The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

X2 Pattaya - Staff Handbook & คู่มือความปลอดภัย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by itsupport008, 2019-12-03 21:35:18

X2 Pattaya - Staff Handbook & คู่มือความปลอดภัย

X2 Pattaya - Staff Handbook & คู่มือความปลอดภัย

หนังสอื คู่มอื สำหรับพนักงำน
] “ขอ้ บงั คบั เก่ียวกบั การทางาน และ ความปลอดภยั ในการทางาน”

[ครอสทู พทั ยาโอเซยี นเฟียร์
95 หมู่ 3 ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสตั หีบ จงั หวดั ชลบรุ ี 20250

Date]

ยนิ ดีตอ้ นรับสู่ครอบครัว ครอสทูพทั ยาโอเซียนเฟียร์

กระผมรูส้ ึกภาคภมู ิใจท่ีคณุ ไดต้ ดั สินใจเขา้ มาเป็นทีมงานของครอสทพู ทั ยาโอเซียนเฟี ยรแ์ ละม่นั ใจ
ไดว้ า่ คณุ เป็นสว่ นหน่งึ ท่ีจะทาไดใ้ ห้ ครอสทพู ทั ยาโอเซียนเฟี ยร์ ประสบความสาเรจ็ ในการสรา้ งประสบการณท์ ่ี
ประทบั ใจใหก้ บั ลกู คา้

ครอสทูพทั ยาโอเซียนเฟี ยร์ เราม่งุ เนน้ ในเร่ืองการดูแลและเอาใจใส่ในรายละเอียดทกุ ขั้นตอนของ
การดแู ลลกู คา้ ดว้ ยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ มีความรูค้ วามเช่ียวชาญดา้ นงานบรกิ ารซ่งึ ส่ิงเหล่านีจ้ ะช่วยสรา้ ง
ประสบการณ์ท่ีประทับใจจนกลายเป็นการบอกต่อกับ ญาติ เพ่ือน และกลุ่มสังคมของลูกค้า เก่ี ยวกับ
ประสบการณท์ ่ีไดม้ าสมั ผสั ครอสทู พทั ยา โอเซียนเฟี ยร์ และส่งผลใหบ้ รรดา ญาติๆ เพ่ือนๆ และกล่มุ สงั คม
ของลกู คา้ มาเย่ียมเราในไม่ชา้ ซง่ึ เป็นกญุ แจท่ีนาเราไปส่คู วามสาเรจ็ ใหก้ บั โรงแรมของเรา

เหนือส่งิ อ่ืนใด สาคญั ท่ีสดุ คือ การใหพ้ นกั งานมีความสขุ ในการทางานและสนกุ สนานกบั การทางาน
เพราะส่ิงต่างๆท่ีกระผมกล่าวมาขา้ งตน้ จะไม่เกิดขึน้ หากปราศจากความร่วมแรง ร่วมใจจากพนกั งานทกุ คน
หากคณุ มีขอ้ ซกั ถามใดๆ ประตขู องผม และทีมบรหิ ารทกุ ท่านเปิดรบั คณุ อย่เู สมอ โปรดแจง้ ใหก้ ับเราไดท้ ราบ
เก่ียวกบั ความคดิ และขอ้ เสนอแนะของคณุ

ดว้ ยความทา้ ทาย ท่ีกาลงั จะเกิดขนึ้ ท่ี ครอสทพู ทั ยาโอเซียนเฟี ยร์ ค่มู ือเล่มนี้ มีจดุ ม่งุ หมายท่ีจะมอบ
ขอ้ มลู และนโยบายใหก้ บั คณุ อ่านค่มู ืออย่างถ่ีถว้ น และหากมีขอ้ คาถามสามารถติดต่อสอบถามไดท้ ่ีหวั หนา้
แผนกหรอื แผนกทรพั ยากรบคุ คล

ORGANIZATION CHART

แผนผังโครงสร้ำงองคก์ ร

X2 POR Organization Chart

หมวดท่ี 1 บทนำ

คา จา กั ด ค ว า ม โรงแรม หรือ บริษัทฯ หมายถึง บรษิ ทั ฮาบแิ ทท

วันทำงำน หมายถงึ วนั ท่ีโรงแรมกาหนดให้ ฮอสพิทลั ลิตี้ จากดั ซง่ึ มีฐานะเป็น “ นายจา้ ง ”
พนกั งานทางานตามปกติ
พนักงำน หมายถึง ผปู้ ฏิบตั งิ านทกุ ระดบั ตงั้ แต่
วันหยุด หมายถงึ วนั ท่ีโรงแรมกาหนดให้
พนกั งานระดบั บรหิ าร ระดบั บงั คบั บญั ชาและระดบั
พนกั งานหยดุ ประจาสปั ดาห์ หยดุ ตามประเพณี ปฏิบตั กิ ารท่ีทาหนา้ ท่ีตา่ งๆ ท่ีไดร้ บั ค่าจา้ งเป็นรายเดือน
หรอื หยดุ พกั ผอ่ นประจาปี รายวนั หรือตามผลงาน ซง่ึ มีฐานะเป็น “ ลกู จา้ ง ”

วันลำ หมายถงึ วนั ท่ีพนกั งานลาป่วย ลากิจ ลา ฝ่ ำยบรหิ ำร หรอื ผู้บังคับบญั ชำ หมายถงึ

เพ่ือทาหมนั ลาเพ่ือกิจธุระอนั จาเป็น ลาเพ่ือรบั ผบู้ งั คบั บญั ชาตามสายงานท่ีมีอานาจส่งั งาน และ
ราชการทหาร ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรอื พฒั นา ควบคมุ การปฏิบตั งิ านของพนกั งานผนู้ นั้ โดยตรงและ/
ความรูค้ วามสามารถ ลาเพ่ือคลอดบตุ ร หรือลา หรือผทู้ ่ีดารงตาแหนง่ ผบู้ งั คบั บญั ชาในสายงานอ่ืนท่ี
ประเภทอ่ืนตามท่ีกฎหมายวา่ ดว้ ยการคมุ้ ครอง เก่ียวขอ้ งและเป็นผมู้ ีอานาจทาการแทนโรงแรมในรวม
แรงงานกาหนดไวใ้ หเ้ ป็นวนั ลา ตลอดถงึ การมีอานาจส่งั ลงโทษตามระเบยี บขอ้ บงั คบั
ของโรงแรมฯได้
ค่ำทำงำนในวันหยดุ หมายถงึ เงินท่ีโรงแรม
ค่ำจ้ำงในวันทำงำน หมายถึง คา่ จา้ งท่ีโรงแรม
จา่ ยใหก้ บั พนกั งานเป็นการตอบแทนการทางานใน
วนั หยดุ จา่ ยใหก้ บั พนกั งานสาหรบั การทางานเตม็ เวลาการ
ทางานปกติ
ค่ำล่วงเวลำ หมายถงึ เงินท่ีโรงแรมจา่ ยใหก้ บั การทางานลว่ งเวลา หมายถึง การทางานนอกหรอื
เกินเวลาทางานปกติ หรอื เกินช่วั โมงทางานในแตล่ ะวนั
พนกั งานเป็นการตอบแทนการทางานลว่ งเวลาใน ในวนั ทางานหรือวนั หยดุ แลว้ แตก่ รณี
วนั ทางาน
ค่ำจ้ำง หมายถงึ คา่ ตอบแทนการทางานท่ีโรงแรม
ค่ำชดเชย หมายถงึ เงินท่ีโรงแรมจา่ ยใหก้ บั
จา่ ยใหก้ บั พนกั งานเป็นเงินตามท่ีระบไุ วใ้ นสญั ญาจา้ ง
พนกั งานเม่ือเลกิ จา้ ง นอกเหนือจากเงินประเภท งานและใหห้ มายความรวมถึงเงินท่ีโรงแรมจา่ ยให้
อ่ืนท่ีโรงแรม ตกลงจา่ ยใหก้ บั พนกั งาน พนกั งานในวนั หยดุ และวนั ลาท่ีพนกั งานไมไ่ ดท้ างาน
แตพ่ นกั งานมีสิทธิไดร้ บั ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการ
คมุ้ ครองแรงงาน

ค่ำชดเชยพเิ ศษ หมายถงึ เงินท่ีโรงแรมจา่ ยใหก้ บั

พนกั งานเม่ือสญั ญาจา้ งสิน้ สดุ ลงเพราะมีเหตกุ รณี
พเิ ศษท่ีกาหนดไวใ้ นกฎหมายวา่ ดว้ ยการคมุ้ ครอง
แรงงาน

ก า ร จา้ ง ง า น

ใ บ ส มั ค ร เ ข้ ำ ทำ ง ำ น ก ำ ร จ้ ำ ง ง ำ น ข อ ง ญ ำ ติ ส นิ ท
ใบสมคั รในการเขา้ ทางานถือว่าเป็นส่วนหน่ึง โดยปกติแลว้ โรงแรมจะไมว่ ่าจา้ งญาตสิ นิทของ
ของสญั ญาจา้ งงาน หากเจตนาแจง้ ความเท็จ พนกั งานโดยไมจ่ าเป็นวา่ จะมีนามสกลุ เดียวกนั
ในใบสมคั รใหถ้ ือว่าการจา้ งงานนั้นเป็นโมฆะ หรือไม่ (ญาติสนิท หมายถึง บิดามารดา หรือ
แ ล ะ ห้า ง หุ้น ส่ ว น จ ะ ถื อ ว่ า ไ ม่ มี ก า ร จ้า ง ง า น ผปู้ กครอง, พ่ีชาย นอ้ งชาย หรือ พ่ีสาว นอ้ งสาว
นบั ตงั้ แตว่ นั แรกท่ีเร่มิ ทางาน คู่สมรส หรือ บุตรของพนักงาน) ในกรณีท่ี
พนักงานแต่งงานกับพนักงานดว้ ยกันเอง การ
บุ ค ค ล อ้ ำ ง อิ ง โยกยา้ ยของฝ่ ายหน่ึงฝ่ ายใดจะขึน้ อยู่กับดลุ ย
โรงแรมสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอตรวจสอบประวตั ิการ พินจิ ของผบู้ รหิ าร
ทางานจากสถานท่ีทางานเดิมหรือสถานศึกษา
ของผู้สมัครตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร เพ่ือขอ ก ำ ร รั ก ษ ำ ค ว ำ ม ลั บ ข อ ง โ ร ง แ ร ม
ขอ้ มูลประกอบในการพิจารณาคณุ สมบตั ิและ พนักงานทุกคนมีหนา้ ท่ีในการรกั ษาความลับท่ี
ความสามารถของผสู้ มคั รท่ีแจง้ ไว้ รวมถึง เพ่ือ ได้มาจากการปฏิบัติงานกับโรงแรม ซ่ึงการ
ความเหมาะสมในการวา่ จา้ งพนกั งาน รักษาความลับนั้นถือเป็ นสาระสาคัญแล ะเป็ น
ส่วนหน่ึงของสญั ญาจา้ งงานท่ีโรงแรม ทาไวก้ ับ
ก ำ ร โ ย ก ย้ ำ ย ห น้ ำ ท่ี ห รื อ พนักงานตงั้ แต่เม่ือเร่ิมจา้ ง พนกั งานท่ีเปิดเผย
ส ถ ำ น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง ำ น ความลบั ใดท่ีไดม้ าจากการปฏิบตั ิงาน หรือเป็น
ความลบั ใดเก่ียวกบั การดาเนินธุรกิจของโรงแรม
ครอสทู พทั ยาโอเซียนเฟี ยร์ ทรงไวซ้ ่ึงสิทธิในการ ตอ่ บคุ คลอ่ืนท่ีไม่มีสิทธิหนา้ ทีท่ีจะรบั ทราบขอ้ มลู
มอบหมายใหพ้ นกั งานเดินทางไปปฏิบตั ิหน้าท่ี ใดๆนนั้ ไมว่ า่ พนกั งานจะไดร้ บั ผลประโยชนอ์ ่ืนใด
เพ่ือธุรกิจภายนอกโรงแรม หรือโอนยา้ ยตาแหน่ง จากการกระทาดงั กล่าวหรือไม่ก็ตาม พนกั งาน
งานหรือหน่วยงาน โดยจะแจ้งให้ทราบเป็ น นั้นจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยสถานหนัก
หนงั สือ หรือดว้ ยวาจา เป็นการล่วงหนา้ ยกเวน้ อาจถึงขั้นเลิกจ้างไดโ้ ดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ
กรณีเรง่ ดว่ นโดยมีเหตผุ ลอนั สมควร และโรงแรม และหากบริษัทไดร้ บั ความเสียหายใดอนั เป็นผล
ท ร ง ไ ว้ ซ่ึ ง สิ ท ธิ ใ น ก า ร โ อ น ย้ า ย พ นั ก ง า น ไ ป มาจากการเปิ ดเผยความลับดังกล่าวของ
ปฏิบตั งิ านยงั สานกั งานอ่ืนหรอื บรษิ ัทในเครือของ พนักงาน พนักงานนั้นจะต้องรับผิดชอบใน
โรงแรมได้ โดยจะแจง้ ใหพ้ นกั งานทราบเป็นการ ความเสียหายใดๆท่ีเกิดขนึ้ นนั้ ทงั้ สิน้
ลว่ งหนา้

ก ำ ร รั ก ษ ำ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง โ ร ง แ ร ม

พนกั งานทกุ คนจะตอ้ งรกั ษาผลประโยชนข์ องโรงแรม และไม่แสวงหาผลประโยชนอ์ ่ืนใดอนั เน่ืองมาจาก
การไดท้ างานกบั โรงแรม ไม่ว่าจะเป็นการรบั คา่ ตอบแทน นายหนา้ สินบน หรือผลประโยชนอ์ ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืนท่ีดาเนินธุรกิจกบั โรงแรม หรือประกอบธุรกิจในลกั ษณะหรือประเภทเดียวกนั กับโรงแรม ทงั้ นี้
การกระทาการใดๆ ดงั กลา่ วครอบคลมุ ถึงการท่ีบคุ คลในครอบครวั ของพนกั งานเป็นผรู้ บั ผลประโยชนอ์ ่ืนใด
ดงั กลา่ วอนั เน่ืองมาจากการตาแหนง่ หนา้ ท่ีและหรอื การไดท้ างานกบั โรงแรมของพนกั งานดว้ ย

ก า ร จา้ ง ง า น

ส ถ ำ น ะ ก ำ ร จ้ ำ ง ง ำ น แ ล ะ ก ำ ร จั ด เ ก็ บ ป ร ะ วั ติ พ นั ก ง ำ น

กำรจัดเกบ็ ประวัตพิ นักงำน
โรงแรมจะจดั เก็บประวตั พิ นกั งานแตล่ ะคน โดยแฟม้ ประวตั พิ นกั งานแตล่ ะคนจะประกอบดว้ ยขอ้ มูลเก่ียวกบั
การสมคั รงาน ขอ้ มลู การฝึกอบรม เอกสารเก่ียวกบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การขนึ้ เงินเดือนและขอ้ มลู
การจา้ งงานอ่ืนๆ แฟ้มประวตั พิ นกั งานเป็นทรพั ยส์ นิ ของ ครอสทู เชียงใหมร่ เิ วอรไ์ ชด์ โรงแรม เป็นเอกสาร
ควบคมุ ซง่ึ เฉพาะผบู้ งั คบั บญั ชาและระดบั บรหิ ารของโรงแรมเทา่ นนั้ ท่ีจะตรวจสอบขอ้ มลู ของพนกั งานไดโ้ ดย
ไดร้ บั อนญุ าตและเป็นไปตามระเบยี บของโรงแรม พนกั งานท่ีมีความประสงคจ์ ะขอตรวจสอบประวตั ขิ องตนเอง
จะตอ้ งแจง้ ตอ่ ฝ่ายทรพั ยากรบคุ คลพรอ้ มแสดงเหตผุ ลเป็นการลว่ งหนา้ โดยจะกระทาไดภ้ ายในสานักงานและ
ในบรเิ วณท่ีผทู้ ่ีไดร้ บั การแตง่ ตงั้ ใหเ้ ป็นรบั ผิดชอบในการดแู ลแฟ้มประวตั ขิ องโรงแรมกาหนด

