The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nisakorn455, 2021-10-22 03:40:48

รูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์

รูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์

โครงการอบรมทางไกล (Online)
เร่อื ง การจดั การขยะในครัวเรอื น โดยใชห้ ลกั 5R

จัดทาโดย

นายพสั สน คะสีทอง สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตติยา วิ่งเดช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวนสิ ากร ทัศพงษ์ สาขาวชิ าวทิ ยาศาสตร์

นางสาวชอ่ ผกา สุทธอิ าจ สาขาวชิ าวทิ ยาศาสตร์

นักศกึ ษาฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรยี นอนบุ าลวานรนิวาส(ราษฎรบ์ ารงุ )
อาเภอวานรนวิ าส จงั หวดั สกลนคร

สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาสกลนคร เขต 3กิตตกิ รรมประกาศ

โครงการอบรมทางไกล (Online) เร่ือง การจัดการขยะในครัวเรือน โดยใช้หลัก 5R ฉบับนี้
สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ท่านผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ กลุ่มงานบริหาร
วชิ าการ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎรบ์ ารุง) ครพู ี่เล้ียง และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎรบ์ ารุง) ทุกท่าน ท่คี อยใหค้ าแนะนาโครงการ

สุดท้ายน้ี คณะผู้จัดทาขอน้อมราลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณา
อบรมส่ังสอน รวมท้ังบุคคลในครอบครวั ทกุ คน และเพ่ือน ๆ ทอ่ี ยเู่ บือ้ งหลังความสาเรจ็ ในครั้งนี้

คณะผู้จัดทาคานา

รายงานสรุปผลโครงการอบรมทางไกล (Online) 5R สร้างนิสัย ลดปริมาณขยะ โรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง) อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประจาปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนท่ี 1 โดยนกั ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี ครู สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทาขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน
ดา้ นการจดั การขยะในครวั เรือน โดยใช้หลกั 5R ของนักเรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 6
โรงเรยี นอนุบาลวานรนวิ าส(ราษฎร์บารงุ ) เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถจดั การขยะในครวั เรือน
และท่ีสาธารณะได้ถกู ตอ้ ง รวมไปถึงใหน้ กั เรยี นตระหนักถึงผลกระทบของขยะท่มี ีต่อสิง่ แวดล้อม

ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานสรุปผลโครงการ 5R สร้างนิสัย ลดปริมาณขยะ จะเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ได้มีแนวทางในการจัดโครงการกิจกรรม
เพอ่ื พฒั นาผ้เู รียนให้มีคณุ ภาพตอ่ ไป

คณะผ้จู ดั ทา

สารบญั ค

เรื่อง หน้า

กิตตกิ รรมประกาศ ข
คานา ค
สารบญั 1
4
บทที่ 1 บทนา 8
บทท่ี 2 เอกสารที่เก่ยี วข้อง 11
บทที่ 3 วธิ กี ารดาเนินโครงการ 13
บทท่ี 4 ผลการดาเนินงาน
บทท่ี 5 สรุป อภิปราย และขอ้ เสนอแนะ 16
ภาคผนวก 23
ภาคผนวก ก บันทกึ ข้อความข้ออนุมตั ิโครงการ 30
ภาคผนวก ข เครอื่ งมือการประเมินโครงการ 40
ภาคผนวก ค ภาพกจิ กรรมการทาโครงการ
ภาคผนวก ง รายช่อื นักเรียนท่ีเขา้ ร่วมโครงการ

1

บทท่ี 1
บทนา

1. หลกั การและเหตุผล
ในปัจจุบันจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี ทาให้มีการผลิตสินค้า

อปุ โภคบรโิ ภคออกมาจานวนมาก เพ่อื ตอบสนองความตอ้ งการของผู้บริโภคที่เพ่ิมมากข้นึ ซ่ึงทาใหเ้ กิด
โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมาย ซ่ึงในกรณีกรรมวิธีในการผลิตสินค้าน้ัน
ทาให้เกิดวัสดุเหลือใช้จานวนมากจึงเป็นเหตุผลให้ขยะมีปริมาณมากขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น รวมไปถึง
เศษวสั ดเุ หลอื ใช้ภายในครวั เรือนทเ่ี กดิ ขนึ้ ภายหลงั จากการบริโภคสินคา้ ตา่ ง ๆ จากการจัดเกบ็ และ
กาจัดท่ีไมถ่ ูกตอ้ ง ไม่มีประสทิ ธภิ าพ จึงเกดิ ขยะมูลฝอยตกค้าง ทาใหเ้ ป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของ เช้ือโรค
และก่อให้เกดิ มลพษิ ปนเปื้อนต่อส่ิงแวดล้อมทงั้ ทางดนิ น้าและอากาศ โดยจะสง่ ผลกระทบ ต่อสุขภาพ
และอนามยั ของนักเรยี น

คณะผู้จัดทาจึงคิดจัดทาโครงการอบรมทางไกล (Online) เร่ือง การจัดการขยะในครัวเรือน
โดยใช้หลัก 5R เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในด้านการจัดการขยะในครัวเรือน โดยใช้หลัก 5R
เพ่ือให้นักเรียนสามารถจัดการขยะในครัวเรือน และที่สาธารณะได้ถูกต้อง รวมไปถึงให้นักเรียน
ตระหนกั ถึงผลกระทบของขยะท่ีมตี อ่ ส่งิ แวดลอ้ ม

