The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by twz0935758798, 2019-11-27 22:21:46

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 1

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 1

ค่มู ือการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์

จดั ทาโดย
สุทตั ตา คมกลา้

คานา

รายงานฉบับนีเ้ ปน็ ส่วนหนึง่ ของ วิชาคอมพวิ เตอร์ ภาคเรยี นที่2ประจาปี
การศกึ ษา 2562
โดย นาเสนอเร่ืองประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ ใชใ้ นการเรยี นการสอนของวิ
ชคอมพิวเตอร์และการบารุงรักษาและการใชป้ ระโยชน์ในคร้งั ตอ่ ๆไป
ทางผู้จดั ทาหวงั เปน็ อยา่ งยง่ิ ว่ารายงานฉบบั นีจ้ ะเป็นประโยขนต์ อ่ ท่าน
ผูอ้ ่านทีมคี วามสนใจและตอ้ งการศึกษาคน้ ควา้ ตลอดจนเปน็ การเพิ่มพนู
ความรเู้ ร่ืองดังกลา่ วได้ไมม่ ากกน็ อ้ ย

ผู้จัดทา
นางสาว สุทัตตา คมกลา้

สารบญั หนา้
1-2
เรื่อง 3-7
เครือ่ งมือท่ใี ช้ในการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์ 7-15
อปุ กรณ์ท่ใี ชใ้ นการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์ 16
ขัน้ ตอนการประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์ 17
บรรณานกุ รมหรืออา้ งอิง
ประวัติผจู้ ดั ทา

เคร่อื งมอื ที่ใช้ในการประกอบเคร่ืองคอมพวิ เตอร์

Monitor หรือ จอภาพ ใชแ้ สดงผลการทางาน
ตา่ งๆ ของเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ ปัจจบุ ันมีให้เลือกหลายแบบ เชน่ แบบ CRT ซงึ่
เป็นแบบท่ีใชห้ ลอดภาพ หรอื จะเปน็ แบบ LCD ซ่งึ มีหน้าจอแบบราบ ขนาดจอ
บาง นา้ หนักเบา ทนั สมยั

Keyboard หรือ แป้นพมิ พ์ ใช้สาหรบั ปอ้ นขอั มูลหรือ
คาสั่งต่า’เขา้ เครื่องคอมพวิ เตอร์

Mouse หรือ เม้าส์ ใชส้ าหรบั ควบคุม cursor บน
หนา้ จอเพอื่ จดั การคาสง่ั การทางานตา่ งๆ บนหนา้ จอ

Speaker หรือ ลาโพง ใช้สาหรบั แสดงขอ้ มลู ทอ่ี ยู่ใน
รูปแบบของเสยี ง เช่น เสยี งเพลง เป็นตน้

Case โดยทวั่ ไปจะมี Power Supply อยูภ่ ายในด้วย
ทาหน้าที่ บรรจอุ ุปกรณ์ต่างๆและจา่ ยพลงั งานใหก้ บั ระบบ

Floppy Disk Drive ทาหนา้ ทใ่ี นการอ่านและ
เขียนข้อมูลลงแผ่นดสิ เกตต์

Optical Drive มหี ลายชนิดซง่ึ แต่ละชนิดก็มี
ความสามารถแตกตา่ งกนั ไป

อปุ กรณ์ท่ใี ชใ้ นการประกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์

จากภาพเลยท่ตี อ้ งมี คือ
-เมนบอรด์ (แผงวงจรใหญๆ่ มสี ลอ็ ตส้มๆเหลืองๆ)พร้อมฝาหลังเคส ฝาหลงั วา
งอย่ตุ รงหลงั พัดลมCPU
-CPU(ชิพสีเงินๆ ใกล้พัดลม)
-พัดลมระบายความร้อนCPU(จะมาพร้อมCPU)
-แรม แผงเขยี วๆวางติดกนั 2 อัน ในท่ีนเี้ ป็น512*2 บัส533
-ซดี ีรอมไดร์ฟ หรอื ดีวีดไี รทเ์ ตอร์ไดร์ฟ (ขวามอื หนา้ กากสดี า ตวั เทาๆ)
-ฮารด์ ดิกส์ไดรฟ์ (วางอยุบ่ นดวี ีดไี รท์เตอร์ไดร์ฟ)

