The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sinyorita ng, 2020-02-19 22:49:31

E-Book Mesyuarat Dan Intervensi Pencapaian Sekolah Berfokus Sektor Pembelajaran PPD Beluran

excellent

Keywords: SEKOLAH BERFOKUS

INTERVENSI
PENINGKATAN
PENCAPAIAN
MTM DAN LMS

SEKOLAH
BERFOKUS

(SPb, PPD
Beluran)

ISU STRATEGIK

1. Prestasi Peperiksaan Awam
belum melepasi KPI Negeri Sabah

Fokus dan Sasaran :
a. Meningkatkan peratus MTM UPSR (53.60% -2018)
b. Pengurangan peratus BMTM UPSR (2.34% -2018)
c. Meningkatkan peratus LMS SPM (88.53% -2018)
d. Meningkatkan GPN SPM (5.44 -2018)
e. Meningkatkan Prestasi Kepujian Mata pelajaran Bahasa Melayu SPM

(76.68% -2018)

2. Pembudayaan Bahasa Inggeris
di sekolah masih rendah (65% tahap 3 - 2018)

Fokus dan Sasaran :
a.Memantapkan pelaksanaan Highly Immersive Programme (HIP) Bahasa Inggeris
b.Pemantauan / pencerapan / tinjauan dan khidmat bantu diperkasakan

ISU STRATEGIK

3. Pencapaian Matematik UPSR dan Matematik Tambahan SPM
masih belum mencapai tahap yang disasarkan (Dasar 60:40)

Fokus dan Sasaran :
a. Meningkatkan Prestasi Pencapaian Mata Pelajaran

Matematik UPSR (68.77% MTM -2018) dan Matematik Tambahan SPM
(65.25% -2018)
b. Memantapkan PdPc Matematik UPSR dan Matematik Tambahan SPM
c. Pemantauan / pencerapan / tinjauan dan khidmat bantu
diperkasakanahan melaluipembelajaran bermakna dan didik hibur

Aspirasi Sistem Ekuiti

Aspirasi Murid Pengetahuan dan Kemahiran Berfikir

Bidang Pengurusan Kurikulum

Isu Strategik Prestasi MTM UPSR di bawah purata kebangsaan

Matlamat Strategik Meningkatkan peratus pencapaian Menguasai Tahap Minimum (MTM) UPSR mengikut kohort murid

Sasaran Akhir Sasaran
KPI
Bil Sektor / urus Strategi Program / Intervensi Galakan
setia
Majlis Pengiktirafan
TOV 2020 2021 2022 Kecemerlangan
55% 60% Akademik JPN
1. Sektor 1. Melaksanakan 1. Dialog Prestasi Peningkatan 53.6% 65% Sabah (MEKAR)

Pembelajaran Dialog Kemenjadian Murid pencapaianMe (2018) T6 Tajaan
65% Pembentangan
Prestasi Sekolah Rendah nguasai Tahap T5 dalam Seminar
29% Peringkat Negeri,
Kemenjadian 2. Pembudayaan Minimum T4 Kebangsaaan dan
27% Antarabangsa
Murid Sekolah PLC: Perkongsian (MTM) UPSR T6 (2019) T6 T6
Rendah Inovasi dan pada kadar 34.32% 55% 60% T3
2. Menggalakkan Kreativiti 65% pada T5 T5 62%
Pembudayaan 3. PdPc berpusatkan tahun 2022 T5 (2019) 25% 27% T2
PLC: murid 22.81% T4 T4 49%
Perkongsian 23% 25% T1
T4 (2019) 31%
20.68% T3 T3
58% 60%
Inovasi dan T2 T2
45% 47%
Kreativiti T1 T1
27% 29%
3. Menyarankan T3 (2019)

PdPc 55.65%

berpusatkan T2 (2019)

murid 43%

T1 (2019)

24.98%

Aspirasi Sistem Kualiti dan Ekuiti
Aspirasi Murid Pengetahuan dan Kemahiran Berfikir
Bidang Pengurusan Kurikulum
Isu Strategik Prestasi BMTM UPSR di bawah purata kebangsaan

Matlamat Strategik Mengurangkan peratus BMTM UPSR

Sektor / urus Program / Intervensi Sasaran Akhir Sasaran Galakan
setia KPI
Bil Strategi

TOV 2020 2021 2022
2.15% 2%
2. Sektor 1. Melaksanakan Dialog 1. Dialog Prestasi Belum 2.34% 1.45% Majlis Pengiktirafan
Pembelajaran Prestasi Kemenjadian Kemenjadian Murid Menguasai (2018) Kecemerlangan
Murid Sekolah Sekolah Rendah Tahap Akademik JPN
Rendah Minimum Sabah (MEKAR)
2. Selia Bantu (BMTM) /
2. Melaksanakan Selia Program BMTM semua E
Bantu Program Peningkatan UPSR
BMTM Peningkatan Kecemerlangan menurun pada
Kecemerlangan Akademik Sekolah kadar 1.45%
Akademik Sekolah Rendah pada tahun
Rendah 2022