กำรใหข้ ้อมูลของพนักงำน
พนกั งานทกุ คนจะตอ้ งแจง้ ขอ้ มลู ประวตั สิ ว่ นตวั ตามความเป็นจรงิ พรอ้ มเอกสารตา่ งๆตามท่ีโรงแรมกาหนด
เพ่ือจดั เก็บเป็นประวตั สิ ว่ นตวั ของพนกั งาน กรณีท่ีพนกั งานมีขอ้ มลู เปล่ียนแปลงไป พนักงานมีหนา้ ท่ีจะตอ้ งรบี
แจง้ ขอ้ มลู พรอ้ มเอกสารตา่ งๆท่ีเก่ียวขอ้ งแก่โรงแรมทนั ที หรอื อยา่ งชา้ ภายใน 15 วนั นบั จากวนั ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงนนั้
ขอ้ มลู ท่ีจะตอ้ งแจง้ ไดแ้ ก่

1. ช่ือ และหรอื นามสกลุ 2. สถานภาพการสมรส 3. รายละเอียดเก่ียวกบั ภรรยา/บตุ ร
4. ท่ีอยปู่ ัจจบุ นั 5. หมายเลขโทรศพั ท์ 6. อ่ืนๆท่ีจาเป็นเพ่ือการบริหารงานบคุ คล

ประเภทพนักงำน
• เพ่ือความเหมาะสมในการบรหิ ารงานบคุ คล โรงแรมไดม้ ีแบง่ ประเภทพนกั งานตามลกั ษณะการจา้ งงาน

ดงั นีค้ ือ
• พนกั งานทดลองงาน หมายถึง พนกั งานท่ีโรงแรม ตกลงรบั เขา้ ทางาน โดยมีเง่ือนไขใหท้ ดลองทางาน

ระยะเวลาหนง่ึ ทงั้ นี้ ระยะเวลาการทดลองงานจะไดก้ าหนดไวใ้ นสญั ญาจา้ งตงั้ แตเ่ ม่ือมีการจา้ งงาน และ
เม่ือครบกาหนดระยะเวลาทดลองงานแลว้ โรงแรม อาจขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปไดต้ ามความ
จาเป็นและเหมาะสม
• พนกั งาน หมายถงึ พนกั งานท่ีผา่ นการทดลองงานแลว้ ตามเง่ือนไขและมาตรฐานท่ีโรงแรมกาหนด โดย
โรงแรมไดบ้ รรจเุ ป็นพนกั งานของโรงแรม ทงั้ นี้ พนกั งานจะไดร้ บั สทิ ธิประโยชนแ์ ละสวสั ดกิ ารตามระเบยี บ
ของโรงแรม
• พนกั งานสญั ญาจา้ ง หมายถึง พนกั งานท่ีโรงแรมตกลงวา่ จา้ งไวม้ ีระยะเวลาการจา้ งแนน่ อน โดยกาหนด
วนั เรม่ิ ตน้ และวนั สนิ้ สดุ ของสญั ญาไวอ้ ยา่ งชดั แจง้

ก า ร จา้ ง ง า น

ส ถ ำ น ะ ก ำ ร จ้ ำ ง ง ำ น แ ล ะ ก ำ ร จั ด เ ก็ บ ป ร ะ วั ติ พ นั ก ง ำ น

สำหรับพนักงำนคนไทย สำหรับพนักงำนตำ่ งชำติ

กรณีท่ีไม่เคยมีเลขประจาตัวผู้เสียภาษี และเลข โรงแรม จะดาเนินการขอมีเลขประจาตวั ผเู้ สียภาษี
ประจาตวั ผปู้ ระกนั ตน ใหใ้ ชห้ มายเลขบตั รประจาตวั อ า ก ร แ ล ะ เ ล ข ป ร ะ จ า ตั ว ผู้ ป ร ะ กั น ต น ใ ห้ เ ม่ื อ
ประชาชน โดยไม่ตอ้ งขอเลขประจาตวั อีกทงั้ นี้ ฝ่ าย พนกั งานไดร้ บั ใบอนญุ าตทางานแลว้ เทา่ นนั้
ทรพั ยากรบคุ คลจะใหพ้ นกั งานลงทะเบียนและเลือก ใบอนุญาตทางานจะใชไ้ ดเ้ ฉพาะในทอ้ งท่ีท่ีระบุไว้
สถานพยาบาล (ประกนั สงั คม)ตามแบบ สปช 1.-03 ในใบอนญุ าตทางานเทา่ นนั้
เม่ือพนกั งานเร่มิ ปฏิบตั งิ านกบั โรงแรม
กรณีท่ีพนกั งานสิน้ สุดการทางานกบั โรงแรม ไม่ว่า
กรณีท่ีเคยมีเลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ เลข ดว้ ยกรณีใดๆ ก็ตามก่อนระยะเวลาการจา้ งงานท่ี
ประจาตัวผู้ประกันตนมาก่อน ให้นาสาเนาบัตร ถูกระบไุ วใ้ นสญั ญาจา้ งงาน เงินเดือนงวดสุดทา้ ย
ประจาตัวนั้นมอบให้แก่ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลไว้ ข อ ง พ นั ก ง า น จ ะ ถู ก หั ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ข อ
พนกั งานท่ียา้ ยท่ีทางานหรือยา้ ยทอ้ งท่ีทางาน ซ่งึ มี ใบอนญุ าตทางาน คา่ ธรรมเนียมใบอนญุ าตทางาน
ผลทาใหพ้ นกั งานไมส่ ะดวกในการใชส้ ถานพยาบาล และคา่ ใชจ้ า่ ยตา่ งๆท่ีเก่ียวขอ้ ง
ตามบัตรรับรองสิทธิ(ท่ียังมีอายุการใช้งานอยู่)ได้
พนักงานสามารถย่ืนขอเปล่ียนสถานพยาบาลต่อ กรณีท่ีพนกั งานตอ้ งออกไปนอกราชอาณาจกั รดว้ ย
สานกั งานประกนั สงั คมได้ (ปกติจะย่ืนขอเปล่ียนได้ เร่ืองสว่ นตวั จะตอ้ งแจง้ ใหท้ าง โรงแรม ทราบเป็น
เพียงปี ละครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน การล่วงหนา้ ทุกครงั้ เพ่ือตรวจสอบว่า ได้มีการ
มีนาคมของปีเทา่ นนั้ ) จดั ทา Re-entry Visa ไว้ ถกู ตอ้ งและมียังคง
มีอายกุ ารใชง้ านไดอ้ ยู่

ก า ร จา้ ง ง า น

ระยะเวลำกำรทดลองงำน ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น
พนกั งานใหมท่ ่ีมีอายงุ านไมเ่ กิน 119 วนั ยงั คง
อยู่ในช่วงทดลองงาน ก่อนจะเป็นพนักงาน เม่ือคณุ ยอมรบั ขอ้ เสนอในการจา้ งงานเพ่ือ
ประจา หากช่วงทดลองงานของพนกั งาน เกิด เป็นสว่ นหนง่ึ ของทีม ครอสทู พทั ยาโอเซียน
ความไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นท่ีน่าพอใจดว้ ย เฟี ยร์ คณุ จะไดเ้ รยี นรูง้ านเบอื้ งตน้ และหนา้ ท่ี
เหตผุ ลอนั ใดก็ตาม ทางโรงแรม สามารถบอก ความรบั ผดิ ชอบท่วั ไปและจาเพาะเจาะจง
เลิกการจา้ งไดต้ ลอดเวลา โดยจะบอกกล่าวให้ สาหรบั ตาแหนง่ นนั้ ๆ พนกั งานใหมแ่ ตล่ ะคน
ทราบลว่ งหนา้ 30 วนั และไมจ่ า่ ยคา่ ชดเชยใดๆ จะอยภู่ ายใตก้ ารทดลองงานซง่ึ ใหโ้ อกาส
ทั้ ง สิ้ น ลกู จา้ งและนายจา้ งตดั สนิ ถึงความพงึ พอใจ
หา ก พ นัก ง าน ไ ด้รับ ก าร เ ล่ื อ น ต าแ ห น่ง ห รื อ ของแตล่ ะฝ่าย ระยะเวลาทดลองงาน ตาม
โอนย้ายไปยังอีกตาแหน่งหน่ึง พนักงา น กฏหมายแรงงานไทย
จะตอ้ งอยู่ในช่วงการทดลองงานอีกครงั้ คือ พนกั งานแตล่ ะคนจะถกู ประเมินผลงานทกุ ๆ
119 วนั สาหรบั พนกั งานในตาแหน่งใหม่ เม่ือ สามสบิ หกสิบ และ เกา้ สิบวนั ในกรณีท่ี
ใกลค้ รบระยะเวลา 119 วนั หวั หนา้ จะทาการ ผลงาน และ/หรอื ความประพฤตขิ องพนกั งาน
ประเมนิ ผลพนกั งานโดยครอบคลมุ เก่ียวกับผล ไมเ่ ป็นท่ีนา่ พงึ พอใจหรือดว้ ยเหตผุ ลอ่ืนใดก็
การปฏิบัติงานทักษะการทางาน บนั ทึกการ ตาม ทางโรงแรมสงวนสทิ ธิ์ในการตอ่
รกั ษาความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงาน บนั ทึก ระยะเวลาทดลองงานจนครบ 120 วนั หรอื
การลงโทษ บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน การ สนิ้ สดุ สญั ญาจา้ ง/เลิกจา้ งผนู้ นั้ เม่ือผา่ นการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และการปฏิบัติต่อ ทดลองงาน พนกั งานจะไดร้ บั การบรรจเุ ขา้
ลู ก ค้ า เป็นพนกั งานและมีการยืนยนั ดว้ ยวาจาและ
เป็นลายลกั ษณอ์ กั ษร

ก า ร จา้ ง ง า น

ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม

การฝึกอบรมพนกั งานถือเป็นหนง่ึ ในนโยบายของโรงแรมเพ่ือพฒั นาพนกั งานใหม้ ีศกั ยภาพมากย่งิ ขนึ้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรมจะถกู จดั ขนึ้ ใหพ้ นกั งานทกุ คน แบง่ เป็นหวั ขอ้ ใหญ่ๆไดด้ งั นี้

1. การปฐมนิเทศพนกั งาน เก่ียวกบั สนิ คา้ บรกิ าร ส่ิงอานวยความสะดวก และกฏระเบียบต่างๆ
โดยท่วั ไป

2. การฝึกอบรมในขณะปฏิบตั งิ าน เป็นการพฒั นาบคุ ลากรดว้ ยการฝึกทางเทคนคิ /ฝึกทกั ษะ
ความสามารถใน หนา้ ท่ีความรบั ผิดชอบของตาแหนง่ งานนนั้ ๆ โดยฝึกปฏิบตั จิ รงิ จากสถานท่ีและ
เวลาการทางานจรงิ ซง่ึ หวั หนา้ งาน ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การ และ หวั หนา้ แผนกจะเป็นผจู้ ัดการฝึกอบรมนี้

3. การฝึกอบรมภายในองคก์ ร เป็นการอบรมเก่ียวกบั ความรูท้ ่วั ไปเก่ียวกบั โรงแรม และ ความรูต้ า่ งๆ
ท่ีจาเป็นตอ่ การปฏิบตั งิ านในทกุ ๆแผนก ซง่ึ วทิ ยากรภายในจะเป็นผจู้ ดั การฝึกอบรมนี้

4. การฝึกอบรมภาษาองั กฤษ เป็นการอบรมเพ่ือใหพ้ นกั งานไดม้ ีโอกาสเรยี นรูภ้ าษาองั กฤษเพ่ือใชใ้ น
สนทนาตงั้ แตพ่ ืน้ ฐานไปจนกระท่งั ถงึ ระดบั สงู ซ่งึ วิทยากรภายในจะเป็นผจู้ ดั การฝึกอบรมนี้

5. การฝึกอบรมภายนอกองคก์ ร โรงแรมจะจดั สง่ พนกั งานเขา้ อบรม สมั มนา ในหลกั สตู รท่ีพิจารณา
เหน็ แลว้ วา่ เป็นประโยชนต์ อ่ การปฏิบตั งิ านของโรงแรม การอบรมนีจ้ ะจดั ภายนอกองคก์ รซ่ึงอาจ
จดั โดยหนว่ ยงานหรือสถาบนั ตา่ งๆท่ีเก่ียวขอ้ ง ตามความเหมาะสม

ก า ร จา้ ง ง า น

ก ำ ร เ ล่ื อ น ตำ แ ห น่ ง

พนกั งานทกุ คนมีโอกาสเทา่ เทียมกนั ท่ีจะไดร้ บั การพิจารณา
เล่ือนตาแหนง่ ทงั้ นีข้ นึ้ อยกู่ บั ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิ
หนา้ ท่ีของแตล่ ะบคุ คลโดยโรงแรมจะพจิ ารณาอยา่ งละเอียด
รอบคอบและยตุ ธิ รรม ตามคณุ สมบตั ขิ องพนกั งานดงั ตอ่ ไปนี้
1. ความรู้ ความสามารถ และประสทิ ธิภาพในการทางานใน
ตาแหนง่ หนา้ ท่ี
2. ระดบั การศกึ ษาและวฒุ ิ
3. ผลงานในอดตี
4. มนษุ ยสมั พนั ธก์ บั เพ่ือนพนกั งานและหวั หนา้ งาน
5. ประวตั กิ ารมาทางาน
6. รางวลั ความดี ความชอบ ท่ีเคยไดร้ บั จากโรงแรม

ก ำ ร ย้ ำ ย ตำ แ ห น่ ง ง ำ น

พนกั งานทกุ คนมีสทิ ธิขอยา้ ยตาแหนง่ หนา้ ท่ีการงาน เพ่ือไปทางานในตาแหน่งหนา้ ท่ีงานระดบั เดียวกนั ของแผนกอ่ืน
ได้ ทงั้ นี้ เพ่ือเป็นการพฒั นาความรู้ ความสามารถและประสบการณข์ องพนกั งาน อนั จะนามาซ่งึ ความกา้ วหนา้ ใน
อาชีพของพนกั งานเอง โดยโรงแรม จะพจิ ารณาจากคณุ สมบตั ดิ งั ตอ่ ไปนี้
1. พนกั งานจะตอ้ งทางานกบั โรงแรมฯ มาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ 1 ปี
2. พนกั งานจะตอ้ งทางานในตาแหน่งหนา้ ท่ีปัจจุบนั ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิขอยา้ ยตาแหน่งหนา้ ท่ีงานไป

ทางานในแผนกอ่ืน หรือตาแหนง่ อ่ืนในฝ่ายเดยี วกนั ได้
3. พนักงานจะตอ้ งติดต่อแผนกทรพั ยากรบุคคลเพ่ือกรอกแบบฟอรม์ และผ่านขั้นตอนการทดสอบตามควา ม

เหมาะสม
4. โรงแรม จะดผู ลการปฏิบตั งิ านท่ีผา่ นมา ประวตั กิ ารมาทางาน รวมทงั้ รางวลั ความดี ความชอบท่ีพนกั งานเคย

ไดร้ บั จากโรงแรม ประกอบการพจิ ารณายา้ ยตาแหนง่ ของพนกั งานดว้ ย

ก า ร จา้ ง ง า น

น โ ย บ ำ ย เ ก่ี ย ว กั บ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ค่ ำ จ้ ำ ง แ ล ะ เ งิ น เ ดื อ น

กำรบันทึกเวลำทำงำน ถือเป็ น กำรลงเวลำ พนกั งานมีความจาเป็นท่ี

ห น้า ท่ี ท่ี ส า คัญ ข อ ง พ นัก ง า น ทุ ก ค น จะกาหนดความแน่นอน ในการคดิ ช่วั โมง
พนักงานตอ้ งบนั ทึกเวลาเขา้ งานและเลิก ทางานประจาวัน และจะต้องแสดง
งานทกุ วนั ท่ีมาทางานใหก้ บั โรงแรม รวมถึง ลายนิว้ มือ เคร่ืองตรวจลายนิว้ มือซ่ึงถูก
การเขา้ และออกนอกโรงแรมในเวลาทางาน เ ต รี ย ม ไ ว้ บั น ทึ ก ก า ร ล ง เ ว ล า แ ล ะ ถู ก
หรือเวลาพัก ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกดว้ ย นาไปใช้เพ่ือคานวณค่าจ้างในการจ่าย
เคร่ืองบันทึกเวลา หรือด้วยลายลักษณ์ เงินเดือน กรณีท่ีระบบไม่สามารถบนั ทึก
อกั ษร พนกั งานท่ีละเลยหรือไมใ่ สใ่ จในการ ลายนิว้ มือ กรุณาลงช่ือในสมดุ และติดตอ่
บนั ทึกเวลาทางานในแต่ละวนั โรงแรมถือ
ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าท่ี และให้ถือว่า แผนกทรพั ยากรบคุ คลโดยทนั ที
เป็ นการขาดงาน รวมถึงอาจได้รับการ