2. วตั ถุประสงคข์ องโครงการ
2.1 เพอ่ื สรา้ งองค์ความรูใ้ นการจัดการขยะในครวั เรอื น โดยใช้หลกั 5R
2.2 เพือ่ ให้นักเรยี นสามารถจดั การขยะในครวั เรอื นและท่สี าธารณะได้ถกู ต้อง
2.3 เพ่อื ใหน้ ักเรียนตระหนกั ถึงผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

3. กล่มุ เป้าหมาย
3.1 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6

จานวน 80 คน

2

4. เป้าหมายโครงการ
4.1 เชิงคุณภาพ
1. นกั เรยี นมีจติ สานึก และมคี วามรู้ในการคัดแยกขยะแตล่ ะประเภทได้ถูกต้อง

2. นกั เรยี นมีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ทีด่ ีงามและคา่ นยิ มท่พี งึ ประสงค์

4.2 เชิงปรมิ าณ
1. นกั เรียน โรงเรยี นอนบุ าลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง) ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 6

จานวน 80 คน
4.3 ตวั ชีว้ ดั ความสาเรจ็
1. นักเรียนมีความรู้ มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดารงชีวิต

ในสงั คมอย่างสงบสุข

5. กจิ กรรมและวิธีการดาเนินการ

ท่ี กจิ กรรม ระยะเวลาดาเนนิ การ สถานที่ดาเนนิ การ
1-9 กันยายน 2564 ห้องวิทยาศาสตร์
1 ข้นั เตรียมการ (P) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส
- ประชุมวางแผน 16-22 กนั ยายน 2564 (ราษฎร์บารงุ )
23 กนั ยายน 2564
ขน้ั ดาเนนิ การ (D) 27-28 กนั ยายน 2564 โรงเรยี นอนบุ าลวานรนิวาส
(ราษฎรบ์ ารุง)
2 - เสนอขออนุมตั ิจัดทาโครงการ
- ประชมุ เตรียมการ โรงเรยี นอนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎรบ์ ารุง)
- ดาเนนิ งานตามโครงการ
โรงเรยี นอนบุ าลวานรนิวาส
3 ขน้ั ประเมนิ ผล (C) (ราษฎร์บารุง)
- ตดิ ตามและประเมินผลโครงการ

ขนั้ ปรบั ปรงุ และพฒั นา (A)

4 - รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามโครงการ

เพอ่ื พฒั นาปรบั ปรงุ ในครงั้ ต่อไป

3

6. ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนนิ โครงการ
วันที่ 22 กนั ยายน พ.ศ. 2564 ณ หอ้ งวิทยาศาสตร์ โรงเรยี นอนุบาลวานรนวิ าส

(ราษฎรบ์ ารุง) อาเภอวานรนวิ าส จังหวัดสกลนคร

7. ผลทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั
7.1 นักเรยี นมคี วามรใู้ นการจัดการขยะในครวั เรือน โดยใชห้ ลกั 5R
7.2 นกั เรียนสามารถจดั การขยะในครัวเรอื นและที่สาธารณะได้ถูกต้อง
7.3 นกั เรยี นตระหนักถงึ ผลกระทบของขยะทมี่ ีต่อสงิ่ แวดล้อม

4

บทท่ี 2
เอกสารทเ่ี ก่ียวข้อง

ขยะมูลฝอย เป็นตัวการของปัญหามลพิษของส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน เกิดจากการละเลย
การคัดแยกขยะในชีวิตประจาวันของเรา เป็นห่วงโซ่หน่ึงท่ีนาพาให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
ร่างกาย และชีวิตโดยรวมแย่ลง ผลกระทบจากขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกคัดแยกขยะ ส่งผลเป็นวงกว้าง
ทั้งผลกระทบต่อดิน น้า อากาศ สุขภาพของคนในพื้นท่ีน้ัน และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก
ทั้งภาวะโลกร้อน สัตว์ และพืชทยอยสูญพันธุ์ การคัดแยกขยะเป็นประโยชน์และถือเป็นหัวใจหลัก
ในการลดปริมาณขยะ เพราะการคัดแยกขยะ ทาให้ขยะถูกส่งตอ่ ไปในกระบวนการที่ถกู ต้องได้ง่ายข้ึน
เช่น นาไปเผา นาไปรีไซเคิล นาไปย่อยสลาย ฯลฯ แต่ถ้าหากเราไม่คัดแยกขยะ จะทาให้ขยะ
แยกออกจากกันยาก กลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม การคัดแยกขยะทาได้
งา่ ย ๆ โดยเริ่มต้นทีก่ ารรู้จกั ประเภทของขยะกันก่อน

โดยรายงานผลการดาเนนิ โครงการอบรมทางไกล (Online) เร่ือง การจดั การขยะในครัวเรอื น
โดยใช้หลัก 5R ของโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง) อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เพื่อความสมบูรณ์ในการจัดทาโครงการให้เป็นไปตามทฤษฎี จึงได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
เพ่อื เป็นแนวทาง ในการดาเนินกจิ กรรมตามรายละเอยี ดดังตอ่ ไปน้ี

1. ความรู้เกยี่ วกับขยะและการจดั การขยะ
1.1 ความหมายของขยะ
1.2 ประเภทของขยะ
1.3 การคัดแยกขยะ
1.4 หลกั 5R
1.5 ประเภทของถงั ขยะ
1.6 ผลกระทบของขยะต่อส่งิ แวดล้อม

2. ผลการดาเนินโครงการ
2.1 ดา้ นปัจจัย
2.2 ดา้ นผลการดาเนินงาน

3. ความสาเรจ็ ของการดาเนินงาน
3.1 เปรยี บเทียบกับวัตถุประสงค์
3.2 เปรยี บเทยี บกบั เปา้ หมาย

