The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อุปสรา สิทธิพงษ์, 2021-03-23 11:10:14

e-book2

e-book2

แบบทดสอบกอ นเรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ี่ 1 เรยี นรวู ทิ ยาศาสตร

คำชแี้ จง เลือกคำตอบท่ถี ูกตองท่ีสุดเพยี งคำตอบเดียว
1. ขอ ใดเปน ขน้ั ตอนระบุปญ หาของวธิ กี ารทางวทิ ยาศาสตร

ก มนี ตั้งสมมตุ ฐิ านวา ไกชอบกนิ ขาวเปลอื กมากที่สดุ
ข มนี ตั้งขอสงสยั วา ไกชอบกนิ อาหารชนิดใดมากทส่ี ดุ
ค มีนพบวา ไกช อบกนิ หนอนมากทสี่ ดุ เพราะทุกวนั หนอนมีปรมิ าณเหลือนอยที่สดุ
ง มีนวางแผนและดำเนินการทดลอง โดยเลี้ยงไกด ว ยอาหาร 3 ชนิด ไดแก ขาวเปลอื ก กะหลำ่ ปลี และหนอน

เปนเวลา 5 วนั สงั เกตปรมิ าณของอาหารแตละชนดิ ทีเ่ หลือในแตละวนั
2. ขอ ใดไมใชข น้ั ตอนวธิ กี ารทางวทิ ยาศาสตร

ก สรปุ ผล
ข สืบคนขอ มูล
ค รวบรวมขอมูล
ง วเิ คราะหข อ มูล
3. ขอ ใดคอื ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตรข น้ั พน้ื ฐาน
ก การวดั
ข การสำรวจ
ค การตงั้ สมมุติฐาน
ง การสรา งแบบจำลอง
4. ขอ ใดไมใชท ักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตรข นั้ บรู ณาการ
ก การทดลอง
ข การกำหนดและควบคุมตวั แปร
ค การตีความหมายขอมลู และการลงขอ สรปุ
ง การหาความสัมพันธร ะหวา งสเปซกับสเปซและสเปซกบั เวลา
5. การกระทำของใครไมไดใ ชท ักษะการสรา งแบบจำลองเพอ่ื อธบิ ายส่งิ ตา ง ๆ
ก เจนวาดแผนผังของโรงเรยี น
ข น่มิ วาดรปู แสดงการเกดิ วฏั จักรนำ้
ค กอ ยเขยี นปา ยบอกทางไปหองประชุม
ง แกวจดั สวนถาดแสดงระบบนิเวศทะเลทราย

6. “อายนำเครื่องช่ังแบบคานมาชงั่ หามวลของผลไม” จากคำกลา วขา งตน อายใชท ักษะกระบวนการทาง
วทิ ยาศาสตรใ ด
ก การวัด
ข การพยากรณ
ค การใชจ ำนวน
ง การลงความคิดเห็นขอมูล

7. กายสงั เกตการหลอมเหลวของน้ำแขง็ โดยนำนำ้ แขง็ ใสล งในบีกเกอร จากนน้ั วางทง้ิ ไว 30 นาที พบวา นำ้ แข็ง
หลอมเหลวกลายเปน นำ้ จนหมด ดงั รปู

30 นาที

กายใชทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตรใ ดในการสงั เกตการหลอมเหลวของน้ำแขง็
1 การวดั
2 การสงั เกต
3 การพยากรณ
4 การหาความสัมพันธร ะหวา งสเปซกับสเปซและสเปซกบั เวลา
ก 1 และ 2
ข 1 และ 3
ค 2 และ 3
ง 2 และ 4
8. ขอ ใดคอื คุณลักษณะทางจติ วทิ ยาศาสตร
ก การสังเกต
ข การลงความคิดเหน็ ขอมลู
ค การจัดกระทำและส่ือความหมายขอมลู
ง การทำงานรว มกบั ผอู ่ืนไดอยา งสรา งสรรค
9. การกระทำใดเปน ลักษณะนสิ ยั ของผทู ีม่ จี ติ วทิ ยาศาสตร
ก กายสง งานชา กวา ที่ครูกำหนด
ข ตาลทำการทดลองโดยไมไดว างแผนลวงหนา
ค ฝนอธบิ ายผลการทดลองของตนเองใหเ พือ่ นฟง
ง ฟาแกไขคา มวลของผลไมทช่ี ั่งไดใหตรงกับเพื่อน

10. ตน เปน คนชา งสงั เกตและชอบสบื คน ขอ มลู หาความรใู หม ๆ อยเู สมอ แสดงวา ตนเปน ผทู ม่ี คี ณุ ลกั ษณะทาง
จติ วิทยาศาสตรต ามขอ ใด
ก ความมงุ มั่น
ข ความรอบคอบ
ค ความสนใจใฝร ู
ง ความรบั ผิดชอบ

แบบทดสอบหลงั เรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ี่ 1 เรยี นรวู ทิ ยาศาสตร

คำชแ้ี จง เลอื กคำตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคำตอบเดยี ว
1. “น้ำตาลตงั้ ขอสงสยั วา นำ้ มีผลตอ การเจริญเติบโตของพชื หรือไม” จากคำกลา วขา งตน เปน ขน้ั ตอนใดของ

วธิ กี ารทางวทิ ยาศาสตร
ก สรปุ ผล
ข ระบปุ ญ หา
ค ต้งั สมมตุ ิฐาน
ง รวบรวมขอ มลู
2. ขอ ความใดกลา วถูกตอ งเกยี่ วกับขน้ั ตอนของวธิ กี ารทางวทิ ยาศาสตร
ก การระบุปญหาเปน การคาดคะเนคำตอบของคำถามทตี่ องการศึกษาไวลว งหนา
ข การต้งั สมมตุ ฐิ านเปน การตัง้ คำถามหรอื ขอสงสยั เกีย่ วกบั เรื่องทต่ี องการหาคำตอบ
ค การสรปุ ผลเปน การนำผลทไี่ ดจากการวเิ คราะหข อมูลมาเปรียบเทียบกับสมมตุ ฐิ านทีต่ ัง้ ไว
ง การวิเคราะหขอ มูลเปนการลงมอื ปฏบิ ตั เิ พอื่ ตรวจสอบวา คำตอบท่ีคาดคะเนไวถูกตองหรือไม
3. ขอ ใดไมใชท กั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตรข ัน้ พนื้ ฐาน
ก การสงั เกต
ข การทดลอง
ค การพยากรณ
ง การจำแนกประเภท
4. ขอ ใดคอื ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตรข นั้ บรู ณาการ
ก การตง้ั สมมตุ ฐิ าน
ข การลงความคิดเห็นขอมลู
ค การจดั กระทำและส่อื ความหมายขอมลู
ง การหาความสมั พนั ธร ะหวา งสเปซกบั สเปซและสเปซกบั เวลา
5. “โบวปน ดินนำ้ มันแสดงโครงสรา งของโลก” จากคำกลา วขา งตน โบวใ ชท กั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตรใ ด
ก การสรางแบบจำลอง
ข การลงความคิดเหน็ ขอมลู
ค การตีความหมายและการลงขอสรปุ
ง การจัดกระทำและส่ือความหมายขอมลู

