The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานนำเสนอทั่วไป

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by matavee3031984, 2021-09-15 10:56:57

งานนำเสนอทั่วไป

งานนำเสนอทั่วไป

เรอ่ื ง เวสนั ดรชาดก

ชาดกคอื เร่ืองราวของพระโพธสิ ตั วท ี่บําเพ็ญบารมีเพื่อจะไป

เสวยชาตเิ ปน พระพุทธเจาที่พระพทุ ธเจา ตรัสเลาไวใน
สตุ ตนั ตปฎ กขุททกนิกายมีทงั้ หมด ๕๕๗ เร่ือง แตในชั้นนี้จะ
ขอเสนอเพยี ง ๑ เรื่องคือเวสสันดรชาดก

เวสสนั ดรชาดก พระโพธสิ ัตว กาํ เนดิ
เปนพระเวสสนั ดรพระราชโอรส
พระเจาสญั ชัยกษั พระองคไดพ ระราช
ทานชา งปจ จัยนาคแกพราหมณท้ัง
แปด ชวยใหฝ นตกตองตามฤดกู าล
บรรเทาความอดอยากของชาวเมอื งซง่ึ
เปนเหตุใหพระองคตอ งถกู เนรเทศออก
จากเมอื งตามแรงผลกั ดันของ
ประชาชน

พระนางมทั รกี ับพระราชโอรสและพระ
ธดิ าคือชาลีและกั ณ หาไดตามเสด็จไป
ดวยไปอยใู นอาศรมในปา ตลอดเวลาที่
ทรงบําเพญ็ พรตอยูในปาพระเวสสันดร
ทรงคดิ เสมอท่จี ะหาทางชวยพระชายา
พระโอรสธดิ ากลบั ไปยังบา นเมืองตามเดมิ
เพราะไมอ ยากใหท้งั ๓ พระองคป ระสบ
ความลําบากเหมือนกับพระองค

พอดีมพี ราหมณเฒานามชูชกไดบ กุ
ปามาขอกัณหาชาลีโดยพราหมณผ นู ้ี
เปนชาวเมืองกลิงครฐั เน่ืองจากให
เพอื่ นพราหมณคนหนึ่งยืมเงินครน้ั ไป
ทวงกป็ รากฏวาพราหมณเพ่ือนกันนนั้
ไดใชเงินจาํ นวนน้ันหมดแลว
พราหมณเ พือ่ นกนั จงึ ยกนางอมิตดา
บุตรสาวของตนใหชูชกชชู กกด็ ีใจไม
คดิ ท่ีจะทวงหนอ้ี กี ตอไป

นางอมิตตาไปอยูก บั สามีนางกป็ รนนบิ ัตสิ ามีอยางดไี ม
ขาดตกบกพรองจนเลาลอื เปนท่อี ิจฉาแกเพ่อื นบานทีม่ ักไม
สนใจทํากจิ บา นงานเรอื นเม่ือนางอมิตดาไปตกั น้ําพวกหญิง
ทง้ั หลายจงึ รุมดาเยาะเยย เสยี ดสีใหอ ับอายนางจงึ บงั คบั ใหช ู
ชกสามแี กไปขอสองกมุ ารคอื กั ณ หาชาลมี าเปนขารบั ใชตน
จะไดไ มถ กู พวกหญิงชาวบา นเยาะเยยถากถางอกี ตอ ไปดว ย
เหตดุ ังกลา วน้ีชูชกจึงเดนิ ทางมุงหนา ไปยังเขาวงกตอันเปน
สถานท่ีบําเพญ็ พรตของพระเวสสนั ดรและกลา วอา งกบั พราน
เจตบตุ รผเู ฝา ทางและอจั จตุ ฤาษีวา ตนถือสารมาทูลเชญิ พระ
เวสสันดรกลบั เมืองทงั้ สองหลงเช่ือจึงชี้บอกทางไปสูอ าศรม
พระเวสสนั ดร

ไมนานพระเจา แควนั สพี กี ไ็ ดสง กองทพั มา
อัญเชิญพระเวสสันดรเสด็จนิวตั ิพระนคร
รบั สืบทอดสมบตั ิจากพระราชบดิ าปกครอง
ประเทศใหสงบสุขรม เย็นตลอดพระชนม
ชีพมักจะมีผูเขา ใจผิดวา พระเวสสันดรเปน
ผูไ มร บั ผดิ ชอบครอบครวั และบา นเมอื งถงึ
กบั บริจาคชายาและพระโอรสธิดาใหเ ปน
ทานคลา ยกับตดั ภาระการดแู ลครอบครัว
ในฐานะท่ีเปน

เมื่อทอดพระเนตรเห็นพราหมณช ชู กกท็ รงมองออกวา เปน คนงกจึง
วางแผนดวยความชาญฉลาดเพือ่ สง พระโอรสธดิ ากลับเมืองดวย
การตง้ั คา ไถสองกมุ ารไวส ูงมากพราหมณชชู กพอเห็นเงินมากมาย
มหาศาลกล็ ืมนางอมติ ดานกึ ถึงพระเจากรุงเชตดุ รแควันสพี ีข้ึนมา
ทนั ทจี งึ จงสองกุมารมุง หนาไปยงั เมอื งเชตดุ รกรุงสีพีเพือ่ เกบ็ คา ไถ
สองกุมารเพราะความตะกละตะกลามเมอ่ื ชชู กไดรับการเลย้ี งดูอยา ง
ดจี ากพระเจาสญั ชยั รบั ประทานอาหารไมรจู ักประมาณจนธาตุ
กําเริบตายในที่สดุ ทัง้ หมดนเ้ี ปน การวางแผนดวยปญญาเพื่อผลัก
ดันใหล กู ทง้ั สองกลบั ยงั พระนครเปน ความกรณุ าอนั ยิง่ ใหญท ไี่ ม
เหน็ แกตัวของพระเวสสันดร

ขอติด
1ความรักของแมท่ีมตี อลูกน้ันยง่ิ ใหญน ัก
2ความซ่อื สัตยของสามีภรรยา

3ผมู ีปญ ญายอมแกไ ขเหตุการณเ ฉพาะหนา ไดด ี

4การบรจิ าคบตุ รทานบารมเี ปน สงิ่ ทยี่ ากจะ
กระทําได

ช่ือผูจ ดั ทาํ
นายจริ วัฒน พลัดทองศรี เลขที่43
นายธนากร กนั เขียว เลขท่ี44


Click to View FlipBook Version
Previous Book
3D StoryTeller Promo for Customers 2021
Next Book
Ilmu Tajwid Lengkap