5

1. ความร้เู ก่ียวกบั ขยะและการจดั การขยะ
1.1 ความหมายของขยะ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับ พ.ศ. 2525 กล่าวว่า มูล ฝอย หมายถึง เศษ

ส่งิ ของทีท่ ้งิ แล้ว หยากเยื่อ ขยะ หมายถึง หยากเย่อื มูลฝอย
ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 ใหค้ าจากัดความของ

คาว่า ของเสีย หมายความวา่ ขยะมลู ฝอย สิ่งปฏิกูล นา้ เสยี อากาศเสีย มลสารหรือวตั ถุอนั ตรายอน่ื ใด
ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกาเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือส่ิงตกค้างจากสิ่งเหล่าน้ัน
ที่อยู่ในสภาพของแข็งของเหลวหรือก๊าซในทางวิชาการจะใช้คาว่า ขยะมูลฝอย ซึ่งหมายถึง บรรดา
ส่ิงของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแข็ง จะเน่าเป่ือยหรือไม่ก็ตาม รวมตลอดถึง เถ้า
ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่นละออง และเศษวัตถุที่ทิ้งแล้วจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ต่าง ๆ รวมถึง
สถานที่สาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้น อุจจาระ และปัสสาวะของมนุษย์ ซ่ึงเป็น
ส่ิงปฏิกูล วิธีจัดเก็บและกาจัดแตกต่างไปจากวิธีการจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบัน วิทยาการก้าวหน้า
ประชากรเพ่มิ อย่างรวดเร็ว อัตราการใช้ทด่ี ินเพม่ิ ขึ้นเพื่อผลิตเคร่ืองอุปโภค บริโภค อาหาร ท่ีอยู่อาศัย
เป็นเหตใุ ห้เศษสิง่ เหลือใชม้ ปี รมิ าณมากข้นึ ก่อให้เกดิ ปญั หาของขยะมลู ฝอย

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้คาจากัดความ มูล ฝอย หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ีเรา
ไม่ต้องการ ท่ีเป็นของแข็งหรืออ่อน มีความชื้น ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก
ภาชนะกล่องใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงวัตถุอื่น ส่ิงใดที่เก็บกวาดได้จากถนน
ตลาด ทเ่ี ลย้ี งสตั ว์หรอื ทอี่ นื่

1.2 ประเภทของขยะ
การคัดแยกขยะตามประเภทด้วยถังขยะแยกสี การคัดแยกขยะแต่ละประเภทควรใส่ไว้ใน

ถุงเดียวกัน อาจจะเป็นถุงดาหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่และมัดปากถุงให้สนิท ก่อนนาไปท้ิงท่ีถังขยะ
แยกสสี าธารณะท่แี บ่งประเภทของขยะนนั้ ๆ ไวแ้ ล้ว ได้แก่

1. ขยะทั่วไป ถังขยะสาธารณะสาหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีน้าเงิน” ขยะทั่วไปเป็นขยะ
จาพวกเศษกระดาษ ซองพลาสติก เปลือกลูกอม หรือของจาพวกท่ีไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ท่ีไม่
คุ้มค่ากับการนาไปรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะถูกนาไปกาจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ การเผา
ด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น

2. ขยะเปียก/ขยะมูลฝอย ถังขยะสาธารณะสาหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีเขียว” ขยะ
เปียกเป็นขยะย่อยสลายง่ายที่อยู่ในรูปแบบของเศษอาหารที่กินเหลือ วัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่าย ผลไม้
ใบไม้ กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เม่ือท้ิงไว้ไม่นานจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ขยะเหล่านี้อาจสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์อ่นื ได้ เชน่ การนาไปทาปุ๋ยอนิ ทรีย์ เป็นตน้

6

3. ขยะรีไซเคิล ถังขยะสาธารณะสาหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีเหลือง” ขยะรีไซเคิล
มักเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ท่ีสามารถนาไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว
กระป๋อง ขวดน้า เศษพลาสติก ท่ีสามารถนาไปหลอมเพ่ือแปรรูปสาหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
ขยะประเภทนี้จะมีมูลค่าสามารถเก็บไว้ขายให้กับคนท่ีรับซื้อของเก่า เนื่องจากสามารถนาไปสร้าง
ประโยชนต์ ่อได้

4. ขยะอันตราย ถังขยะสาธารณะสาหรับขยะประเภทน้ีจะเป็น “สีแดง” ขยะอันตราย
ท่ีอาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ แบตเตอร่ี ถ่ายไฟฉาย อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์ท่ีเส่ือมสภาพ ควรถูกแยกออกจากขยะท่ัวไป เน่ืองจากขยะเหล่านี้จะมีสารประกอบ
ทางเคมอี นั ตรายหลายอยา่ งทตี่ ้องถูกกาจัดอย่างถูกวิธี

1.3 การคดั แยกขยะ

หลังจากท่ีเราทิ้งขยะลงไปในถังแล้ว เรากลับไม่รู้เลยว่าขยะเหล่านั้นอาจจะไปส่งผลกระทบ

ต่อผู้อื่น รวมถึงระบบนิเวศได้ง่าย ๆ เพราะขยะหลากหลายรูปแบบจะไปกองทับถมกันโดยท่ีไม่ได้ถูก

แยกประเภทตั้งแต่แรก ส่ิงท่ีปะปนอยู่ในกองขยะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแหล่งเชื้อโรค และแบคทีเรีย