6. ใครใชท กั ษะการวดั ไมถ ูกตอง

ก ปลานำสายวัดมาใชว ัดความยาวรอบเอว
ข จนี นำไมบรรทัดมาใชว ดั ความยาวของดินสอ
ค นิดนำเทอรมอมิเตอรว ดั ไขม าใชว ดั อณุ หภูมิของน้ำรอน
ง กอ งนำกระบอกตวงมาใชตวงหาปรมิ าตรของสารละลาย
7. กายสงั เกตการหลอมเหลวของนำ้ แขง็ โดยนำนำ้ แขง็ ใสล งในบกี เกอร จากนน้ั วางทง้ิ ไว 30 นาที พบวา นำ้ แข็ง
หลอมเหลวกลายเปน นำ้ จนหมด ดงั รูป

30 นาที

กายใชป ระสาทสมั ผสั ใดในการสงั เกตการหลอมเหลวของนำ้ แขง็
ก การดม
ข การมอง
ค การไดยิน
ง การรบั รส
8. ขอ ใดไมใชค ุณลกั ษณะทางจติ วทิ ยาศาสตร
ก ความรอบคอบ
ข ความสนใจใฝรู
ค การลงความคิดเหน็ ขอมูล
ง การรว มแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคดิ เหน็ ของผอู ืน่
9. การกระทำใดไมใ ชล กั ษณะนสิ ยั ของผทู ่มี จี ติ วทิ ยาศาสตร
ก พลอยบนั ทึกผลการทดลองตามความจรงิ
ข เตยจดั เตรียมอุปกรณและวางแผนกอนทดลองทุกคร้ัง
ค บอลเผยแพรความรขู องตนเองใหก บั ผูอืน่ ดวยความเต็มใจ
ง นำ้ สรุปผลการสังเกตโดยใชค วามคดิ เห็นของตนเองเปนหลัก
10. ขอ ใดเปน ลกั ษณะนสิ ยั ของผทู ม่ี ีความสนใจใฝร ู
ก ไมยดึ ถือความคดิ เห็นของตนเองเปน หลัก
ข กระตือรอื รนในการสืบเสาะหาความรใู หม ๆ อยูเสมอ
ค วางแผนการทำงานและจัดระบบการทำงานเปน ขน้ั ตอน
ง ตัง้ ใจปฏิบัตหิ นาทที่ ี่ไดร ับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม

แบบทดสอบกอ นเรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ่ี 2 อาหารและการยอ ยอาหาร

คำชแี้ จง เลอื กคำตอบทถี่ ูกตองทส่ี ุดเพยี งคำตอบเดียว
1. สารอาหารชนดิ ใดใหพลงั งานแกร า งกาย

ก เกลอื แร วติ ามนิ และนำ้
ข โปรตนี ไขมนั และเกลือแร
ค คารโบไฮเดรต วิตามนิ และน้ำ
ง คารโ บไฮเดรต โปรตนี และไขมัน
2. เนอ้ื หมใู หส ารอาหารประเภทใดเปน สว นใหญ
ก ไขมัน
ข โปรตนี
ค เกลอื แร
ง คารโบไฮเดรต
3. งาและถว่ั สามารถรบั ประทานทดแทนอาหารชนดิ ใดได
ก ผกั
ข ขา ว
ค ผลไม
ง เนื้อสตั ว
4. อาหารกลมุ ใดจดั อยูในหมูเ ดยี วกนั ทงั้ หมด
ก เนอ้ื ไก ขา ว และเตาหู
ข เน้ือหมู นำ้ มันหมู และไขไก
ค นม นำ้ ตาลปบ และนำ้ มันพืช
ง ขนมปง ขา วเหนยี ว และขนมจีน
5. อาหารประเภทใดท่คี วรรบั ประทานในสดั สว นนอ ยทส่ี ดุ ใน 1 วนั
ก ผกั
ข ขาว
ค น้ำมัน
ง เน้อื สตั ว
6. บคุ คลทต่ี อ งการพลงั งานมากทส่ี ดุ ในแตล ะวนั คอื ใคร
ก เด็กชายอายุ 9–12 ป
ข เดก็ หญงิ อายุ 9–12 ป
ค วยั รนุ ชายอายุ 16–18 ป
ง วยั รนุ หญงิ อายุ 16–18 ป

7. A

D เอนไซม์ B E ตบั
C

ทวารหนกั

จากแผนผัง อวยั วะใดทำหนาทีย่ อ ยคารโ บไฮเดรต โปรตนี และไขมนั
กA
ขB
คC
งD
8. นำ้ ลายในปากมปี ระโยชนอ ยา งไร
ก ชวยยอยอาหาร
ข ชว ยดูดซมึ สารอาหาร
ค ชว ยหลอเลีย้ งฟน ใหแ ขง็ แรง
ง ชวยใหร บั รูรสชาติอาหารไดด ี
9. เมอื่ นกั เรยี นรบั ประทานขาวและไกย า ง สารอาหารจะถกู ดดู ซึมมากทส่ี ดุ ทอี่ วยั วะใด
ก ปาก
ข ลำไสเลก็
ค ลำไสใ หญ
ง หลอดอาหาร
10. การเคยี้ วอาหารใหล ะเอยี ดมปี ระโยชนใ นเรอื่ งใด
ก ชวยเพ่มิ รสชาติของอาหาร
ข ทำใหสารอาหารแตกตวั งายข้ึน
ค รางกายดูดซมึ สารอาหารไปใชไดม ากขึน้
ง อาหารมโี อกาสสมั ผัสกบั เอนไซมในนำ้ ลายมากขึน้

แบบทดสอบหลงั เรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ่ี 2 อาหารและการยอ ยอาหาร

คำชแ้ี จง เลอื กคำตอบทถี่ ูกตองทส่ี ุดเพยี งคำตอบเดียว
1. สารอาหารชนดิ ใดไมใ หพลงั งานแกร า งกาย

ก เกลือแร วิตามนิ และนำ้
ข โปรตนี ไขมนั และเกลือแร
ค คารโ บไฮเดรต วิตามิน และน้ำ
ง คารโ บไฮเดรต โปรตนี และไขมนั
2. ขนมปง ใหส ารอาหารประเภทใดเปน สว นใหญ
ก โปรตีน
ข วติ ามิน
ค เกลือแร
ง คารโบไฮเดรต
3. ขนมจนี สามารถรบั ประทานทดแทนอาหารชนดิ ใดได
ก ผกั
ข ขา ว
ค ผลไม
ง เนือ้ สตั ว
4. ขอ ใดไมใชอ าหารหมเู ดยี วกนั
ก นมสด เนย
ข สม แอปเปล
ค งาดำ ถ่ัวลสิ ง
ง เนือ้ หมู ถว่ั เหลือง
5. อาหารชนิดใดทคี่ วรรบั ประทานในสดั สว นมากทส่ี ดุ ใน 1 วนั
ก นม
ข ขา ว
ค ผลไม
ง นำ้ มนั
6. ใครตอ งการพลงั งานนอ ยทสี่ ดุ ในแตล ะวนั
ก เด็กชายวชิ ัยอายุ 9 ป
ข เดก็ หญิงญาดาอายุ 9 ป
ค นายกลา หาญอายุ 16 ป
ง นางสาวนำ้ ทพิ ยอายุ 16 ป

