The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้าวเกรียบว่าว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-10-28 01:36:29

ข้าวเกรียบว่าว

ข้าวเกรียบว่าว

คำนำ

หนงั สือเล่มน้ีจดั ทำข้ึนเพื่อใหค้ นที่เขำ้ มำศึกษำไดร้ ู้ถึง
นวตั กรรม กำรทำขนมขำ้ วเกรียบวำ่ ว เป็นกำรพฒั นำผเู้ รียน
ใหเ้ กิดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติ และเตม็ ศกั ยภำพ ซ่ึง
เป็นไปตำมระบบ กำรทำงำนที่มีคุณภำพ ผลงำนชิ้นน้ีคงมี
ประโยชน์แก่ผพู้ บเห็น และจะนำผลงำนเผยแพรต่อ
สำธำรณชน ต่อไป

นำงสำวอภิชญำ สิวะสุเมธ
ผจู้ ดั ทำ

สำรบญั

เรื่อง หนำ้
4
บทท่ี1 ประวตั ิขำ้ วเกรียบวำ่ ว 10
บทท่ี2 คำถำมสมั ภำษณ์ 14
บทท่ี3 นวตั กรรมกำรต่อยอด 17
บทท่ี4 อำ้ งอิง
ภำคผนวก

บท 1

ประวตั ิควำมเป็นมำของ ขนมขำ้ วเกรียบวำ่ ว

ขำ้ วเกรียบวำ่ วหรือบำงคนกเ็ รียกขำ้ วโป่ งเพรำะ
มนั จะเป็นโป่ งๆข้ึนมำในแผน่ ขำ้ วเกรียบวำ่ ว
เป็นขนมทำนเล่นโบรำณท่ียงั พบเห็นทวั่ ไป ทำ
จำกขำ้ วเหนียวน่ึงสุก น้ำตำลปี บ ไข่แดงตม้ สุก
น้ำมนั พชื โขลกและรีดเป็นวงกลม ผ่งึ แดดให้
แหง้ ก่อนนำมำปิ้ งไฟ พลิกไปมำดว้ ยไมจ้ ี จน
พองขยำยเป็นแผน่ ใหญ่ สุกกรอบ หวำนมนั
ขำ้ วเกรียบวำ่ วมกั พบไดต้ ำมงำนวดั งำนบุญ
ต่ำงๆ รวมท้งั จำกพอ่ คำ้ แม่คำ้ หำบเร่แผงลอย

จำกขำ้ วเหนียวแช่หุงใหอ้ ุ่นอ่ิม
แต่งเติมชิมควำมหวำนน้ำตำลใส่
สีเหลืองนวลเทไขใ่ ส่ลงไป
แลว้ ต้งั ใจเหยยี บกระเดื่องครกโบรำณ
จะไดแ้ ป้ งป้ันเป็นกอ้ นร่อนเป็นแผน่
อยำ่ ใหแ้ บนใหบ้ ำงวำงผ่งึ ตำก
นำมำปิ้ งบนเตำถ่ำนอร่อยปำก
ยำกลำบำกกำรทำขำ้ วเกรียบเอย

อ่ำนแลว้ นึกออกกนั หรือเปล่ำวำ่ ขนมหูชำ้ งคือ
ขนมอะไร มนั คือขำ้ วเกรียบวำ่ วนน่ั เอง ขำ้ ว
เกรียบวำ่ วเป็นช่ือที่เรียกกนั ในภำคกลำง ทำง
ภำคอีสำนเรียกกนั วำ่ ขำ้ วโป่ งหรือ ขนมหูชำ้ ง
ส่วนภำคเหนือเรียกขนมชนิดเดียวกนั น้ีวำ่ ขำ้ ว
ควบ ที่มำของช่ือขำ้ วเกรียบวำ่ ว บำ้ งกว็ ำ่ เวลำ
ปิ้ งแลว้ ลมพดั มำมนั กล็ อยไปกบั สำยลม
เหมือนกบั วำ่ ว บำ้ งกว็ ำ่ แผน่ ใหญแ่ ละบำง
เหมือนวำ่ ว ส่วนเดก็ สมยั ใหม่มกั พดู เล่นๆวำ่
เวลำที่ชำวต่ำงชำติไดเ้ ห็นวธิ ีกำรปิ้ งแลว้ มนั
ใหญ่ข้ึนเร่ือยๆจึงอุทำนวำ่

ขำ้ วเกรียบ WOW..