พจิ ารณาและการลงโทษทางวินยั

กำรประเมินผล พนักงานจะไดร้ ับการประเมินผลประจาปี โดยผู้จัดการแผนก และหัวหน้างาน

วัตถุประสงคข์ องการประเมินผล คือ เพ่ือใหพ้ นกั งานไดม้ องยอ้ นดผู ลการปฏิบตั ิงานของตน ซ่ึงจะเห็นถึง
ขอ้ บกพรอ่ งตา่ งๆ เพ่ือนามา ปรบั ปรุงและพฒั นาในดา้ นความรู้ ความชานาญ ทศั นคติ ประสิทธิภาพ ปริมาณ
งาน การแตง่ กาย และการรกั ษาสขุ ภาพอนามยั ซ่ึงส่ิงเหลา่ นีจ้ ะถกู เก็บบนั ทกึ ไวเ้ ป็นขอ้ พิจารณาตดั สินใจ ใน
การสง่ เสรมิ ความกา้ วหนา้ ของพนกั งาน

ก า ร จา้ ง ง า น

กำรจำ่ ยเงนิ เดอื น สถานท่ีการจา่ ยเงินเดือนคา่ จา้ ง

บริษัทฯจะจ่ายเงินเดือนคา่ จา้ งใหแ้ ก่พนกั งานเดือนละครงั้
โดยจา่ ยเป็นผา่ นบญั ชีธนาคาร ทงั้ นี้ พนกั งานท่ีมาเร่มิ งาน
จะตอ้ งมีบญั ชีเงินฝากประเภทออมทรพั ยข์ องธนาคารท่ี
บรษิ ัทฯกาหนด โดยพนกั งานจะตอ้ งนาสาเนาบญั ชีเงินฝาก
หน้าแรกท่ีมีช่ือของพนักงานและเลขท่ีบัญชี นามามอบ
ใหแ้ ก่ฝ่ายบคุ คลอยา่ งชา้ ภายใน 7 วนั นบั จากวนั เร่มิ งานนนั้

รอบกำรคำนวณเงนิ เดอื นค่ำจำ้ งและค่ำบรกิ ำร

การคานวณเงินเดือน เช่น เงินเดือน ค่าลว่ งเวลา ค่าทางาน
ในวันหยุด เบีย้ เลีย้ ง รายได้ รายหัก ค่าบริการ และอ่ืนๆ
บรษิ ัทฯจะคานวณจากวนั ท่ี 1-30/31 ของแตล่ ะเดือน ท่ีมีการ
จา่ ยเงินเดือนคา่ จา้ ง

ค่ำบริกำรประจำเดือน จะแจกใหเ้ ฉพาะพนกั งานท่ีมีการ
ระบุขอ้ ตกลงในสัญญาจา้ งงานเท่านนั้ บริษัทฯจะคานวณ
จากวนั ท่ี 21 ของแตล่ ะเดือน จนถงึ วนั ท่ี 20 ของแตล่ ะเดือน

วันจ่ำยเงนิ

บรษิ ัทฯจะจ่ายเงินเดือน/ค่าจา้ ง ในวนั สดุ ทา้ ยของเดือน หากวนั สดุ ทา้ ยของเดือนตรงกบั วนั หยดุ
ธนาคาร บรษิ ัทฯจะเล่ือนมาจา่ ยลว่ งหนา้ ก่อนวนั หยดุ นนั้

ภำษเี งนิ ได้ พนกั งานทกุ คนมีหนา้ ท่ีในการเสียภาษีเงินไดบ้ คุ คลธรรมดาตามกฎหมายดงั นั้นโรงแรมจะทา

การหกั ภาษีเงินไดบ้ คุ คลธรรมดาของพนกั งานแต่ละคนทุกๆสิน้ เดือนเพ่ือนาส่งกรมสรรพากรต่อไปเน่ืองจาก
พนกั งานแต่ละคนอาจมีรายไดใ้ นแต่ละเดือนแตกต่างกนั ทาใหก้ ารคานวณภาษีในระหว่างปีแตกต่างกนั ไป
ดว้ ย ดงั นนั้ แผนกบญั ชีอาจมีการปรบั เปล่ียนจานวนภาษีเงินไดบ้ คุ คลธรรมดาของพนกั งานในการจา่ ยเงินครงั้
สดุ ทา้ ยของปี ซง่ึ อาจทาใหจ้ านวนการหกั ภาษีเงินไดแ้ ตกตา่ งกนั ในการจา่ ยเงินเดือนรอบเดือนธนั วาคม

สวสั ดกิ าร พ นัก ง า น

ห้องอำหำรสำหรับพนักงำน โรงแรม จะจัดเตรียม

อาหารไว้ให้กับพนักงาน โดยจะมีเวลาเปิดปิดในการเข้าใช้
พนกั งานไม่ไดร้ บั อนุญาตใหน้ าอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมออกนอก
บรเิ วณหอ้ งอาหารพนกั งาน

อำหำรสำหรับพนักงำน พนกั งานไดร้ บั สทิ ธิ์ในการรบั ประทานอาหาร 2 มือ้ ตอ่ วนั ทงั้ นีใ้ หเ้ ป็นไป

ตามตารางแผนงานในการปฏิบตั งิ าน

สันทนำกำร และกิจกรรมทำงสังคม

คณะกรรมการของกิจกรรมจะวางแผนกิจกรรม
สนั ทนาการ และกิจกรรมทางสงั คม ถา้ มีกิจกรรมท่ี
คณุ อยากเขา้ มีส่วนร่วม โปรดตดิ ต่อผจู้ ดั การแผนก
ทรพั ยากรบคุ คล

เงนิ ทนุ ประกันสังคม

ครอสทู พัทยา โอเซ่ียนเฟี ยร์ นาส่งเงินจาก
น า ย จ้ า ง แ ล ะ ลู ก จ้ า ง ใ ห้ กั บ ก อ ง ทุ น
ประกันสังคมทุกๆเดือน ลูกจ้างจะเป็นผู้เอา
ประกนั และจะไดส้ ิทธิ์ในผลประโยชนช์ ดเชย
ต่างๆ ซ่ึงเป็ นไปตามกฏ และระเบียบของ
กองทุนท่ีวางไว้ ขอรับทราบข้อมูลได้ท่ี
สานกั งานแผนกทรพั ยากรบคุ คล

สวสั ดกิ าร พ นัก ง า น

สวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล การบริการดา้ น

การรกั ษาพยาบาล ไดจ้ ดั ไว้ ใหก้ ับพนกั งานทกุ คน โดยทาง
โรงแรม เป็นผอู้ อกคา่ ใชจ้ า่ ยทงั้ หมดของประกนั ชีวิตกล่มุ ของ
พนกั งาน รายละเอียดของสวสั ดกิ ารดา้ นการรกั ษาพยาบาล
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ ่ีสานกั งานแผนก
ทรพั ยากรบคุ คล

ตู้เก็บของ และห้องเปลี่ยนเครื่องแบบของพนักงำน

พนกั งานจะไดร้ บั ตเู้ ก็บของสาหรบั ไวเ้ ก็บเสือ้ ผา้ และเคร่ืองแบบ พนกั งาน
จะล็อคกุญแจตู้เก็บของเสมอเน่ืองจากโรงแรม จะไม่รับผิดชอบต่อ
ทรพั ยส์ ินท่ีสญู หาย พนกั งานจะไดร้ บั ตเู้ ก็บของจานวน 1 ตู้ และจะดแู ล
รกั ษาตใู้ หอ้ ย่ใู นสภาพเรียบรอ้ ย และสะอาด ทงั้ นีพ้ นกั งานทราบว่า ทาง
โรงแรมไม่อนุญาตใหเ้ ก็บอาหาร หรือของกินในตโู้ ดยเด็ดขาด อีกทงั้ มี
สิทธิตรวจค้นตูเ้ ก็บเสือ้ ผา้ ของพนักงานไดท้ ุกเวลา โดยไม่ต้องแจง้ ให้
ทราบลว่ งหนา้

เคร่ืองแบบพนักงำน ทางโรงแรม จะจดั เตรียมและซกั รีดเคร่ืองแบบใหก้ บั พนกั งานท่ีตอ้ งใสเ่ คร่ืองแบบ

โดยไมค่ ดิ คา่ ใชจ้ า่ ย พนกั งานแผนกซกั รีดมีหนา้ ท่ีเตรียมชดุ ท่ีสะอาดไวส้ าหรบั พนกั งาน เน่ืองจากบคุ ลิกภาพ
ของพนกั งานถือเป็นเร่ืองท่ีสาคญั ดงั นนั้ พนกั งานจะตอ้ งเปล่ียนเคร่ืองแบบใหมท่ ุกวัน และรบั ผิดชอบในการ
ส่งเคร่ืองแบบของตนเองใหแ้ ผนกซกั รีด พนกั งานจะไดร้ บั เคร่ืองแบบ 3 ชดุ สาหรบั ใชป้ ฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ ง
เสียคา่ ใชจ้ า่ ย ทงั้ นีร้ วมถึงปา้ ยช่ือ 1 อนั พนกั งานจะตอ้ งรบั ผิดชอบเคร่ืองแบบของตนเอง และไมน่ าไปใช้
เพ่ือประโยชนอ์ ่ืนใด เม่ือมีการเลิกจา้ งหรือลาออก พนกั งานจะตอ้ งนาเคร่อื งแบบ และปา้ ยช่ือมาคนื

สวสั ดิการ พ นัก ง า น

ขอ้ เสนอแนะความคิดเห็น พนักงานทุกคนควร

สนใจ และสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือ
ปรับปรุงการดาเนินงานของโรงแรม โดยผ่านทาง
กลอ่ งรบั ขอ้ เสนอแนะความคดิ เห็น

การส่ือสาร ข่าวสาร โรงแรม มีความประสงค์ท่ีจะให้

พนกั งานทกุ คนทางานอยทู่ า่ มกลางบรรยากาศท่ีมีการส่ือสารกนั
อยา่ งตอ่ เน่ืองและเปิดเผย

บอรด์ ประกาศแถลงการณ์ ประกาศของเหตกุ ารณ์ความเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ัวไปดา้ น

การศกึ ษา ขา่ วสารอาชีพ ขา่ วสารนา่ สนใจท่วั ๆไป

ขอ้ ค ว ร ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ทา ง า น

ก ำ ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ ส่ ว น บุ ค ค ล ครอสทพู ทั ยาโอเซ่ียนเฟี ยร์ ม่งุ สรา้ งบรรยากาศและสถาพ

แวดลอ้ มในการทางานใหเ้ กิดความยตุ ธิ รรม และมงุ่ เนน้ ในเร่ืองการละเมิดสิทธิส่วนบคุ คลอยา่ งเครง่ ครดั ไม่วา่ จะ
เป็นพนกั งาน หรือลกู คา้ ในเร่อื งดงั ตอ่ ไปนี้ คอื เพศ เชือ้ ชาติ สีผวิ บรรพบรุ ุษ ชาตกิ าเนิด ศาสนา อายุ สภาพสมรส
ความทุพพลภาพ ประวตั ิการรกั ษาตวั การเกณฑท์ หาร ความเบ่ียงเบนทางเพศหรืออ่ืนๆ กฎระเบียบนี้มีผลกับ
พนกั งานทกุ ๆ คน ตงั้ แตร่ ะดบั หวั หนา้ งาน เพ่ือนรว่ มงาน บคุ คลภายนอกท่ีมาติดตอ่ งาน ลกู คา้ หรือผมู้ าเย่ียมชม
โรงแรม กระทาการละเมิด จะได้รับการลงโทษจนถึงขั้นเลิกจ้าง (หากเป็นพนักงาน) ทัง้ นีท้ างโรงแรม จะ
ดาเนินการอยา่ งจรงิ จงั ในการปอ้ งกนั การละเมิดสทิ ธิสว่ นบคุ คล

การละเมิดสทิ ธิสว่ นบคุ คลทงั้ นีร้ วมถงึ การกระทาดงั ตอ่ ไปนี้
• การใชค้ าพูด เช่น การลอ้ ช่ือ-ช่ือสกุล การกล่าวหาในทางเสียหาย การลาก และเลียนเสียงไปใน

ทานองดถู กู ตลกลอ้ เลียน และไปในทานองลามก แบบเชญิ ชวน หรือการกลา่ วดว้ ยวาจา
• การละเมิดโดยการใชร้ ูปภาพ เชน่ ภาพการต์ นู ภาพวาด หรอื ทา่ ทาง
• การละเมิดโดยทางกาย เชน่ การแตะ หยิก จบั กีดขวาง ทา่ ทางกา้ วรา้ ว หรือการกระทาใดๆ ท่ีเป็น

การรบกวนการทางานการข่มขู่ หรือการบงั คบั ในการสมั พันธ์ชสู้ าว เพ่ือหนา้ ท่ีการงาน หรือการ
สญู เสียหนา้ ท่ีการงานและการเสนอผลประโยชนด์ า้ นการงานโดยใชค้ วามสมั พนั ธแ์ บบชู้สาวเป็น
การแลกเปล่ียน
ทางโรงแรม ไมส่ นบั สนนุ ใหม้ ีการขม่ ขู่ ลงโทษ ประณาม แสดงอาการกา้ วรา้ วแก่ผรู้ อ้ งทกุ ข์ พนกั งานผใู้ ดก็
ตามหากกระทาการดงั กลา่ วจะถกู ลงโทษ จนถงึ ขนั้ เลิกจา้ งเชน่ กนั พนกั งานตงั้ แตร่ ะดบั ผู้บริหาร ถึงระดบั
พนกั งานท่วั ไปจะตอ้ งทราบวา่ การจา้ งงาน การประเมินผล การขนึ้ เงินเดอื น

ขอ้ ค ว ร ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ทา ง า น

ก ำ ร เ ข้ ำ - อ อ ก พ นั ก ง ำ น พนกั งานจะเขา้ -ออกบรเิ วณโรงแรม โดยใชท้ างเขา้ -ออกพนกั งาน
เท่านนั้ และจะไม่ใชท้ างเขา้ -ออกอ่ืน ยกเวน้ ในกรณีท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ งกับงานท่ีได้รบั มอบหมายเท่านั้น
พนกั งานจะไมเ่ ขา้ มาในบรเิ วณโรงแรมก่อนเวลาเรม่ิ งานในเวลาทางานของพนกั งานมากกวา่ 60 นาที และจะ
ออกจากโรงแรมไมช่ า้ กวา่ 60 นาที หลงั เวลาเลกิ งาน ยกเวน้ จะไดร้ บั อนญุ าตจากหวั หนา้ งาน

ก ำ ร ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท ์ มื อ ถื อ ใ น ส ถ ำ น ท่ี
ทำ ง ำ น หา้ มพนกั งานใชโ้ ทรศพั ทใ์ นเวลางาน ยกเวน้

ไดร้ บั การอนญุ าตโดยผูจ้ ดั การท่วั ไป พนกั งานสามารถเปิด
หรือปิดเคร่ืองโทรศพั ท์ แต่ตอ้ งเก็บไวใ้ นตูเ้ ก็บของในขณะ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาพักทานอาหาร
กลางวัน หรือช่วงพกั ผ่อนบริเวณห้องอาหารพนักงาน ผู้ท่ี
ไดร้ บั สิทธิในการใชโ้ ทรศพั ท์ ตอ้ งหลีกเล่ียงการใชใ้ นบริเวณท่ี
มีลกู คา้ อยู่

สิ่ ง อำ น ว ย ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก สำ ห รั บ ลู ก ค้ ำ พนกั งานจะไม่เขา้ ไปในบริเวณท่ีจดั
ไวส้ าหรบั ลูกคา้ เวน้ แต่จะไดร้ บั มอบหมายตามหนา้ ท่ีเท่าน้ัน พนักงานจะอยู่เฉพาะบริเวณท่ี
ทางานของพนกั งาน หรอื บรเิ วณท่ีโรงแรม จดั ไวส้ าหรบั พนกั งาน และจะใชเ้ สน้ ทางท่ีกาหนด หาก
พนกั งานจะไปพบครอบครวั หรอื เพ่อื นท่ีพกั ในโรงแรม พนกั งานจะตอ้ งไดร้ บั อนญุ าตจากผจู้ ดั การ
แผนกก่อน

