The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอบหนังสือราชการภายนอก สอบครั้งที่ 1
นางสาวรัตนาวดี นพสุวรรณ รหัส 009
ปวส. 1/1 รหัสวิชา 3216/2003

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rattanawadee nopsuwan, 2019-11-26 22:11:08

สอบหนังสือราชการภายนอก1

สอบหนังสือราชการภายนอก สอบครั้งที่ 1
นางสาวรัตนาวดี นพสุวรรณ รหัส 009
ปวส. 1/1 รหัสวิชา 3216/2003

ที่ ศธ ๑๓๒๐.๐๓/ว.๑๒๗ มหาวทิ ยาลยั สุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพดู อาเภอปากเกรด็
จังหวดั นนทบรุ ี ๑๑๑๒๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ขอเรยี นเชญิ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจยั และวิทยานพิ นธ์ ดา้ นการพัฒนา
ทรพั ยากรมนษุ ย์

เรียน ผอู้ านวยการวทิ ยาลัยพาณชิ ยการบางนา

สิ่งทสี่ ่งมาดว้ ย ๑. โครงการและกาหนดการจัดประชมุ ทางวชิ าการ
๒. ใบตอบรับเข้าร่วมประชมุ ทางวชิ าการ

ดว้ ย สถาบนั วจิ ยั และพฒั นา ร่วมกับสาขาวชิ าศกึ ษาศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั สโุ ขทัยธรรมาธริ าช
ได้กาหนดใหม้ ีการจัดประชุมทางวชิ าการและการนาเสนอผลงานวจิ ยั และวทิ ยานิพนธ์ ด้านการพัฒนาทรพั ยากร
มนษุ ยเ์ นอ่ื งในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๙ ปี ในวนั ศุกรท์ ่ี ๕ กนั ยายน ๒๕๖๒ ต้งั แตเ่ วลา
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๔๘ อาคารสมั มนา ๒ มหาวทิ ยาลยั สุโขทยั ธรรมาธิราช

สถาบันวจิ ยั และพัฒนาไดพ้ ิจารณาแล้วเหน็ ว่าการประชมุ ทางวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวจิ ัยและวิทยานพิ นธ์ดงั กลา่ วจะเปน็ ประโยชนแ์ ก่บุคคลากรในหน่วยงานของท่าน จงึ ขอเรยี นเชิญทา่ นและ
บุคลากรของท่าน เขา้ ร่วมการประชุมทางวิชาการดังกลา่ ว โดยไมต่ ้องเสยี ค่าลงทะเบยี น สาหรับทา่ นที่สนใจเขา้
รว่ มการประชุมทางวชิ าการในครง้ั นีก้ รุณาแจง้ ความจานงโดยการกรอกใบตอบรบั และส่งกลบั ไปทส่ี ถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลยั สุโขทยั ธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จงั หวดั นนทบุรี ภายในวันที่ ๓๐
สงิ หาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพอื่ โปรดพิจารณา และขอความอนเุ คราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสงั กัดของ
ท่านทราบต่อไปดว้ ย จกั ขอบคุณยิง่

ขอแสดงความนับถือ

(นายอทิ ธิพร พยคั ฆนั ตร)
ผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพฒั นา

สถาบันวจิ ัยและพัฒนา นางสาวรัตนาวดี นพสุวรรณ ปวส.๑/๑ รหสั ๐๐๙
โทร. ๐-๒๕๐๓-๒๑๒๑-๔ ตอ่ ๓๑๙๒-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๔๘๙๘

ท่ี ภท.อย ๑๔๑/๒๕๕๕ ชมรมส่งเสรมิ ภาษาไทยจงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา
โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนครศรีอยธุ ยา
ถนนโรจนะ อาเภอพระนครศรอี ยุธยา
จังหวดั พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