ขำ้ วเกรียบวำ่ วทำจำกขำ้ วเหนียวน่ึงมำตำให้
ละเอียดผสมไขแ่ ละน้ำตำลลงไปเลก็ นอ้ ย
เพอื่ ใหม้ ีควำมหวำนและควำมมนั แลว้ นำไป
ป้ันเป็นกอ้ นใชไ้ มแ้ ผใ่ หแ้ บนเรียบเป็น
วงกลมนำไปตำกแดดใหแ้ หง้ จำกน้นั จึง
นำมำยำ่ งไฟใหส้ ุก เม่ือถกู ควำมร้อนจะขยำย
เตม็ ท่ีคลำ้ ย ๆ กบั หูชำ้ ง

ในปัจจุบนั ขำ้ วเกรียบวำ่ ยงั มีขำยตำมงำนวดั

หรือตลำดยอ้ นยคุ
คุณณฐั พร วงศอ์ ินทร์หรือป้ ำโอ๋ ประธำนกลุ่ม
แม่บำ้ น ตลำดน้ำวดั ไทร เขตจอมทองเป็น
เจำ้ ของร้ำนขำ้ วเกรียบวำ่ วไปออกร้ำนตำม
ตลำดและงำนตำ่ งๆ ป้ ำโอ๋เล่ำวำ่ ชำวบำ้ นนิยม
ทำขำ้ วเกรียบวำ่ วในฤดูหนำว หลงั จำกกำรเกบ็
เกี่ยวเสร็จจึงนำขำ้ วมำทำขำ้ วเกรียบเพื่อใหเ้ กบ็
ไดน้ ำนและเป็นของกินเล่น เวลำปิ้ งขำ้ วเกรียบ
ไดน้ งั่ ลอ้ มวงกนั หนำ้ กองไฟช่วยใหค้ วำม
อบอุ่นและเป็นกำรพกั ผอ่ นหยอ่ นใจอีกอยำ่ ง
หน่ึงท่ีไดท้ ำขนมไวก้ ินในครอบครัว แบ่งปัน

ญำติมิตรและใชใ้ นงำนบุญ

ตอนเดก็ ๆ ขำ้ วเกรียบวำ่ วรำคำแผน่ ละหน่ึง
สลึงสมยั น้นั รำคำทองคำกบ็ ำทละ 400เอง
ป้ ำเคยเห็นขำ้ วเกรียบวำ่ วท่ีขำยตำมงำนวดั ทำ

เป็นรูปปูและรูปปลำดว้ ย ป้ ำโอ๋ฝำกทงิ้ ทำ้ ย
วำ่ อยำกใหค้ นรุ่นใหม่หนั มำกินขนมพน้ื บำ้ น
อยำ่ งขำ้ วเกรียบวำ่ วบำ้ ง ขนมไทยจะไดไ้ ม่
สูญหำยไปและเดก็ รุ่นหลงั ต่อไปจะไดร้ ู้จกั

ขนมไทยชนิดน้ี

บทที่ 2
คำถำมสัมภำษณ์

1. ทำไมถึงคิดที่จะทำขำ้ วเกรียบวำ่ วขำย

เพรำะสืบทอดมำจำกรุ่นสู่รุ่น และอยำกอนุรักษ์
ขนมไทยไว้ อยำกใหเ้ ดก็ ๆรุ่นใหม่ไดร้ ู้จกั ขนม
“ขำ้ วเกรียบวำ่ ว”

2. ตอ้ งใชเ้ วลำนำนแคไ่ หนถึงจะเป็น
ขำ้ วเกรียบวำ่ วได้

ตอ้ งใชเ้ วลำในกำรทำต้งั แต่แป้ งต้งั แต่ตี3 เพรำะกวำ่
จะตม้ แป้ งสร็จและพกั แป้ งใหเ้ ยน็ เพื่อท่ีจะเอำมำคลึง
ตอ้ งใชเ้ วลำนำน และตำกแดดท้งั วนั ใหแ้ หง้ เกบ็ แป้ ง
ตอนเยน็