Aspirasi Sistem Kualiti dan Ekuiti
Aspirasi Murid Pengetahuan dan Kemahiran Berfikir
Bidang Pengurusan Kurikulum
Isu Strategik Peratus Layak Mendapat Sijil (LMS) SPM belum mencapai 100%
Matlamat Strategik Meningkatkan peratus Layak Mendapat Sijil SPM mengikut kohort murid

Bil Sektor / urus Strategi Program / Intervensi Sasaran Akhir Sasaran Galakan
setia KPI

TOV 2020 2021 2022

3. Sektor 1. Melaksanakan Dialog 1. Dialog Prestasi Pencapaian 88.5% 90% 92% 94% Majlis
Pembelajaran Prestasi Akademik Akademik Berfokus 94% Layak (2018) Pengiktirafan
Berfokus SPM SPM Mendapat Sijil BM BM Kecemerlangan
SPM pada BM (2019) BM T1-90.31% T1-97.84% Akademik JPN
2. Melaksanakan Dialog 2. Dialog Prestasi tahun 2022 T1-75.23% T1-82.77% T2-91.91% T2-97.84% Sabah
Prestasi Berfokus Berfokus Mata T2-80.32% T2-86.07% T3-97.34% T3-97.84% (MEKAR)
Mata Pelajaran Pelajaran Sejarah T3-79.69% T3-88.52% T4-89.06% T4-97.84%
Sejarah dan Bahasa dan Bahasa T4-71.52 % T4-80.29 % T5-91.82% T5-97.84% Tajaan
Melayu Melayu T5-79.80% T5-85.81% pembentangan
97.34% 97.84% dalam Seminar
96.34% 96.84% Peringkat
(2018) SEJ SEJ Negeri,
3. Menyarankan PdPc 3. PdPc berpusatkan T1-53.37% T1-55.37% Kebangsaan
berpusatkan murid murid SEJ (2019) T2-58.27% T2-60.27% dan
T1-49.37% T3-62.66% T3-42.26% Antarabangsa
4. Menggalakkan PLC : 4. PLC : Perkongsian T2-54.27% SEJ T4-65.05% T4-67.05%
Perkongsian Inovasi Inovasi dan T3-36.26% T1-51.37%
dan Kreativiti Guru Kreativiti Guru T4-61.05% T2-56.27% T5-92% T5-94%
Sejarah dan Bahasa Sejarah dan T5-68.90% T3-56.27%
Melayu Bahasa Melayu T4-63.05%
89.1%
(2018) T5-90%

Aspirasi Sistem Kualiti dan Ekuiti
Aspirasi Murid Pengetahuan dan Kemahiran Berfikir
Bidang Pengurusan Kurikulum
Isu Strategik Gred purata SPM berada di bawah purata kebangsaan
Matlamat Strategik Meningkatkan gred purata pencapaian SPM

Bil Sektor / urus setia Sasaran

Strategi Program / Intervensi Sasaran Akhir KPI Galakan

TOV 2020 2021 2022

4. Sektor 1. Melaksanakan Dialog 1. Dialog Prestasi Pencapaian 4.85 5.44 5.0 4.93 4.85 Majlis Pengiktirafan
Pembelajaran Prestasi Akademik Akademik Berfokus gred purata pada (2018) Kecemerlangan
Berfokus SPM SPM tahun 2022 Akademik JPN Sabah
5.22 (MEKAR)
2. Melaksanakan Selia 2. PdPc berpusatkan (2019)
Bantu Program murid Tajaan
Peningkatan Pembentangan
Kecemerlangan 3. Pembudayaan PLC : dalam seminar
Akademik Perkongsian amalan peringkat Negeri,
terbaik inovasi dan Kebangsaan dan
kreativiti guru Antarabangsa

Aspirasi Sistem Kualiti dan Ekuiti
Aspirasi Murid
Bidang Pengurusan Pengetahuan dan kemahiran Berfikir
Isu Strategik
Matlamat Strategik Kurikulum

Bil Sektor / urus setia Prestasi Kepujian BM SPM di bawah 80%

Meningkatkan Prestasi Kepujian Mata pelajaran Bahasa Melayu SPM mengikut kohort murid