7. A

D เอนไซม์ B E ตบั
C

ทวารหนกั

จากแผนผงั E คอื อะไร
ก นำ้ ดี
ข กรด
ค นำ้ ลาย
ง เอนไซม
8. นำ้ ลายมเี อนไซมช ว ยยอ ยอาหารประเภทใด
ก เนย
ข แปง
ค เนือ้ ไก
ง แตงกวา
9. เนยทเ่ี รารบั ประทานจะถกู ยอ ยทอ่ี วยั วะใด
ก ปาก
ข ลำไสเ ล็ก
ค ลำไสใ หญ
ง กระเพาะอาหาร
10. การรบั ประทานอาหารตรงเวลาเปน ประจำมผี ลตอ การทำงานของระบบยอ ยอาหารอยา งไร
ก รับประทานอาหารไดม ากข้ึน
ข นำ้ ยอ ยหลั่งออกมาไดต รงเวลา
ค ระบบไหลเวียนเลอื ดทำงานไดด ขี ้นึ
ง ดูดซมึ สารอาหารเขา สหู ลอดเลอื ดไดด ีข้นึ

แบบทดสอบกอ นเรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ี่ 3 การแยกสารในชวี ติ ประจำวนั

คำชแี้ จง เลอื กคำตอบทถ่ี ูกตองทส่ี ดุ เพียงคำตอบเดยี ว
1. การหยบิ ออกเหมาะกบั การแยกสารผสมใดมากทส่ี ดุ

ก หินและทราย
ข กรวดและพิมเสน
ค ขา วสารผสมขา วเปลอื ก
ง เปลอื กหุมเมลด็ และเมลด็ ถ่ัวค่ัว
2. สงิ่ ทกี่ ำหนดขนาดของสารทผี่ า นรูของตะแกรงคอื อะไร
ก ราคาของตะแกรง
ข ขนาดของตะแกรง
ค ขนาดรขู องตะแกรง
ง วัสดทุ ใี่ ชทำตะแกรง
3. ขอ ความใดถกู ตอ งเกยี่ วกบั การรอ น
ก เหมาะกับการแยกของแข็งหลายชนดิ ที่มีขนาดใกลเคียงกัน
ข แยกของแขง็ ท่ีไมล ะลายในของเหลวออกจากของเหลวไดด ี
ค ของแข็งท่ีคา งบนตะแกรงมีขนาดเล็กกวา ขนาดรขู องตะแกรง
ง ของแขง็ ที่คางบนตะแกรงมีขนาดใหญก วาขนาดรขู องตะแกรง
4. ใครควรใชว ธิ แี ยกสารดว ยการรนิ ออก
ก เอแยกน้ำใบเตยออกจากใบเตยปน
ข ปายแยกเปลอื กถัว่ ออกจากเมลด็ ถว่ั
ค แนนแยกน้ำซาวขาวออกจากขาวสาร
ง ตอ ยแยกลวดเสียบกระดาษออกจากกองขยะ
5. การแยกของแขง็ ทีไ่ มล ะลายในของเหลวออกจากของเหลวทำไดด ว ยวธิ ใี ด
ก การฝด
ข การรอน
ค การรินออก
ง การใชแ มเหลก็ ดึงดดู
6. การกรองมหี ลักการอยา งไร
ก แยกสารผสมโดยใชวัสดทุ ่ีมรี ูพรนุ
ข แยกของแขง็ ทีเ่ บาออกจากของแข็งทห่ี นัก
ค แยกของแข็งทมี่ ีขนาดใหญออกจากของเหลว
ง แยกของแข็งทีล่ ะลายในของเหลวออกจากของเหลว

7. สารผสมใดเหมาะกบั การแยกสารโดยการตกตะกอน
ก น้ำตาลผสมกับน้ำ
ข ปนู แดงผสมกับน้ำ
ค กรวดผสมกับทราย
ง เกลือผสมกบั พิมเสน

8. แปม แยกเกลอื ออกจากสารผสมโดยการนำไปวางไวก ลางแดด สารทผ่ี สมอยกู บั เกลอื คอื อะไร
ก ทราย
ข การบรู
ค เศษหนิ
ง น้ำตาลทราย

9. ถา ตอ งการแยกลวดเยบ็ กระดาษออกจากกองเศษกระดาษควรใชว ธิ ใี ด
ก การรอน
ข การกรอง
ค การหยิบออก
ง การใชแ มเ หลก็ ดึงดูด

10. สารใดไมใชส ารแมเ หล็ก
ก เหล็ก
ข นกิ เกิล
ค ทองแดง
ง โคบอลต

แบบทดสอบหลงั เรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ่ี 3 การแยกสารในชวี ติ ประจำวนั

คำชแี้ จง เลือกคำตอบทถี่ ูกตองท่ีสดุ เพียงคำตอบเดยี ว
1. ปอ มแยกสารดว ยการหยบิ ออก แสดงวาสารผสมมลี กั ษณะใด

ก ของแขง็ หนักผสมกบั ของแขง็ ท่ีเบามาก
ข ของแขง็ ขนาดใกลเ คียงกนั แตม สี ีแตกตางกนั
ค ของแข็งมีพ้ืนผวิ เหมอื นกัน แตข นาดแตกตางกนั
ง ของแขง็ ท่ีไมละลายในของเหลวผสมกบั ของเหลว
2. ปจ จยั ทมี่ ผี ลตอ ความละเอยี ดในการแยกสารดว ยการรอ นคอื อะไร
ก มวลของสารผสม
ข ขนาดรขู องตะแกรง
ค วสั ดทุ ี่ใชท ำตะแกรง
ง ปรมิ าณของสารผสม
3. ถารขู องตะแกรงมีขนาดเสน ผา นศนู ยก ลาง 2 มลิ ลเิ มตร ของแขง็ ท่คี า งบนตะแกรงและทผ่ี า นตะแกรงควรมขี นาด
เสน ผา นศนู ยก ลางก่ีมลิ ลเิ มตร ตามลำดับ
ก 0.5 และ 1
ข 1 และ 3
ค 3 และ 1
ง 5 และ 3
4. สารผสมใดสามารถแยกสารไดโ ดยการรินออก
ก ผงทลี่ อยทผี่ ิวน้ำ
ข เกลอื ที่ละลายในนำ้
ค ปูนแดงทีน่ อนกน ในน้ำ
ง ผงโกโกที่แขวนลอยในนำ้
5. ถา ตอ งการนำนำ้ ที่มเี ศษดินปนอยมู าใช วธิ แี ยกสารใดเหมาะสมทส่ี ดุ
ก การรอน
ข การกรอง
ค การตกตะกอน
ง การใชแ มเหล็กดึงดูด

6. ขอ ความใดไมถกู ตองเก่ียวกบั วสั ดุกรอง
ก ของแข็งทุกขนาดคางบนวัสดุกรองทง้ั หมด
ข ของเหลวไหลผานรูพรนุ ของวัสดุลงในภาชนะที่รองรับ
ค ของแข็งท่ีมีขนาดใหญก วารูพรุนของวัสดกุ รองคางบนวัสดกุ รอง
ง ของแข็งที่มีขนาดเลก็ กวา รูพรุนของวสั ดุกรองผานลงในภาชนะทรี่ องรบั

7. การตกตะกอนมกั ใชค วบคกู บั การแยกสารวธิ ใี ด
ก การรอน
ข การรนิ ออก
ค การหยบิ ออก
ง การใชแ มเหลก็ ดึงดดู

8. ขอ ความใดถกู ตอ งเกย่ี วกบั การแยกสารดว ยการระเหดิ
ก มสี ารแมเ หล็กในสารผสม
ข สารผสมเปนของแขง็ สีขาว
ค มีสารทรี่ ะเหิดไดใ นสารผสม
ง สารผสมเปนของแข็งผสมกับของเหลว