ขนาดใหญ่ที่สามารถแพร่เช้ือให้กับผู้ที่สัมผัสกับขยะเหล่านี้โดยตรงได้ นอกจากนขี้ ยะมูลฝอยเป็นขยะ

ท่ีไม่สามารถนากลับมาใช้งานได้อีก ซึ่งนอกจากจะเป็นของจาพวก พลาสติกท่ีรีไซเคิลไม่ได้ เศษวัสดุ

เหลอื ใช้ เศษอาหาร ยังมีของจาพวกขยะอนั ตรายท่ีถูกทง้ิ ปะปนไปกบั ขยะอื่น ๆ เช่น ซาก

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอร่ี ท่ีสามารถปล่อยสารเคมีไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม

ไดอ้ ย่างง่ายดาย การสร้างขยะเริ่มต้นท่ีตวั ของเราเอง จึงเป็นสาเหตวุ ่าทาไมเราถึงควรคัดแยกขยะตาม

ประเภทก่อนนาไปทิ้งท่ีถังขยะสาธารณะ นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสานึกท่ีดีต่อสาธารณะแล้ว ยัง

ช่วยในเร่อื งของการปอ้ งกนั ปัญหา กองขยะท่จี ะไปทาลายสง่ิ แวดลอ้ มและสิ่งมีชีวติ อืน่ ๆ

1.4 หลัก 5R
5R เป็นหลักการทเ่ี กดิ ขน้ึ จากคา 5 คา ดงั นี้
1. Reduce : คือ การลดการใช้ ลดการบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จาเป็นลง เช่น ปิดไฟทุกคร้ัง

เม่ือไม่ใช้ ถอดปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกครั้งท่ีไม่ใช้งาน หรือถ้าไปไหนไม่ไกล จะเดินไปเองก็ได้ เป็นต้น
ด้วยวิธีน้ีเราจะสามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไวใ้ ช้ได้นานมากขึ้น ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์
ส่งิ แวดลอ้ มให้อยู่ยง่ั ยืนข้นึ

2. Refuse : คือ การปฏิเสธ หรือไม่ใชข้ องที่คิดว่าเปน็ การทาลายทรัพยากร และสร้างมลพิษ
ให้เกิดข้นึ กบั สง่ิ แวดลอ้ ม

7

3. Reuse : คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยการนาสิ่งของเคร่ืองใช้มาใช้ซ้า เช่น
การใสช่ ุดเดิมๆ ทย่ี ังมีคณุ ภาพดีอยู่ การนาของไปบริจาคแทนทจี่ ะนาไปท้ิง หรอื การใช้กระดาษใหห้ มด
ทั้งหน้าหลัง หลักการน้ีจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. Recycle : คือ การนาทรัพยากรท่ีใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรีไซเคิล เช่น
นาเอาเศษกระดาษ กลับมาทาเป็นกล่องกระดาษ เอาฝากระป๋องน้าอัดลมมาทาเป็นขาเทียม เป็นต้น
วิธนี ้จี ะลดปรมิ าณขยะท่จี ะเพิ่มขนึ้ ใหล้ ดนอ้ ยลงอย่างเหน็ ไดช้ ัดท่สี ุด

5. Repair : คือ การซ่อมแซมส่ิงต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากข้ึน แทนที่จะ
นาไปท้ิงไปในทันที เช่น เสื้อขาด ก็นาไปเย็บ คอมพิวเตอร์พัง กน็ าไปซอ่ ม เป็นตน้

1.5 ประเภทของถังขยะ
สีของถังขยะนั้นถูกแบ่งออกเป็นสีตามการใช้งานแต่ละประเภท แบ่งได้เป็น 4 สี และถังขยะ

แตล่ ะสี มคี วามหมาย ดงั น้ี
1. ถังขยะสีเขียว รองรับขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น

ผกั ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
2. ถังขยะสีเหลือง รองรับขยะท่ีสามารถนามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ

พลาสติก โลหะ
3. ถังขยะสีฟ้า รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เปน็ พิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติก

ห่อลูกอม ซองบะหม่ีสาเร็จรปู ถุงพลาสตกิ โฟม และฟอล์ยทเ่ี ปื้อนอาหาร
4. ถังขยะสีแดง หรือ ถังขยะสีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะท่ีมีอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง
ภาชนะบรรจสุ ารอันตรายตา่ ง ๆ

1.6 ผลกระทบของขยะต่อสิง่ แวดล้อม
ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์หลายประการ

ดงั ต่อไปน้ี คือ
1. เป็นแหลง่ เพาะพนั ธขุ์ องแมลง และพาหะของโรค
เน่ืองจากเชื้อจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสท่ีจะขยายพันธ์ุเพิ่มจานวนมาก

ยิ่งข้ึนได้ เพราะขยะมูลฝอยมีท้ังความชื้นและสารอินทรีย์ท่ีจุลินทรีย์ใช้เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรีย์
สารท่ีทิ้งค้างไว้ จะเกิดการเน่าเปื่อยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลงวัน นอกจากน้ันพวกขยะที่
ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะเป็นท่ีอยู่อาศัยของหนู โดยหนูจะเข้ามาทารังขยายพันธุ์ เพราะมีท้ังอาหารและ

8

ท่ีหลบซ่อน ดังน้ันขยะท่ีขาดการเก็บรวบรวม และการกาจัด จึงทาให้เกดิ เป็นแหล่งเพาะพนั ธ์ุที่สาคัญ
ของเชอ้ื โรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึง่ เปน็ หาหะนาโรคมาสคู่ น