-สายสัญญาณ SATA ตามจานวนฮารด์ ดกิ ส์ ในทนี่ ี้ มี2เส้น เพราะHDDและ
DVD-RW drive ใช้สายSATAครบั แต่ถ้าHDDหรือ ไดร์ฟDVDเป็นสายแบบ IDE
ก็ตอ้ งสายแบบIDEนะครบั (ยกเวน้ ใช้ตัวแปลงSATA>>IDE)
-นอ็ ตสกรู น็อตทองท่ใี ชย้ ึดรองเมนบอรด์ แผ่นแหวนรองนอ็ ตสีแดงๆ น็อตน้ี จะ
ได้มาเยอะพอสมควร โดยจะได้มาจากเคส
-อีกอย่าง นอกภาพ คือ เคส-เพาเวอร์ซัพพลาย เคสบางตัวจะแถมเพาเวอร์ซพั
พลายเราสามารถใช้ได้เลย แตถ่ ้าใครต้องการใส่อปุ กรณ์ต่อพวกเขา้ ไปอีกเช่น
HDD การด์ จอ อนื่ ๆ แนะนาให้เปลย่ี นเพาเวอร์ซพั พลายเปน็ ของแท้ราคาจะ
อยปุ่ ระมาณ 1500-2000 บาทจะมีคุณภาพดกี วา่

ตอ่ มา มาดเู คร่ืองมือทีใ่ ช้กันบา้ ง จากภาพเลย
-ไขควงหวั แฉก คือ อนั ด้ามแดงครบั (ต้องม!ี )

-ไขควงแบน คอื อนั ด้ามเขยี ว (มกี ็ได้!)

-ชดุ ไขควงเล็ก 5 ตัว (ไม/่ ไม่มีก็ได)้

-คมี ปากจง้ิ จก อันสสี ้มๆ (ต้องมี)

-คีมตดั อนั สนี ้าเงนิ (ไมจ่ าเป็น แตถ่ า้ มีการใชเ้ ข็มขดั รัดสายจะดีกวา่ กรรไกร-คตั
เตอรต์ ัด)

-เขม็ ขัดรดั สาย ห่อขาวๆ ไม่จาเปน็ ตอ้ งซอ้ื มาเยอะขนาดนค้ี รบั หาซอื้ จากรา้ นอิ
เลก็ ได้ท่ัวไป เคา้ มแี บ่งขาย

-ซิลิโคน อนั นแ้ี บบธรรมดา หรือจะใช้แบบดๆี กจ็ ะแพงขน้ึ เช่นMX-1 Arctic
silver ใช้แบบธรรมดาก็ok แลว้ ครับ

-บัตรเตมิ เงนิ (พลาสติก)บัตรพลาสตกิ ทเ่ี ตมิ เงินเกมสอ์ อนไลน์ หรอื โทรศพั ท์ก็ได้
หรือพวกบัตรเครดิตท่ีใชไ้ มไ่ ด้แลว้ เอามาปาดซิลิโคนให้บางเป็นหนา้ เดียวกัน!

-คตั เตอร์(ไมไ่ ด้มีความจาเปน็ เหมาะกบั ใชเ้ วลาตัดกรีดห่ออปุ กรณ์คอมท่ีเราแกะ
กลอ่ งมา)

ขน้ั ตอนการประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์

การประกอบเครอ่ื งคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ปัจจุบนั ไม่ใช่เร่อื งยากอีกต่อไปซ่ึง
เราสามารถหัดประกอบด้วยตนเองได้ โดยมีขน้ั ตอน ดังนี้

1 ขั้นแรกใหเ้ ตรยี มอปุ กรณ์ทีจ่ าเป็นสาหรับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
เช่น ไขควงสี่แฉก กล่องสาหรับใส่นอ็ ต คมู่ ือเมนบอรด์ คีมปากจิง้ จก

2 เร่มิ จากการตดิ ต้ังซีพียกู ่อน โดยง้างขาลอ็ คของซอ็ กเกต็ ข้นึ มาจากนน้ั นาซพี ยี ู
มาใสล่ งไปในซอ็ กเก็ตโดยให้วางตาแหนง่ ขาที่ 1 ของซีพยี แู ละซ็อกเกต็ ใหต้ รงกัน
โดยสังเกตวา่ ทข่ี าที่ 1 ของซพี ยี ูจะทาเครอื่ งหมายเปน็ จุดเล็กไวท้ ่มี มุ ด้านบนของ
ซีพียู