9. สารผสมใดใชแ มเ หลก็ ในการแยกสารได
ก ลวดทองแดงกับเศษแกว
ข ฝาอะลูมเิ นียมกับเศษยาง
ค เศษสังกะสกี ับเมด็ พลาสติก
ง ลวดเยบ็ กระดาษกับเศษกระดาษ

10. สารผสมทใี่ ชก ารแยกสารดว ยการใชแ มเ หล็กดงึ ดดู ตอ งมลี กั ษณะสำคญั ใด
ก เปนสารผสมระหวา งของแข็ง
ข สารผสมมสี ารแมเ หล็กปนอยู
ค มขี องเหลวเปน สว นประกอบ
ง สารท่ีผสมเปนสารแมเหล็กทั้งหมด

แบบทดสอบกอ นเรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ่ี 4 ไฟฟา นา รู

คำชแ้ี จง เลอื กคำตอบทถี่ ูกตองที่สุดเพยี งคำตอบเดียว
1. การถกู นั ของวตั ถุทำใหเ กดิ แรงใด

ก แรงไฟฟา
ข แรงลอยตวั
ค แรงแมเ หล็ก
ง แรงโนม ถวง
2. ขอ ใดไมใ ชส มบัตขิ องประจไุ ฟฟา ท่เี กิดจากการถกู นั ของวตั ถุ
ก มี 2 ชนดิ
ข ประจไุ ฟฟาตา งชนดิ กันจะผลกั กนั
ค ประจไุ ฟฟา ตางชนิดกนั จะดึงดดู กนั
ง ประจไุ ฟฟาชนิดเดียวกันจะผลกั กัน
3. วงจรไฟฟาอยา งงา ยประกอบดว ยสงิ่ ใด
ก แหลงกำเนดิ ไฟฟา อปุ กรณไฟฟา
ข แหลง กำเนดิ ไฟฟา เครื่องใชไ ฟฟา
ค แหลงกำเนดิ ไฟฟา เครื่องใชไ ฟฟา สายไฟฟา
ง แหลง กำเนิดไฟฟา หลอดไฟฟา เครื่องใชไฟฟา
4. สว นประกอบใดทำหนา ทเี่ ปน แหลงพลงั งานใหก บั วงจรไฟฟา
ก สวิตช
ข สายไฟฟา
ค ถา นไฟฉาย
ง อุปกรณไฟฟา
5. วงจรเปด คอื อะไร
ก วงจรไฟฟาทกี่ ดสวติ ชเ ปด
ข วงจรไฟฟาทห่ี ลอดไฟฟา สวา ง
ค วงจรไฟฟาทีก่ ระแสไฟฟาไหลครบวงจร
ง วงจรไฟฟาทกี่ ระแสไฟฟาไหลไมค รบวงจร

6. แผนภาพวงจรไฟฟา ใด เมอ่ื นำมาตอ วงจรไฟฟา แลว หลอดไฟฟา จะสวา ง
7. เมอ่ื ตอ วงจรไฟฟา ดังรปู หลอดไฟฟา จะสวา งหรอื ไม ถาไมส วา ง จะแกป ญ หาดว ยวธิ ใี ด

ก สวาง
ข ไมส วา ง แกไขโดยเพิ่มสวิตช
ค ไมส วา ง แกไขโดยสลบั ขว้ั ถา นไฟฉายกอนที่ 1
ง ไมส วาง แกไขโดยใหสายไฟฟาตอกบั หลอดไฟฟา ในตำแหนงเดียวกัน
8. ถาตอ งการใหห ลอดไฟฟา สวา งขน้ึ ควรทำวธิ ใี ด
ก เพิ่มจำนวนสวติ ช
ข เพิม่ จำนวนเซลลไ ฟฟา
ค เพิ่มจำนวนหลอดไฟฟา
ง เพม่ิ ความยาวของสายไฟฟา

9. ขอ ความใดถกู ตอ ง เมอ่ื หลอดไฟฟา เกดิ การเปลยี่ นแปลง
2

1

3

ก ถาหลอดท่ี 1 เสยี หลอดทีเ่ หลือยงั คงสวาง
ข ถาหลอดท่ี 1 เสีย หลอดท่ี 2 ยงั คงสวางเทา นน้ั
ค ถาหลอดท่ี 2 เสีย หลอดท่ี 1 และ 3 ยงั คงสวา ง
ง ถาหลอดท่ี 3 เสยี หลอดท่ี 2 ยังคงสวางเทานัน้
10. การใชป ระโยชนจ ากการตอ วงจรไฟฟา ในขอ ใดไมเหมาะสม
ก ตอหลอดไฟฟา ในบานแบบขนาน
ข ตอ สวติ ชก ับหลอดไฟฟาแบบขนาน
ค ตอสวิตชก ับหลอดไฟฟาแบบอนกุ รม
ง ตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมในไฟฉาย

แบบทดสอบหลงั เรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ่ี 4 ไฟฟา นา รู

คำชแี้ จง เลอื กคำตอบทถี่ ูกตองทีส่ ดุ เพยี งคำตอบเดยี ว
1. ถาเรานำแผน พวี ซี มี าถกู บั ผา สกั หลาด อำนาจไฟฟา จะเกดิ ขนึ้ บริเวณใด

ก ปลายแผนพวี ซี ีตรงท่ีถู
ข ตรงกลางของแผน พีวีซี
ค เกดิ เทากันท้งั แผน พีวีซี
ง ปลายแผน พวี ซี ีดา นที่ไมไดถู
2. ลกู โปง 2 ใบทถี่ กู ถดู ว ยผา สกั หลาดเหมอื นกนั ถานำมาใกลก นั จะเกิดเหตกุ ารณใ ด
ก ลูกโปง ผลกั กัน
ข ลกู โปงดงึ ดดู กัน
ค ลูกโปงหมุนเขาหากัน
ง ไมเ กิดการเปลยี่ นแปลง
3. สว นประกอบในขอ ใดทีน่ ำมาตอ เปน วงจรไฟฟา อยา งงา ยได
ก ถานไฟฉาย สายไฟฟา
ข แบตเตอรี่ สายไฟฟา มอเตอร
ค ถา นไฟฉาย หลอดไฟฟา สวติ ช
ง แบตเตอรี่ หลอดไฟฟา มอเตอร
4. สว นประกอบใดทำหนา ทเี่ ปลยี่ นพลงั งานไฟฟา เปน พลงั งานแบบอนื่
ก แบตเตอรี่
ข สายไฟฟา
ค ถา นไฟฉาย
ง หลอดไฟฟา
5. วงจรปด คอื อะไร
ก วงจรไฟฟาทีก่ ดสวิตชป ด
ข วงจรไฟฟาที่หลอดไฟฟา ดับ
ค วงจรไฟฟาทก่ี ระแสไฟฟาไหลครบวงจร
ง วงจรไฟฟาทก่ี ระแสไฟฟาไหลไมครบวงจร

6. เมอ่ื ตอ วงจรไฟฟา ดังรปู ขอ ความใดถกู ตอ ง

ก เมอ่ื กดเปด สวติ ช หลอดไฟฟาจะสวา ง
ข เมื่อกดเปด สวติ ช หลอดไฟฟาจะไมสวาง
ค แผนภาพแสดงการตอวงจรไฟฟา อยางงาย
ง แผนภาพไมไดใ ชสญั ลักษณท ี่ใชแ ทนอุปกรณไฟฟา
7. สมมตุ ฐิ านใดเปนจรงิ เสมอ เมอ่ื ตอ วงจรไฟฟา ดงั รปู แลว หลอดไฟฟา ไมส วา ง