2. เปน็ บ่อเกิดของโรค
เนื่องจากการเก็บรวบรวมและการกาจัดขยะมูลฝอยไม่ดี หรือปล่อยปละละเลยทาให้มี
ขยะมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชน จะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ เช้ือไทฟอยด์
เชื้อโรคเอดส์ ฯลฯ เป็นแหล่งกาเนิดและอาหารของสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นพาหะนาโรคมาสู่คน
เชน่ แมลงวนั แมลงสาบ และหนู เปน็ ต้น

3. ก่อให้เกดิ ความราคาญ
ขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมได้ไม่หมดก็จะเกิดเป็นกล่ินรบกวน กระจายอยู่ท่ัวไปในชุมชน
นอกจากนัน้ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเก็บรวบรวมการขนถา่ ย และการกาจดั ขยะก็ยงั คงเป็นเหตุราคาญ
ที่มกั จะไดร้ บั การรอ้ งเรยี นจากประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ อกี ทัง้ อดุ จาดตาน่าขยะแขยง

4. กอ่ ใหเ้ กดิ มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดมลพิษของน้า มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ
เน่ืองจากขยะส่วนท่ีขาดการเก็บรวบรวม หรือไม่นามากาจัดให้ถูกวิธี ปล่อยทิ้งค้างไว้ในพ้ืนท่ีของ
ชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะนาความสกปรก เช้ือโรค สารพิษจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้า ทาให้
แหลง่ นา้ เกิดเนา่ เสยี ได้ และนอกจากนข้ี ยะมูลฝอยยังส่งผลกระทบตอ่ คุณภาพดิน ซึ่งจะมีมากหรอื น้อย
ข้ึนอยู่กับคุณลักษณะของขยะมูลฝอย ถ้าขยะมีซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซากถ่านไฟฉาย
ซากแบตเตอร่ีมาก ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม ตะก่ัว ในดินมาก ซ่ึงจะส่ง
ผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยเม่ือมีการย่อยสลาย จะทาให้เกิดสภาพ
ความเป็นกรดในดิน และเมื่อฝนตกมาชะกองขยะมูลฝอยจะ ทาให้น้าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหล
ปนเปื้อนดินบริเวณรอบ ๆ ทาให้เกิดมลพิษของดินได้ การปนเป้ือนของดิน ยังเกิดจากการนามูลฝอย
ไปฝังกลบ หรือการยักยอกนาไปท้ิงทาให้ของเสียอันตรายปนเป้ือนในดิน ถ้ามีการเผาขยะมูลฝอย
กลางแจ้งทาให้เกิดควันมีสารพิษทาให้คณุ ภาพของอากาศเสีย ส่วนมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอย
นั้น อาจเกิดข้ึนได้ทั้งจากมลสารที่มีอยู่ในขยะและพวกแก๊สหรือไอระเหย ท่ีสาคัญก็คือ กลิ่นเหม็นที่
เกิดจากการเนา่ เปอื่ ย และสลายตวั ของอินทรยี ์สารเป็นส่วนใหญ่

9

5. ทาใหเ้ กดิ การเส่ียงตอ่ สุขภาพ
ขยะมูลฝอยท่ีทิ้งและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงขยะมูลฝอย
พวกของเสียอันตราย ถ้าขาดการจัดการท่ีเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีแมลงวันเป็นพาหะ หรือได้รับ
สารพิษท่มี ากบั ของเสียอนั ตราย

6. เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกจิ
ขยะมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ย่อมต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการเพ่ือให้ได้
ประสทิ ธิภาพ นอกจากน้ีผลกระทบจากขยะมูลฝอยไมว่ า่ จะเป็นน้าเสีย อากาศเสีย ดินปนเป้ือนเหล่าน้ี
ย่อมสง่ ผลกระทบตอ่ เศรษฐกจิ ของประเทศ

7. ทาใหข้ าดความสงา่ งาม
การเก็บขนและกาจัดท่ีดีจะช่วยให้ชุมชนเกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อันส่อแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นหากเก็บขนไม่ดี ไม่หมด กาจัดไม่ดี
ย่อมก่อให้เกิดความไม่น่าดู ขาดความสวยงาม บ้านเมืองสกปรก และความไม่เป็นระเบียบ
สง่ ผลกระทบต่ออตุ สาหกรรมการทอ่ งเที่ยว

2. ผลการดาเนินโครงการ
2.1 ดา้ นปัจจยั
2.1.1 ระยะเวลาดาเนินการ
(/) ตรงตามท่กี าหนดในแผน ( ) เร็วกวา่ ท่ีกาหนดในแผน ( ) ช้ากว่าท่ีกาหนด
2.1.2 สถานท่ีในดาเนินการมคี วามเหมาะสม
(/) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย
2.1.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดาเนินการจริง
(/) เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม เพราะ……………………………………………………………………………..
2.1.4 จานวนเคร่อื งมือและอปุ กรณท์ ีใ่ ช้ในการดาเนนิ การ
(/) มเี พยี งพอ
( ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ/์ เคร่ืองมอื ที่ขาด คือ…………………………………
2.1.5 จานวนของบุคลากรหรอื ผดู้ าเนนิ งาน
(/) ดมี าก ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง

10

2.1.6 การใชจ้ า่ ยงบประมาณ
( ) มากกว่างบประมาณที่กาหนดไว้ในแผน
( ) พอดกี ับงบประมาณท่กี าหนดไว้ในแผน
(/) น้อยกว่างบประมาณทกี่ าหนดไว้ในแผน