Sasaran

Strategi Program / Intervensi Sasaran Akhir KPI Galakan

TOV 2020 2021 2022

5. Sektor 1. Melaksanakan DP Akademik 1. DP Akademik Pencapaian 76.68% 78% 80% 82% Majlis Pengiktirafan
Pembelajaran Berfokus SPM bagi 24 PPD Berfokus SPM Kepujian Bahasa (2018) Kecemerlangan
Melayu 82% pada T3 T4 T5 Akademik JPN Sabah
2. Menganjurkan Kursus 2. Pemantapan tahun 2022 T2 A-C A+ - C A+ - C (MEKAR)
Pemantapan Pedagogi Guru Pedagogi Guru BM A-C 56.47% 69.23% 82.0%
BM oleh SISC+. oleh SISC+. 2019 Seminar Apresiasi
43.71% Bahasa bagi Murid
3.Menggalakkan 3.Pembudayaan PLC : Mendapat Gred A
Pembudayaan PLC : Perkongsian Amalan PT3
Perkongsian Amalan terbaik, terbaik, Inovasi &
Inovasi & Kreativiti dalam PdPc Kreativiti dalam PdPc Tajaan ke Program
BM. BM. Bahasa Peringkat
Kebangsaan (Guru)

Aspirasi Sistem Kualiti dan Ekuiti

Aspirasi Murid Pengetahuan dan Kemahiran Dwibahasa

Bidang Pengurusan Kurikulum

Isu Strategik Pembudayaan BI masih rendah di sekolah

Matlamat Strategik Meningkatkan Mkeberkesanan pelaksanaan Highly Immersive Programme (HIP) yang berkesan

Sasaran

Bil Sektor / urus setia Strategi Program / Intervensi Sasaran Akhir KPI Galakan

TOV 2020 2021 2022
67% 69%
6. Sektor 1. Membuat Penarafan 1. Penarafan 71% sekolah di 65% 71% Pengikhtirafan sekolah
Pembelajaran Bimbingan Pelaksanaan Bimbingan Sabah mencapai (2018) mencapai tahap 3
HIP Pelaksanaan HIP tahap 3 dan ke setelah di verifikasi
atas pada tahun
2. Mengendalikan 2. Mengendalikan 2022 Peluang lawatan ke
perhimpunan sekali perhimpunan sekali luar negara bagi PGB
sebulan dalam BI sebulan dalam BI mencapai tahap 3

3. Mewjudkan Papan tanda 3. Papan tanda
sekolah dalam dwibahasa sekolah dalam
(BM,BI,BC) dwibahasa
(BM,BI,BC)
4. Memastikan Penglibatan
langsung Jabatan dan 4. Penglibatan
PPD Program BI oleh langsung Jabatan
NGO dan PPD Program BI
oleh NGO

Aspirasi Sistem Kualiti dan Ekuiti

Aspirasi Murid Pengetahuan dan Kemahiran Berfikir

Bidang Pengurusan Kurikulum

Isu Strategik Prestasi Matematik UPSR di bawah purata kebangsaan

Matlamat Strategik Meningkatkan Peratus Prestasi Tahap 3 PBD Mata pelajaran Matematik UPSR

Bil Sektor / urus Strategi Program / Intervensi Sasaran Akhir Sasaran Galakan
setia KPI
2020 2021 2022
TOV

7. Sektor 1. Melaksanakan Dialog 1. Dialog Prestasi 76 % murid UPSR TAHUN TAHUN TAHUN 1. Sijil Penghargaan
Pembelajaran Prestasi Akademik Akademik Berfokus mencapai Tahap 4 5 6 Murid Capai Tahap
Berfokus Matematik Matematik UPSR Minimum 68% Penguasaan 6
UPSR Matematik (2018) 72% 74% 76% (Sekolah)
2. Pemantapan UPSR tahun 2022
2. Menganjurkan Kursus Profesionalisme PBD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 2. Majlis Pengiktirafan
Pemantapan Guru Matematik 100% murid 88.86% 94.43% 100% Kecemerlangan
Profesionalisme Bukan Opsyen Tahap 1 mencapai 83.29 Akademik JPN Sabah
Guru Matematik TP 3 PBD (2019) (MEKAR)
Bukan Opsyen 3. Pembudayaan PLC : Matematik
Perkongsian amalan menjelang Tahun 3. Tajaan Pembentangan
3. Menyebarluas terbaik, inovasi dan 2022 peringkat negeri,
Pembudayaan PLC : kreativiti PdPc dan PBD kebangsaan dan
Perkongsian amalan Matematik antarabangsa
terbaik, inovasi dan
kreativiti PdPc dan PBD UNTUK TAHAP 2 (THN 4,5,6), PENGUKURAN
Matematik BERDASARKAN MTM UJIAN SUMATIF

Aspirasi Sistem Kualiti dan Ekuiti
Aspirasi Murid Pengetahuan dan Kemahiran Berfikir
Bidang Pengurusan Kurikulum
Isu Strategik Penguasaan Sifir (Operasi Darab) dalam kalangan murid Tahap 1 & 2 masih di Tahap Minima
Matlamat Strategik Meningkatkan Peratus Penguasaan Sifir

Sasaran

Bil Sektor / urus Strategi Program / Intervensi Sasaran Akhir Galakan
setia KPI
TOV 2020 2021 2022
% % % %