ก หลอดไฟฟา เสีย
ข เซลลไ ฟฟา ตอกันแบบขนาน
ค ถา นไฟฉายไมม ีพลังงานไฟฟา
ง กระแสไฟฟา ไหลไมครบวงจร
8. การตอ เซลลไ ฟฟา แบบอนกุ รมมจี ดุ ประสงคใ ด
ก เพม่ิ พลังงานไฟฟาในวงจรไฟฟา
ข ลดระยะเวลาในการตอวงจรไฟฟา
ค ลดจำนวนหลอดไฟฟา ในวงจรไฟฟา
ง เพม่ิ ระยะการใชงานของอุปกรณไฟฟา
9. ขอ ความใดถกู ตอ งเกยี่ วกบั การตอ หลอดไฟฟา แบบขนาน
ก อปุ กรณไฟฟา บางชนดิ ใชไดเพียงชว งเวลาหนึ่งเทานั้น
ข เซลลไ ฟฟาใชพลังงานเพยี งครึ่งหน่งึ ของพลังงานทัง้ หมด
ค หลอดไฟฟา แตละหลอดมเี สนทางของกระแสไฟฟาเปนของตนเอง
ง ถา ถอดหลอดไฟฟา ออก 1 หลอด วงจรไฟฟา จะกลายเปน วงจรเปด ทง้ั หมด
10. การตอ หลอดไฟฟา แบบขนานมจี ดุ ประสงคใ ด
ก เพิ่มความสวางของหลอดไฟฟา
ข ลดจำนวนสายไฟฟาในการตอวงจรไฟฟา
ค ควบคมุ การเปด –ปด หลอดไฟฟา ไดโดยใชส วติ ชเพยี ง 1 ตัว
ง หลอดไฟฟา ที่เหลอื ยงั คงสวา งเมอ่ื มีหลอดไฟฟาบางหลอดเสีย

แบบทดสอบกอ นเรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ี่ 5 ปรากฏการณและการเปลย่ี นแปลงของอากาศ

คำชแี้ จง เลือกคำตอบทีถ่ ูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. การเคลอื่ นทข่ี องอากาศเหนอื พื้นดนิ และพน้ื น้ำทะเลทำใหเ กดิ สง่ิ ใด

ก ฝน
ข เมฆ
ค หมอก
ง ลมบก ลมทะเล
2. ลมทะเลเกดิ ขน้ึ เวลาใด และมลี มพดั จากทศิ ทางใดไปยงั ทศิ ทางใด
ก กลางวัน และมีลมพัดจากชายฝงไปสทู ะเล
ข กลางวัน และมีลมพดั จากทะเลเขาสชู ายฝง
ค กลางคนื และมลี มพัดจากชายฝง ไปสทู ะเล
ง กลางคนื และมีลมพดั จากทะเลเขาสชู ายฝง
3. ลมบก ลมทะเลเกดิ ขนึ้ บรเิ วณใด
ก ภเู ขาสงู
ข กลางปา
ค ชายทะเล
ง ทะเลทราย
4. ชาวประมงอาศยั ลมชนดิ ใดในการนำเรอื ขนาดเลก็ เขา สชู ายฝง
ก มรสุม
ข ลมบก
ค ลมทะเล
ง ลมประจำฤดู
5. การเกดิ มรสมุ มสี าเหตมุ าจากอะไร
ก ความสูงของพื้นทวีปและพน้ื มหาสมุทรแตกตางกัน
ข ความเร็วลมเหนอื พื้นทวปี และพืน้ มหาสมทุ รแตกตางกัน
ค ปรมิ าณไอนำ้ เหนือพน้ื ทวปี และพืน้ มหาสมทุ รแตกตา งกนั
ง อณุ หภูมิของอากาศเหนอื พื้นทวปี และพน้ื มหาสมทุ รแตกตางกนั
6. ประเทศไทยไดรบั อทิ ธพิ ลจากลมชนิดใดในชว งประมาณกลางเดอื นพฤษภาคมจนถงึ กลางเดอื นตลุ าคม
ก ลมประจำถ่ิน
ข ลมบก ลมทะเล
ค มรสมุ ตะวนั ตกเฉยี งใต
ง มรสมุ ตะวันออกเฉยี งเหนือ

7. ถามรสุมตะวนั ออกเฉียงเหนอื พดั เขา สปู ระเทศไทยจะทำใหเ กดิ ฤดใู ด
ก ฝน
ข รอ น
ค หนาว
ง ใบไมผ ลิ

8. นอ ยหนา สรางแบบจำลองแสดงปรากฏการณเ รอื นกระจก โดยนำตน ไมใ สไวใ นเรอื นกระจก ดงั รปู

จากรปู สง่ิ มชี วี ติ ทอ่ี าศยั อยบู นโลกเปรยี บเทยี บไดกบั สงิ่ ใดในแบบจำลอง
ก ตน ไม
ข เรือนกระจก
ค กระถางตนไม
ง บริเวณท่ีวา งในเรือนกระจก
9. ขอ ใดไมใ ชผ ลกระทบจากปรากฏการณเ รอื นกระจก
ก เกิดน้ำทวมบอยขึน้
ข อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
ค ผลผลติ ทางการเกษตร เชน ขาวและถวั่ เหลอื งลดลง
ง ส่ิงกอ สรางที่มเี หล็กเปนสวนประกอบสึกกรอนผพุ ัง
10. เพราะเหตใุ ด การผลติ น้ำยาดบั เพลงิ จึงทำใหภ มู อิ ากาศของโลกเกดิ การเปลยี่ นแปลง
ก มกี ารปลอ ยไอน้ำขึ้นสูบรรยากาศเพิ่มขน้ึ
ข มีการเผาไหมเ ชอื้ เพลงิ ทำใหเ กดิ แกสออกซเิ จนเพ่มิ ข้นึ
ค มกี ารใชแ กสมเี ทนซ่ึงจะไปทำลายแกสเรือนกระจกในชน้ั บรรยากาศ
ง มกี ารใชส ารคลอโรฟลอู อโรคารบอนซึง่ ทำใหเกดิ แกส เรือนกระจกในชน้ั บรรยากาศมากขึ้น

แบบทดสอบหลงั เรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ี่ 5 ปรากฏการณแ ละการเปลย่ี นแปลงของอากาศ

คำชแี้ จง เลอื กคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพยี งคำตอบเดียว
1. ขอ ความใดกลา วถูกตอ ง

ก อากาศหนาวทำใหไมมีลมบก ลมทะเล
ข ไอนำ้ ในอากาศทำใหเกดิ ลมบก ลมทะเล
ค การเคลอ่ื นทข่ี องอากาศเหนอื พืน้ ดนิ และพ้ืนน้ำทะเลทำใหเกิดลมบก ลมทะเล
ง อณุ หภมู ขิ องอากาศเหนือพน้ื ทวีปและพนื้ มหาสมทุ รแตกตางกันทำใหเ กดิ ลมบก ลมทะเล
2.
4.อากลาอศยเตหวันสือูงพข้ืน้ึนดิน

อากาศจเาหกนทือะพเล้นื เขนา้ ้าํมทาะแเทลนเคทล่ี ่ือนท่ี

จากรปู แสดงถงึ การเกิดลมชนดิ ใด
ก มรสุม
ข ลมบก
ค ลมทะเล
ง ลมประจำฤดู
3. ลมทเี่ กดิ ขึน้ บรเิ วณชายทะเลคอื ลมชนดิ ใด
ก มรสมุ
ข ลมประจำฤดู
ค ลมบก ลมทะเล
ง ลมทะเลและมรสมุ
4. กฬี าชนิดใดตอ งอาศยั ลมบก ลมทะเลในการเลน
ก เรือใบ
ข เจต็ สกี
ค เรอื แคนู
ง ฟลายบอรด