2.2 ด้านผลการดาเนินงาน
2.2.1 ผลสัมฤทธิข์ องงาน/โครงการ เปรียบเทยี บกับวัตถปุ ระสงค์ที่กาหนดไว้
(/) สมั ฤทธผ์ิ ลตามวัตถุประสงคท์ กุ ขอ้
( ) สมั ฤทธิ์ผลตามวตั ถปุ ระสงค์บางข้อ
( ) ไม่ได้ผลตามวตั ถุประสงค์ เพราะ…………………………………………………
2.2.2 ผลการดาเนนิ การ เปรียบเทยี บกับเป้าหมายด้านปริมาณ
(/) สงู กวา่ เปา้ หมาย ( ) เทา่ กบั เป้าหมาย ( ) ต่ากว่าเป้าหมาย

3. ความสาเร็จของการดาเนินงาน
3.1 เปรยี บเทยี บกับวัตถปุ ระสงค์
( ) ผลการดาเนนิ งานเป็นไปตามวัตถปุ ระสงค์ (รอ้ ยละ 100)
( ) ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวตั ถุประสงค์ (ร้อยละ 80 – 99)
(/) ผลการดาเนนิ งานเปน็ ไปตามวตั ถุประสงค์ (รอ้ ยละ 60 – 79)
( ) ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวตั ถุประสงค์ (ต่ากว่ารอ้ ยละ 60)
3.2 เปรยี บเทยี บกบั เปา้ หมาย
(/) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
( ) รอ้ ยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย
( ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย
( ) ต่ากวา่ รอ้ ยละ 60 ของเปา้ หมาย

8

บทที่ 3
วธิ กี ารดาเนนิ โครงการ

ในการจดั โครงการอบรมทางไกล (Online) เร่ือง การจัดการขยะในครวั เรือน โดยใชห้ ลัก 5R
มขี ั้นตอนการดาเนนิ งาน ดังต่อไปน้ี

1. วิธกี ารดาเนินงาน
2. ข้ันตอนการทาโครงการ
3. ขอบเขตของโครงการ
4. สถติ ทิ ใี่ ชใ้ นการวิเคราะหข์ ้อมลู

1. กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินการ ระยะเวลาดาเนนิ การ สถานท่ดี าเนนิ การ
ที่ กิจกรรม 1-9 กนั ยายน 2564 หอ้ งวทิ ยาศาสตร์
โรงเรยี นอนบุ าลวานรนวิ าส
1 ขั้นเตรียมการ (P) 16-22 กันยายน 2564 (ราษฎร์บารงุ )
- ประชุมวางแผน 23 กันยายน 2564
27-28 กนั ยายน 2564 โรงเรยี นอนุบาลวานรนิวาส
ข้ันดาเนินการ (D) (ราษฎรบ์ ารุง)

2 - เสนอขออนุมัตจิ ัดทาโครงการ โรงเรียนอนุบาลวานรนวิ าส
- ประชุมเตรียมการ (ราษฎร์บารงุ )

- ดาเนินงานตามโครงการ โรงเรียนอนบุ าลวานรนิวาส
(ราษฎรบ์ ารงุ )
3 ขั้นประเมินผล (C)
- ติดตามและประเมนิ ผลโครงการ

ขั้นปรับปรงุ และพฒั นา (A)

4 - รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามโครงการ

เพอื่ พฒั นาปรบั ปรุงในคร้ังต่อไป

2. ข้นั ตอนการทาโครงการ

ขัน้ เตรียม
1. เขยี นโครงการ และเสนอโครงการ เพ่อื รอการอนมุ ัติโครงการ
2. จัดประชมุ วางแผนการดาเนนิ งานโครงการ

9

ข้ันดาเนินการ
1. จัดเตรียมหัวข้อต่าง ๆ ในการคัดแยกขยะ และความรอบรู้ทั่วไปเก่ียวกับการคัดแยกขยะ
ในการสร้างเกมการตอบคาถามเร่อื งการคัดแยกขยะ
2. มอบความรูเ้ กี่ยวกับขา่ วสารการแยกขยะโดยทวั่ ไปให้กบั นักเรียน
3. จัดทาเกมการตอบคาถามเร่ืองการคัดแยกขยะตามรูปแบบที่วางไว้ และพร้อมกับมอบ
ของรางวัล
ข้นั ตรวจสอบและประเมินผล
1. นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ โดยนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที ่ี 6 จานวน 80 คน
2. นาแบบสอบถามความพงึ พอใจมาวเิ คราะห์ โดยใช้สถิติ
3. นเิ ทศ ตดิ ตาม ประเมนิ ผล และปรบั ปรุงโครงการ
4. สรุปผลโครงการ

3. ขอบเขตของโครงการ

3.1 ขอบเขตประชากร
นกั เรียนโรงเรยี นอนบุ าลวานรนวิ าส(ราษฎรบ์ ารงุ ) อาเภอวานรนวิ าส

จังหวัดสกลนคร ระดบั ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 6 จานวน 80 คน
3.2 สถานท่ดี าเนินการ
ห้องพยาบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง) อาเภอวานรนิวาส

จงั หวัดสกลนคร
3.3 ระยะเวลา
วนั พธุ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
3.4 งบประมาณ
500 บาท

10

4. สถิติทใ่ี ชใ้ นการวเิ คราะห์ข้อมูล
ผูป้ ระเมินไดน้ าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวเิ คราะห์ข้อมูลโดยใช้คา่ เฉล่ยี ( X ) โดย

กาหนดค่าคะแนนจากแบบสอบถาม เป็น 5 ระดบั คือ
ระดบั 5 หมายถงึ มากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถงึ มาก
ระดับ 3 หมายถงึ ปานกลาง
ระดบั 2 หมายถงึ นอ้ ย
ระดบั 1 หมายถึง นอ้ ยที่สดุ