1. Menyarankan 1. Penekanan kepada (2019) 80% 90% 100%
Penekanan kepada konsep Operasi Darab
7. Sektor konsep Operasi Darab 100 % murid Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 1. Sijil Penghargaan
Pembelajaran 2. Bijak sifir : Tahap 1 & 2 Sifir 1 - 2 Sifir 1-3 Sifir 1-4 Sifir 1- 6 kepada Murid yang
2. Memperkasakan budaya * Sifir 36 hari Menguasai Sifir Menguasai
Bijak sifir : * Sifir Jari (Operasi Darab) Tahun 5 Tahun 6 Sifir
* Sifir 36 hari * Jadual Sifir pada tahun 2022 Sifir 1-7 Sifir 1- 9
* Sifir Jari Pelbagai Guna
* Jadual Sifir (JSPG)
Pelbagai Guna
(JSPG)

Aspirasi Sistem Kualiti dan Ekuiti

Aspirasi Murid Pengetahuan dan Kemahiran Berfikir

Bidang Pengurusan Kurikulum

Isu Strategik Gred purata Matematik Tambahan SPM di bawah gred purata kebangsaan

Matlamat Strategik Meningkatkan Prestasi Pencapaian Mata pelajaran Matematik Tambahan

Sasaran Akhir Sasaran
KPI
Bil Sektor / urus Strategi Program / Intervensi Galakan
setia

TOV 2020 2021 2022

1. Melaksanakan DP 1. DP Akademik Berfokus Pencapaian 1. Seminar Kerjaya
73% STEM
Akademik Berfokus Matematik Tambahan Matematik 65.25% 69% 71%

8. Sektor Matematik SPM Tambahan 73% (SPM 2018)
tahun 2022.
Pembelajaran Tambahan SPM Mat. (2019) 2. Majlis Pengiktirafan
T1-32.40% Kecemerlangan
2. Intervensi PBD T2-27.50% Mat Mat Mat Akademik JPN
T3-25.87% T1-47.91% T1-58.34% T1-63.48% Sabah (MEKAR)
2. Memperkasakan Matematik Ting.1-3 T2-51.83% T2-61.48% T2-66.36%
T3-52.47% T3-65.86% T3-70.41% 3. Tajaan
Amalan Analisis Data pembentangan
Mat. T dalam negeri,
dalam menjana 3. Pembudayaan kebangsaan dan
T4-71.57% antarabangsa
inisiatif Intervensi PLC Mat. T Mat. T Mat. T T5-73.00%
PBD Matematik (2019)
Ting.1-3 T4-29.15% T4-54.03% T4-67.10%
T5-34.21% T5-69.00% T5-71.00%

3. Menggalakkan
Pembudayaan
PLC

TARIKH : 18 FEBRUARI 2020
HARI : SELASA
TEMPAT : PAN BORNEO HOTEL,

PENGERUSI : KOTA KINABALU

PENGARAH
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH

13

RUMUSAN JKKN BIL.1/2020 PELAKSANA
JPN/PPD
BIL TINDAKAN
1 PERUTUSAN PENGERUSI

Semua pihak digesa untuk memberikan fokus kemenjadian murid
dalam akademik melalui:

- Meningkatkan kualiti pengajaran guru melalui PLC
- Meningkatkan pengurusan kurikulum yang berkualti dan

meningkatkan kepimpinan instruksional dalam kalangan
Pengetua/Guru Besar
- Meningkatkan bilangan A, peratus MTM dan mengurangkan
BMTM
- Bertekad agar tiada sekolah kosong peratus.

RUMUSAN JKKN BIL.1/2020

BIL TINDAKAN PELAKSANA
2 Fokus Sektor Pembelajaran JPN/PPD/Sekolah

10 fungsi Sektor Pembelajaran perlu diperkasa untuk
meningkatkan pencapaian akademik. Sebanyak 9 KPI Pengarah
perlu dicapai

80 % tanggungjawab PGB adalah mengurus kurikulum

Fokus
1. Prestasi Peperiksaan Awam
2. Pembudayaan Bahasa Inggeris di sekolah
3. Pencapaian Matematik UPSR & Matematik Tambahan SPM

15

RUMUSAN JKKN BIL.1/2020

BIL TINDAKAN PELAKSANA
3 Program Aspirasi Akademik Sekolah Prioriti Tahun 2020 JPN/PPD/Sekolah

Semua pihak perlu merealisasikan Sasaran KPI 0 peratus

Pelaksanaan Program melalui 3 Intervensi dijalankan iaitu
- Dailog prestasi
- Selia bantu
- Perkongsian amalan terbaik

- Pendekatan Makro dan Mikro dalam PdPc perlu dimantapkan
bagi mengelakkan defisit pembelajaran. Perkongsian PdPc oleh
SISC+ akan dibentangkan dalam mesyuarat JKKN akan datang.