5. มรสมุ มกั เกดิ ขนึ้ บรเิ วณใดของโลก
1 เขตรอ น
2 เขตหนาว
3 เขตกง่ึ รอ น
ก1
ข 1 และ 2
ค2
ง 2 และ 3

6. ถา มรสมุ ตะวนั ตกเฉยี งใตพ ดั เขา สปู ระเทศไทยจะทำใหเ กดิ ฤดใู ด
ก ฝน
ข รอน
ค หนาว
ง ใบไมผ ลิ

7. ประเทศไทยไดรบั อทิ ธพิ ลจากมรสมุ ตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ในชว งใด
ก กลางเดอื นสงิ หาคมจนถึงเดือนกนั ยายน
ข กลางเดอื นตลุ าคมจนถงึ เดือนกมุ ภาพันธ
ค กลางเดอื นพฤษภาคมจนถงึ กลางเดือนตลุ าคม
ง กลางเดือนกุมภาพนั ธจนถึงกลางเดอื นพฤษภาคม

8. นอ ยหนา สรา งแบบจำลองแสดงปรากฏการณเ รอื นกระจก โดยนำตน ไมใ สไวใ นเรอื นกระจก ดงั รปู

จากรปู เรอื นกระจกเปรยี บเทยี บไดก บั สง่ิ ใดในธรรมชาติ
ก แกส เรือนกระจก
ข พ้ืนดนิ และพนื้ นำ้ ของโลก
ค สง่ิ มีชวี ติ ทอ่ี าศัยอยูบนโลก
ง พน้ื ทว่ี า งเหนือพ้นื ผิวโลกทม่ี ีอากาศอยู
9. ปรากฏการณเรอื นกระจกสง ผลกระทบตอ โลกในลกั ษณะใด
ก ทำใหระดบั น้ำทะเลลดลง
ข ข้ัวโลกมฤี ดหู นาวยาวนานข้ึน
ค บรเิ วณทแ่ี หงแลง มฝี นตกมากข้นึ
ง น้ำแขง็ บรเิ วณขวั้ โลกหลอมเหลวมากข้ึน

10. การใชถงุ ผา ใสข องแทนถงุ พลาสติกชว ยลดแกส เรอื นกระจกไดห รอื ไม เพราะอะไร
ก ได เพราะการผลิตถุงพลาสติกทำใหเกดิ แกส ออกซิเจนเพ่ิมขึ้น
ข ได เพราะการผลติ ถงุ พลาสติกทำใหเ กดิ แกส ไนตรัสออกไซดเพ่ิมข้ึน
ค ไมได เพราะการผลติ ถุงผามีการเผาไหมเ ช้อื เพลงิ มากกวา การผลติ ถุงพลาสติก
ง ไมได เพราะการผลติ ถุงผาทำใหเกดิ แกส คารบ อนไดออกไซดมากกวาการผลิตถงุ พลาสตกิ

แบบทดสอบกอ นเรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ี่ 6 ปรากฏการณแ ละการเปลยี่ นแปลงของโลก

คำชแ้ี จง เลอื กคำตอบทถี่ ูกตองทส่ี ดุ เพียงคำตอบเดียว
1. นักธรณวี ทิ ยาใชเ กณฑใ ดในการจำแนกประเภทของหนิ เปน หนิ อคั นี หนิ ตะกอน และหนิ แปร

ก อายุ
ข แหลงทพี่ บ
ค กระบวนการเกดิ
ง องคประกอบของแรในหิน
2. กระบวนการทที่ ำใหเ กดิ หนิ ตะกอนคอื อะไร
ก การหลอมเหลว
ข การเย็นตัวของหินหนืด
ค การกรอนและการพัดพา
ง การสะสม ทับถม และแข็งตวั
3. กระบวนการทห่ี นิ อคั นี หนิ ตะกอน และหนิ แปรถูกเปลยี่ นจากหนิ ชนดิ หนึง่ ไปเปน อีกชนดิ หนึ่งเรยี กวา อะไร
ก การกรอน
ข การทบั ถม
ค วัฏจักรหิน
ง การผพุ ังอยูกบั ที่
4. ความสมั พนั ธเ กยี่ วกบั ประโยชนของหนิ ขอ ใดถูกตอ ง
ก หินไนส → มุงหลังคา
ข หินบะซอลต → ปูนซเี มนต
ค หนิ พัมมซิ → วัสดขุ ดั ถูภาชนะ
ง หนิ ชีสต → อุตสาหกรรมเซรามิก
5. กอ นนำแรไปใชป ระโยชนจ ะตอ งคำนงึ ถงึ สงิ่ ใดเปน อนั ดบั แรก
ก ราคาของแร
ข สมบัติของแร
ค คณุ ภาพของแร
ง ปรมิ าณแรสำรอง

6. ถา สำรวจพบซากดกึ ดำบรรพข องปะการังบนยอดเขาแหง หนง่ึ นกั เรยี นคดิ วา บรเิ วณนนั้ ในอดตี ควรเปน อะไร

ก ภเู ขา
ข ทะเล
ค ภเู ขาไฟ
ง ทะเลทราย
7. ขอ ใดอธบิ ายเกยี่ วกับซากดึกดำบรรพด รรชนไี ดช ดั เจนทสี่ ดุ
ก เปนซากดึกดำบรรพท่หี ายากท่ีสดุ
ข เปนซากดึกดำบรรพทม่ี ีอายมุ ากทส่ี ดุ
ค เปนซากดึกดำบรรพทบ่ี อกอายุไดแ นน อน
ง เปนซากดึกดำบรรพทีแ่ พรก ระจายอยูทุกที่
8. การเคลอ่ื นทอ่ี ยา งกะทนั หันของแผนเปลอื กโลกทำใหเ กดิ สง่ิ ใด
ก ดนิ ถลม
ข แผน ดนิ ไหว
ค ภเู ขาไฟปะทุ
ง การเคล่ือนท่ีของหนิ หนดื
9. การเกดิ แผน ดนิ ไหวใตม หาสมทุ รขนาดใหญอ าจทำใหเ กดิ สง่ิ ใดตามมา
ก สนึ ามิ
ข น้ำทว ม
ค ดินถลม
ง ภเู ขาไฟปะทุ
10. ขอ ใดไมใชข อ สงั เกตทท่ี ำใหคาดการณล ว งหนา ไดว า อาจเกดิ ดนิ ถลม
ก มีเสียงดังผดิ ปกตบิ ริเวณภเู ขา
ข ฝนตกหนกั ตดิ ตอกันนานหลายวนั
ค ลมพดั กระโชกแรงทำใหต นไมหักโคน
ง นำ้ ในลำธารมีปริมาณเพม่ิ สงู ขึ้นอยา งรวดเร็วและมสี ีขนุ

แบบทดสอบหลงั เรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ี่ 6 ปรากฏการณและการเปลย่ี นแปลงของโลก

คำชแี้ จง เลือกคำตอบทถ่ี ูกตองทีส่ ุดเพยี งคำตอบเดยี ว
1. เมอื่ ใชก ระบวนการเกดิ เปน เกณฑเ ราสามารถจำแนกหนิ ไดเ ปน 3 ประเภทคอื อะไรบา ง