ส่ิงอำนวยควำมสะดวกของ โรงแรม มีไวเ้ พอื่ บริกำรลูกคำ้ และผูม้ ำเยี่ยมชมเท่ำนนั้ ถำ้
พนกั งำนตอ้ งกำรใชส้ ่ิงอำนวยควำมสะดวก อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงของโรงแรม พนกั งำนจะตอ้ งขอ
อนญุ ำตจำกผจู้ ดั กำรแผนก เพอื่ ดำเนนิ กำรขออนญุ ำตจำกผูจ้ ดั กำรทดี่ ูแลส่งิ อำนวยควำมสะดวก
ณ จดุ ทพี่ นกั งำนตอ้ งกำรใช้

ขอ้ ค ว ร ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ทา ง า น

ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ลู ก ค้ ำ พนกั งานมีหนา้ ท่ีรบั ผิดชอบใน

การปกป้อง และดแู ลความปลอดภัยของลกู คา้ เพ่ือนรว่ มงาน หอ้ งพกั อปุ กรณเ์ คร่ืองใชต้ ่างๆ ฉะนนั้
พนกั งานจะตอ้ งมีความระมดั ระวงั และใหค้ วามชว่ ยเหลือเม่ือเกิดเหตุ ส่ิงเหล่านี้ คือส่ิงท่ีพนกั งานตอ้ ง

จดจาดงั นี้ :
− ไมเ่ ปิดหอ้ งลกู คา้ ใหค้ นอ่ืนท่ีไมใ่ ชเ่ จา้ ของหอ้ ง หากลกู คา้ ทากญุ แจหอ้ งหาย ตอ้ งแนะนาลกู คา้ ให้

ตดิ ตอ่ แผนกตอ้ นรบั เพ่ือขอรบั กญุ แจใหม่
− ไมม่ อบกญุ แจใหล้ กู คา้ โดยปราศจากการตรวจสอบท่ีถกู ตอ้ ง (การเช็คกบั ลกู คา้ ตอ้ งมีมารยาทท่ี

ดีในการถาม)

− ไมใ่ หร้ ายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวกบั เพ่ือนรว่ มงาน ไมว่ า่ จะเป็นช่ือ-สกลุ ท่ีอยู่ เบอรโ์ ทรศพั ทแ์ ก่ผอู้ ่ืน

สิ ่ ง ข อ ง ที ่ พ บ ใ น โ ร ง แ ร ม อี เ ม ล ก ล่ อ ง รับ ข้อ ค ว า ม ใ น
เ ค รื่ อ ง โ ท ร ศ ั พ ท ์ แ ล ะ ก า ร
ส่ิงของใดๆ ท่ีพบในโรงแรม พนกั งานจะนาไป สื่ อ ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์ อื่ น ๆ
ส่งท่ีแผนก ของสญู หาย / ของท่ีเก็บได้ (แผนก
แมบ่ า้ น) โดยทนั ที โดยส่ิงของเหล่านัน้ จะมีชว่ ง อี เ ม ล ก ล่ อ ง ข้อ ค ว า ม แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร
ระยะเวลาท่ีสงวนไว้ 3 เดือน ในช่วงเวลา อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ มีสาหรับใช้ในด้านท่ี
ดังกล่าวเป็ นช่วงท่ีเจ้าของขอรับคืน หาก เก่ียวขอ้ งกับการทางานเท่านนั้ และข้อความท่ี
ภายหลังจากระยะเวลาดงั กล่าวไม่มีเจา้ ของ ส่ง ได้รับ และ/หรือเก็บไว้ในระบบถือเป็ น
ตดิ ต่อขอรบั คืน ส่ิงของเหลา่ นนั้ จะมอบใหแ้ ก่ผู้ ทรพั ยส์ ินของโรงแรม และพนกั งานทราบดีว่า
ท่ีพบเห็นตอ่ ไป การเก็บของไดห้ ากเป็นส่ิงของ ทางโรงแรม สามารถทาการตรวจสอบ คน้ หา
ท่ีมีคา่ สงู หรือเป็นเงิน ใหแ้ จง้ ตอ่ ผู้จดั การท่วั ไป และดแู ลการใชข้ องพนกั งานไดโ้ ดยไม่ตอ้ งแจง้
ให้พนักงานทราบ หากพบว่าพนักงานใช้ผิด
ทราบเพ่ืออนมุ ตั ิ หนา้ ท่ี พนกั งานอาจถกู ลงโทษถึงขนั้ เลิกจา้ งได้
เม่ือพบวา่ พนกั งานมีความผิดจรงิ

หมวดที่ 2 วันทำงำน เวลำทำงำน
เวลำพัก และวนั หยุดตำ่ งๆ

เ ว ล ำ ทำ ง ำ น ป ก ติ

ตารางการปฏิบัติงานท่ีแน่นอนจะถูกกาหนดจากทางแผนก ผูจ้ ดั การแผนก และ/หรือ
ผูจ้ ัดการท่วั ไปเป็นผูอ้ นุมตั ิ ก่อนนาส่งแผนกทรพั ยากรบุคคล หากมีการเปล่ียนแปลง
ตารางการปฏิบตั งิ าน โรงแรมจะบอกกลา่ วกบั พนกั งานล่วงหนา้

ตารางการปฏิบตั ิงานท่วั ไปของพนกั งานสปั ดาห์หน่ึง
ตอ้ งไม่เกิน 48 ช่วั โมง พนักงานจะไดร้ บั สิทธิในการ
พกั อย่างนอ้ ย 1 ช่วั โมงตอ่ วนั สาหรบั การเปล่ียนแปลง
วันทางาน เวลาการปฏิบัติงาน และวันหยุดต่างๆ
จะตอ้ งไดร้ บั การอนุมตั ิจากผจู้ ดั การแผนกและบนั ทึก
ไวใ้ นใบลาของพนักงานท่ีมีการเซ็นตอ์ นุมัติเป็นลาย
ลกั ษณอ์ กั ษร

งานสานกั งาน
ตารางการปฏบิ ตั งิ านเรม่ิ ตงั้ แต่
08:30 ถึงเวลา 18:30 น.

งานบรกิ าร รอบเชา้ ทางานตงั้ แต่เวลา

06:00 น. ถงึ เวลำ 16:00 น.
รอบบา่ ย ทางานตงั้ แต่เวลา

14:00 น. ถงึ เวลำ 24:00 น.
รอบดกึ ทางานตง้ั แตเ่ วลา

22:00 น. ถงึ เวลำ 08:00 น.

เ ว ล ำ พั ก

โรงแรมจะจดั ใหพ้ นกั งานมีเวลาพกั ไม่
นอ้ ยกวา่ วนั ละ 1 ช่วั โมง

วนั หยดุ ประจำสัปดำห์
วนั หยุดพกั ร้อนประจำปี
วนั หยดุ ตำมประเพณี

DAYS OFF วั น ห ยุ ด ป ร ะ จำ สั ป ด ำ ห์

ทางผูจ้ ัดการแผนกจะเป็นผู้จัดวันหยุดให้ และประกาศให้
พนกั งานทราบล่วงหนา้ เน่ืองจากโรงแรม เป็นธุรกิจโรงแรมท่ี
ตอ้ งบรกิ ารตดิ ตอ่ กนั ไป พนกั งานทงั้ หมด หรือบางคนจะตกลง
กนั ลว่ งหนา้ สะสมและเล่ือนวนั หยดุ ประจาสปั ดาหไ์ ปเม่ือใดก็
ได้ โดยมีระยะเวลาตดิ ตอ่ กนั ไมเ่ กิน 4 สปั ดาห์

วั น ห ยุ ด ต ำ ม ป ร ะ เ พ ณี PUBLIC
HOLIDAYS
พนกั งานมีสิทธิหยดุ ในวนั หยดุ ตามประเพณีปีละ 16 วนั ซง่ึ
รวมวนั แรงงานแหง่ ชาตดิ ว้ ย โดยโรงแรม จะประกาศให้
ทราบลว่ งหนา้ ในเดอื นธนั วาคมของทกุ ปี

ANNUAL วั น ห ยุ ด พั ก ผ่ อ น ป ร ะ จำ ปี
VACANTION
พนกั งานมีสิทธิจะไดร้ บั วนั หยดุ พกั ผอ่ นประจาปี ไมน่ อ้ ยกว่า
ปีละ 6 วันทางาน โดยพนักงานจะไดร้ บั เงินเดือน และเงิน
คา่ บรกิ ารในระหวา่ งวนั หยดุ ดงั กลา่ ว

หมวดที่ 3 กำรทำงำนล่วงเวลำ และกำรทำงำน
ในวันหยุด

ครอสทู พทั ยา โอเซียนเฟี ยร์ จะอนญุ าตใหพ้ นกั งานทางานเกินเวลาทางานปกติ หรือทางานในวันหยดุ หรือ
ทางานลว่ งเวลาในวนั หยดุ ไดเ้ ท่าท่ีจาเป็น โดยไดร้ บั ความยินยอมจากพนกั งานก่อนเป็นคราว ๆ ไป ยกเวน้
กรณีท่ีงานมีลกั ษณะตอ้ งทาติดตอ่ กนั ถา้ หยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉินโดยจะหยุดเสียมิได้
โรงแรม จะใหพ้ นกั งานทางานลว่ งเวลา ทางานในวนั หยดุ และทางานลว่ งเวลาในวนั หยดุ ไดไ้ ม่เกินสปั ดาห์
ละ 36 ช่วั โมง การทางานเกินเวลาทางานปกติ หรือทางานในวนั หยดุ หรือทางานล่วงเวลาในวนั หยุด จะ
ไดร้ บั การชดเชยเป็นวนั หยดุ การทางานลว่ งเวลาท่ีเกิน 1 ช่วั โมง จะไดร้ บั สิทธิ์การชดเชย และควรจะไดร้ บั
การอนุมตั ิจากหวั หนา้ แผนกท่ีเก่ียวขอ้ ง หรือผูท้ ่ีไดร้ บั มอบหมายก่อน และส่งกลับมาท่ีแผนกทรพั ยากร
บคุ คล อีกทงั้ ตอ้ งไดร้ บั การอนมุ ตั ลิ ว่ งหนา้ อยา่ งนอ้ ย 1 วนั ถา้ พนกั งานทางานลว่ งเวลาก่อนไดร้ บั การอนมุ ตั ิ
จะไมม่ ีการ คานวณการชดเชยการลว่ งเวลา เวน้ แตเ่ หตจุ าเป็นอนั เน่ืองมาจากการบรกิ ารลกู คา้

อั ต ร ำ ค่ ำ ทำ ง ำ น ใ น อั ต ร ำ ค่ ำ ล่ ว ง เ ว ล ำ วั น

วั น ห ยุ ด ทำ ง ำ น ป ก ติ

พนักงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ครอสทู โอเซียนเฟี ยร์ จ่ายคา่ ลว่ งเวลาให้
เช่น วนั หยุดประจาสปั ดาห์ วันหยุดตาม ในอตั ราหน่ึงเท่าคร่งึ (1.5 เท่า) ของอตั รา
ประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ค่าจ้าง ต่อช่ัวโมงในวันทางานสาหรับ
(วนั หยดุ พกั ผอ่ นประจาปี สาหรบั พนกั งาน จานวนช่วั โมงท่ีเกินเวลาทางานปกติ การ
ป ร ะ จ า ) ถ้า ค ร อ ส ทู โ อ เ ซี ย น เ ฟี ย ร์ ทางานล่วงเวลาตอ้ งไดร้ บั การอนุมตั ิเป็น
กาหนดใหม้ าทางาน ในวนั หยุดดงั กล่าว ลายลกั ษณอ์ กั ษรในใบลา จากผบู้ งั คับใน
เป็นลายลักษณอ์ ักษร พนักงานจะได้รับ สายงาน หรือผูจ้ ัดการแผนกตน ในกรณี
คา่ ทางานในวนั หยดุ เพ่มิ ขนึ้ อีกไมน่ อ้ ยกว่า พิเศษการทางานล่วงเวลาสามารถนาจ่าย
หน่ึงเท่า (1 เท่า) ของค่าจา้ งในวนั ทางาน เป็นเงินโดยการอนมุ ตั จิ ากผจู้ ดั การท่วั ไป
ตามช่วั โมงท่ีทางานในวนั หยดุ

ค่ ำ ทำ ง ำ น ล่ ว ง เ ว ล ำ ใ น วั น ห ยุ ด

พนกั งานมีสิทธิไดร้ บั คา่ ล่วงเวลาในวนั หยดุ โดยการทางานล่วงเวลาในวนั หยดุ จะได้รบั ในอตั ราไม่
นอ้ ยกวา่ 3 เท่าของอตั ราคา่ จา้ งตอ่ ช่วั โมงในวนั ทางานตามช่วั โมงท่ีทา หรือไม่น้อยกวา่ 3 เท่า ของ
อตั รา คา่ จา้ ง

หมวดท่ี 4 วันลำและหลักเกณฑใ์ นกำรลำ

วั น ห ยุ ด ต ำ ม ป ร ะ เ พ ณี

พนกั งานมีสิทธิหยุดในวนั หยุดตามประเพณีปีละ 16 วนั ซ่ึงรวมวนั แรงงานแห่งชาติดว้ ย โดยโรงแรม จะ
ประกาศใหท้ ราบล่วงหนา้ พนกั งานในสว่ นบรกิ าร โรงแรม จะจดั ใหใ้ ชว้ นั หยุดตามประเพณีภายใน 60 วนั
นบั จากวนั หยดุ ตามประเพณีนนั้ ๆ ถา้ วนั หยดุ ตามประเพณีตรงกบั วนั หยดุ ประจาสปั ดาหจ์ ะไดร้ บั การชดเชย
วนั หยดุ ในวนั ทางานถัดไปหรือภายใน 60 วัน และพนกั งานสามารถขอใชว้ ันหยุดตามประเพณีได้ 3 วัน
ลว่ งหนา้ โดยนบั จาก ณ วนั ปัจจบุ นั โดยจะตอ้ งไดร้ บั การอนมุ ตั จิ ากหวั หนา้ แผนก

วั น ห ยุ ด พั ก ผ่ อ น ป ร ะ จำ ปี

วนั หยุดพกั ผ่อนประจาปีของพนกั งาน จะยกไปรวมกับวันหยุดปีต่อไปไม่ได้ และจะไม่มีการจ่ายเป็นเงิน
ทดแทนการไมห่ ยดุ พกั ผอ่ นประจาปี ยกเวน้ ผทู้ ่ีพน้ สภาพการจา้ ง และยงั ไมไ่ ดใ้ ชส้ ิทธิในวนั หยดุ นนั้ ๆ เทา่ นนั้
(พนกั งานจะไดร้ บั ค่าชดเชยเป็นเงินสาหรบั วนั หยุดพกั ผ่อนประจาปี และวนั หยุดตามประเพณีท่ียงั ไม่ได้
หยดุ หากมีการเลกิ จา้ งหรือลาออก)
ทงั้ นีพ้ นักงานจะไดร้ บั การจัดวันหยุดพักผ่อนประจาปี โดยการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันหยุดตามความ
เหมาะสม เพ่ือไมใ่ หก้ ระทบกระเทือนเสียหายตอ่ งานของโรงแรม
พนกั งานสามารถขอใชส้ ทิ ธิการลาพกั ผอ่ นประจาปีล่วงหนา้ นีไ้ ดห้ ลงั จากท่ี พนกั งานทางานกบั โรงแรมครบ
120 วนั หากพนกั งานลาออกก่อนทางานครบ 1 ปี จานวนวนั พกั ผ่อนประจาปีท่ีพนกั งานใชล้ ่วงหนา้ ไปนนั้
พนกั งานจะถกู หกั คนื ใหก้ บั ทางโรงแรมตามจานวนวนั ลาพกั ผอ่ นประจาปีท่ีใชล้ ว่ งหนา้ ไป