16

RUMUSAN JKKN BIL.1/2020

BIL TINDAKAN PELAKSANA
4 Pembentangan PISA 2022 dan TIMSS 2023 JPN/PPD/Sekolah

Semua pihak digesa untuk mengatasi masalah yang dialami dalam
pelaksanaan PKL SR & PKL SM serta meningkatkan pencapaian
negeri Sabah. Guru perlu menyediakan calon yang memiliki
kemahiran berfikir dalam penyelesaian masalah.

Amalan membaca perlu dibudayakan agar kemahiran KBAT
diperolehi. Hadiah dalam bentuk buku boleh diberikan sebagai
galakan untuk membaca. Program NILAM dipantau dan pelaporan
dihantar ke PPD. Amalan 5 minit membaca dibudayakan setiap
hari di setiap peringat

Pembentangan amalan NILAM di sekolah dibentangkan pada
mesyuarat JKKN akan datang.

PPD Kuala Penyu & PPD Telupid akan membentangkan tentang
intervensi terhadap pencapaian akademik murid.

17

RUMUSAN JKKN BIL.1/2020

BIL TINDAKAN PELAKSANA
5 Perkongsian Lonjakan Tertinggi UPSR 2019 JPN/PPD/Sekolah

Kepimpinan sekolah perlu memahami dan menjiwai amanah
dalam melaksanakan PBD. Bimbingan dan kunjung bantu PPD dan
warganya amat membantu meningkatkan motivasi guru di
samping penghargaan yang berterusan.

Setiap warga pendidik perlu memberikan yang terbaik dalam
perkhidmatannya bukan sekadar untuk bersaing dengan orang
lain. Sekolah-sekolah yang menjadi penyumbang terbesar perlu
diberikan lebih perhatian.

Gaya Kepimpinan instruksional PPD merupakan salah satu elemen
penting dalam peningkatan pencapaian UPSR.

18

RUMUSAN JKKN BIL.1/2020

BIL TINDAKAN PELAKSANA
5 Pelaksanaan Pakej Matapelajaran KSSM Tingkatan 4 2020 JPN/PPD/Sekolah

Permohonan subjek baharu perlu dipohon ke JPN setahun lebih
awal. Tiada lagi penawaran atau peluasan bagi Matapelajaran
MPV dan kelas sedia ada tidak boleh ditutup. Sekolah perlu
mantapkan semua subjek dalam PT3 untuk melayakkan murid
memilih pakej mereka.

Peranan kaunselor untuk membimbing hala tuju pelajar melalui
ceramah kerjaya dan bimbingan berterusan.

19

RUMUSAN JKKN BIL.1/2020

BIL TINDAKAN PELAKSANA
6 Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah Edisi ke 2, 2019 JPN/PPD/Sekolah

Edisi terkini khususnya perubahan dan penambahbaikan yang
dinyatakan perlu dirujuk dalam pelaksanaan PBD.
Intervensi di tahun 4 perlu dilaksanakan sebagai persediaan UPSR
2022

7 Amalan Terbaik Pelaksanaan PBD JPN/PPD/Sekolah

Perkongsian amalan terbaik sangat bermanfaat untuk
dilaksanakan bagi meningkatkan kefahaman dan kualiti
pelaksanaan PBD.

8 Kajian Ketidakhadiran murid memberikan kesan negatif kepada JPN/PPD/Sekolah
pencapaian akademik.

Intervensi ketidakhadiran murid perlu dilaksanakan bagi
meningkatkan peratus kehadiran murid.

20

RUMUSAN JKKN BIL.1/2020

BIL TINDAKAN PELAKSANA
9 Pembentangan Aim For A JPN/PPD/Sekolah

Intervensi untuk meningkatkan kualiti keputusan murid UPSR
perlu dilaksanakan tanpa mengenepikan usaha untuk
meningkatkan peratus MTM bermula dari Tahap 1.

21

ASPIRASI SISTEM Kualiti dan Ekuiti

ASPIRASI MURID Pengetahuan

BIDANG PENGURUSAN Kurikulum

ISU STRATEGIK Peratus Mencapai Tahap Minima dalam UPSR

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan peratus mencapai tahap minima dalam UPSR

PELAN TAKTIKAL / TEMPOH / OUTPUT / OUTCOME / PELAN
BIL TINDAKAN/ BENEFIT KONTIGENSI
TANGGUNGJAWAB HARI / SASARAN
PROGRAM / PROJEK Perbincangan
“CO-MEN” KEKERAPAN professional dengan
guru Mata Pelajaran
Sesi Coaching And Sektor Pembelajaran Sepanjang Guru Peningkatan 100% Teras / e-coaching
01 Mentoring dengan guru tahun Matapelajaran penguasaan Skor 4 (Aplikasi Trello)
Teras dalam Standard 4
mata pelajaran teras SKPMg2