1) คา่ เฉลี่ย (Mean)

X = x

N

เม่อื X แทน คา่ เฉลย่ี
X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลมุ่
n แทน จานวนของคะแนนในกลุ่ม

การอ่านคา่ เฉล่ีย
ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 อยู่ในระดับ มากทส่ี ุด
คา่ เฉลี่ย 3.51 – 4.50 อยู่ในระดบั มาก
ค่าเฉลย่ี 2.51 – 3.50 อยใู่ นระดบั ปานกลาง
คา่ เฉล่ีย 1.51 – 2.50 อยู่ในระดบั นอ้ ย
ค่าเฉลย่ี 1.00 – 1.50 อยู่ในระดบั น้อยทส่ี ดุ

2) คา่ ความเบยี่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

S. D. = √N ∑ x2−(∑ x)2
N(N−1)

เม่อื X แทน คะแนนคา่ เฉลย่ี
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จานวนขอ้ มู

11

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน

ผลการการดาเนินการจัดโครงการอบรมทางไกล (Online) เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน
โดยใช้หลัก 5R ในวันพุธ ท่ี 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น ณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บารุง) อาเภอวานรนวิ าส จงั หวัดสกลนคร ดังน้ี

1. ลาดบั ขั้นในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ตารางแสดงความพงึ พอใจทเ่ี กีย่ วขอ้ งกับโครงการ

ลาดับ รายการ S.D. ผลการประเมนิ

ดา้ นวิทยากร มาก
ปานกลาง
1 ความชดั เจนในการอธิบายเน้ือหา 3.75 0.77
มาก
2 การใชเ้ วลาในการอธิบายได้เหมาะสม 3.45 0.76 มาก
มาก
3 ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ใี ช้ 3.80 0.72
มาก
4 ความนา่ สนใจของการนาเสนอเน้อื หา 3.55 0.87 มาก

5 การเรียบเรียงเนื้อหาทเี่ ข้าใจง่าย 3.64 0.84 มาก

ด้านความร้ทู ไี่ ด้รบั มาก
มาก
6 เข้าใจเนอ้ื หาทีว่ ทิ ยากรอธบิ าย 3.54 0.69 มาก

7 มคี วามรู้เพ่ิมมากขนึ้ 3.54 0.74

8 สามารถจดั การขยะในครวั เรอื นและที่สาธารณะ 3.77 0.66
ได้ถูกต้อง

9 ตระหนักถึงผลกระทบของขยะทมี่ ตี ่อสงิ่ แวดล้อม 3.61 0.85

10 สามารถนาไปตอ่ ยอดความรู้และศึกษาเพ่ิมเตมิ ได้ 3.63 0.82

สรปุ ภาพรวมของการประเมิน 3.63 0.77

จากตาราง แสดงว่าความพอใจในดา้ นปจั จัยทเ่ี กยี่ วขอ้ งกบั โครงการอบรมทางไกล (Online) เร่ือง การ
จัดการขยะในครัวเรือน โดยใช้หลัก 5R ภาพรวมของการประเมิน มีค่าเฉล่ีย 3.63 อยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินในด้านวิทยากรมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.80 อยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ ความชดั เจนในการอธิบายเนื้อหา มคี ่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก การเรียบเรียงเน้ือหาท่ีเข้าใจ
ง่าย มีค่าเฉล่ีย 3.64 อยู่ในระดับมาก ความน่าสนใจของการนาเสนอเน้ือหา มีค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในระดับมาก
การใช้เวลาในการอธิบายได้เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.45 อยู่ในระดับปานกลาง ผลการประเมินในด้านความรู้ท่ี

12

ได้รับมากที่สุดคือ สามารถจัดการขยะในครัวเรือนและที่สาธารณะได้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 3.77 อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ สามารถนาไปต่อยอดความรู้และศึกษาเพิ่มเติมได้ มีค่าเฉล่ีย 3.63 อยู่ในระดับมาก ตระหนักถึง
ผลกระทบของขยะท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.61 อยู่ในระดับมาก เข้าใจเน้ือหาท่ีวิทยากรอธิบาย มี
คา่ เฉลย่ี 3.54 อยใู่ นระดับมาก มีความรเู้ พิ่มมากขน้ึ มคี ่าเฉลย่ี 3.61 อยใู่ นระดบั มาก

13

บทที่ 5
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

1. วตั ถุประสงค์ของการประเมนิ โครงการ
1.1 เพือ่ สร้างองคค์ วามรูใ้ นการจัดการขยะในครัวเรอื น โดยใชห้ ลกั 5R
1.2 เพอ่ื ให้นักเรยี นสามารถจัดการขยะในครัวเรอื นและทส่ี าธารณะได้ถูกต้อง
1.3 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถงึ ผลกระทบของขยะท่มี ตี ่อสงิ่ แวดล้อม

2. ขอบเขตประชากร
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง) อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระดับช้ัน

ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 จานวน 80 คน

3. สรุปผลการประเมนิ โครงการ
ผลการประเมินโครงการอบรมทางไกล (Online) เรือ่ ง การจดั การขยะในครวั เรือน โดยใชห้ ลัก 5R

ด้านขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจานวนทั้งสิน้ 80 คน ของจานวนท้งั หมดที่เข้ารว่ มโครงการ
จากตาราง แสดงความพอใจในด้านปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับโครงการอบรมทางไกล (Online) เร่ือง การ