ก ำ ร ล ำ ป่ ว ย

พนกั งานมีสิทธิลาป่ วยไดต้ ามท่ีป่ วยจรงิ โดยไดร้ บั
ค่าจ้างเท่ากับวันทางาน ปี หน่ึงไม่เกิน 30 วัน
ทางาน เว้นแต่การลาป่ วยอันเน่ืองมาจากการ
ทางาน การลาป่ วยตั้งแต่ 3 วันขึน้ ไป ไม่ว่าจะมี
วันหยุดค่ันหรือไม่ก็ตาม พนักงานจะต้อง มี
ใบรบั รองแพทยแ์ ผนปัจจบุ นั ชนั้ หน่งึ มาแสดง กรณี
ท่ีพนกั งานป่ วยและไม่อาจมาทางานได้ พนักงาน
จะตอ้ งแจง้ ผบู้ งั คบั บญั ชาทราบ 2 ช่วั โมงก่อนเวลา
เร่ิมงาน (เพ่ือหัวหน้างานจะได้จัดพนักงานมา
ทาง าน แท นทันเ วล า ) แล ะจ ะย่ื นใ บล ากับ
ผบู้ งั คบั บญั ชาในวนั แรกท่ีกลบั มาทางาน

กำรลำคลอด

พนกั งานหญิงท่ีมีครรภ์ มีสิทธิลาคลอดได้ 98 วนั
โดยนบั รวมวนั หยุดท่ีมีระหว่างวนั ลาดว้ ย และมี
สิทธิไดร้ บั คา่ จา้ งไม่เกิน 45 วนั พนกั งานหญิงท่ีมี
ครรภ์ต้องแจ้ง ให้ผู้จัดการแผนกทราบถึงการ
ตงั้ ครรภท์ นั ทีท่ีทราบวา่ ตนเองตงั้ ครรภ์

ก ำ ร ล ำ ทำ ห มั น

พนกั งานมีสทิ ธิลาเพ่ือทาหมนั ได้ และมีสิทธิลาเน่ืองจากการ
ทาหมนั และไดร้ บั คา่ จา้ ง ตามระยะเวลาท่ีแพทยแ์ ผนปัจจบุ นั
ชนั้ หน่งึ กาหนด และออกใบรบั รอง

ก า ร ล า เ พ่ื อ กิ จ ธุ ร ะ อั น จา เ ป็ น

เม่ือผา่ นระยะทดลองงาน ลกู จา้ งมีสิทธิในการลา 7 วนั โดยไดร้ บั การอนมุ ตั จิ าก หวั หนา้ แผนก การลา
เพ่ือธุรกิจอนั จาเป็นนี้ ลกู จา้ งจะไดร้ บั คา่ จา้ งในวนั ดงั กลา่ ว

ก า ร ล า เ พ่ื อ รั บ ร า ช ก า ร ท ห า ร

พนกั งานท่ีมีหมายเรยี กตวั จากราชการทหารเพ่ือ
การเตรียมความพรอ้ ม เพ่ือฝึกวิชาทหารเพ่ิมเติม
หรือเพ่ือการระดมพล ตามกฎหมายว่าดว้ ยการ
รบั ราชการทหาร มีสิทธิ์ขอลาหยดุ เพ่ือการนนั้ ได้
โดยไดร้ บั เงินเดือนตามปกติปีละไม่เกิน 60 วัน
( พ นั ก ง า น ต้ อ ง น า ห ม า ย เ รี ย ก ตั ว ม า แ ส ด ง
ประกอบการลาดว้ ย)

ก ำ ร ล ำ เ พื่ อ ฝึ ก อ บ ร ม ห รื อ
พั ฒ น ำ ค ว ำ ม รู้

พนักงานมีสิทธิลาเพ่ือการฝึกอบรม หรือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ในกรณีดังต่อไปนี้เพ่ื อ
ประโยชนต์ อ่ การแรงงาน และสวสั ดิการสงั คม หรือ
การเพ่ิมทกั ษะความชานาญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทางาน การสอบวดั ผลทางการศึกษา ท่ีทาง
ราชการจดั หรืออนญุ าตใหจ้ ดั ขนึ้ แตไ่ มร่ วมถึงการ
ลาไปศกึ ษาตอ่

ก ำ ร ล ำ โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ ง

พนักงานผูม้ ีความประสงคจ์ ะลาหยุดและใช้วนั หยุด
ตามสิทธิหมดแลว้ แต่ยงั มีความประสงคท์ ่ีจะลาหยดุ
โดยเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในกฎระเบียบและ
ขอ้ บงั คบั ในการทางานฉบบั นี้ อาจขอลาหยดุ ไดโ้ ดยไม่
รับค่าจ้าง อย่างไรก็ตามต้องมีความจาเป็นและมี
เหตผุ ลสาคญั จรงิ ๆ ในการลา และตอ้ งไดร้ บั การอนมุ ตั ิ
เหน็ ชอบจากหวั หนา้ งานหรอื ผจู้ ดั การท่วั ไป มิฉะนนั้ จะ
ถือวา่ การลาหยดุ นนั้ เป็นการขาดงานท่ีไมไ่ ดร้ บั อนญุ าต
และจะถกู พิจารณาความประพฤตผิ ดิ รา้ ยแรง

พนกั งานผทู้ ่ีมีความประสงคจ์ ะลาหยดุ ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบดงั นี้ คือ:
- พนกั งานตอ้ งย่ืนใบลาตอ่ หวั หนา้ งานลว่ งหนา้ ก่อนวนั ลาอยา่ งนอ้ ย 3 วนั
- จานวนวนั ในการลาหยดุ จะนบั ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆรวมถึงวนั หยดุ ตา่ งๆ ในช่วงท่ีพนกั งานลา การลาหยดุ โดยไม่ได้
รบั คา่ จา้ งเกิน 7 วนั ตอ้ งไดร้ ับการอนุมตั ิจากผจู้ ดั การแผนกและผจู้ ดั การทวั่ ไป

หมวดที่ 5 กำรลำออก กำรเลิกจำ้ ง และกำร
จ่ำยค่ำชดเชยกรณีเลิกจ้ำง

กำรลำออก

หากพนกั งานประสงคจ์ ะลาออก พนกั งานจะตอ้ งย่ืนใบลาออก เป็นลายลกั ษณอ์ กั ษร อย่างนอ้ ย 30 วนั หรือ
เป็นไปตามสญั ญาจา้ งงาน โดยพนกั งานจะตอ้ งติดตอ่ ขอรบั แบบฟอรม์ การลาออกท่ีแผนกทรพั ยากรบคุ คล
และสมั ภาษณก์ ารลาออกกบั ผจู้ ดั การแผนกทรพั ยากรบคุ คล เพ่ือแจง้ เหตผุ ลการลาออก และขอ้ แนะนาอ่ืนๆ
เพ่ือเป็นประโยชนต์ อ่ ครอสทู พทั ยาโอเซียนเฟี ยร์ ตอ่ ไป

พนกั งานท่ีลาออกตอ้ งสง่ มอบหนา้ ท่ี ทรพั ยส์ ิน อุปกรณแ์ ละ กรณีพนักงานลาออกโดยไม่มีการ
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีอยู่ในความรบั ผิดชอบใหก้ ับหัวหนา้ งาน แ จ้ง ใ ห้ท ร า บ ล่ ว ง ห น้า ห รื อ
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายก่อนท่ีจะออกจากงาน ดังนั้น ห ลั ง จ า ก ท่ี ล า อ อ ก จ า ก ง า น ห า ก
ภาระหนา้ ท่ี ขอ้ ผูกพันหรือหนีส้ ินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ พนักงานไม่มาปฏิบัติงานอย่า ง
ทางานจะตอ้ งจดั การใหเ้ รยี บรอ้ ยก่อนท่ีจะออกจากงาน ต่อเน่ืองจนถึงวันสุดท้ายท่ี ระบุ
พนักงานอาจไม่ไดร้ บั ผลประโยชน์
ต่างๆ ของครอสทู พัทยาโอเซียน
เฟี ยร์ และอาจตอ้ งชดใชค้ า่ เสียหาย
ท่ี เ กิ ด ขึ้น ต า ม ส่ว น ข อ ง ค ว า ม
เสียหายท่ีเกิดขนึ้ จรงิ

หากพนกั งานไมจ่ ดั การภาระหนา้ ท่ี ขอ้ ผกู พนั หรือหนีส้ ินตา่ งๆ ใหเ้ รียบรอ้ ยก่อนออกจากงาน โรงแรมมีสิทธิ
ท่ีจะหกั เงินเพ่ือนามาจา่ ยชดเชยคา่ เสียหายท่ีเกิดขนึ้ หรอื อาจมีการฟอ้ งรอ้ งพนกั งานตอ่ ศาล

เลกิ จ้ำง

เ ลิ ก จ้ ำ ง ก ร ณี ค น ล้ น ง ำ น

กรณีท่ี ครอสทู โอเซียนเฟี ยร์ รวมหรือยุบหน่วยงาน หากกรณีท่ีมีคนมากกว่างาน หรือ เกิด
ความซา้ ซอ้ นในการทางาน และทาใหค้ รอสทู พทั ยาโอเซียนเฟี ยร์ เกิดความสญู เปล่า ในกรณี
ดงั กลา่ ว จะแจง้ ใหพ้ นกั งานทราบลว่ งหนา้ 30 วนั และจา่ ยเงินชดเชยตามอายงุ านของพนกั งาน

เ ลิ ก จ้ ำ ง ก ร ณี สุ ข ภ ำ พ ไ ม่ ดี

พนกั งานบางคนอาจมีสขุ ภาพไมด่ ี ทาใหป้ ฏิบตั งิ านไมเ่ ตม็ ท่ีซ่งึ จะพิจารณาไดจ้ ากจานวนวนั ลา
ป่ วยมาก หรือลาป่ วยระยะยาวนาน ในกรณีเช่นว่านี้ ครอสทู พทั ยาโอเซียนเฟี ยร์ จาเป็นตอ้ ง
เลิกจา้ ง พนกั งานผนู้ นั้ โดยจะแจง้ ใหท้ ราบล่วงหนา้ 1 เดือน และจ่ายเงินชดเชยตามอายุงาน
ของพนกั งาน

เ ลิ ก จ้ ำ ง เ นื่ อ ง จ ำ ก ค ร บ เ ก ษี ย ณ อ ำ ยุ

โดย ทางครอสทู พทั ยาโอเซียนเฟี ยร์ จะแจง้ ใหท้ ราบล่วงหนา้ 6 เดือน และจ่ายคา่ ชดเชยตาม
อายุงานของพนกั งานท่ีเกษียณอายุ ทงั้ นีพ้ นกั งานท่ีใหบ้ รกิ ารลกู คา้ โดยตรง พนกั งานอ่ืนๆ และ
พนกั งานระดบั บรหิ าร ระดบั บงั คบั บญั ชามีอายเุ กษียณ 60 ปี หลงั จากการเลิกจา้ งเน่ืองจากครบ
เกษียณอายุแลว้ ครอสทู พทั ยาโอเซียนเฟี ยร์ อาจทาสญั ญาว่าจา้ งรายปี ใหมเ่ ป็นรายๆ ไป ใน
กรณีท่ีพนกั งานไม่มีวนั ท่ีหรือเดือนเกิด ระบุในแฟ้มเอกสารขอ้ มลู ส่วนตวั ใหน้ บั เอาวันท่ี 31
เดอื นธนั วาคม ของปีท่ีพนกั งานจะอายคุ รบ 60 ปี เป็นวนั เกษียณอายแุ ทน

เ ลิ ก จ้ ำ ง ก ร ณี ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ห รื อ ถึ ง แ ก่
กรรม

เน่ืองจากปฏิบตั ิงานตามหนา้ ท่ี หรือจากความประมาทเลินเล่อ ครอสทู พทั ยาโอเซี ยนเฟี ยร์
โรงแรมจาเป็นตอ้ งเลิกจา้ งพนกั งานท่ีทพุ พลภาพ พิการซ่งึ ไม่สามารถทางานตอ่ ไปไดโ้ ดยจะแจง้
ใหท้ ราบลว่ งหนา้ 30 วนั และจา่ ยคา่ ชดเชยใหต้ ามอายงุ านของพนกั งาน

กำรจ่ำยคำ่ ชดเชยกรณีเลกิ จ้ำง

กรณีเลิกจา้ งตามขา้ งตน้ พนกั งานผนู้ นั้ จะไดร้ บั เงินเดือน จนถงึ วนั สดุ ทา้ ยท่ีทางาน รวมกบั เงินคา่ ชดเชย
ดงั ตอ่ ไปนี้

• พนักงำนทที่ ำงำนครบ 120 วนั แต่ยงั ไม่ครบ 1 ปี
จะไดร้ บั เงินชดเชยเทา่ กบั คา่ จา้ งงวดสดุ ทา้ ยของการทางาน 30 วนั (1 เดอื น)

• พนักงำนซง่ึ ทำงำนครบ 1 ปี แต่ยงั ไม่ครบ 3 ปี
จะไดร้ บั เงินชดเชยเทา่ กบั คา่ จา้ งงวดสดุ ทา้ ยของการทางาน 90 วนั (3 เดือน)

• พนักงำนซึ่งทำงำนครบ 3 ปี แต่ยงั ไม่ครบ 6 ปี
จะไดร้ บั เงินชดเชยเทา่ กบั คา่ จา้ งงวดสดุ ทา้ ยของการทางาน 180 วนั (6 เดือน)

• พนักงำนซง่ึ ทำงำนครบ 6 ปี แต่ยงั ไม่ครบ 10 ปี
จะไดร้ บั เงินชดเชยเทา่ กบั คา่ จา้ งงวดสดุ ทา้ ยของการทางาน 240 วนั (8 เดือน)

• พนักงำนซง่ึ ทำงำนครบ 10 ปี แต่ยงั ไม่ครบ 20 ปี
จะไดร้ บั เงินชดเชยเทา่ กบั คา่ จา้ งงวดสดุ ทา้ ยของการทางาน 300 วนั (10 เดอื น)

• พนักงำนซง่ึ ทำงำนครบ 20 ปี ขนึ้ ไป
จะไดร้ บั เงินชดเชยเทา่ กบั คา่ จา้ งงวดสดุ ทา้ ยของการทางาน 400 วนั

ค่ ำ ช ด เ ช ย พิ เ ศ ษ
เงินท่ีทางโรงแรม จะจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจา้ งใหแ้ ก่พนกั งานในกรณีท่ีสญั ญาจา้ งสิ้นสดุ ลงเพราะมี
เหตุ 2 กรณี คือ

• การเลิกจา้ งเพราะเหตผุ ลท่ีทางโรงแรม ปรบั ปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจาหน่ายหรือ
การบรกิ าร อนั เน่ืองจากการนาเคร่ืองจกั รมาใชห้ รือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกั รหรือเทคโนโลยี ซ่งึ เป็น
เหตใุ หต้ อ้ งลดจานวนลกู จา้ ง

• การยา้ ยสถานประกอบการไปตงั้ ณ สถานท่ีอ่ืนอนั มีผลกระทบสาคญั ตอ่ การดารงชีวิตตามปกติ
ของลกู จา้ ง หรอื ครอบครวั

หมวดท่ี 6 วนิ ัยและกำรลงโทษ

ระเบยี บวินยั เป็นส่ิงสาคญั และจาเป็นสาหรบั หนว่ ยงาน นโยบายเก่ียวกบั การดาเนนิ ความผิดทางวินยั นนั้ ม่งุ
หมายท่ีจะให้พนักงานจะให้พนักงานได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และเพ่ือเป็นการแ ก้ไข
เปล่ียนแปลงมากกวา่ ท่ีจะดาเนินการลงโทษ

ขนั้ ตอนท่ี 1 ก า ร ล ง โ ท ษ ท า ง วิ นั ย
ขนั้ ตอนท่ี 2
ขนั้ ตอนท่ี 3 ชีแ้ จงแนวทางความประพฤตทิ ่ีถกู ตอ้ งดว้ ยวาจา
ขนั้ ตอนท่ี 4 (โดยเก็บไวใ้ นแฟ้มประวตั ิของพนกั งาน และจะถูกยกเลิกหลงั จาก 1 ปี )

ออกหนงั สือตกั เตือนเป็นลายลกั ษณอ์ กั ษร
(โดยเก็บไวใ้ นแฟ้มประวตั ขิ องพนกั งาน และจะถกู ยกเลกิ หลงั จาก 1 ปี)
ออกหนงั สือตกั เตือนเป็นลายลกั ษณอ์ กั ษรครงั้ สดุ ทา้ ย
(โดยเก็บไวใ้ นแฟม้ ประวตั ขิ องพนกั งาน และจะถกู ยกเลิกหลงั จาก 1 ปี)
ปลดออกจากงานโดยไมจ่ า่ ยเงินชดเชยใด ๆ ทงั้ สนิ้