เรอื่ ง ขอเชิญรว่ มอบรมการสอนอ่านและการสอนวรรณคดีไทยตามหลกั สูตรใหม่

เรยี น ผู้อานวยการ อาจารย์ใหญ่ หัวหนา้ สายวิชาภาษาไทย อาจารย์ภาษาไทยและผู้สนใจ

สง่ิ ที่ส่งมาด้วย กาหนดการและใบสมคั รเข้ารับการอบรม

ตามท่ชี มรมส่งเสริมภาษาไทยจงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา จดั อบรมการสอนอ่านและการสอน
วรรณคดไี ทย ตามหลกั สูตรใหมแ่ ก่ครชู น้ั ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมอ่ื ภาคเรียนทีแ่ ลว้ และมีผสู้ มคั รอบรมสว่ น
หนงึ่ ไมส่ ามารถเขา้ ร่วมอบรมในวันดงั กล่าวได้ เพราะสถานท่ีจากดั น้นั ทางชมรมจะจัดอบรมเร่อื ง การสอนอ่าน :
สอนภาษาไทยให้รกั การอ่าน และการสอนวรรณคดีไทยตามหลักสูตรใหมอ่ กี คร้งั มกี าหนดการและรายละเอียด
ดังตอ่ ไปนี้

วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่อื ง การสอนอ่าน : สอนภาษาไทยให้รกั การอ่าน ชั้นประถมศึกษา
และช้ันมัธยมศกึ ษา

วนั ท่ี ๘ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรือ่ ง การสอนวรรณคดี : สอนวรรณคดไี ทยใหน้ า่ เรยี น ชัน้ ประถม
ศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา

สถานทอ่ี บรมหอประชุม ๓๑๗ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนครศรอี ยุธยา จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา

จึงขอส่งรายละเอียดมาเพอื่ ขอความกรณุ าประชาสมั พันธ์ ขอเชญิ ผ้สู นใจรว่ มอบรมตามรายการ
วนั เวลา และสถานทด่ี ังกลา่ วตอ่ ไป ขอขอบคณุ เปน็ อย่างสงู

ขอแสดงความนบั ถือ

(ผชู้ ่วยศาตราจารยป์ ระเทือง คลา้ ยสวุ รรณ์)

ชมรมสง่ เสรมิ ภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔ , ๐๘๖-๘๐๓-๐๔๔๔
โทรสาร ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔

นางสาวรตั นาวดี นพสุวรรณ ปวส.๑/๑ รหสั ๐๐๙

ท่ี ศธ. ๐๖๗๐.๐๓/๐๓๒๕ วทิ ยาลัยพาณชิ ยการบางนา
๒๒ ถนนบางนา-ตราด ๑
เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๔ มนี าคม ๒๕๖๒

เร่อื ง ขอเรยี นเชิญรม่ พิธพี ระราชทานเพลงิ ศพท่านผอู้ านวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน

เรียน อาจารย์สพุ ฒั นเ์ สฏฐ พสุธาธรรม

สงิ่ ทสี่ ง่ มาดว้ ย กาหนดการพธิ พี ระราชทานเพลงิ ศพ ๑ ฉบบั

เนอ่ื งด้วย ทา่ นผู้อานวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน อดีตท่านผอู้ านวยการวทิ ยาลัยพณิชย
การบางนา ไดถ้ งึ แกก่ รรม และวิทยาลยั พาณชิ ยการบางนาได้กาหนดใหม้ ีพิธีพระราชทานเพลงิ ศพในวนั ท่ี ๙
เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วดั มกฏุ กษตั ริยารามกรุงเทพฯ น้นั ในโอกาสนี้ วิทยาลยั ฯ ขอเรียนเชิญ
ท่านร่วมเปน็ เกียรติในพธิ ีฯ ตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกลา่ ว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จงึ เรยี นมาเพอื่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถอื

(นายปฏเิ วธ พ่ึงอบุ ล)
ผ้อู านวยการสถานศึกษา วิทยาลยั พาณชิ ยการบางนา

งานสารบรรณ
โทร. ๐-๒๓๖๑-๒๙๐๑-๒ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๐๖๑๔
E-mail : [email protected]

นางสาวรัตนาวดี นพสุวรรณ ปวส.๑/๑ รหสั ๐๐๙


Click to View FlipBook Version