพบรรยากาศการลงพนทภาคสนาม การลงพนที /34


"หองสุดทายของช้นหก คือ หองเก็บพระคัมภีรเชนเดียวกัน แตหองนชาวซิกขสามารถ
ยืมพระคัมภีรกลับไปบูชา หรืออานที่บานได""ช้นเก็บพระคัมภีร"


ชมชนอนเดยในเมองไทย บทส่งทาย/35ไทยซิกข์ในย่านพาหุรัด

บทส่งท้าย

ชมชนชาวซิกข์ในย่านพาหุรัด วัดซิกข์ไม่ไดเปนเพียงสถานท ี


ส่วนใหญทาอาชีพคาขาย แตใน อนศกด สิทธิ ของชาวซิกข์เทาน น

ปจจบันน นชาวซิกข์ไดเปลยน แจ่ยังเปนศนย์รวมจิตใจของ

การทาอาชีพคาขายขนาดเลก ชาวซิกข์อกดวย การเข้าวัดทาให้เปนการทาธรกจ จิตใจสงบมากยิ งขึน ชาวซิกข์


อสังหาริมทรัพย์ หรือโรงแรม ร้จักแบ่งปนเพือนมนษย์ เห็นได ้
เปนส่วนใหญ จึงทาให้ในย่านการ จากการเปดโรงทานในวัดทผู้คน
คา อย่างพาหุรัดน นร้านคาส่วน ภายนอกสามารถเข้ารับประทาน
ใหญจะไม่ใช่ชาวซิกข์ แตจะเปน อาหารได โรงทานในวัดแห่งนได ้
ชาวฮนดูมากกว่า ในย่านพาหุรัด มาจากการแบ่งปนเงนของชาวในปจจบันน นมีร้านของชาวซิกข์ ซิกข์ดวยกนเอง ความเทาเทยมเหลออย่เพียงไม่กร้าน แตกยังมี กนในสังคมของชาวซิกข์ตาง

ให้เห็นอย่บ้าง เราจะเห็นชาวซิกข์ ทาให้คนนอกศาสนาร้สึกอ มใจไป

ในย่านพาหุรัดไดจากร้านขาย ดวย และการปฏบัตกบคนนอก


ขนมหวาน พวกเขาจะมาน งพด ศาสนาดวยความเปนมิตร การ

ั ํ ้ ตอนรับ ความช่วยเหลอตางๆ ท ี

คุยกน และจิบนาชาไปดวย

ชาวซิกข์มอบให้ ทาให้คนนอก

ศาสนาทเข้ามาเยี ยมชมศาสนา
ซิกข์ร้สึกเตมเปยมไปดวยความ

สุข
อางอง อางอง/36อ้างอิง

สุเทพ สุริยาอมฤทธิ (2557). วิถแห่งซิกข์ What is Sikhism, พิมพ์ครั งท 6. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พศรีคุรสิงห์สภา. (ม.ป.ป). วิถแห่งชาวซิกข์. ม.ป.ท. ม.ป.พ
Purplelightstudio (2559). รปภาพพิธีโพกศรษะ. https://www.facebook.com/media/set/?


set=a.1032472220174324&type=3&_rdc=2&_rdr
Sukhmandir Khalsa. การแตงงานของชาวซิกข์ และสิ งทไม่ควรทา.

https://th.eferrit.com/การแตงงานของชาวซิกข์แ/

Sukhmandir Khalsa. พิธีแตงงาน และพิธีแตงงานกบชาวซิกข์. https://th.eferrit.com/พิธีแตงงานและพิธีแตง/


วิกพีเดีย สารานกรมเสรี. ตราสัญลักษณศาสนาซิกข์. https://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาซิกข์

มหาวิทยาลัยไทย. หลักปฏบัตของศาสนาซิกข์. https://inin2539.wordpress.com/ภาคเรียนท2-56/หลักปฏบัต ิ

ของศาสนาซิก/
ธนาคารจิตอาสา. รปวัดซิกข์ในหนาท 11. https://www.jitarsabank.com/job/detail/5878


นกรบ นาคสุวรรณ . (2560). อตลักษณชาวไทยซิกส์ : การแสดงตวตนในสังคม . วารสารวิทยาลัยดุสิตธาน , 11 (ฉบับพิเศษ) , 377-390 .


อภรัฐ คาวัง . (2554). ชาวซิกส์ในสยามและล้านนาว่าด้วยเรืองประวัตศาสตร์การต งชมชน ศาสนา และการคา . วารสาร

คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน , 28 (2) , 67-91


Wongnai. Samosa Corner แผงขายซาโมซ่าเกาแกย่านพาหุรัด.


https://www.wongnai.com/news/samosa-corner

33 | TRIPMAGผบรรยาย และใหขอมล ผู้ให้ขอมล/37
ู้
ผู้บรรยายและให้ข้อมูล
คุณราชันย เศรษฐีใจด ี


ชมชนอนเดยในเมองไทย ปรัชญาของชาวซิกข/38


" None is my enemyall human beings are my friends. "


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Next Book
045-SAMUEL-THE-BOY-SCIENTIST-Free-Childrens-Book-By-Monkey-Pen