ก หนิ ชนวน หินออน หินไนส
ข หินอคั นี หนิ ตะกอน หินแปร
ค หินอคั นี หินควอตไซต หินพมั มิซ
ง หินตะกอน หนิ บะซอลต หนิ ชนวน
2. ขอ ใดเปน ปจ จยั สำคญั ทท่ี ำใหห นิ ตะกอนกลายเปน หนิ แปร
ก การหลอมเหลว
ข การผพุ ังและการกดั เซาะ
ค การกรอนและการพัดพา
ง ความรอนและความกดดัน
3. ขอ ใดคอื กระบวนการเกดิ หนิ อคั นี

ก ลาวา → เยน็ ตัว → หนิ อัคนี

ข แมกมา → ผพุ ัง → หนิ อคั นี

ค หนิ อัคนี → ผุพงั → หนิ อัคนี

ง หินแปร → กรอน → หนิ อัคนี
4. ความสมั พนั ธเ กย่ี วกบั ประโยชนข องหนิ คูใ ดไมถ ูกตอง

ก หนิ ทราย → ครก

ข หนิ ปูน → ปูนขาว

ค หนิ ดนิ ดาน → ปูนซเี มนต

ง หินแกรนติ → หินแกะสลัก
5. ขอ ความใดไมถ ูกตองเกย่ี วกบั สมบตั ขิ องแร

ก เปน ท้งั ธาตุและสารประกอบ
ข แรท กุ ชนดิ มีความแข็งเทากนั
ค มีท้งั ผลึกทีส่ มบรู ณและไมสมบูรณ
ง เกดิ ขนึ้ ภายใตอณุ หภมู ิและความดันทเี่ หมาะสม

6. ซากดกึ ดำบรรพส ว นใหญไมพบในหนิ ชนดิ ใด
ก หนิ ปนู
ข หนิ อคั นี
ค หนิ ทราย
ง หินดนิ ดาน

7. ขอ สรปุ ใดไมถ กู ตองเกีย่ วกบั สงิ่ มชี วี ติ ทก่ี ลายเปน ซากดึกดำบรรพด รรชนี
ก มีอายยุ าวนานหลายลา นป
ข พบมากและแผก ระจายในวงกวาง
ค มวี ิวฒั นาการทางโครงสรางอยา งรวดเร็ว
ง สวนใหญเปน สิง่ มีชีวิตที่อาศัยอยใู นทะเล

8. แผน ดนิ ไหวมกั เกดิ ขน้ึ บรเิ วณใด
ก บรเิ วณทเ่ี ปน ภูเขาสงู
ข รอยตอ ของแผน เปลือกโลก
ค กง่ึ กลางของแผน เปลอื กโลก
ง บรเิ วณที่ลอมรอบดวยมหาสมุทร

9. เหตกุ ารณส นึ ามเิ มอ่ื วนั ท่ี 26 ธนั วาคม พ.ศ. 2547 ทส่ี ง ผลกระทบถงึ ประเทศไทยเกดิ จากสาเหตุใด
ก แผนดนิ ไหวใตมหาสมุทร
ข ภูเขาไฟปะทุในมหาสมุทร
ค ดนิ ถลม ในทองมหาสมุทร
ง อุกกาบาตตกลงในมหาสมุทร

10. บา นของใครมโี อกาสประสบเหตกุ ารณด ินถลมมากทส่ี ดุ
ก บา นของลูกคดิ อยรู ิมปา ชายเลน
ข บานของเขม็ อยูในทุงหญาโลง กวาง
ค บานของเพชรอยูริมลำธารทลี่ าดเชงิ เขา
ง บานของแกว อยูร ิมชายหาดบนเกาะกลางทะเล

แบบทดสอบกอ นเรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ี่ 7 ปรากฏการณด าราศาสตรและเทคโนโลยอี วกาศ

คำชแ้ี จง เลอื กคำตอบท่ีถูกตองท่สี ดุ เพยี งคำตอบเดียว
ใชขอ มลู ตอ ไปนต้ี อบคำถามขอ 1–2
ถานำมะนาวไปวางไวต รงกลางระหวา งไฟฉายกบั ฉาก ดงั รปู

ไฟฉาย มะนาว ฉาก
1. เงาทเี่ กดิ ขนึ้ บนฉากจะมลี กั ษณะใด

ก เกิดเฉพาะเงามวั
ข เกิดเฉพาะเงามืด
ค ไมเ กิดเงาบนฉาก
ง เกดิ เงามัวลอ มเงามืดไว
2. ถา เลอื่ นมะนาวเขา ใกลฉากมากขน้ึ เงาท่เี กดิ ขนึ้ บนฉากจะมลี กั ษณะใด
ก เกิดเฉพาะเงามดื เทาน้นั
ข เงามดื และเงามัวมีขนาดเล็กลง
ค เงามืดและเงามัวมีขนาดใหญขนึ้
ง เงามดื มีขนาดเทา เดิม สว นเงามวั มีขนาดเล็กลง
ใชข อ มลู ตอ ไปนต้ี อบคำถามขอ 3–4
นำ้ นำไฟฉาย ลกู ฟตุ บอล และฉากมาเรยี งเปน แนวเดยี วกนั ดังรปู

ไฟฉาย ลกู ฟุตบอล ฉาก

3. แผนภาพใดแสดงเงาทเ่ี กดิ ขนึ้ บนฉากไดถ กู ตอ ง

ก ลกู ฟตุ บอล ฉาก เงาบนฉาก
ไฟฉาย
ลกู ฟตุ บอล ฉาก เงาบนฉาก

ไฟฉายง ไฟฉาย ลูกฟตุ บอล ฉาก เงาบนฉาก

ไฟฉาย ลูกฟุตบอล ฉาก เงาบนฉาก

4. ถาเลอื่ นลกู ฟตุ บอลเขา ใกลฉ ากมากข้นึ เงาทเี่ กดิ ขนึ้ บนฉากจะมลี ักษณะใด

5. สรุ ยิ ปุ ราคาเกดิ จากสาเหตใุ ด
ก เงามดื เงามัวของโลกทอดไปยังดวงจันทร
ข เงามดื เงามัวของโลกทอดไปยงั ดวงอาทติ ย
ค ดวงจันทรบ งั ดวงอาทติ ยทำใหเกดิ เงามืด เงามัวทอดมายังโลก
ง โลกบังดวงอาทติ ยทำใหเ กดิ เงามืด เงามวั ทอดมายังดวงจันทร

ใชข อ มลู ตอ ไปนีต้ อบคำถามขอ 6–7
ตำแหนงทสี่ มั พันธก นั ของโลก ดวงจนั ทร และดวงอาทติ ยใ นเวลาตา ง ๆ มลี ักษณะดงั น้ี

ดวงอาทติ ย์ ดวงอาทิตย์

โลก ดวงจนั ทร์ โลก
ดวงจนั ทร์
A
B

ดวงอาทติ ย์ ดวงอาทิตย์
ดวงจนั ทร์
โลก โลก
ดวงจนั ทร์
D
C
6. รปู ใดแสดงการเกดิ จนั ทรปุ ราคา