ก ำ ร เ ลิ ก จ้ ำ ง พ นั ก ง ำ น (ข้อยกเว้นในกำรไม่จำ่ ยค่ำชดเชย)

โรงแรม มีสิทธิยกเลิกการว่าจา้ งพนกั งานตามท่ีโรงแรม ไดเ้ ห็นสมควร พนกั งานท่ีถกู เลิกจา้ งมีสิทธิ
ไดร้ ับเงินชดเชยตามอัตราท่ีกฎหมายแรงงานกาหนดไวใ้ นขณะเลิกจา้ ง แต่ในกรณีเลิกจ้างเพราะ
พนกั งานไดก้ ระทาความผิดอยา่ งใดอยา่ งหน่งึ ตอ่ ไปนี้ พนกั งานจะไมม่ ีสิทธิไดร้ บั เงินชดเชย
1. ทจุ รติ ตอ่ หนา้ ท่ี หรอื กระทาความผดิ โดยเจตนาตอ่ โรงแรม ลกู คา้ หรือบคุ คลอ่ืน

2. เจตนาจงใจทาใหโ้ รงแรม ไดร้ บั ความเสียหายทงั้ ในดา้ นช่ือเสียงหรอื ทรพั ยส์ นิ ของโรงแรม

3. ฝ่ าฝืนระเบียบขอ้ บงั คบั เก่ียวกับการทางาน หรือคาส่งั อนั ชอบดว้ ยกฎหมายของโรงแรม และ

โรงแรม ได้ตกั เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เวน้ แต่กรณีท่ีรา้ ยแรงโรงแรม ไม่จาเป็นตอ้ ง

ตกั เตอื น

4. ละทิง้ หนา้ ท่ีขาดงานเป็นเวลา 3 วนั ทางานตดิ ตอ่ กนั โดยไมม่ ีเหตอุ นั สมควร

5. ประมาทเลนิ เลอ่ เป็นเหตใุ หโ้ รงแรม ไดร้ บั ความเสียหายอยา่ งรา้ ยแรง

6. ตอ้ งโทษคาพพิ ากษาถงึ ท่ีสดุ ใหจ้ าคกุ

ก ำ ร ห ยุ ด ง ำ น ช่ั ว ค ร ำ ว

ในกรณีท่ีมีการสอบสวนความผิดของพนกั งานและการสอบสวนนนั้ ยงั ไมส่ ิน้ สดุ พนกั งานท่ีเก่ียวขอ้ งกบั
การสอบสวนอาจจะตอ้ งหยดุ พกั งานช่วั คราวเป็นเวลามากท่ีสดุ คือ 7 วนั โดยไดร้ บั เงินเดือนหรือคา่ จา้ ง
จนกว่าการสอบสวนจะสิน้ สดุ ลง หากการสอบสวนพิจารณาไดว้ า่ พนกั งานมีความผิดจรงิ การเลิกจา้ ง
พนกั งานจะมีผลนบั ตงั้ แตว่ นั ท่ีพนกั งานไดร้ บั คาส่งั ใหห้ ยดุ งาน หากพนกั งานไดร้ ับการส อ บ ส ว น แ ล ะ
พิจารณาพน้ โทษ โรงแรม จะอนุญาตใหก้ ลบั เขา้ มาทางานตามปกติและไดร้ บั เงินเดือนค่าจ้างตงั้ แต่
วนั ท่ีใหห้ ยดุ งาน

ก ำ ร บ อ ก เ ลิ ก สั ญ ญ ำ จ้ ำ ง

พนั ธะสญั ญาในการจา้ ง จะบอกยกเลิกไดด้ งั ตอ่ ไปนี้
• กรณีท่ีลกู จา้ งย่ืนเร่ืองยกเลิกสญั ญาจา้ ง
• เลกิ จา้ งกรณีคนลน้ งาน
• นายจา้ งขอยกเลกิ สญั ญาจา้ ง

• ปลดออกจากงาน โดยทนั ทีกรณีท่ีทาผิดขนั้ รา้ ยแรง
• การป่วยระยะยาว
• การเสียชีวิต

ข้ อ กำ ห น ด ค ว ำ ม ผิ ด เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย

โดยท่วั ๆ ไปนนั้ การดาเนนิ ความผิดจะพิจารณาแยกเป็นกรณีๆ ไป และจะแยกกนั ถึงแม้วา่ จะเป็น
ความผิดอย่ใู นประเภทเดียวกันก็ตามรายละเอียดความผิดต่อไปนีเ้ ป็นเสมือนแนวทางและไม่
ครอบคลุมถึงความผิดบางอย่าง ในบางกรณี ฝ่ ายบริหารอาจจะดาเนินการทางวินยั ใหเ้ บาลง
หรือหนักขึน้ กว่าท่ีไดถ้ ูกกาหนดไว้ ทั้งนีท้ ั้งนั้นขึน้ อยู่กับกรณีและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ข้อควร
คานึงถึงคือ การฝ่ าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ของโรงแรม อยู่บ่อยๆ และสม่าเสมอ หรือก ระทา
ความผิดซอ้ นเพ่ิมเติมขึน้ แต่แตกต่างลักษณะและอยู่ในประเภทเดียวกัน ก็จะถูกดาเนินการ
ความผิดอยา่ งรุนแรงขนึ้ ตามความเหมาะสม ตอ่ ไปนีเ้ ป็นขอ้ กาหนดความผิดและการดาเนินการ
ทางวินยั ของความผิดนนั้ ๆ โดยเฉพาะถา้ กระทาความผิดซา้ ในความผดิ แตล่ ะประเภท

ค ว า ม ผิ ด ป ร ะ เ ภ ท “ ก ”
ครง้ั ท่ีหน่งึ - ชีแ้ จงแนวทางความประพฤติท่ีถกู ตอ้ งดว้ ยวาจา

ครงั้ ท่ีสอง - ออกหนงั สือตกั เตือนเป็นลายลกั ษณอ์ กั ษร
ครงั้ ท่ีสาม - ออกหนงั สือตกั เตือนเป็นลายลกั ษณอ์ กั ษรครสั้ ดุ ทา้ ย
ครง้ั ท่ีส่ี - ปลดออกจากงานโดยไมจ่ า่ ยเงินชดเชย

ค ว า ม ผิ ด ป ร ะ เ ภ ท “ ข ”

ครง้ั ท่ีหน่งึ - ออกหนงั สือตกั เตือนเป็นลายลกั ษณอ์ กั ษร

ครง้ั ท่ีสอง - ออกหนงั สือตกั เตือนเป็นลายลกั ษณอ์ กั ษรครส้ั ดุ ทา้ ย
ครง้ั ท่ีสาม - ปลดออกจากงานโดยไมจ่ า่ ยเงนิ ชดเชย

ค ว า ม ผิ ด ป ร ะ เ ภ ท “ ค ”

ครงั้ ท่ีหนง่ึ - ออกหนงั สือตกั เตือนเป็นลายลกั ษณอ์ กั ษรครส้ั ดุ ทา้ ย
ครง้ั ท่ีสอง - ปลดออกจากงานโดยไม่จา่ ยเงินชดเชย

ค ว า ม ผิ ด ป ร ะ เ ภ ท “ ง ”
ครง้ั ท่ีหนง่ึ - ปลดออกจากงานโดยไม่จา่ ยเงนิ ชดเชย

“ก”ควำมผิดประเภท

• ไม่แจ้งให้หัวหน้างาน หรือผู้จัดการแผนกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2
ช่วั โมง ในกรณีท่ีไม่สามารถมาปฏบิ ตั งิ านท่ีไดร้ บั มอบหมายโดยปราศจาก
เหตผุ ลอนั สมควร

• ขอเร่ยี ไร หรือรบั บรจิ าคเงิน หรอื ส่ิงของเพ่ือจดุ ประสงคใ์ ดๆ ก็ตามภายใน
บรเิ วณโรงแรม โดยไม่ไดร้ บั อนญุ าตจากฝ่ ายบรหิ าร ยกเวน้ กระทาอย่าง
เป็นทางการ

• หนว่ งเหน่ียว หรอื อดิ เอือ้ น เถลไถลในการปฏิบตั งิ าน
• ไม่รายงานในทันทีท่ีพบผูไ้ ดร้ บั บาดเจ็บภายในบริเวณโรงแรม หรือเม่ือ

ทราบว่าเคร่ืองเฟอรน์ ิเจอร์ เคร่ืองจักร หรือทรพั ย์สินอ่ืนๆ ของโรงแรม
กาลงั จะไดร้ บั ความเสียหาย
• ไม่ตดิ ปา้ ยช่ือท่ีกาหนดให้ หรอื ใชป้ า้ ยช่ือท่ีไมถ่ กู ตอ้ ง
• เขา้ ปฏิบตั งิ านสาย 5 นาทีเกิน 4 ครง้ั ในหนง่ึ เดือน
• ไม่ปฏิบตั ิตามคาส่งั ของโรงแรม เก่ียวกบั การตรวจสขุ ภาพ เอ็กซเรย์ หรือ
การแสดงเก่ียวกบั การปอ้ งกนั อคั คีภยั อ่ืนๆ
• สวมเคร่ืองแบบของโรงแรม ออกไปนอกบริเวณโรงแรม ขณะปฏิบัติ
หนา้ ท่ีหรอื เวลาพกั หรอื สวมกลบั บา้ น ไมไ่ ดร้ บั อนญุ าตจากผูจ้ ดั การแผนก
หรอื ผจู้ ดั การท่วั ไป
• หา้ มพนกั งานเรยี กเก็บเงินตอบแทนจากลกู คา้ หรอื ลกู คา้
• หา้ มทาตวั สนิทสนมกบั ลกู คา้ หรอื ลกู คา้
• หา้ มอา่ นหนงั สือพมิ พ์ และหนงั สือนติ ยสารตา่ งๆ ในขณะท่ีทางาน
• หา้ มเล่นเกม ใชอ้ ินเตอรเ์ น็ต และใชค้ อมพิวเตอรข์ องโรงแรม เพ่ือความ
บนั เทิงหรือความสนใจส่วนตัว หา้ มใชโ้ ทรศัพทข์ องโรงแรม ในกิจธุระ
ส่วนตวั
• หลีกเล่ียงการใชโ้ ทรศพั ทม์ ือถือ, ไอแพด็ , คอมพวิ เตอรพ์ กพา หรืออปุ กรณ์
ใดๆท่ีคลา้ ยกนั ในขณะท่ีกาลงั ปฏิบตั ิงานในเร่ืองส่วนตวั ยกเวน้ จะไดร้ บั
อนญุ าตอย่างเป็นลายลกั ษณอ์ กั ษรจากหวั หนา้ แผนก (สาเนาเอกสารเก็บ
ไวท้ ่ีแผนกทรพั ยากรบคุ คล)

“ก”ควำมผิดประเภท

• หากไมม่ ีหนา้ ท่ีท่ีไดม้ อบหมายใหห้ ลีกเล่ียงการเขา้ ไปยงั แผนกอ่ืนๆหรอื บรเิ วณท่ีพกั ของ
ลกู คา้

• การรบั ประทานอาหารจะอนญุ าตใหร้ บั ประทานอาหารไดเ้ ฉพาะท่ีโรงอาหารของพนกั งาน
เทา่ นน้ั และสาหรบั พนกั งานกะกลางคืนจะรบั ประทานไดท้ ่ีหอ้ งพยาบาลของท่ีพกั แต่ละ
อาคารไมอ่ นญุ าตใหร้ บั ประทานอาหารนอกเหนือจากสถานท่ีท่ีกาหนดไว้

• หา้ มนาเอาอาหารและอปุ กรณต์ า่ งๆท่ีใชใ้ นหอ้ งครวั ออกนอกบรเิ วณโรงอาหารของพนกั งาน
• หา้ มเคล่ือนยา้ ยกระเป๋ าหรอื สมั ภาระท่ีอย่ใู นรูปแบบของหีบห่อ บรรจภุ ณั ฑ์ ออกนอกบรเิ วณ

โรงแรม หากไมไ่ ดร้ บั การตรวจสอบจากเจา้ หนา้ ท่ีรกั ษาความปลอดภยั ในบรเิ วณทางออก
ของโรงแรม
• หา้ มมีการแจกจา่ ยเอกสารท่ีเขียนขนึ้ มาหรอื ส่งิ ตีพมิ พต์ า่ งๆ ภายในโรงแรม หากไมไ่ ดร้ บั
การอนญุ าตจากผจู้ ดั การท่วั
• หา้ มประพฤตติ วั ผิดศีลธรรมและประพฤตติ วั ไมเ่ หมาะสม
• ไมอ่ นญุ าตใหส้ บู บหุ ร่ภี ายในโรงแรม ยกเวน้ ในบรเิ วณพนื้ ท่ีท่ีกาหนด การหยดุ พกั ใน
ระหว่างทางานเพ่อื สบู บหุ รต่ี อ้ งไดร้ บั อนญุ าตจากหวั หนา้ งานในแตล่ ะครง้ั และครงั้ ละไมเ่ กิน
5 นาที
• ไมเ่ ช่ือฟัง ขดั คาส่งั ของผบู้ งั คบั บญั ชา

“ข”ควำมผิดประเภท

• ฝ่าฝืนขอ้ บงั คบั เก่ียวกบั สขุ ภาพอนามยั หรือใชเ้ คร่อื งสขุ ภณั ฑผ์ ดิ ประเภท
• ไมใ่ ชท้ างเขา้ -ออกของโรงแรม ท่ีไดก้ าหนดใหส้ าหรบั พนกั งานซง่ึ อยทู่ างเขา้ ดา้ นขา้ ง
• ฝ่ าฝืนกฎขอ้ บงั คบั เก่ียวกบั ความปลอดภยั ท่วั ๆ ไป หรือกระทาการใดๆ ท่ีอาจจะทาใหบ้ คุ คล

อ่ืนไดร้ บั อนั ตราย หรือเจตนาเก็บทรพั ยส์ ินของโรงแรม หรือของลกู คา้ ในสถานท่ีท่ีซ่งึ อาจจะ
ทาใหส้ ญู หาย หรอื เกิดความเสียหายได้
• สบู บหุ ร่ีตอ่ หนา้ ลกู คา้ ขณะปฏิบตั หิ นา้ ท่ีในบรเิ วณท่ีใชบ้ รกิ ารลกู คา้ ในบรเิ วณปรุงอาหารหรือ
ในบริเวณใดๆ ท่ีมีปา้ ย “หา้ มสบู บุหร่ี” ติดอยู่ หรือเคีย้ วหมากฝร่งั ขณะปฏิบตั ิหนา้ ท่ีตอ่ หนา้
ลกู คา้
• เขา้ ไปในหอ้ งพกั กบั ลกู คา้ หรอื สถานท่ีอ่ืนๆ ของโรงแรม โดยไม่ไดร้ บั อนญุ าตเป็นลายลกั ษณ์
อกั ษรจากผจู้ ดั การแผนก หรอื ผจู้ ดั การท่ีรกั ษาการอยู่
• ใช้เคร่ืองแบบโรงแรม ผิดประเภท หรือไม่ระมัดระวังเก่ียวกับความสะอาด หรือสวม
เคร่ืองแบบท่ีขาดความเป็นระเบียบและความสวยงาม พนกั งานท่ีใชเ้ คร่ืองแบบจะต้องสวม
เคร่อื งแบบใหถ้ กู ตอ้ งขณะปฏิบตั หิ นา้ ท่ี
• ไม่ใหค้ วามร่วมมือต่อพนกั งานอ่ืน หรือกล่าวใหร้ า้ ยอาฆาต หรือใชภ้ าษาและวาจาท่ีหยาบ
คายตอ่ พนกั งานอ่ืน
• ปฏิเสธท่ีจะใหก้ ารหรือละเลยไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าดว้ ยการรกั ษาความปลอดภัยของ
โรงแรม พนกั งานตอ้ งยินยอมใหเ้ จา้ หนา้ ท่ีรกั ษาความปลอดภยั ตรวจคน้ ในขณะท่ีเขา้ หรือ
ออกจากโรงแรม
• ใชบ้ ริการหอ้ งอาหาร บาร์ หรือหอ้ งนา้ สาหรับลูกคา้ โดยไม่ไดร้ บั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อกั ษรจากผจู้ ดั การแผนก หรอื ผจู้ ดั การท่วั ไป
• อยู่ภายในบริเวณโรงแรม หลังจากพน้ เวลาปฏิบตั ิหนา้ ท่ีแล้ว หรือกลับเข้ามาในบริเวณ
โรงแรม ขณะท่ีไม่ต้องปฏิบัติหน้าท่ี หรือในขณะท่ีลาหยุดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
พนกั งานทกุ คนตอ้ งออกจากบริเวณโรงแรม ภายใน 30 นาที หลงั จากพน้ เวลาปฏิบตั หิ นา้ ท่ี
แลว้ ผจู้ ดั การแผนกถือวา่ ปฏิบตั งิ านอยตู่ ลอดเวลาขณะท่ีอยใู่ นบรเิ วณโรงแรม
• นาลกู คา้ หรือบคุ คลภายนอกท่ีไมไ่ ดร้ บั อนญุ าตเขา้ มาภายในบรเิ วณโรงแรม การอนญุ าตนนั้
จะกระทาไดโ้ ดยผจู้ ดั การท่วั ไป หรือผจู้ ดั การท่ีรกั ษาการอยู่