3. ระยะเวลำในกำรทำขำ้ วเกรียบวำ่ ว ทำมำ
นำนแคไ่ หน

สืบทอดมำได้ 4 ปี แลว้

4. รำยได/้ เดือน รำยได/้ ปี ประมำณเท่ำไหร่

ช่วงท่ีไม่มีโรคระบำด รำยได้ หลกั แสน
แต่พอมีโรคระบำดเหลือหลกั หมื่นหลกั พกั

5. งบประมำณในกำรทำขำ้ วเกรียบวำ่ วเท่ำไหร่

ซ้ือของคร้ังหน่ึงเป็นหม่ืน แต่วำ่ สำมำรถใชไ้ ด้
หลำยคร้ัง

6. วิธีกำรทำมีก่ีข้นั ตอน อยำ่ งไรบำ้ ง

1.นำแป้ งขำ้ วเหนียวมำผสมกบั น้ำ แลว้ นวดให้
เขำ้ ท่ี
2.แบ่งแป้ งใหเ้ ป็นกอ้ นกลมๆ ตบแป้ งใหแ้ บน
แลว้ เอำไปตม้ ปิ ดฝำทิ้งไวป้ ระมำณ30นำที และ
นำน้ำตำลโตนดไปเค่ียว
3.เม่ือแป้ งสุกตกั แป้ งข้ึนมำพกั ไว้ แลว้ นำไปใส่
เคร่ืองโม่พร้อมน้ำตำลท่ีเค่ียวไวแ้ ละไข่ไก่
4.หลงั จำกส่วนผสมเขำ้ กนั แลว้ นำแป้ งใส่
กระติกเพือ่ เกบ็ ควำมร้อน
5.แลว้ นำมำป้ันเป็นกอ้ นกลมๆ และคลึงแป้ งให้
แผน่ เท่ำกบั พิมพท์ ี่เรำเตรียมไว้
6.นำไปตำกแดดใหแ้ หง้ พอแหง้ นำมำผ่งึ ใหเ้ ยน็
และนำไปปิ้ งใชไ้ ฟแรง จะทำใหข้ ำ้ วเกรียบพอง
แค่น้ีกพ็ ร้อมรับประทำน

7. อุปกรณ์ในกำรทำขำ้ วเกรียบวำ่ วมีอะไรบำ้ ง

- เคร่ืองโม่
- ไมค้ ลึง
- กระทะ
- แผน่ ตำกขำ้ วเกรียบวำ่ ว
- กระติก

8. กำรเกบ็ รักษำขำ้ วเกรียบวำ่ ว

- หำ้ มช้ืน
- หำ้ มโดนอำกำศ
- หำ้ มโดนน้ำ

9. ในกำรคิดคน้ สูตรท่ีคงที่ ใชเ้ วลำนำนแค่ไหน

เรำไดส้ ูตรท่ีส่งต่อมำจำกรุ่นสู่รุ่น เลยไม่ตอ้ งใช้
เวำลำคิดคน้ สูตรใหม่

10. อุปกรณ์เบ้ืองตน้ ท่ีตอ้ งมีในกำรทำ
ขำ้ วเกรียบวำ่ ว

- หมอ้ ตม้
- เครื่องโม้
- แผน่ คลึง , ไมค้ ลึง

บทที่ 3
นวตั กรรมกำรต่อยอด

“นวตั กรรม” หมำยถึงควำมคิด กำรปฏิบตั ิ หรือ
ส่ิงประดิษฐใ์ หม่ ๆ ท่ียงั ไม่เคยมีใชม้ ำก่อน หรือเป็น
กำรพฒั นำดดั แปลงมำจำกของเดิมที่มีอยแู่ ลว้ ให้
ทนั สมยั และใชไ้ ดผ้ ลดียง่ิ ข้ึน เม่ือนำ นวตั กรรมมำ
ใชจ้ ะช่วยใหก้ ำรทำงำนน้นั ไดผ้ ลดีมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงกวำ่ เดิม ท้งั ยงั ช่วย ประหยดั เวลำ
และแรงงำนไดด้ ว้ ย

กำรตอ่ ยอดนวตั กรรม

กำรต่อยอดนวตั กรรม ของเรำคือ เป็นโลโกท้ ำงร้ำน
เรำ ไดน้ ำมำแบ่งขำยเป็นชุดเผอื่ ลกู คำ้ บำงคนไม่
อยำกถือแผน่ ใหญๆ่ เรำกท็ ำใหเ้ พ่ือสะดวกต่อกำร

รับประทำนของลกู คำ้ มีท้งั รสชำติด้งั เดิม และรำด
ซอสช็อกโกแลตเพือ่ สร้ำงควำมดึงดูดใจใหเ้ ดก็ ๆ
ไดร้ ับประทำนขนมขำ้ วเกรียบวำ่ ววำ่ มีรสชำติอร่อย
มำกแค่ไหน และยงั รักษำอนุรักษข์ นมไทยไวใ้ ห้
เดก็ ๆรุ่นใหม่ไดร้ ู้จกั

บทท่ี 4
อำ้ งอิง

ร้ำน คุณขวญั ขำ้ วเกรียบวำ่ วเพชรบุรี

ภำคผนวก

ภำคผนวก

ภำคผนวก

จดั ทำโดย

นำงสำวอภิชญำ สิวะสุเมธ รหสั นกั ศึกษำ 614186529


Click to View FlipBook Version