กA
ขB
คC
งD
7. รปู ใดแสดงการเกดิ สรุ ยิ ปุ ราคา
กA
ข A และ C
ค B และ D
งD

8. ขอ มลู ที่ไดจ ากการใชป ระโยชนจ ากดาวเทยี ม 2 ดวง มดี งั นี้

ดาวเทยี ม ขอ มลู ทไ่ี ดจ ากการใชป ระโยชนจากดาวเทียม

X ภาพถา ยแสดงปริมาณและสัดสวนของพ้ืนทปี่ า ไมและแหลง น้ำ

Y ภาพถา ยแสดงการกอตัวและการเคลอื่ นตัวของพายุ และลกั ษณะของเมฆทป่ี กคลมุ
โลก

จากขอมลู ขา งตน ดาวเทยี ม X และ Y เปน ดาวเทยี มประเภทใด ตามลำดบั

ก ดาวเทียมอุตนุ ิยมวทิ ยา ดาวเทยี มส่ือสาร

ข ดาวเทยี มส่ือสาร ดาวเทยี มอุตนุ ยิ มวิทยา

ค ดาวเทียมสอื่ สาร ดาวเทียมสำรวจทรพั ยากรธรรมชาติ

ง ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา

9. ยานพาหนะทน่ี ักบนิ อวกาศใชใ นการสำรวจดวงจนั ทรแ ละดาวเคราะหต า ง ๆ คอื อะไร

ก จรวด

ข ดาวเทียม

ค ยานอวกาศ

ง กลอ งโทรทรรศนอวกาศ

10. ดาวเทยี มดวงแรกของโลกมชี อื่ วา อะไร

ก จเี อม็ เอส

ข ไทยคม 1

ค สปตุ นิก 1

ง แลนดแซต

แบบทดสอบหลงั เรยี น
หนว ยการเรยี นรทู ี่ 7 ปรากฏการณด าราศาสตรแ ละเทคโนโลยอี วกาศ

คำชแี้ จง เลือกคำตอบที่ถูกตองทส่ี ดุ เพยี งคำตอบเดียว
1. ถา ฉายแสงจากแหลง กำเนดิ แสงทมี่ ขี นาดเทา กบั วตั ถทุ บึ แสงใหเ คลอ่ื นทไี่ ปตกกระทบวตั ถทุ ึบแสง เงาที่

เกดิ ขนึ้ บนฉากจะมลี กั ษณะใด
ก เงามดื มีขนาดใหญกวา เงามัว
ข เงามดื มีขนาดเทา กับวตั ถุทึบแสง
ค เงามัวมีขนาดเทา กับวัตถทุ บึ แสง
ง เงามัวมีขนาดเล็กกวา วตั ถทุ บึ แสง
2.

ไฟฉาย ลกู ปิ งปอง ฉาก
หนอ ยนำไฟฉาย ลกู ปง ปอง และฉากมาเรยี งเปน แนวเดยี วกนั ดงั รปู ถา หนอ ยเลอ่ื นลกู ปง ปองใหใ กลไ ฟฉายจะ

เกดิ อะไรขน้ึ

ก ไมเกิดเงาบนฉาก

ข เงามืดมีขนาดเลก็ ลง

ค เงามดื มีขนาดใหญขนึ้

ง มเี ฉพาะเงามวั บนฉาก

ใชขอ มลู ตอ ไปนตี้ อบคำถามขอ 3–4

ถานำแหลง กำเนดิ แสง วตั ถทุ บึ แสง และฉากมาเรยี งเปน แนวเดยี วกนั ดงั แผนภาพ

แหลง่ กาํ เนิดแสง วตั ถุทึบแสง ฉาก เงาบนฉาก

3. จากแผนภาพ ขอ สรปุ ใดกลา วไมถูกตอ ง
ก เงามืดและเงามัวมีขนาดเทากัน
ข เงามดื มีขนาดเทา กบั วัตถุทบึ แสง
ค เงามัวมีขนาดใหญกวา วตั ถทุ ึบแสง
ง แหลงกำเนิดแสงมีขนาดเทา กับวตั ถทุ ึบแสง

4. ถาเลอ่ื นวตั ถทุ บึ แสงเขา ใกลแ หลง กำเนดิ แสงมากขึน้ เงามดื จะมลี ักษณะเหมอื นเดมิ หรอื ไมเพราะอะไร
ก เหมือนเดิม เพราะฉากมีขนาดเทา เดิม
ข เหมอื นเดิม เพราะแหลง กำเนิดแสงมีขนาดเทากับวตั ถุทึบแสง
ค ไมเ หมือนเดิม เพราะระยะหา งระหวางวัตถทุ บึ แสงกับฉากมากข้นึ
ง ไมเหมือนเดมิ เพราะระยะหางระหวางแหลงกำเนิดแสงกับวัตถทุ ึบแสงนอ ยลง

5. ใครสามารถมองเหน็ สรุ ยิ ปุ ราคาเต็มดวง
ก หมิวอยใู ตเงามวั ของดวงจนั ทร
ข ฟาอยูนอกเงามืด เงามัวของดวงจนั ทร
ค หมอกอยูใ ตเงามืดของดวงจนั ทรท งั้ ดวง
ง เหนง อยใู ตเ งามดื ของดวงจันทรบ างสว น

6. ขอ ความใดไมส มั พันธก ับการเกดิ จนั ทรปุ ราคา
ก โลกอยรู ะหวางดวงอาทิตยกบั ดวงจันทร
ข โลกบงั ดวงอาทิตยทำใหเ กิดเงามืด เงามวั บนดวงจันทร
ค ดวงจันทรโ คจรมาอยูต รงกลางระหวางดวงอาทติ ยกบั โลก
ง ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทรโคจรมาอยูในแนวเสน ตรงเดยี วกนั

7. จนั ทรปุ ราคาเตม็ ดวงเกิดขนึ้ เมอ่ื ใด
ก ดวงจนั ทรเ คลือ่ นท่ีเขา ไปในเงามวั ของโลกทั้งดวง
ข ดวงจันทรเ คล่อื นท่ีเขา ไปในเงามืดของโลกท้งั ดวง
ค ดวงจันทรเคลอ่ื นที่เขาไปในเงามวั ของโลกบางสวน
ง ดวงจันทรเ คล่อื นท่ีเขาไปในเงามดื ของโลกบางสว น

8. การเชอื่ มตอ สญั ญาณโทรศัพทม อื ถอื สญั ญาณโทรทศั น หรอื แมแ ตการตอ สญั ญาณอนิ เทอรเ นต็ ตอ งอาศยั ดาวเทยี ม
ประเภทใด
ก ดาวเทียมสอ่ื สาร
ข ดาวเทยี มอุตนุ ยิ มวิทยา
ค ดาวเทยี มสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
ง ดาวเทยี มสื่อสารและดาวเทยี มสำรวจทรพั ยากรธรรมชาติ

9. ยานอวกาศคอื อะไร
ก สง่ิ ประดิษฐท ่ีขึ้นไปโคจรรอบโลก
ข ยานพาหนะท่ีขนสงนักบินอวกาศและอปุ กรณตาง ๆ ขน้ึ ไปสูอวกาศ
ค ยานพาหนะที่นกั บินอวกาศใชในการสำรวจดวงจันทรแ ละดาวเคราะหตา ง ๆ
ง ยานพาหนะทท่ี ำหนาท่สี ง ยานอวกาศหรือดาวเทยี มขน้ึ ไปเหนอื ชนั้ บรรยากาศ

10. ดาวเทยี มสอื่ สารดวงแรกของประเทศไทยชอ่ื วา อะไร
ก โนอา
ข ธอี อส
ค ไทยคม
ง แลนดแซต


Click to View FlipBook Version
Previous Book
budaya melayu
Next Book
‏‏تعزيز التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة من اجل اعداد طالب المستقبل - نسخة