“HEADCOUNT NO. 1” Peningkatan Perbincangan

02 Mengaplikasikan Sektor Pembelajaran Guru Mata penguasaan Skor 4 100% professional dengan
Headcount sebagai guru MP Bahasa
data utama Pelajaran Teras dalam Standard 4

SKPMg2 Inggeris / e-coaching

“KONGSI-KONGSI Peningkatan Perbincangan
ILMU” Komuniti penguasaan Skor 4
Pembelajaran Guru mata dalam Standard 4 professional dengan
SKPMg2
03 Profesional (PLC) Sektor Pembelajaran Sekali setahun pelajaran teras 100 % guru MP Bahasa
untuk 21 buah Inggeris / e-coaching
Lesson Study / Sharing
sekolah

Session

ASPIRASI SISTEM Kualiti dan Ekuiti

ASPIRASI MURID Pengetahuan

BIDANG PENGURUSAN Kurikulum

ISU STRATEGIK Peratus Mencapai Tahap Minima dalam UPSR Meningkat

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan peratus murid mencapai tahap minima dalam UPSR

PELAN TAKTIKAL / TEMPOH / OUTPUT / OUTCOME / PELAN
BENEFIT KONTIGENSI
BIL TINDAKAN/ TANGGUNGJAWAB HARI / SASARAN

PROGRAM / PROJEK KEKERAPAN

Perbincangan

professional dengan

“PdPc KU MANTUL” Peningkatan guru MP Bahasa
Inggeris dan guru

Pemantauan PdPC bilik Sepanjang Guru mata penguasaan Skor 4 MP Matematik/ e-
04 darjah, dan bimbingan Sektor Pembelajaran tahun pelajaran teras dalam Standard 4 100% coaching
SKPMg2
berfokus untuk mata

pelajaran matematik

dan bahasa Inggeris

“TAK KENAL, MAKA TAK Peningkatan Perbincangan
LULUS” professional dengan
Analisis Item Soalan Dan Sepanjang Guru mata penguasaan Skor 4 guru MP teras / e-
05 Pelajar. Ia menjadi eviden Sektor Pembelajaran tahun pelajaran teras dalam Standard 4 coaching
(data driven) untuk SKPMg2 100%
Headcount.
(BM, BI, MT, SN)

ASPIRASI SISTEM Kualiti dan Ekuiti

ASPIRASI MURID Pengetahuan dan Kemahiran Berfikir

BIDANG PENGURUSAN Kurikulum

ISU STRATEGIK Peratus Mencapai Tahap Minima dalam UPSR Meningkat

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan peratus murid mencapai tahap minima dalam UPSR

BIL PELAN TAKTIKAL / TEMPOH / SASARAN OUTPUT / OUTCOME / PELAN
TINDAKAN/ TANGGUNGJAWAB HARI / BENEFIT KONTIGENSI
PROGRAM /
PROJEK KEKERAPAN Program Akademik
Berfokus mengikut
Peratus Penguasaan sekolah yang
mendapat
“YOU CAN DO IT” Tahap Minimum dalam pencapaian rendah
mata pelajaran teras dalam UPSR.

Bengkel Teknik Sektor Sekali Murid tahun 6 meningkat 100
06 menjawab Soalan Pembelajaran setahun %
untuk 21 buah
UPSR mata pelajaran
teras. sekolah Bil murid yang lulus

dalam mata pelajaran

teras meningkat.

ASPIRASI SISTEM Kualiti dan Ekuiti

ASPIRASI MURID Pengetahuan

BIDANG PENGURUSAN Kurikulum

ISU STRATEGIK Peratus Layak Mendapat Sijil (LMS) SPM belum mencapai 100%

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan peratus Layak Mendapat Sijil SPM

PELAN TAKTIKAL / TANGGUNGJAWAB TEMPOH / HARI SASARAN OUTPUT / OUTCOME / BENEFIT PELAN KONTIGENSI
BIL TINDAKAN/ PROGRAM / / KEKERAPAN
Perbincangan
PROJEK Profesional Pentadbir
Sekolah dengan Guru
“CO-MEN” Guru KB, KP Peratus mencapai Skor 4 Mata Pelajaran dan e-
Sepanjang tahun dan guru mata dalam SKPMg2 Standard Coaching.
01 Sesi Coaching dan Sektor Pembelajaran 4 (Pembelajaran & 100% Penyeliaan Kendiri
Mentoring Guru Mata pelajaran Pemudahcaraan) dan Perbincangan
Profesional Pentadbir
Pelajaran Sekolah dengan Guru
Mata Pelajaran / e-
“SMART MLT” Sektor Pembelajaran 2 kali setahun Penolong Kanan Peratus mencapai Skor 4 100% coaching
02 Program Kecemerlangan Kurikulum dalam SKPMg2 Standard Penyeliaan Kendiri
3.1.2 (Pengurusan Mata dan Perbincangan
Panitia Ketua Bidang Pelajaran) Profesional Pentadbir
Ketua Panitia Sekolah dengan Guru
Mata Pelajaran
Guru Penyeliaan Kendiri
Matapelajaran dan Perbincangan
Profesional Pentadbir
“HEADCOUNT NO. 1” Ketua Panitia Peratus mencapai Skor 4 Sekolah dengan Guru
Subjek BM dan dalam SKPMg2 Standard Mata Pelajaran
03 Mengaplikasikan Sektor Pembelajaran 4 kali setahun 3.1.4 (Pengurusan 100 %
Penggunaan Headcount Sejarah Penilaian Murid)