3. เม่อื วางซีพยี ตู รงล็อคกับซอ็ กเก็ตแลว้ จากนนั้ ใหก้ ดขาลอ็ กลงไปเหมอื นเดิม
แลว้ นาซิลโิ คนมาทาตรงบริเวณคอร์ (แกน) ของซพี ยี ู และไมค่ วรทาซิลิโคนให้
หนา หากเหน็ ว่าหนาเกินไปใหใ้ ชก้ ระดาษหรือแผ่นพลาสตกิ มาปาดออกเสยี บ้าง

4 ตดิ ต้ังฮที ซิงคแ์ ละพัดลมลงไปบนคอรข์ องซีพยี ู ติดลอ็ กใหเ้ รียบร้อยใน
ขัน้ ตอนนี้มีจุดท่ตี ้องระวังอยู่ 2 จดุ คือ การตดิ ตัง้ ฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้อง
แนบสนิทกบั คอร์ของซพี ยี ู อยา่ พยายามกดแรงไป บางทคี อรข์ องซพี ียูอาจ
บนิ่ ได้ ส่วนขาสปริงทย่ี ึดพดั ลมบางทมี ันแขง็ เกินไป บางคนใช้ไขควงพยาม
ยามกดขาสปรงิ ให้เข้าล็อก ซ่ึงอาจทาให้พลาดไปขูดเอาลายปริน้ บน
เมนบอรด์ ขาดทาใหเ้ มนบอร์ดอาจเสียหายได้

5เสยี บสายไฟของพัดลมเข้ากับข้ัว CPU FAN โดยดูจากคูม่ อื เมนบอร์ด

6เสยี บสายไฟของพดั ลมเขา้ กบั ข้ัว CPU FAN โดยดูจากคู่มอื เมนบอรด์

นาแรมมาเสยี บเข้ากบั ซอ็ กเก็ตแรมโดยใหต้ รงกับร่องของซ็อกเก็ต
จากนน้ั จึงกดลงไปจนดา้ นลอ็ กท้งั 2 ด้านดีดขึน้ มา (บางเมนบอรด์ ตัวล็
อกทงั้ สองดา้ นอาจไมจ่ าเปน็ ตอ้ งดดี ขน้ึ มาก็ไดใ้ ห้ดูวา่ เข้าล็อกกนั ก็พอ)

1. ขันแทน่ รองน็อตเข้ากับเคส

2. นาเมนบอร์ดทไี่ ด้ติดต้งั ซีพยี ูและแรมวางลงไปบนเคส จากนน้ั ขนั น็อ
ตยดึ เมนบอรด์ เขา้ กับตวั เคสใหค้ รบทกุ ตัว

9. เสยี บการ์ดแสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสรจ็ แล้วขนั น็อตยึดติดกบั เคส

10 เสียบการ์ดเสยี งลงไปในสล็อต PCI เสร็จแลว้ ขันน็อตยดึ ตดิ กับเคส
11 เสยี บการด์ เสียงลงไปในสลอ็ ต PCI เสร็จแล้วขนั น็อตยดึ ตดิ กบั เคส
12 เสียบสายเพาเวอรซ์ พั พลายเขา้ กบั ขว้ั ต่อบนเมนบอรด์ โดยควรเสยี บให้
ปลัก๊ ของสายเพาเวอร์ซัพพลายตรงล็อกกบั ขั้วต่อบนเมนบอรด์

13 สอดไดรฟซ์ ีดีรอมเข้ากับช่องว่างหนา้ เคส แล้วขนั น็อตยดึ กบั ตวั เคสให้แนน่

14 เสยี บสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ซีดรี อมโดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกับขาที่ 1หรือด้านที่
ติดกับขว้ั สายไฟ จากน้ันจึงเสยี บสายไฟและสายสัญญาณเสยี งเขา้ ไปด้วย

15 เสยี บสาย IDE อกี ด้านเข้ากบั ข้ัวต่อ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบ
สแี ดงตรงกับขาท่ี 1 ของขั้วต่อด