“ข”ควำมผิดประเภท

• รบั ประทานอาหารท่ีลกู คา้ รบั ประทานเหลือหรืออาหารท่ีไมป่ ระสงคจ์ ะบริการหรือขายให้กบั ลกู คา้ อีก
ตอ่ ไป

• ไมม่ าปฏิบตั งิ านในวนั และเวลาตามท่ีไดร้ บั มอบหมาย รวมทงั้ วนั หยดุ ประจาสปั ดาหห์ รือวนั หยดุ ตาม
ประเพณีนยิ ม

• ไมร่ ะมดั ระวงั หรอื ละเลยทาใหท้ รพั ยส์ นิ ของโรงแรม เสียหายหรือสญู หายเป็นมลู คา่ เกิน 2,000 บาท
• ใชเ้ คร่อื งมืออปุ กรณต์ า่ งๆ ของโรงแรม โดยไมไ่ ดร้ บั อนญุ าต
• ปิดประกาศ ปลดออก เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ ขอ้ ความลงในส่ิงตีพิมพ์ หรือประกาศของโรงแรม ท่ี

ตดิ อยตู่ ามบอรด์ ประกาศ หรอื ภายในบรเิ วณโรงแรม นอกจากจะไดร้ บั อนญุ าตจากฝ่ายบรหิ าร
• โฆษณาขายอาหารหรอื สนิ คา้ หรอื ประกอบธุรกิจซือ้ ขายสว่ นตวั ภายในบรเิ วณโรงแรม
• ใหก้ ารตอ้ นรบั ลกู คา้ ของพนกั งานภายในบรเิ วณเขตหวงหา้ ม
• ละทิง้ สถานท่ีทางานในระหวา่ งเวลาปฏิบตั หิ นา้ ท่ีโดยไมไ่ ดร้ บั อนญุ าตจากผจู้ ดั การแผนก
• หา้ มนาอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีเตรียมไวส้ าหรบั ลูกคา้ หรือลกู คา้ กลบั โดยใหป้ ฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

ขอ้ บงั คบั เก่ียวกบั การบรโิ ภคอาหารกบั ลกู คา้ และลกู คา้
• ไม่อนุญาตใหม้ ีการชกั ชวนหรือเก็บเร่ียไรเงินสนบั สนุนเพ่ือวตั ถปุ ระสงคต์ ่างๆ ภายในโรงแรม หาก

ไมไ่ ดร้ บั การอนญุ าตอยา่ งเป็นลายลกั ษณอ์ กั ษรจากผจู้ ดั การท่วั ไป
• หา้ มเปิดเผยความลบั ของโรงแรม รวมถึงเงินเดอื นตา่ งๆ ตอ่ บคุ คลภายนอกและผทู้ ่ีไมเ่ ก่ียวขอ้ ง
• หา้ มขนยา้ ยเอกสารหรือทรพั ยส์ ินตา่ งๆ ของโรงแรม ออกภายนอกโรงแรม โดยไม่ไดร้ บั อนญุ าตจาก

ผจู้ ดั การท่วั ไปหรอื ผทู้ ่ีไดร้ บั มอบหมาย
• หา้ มพนักงานเผยแพร่ขอ้ มูลของทางโรงแรม, ข้อมูลของลูกคา้ และขอ้ มูลพนักงานของโรงแรม

เอกสาร ส่ิงพิมพ์ รูปภาพ ภาพถ่ายวีดีโอของโรงแรม ในทางส่ือออนไลนส์ ่วนตวั เช่น Facebook,
Twitter หรือช่องทางส่ือสารอ่ืนใดท่ีคลา้ ยกัน ยกเวน้ จะไดร้ บั อนุมตั ิเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทาง
ผจู้ ดั การท่วั ไป
• ครอบครองลกู กุญแจตา่ งๆ ของโรงแรม โดยไม่ไดร้ บั อนุญาต หรือจาลองลกู กุญแจเพ่ือใช้เปิดประตู
หอ้ งตา่ งๆ ของโรงแรม
• หลีกเล่ียงในการวพิ ากษว์ ิจารณเ์ ก่ียวกบั นโยบายของโรงแรม คาส่งั ตา่ งๆ การบริหารและรูปแบบการ
ทางานของหวั หนา้ หรอื โรงแรม ตอ่ หนา้ บคุ คลภายนอก

• แจง้ อาการป่วยดว้ ยความเทจ็ “ค”ควำมผดิ ประเภท

• ไม่ระมดั ระวงั หรือละเลยทาใหท้ รพั ยส์ ินของโรงแรม ไดร้ บั ความเสียหายหรือ

สญู หายเป็นมลู คา่ เกินกวา่ 5,000 บาท

• ใชย้ านพาหนะของโรงแรม โดยไมไ่ ดร้ บั อนญุ าต

• แจกจา่ ยขอ้ เขียนหรอื ส่ิงตพี ิมพต์ า่ งๆ ท่ีไมไ่ ดร้ บั อนญุ าตภายในบรเิ วณโรงแรม

• รบั แลกเปล่ียนเงินตราตา่ งประเทศโดยไมไ่ ดร้ บั อนญุ าต

• ทาความเสียหายต่อเคร่ืองมือกลไก อุปกรณไ์ ฟฟ้า เคร่ืองจักรกลต่างๆ หรือ

เจตนาใชอ้ ปุ กรณต์ า่ งๆ ของโรงแรม ผดิ วตั ถปุ ระสงค์

• ใชเ้ คร่ืองมือและอปุ กรณต์ า่ งๆ ของโรงแรม เพ่ือผลประโยชนส์ ่วนตัวโดยไม่ได้

รบั อนญุ าต

• ข่มขู่จะทารา้ ยร่างกาย ขู่เข็ญ คุกคาม บีบบงั คบั หรือ ก่อกวนเพ่ือนร่วมงาน

หวั หนา้ งานหรือผบู้ รหิ าร

• ใชช้ ่ือเสียงของโรงแรม เพ่ือการคา้ ส่วนตวั และ/หรือเพ่ือประกอบธุรกิจอนั เป็น

ประโยชนส์ ว่ นตวั โดยไมไ่ ดร้ บั อนญุ าตจากฝ่ายบรหิ าร

• รบั ประทานอาหารหรอื เคร่อื งด่มื ท่ีจะใชบ้ รกิ ารหรือขายใหก้ บั ลกู คา้

• นอนหลับในขณะปฏิบตั ิหนา้ ท่ีหรือหลับภายในบริเวณโรงแรม หลังจากพ้น

หนา้ ท่ีแลว้ โดยไมไ่ ดร้ บั อนญุ าตจากผจู้ ดั การแผนก

• ไมค่ ืนของท่ีเก็บไดใ้ หแ้ ก่ผจู้ ดั การแผนกในทนั ทีท่ีพบเห็น

• หา้ มเล่นการพนัน การเดิมพันต่างๆ และการเล่นหวยท่ีผิดกฎหมาย ภายใน

บรเิ วณโรงแรม

“ง”ควำมผิดประเภท

• ด่ืมเคร่ืองดองของเมาในขณะปฏิบัติหน้าท่ีหรือภายในบริเวณโรงแรม และมา
ทางานในขณะท่ีมีอาการมนึ เมาหรอื มนึ เมาจนไม่สามารถปฏิบตั หิ นา้ ท่ีตามท่ีไดร้ บั
มอบหมายไดเ้ น่ืองจากเสพเคร่อื งดองของเมาหรือยาเสพตดิ ใหโ้ ทษอ่ืนๆ

• ทจุ รติ เงินของโรงแรม หรือทจุ รติ ในหนา้ ท่ีหรือกระทาความผิดทางอาญาดว้ ยความ
ตงั้ ใจท่ีจะใหเ้ กิดความเสียหายตอ่ โรงแรม

• ยกั ยอก ขโมยทรพั ยส์ นิ ของโรงแรม ของลกู คา้ หรือของพนกั งานดว้ ยกนั เอง
• ใชต้ าแหน่งหนา้ ท่ีการงานส่วนตวั เพ่ือรบั ผลประโยชนจ์ ากพนกั งานอ่ืน หรือทาให้

พนกั งานอ่ืนเสียผลประโยชนร์ บั เงินโดยตรงหรือทางออ้ มรบั คา่ นายหนา้ โดยมิไดร้ บั
อนุญาตหรือเสนอให้ความดีความชอบหรือสัญญาเก่ียวกับการพิจารณาเพ่ื อ
กระทาหรอื ยบั ยงั้ การกระทาใด ๆ เชน่ ยบั ยงั้ การถกู ไลอ่ อกของพนกั งาน
• ปลอมแปลงเอกสารของโรงแรม
• ไม่รายงานเก่ียวกับโรคติดต่อรา้ ยแรงซ่ึงไดท้ ราบแลว้ ว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อ
สขุ ภาพของลกู คา้ และของพนกั งานของโรงแรม
• เสพ หรอื ครอบครองยาเสพตดิ ใหโ้ ทษภายในบรเิ วณโรงแรม
• พกปืน ระเบดิ สารไวไฟ หรอื อาวธุ ท่ีเป็นอนั ตรายรา้ ยแรงภายในบรเิ วณโรงแรม
• เปิ ดเผยความลับของโรงแรม ซ่ึงอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อคู่แข่งขัน หรือ
ผปู้ ระกอบการอ่ืนๆ อนั จะทาใหโ้ รงแรม เสียผลประโยชนห์ รือไดร้ บั ความเสียหาย
ตลอดจนการเปิดเผยความลบั ใหก้ บั พนกั งานอ่ืนๆ ซ่งึ ไมม่ ีสิทธิ์ควรทราบ
• สูบบุหร่ีในเขตหวงห้ามต่อไปน้ี เช่น ห้องเครื่องจกั รกล ห้องปฏิบตั ิงานของช่าง
หอ้ งเคร่ืองปรับอากาศและพดั ลม หอ้ งเกบ็ ของ หอ้ งผา้ และบริเวณเก็บถงั แกส๊
• ประพฤติหรือปฏิบตั ิตน หรือบริการลูกคา้ หรือพนกั งานอื่นในลกั ษณะท่ีหยาบโลน
หรือผดิ วฒั นธรรมประเพณีของการดูแลบริหารจดั การกบั ลูกคา้

“ง”ควำมผดิ ประเภท

• เจตนาไม่สภุ าพ ลบหล่หู ยาบคาย อวดดี หรือไม่ใหค้ วามสาคัญในการตอ้ นรบั ลูกคา้ ของ
โรงแรม

• ละทิง้ หนา้ ท่ีขาดงานติดต่อกนั เป็นเวลา 3 วนั โดยไม่ไดร้ บั อนญุ าตจากผจู้ ัดการแผนก โดย
ไม่มีเหตอุ นั สมควร

• ติดต่อกบั ผูป้ ระกอบการคา้ กับทางโรงแรม เพ่ือขอรบั ของกานลั โดยไม่ไดร้ บั อนญุ าตเป็น
ลายลกั ษณอ์ กั ษรจากผจู้ ดั การท่วั ไป

• จดั และดาเนินการซอื้ สินคา้ ในนามของโรงแรม โดยไม่ไดร้ บั อนญุ าต
• ใชบ้ ริเวณสถานท่ีต่างๆ ของโรงแรม เพ่ือพบปะสงั สรรคห์ รือจดั เลีย้ งโดยไม่ได้รบั อนุญาต

จากผจู้ ดั การท่วั ไป
• เจตนาทาลายทรพั ยส์ ิน ช่ือเสียงและความม่นั คงของโรงแรม
• ตอ้ งคดีอาญาและตอ้ งคาพพิ ากษาถึงท่ีสดุ ใหจ้ าคกุ
• เขา้ รว่ ม หรอื จดั ใหม้ ีการเล่นการพนนั ภายในบรเิ วณโรงแรม
• ทา้ ทาย หรือ ย่วั ยุใหม้ ีการต่อสูก้ ัน หรือเจตนาทารา้ ย หรือทาลายทรพั ย์สินของพนักงาน

อ่ืนๆ ภายในบรเิ วณโรงแรม
• ย่ืนขอ้ เสนอเพ่ือรบั เงินตอบแทนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ มจากลูกคา้ หรือลูกคา้ ท่ีไม่มี

สว่ นเก่ียวขอ้ งกบั โรงแรม
• หา้ มพาลูกคา้ และลูกคา้ ของโรงแรม ออกไปเท่ียวหรือซือ้ ของ หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ์ ่ืนๆ

ไมว่ า่ จะไดร้ บั เงินตอบแทนหรอื ไมก่ ็ตาม เวน้ แตจ่ ะไดร้ บั มอบหมายจากโรงแรม
• หา้ มทะเลาะวิวาท ต่อสหู้ รอื กระทาการอนั ก่อใหเ้ กิดเสียงดงั รบกวนบรรยากาศอันเงียบสงบ

ภายในบรเิ วณโรงแรม

หมวดที่ 7 กำรร้องทุกข์

ข อ บ เ ข ต แ ล ะ ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง ก ำ ร ร้ อ ง ทุ ก ข์

ในกรณีท่ีพนกั งานมีความไมพ่ ึงพอใจหรือมีความทุกขอ์ นั เกิดขนึ้ เน่ืองจากการทางาน ไมว่ ่าจะเป็นเร่ือง
สภาพการทางาน วธิ ีในการทางาน ขนั้ ตอนในการรายงาน การส่งั หรือการมอบหมายงาน หรือไม่ไดร้ บั
ความเป็นธรรมจากฝ่ายทรพั ยากรมนษุ ยห์ รอื เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ งกบั กฎหมายแรงงาน พนกั งานอาจรอ้ ง
ขอใหโ้ รงแรม ดาเนินการแกไ้ ขหรือยตุ ิปัญหาหรือไกล่เกล่ียปัญหาท่ีเกิดขนึ้ จากการทางานโรงแรม จะไม่
พิจารณาจดหมายรอ้ งทุกขท์ ่ีไม่ทราบว่าใครคือผรู้ อ้ งทุกขแ์ ละจะไม่ยอมรบั การกล่าวหาผอู้ ่ืนซ่ึงไม่มีมูล
ความจรงิ นอกจากนีโ้ รงแรม จะไมพ่ จิ ารณาการรอ้ งทกุ ขท์ ่ีทาขนึ้ เพ่ือผอู้ ่ืน

ขั้ น ต อ น ก ำ ร ร้ อ ง ทุ ก ข์ ก ำ ร ตั ด สิ น แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ
แ ล ะ ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ

ขนั้ ตอนท่ี 1 พนกั งานสามารถปรกึ ษาปัญหาท่ีเกิดขนึ้ โดยตรงกบั ผบู้ งั คบั บญั ชา
ขนั้ ตอนท่ี 2 หากในขนั้ ตอนท่ี 1 ปัญหาไมไ่ ดร้ บั การแกไ้ ข พนกั งานสามารถเสนอเร่ือง
ไปยงั แผนกทรพั ยากรบคุ คลภายใน 7 วนั หลงั จากท่ีเกิดปัญหาขนึ้
ขนั้ ตอนท่ี 3 หลงั จากท่ีพนกั งานไดเ้ สนอเร่อื งรอ้ งทกุ ขผ์ จู้ ดั การแผนกทรพั ยากรบคุ คลจะ
ขนั้ ตอนท่ี 4
ขนั้ ตอนท่ี 5 ดาเนนิ การชว่ ยเหลือพนกั งาน
ผจู้ ดั การแผนกทรพั ยากรบคุ คลจะดาเนินการสอบสวน และรบั ฟังการ
ขนั้ ตอนท่ี 6
รอ้ งทกุ ขท์ ่ีพนกั งานไดเ้ ขียนรอ้ งทกุ ขไ์ ปภายใน 7 วนั หลงั ทราบเร่ือง
ผจู้ ดั การแผนกทรพั ยากรบคุ คลจะแจง้ ผลการตดั สินปัญหาใหพ้ นกั งาน