Sebagai Data Utama

“PdPc KU MANTUL” Peratus mencapai Skor 4
dalam SKPMg2 Standard
04 Pemantauan PdPC dalam Sektor Pembelajaran 2 kali setahun Guru mata 4 (Pembelajaran & 100 %
Bilik Darjah dan pelajaran Pemudahcaraan)

Bimbingan Berfokus

ASPIRASI SISTEM Kualiti dan Ekuiti

ASPIRASI MURID Pengetahuan

BIDANG PENGURUSAN Kurikulum

ISU STRATEGIK Peratus Layak Mendapat Sijil (LMS) SPM belum mencapai 100%

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan peratus Layak Mendapat Sijil SPM

PELAN TAKTIKAL / TANGGUNGJAWAB TEMPOH / HARI / SASARAN OUTPUT / OUTCOME / BENEFIT PELAN KONTIGENSI
BIL TINDAKAN/ PROGRAM / KEKERAPAN

PROJEK

“KONGSI-KONGSI ILMU” Ketua Bidang Peratus mencapai Skor 4 Penyeliaan Kendiri dan
Ketua Panitia dalam SKPMg2 Standard 4 Perbincangan
05 Komuniti Pembelajaran Sektor Pembelajaran 1 kali setahun (Pembelajaran & 100 % Profesional Pentadbir
Profesional (PLC) – Lesson Guru Mata Pemudahcaraan) Sekolah dengan Guru
Pelajaran Peratus mencapai Skor 4 Mata Pelajaran
Study / Sharing Session dalam SKPMg2 Standard
3.1.2 (Pengurusan Mata
Pelajaran)

“ZERO BM-SEJ”

Penempatan guru Sektor Pengurusan Pengisian guru berdasarkan Pengubahsuaian
06 berdasarkan opsyen Sekolah / Sektor penempatan guru
Pembelajaran Mengikut Guru Mata ABM perjawatan dan 100% (Tindakan SPS)
sekiranya ada bekalan guru keperluan Pelajaran keperluan opsyen
(Bahasa Melayu dan
Sejarah)

“AWESOME DP” Sektor Pembelajaran Sekali setahun Pengetua Peratus Penguasaan Tahap 100 % Pemantauan
Penolong Kanan Minimum dalam mata Pentaksiran dalam Bilik
07 Dialog Prestasi Berfokus pelajaran Bahasa Melayu & Darjah dan Bimbingan
(Pelaksanaan Intervensi) Ketua Bidang Sejarah Berfokus
SPM Ketua Panitia
Bil murid yang lulus dalam
Guru MP mata pelajaran Bahasa
Murid calon SPM Melayu & Sejarah

Peningkatan GPMP Bahasa
Melayu & Sejarah

ASPIRASI SISTEM Kualiti dan Ekuiti

ASPIRASI MURID Pengetahuan

BIDANG PENGURUSAN Kurikulum

ISU STRATEGIK Peratus Layak Mendapat Sijil (LMS) SPM belum mencapai 100%

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan peratus Layak Mendapat Sijil SPM

PELAN TAKTIKAL / TANGGUNGJAWAB TEMPOH / HARI / SASARAN OUTPUT / OUTCOME / BENEFIT PELAN KONTIGENSI
BIL TINDAKAN/ PROGRAM / KEKERAPAN

PROJEK

“TAK KENAL, MAKA TAK Sektor Pembelajaran 1 kali setahun Ketua Bidang Peratus mencapai Skor 4 100 % Penyeliaan Kendiri dan
LULUS” Ketua Panitia dalam SKPMg2 Standard 4 Perbincangan
Analisis Item Soalan Dan (Pembelajaran & Profesional Pentadbir
08 Pelajar. Ia menjadi eviden (data Guru Mata Pemudahcaraan) Sekolah dengan Guru
driven) untuk Headcount. Pelajaran Peratus mencapai Skor 4 Mata Pelajaran
(BM, BI, MT, SN) dalam SKPMg2 Standard
3.1.2 (Pengurusan Mata
Pelajaran)