จัดการขยะในครัวเรือน โดยใช้หลัก 5R ภาพรวมของการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 3.63 อยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินในด้านวิทยากรมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.80 อยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ ความชดั เจนในการอธิบายเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก การเรียบเรียงเน้ือหาท่ีเขา้ ใจ
ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมาก ความน่าสนใจของการนาเสนอเนื้อหา มีค่าเฉล่ีย 3.55 อยู่ในระดับมาก
การใช้เวลาในการอธิบายได้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.45 อยู่ในระดับปานกลาง ผลการประเมินในด้านความรู้
ท่ีได้รบั มากที่สดุ คือ สามารถจัดการขยะในครัวเรือนและที่สาธารณะไดถ้ ูกต้อง มีค่าเฉล่ีย 3.77 อยู่ในระดบั มาก
รองลงมาคือ สามารถนาไปต่อยอดความรู้และศึกษาเพ่ิมเติมได้ มีค่าเฉล่ีย 3.63 อยู่ในระดับมาก ตระหนักถึง
ผลกระทบของขยะท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม มีค่าเฉล่ีย 3.61 อยู่ในระดับมาก เข้าใจเนื้อหาที่วิทยากรอธิบาย
มคี า่ เฉล่ีย 3.54 อยู่ในระดับมาก มีความรู้เพม่ิ มากข้นึ มคี ่าเฉล่ยี 3.61 อยูใ่ นระดับมาก

จากข้อมูลผลการประเมินโครงการอบรมทางไกล (Online) เร่ือง การจัดการขยะในครัวเรือน โดยใช้
หลัก 5R ดาเนินตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินมีความเช่ือม่ันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกาหนด คือ ตามเกณฑ์การประเมินความสาเร็จ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน นักเรียนให้ความร่วมมือในการร่วมทากิจกรรมตอบคาถาม และพบว่าจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมโครงการอบรมทางไกล (Online) เรื่อง

14

การจัดการขยะในครัวเรือน โดยใช้หลัก 5R โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 อยู่ในระดับมาก ผ่านค่าเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ตามเกณฑก์ ารประเมินความสาเรจ็ ของโครงการ

4. อภิปรายผลการประเมินผล
การประเมินโครงการอบรมทางไกล (Online) เร่ือง การจัดการขยะในครัวเรือน โดยใช้หลัก 5R

ดาเนินตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินมีความเชื่อม่ันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกาหนด คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง)
ความน่าสนใจของการนาเสนอเนื้อหา อยู่ในระดับมาก สามารถจัดการขยะในครัวเรือนและท่ีสาธารณะได้
ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ตระหนักถึงผลกระทบของขยะที่มีต่อส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับมาก จากข้อมลู สามารถ
สรุปได้ว่านักเรียนสามารถนาความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปจัดการเกี่ยวกับขยะท่ีบ้านของนักเรียนได้ และ
นักเรยี นยงั ตระหนกั ถงึ ผลกระทบท่ีจะเกดิ ข้นึ จากขยะ

5. ข้อเสนอแนะ
1. ผู้จดั อบรมควรหากิจกรรมหรอื เน้อื หาทีเ่ หมาะสมกบั วยั ของผ้เู ข้ารว่ มโครงการ
2. ควรจัดกิจกรรมนี้เพอ่ื ตอ่ ยอดในปีตอ่ ไป โดยใหม้ ีความหลากหลายทางกิจกรรมใหม้ ากขึ้น
3. ควรมกี ารเตรยี มการใหม้ ีความพรอ้ มสาหรบั การจัดอบรม เชน่ อุปกรณส์ าหรับการจดั อบรม สถานท่ี

15

ภาคผนวก

16

ภาคผนวก ก
บนั ทึกขอ้ ความขอ้ อนมุ ัติโครงการ

17

18

19

20

21

22

23

ภาคผนวก ข
เครือ่ งมอื การประเมนิ โครงการ

24

25

26

แบบทดสอบ

27

28

29

30

ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมการทาโครงการ

31

ภาพที่ 1 ภาพป้ายโครงการอบรมออนไลน์ (ONLINE)
การคัดแยกขยะในครัวเรอื น โดยใชห้ ลกั 5R

ภาพท่ี 2 ภาพตัวอยา่ งสอ่ื การนาเสนอ เรอ่ื ง การคัดแยกขยะ

32

ภาพท่ี 3 ภาพการอบรมออนไลน์ การคัดแยกขยะ โดยวิทยากรทงั้ 4 คน

33

ภาพท่ี 4 ภาพการอบรมออนไลน์ การคดั แยกขยะ

34

ภาพท่ี 5 ภาพการอบรมออนไลน์ การคดั แยกขยะ

35

ภาพท่ี 6 ภาพการอบรมออนไลน์ การคดั แยกขยะ

36

ภาพท่ี 7 ภาพการอบรมออนไลน์ การคดั แยกขยะ

37

ภาพท่ี 8 ภาพกจิ กรรมการเลน่ เกมส์ออนไลนใ์ น application wordwall
เรื่อง การคัดแยกขยะ

ภาพที่ 9 พานกั เรยี นชมวิดีโอ เรื่อง ผลกระทบของขยะท่ีมตี ่อสิ่งแวดล้อม

38

ภาพท่ี 10 ภาพบรรยากาศการถา่ ยรปู รวมของวิทยากรและนักเรยี น

39

ภาพที่ 11 ภาพบรรยากาศการเตรียมงานอบรมออนไลน์

40

ภาคผนวก ง
รายชื่อนกั เรยี นทเี่ ขา้ รว่ มโครงการ

41

42


Click to View FlipBook Version