ทราบภายใน 7 วนั หลงั การนาเสนอ
หากพนกั งานยงั ไมพ่ อใจการตดั สนิ ปัญหาตามขนั้ ตอนท่ี4 พนกั งาน
สามารถนาเสนอเร่อื งตอ่ ผจู้ ดั การท่วั ไป ภายใน 7วนั หลงั ฟังผลการ
ตดั สินของ ขนั้ ตอนท่ี 4 ผจู้ ดั การท่วั ไปจะพบกบั พนกั งาน และแจง้ ผลการ

ตดั สนิ ใหก้ บั พนกั งานทราบภายใน 15 วนั
เม่ือผจู้ ดั การท่วั ไป แจง้ ผลการตดั สนิ ปัญหาใหพ้ นกั งานทราบตาม
ขนั้ ตอนท่ี 5 แตพ่ นกั งานยงั ไมพ่ อใจในคาตดั สนิ ผจู้ ดั การท่วั ไป พรอ้ ม

ดว้ ยผจู้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคลอาจเชิญผบู้ ริหาร ทา่ นอื่นซ่ึงเขา้ ร่วมดว้ ย

มาตราการแกป้ ัญหาทงั้ 6 ขนั้ ตอนนีใ้ หถ้ ือเป็นท่ีสุด ทุกฝ่ ายจะตอ้ งปฏิบตั ิตามการรอ้ งทุกขข์ า้ งตน้ ถือ
เป็นมาตรการท่ีโรงแรมกาหนดขนึ้ ภายใตก้ ฎหมายแรงงานเพ่ือคมุ้ ครองพนกั งาน

ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ร้ อ ง ทุ ก ข์ แ ล ะ ผู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง

เน่ืองดว้ ยการรอ้ งทกุ ขท์ ่ีกระทาไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อใหเ้ กิดประโยชนอ์ นั ย่ิงใหญ่แก่ทงั้ พนกั งานเองและ
โรงแรม ดงั นนั้ พนกั งานหากเป็นผยู้ ่ืนคารอ้ งทกุ ข์ ใหถ้ อ้ ยคา ใหข้ อ้ มลู ใหข้ อ้ เท็จจรงิ หรือใหพ้ ยาน หลกั ฐาน
ใดเก่ียวกบั การรอ้ งทกุ ข์ ผบู้ รหิ ารโรงแรมทกุ ท่านท่ีทาหนา้ ท่ีพิจารณาคารอ้ งทกุ ข์ ถึงแมจ้ ะทราบว่า การรอ้ ง
ทกุ ขข์ องพนกั งานจะทาใหเ้ กิดความย่งุ ยาก หรือก่อใหเ้ กิดความเสียหายแก่คกู่ รณี หรือผทู้ ่ีเก่ียวขอ้ ง หาก
การรอ้ งทกุ ข์ การทาโดยสจุ ริตใจ พนกั งานผรู้ อ้ งหรือผทู้ ่ีเก่ียวขอ้ ง ทางโรงแรม ใหก้ ารประกนั ว่าจะไม่เป็น
เหตทุ ่ีจะเลิกจา้ งลงโทษ หรอื ดาเนินการท่ีจะเกิดผลรา้ ยตอ่ พนกั งานดงั กลา่ ว

ก า ร ก ร ะ ทา ผิ ด

นโยบายโดยท่วั ไปสาหรบั กฎแห่งความประพฤติของพนักงานโรงแรม นนั้ คือ ทางโรงแรม ตอ้ งการใ ห้
พนกั งานแตล่ ะคนปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่ีใหด้ ีท่ีสุดตามความสามารถของแตล่ ะคน และตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิ
ตนทงั้ ในขณะปฏิบตั ิหนา้ ท่ีและเม่ืออย่ภู ายนอกโรงแรม เพ่ือก่อใหเ้ กิดผลดีตอ่ ตนเองและเพ่ือช่ือเสียงของ
โรงแรม พนกั งานทกุ คนตอ้ งเคารพในอานาจของหวั หนา้ งานและผจู้ ดั การแผนกจะตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎและ
ระเบียบของโรงแรม ท่ีไดก้ าหนดไวท้ กุ ประการ

ก า ร รั บ ท ร า บ คู่ มื อ พ นั ก ง า น

โรงแรม อาจมีการแกไ้ ข ปรบั ปรุง กฎระเบียบขอ้ บงั คบั ในการทางานฉบบั นีโ้ ดยอาจมีการแก้ไขทงั้ หมด
หรือแกไ้ ขเฉพาะส่วน ตามความจาเป็นและเหมาะสม ทงั้ นีต้ อ้ งมีความสอดคลอ้ งเป็นไปตามเง่ือนไข
และขนั้ ตอนท่ีกาหนดไวใ้ นกฎหมายแรงงาน ซ่งึ หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ จะประกาศใหพ้ นกั งานทราบ
โดยท่วั กนั ท่ีบอรด์ กระดานแจง้ ขา่ วสารของโรงแรม

ค่มู ือพนกั งานเล่มนี้ มีวัตถุประสงคเ์ พ่ือใหพ้ นกั งานไดท้ ราบและเขา้ ใจถึงแนวนโยบาย
หลกั และระเบียบปฏิบตั ิโดยท่วั ไปของโรงแรมเท่านน้ั พนกั งานท่ีสนใจตอ้ งการทราบใน
รายละเอียดของนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ่ีมไิ ดน้ าลงมาพมิ พไ์ วใ้ นค่มู ือพนกั งานเล่มนี้
ก็สามารถสอบถามขอทราบรายละเอียดไดจ้ ากผูจ้ ดั การแผนกของท่าน หรือจากฝ่ าย
บริหารของโรงแรมไดเ้ ช่นกัน คู่มือพนกั งานฉบับนีใ้ หม้ ีผลบังคับใชต้ ั้งแต่วันท่ี 1 เดือน
ธนั วาคม 2562 เป็นตน้ ไป

ประกาศ ณ วนั ท่ี 1 ธนั วาคม 2562

สตีฟ ล๊อคฮารท์
ผจู้ ดั การท่วั ไป

คู่มือ
ความปลอดภัยในการทางาน

บริษทั ฮาบแิ ทท ฮอสพทิ ัลลติ ี้ จากดั สาขาที่ 00002
95 หมู่ท่ี 2 ตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหบี จังหวดั ชลบุรี 20250

1|Page

สารบัญ 03
05
บทนำ 06
บญั ญตั ิ 10 ประกำรเกี่ยวกบั ควำมปลอดภยั 05
นโยบำย 07
กำรรักษำควำมสะอำดและกำรจดั เก็บวสั ดุในบริเวณท่ีทำงำน 15
กำรป้องกนั อคั คีภยั 17
อุปกรณ์คมุ้ ครองควำมปลอดภยั ส่วนบคุ คล 18
กฎควำมปลอดภยั ทวั่ ไป 18
กฎควำมปลอดภยั เฉพำะดำ้ น 19
ควำมปลอดภยั ในงำนเชื่อม 20
ควำมปลอดภยั ในงำนตดั ดว้ ยแกส๊ 21
ควำมปลอดภยั ในงำนเจียร์ 22
ควำมปลอดภยั ในกำรทำงำนบนท่ีสูง 23
ควำมปลอดภยั ในกำรใชอ้ ุปกรณ์ไฟฟ้ำ 24
ควำมปลอดภยั ในกำรเคลื่อนยำ้ ยของหนกั ดว้ ยมือ 25
ควำมปลอดภยั ในกำรใชเ้ คร่ืองจกั ร 25
ควำมปลอดภยั ในกำรใชล้ ิฟทใ์ นโรงแรม 27
ควำมปลอดภยั ในสำนกั งำน 31
กำรปฐมพยำบำล 37
เคร่ืองหมำยและสญั ลกั ษณ์ตำ่ งๆ
กำรรำยงำนอบุ ตั ิเหตุ

2|Page

บทนา

คณะผูบ้ ริหำรของบริษทั ฮำบิแทท ฮอสพิทลั ลิต้ี จำกดั ไดป้ ระกำศเจตนำรมณ์
อย่ำงแน่วแน่ท่ีจะ “ส่งเสริมและสร้ำงสรรคใ์ ห้มีกำรทำงำนอยำ่ งปลอดภยั ” โดยถือว่ำ
ควำมปลอดภยั ในกำรทำงำนเป็นควำมปรำรถนำอยำ่ งยิ่งของบริษทั ฯ

กำรจดั ทำหนงั สือคู่มือควำมปลอดภยั น้ีก็เป็นมำตรกำรสำคญั อนั หน่ึง ที่มุ่งหวงั
จะให้เป็ นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัยให้บรรลุสมดังเจตนำรมณ์
ขำ้ งตน้ น้ี

หนังสือคู่มือควำมปลอดภัยฉบับน้ี เป็ นคู่มือสำหรับพนักงำนในด้ำนควำม
ปลอดภยั ซ่ึงไดจ้ ำแนกประเภทควำมปลอดภยั ในแตล่ ะงำนไวเ้ ป็นกำรเฉพำะเร่ือง เพ่ือ
สะดวกในกำรใชก้ ำรคน้ ควำ้ และอำ้ งองิ โดยในแต่ละเร่ืองไดเ้ นน้ สำระสำคญั เป็นสอง
ส่วน กล่ำวคือ ส่วนแรกว่ำดว้ ย กฎที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ซ่ึงในส่วนน้ีให้ถือเป็ นหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบซ่ึงพนักงำนทุกคนตอ้ งถือปฏิบัติ หำกมีกำรละเลยหรือฝ่ ำฝื นถือว่ำเป็ น
ควำมบกพร่องซ่ึงต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยสำหรับ ส่วนท่ีสองว่ำด้วย
ขอ้ แนะนำ เป็ นส่วนท่ีมุ่งเสริมให้พนักงำนไดต้ ระหนักและระมัดระวงั อนั เป็ นกำร
สร้ำงควำมปลอดภยั ท่ีสมบูรณ์ย่ิงข้ึนให้แก่พนักงำน อย่ำงไรก็ดี หำกพนักงำนได้
ปฏิบตั ิตำมกฎที่ตอ้ งปฏิบตั ิโดยเคร่งครัดและปฏิบตั ิตำมขอ้ แนะนำอยำ่ งครบถว้ นแลว้
ก็เป็นที่เชื่อไดว้ ำ่ ควำมปลอดภยั ในกำรทำงำนกจ็ ะบรรลสุ มดงั เจตนำรมณ์ทุกประกำร

ควำมปลอดภัยจะเกิดข้ึนได้มิใช่เพียงแต่คิดและเขียนเป็ นหนังสือคู่มือน้ีไว้
เท่ำน้นั โปรดระลึกอยู่เสมอว่ำควำมปลอดภยั จะเกิดข้ึนไดต้ อ้ งมีกำรปฏิบตั ิตำมสิ่งที่
คิดที่เขียนไวใ้ นคู่มือน้ีเป็ นประกำรสำคญั และกำรปฏิบตั ิน้ันควรจะกระทำให้เป็ น
นิสยั ไปตลอด

3|Page

คู่มือควำมปลอดภยั ฉบับน้ีถือว่ำ เป็ นส่วนหน่ึงของขอ้ บงั คบั ว่ำดว้ ยกำรทำงำน
ขอให้พนกั งำนทกุ คนไดต้ ระหนกั และเรียนรู้ทำควำมเขำ้ ใจใหถ้ ่องแท้ หำกมีขอ้ สงสัย
ข้อให้สอบถำมหัวหน้ำงำน ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือควำมกระจ่ำงชัดเจนย่ิงข้ึน และ
สำมำรถนำไปปฏิบตั ิไดถ้ ูกตอ้ ง อนั จะนำมำซ่ึงควำมปลอดภยั ของตวั พนกั งำนเองโดย
ถว้ นหนำ้ กนั

คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั
โรงแรม ครอสทู พทั ยำโอเซียนเฟี ยร์

4|Page

บญั ญตั ิ 10 ประการเกี่ยวกบั ความปลอดภยั
1. ปฏิบตั ิตำมกฎ ขอ้ บงั คบั เคร่ืองหมำย และคำสอนโดยเคร่งครัด อยำ่ งเส่ียง
ถำ้ ไม่รู้จงถำมผรู้ ู้
2. แจง้ หรือรำยงำนสภำพที่ไมป่ ลอดภยั ในโรงงำนทนั ทที ี่พบ
3. ช่วยกนั ระวงั รักษำทุกส่ิงทกุ อยำ่ งให้สะอำดเรียบร้อยและปลอดภยั
4. ใชเ้ ครื่องมือท่ีถูกตอ้ งในวธิ ีท่ีปลอดภยั
5. รำยงำนควำมบำดเจบ็ ท้งั หมดท่ีเกิดข้ึนและมีกำรรักษำพยำบำลท่ีเหมำะสม
ทนั ที
6. สวมเครื่องป้องกนั ภยั และรักษำให้อยใู่ นสภำพท่ีใชไ้ ดเ้ สมอ
7. ดูแลรักษำเคร่ืองจกั ร เครื่องมือใหอ้ ยใู่ นสภำพเรียบร้อย
8. ในกำรยกของหนกั ตอ้ งมีคนช่วย และยกให้ถูกวิธี
9. หำ้ มหยอกลอ้ หรือกวนใจผอู้ น่ื ขณะปฏิบตั ิงำน
10. เช่ือฟังกฎ ขอ้ บงั คบั เคร่ืองหมำย และคำแนะนำเกี่ยวกบั ควำมปลอดภยั ใน
โรงแรม

5|Page

นโยบายความปลอดภยั
ดว้ ย โรงแรม ครอสทู พทั ยำโอเซียนเฟี ยร์ มีควำมห่วงใยต่อชีวติ และสุขภำพของ
พนกั งำนทุกคน ดงั น้นั จึงเห็นสมควรให้มีกำรดำเนินงำนดำ้ น ควำมปลอดภยั อำชีวอ
นำมัยและสภำพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้ำท่ีประจำของพนักงำน จึงไดก้ ำหนด
นโยบำยไวด้ งั น้ี
1. ควำมปลอดภยั ในกำรทำงำนถือเป็ นหน้ำท่ีรับผิดชอบอนั ดับแรกในกำร

ปฏิบตั ิงำนของพนกั งำนทุกคน
2. บ ริ ษัท ฯ จะส นับ ส นุ น ให้ มี กำรป รับ ป รุ งส ภำพ กำรท ำงำน และ

สภำพแวดลอ้ มให้ปลอดภยั
3. บริษทั ฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมควำมปลอดภยั ต่ำงๆ ที่จะช่วย

กระตนุ้ จิตสำนึกของพนกั งำน เช่น กำรอบรม จงู ใจ ประชำสมั พนั ธ์ เป็นตน้
4. ผูบ้ ังคับบัญชำทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็ นแบบอย่ำงที่ดีเป็ นผูน้ ำ

อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนกั งำนปฏิบตั ิดว้ ยวธิ ีท่ีปลอดภยั
5. พนักงำนทุกคนต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงำน

ตลอดจนทรัพยส์ ินของบริษทั ฯ เป็นสำคญั ตลอดเวลำที่ปฏิบตั ิงำน
6. พนักงำนทุกคนตอ้ งดูแลควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยใน

พ้ืนท่ี ท่ีปฏิบตั ิงำน
7. พนักงำนทุกคนตอ้ งให้ควำมร่วมมือในโครงกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำ

มยั ของบริษทั ฯ และมีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุงสภำพกำร
ทำงำนและวิธีกำรทำงำนให้ปลอดภยั
8. บริษัทฯจะจดั ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่กำหนดไว้
ขำ้ งตน้ เป็นประจำ

6|Page

ประกำศ ณ วนั ท่ี 1 มิถุนำยน 2562
……………..………………….……
ตำแหน่ง Cluster General Manager

7|Page


Click to View FlipBook Version