16 สอดฮารด์ ดิสกเ์ ขา้ กบั ช่องตดิ ตั้ง แล้วขันนอ็ ตยดึ กับตวั เคสใหแ้ นน่

17 เสยี บสาย IDE เขา้ กบั ฮารด์ ดิสกโ์ ดยให้แถบสีแดงตรงกบั ขาท่ี 1 หรือด้านท่ี
ติดกับขั้วสายไฟ จากนัน้ จึงเสยี บสายไฟเขา้ ไปด้วย

18 เสยี บสาย IDE อีกด้านเขา้ กบั ขัว้ ตอ่ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบสี
แดงตรงกับขาที่ 1 ของขว้ั ตอ่ ด้วย

19 สอดไดรฟฟ์ ล็อบป้ีดสิ ก์เข้าไปในชอ่ งตดิ ต้ัง แลว้ ขันนอ็ ตยึดกบั ตวั เคสใหแ้ น่
เสยี บสายไฟเขา้ กบั ขัว้ ตอ่ สายไฟของฟล็อบปี้ดสิ ก์ ใหส้ งั เกตสายไฟของฟล็อบปี้
ดิสก์จะมหี ัวขนาดเลก็ กว่าสายไฟของซีดรี อมและฮารด์ ดิสก์

20. เสยี บสายแพขนาด 34 เสน้ (เสน้ เล็กกว่าสายแพของฮารด์ ดิสก์และซีดีรอม)
ให้ดา้ นทมี่ ีการไขว้สายเขา้ กบั ขวั้ ตอ่ ไดรฟฟ์ ลอ็ บปี้ดสิ ก์ โดยแถบสแี ดงของสายแพ
ต้องตรงกบั ขาที่ 1 ของขัว้ ตอ่ ดว้ ย หากใสผ่ ดิ ด้านไฟของไดรฟฟ์ ล็อบป้ดี สิ ก์จะติด
ตลอด วธิ ีแกไ้ ขคอื ใหห้ ันสายแพกลบั ด้านเพราะไดรฟฟ์ ล็อบปดี้ สิ กบ์ างย่ีห้ออาจ
ตอ้ งใส่สลับดา้ นกัน

21. เสียบสายแพอีกด้านเข้ากบั ขวั้ ตอ่ ฟล็อบปี้ดิสกบ์ นเมนบอร์ด โดยให้สายสี
แดงตรงกับขาที่ 1 หรื

22. เสยี บสายสญั ญาณต่างๆ จากเคส เชน่ สวิตช์เปิดปิดเคร่ือง ไฟบอกสถานะ
เปิดเคร่ือง ไฟบอกสถานะฮารด์ ดิสก ปมุ่ Reset ลาโพง ลงบนเมนบอร์ดควรดู
คู่มือเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสยี บขั้วให้ถูกหากผิดขว้ั คอมพวิ เตอรจ์ ะไม่
ติดหรือมไี ฟคา้ งตลอดเวลา วิธีแกไ้ ขคือใหเ้ ราลองสลบั ขวั้ และเปดิ เครอื่ งข้นึ มา
ใหม่

23. เมือ่ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลองสารวจดูวา่ มีนอ็ ตหรอื อปุ กรณอ์ ่ืนๆตกค้าง
อยบู่ นเมนบอรด์ หรือไม่ เพราะอาจทาใหเ้ กิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกดิ ความ
เสียหายต่อเมนบอรด์ และอุปกรณ์ตา่ งๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากน้คี วร
ตรวจสอบการติดตัง้ ท้ังหมดวา่ เรียบร้อยดแี ลว้ เช่น การด์ ต่างๆ หรือ
สายสญั ญาณเสยี บแน่นหนาดีหรอื ยัง โดยเฉพาะฮที ซิงคแ์ ละพัดลมตอ้ งแนบสนทิ
กับซพี ียู พร้อมทั้งลอ็ กตดิ ก

บรรณานุกรมหรืออา้ งองิ

ทมี่ า: http://www.bpic.ac.th/computer/pest13.html

ประวัติผจู้ ัดทา

ชอื่ นางสาว สุทัตตา คมกลา้

รหสั นักศึกษา 6122040030 ชัน้ ปวช 2 สาขา คอมพวิ เตอรธ์ รุ กจิ


Click to View FlipBook Version