ASPIRASI SISTEM Kualiti dan Ekuiti

ASPIRASI MURID Pengetahuan dan Kemahiran Berfikir

BIDANG PENGURUSAN Kurikulum

ISU STRATEGIK Peratus Layak Mendapat Sijil (LMS) SPM belum mencapai 100%

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Prestasi Murid dalam Subjek Bahasa Melayu dan Sejarah.
PELAN TAKTIKAL /
TANGGUNGJAWAB TEMPOH / HARI SASARAN OUTPUT / OUTCOME / BENEFIT PELAN KONTIGENSI
BIL TINDAKAN/ PROGRAM / / KEKERAPAN
PROJEK Peratus Penguasaan Program Akademik
Tahap Minimum dalam Berfokus mengikut
“MINSINGILO NO KOPIO” mata pelajaran Bahasa sekolah yang
(BELAJAR BETUL- Melayu & Sejarah mendapat pencapaian
BETUL) rendah dalam SPM
Sektor Pembelajaran Sekali setahun/ Calon SPM Bil murid yang lulus dalam 100 % (BM & Sejarah).
01 Program Akademik 2 hari mata pelajaran Bahasa
Berfokus SPM - Bengkel Melayu & Sejarah
Teknik Menjawab Soalan meningkat.
untuk Subjek Bahasa
Melayu & Sejarah. Peningkatan GPMP
Bahasa Melayu & Sejarah

ASPIRASI SISTEM Kualiti dan Ekuiti

ASPIRASI MURID Pengetahuan

BIDANG PENGURUSAN Kurikulum

ISU STRATEGIK Peratus Penguasaan Tahap minima dalam Bahasa Inggeris Tahap 1

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan peratus murid mencapai tahap minima dalam Bahasa Inggeris Tahap 1
PELAN TAKTIKAL /
TANGGUNGJAWAB TEMPOH / HARI SASARAN OUTPUT / OUTCOME / BENEFIT PELAN KONTIGENSI
BIL TINDAKAN/ PROGRAM / / KEKERAPAN
PROJEK

“CO-MEN” Perbincangan
professional dengan
01 Sesi Coaching And Sektor Pembelajaran 2 kali setahun Guru MP Bahasa Peningkatan penguasaan 100% guru MP Bahasa
Mentoring Inggeris Skor 4 dalam Standard 4 Inggeris / e-coaching
SKPMg2

“KONGSI-KONGSI KITA” Sektor Pembelajaran Sekali setahun Guru MP Bahasa Peningkatan penguasaan 100% Perbincangan
Inggeris Skor 4 dalam Standard 4 professional dengan
Komuniti Pembelajaran SKPMg2 guru MP Bahasa
02 Profesional (PLC) / Sharing Inggeris / e-coaching

Session

“PdPc KU MANTUL” Peningkatan penguasaan Perbincangan
professional dengan
03 Pemantauan PdPC dalam Sektor Pembelajaran Sekali Setahun Guru MP Bahasa Skor 4 dalam Standard 4 100 % guru MP Bahasa
bilik darjah dan bimbingan Inggeris / e-coaching
berfokus Inggeris SKPMg2

40% - 50% UPSR/SPM KUMPULAN BIMBINGAN SEKOLAH BERFOKUS
20% - 39% UPSR/SPM SEKTOR PEMBELAJARAN, PPD BELURAN
0% - 19% UPSR/SPM TAHUN 2020

BIL. KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 KUMPULAN 3
(NAMA SEKOLAH) (NAMA SEKOLAH) (NAMA SEKOLAH)

1. SK MALALIN SK ABUAN SK PINANGKAU

2. SK KABULUH SK SUNGAI SUNGAI SK TETABUAN

3. SK LDG SABAPALM SK KENIOGAN SK TANJUNG NIPIS

4. SK NANGOH SK GOLONG SK PAMOL

5. SK SEMAWANG SK KOLAPIS SK BINSULUNG

6. SK TERUSAN SUGUT SK BAWANG SK LINGKABAU

7. SK SIMPANGAN SK SUALOK SK PEKAN

8. SMK TERUSAN SUGUT SMK BELURAN SMK PAMOL

9. SMK BELURAN II SMK BALABAN JAYA SMK SIMPANGAN

NAMA PEGAWAI NAMA PEGAWAI NAMA PEGAWAI

1. NURBAYA HJ BAHARUDIN (K) ABIDIN BIN UTONG (K) RUSMAWATI BINTI HUSSIN

2. ROSALIND PAUL CHOI KOK YAN BERRY T MARCOS

3. NANCY NG JAMRY BIN SARUNAH DSARJAMAN AMALI ABD. AZIP

4. HJ ISMAIL HJ SALLEH JOHN NAIM VERA ARIATI SILALAHI

5. IMELDA RICHARD RAJI MORIS BIN TAKI

Sekian Dan Terima Kasih


Click to View FlipBook Version